Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1901

Geen Kinlihoesl Cecii Isiilueiixa No 8493 Vrijdag 3 Mei 1901 40ste Jaargang wmm eoiMNT ïMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko AS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des midd ielefoon V 49 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEISTEN Openbare Verboping te Qouda IN ËËMB ZIVTIMe op DOSDEBDdO 9 UBI 1901 sToorm IIV unr in het Calé Eestiurant DE GOUDEN WAGEN aan den Kleiweg aldaar ten overstaan van den Notaris J J A MONTIJX te Goudt van Eenige perceelen uitmuntend WEI en HOOILAÏTD WATER en KADE zeer gunstig gelegen nabü Goada in den polder Bloemendaal onder de gemeente Waddinxveen te zamen groot 2 H A 98 A S c Breeder b j biljetten en nadere informatiën ton Kantore van Notaris MONTIJN voornoemd GelsroedersSTEEISMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen preken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEK HET BEKENDE IN iE€Ti ni CIDKU dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vrachten onschadelijk ii Liter f 0 50 k loiter tüM Li er f 150 Geen Ëngelscli maar Echt BOEHENBHOOD M oent de K G A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 27 Pain ExpeiUr O del vu ook is Twtiouiroi Uta latte op het bbD kuurk Inkort Ad 1 2 76o B50o 4 fi in do meoito Mothokan T AmBtor im bË Ulotb a bao ran Ta U a Sanderi Dwtic jKb wsrdt dit tnid del B t YnrasMod buooos aU pgutaUciul loviigyuig augewaiid tu n Bhtamatiek Jfaht VwlÉoQdhriA piJD Tluinj s Wondwbaliim in do geheele wereld bekend en geroemd OnorertrofFen middel togen alle Borst LoufT Lei er Haarzif liteil ens Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna atla siektegevallen met goed gevolg i aan te wenden Pr js perflaCOU ft 1 per post t llö TUmy s Wouderiolf bezit eenaUnog onRekonde genoeakmcUi en heilzame werking Maakt meestal olke pijnlijke Bu geTaarToUe operatie geheel oTerbodiic Met deze zalf werd een U javr oud voor 0U C ieesli k rehoudeil been ezvel en onlansta een bijna Üt faar kankeriydeil K nezeu Brenjtt genezing en ïenachting der pijnen bij wonden ontstekingen ene Tan allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek r IIEKItl S KOËRS Kokm S Amsterdam Wur geen depot ia kestelle men direct aan dio 9obutunBpathek dei A THIBRRY m Pregrada bol ohitsoh OeBÜptreich OelieTB proapeetui te ontbitden bi j het Centrul liepdt bandar ukia 8 Amitoraun Zenuw en Maaglijders wordt ait overtuiging als een werkelgke hnlp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel KoNMKLUKE Om lEinkhoest Influenza Borst en Keelaan loenin f llinnen den kortst mogelpen tp te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende beltroondo en wereldberoemdo Superior Dmiven Borst honigExtract lil E L I A H T H E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIKBIES Kleiwee E lOu Gouda E H VAN MILl Veerstal B 12U te OouHa A BOÜMAN Moordrec U FINKSll Nieuvurkerkad JJsel A N Vin ZE88EN Sclioonhoven Tn TOKKEN Rotk rm B V WIJK Oudewnirr H EOLLMAN Bodegravni A BCHEKB Haattrecht PW t EDE Oudtwater K van dee HEI IDEN te Remwijk P v o SPEK Momapelk D D STAR Waddinqneen Wed v HllLST Waddingsvem Aiitfseplische Tandpoeder en Aiiligeptiich Moiidllnctiiiir van E ASSVXO Tandarta te Uoudii OVERAL VERKRIJGBAAR PRAEPARATEN VAN Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Qonda OUiflfl LsrOChe krachtige en vertterfcendt KINA WJJN tegenfwakt jT I j 11 = i ïndeieii als volwasMnen gebrek aan tetlu t lechte spysvertering enuw hoofdpijn ter veralerking na ziekte of kraambed koorts en hare Kevolgen QUINALAROCHE FERRUGINËUX in het liiioiider tegen Bloedgebrek Bleekxuclit kwalen van Kritlicben leeftijd ent Vcrknjgbnar m Ilacona f 1 90 en ƒ 1 k Eilcd OaCflfl V0 Ö2aam verBterkend aangen ain wan naak voor dacelijkichgcb uik lY 1 kinderen iwakken en ItUerachtige gestellen teer n te be velen Als geneeikrachtlge drank b stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhie ook voor zuigelingen en kleine kinderen l ri perbitfa V K r 1 70 t 34 Kgr 0 90 i Kgr O BO S f Melksuiker ritTo Tzi ft l Kgr o 9o r AsthlTIA OiSfflretten = Cigarette tsvoWoende ter bcBinj dmg van de hevIgEU aanvallen van Asthma etc In doosjes 4 7 0 8Ö en ƒ 0 50 Tamarinde Bonbons fruit purgatief tecen verstopping Aam CtlliailllVl J JIIUUIIO belen Mlgraine CongCBtlesetc oo alookalslaxan3 voor kinderen bewijitn de Tamsrinde Bonbons van KUAErFLIEN iV HOLM lieUngnike diensten daar d vorm voor het kiad begeerl ijk en de mn ak aangenaam n Pnji per dooije 0 90 en ƒ 0 60 altniJllr PflQiill AG alj emeer erkend als liet BESTE huismiddel ff aOUUCa i j Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is een slljmoploasend en veriachtcnd middel bij uitnemendheid uiuluttend in □ fleschjei verkrijgbaur Prijs 0 20 per flcschjc KRAEPELIEN HOLM Holleveranciers ZEIST AUèlli 2 FroHmraien nm XRAEPKLIIN ft HOLIH te Zatst on nlUM roortün ran êN tMtun tfaarop O naam at kanttltskentttff an fti Irijffbaar bij dt m eil stpotAétêrt eit S i ogithn Hollaiidsehe CeHieiilsleesifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOKEAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VRAAGT PBIJSOPOAVE ZiBt vooral op de hSkudteékBning ECHT X met rood lettora OIRiCTEUROCR VICTORIABROH OBCRLAHHSTeiN i i S Maatsehappy tot üxpMtatte van de FtetorUt Bron Kantoor voor Nederland Boompje éO jRotterdftm 1806 1901 Harddraverij Vereeaigiug WWMOBËRG l M iron i weede ssooTE mmm van Paaiden RiJtiUj eti Tuigen Veloelpèdea een Barddraverapoard gespannen voor een Snlky en voorwerpen voor Land en Tainhouu en HuighoudeHJle l ebruik Hoofdprijs Een Elegant VIERWiELIG RIJTUIG bespannen met twee Paarden Kleinste prys Een waarde van mlnt teitti 3 ffulde Trekking beslist 3 Juli 1901 1 Lot VO cent Ir p p 6fi cent 11 Loten l 6 fr p p t 0 10 In 1900 ia 93 voor den aankoop van prjizen besteed Hoofdvertegeuwoordiger voor GOUDA KÜCel Cacao te umvangen leaiunen i gesteld en na vel raafneiningon in den I lundel gekomen ander den nu dea 1 uitvinders Dr Miohoelis vervMniigd f op i beste machines in bet wereldbenem étabbliiaement van Qebr Stoll rok te Keulen tlsclw Cikel CacsLO n vierkanten busMs Dece Eiloil Oaeao is met melk gskaokt 1 nu aangename gesonde drank voor dtr nlijksoh gvbrnik een i 2 theelsn tm poeder voor een kop Ohooolats Als geneeskrachtige drank by pnü van fflarrhee skiohts met water t fcniikBn Terkrügbaar bg de voomuiute B 1 Apothekers u ftfis ♦ ï fwc feume I f 1 807 e 0 90 o a56 fl er lv rtegenwoordiger voor Kedorland Julhis Mattenklodt Amnterdam Kalveittriat lon FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ IN tieHiischt WasscheriJ H OPPËlHËIMËIt Ï9 KriitgUade Botterdam Gebrever t i kn r Z M den Koning ier Belgen Hoofddepöt voor GOD DA de Heer A VAN 0 8 Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Ueeren en Dameigsrderobea alsook alle imdergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluchemantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ens worden nuu di nieuwste en laatste methode gevertd nmi WT Hieuw onorertroften Trof Dr Liebera wolbekend UliDV SaACaT BI IXIB Alleen eoht met Fabrielumerk tot voortdurende radicale en m B i ekere genezing ran alle zelfs ÉsR f meest hardnekkige enuwl lnfl Kiektea vooral ontstaan door jSi3 afdwalingen op jeugdigen leeftgd roïale ifeuezing van elke ïwaktei Bleeb ajcht Benauwdheid HooMp n Migraine Hartklopping Maagpyn ij slechte spijsvertering Onvermogen Tmpotenz Pollutioue enx Uitvoerige prospectussen rnjapcr fewh fl 1 fl 5 fi SVp dubbele fleflch 11 6 OentranlDepot Matth v d Vegte Zaltbommel ücpöti M Cléban t Co Kotterdam V Happel s Gravenbage MalmmaDa de Jong J Czii Rotterdam A riff 8c Co Gouda on bi alle drogisten Gouda Druk van A BfiINKMAN Zn Oproeping onder de Wapenen VAN MILICIENS VEELOF0AKQEBS der liohtlogen 188T 1898 en 1899 De BUEGEMEESTEK der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de in deze Gemeente gevestigde Miliciens Verlofgangers dat ingevolge Koninklijk Besluit van den 9n April 1901 No 43 krachtens Art 125 der Militiewet tot den werkelvjken dienst worden opgeroepen LICHTING 1897 en 1898 Het Eegt Grenadiers en Jagers Ie 2e 4e en 5e Bataljon van 5 Aug tot en met 3 September Het Ie 5e en 8e Kegt Infanterie Ie 2e 3e en ée Bataljon van 12 Ang tot en met 10 September Het 2e 3e en 6e Begt Infanterie Ie 2e 3e en 4e Bataljon van 29 Ang tot en met 27 September Het 4e Begt Infanterie Ie 2e 3e en 4e Bataljon van 16 Ang tot en met 14 Sept Het 7e Begt Infanterie Ie 2e 3e en 4e Bataljon van 26 Ang tot en met 24 Sept LICHTING 1898 Het Begt Grenadiers en Jagers 3e Batalj de helft der 4e Cemp van 13 Mei tot en met 11 Jnni De andere beUt van 1 Juli tot en met 30 Jnli En de Ie 2e B 8e Comp van 2 Sept tot en met 1 October Het Ie en Se Eegiment Infanterie 6e Bataljon van 26 Jnli tot en met 24 Angnstps Het 2e idem van 16 Jnli tot en met 14 Angustns Het Be idem van 16 Aug tot en met 14 September Het 4e idem van 1 Aug tot en met 30 Ang Het 6e idem van 29 Jnli tot en met 27 Ang Het 7e idem van 12 Augustus tot en met 10 September Het 8e Eegt Infanterie 5e Bataljon de helft der 4e Comp van 31 Mei tot en met 29 Jnni Het 8e idem Ie 2e 3e en de helft dei 4e Comp van 26 Jnl tot en met 24 Ang De Ie 2e en 3e Compagnie Hoapitaalsoldaten van 28 Aug tot en met 26 Sept Het Ie 2e en 3e Eegiment Huzaren van 30 luli tot en met 2 September Het Ie Regiment Veid Artillerie de helft der Ie 2e 3e 4e 5e en 6e Batterjj van 5 Juni tot en met 9 Juli Idem de helft der Ie 2e en 3e Bat van 22 Jnli tot en met 24 Augustus FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht 17 Hij schudde het hoofd £ n had ze geenerlei opdracht aan mij i moest te mij niet eens begroeten Hoe vreemd 0j haar groeten heb ik je moeten doen dat had ik vergeten bekende mevrouw Seemann fMen heeft zooveel aan bet hoofd Met oude juffers kan ik nu eenmaal niet goed opschieten met deie nog ïoo schappelijk Nu op rozen ligt ze ook niet daarom moet men wat bij haar door de vingers lien Haar vader heeft buiten in Charlottenburg een woning gehuurd Daarvoor komt men ook naar Berlijn niet waar F Wil hy hier werkelijk zooaU hij te kennen gaf zaken doen waarom woont hij dan niet midden in de stadi Er zijn hier toch ook eenvoudige wijken Zoo Eal hij zijn meeaten tijd op den tram zoek brengen fZaken ï Er lag iets deelnemend bezorgds in den toon waarop de jonge fabrikant het woord herhaalde WiI hij weer dwaasheden begaan F U moest mij toch laten roepen ala Louise weer eens komt moeder Goed Nu zoo niet eerder zult ge ze beiden wel op onzen dansavond zien iMaar moeder waarom de menschen voor dit doel hierheen te halen I Dat is Iwel niets voor Idem de helft der 4e 5e en 6 Bat van 7 Aug tot en met 10 September Het Ie Begt Veld Artülerie een derde der Treinafdeeling van 17 Jnni tot en met 20 Juli Idem van 22 Juli tot en met 24 Aug Idem van 26 Aug tot en met 28 Sept Het 2o Beg Veld Artillerie Ie 3e en 5e Batterij en de helft der Treinafdeeling van 10 Juli tot en met 13 Augustus Het 2e Eegiment Veld Artillerie 2e 4e en 6e Batterj en de helft der Treinafdeeling van 26 Ang tot en met 28 September Het 36 idem Ie 2e 4e en 5 Batterij en Treinafdeeling van 26 Jnli tot en mot 29 Aug Idem 3e en 6e Batterij van 30 Aug tot en met 3 October Het Korps Bpende Artillerie Ie Batterij van 20 Mei tot en met 22 Juni Idem 2e Batterg van 24 Juni tot en met 27 Juli Het Korps Ponteniers lo Compagnie van 25 Juni tot en met 25 Juli Idem 2e Compagnie van 30 Juli tot en met 30 Augustus Het Korps Torpedisten Ie Peloton van de Ie Compagnie van 6 Augustus tot en met 9 September Plaats van opkomst fort de Knyter Idem 2e Peloton van 6 Aug tot en met 9 Sept Plaats van opkomst Hellevoetslnis Idem Ie Peloton van de 2e Compagnie van 6 Augustus tot en met 9 Sept Plaats van opkomst fort aan den Hoek van Holland Idem van 6 Aug tot en met 9 September Plaats van opkomst den Helder LICHTING 1899 Het Ie Eegt Vesting Artillerie Ie 2e 3e en 4e Comp van 12 Aug tot en met 11 Sept Idem 9e Comp van 20 Jnni tot en met 20 Juli Idem 10e Comp van 8 Aug tot en met 7 Septembet Idem 2e Eegt Ie 3e 5e 8e en 9e Comp van 24 Juni tot en met 24 Juli Idem 4e Comp van 9 Juli tot en met 8 Augustus Idem 6e Comp van 27 Jnni tot en met 27 Juli Idem 2e en 7e Comp van 29 Jnli tot en met 28 Augustus Idem 10e Comp van 19 Aug tot en met 18 September Idem Be Beg Ie 2e 3e 4e en 5e Comp van 28 Mei tot en met 27 Juni Idem 6e 7e 9e en 10e Comp van 26 Ang tot en met 25 September Idem 8e Comp van 3 Juni tot en met 3 Juli Idem 4e Eeg Ie 5e 8e 9e en 10e Comp van 24 Juni tot en met 24 Juli die twee Noodig ze hever dezer dagen eens op een buislijk maalde Ik zou den ouden bouwmeester graag eens aan den tand voelen wat dat nu weer vtoor zaken zijn die hij wil beginnen De oude dame Seemann goed braaf en eerlijk als ze was en opofferend als ze zelfs zijn kon behoorde daarbij toch tot die menschen die volgens hun oprechte overtuiging meest gelijk hebben en alti d de beste meest practische maatregelen treffen en wien het daarom bizonder moedijk valt anderen toe te geven vooral in kleinigheden Nu sprak ze gerekt fZooals ge wilt Richard Maar vóór onzen Woensdag zal dat werkelijk niet goed gaan en de laatste dagen van die week is men dan den hemel dankbaar wanneer men eens rust heeft Wanneer ik hen echter een uitnoodiging stuurden ze komen dan kunt ge toch wel een paar minuten vinden om met den bouwmeester te spreken Richard daarentegen was in zaken van ondergeschikt belang de toegevendheid zelve Doe zooals ge wilt moedertje Wat u echter van heden tot den zeventienden aanstaïinde we hebben vandaag Maandag den eersten in take het dansgezelschap zoo kolossaal in beslag zou nemen dat ge ondertusschen met aan eeuwenoude vrienden een lepel soep zoudt kunnen aanbieden dat is mij dan toch wat duister Hij was opgestaan en gaf haar lachende zijn gewonen kus § pan u nu zelve maar niet te veel in voor al die zaken En vooral moet ik u dringend verzoeken verg niet te veel van uw krachten f Och daar cijn honderderlei dingen te bezorgen Richordf die ik niemand anden kan laten doen Hem 2e 3e 4e 6e en 7e Comp van 24 Juli tot en met 23 Augustus Het Korps Pantaerfort Artillerie Ie Comp van 24 Juni tot en met 24 Jnli Idem 2e Comp van 1 Juli tot en met 31 Juli Idem Be Comp van 29 Mei tot en met 28 Jnni Idem 4e Comp van 1 Juli tot en met 31 Juli Lichting 1898 Korps Genietroepen Ie 2e 3p 4e 5c 6e 7e en 8e Comp van 13 Juni tot en met 17 Jnli Van de 9e Compagnie o de MiliciensVastingtelegraflsten die niet hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van artikel 6 van het Koninkljk besluit van 2 Pebrnari 1884 No 13 en de Miliciens Adspirant spirantVestingtelegrafisten van 12 Augustus tot en met 14 September I de Miliciens geen Vestingtelegraflst of AdspivantVestingtelegraSst zijnde van 12 Augustus tot en met 14 September Lichtmg 1899 Horps Genietroepen Ie 2e 4e 5e 6e 7e en 8e Compagnie van 3 Jnli tot en met 6 Augustus De 3e Compagnie van 28 Augustus tot en met 1 October Van de 96 Compagnie a de MiliciensVestingtelegrafisten die hebben voldaan aan het bepaalde in dea eersten volzin van artikel 6 vaji het Koninklijk besluit van 29 Februari 188f No 13 van 2 September tot en met 11 September i de Milicieus Vestingtelegraflsten die niet hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februari 1884 No 13 en de Miliciens Adsprirant Vestingtelegrafisten van 12 Aug tot en met 14 September c de Miliciens geen Vestingtelegraflst of AdspirantVestingtelegraflst zijnde van 12 Augustus tot en met 14 September Voormelde Verlofgangers worden bij deze opgeroepen om op den bepaalden dag vó6r des namiddags 4 ure by hunne korpsen tegenwoordig te ziJn de Vesting Telegrafisten des namiddags v66r 1 unr gekleed in Uniform en voorzien van de kleeding en uitrusting hun bij vertrek met groot veilof mede gegeven alsmede van hun zakboekje met verlofpas De Verlofgangers voor wie deojikomstop eenen Maandag of op 28 Mei is gesteld zullen indien zij gevestigd zgn in gemeenten van waar zij niet in één dag hun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marach behoeven te begeven en den volgenden dag zoo vroegtgdig mogelijk bg hun Korps mcieten aankomen Voorts worden bedoelde Verlofgangers nitgenoodigd om minstens vier dagen te I Maar nu nu hij zich zoo inschikkelijk betoond had zooala trouwens gewoonlijk was ook ZIJ aanstonds weer tot concessies bereid Mochten de Heidloff s afzeggen we verzoeken op de kaarten om antwoord dan kunnen we wanneer ge er in het belang van den ouden Heidloff op gesteld zijt altijd nog een namiddag vóór den dansavond met hen afspreken Ze eten dan meê wat er is drukte behoef ik daarvoor dan verfler met te maken Wat het was dat deze afspraak om de Heidlofl s machtig te worden overbodig maakte dit vernam de oude dame noch toen noch later haar zoon Richard wist daarvan niets meer Het was reeds beslist dat haar iraai gedrukte uitnoodiging tot thee en dans door den gepensioneerden bouwmeester Heidloff niet alleen afgeslagen maar zelfs met verontwaard igmg teruggewezen zou worden Dat het dan toch nog anders liep ging als volgt toe Richard Seemann wiens talrijke fabrieksinrichtingen zooals de kolossale omvang der zaak dat meebracht zich met alle op één plaat bevonden was des namiddags op weg naar een zijner gieterijen ver buiten aan het kanaal Hg zat m een eenspanscoupé door zijn fraai halfbloed paard snel daarheen gevoerd en rolde juist door een der nieuw aangelegde straten van het uiterste westen die aan den eenen kant uit hooge huizen aan den anderen uit een trottoir met het vrije veld daarachter bestond Hier waren de voetgangers dun gezaaid en zoo was het mogelijk dat hy juist nog zag hoe een op het verhoogde voetpad rechta gaande dame snel een wenkende be voren hunne verlofpassen ter Secretarie der Gemeente te doen afschrijven en vervoer of passagebiljetten te ontvangen indien zij daarop aanspraak hebben GOUDA den In Mei 1901 De Burgemeester voornoemd E L MABTENS Biiltenlandsch Overzicbt Daily Mail constateert dat de regeeringsmeerderheid snel zinkt Maar wat er aan te doen 1 Herbert Gladstone heeft na een zeer scherpen aanval op het kabinet Salisbury het te Leeds nog eens gezegd het is onmogelijk om hel kabinet te vervangen een uiting Öe groote verontwaardiging wekte maar die toch waar ii Iets anders zou bet zijn als het waar is wat door den correspondent van een onzer bladen wordt gemeld dat de verhonding tusschen den koning en het kabinet niet goed is Toch zal het aan den koning moeilgk zgn het kabinet los te laten Bhodes had aan Chamberlain gezegd als ik val valt ge mede Chamberlain zeide tot den hertog van Fife ik sleep u in den val mede en toen redde de prins van Wales Bodes Nn Chamberlain los te laten is moeilijk De scherpe aanval van Herbert Gladstone treft te meer omdat hij noj verleden jaar bjj de verkiezingen de Zuid Afrik aansche politiek had goedgekenrd Men vindt het daarom een wemig meedraaien met den wind iets dat om den naam telenrsteld t Is altijd moeilijk de zoon van een groot Stutsman te zijn De parlementaire correspondent der Daily News zegt reden te hebben om te gelooven dat lord Kitchener de relaties tot Botha heeft aangehouden en dat mogelijkheid bestaat op een hervatting van meer ofScieele onderhandelingen Er zouden zich echter twee bezwaren bljjven voordoen nameljjk het aanblijven van Sir A Milner als gouverneur der nieuwe koloniën en de quaeatie van de amnestie der Eaapsche rebellen Het algemeen bestuur van het Fraosohe mijnwerkerssyndicaat heeft de moeilijkheid opgelost die zich voordeed ten aanzien van dengenen die aan het referendum over de algemeene werkstaking niet hadden deelgenomen Basly heeft met dringende haast het bestuur te Lens bij elkaar geroepen en volgens de Bmssche Petit Bleu heeft het bestuur besloten een manifest aan alle mijnwerkers rond weging maakte toen het rijtuig haar passeerde Dit met recht begrijpend boog hij even voorover en keek naar buiten Inderdaad ze was wel doorgeloopen doch keek nu om Nu trok hij aan de lijn en toen het rijtuig stilstond zag hij eerst nog eens twijfelend naar haar terug steeds met het gevoel dat hy zich ook kon vergist hebiwn toen hl meende dat wenk en groet hém golden en dat hij een malle vertooning maak Maar neen de voetgangster had gehoord dat paard en rijtuig tot staan werden gebracht wa eveneens blijven staan en kwam bedaard naai den ondertusschen uitgestegen chef der firma Seemann toe Ze waren twee schreden van elkaar nu nog alujd ftaf zijn gelaat geen blijk dat de zaak hem helder was geworden Daarentegen kwam er nu over het hare een niet te weerhouden glimlach Tevens strekte lij haar hand uit Nu Richard kent ge mij nog altijd niet f Hij vatte haar hand en hield die in zijn rechter vast Maar hij zag er altijd nog onzeker zoo met verbluft uit Ik weet heelemaal met u moet wel juffrouw Heidloff Louise Heidloff zijn Dat dunkt mij ook zoo spotte zij vriendelijk ifMaar beste Louïse hoe komt dat dan F Waarin zijt ge veranderd dat ik u niet herkende F vik ben sedert we malkaar het laatst zagen vijt jaar ouder geworden sloeg juffrouw Heidloff ter oplossing der vraag voor Wordt vervolgd