Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1901

De Minister zynerzijds achtte de vervolging van een beslist krankzinnige onmogeliik Van de beschikking der rechtbank te Tiel hooger beroep in te stellen was ongewenscht De wijziging van de hinderwet om den gemeenteraden toe te staan te verbiedende oprichting van inrichtingen indien in gemeenten een inrichting is waarin belanghebbenden het bedrijf kunnen uitoefenen werd sterk bestreden door de heeren Van Kempen Smeenge Knyper en Van Dedem en daarentegen verdedigd door de heeren Drncker en den minister van waterstaat als een noodzakelijk uitvloeisel van de interpretatie van den Hoogen raad in den geest der wet van 1875 De wet werd met 62 tegen 9 stemmen aangenomen met een amendemenj die haar beperkt tot slachthuizen vilderijen enz 6n dezer s middags 4 uur scheepten wy ons in één sectie op de Havik één sectie op de Coram en de rest met 25 kettingjongens en 20 vrouwen te zamen 200 koppen op de Alnoeri Den volgenden morgen nam de Havik de Alnoeri en een schoener beladen met bamboe atap enz op sleeptouw terwgl de Ceram een pranw medevoerde Met den nasleep gingen beide vaartuigen slechts langzaam vooruit en eerst in den morgen van den 9n lagen wg voor de zandbank welke de monding der Djambirivier verspert De Ceram kwam er gelnkkig over de Havik echter door zgn sleep gehinderd raakte vast en bleef den geheelen dag op de bank om eerst den volgenden dag ei af te raken en in het goede vaarwater te komen Eerstgenoemd schip zette den tocht voort en kwam s avonds voor Djamtbi waar het detachement aan land stapte In den avond van den lln kwam ook de Havik aan zoodat eindelgk zeventien dagen na het vertrek van Lahat het eerste deel der reis werd bereikt ONTVANGEN DE NOUVEAUTÉ S IN Parasols en Paraphies A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon l BiMir van Amsterdam Slotkra 78 i 98 1 931 Reuter seint uit Schwerin De Koningin der Nederlanden en de prinsgemaal komen hier den 9den Mei aan Zil zullen hier eenige weken vertoeven Aan het voorjaarsexamen gisteren in het Concertgebouw te Amsterdam gehouden namen deel voor Boekhouden 183 Fransche handelscorrespondentie 5 Engelsche handelscorrespondentie 17 Dnitsche handelscorrespondie 10 candidaten en Stenografie stelsel Steger 1 candidaat Het provinciaal comité van a rev kiesvereenigingen in Zuid Holland vergaderde te Botterdam Uit alle kam r en statendis tricten waren vertegenwoordigers opgekomen Uit de besprekingen bleek dat de a rev partij in Zuid Holland niet minder in actie is dan in de andere provinciën Beuter seint uit Oldenburg dat Koningin Wilhelmina en de Prins Gemaal den 8en Mei op hun terugreis uit Duitschland naar Nederland een bezoek zullen brengen aan het Oldenbnrgsche hof De 5e jaarlijksche algemeene vergai ering van den Nationalen Ëond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland zal op 15 en 16 Mei te Utrecht gehouden worden Het bestuur stelt aan de afdeelingsbestnren voor gegevens te verzamelen om eene nauwkeurige opgave te verkrijgen van hen die zoogenaamde avondof bpaantjes hebben zooveel mogelijk met vermelding van hei daaraan verbonden salaris benevens naam en positie van den bedoelden persoon In de toelichting op dit voorstel wordt gezegd dat zich meer en meer stemmen verheffju tegen het verrichten van administratievep arbeid door onderwyzers en actief dienende militairen enz waardoor de belangen der handelsen kantoorbedienden zeer benadeeld worden Om hiertegen met goed gevolg op op te treden meent het bestuur te moeten beginnen met het verzamelen van voldoende gegevens De afd Rotterdam stelt voor dat d Bond trachtte van den minister te verkrijgen oprichting van Kamers van Arbeid voor het havenbedrijf in de havenplaatsen van Nederland Ulrecte SpeorwegverMnilngen met GOUDA Zoraerdlenst 1901 AangevaogeD 1 Mei Tüd vai ereeowlcl r GOUDA aOTTBRDAM TIM veru S d 1 8 B 1 11 7 88 8 91 8 88 door 7 18 8 40 7 88 8 80 7 88 8 7 r toitetdua M 86 7 44 9 C6 9 8 46 RotterdamD P 8 09 8 B4 80tt rd m B J Jt i ulI 0 i t i ü Ll HI a DilMi g a r t rt li tt o 8 hjgt t fg tol m t j S H ll iKl Sp L Zlt l i t Jl ii BOTTDBOAII OOUSA ris T P 9 84 9 88 67 10 85 10 66 11 16 18 1 18 28 18 58 1 87 8 18 8 8 48 3 68 4 89 4 54 5 15 5 84 8 18 7 08 7 86 7 44 8 14 8 17 8 8 9 14 10 18 U 4i 11 81 5 01 8 84 10 1 5 11 8 84 S 10 80 f 6 18 8 41 X 10 87 6 87 5 36 6 45 6 3 7 47 8 07 8 50 8 5 SS 10 45 11 06 11 47 7 8 48 11 81 1 06 1 14 4 11 1 81 t 4 18 1 80 8 8 8 51 4 08 g 1 68 1 06 11 02 I 11 18 ll iO f 10 18 10 66 11 89 11 80 18 84 11 44 11 16 11 85 7 46 gOUOA Ti T r n o 1 S8 11 81 11 46 18 04 1 48 r 4 88 i 6 17 f ll 10 88 r 1 54 t I t Ê 5 41 6 87 4 10 11 36 8 14 8 45 8 45 4 08 4 45 5 88 6 04 6 8 7 06 7 5 8 8 L 9 81 t6 t 4 68 6 8 g 9 46 1 58 5 I 6 46 f 9 68 8 08 r t 8 10 6 56 f 10 08 1 09 8 00 8 35 3 0 4 06 4 84 4 5 6 16 5 48 6 84 7 08 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 10 15 ll 4 L Extra ia iplBme tb i Tt d Compiigiiie dw Wtgou Lit I 9 48 18 47 7 88 t 8 10 1 10 86 10 88 10 48 10 49 11 58 IJ Ofl 18 86 rudtetid F a loop k l t gmbai wiiA B H llmdidi ipoor 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 60DDA DEN HAAGtim ntu 10 1 10 58 11 18 18 16 18 86 18 56 1 16 1 68 8 81 3 46 4 1 11 68 1 0 11 16 1 18 11 80 1 88 10 48 11 86 11 48 18 45 18 55 l i 1 44 8 80 8 48 4 16 4 45 5 4 11 7 S9 ll 9 81 10 00 10 46 11 16 11 87 15 6 4 7 67 9 88 9 49 10 88 Hag 5 8 6 01 7 08 7 1 7 85 8 85 8 58 t3 44 10 1111 5 im 18 0 1 80 8 0 8 7 4 4 5 4 87 64 6 88 7J 1 7 1 7 40 10JI5 VooAurg 6 88 r d Z 1088 i bO 4 88 6 43 10 01 ZMleim Ztg 5 68 p lo is 2 01 5 1 6 54 10 14 Z T l h Mo OS J j 10 11 lo 11 5S U 03 18 88 8 l8 8 09 8 84 4 i7 4 48 6 81 5 46 7 05 7 81 8 0 8 88 8 45 10 86 10 64 S o o D A A HSTtRDAM Ti Tuu loud t S 8 11 8 SI 88 10 80 10 6 18 08 1 10 I SI 8 86 4 07 4 43 5 1S 5 86 8 48 S1 l0 i9 10 80 10 87 11 06 Jlmit W 8 01 8 58 9 8i 10 10 11 04 18 48 18 571 67 8 86 4 11 4 57 5 80 6 46 6 44 9 85 10 81 11 08 11 47 11 69 A m kO 8 1 9 13 8I 10 85 ll U 1081 10 8 18 8 40 4 87 6 1 5 46 6 01 SS 10 iO 11 16 18 08 18 14 BO 1 Di ll rKBCH C liwT B 18 00 18 83 8 16 8 18 4 88 8 49 6 80 7 10 1 8 8 86 10 87 11 06 8 88 J S6 10 53 8 40 3 99 6 07 7 38 8 48 11 01 H al 1 06 3 i3 3 4S 6 04 6 84 7 00 7 54 8 0 8 6 I 1 88 ll 8 a 9 89 10 14 10 59 11 16 11 84 10 49 11 47 Oouda 5 80 6 81 7 88 7 6Ö 8 16 Oudaw 6 86 Wnarii 6 48 8 88 S 03 7 04 8 11 8 88 8 68 10 14 la l O 6 81 7 16 8 10 8 1 9 18 81 11 1618 87 18 6 8 81 8 10 8 81 4 4 6 06 6 81 7 09 8 10 9 86 9 46 A 11U W 5 84 6 47 7 80 8 85 8 45 80 4611 80 18 481 01 8 10 8 15 8 49 6 011 6 81 6 86 7 85 8 85 40 10 06 louil 7 08 7 81 8 18 0 1 89 10 18 10 8 18 61 1 86 1 68 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 54 8 09 9 18 10 87 11 88 k 6 18 7 47 8 8 0 10 04 10 1 118 IM 18 08 1 4 3 3a 4 8 4 1 5 8 7 00 U 8 4 5 10 08 10 4 WoartlM 5 07 6 4 8 0 1 IJ 11 66 i e j j ü t i 5 5 M ïM 7 i i BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T W B K U K U M im B U Zitting van Dinsdag 30 April Aan de orde w s de bekende motie Van Gijn houdende nitnoodiging tot indiening van een wetsontwerp tot verbetering van den Dortsclien Waterweg door het Hallegat langs Brouwershaven naar zee De heer Van Gijn ijjne motie toelichtende betoogde de urgentie der verbetering omdat het Aardappelgat thans nog slecht 30 decimeter diep geheel onbruikbaar is en de vaarweg op Dordrecht gedurende 7 maanden s jaars niet te gebruiken is waardoor de handel en het werk in Dordrecht verloopen en flinke werklieden aan de liefdadigheid zfjn prijs gegeven Zoo ooit is de tiJd gekomen voor verbetering te meer waar de Minister Piersou in de zitting van 25 April verklaarde dat de flnancieele toestand schitterend was De heer Lohman opperde bezwaren De Kamer kaï zeggen Wat het landsbelang eischt maar de regeering moet uitmaken wat de beste weg is voor Dordrecht De heer Smeenge verdedigde de motie met het oog op de vaart op Zeeland en Noordbrabant De heer Conrad achtte het gevraagde gewettigd wanneer tot maken van een zeehaven wordt overgegaan De Minister van Waterstaat erkende volkomen het hpoge belang van een beteren waterweg van Dordrecht zoowel voor de scheepvaart als de binnenvaart Alleen de eiscben der defensie zouden de kosten doen stijgen tot ij 4 6 millioen De flnancieele toestand liet dit vooralsnog niet toe maar binnenkort zou de Eegeering vanzelf de zaak moeten overwegen daar het Aardappelgat zoo slecht wordt dat bijzondere voorziening noodig lou wezen en hot Hellegat van nature verbetert zoodat overwogen zal moeten worden het maken van defensiewerken In die omstandigheden is de uitspraak der Kamer niet noodig De heer Van Gijn wees op het hooge ge wicht eener spoedige voorziening daar anders de Dortsche handel verliep De motie Van Gijn wordt aangenomen met 65 tegen 6 stemmen De heeren Van Bylandt Apeldoorn Pijnappel Limburg Stirqm Lohman Mackay en de voorzitter stemden tegen Daarna hield de heer Travaglino zijne interpellatie over den gepleegden moord door Seherfi te Appeltern Hij betoogde dat gebleken was dat Scherf niet krankzinnig is geweest en dni vervolgd en terechtgesteld had moeten worden D Minister van Justitie uitvoerig de zaak uiteenzettende constateerde dat op adviezen van deskundigen Scherf in het Krankzinnigengesticht is opgenomen en later als hersteld ontslagen De justitie noch politie hebben zich iets te verwijten Zij zjjn dadelgk krachtdadig opgetreden en hebbeu met macht en beleid gehandeld Uuuda MoordMoM Hieuwnkeik Oapelle AllMn 1 ra 1 Eotlordwn Beufl J RottenUm D P t fiotterdui M 4 48 6 80 M I U 7 8 Oapelle 4 8 5 41 Hl uw rk k 6 01 6 61 Itooidraölit 5 116 04 Boiida S II 10 t AU 1 l 8 Uu t IwUl 7 46 7 16 8 81 8 41 7 88 8 B8 7 8 9 08 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 Gouda Z0Tenli Moaro BoataimMt Zeg Voorbnig a Hage i 9 07 De heer Travaglino hield vol dat het vertrfluwen in de Justitie en do politie is geschokt en alleen is terug te winnen door openbare terechtstelling Gemengde Berichten De staking der schilders te Enschede duurt voort de patroons hebben een vereeniging opgericht en willen niet meer dan 17 cent uurloon geven De knechts blijven 18 cent eiscben Twee der stakers zullen worden uitgesloten Van de dertien delvera lin wier onmiddellijke nabgheid de ontplofflig in de mijn Nordstern by Aken is gebeurd zijn er na zeven dood Drie die nog leven fzulleii waarschijnlijk niet te behouden zijn f Te Bene in Algiers ziJn verscheidene menschen gewond tengevolge van de ontploffing van een dynamietmijn Er was 2000 K G dynamiet onder een rotsblok gelegd om het uit elkaar te laten springen Een talrijke menigte stond er op een groeten afstand aar te kijken maar de rotsatukkon vlogen v el verder dan men verwacht had Een korporaal van de tirailleurs is doodelg k gewond en een tiental personen ontvingen min of meei ernstige kwotdi en Naar men aan dè TiJd mededeelt heeft de raad van administratie jer HoUandsche SpoorwegmaatschappL een maatrege enomen die zeer in het billing zijn van hlwir personeel Zy zal nl 1 1 Jiet landi van rare spoorwegbermen na He vervallen defejloopende pachtcontracten a lin dat personoel Br exploitatie geven vooif het teelen variïïdaarvoor geschikte veldvrmhten als aardapbels cool erwten en boon De benoodijMe gelden zullen door de mkatschappü wordm voorgeschoten Nog dmen zompr zullen proeven worden genomerij n et eenige stroojcen tus i schen Hilversum en Utrecht Sltgen deze dan zal g léideiyk langs alle Ignen der maatBChappj het werk worden voortgezet De leiding dezer proefnemingen is toe rtrouwd aan de anti sociaaldemocratische vweniging Recht en Plicht ta Hilversum jL Réohtsza lien Voor de Arrondissements Rechtsbank teI ótterdam werden gieter o a de volgende Vionnissen gewezen 6 10 g 5 80 4 50 5 18 6 08 5 18 6 97 5 88 5 48 f Th V B 39 jaar varensgezel alhier geus diefstal van een paar vetlaarzen en Be paar schoenen te Gouda tot 3 maanden gevangenisstraf met in mindering brengen der prov hechtenis van af 15 Maart 1901 Tgdens het leven van de ouders van W H T 21 jaar landbouwer te Krimpen aan den IJssel was daar in dienst als dieubtbode de 22 arige W M v W Na het overlyden van zijn ouders had beklaagde gemerkt dat zg van den zolder vruchten wegnam en opat zonder daartoe verlof te hebben Ook verdacht hg haar van meer oneerlgkheden waarom hg haar een dag of vgf voor Kerstmis uit den dienst had ontslagen hoewel Kerstmis eerst de tgd was Eenige dagen daarna en wel in deSchoOnhovensche Courant van 19 December 1900 had hg toen gelezen een advertentie onderteekend door den vader v W luidende om laster te voorkomen verklaart ondergeteekende dat zgne dochter na 2 jaar tronw en eerlijk bg A T te Krimpen aan den Ussel gediend te hebben door het overlgden van baas en vrouw genoodzaakt was 14 dagen vó6r Kerstmis haar dienst tegen Nieuwjaar op te zeggen Door deze advertentie apte beklaagde zich beleedigd bad zgn Bgd daarover gesproken en toen met behulp van dezen opgemaakt en mede in de courant van 5 Januari d a v geplaatst eene advertentie luidende lezen irden vette zijn istige deze tbode tegen ir zake e hebeigen dagen De advertentie van J v W hebbende zou ik hem aanraden die trouw en eerlijk niet meer met zull letters te laten drukketa aangezienj dochter 5 dagen v6ór Kerstmis onder fji verdenking heb weggezonden Di advertentie achtte de gewezen di zich beleedigd had eene aanklacj beklaagde ingediend die gister te terechtstond Beklaagde erkende de advertentijben doen plaatsen om daardoornaam in eer te herstellen I Geëischt werd f 15 boete sul s hechtenis öjeten ar inkla ht flaidl ojnatri ks het wvolgens op 1 last doqr e n party klti doen n erleggi op en langs ip dijk ter hoogte Als verdediger van beklaagde trkilbp mr B Limburg die in de namens def Mweien dienstbode geplaatste advertentie beklaagde beleedigende woorden li hg genoodzaakt was op te zeggej tegen pu was beklaagde opgekoj met d bedoeling om te beleedii om de bladnl daardoor op hem v n zich at i koeren De antmUj alzoo niet aaii Wezig achtende me dat vrijspraaki zal moeten volgen i l 1 BiJ arrnst Mn den Hoogen Ra lietigd ején v C nis gewezen doo H nhoonhovon tegen W I ime Krimpei aan i q i lordeeld Jrordt itM ter afdojening ven ank De oorsprpBl Lt bel laaiide op bf vaSi Sepiember H 1 eia 12 October II 00d vam dei Weyd n Mlke4 irf meJIaelsteen WheeS e Ktimpen aan detiflJsi eg ifenaamjd dej oldók schb het zoogeW mdi JamB so plein zonder itelgunning varf B ai Ijlf B iklaagde beweerde deze vergunning niet noo dig gehad te hebben I Met vergunning van B en W had hg langs den Polderschen dgk voor eigen rekening een gedeelte grond aangeplempt hg was gebruiker van dien grond met uitsluiting van anderen en betaalde daar jaarlijks een zeker bedrag voor Op dien grond had hg den i October borden laten plaatsen waarop verboden voetpad otndat het terrein niet voor het publiek toegankelgk was Op dien grond mocht hg nu steenen plaatsen mits op een meter afstand van den Polderschen dgk Beklaagde zeide zich hieraan gehouden te hebben Tusschen het Openbaar Ministerie en den verdediger mr J A de Ranitz liep het nu o m over de vraag of beklaagde gebruik gemaakt heeft van den Polderschen dgk ja of neen Het eerste nam dit aan en vorderde f 5 boete terwgl de verdediger da uitspraak daaromtrent van de rechtbank tegemoet zag U 48 aUm niM4 10 18 10 48 11 9 8 01 8 81 9 17 9 58 9 56 8 18 10 08 8 84 t 10 17 8 88 p B lo jj 8 48 8 69 9 44 10 1 10 84 Uitspraak over 14 dagen STADSNIEUWS GOUDA 1 Mei WOl VERGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Vrgdag 8 Mei 1901 des namiddags ten li ure Aan de orde 1 De benoeming van a een lid der Oommissie voordeStedelyke Gasfabriek periodieke aftredingvan den heer F Herman b twee leden van het stembureau voorde verkiezing van een lid der Kamervan Koophandel en Fabrieken De suppletoire b grooting der dd Schutterij dienst 1900 ligt ter visie Het voorstel tot uitbreiding van het personeel ter gemeente secretarie Ing St No 33 Het voorstel tot aankoop van twee stukje van den Wiuterdgk Ing St No 32 j Hst voorstel tot rooiing van boomen aanHet Veerstalblok Ing St No 30 Het voiorstBl tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1900 Ing St No 37 De ontwerp verardening ter Jaanwgzingvan stemlokalen Ing St No 38 Het voorstfl tot v rhunr van grond aan4s Wed fan liOeuwen Nederhof Ing St No i Vi§l voornel tot het aaristellen van eengelijk leeraar aan het Gymnasium ligt visie M l schrgft uit Gouda aan de Tgd JDjKantiitoolutionaire kiesvereeniging frac ti nyp ei rneeft Zaterdagmiddag in haar vergïderiUg te Gouda defli tief candi 4tit gesfeifl dett heer L F üuynjaer van Twist lid Mfü h t centraal bestuur der vereeniging I leer 0uymaer Van Twist was ook int I can daat der antirevolutionairen en tevens jaoor de katholieke kies eecandlaeerd Bg herstemming t raal Yan Bylandt meest hg het Belven m t een veffichil van 26 iDf katholieken betfien deze ne eieschr vin aan de mindere po pulai teil van d i candidaat en gedurende de witste vier Jljintn in het bQzonder in de laatale weken bg de antirevolutionaire krachtig en herhaïldOlgk erop Aangedrongen dat een andere antirevolutioniire candidaat wie ook zon worden gesteld overtuigd dat ieder ander zon slagen Echter vergeefs Thaps zgn zg vast besloten den heer Duymaer van Twist niet te candideerenj zooals zg trouwens te voren aan de antirevolutionairen hadden aangezegd Welke houding zg verder zullen aannemen is nog niet beslist 7 Mei wordt in Den Haag in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen gegeven Die Schöpfung door Excelsior directeur Spaanderman Solisten mevr Noordewier Rogmans en Spoel Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand April het volgende resultaat 19 April 10 9 permang kalicus per 1000 cc 27 9 4 n a SoHOOSHOVïH De instructie compagnie alhier onder bevel van den kapt A J Dekker zal van 26 Augustus tot 5 September schietoefenbgen honden in de legerplaats by Oldebroek Haastbecht Vrgdagavond gaf de heer Wensveen eene openbare uitvoering met de leerlingen van zgne kinderzangschool Het zeer talrgk opgekomen publiek gaf al reeds spoedig te kennen dat men zulke avondjes hier gaarne wenscht En werkelgk het was t ook waard de verschillende nummers werden zeer goed gezongen men kon hoeren dat de leerlingen zeer waren vooruitgegaan De duo door twee meisjes gezongen was prachtig aan het applaus daarvoor kwam geen einde evenzoo aan de beide nummers die door de twee violen worden uitgevoerd In èén woord de directeur had succes van zyne moeitevolle nren en t waa dan ook geen wonder toen de heer Oldeman bg het einde een woord van harteiyken dank sprak zoowel tot de kinderen als tot den directeur die hoewel hy dezen winter door ziekte niet in staat was geweest de leiding op zich te nemen toch nog zooveel schoons ten gehoore beeft doen brengen LiKKKEKBBK 22 April üitgouoodigd door de Werkl vereeniging O B afd v h A N W V trad Zaterdag avond voor een f eed bezette zaal als spreker op de heer Mol toen vermoedelgk thans deMtief candidaat van de vrgzinnige democraten in het district Gonda methet onderwerp Onze riohtiug Op een Sinke duidelijke wgze welke bewondering afdwingt als men in aanmerking neemt dat spreker een gewoon bakkersgezel ia die 74 uren per week werkt soms 19 il 20 ores achtereen 8ebet8ta apreker da richting van de vrijzinnige democratische party Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt wel werd in de pauze een vraag gedaan hoe t zou gaan na de grondwetsherziening Spreker antwoordde dfe gave van profetie niet te bezitten doch wel te kunnen zeggen dat de sociale wetgeving by grondwets herziening niet zal ophouden Uit naam van de gansche vergadering bracht daarna de voorzitter een woord van dank aan den heer Mol voor zgne leerrgke rede 366 Staats loterij 4 Ktaaae Trekking Tao Woanadag 1 Mei No 858 en 17786 ieder 10 0 No Ji85 7986 en 1280 ieder 401 No 1516 7680 en 16763 ieder 9 O No 601 3001 6505 6844 en 681 ieder 100 PriJKeo Tan 66 178 308 6033 8838 11657 18918 15923 18548 76 3111 4S 8948 80 85 16112 97 811 3831 81 60 11706 14002 31 18608 414 S40j 85 76 80 9 64 18 56 44 6155 9045 11325 1 18 16306 18S04 69 3502 66 65 1194 5 88 37 81 97 56 99 83 82 61 48 68 589 3643 6204 87 97 61 16 4 72 55 78 79 9119 18055 14168 81 19089 t SI 3718 6354 34 86 88 16633 19100 99 18 74 48 98 1484 50 47 686 3833 6t09 9388 12186 54 04 611 62 16653 19 28 88 16766 11 806 23 4 8 l 3800 378 67 ti Si 95 6561 55 18864 1 56 9364 78 14820 n 19 57 71 1678 84 73 84 85 92 16818 05 78 19469 8316 14423 60 19 10 89 86 6687 1 76 89 59 65 17 1190 4017 4919608 31 97 87 50 1 27 B5 160 18 1 6i 4806 62 10 33 14j05 16913 1 607 744 84 6 7 8 1 61 84 6t 08 84 69 46 69 87 140 88 8 41 311 79 6 46 51 62 0 17059 63 i 71 90 76 I18 7 83 7089 9631 1 4S8 1460 83 I 1703 40 96 66 9701 2604 41 17149 Si 8 4986 na8 14 62 59 82 47 16491 4488 70 20 73 14764 1 280 6 1687 + 8 1 911 25 12655 7104 48 66 14B00 17S 7 56 1 4 40 20 68 19858 78 44 2i 9921 67 61 1I74OO 89 S 46 8 82 96 86 87 95 1729 66 7843 10001 12722 14909 64 19905 1881 80 7489 10 64 43 18 97 lOlO 4688 06 18 79 65 1 607 20021 80 4 04 n07 78 98 16004 44 27 86 68 66 10142 12890 56 72 SB 2111 4810 7iaO 51 12934 16131 17657 88 224 19 7716 10240 130 4 78 58 7 2312 4 f 78 66 18104 80 17700 20189 89 6011 7806 10467 74 92 39 20272 50 7 48 911 92 16230 17881 iOSS i 2407 61 9 59 10677 18203 32 86 20i02 48 33 793410607 64 15360 17913 3 74 40 B3 tl 71 79 75 89 2686 6279 8003 78 76 15484 18019 20515 68 90 56 10884 18311 16876 28 36 76 5124 88 8 11044 51 80 7 42 2611 6411 38 73 65 84 18100 20614 87 40 48 94 18498 91 13 88 38 58 86 11173 13514 15627 86 94 71 558 8335 98 18 87 39 2072 88 58 47 11887 18614 63 18216 3 27SO 56 0 8548 U408 81 16786 64 77 80 71 8i i 66 42 183H 94 76 5789 99 58 18714 12 18404 20849 2847 5824 8602 67 64 76 88 91 58 85 83 69 91 15866 18611 20970 2945 t900 8706 70 18850 82 16 77 86 55 98 90 58 3 27 3 i78 6 8807 1131 18916 16919 37 4a Klaaae 8e Lijat No 3005 m z 9996 No 80802 ODtbrookl IPOSTERilJT BTsr POSTKANTOOR TE GOUDA Lgst van brieven en briefkaarten aan ditkantoor en de daarmede behoorende hulpkantoren ter post bezorgd welke gedurendede 2e helft der maand April 1901 wegeneonbekendheid van de geadresseerden nietzgn kunnen worden uitgereikt BRIEVEN Elderman Amsterdam Jobs de Bruin Haag Directeur Gasfabr Krimpen IJsel Jobs V d Wal Rotterdam J Verhoek Mej L Grootenboer Rngtenburg Utrecht Toon Bodegraven Waddingsveen BRIEFKAARTEN A C Groenecdal Amsterdam J H V d Dnngen Rotterdam Boon S Bruikman Geweigerd Korps Kadetten Amsterdam Mej A Bogaerdt Stolwgk De Directeur H C HENEQüIN Atjeh De correspondent van het Bat Nbl meldt dato 12 Maart Wy bobben nu Djambi bereikt Den Vrkrs l l 90 81 4 81 u 80 IVPRIL i K I l l Cart Ned W 8 21 dilo li o dltc 3 dito dito dilo 8 HoKOaE OM Gou 11 1881 98 4 rALlB lQ8ohrLjTiDg 1862 81 5 DolTBNR Obl m japior 1868 6 dito in silver 1868 6 24 607 93 9 86V PoaTUOAL Oil met coupon 3 dito tioket 3 llunuilli Obl Blnoenl 1894 4 dito GecoDB 1880 4 dito bilHoths 1889 4 dito lui Hop 1889 90 4 dito m Koud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 O V ÖPAW E Perpet achuld 1881 4 TcKïllu Qepr OouT leen 1890 4 93 Ga lepüing aerie D I 24 Oec leaiiin aerieC S ZoiD AraKp T obig 189 100 MüiIoo Ob it Soh 1890 6 VlUMüaii Obl 4 onlwp 1881 80 i A 8 B OiH Obligaliea 1896 3 88 RotAesaii 9ted laou 1894 3 881 MlP N Afr HandelaT aand Arandab Tab HQ Certificateu 676 Deli Maataohappij dito 460 Arn Uypotbeekb paudbr 41 Cnlt Mij derVorateal aaod 651 Or Hypolhaekb pandbr 41 lOlV Nederlaodache baak aand 194 Ned Handelmaataoh dito N W i Pao Hyp b paodbr 3 981 Rott Hypotbeekb pandbr 4V Utr Hypotheekb dito 41 10 1 OoNSNK Öoat Houg baok aand 181 Hd8L Hypotheekbank paodb 5 68 110 111 817 158Vi 100 Amsriki £ qut by poth pandb 4 Maiw L ö Pr Lien oert 6 D Holl IJ Spoor w Mij aand Ml tot Eipl T 8t Spw aand Kad Ind Spoorweg tn aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4 iTiua Spoorwl 1897 89A EobI 8 66I 1 Zaid Ilal Spwmij A H obl 8 561 Polen Waraohau Waenen aand 104 g BOBL Gr Ruaa Spw M d obl 4 96 i Baltiaohe dito aand Paatowa dito aand 5 iTrang Pombr dito aand 5 981 Knrak ah Azow 8p kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9111 AjuaiXA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio fc North W pr C T aand 211 dito dito Win 8t Peter obl 7 1401 Danvar k Eio Qr Spm cart T a 37 37 1 Illinoia Central obl in goud 4 102 LouUT atNaalitilli Oer y aand 94 M8iico N 8pw Mg lehyp a 6 104i j Hiaa Kanaa T 4pCt pref aand N Tork Outa 10 k Waat aand 31l i 81 Penn dto Ohio ohlig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 1081 St PauL Minn k Manit obl Un Pao Hoof liJD ob ig 6 dito dito Uno Col Ie hyp 0 5 Cahio Oan South Chert T aand 5 7 ViK 0 Ballw k Na lo h d 0 0 Amatard Omnibna Mij aand 101 Sotterd TramweK Maata and NlD Stad Amaterdam aand 3 108 Stad Botterdam aand 3 108 BttOB Stad Antwerpen 1887 8 99 Stad Bruaaal 1886 8 100 ttoKO Theia Regullr Ooaelaoh 4 I171 OoailKK StaaUleenig 1860 6 117 K K Ooat B Or l880S 101 SpiSJf Sud Madrid 3 1868 84 NlD Ver B z Avl tmnl nnrt VERSCHEIDENHEID Een geweldige ontploffing heeft plaats gehad in de rgks kruitfabriek te Markie Koei in Turkge 15 Soldaten zgn gedood terwgl een vgftigtal personen gewond zyn De Pargsche pers bevat over het algemeen gunstige beoordeelingen van de schilderstukken door den jongen Sarluis op de tentoonstelling in den Salon ingezonden een kop voorstellende Ie Juif Errant en een klein portret Ondanks de excentrieke kleeding acht de Cride Paris den Jnif Errant een der schoonste stukken van den salon terwgl de Eclair met genoegen constateert dat het jongmensch is teruggekomen van zgn stoutheid zich aan groote onvoldoend bestudeerde composities te wagen Te Paasloo een gehucht onder ressort van het dorp Oldemarkt werd gisterenmorgen in een veenput hot lyk gevonden van zekeren J N aldaar wonende De geneesheer met de schouwing van het Igk belast oordeelde dat sporen van geweld op het lyk aanwezig waren De politie word daarvan in kennis gesteld en waarschuwde de justitie te Heerenveen In den nacht van Zaterdag op Zondag zagen twee politie agenten op den Boulevard Menilmontant te Parys een man die niets aan had dan een broek een hemd en een katoenen slaapmuts op straat liggen terwnl hg druk sprak in een rioolrooster De agenten kwamen naderbg en hoorden deze zonderlinge alleenspraak Hallo 1 Hallo I Met den hemel P Isde Heilige Petrus daar P Vraag hem ofhg even aan het toestel wil komen asjeblieft Daar zg er niet aan twgfelden of de man was gek klopten de agenten hem op den schouder en zeiden tot hem Ga met ons mee de Heilige PetruBwenscht u te spreken De man liet zich gewillig naar den dichtbgzgnden post brengen In antwoord op de hem daar gestelde vragen gaf hg op Pierre Marcelin te heeten 37 jaar oud en winkelbediende te zgn Ik ben uitvinder van de onderaardschetelephoon waardoor ik in directe verbindingmet het paradgs sta zeide hy De stakkerd werd naar een ziekenhuis gebracht Oiitvans en de I ouveauté s IN ZOMEBMANTELS Jlapou§toireu O SAMSOM AIJVERTEf TIF iN Voor de vele bewgzen van deelneming bg ons verlies ondervonden betuigen wg onzen oprechten dank Uit aller naam L GBOENENDAL Direct gewraagd EENSIT SLAAFEAm met ko t en iewaasehing liefst in een Prot gezin Br Fr met opgave van pryi No 221 aan STENFERT KR0E8E k VAN DER ZANDE Boekhs te Abnhbm Telephoonnet Gouda i Abonnement f 40 per jaar voor percelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommnnaalbureau Op 1 April 122 verkregen abonnemen een Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT l DIK il UUütt SCHIEDAMMER GENEVEE ïinlfifl Merk 1 NIGBLTOAP Verkrijgbaar bqi PEETERS Jz All bewiji van eohth id ïi oachet en kurk iteedB roorEten r D den oaaa dei Firn F HOFFX