Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1901

te zenden waarin Tfordt uiteengeiet dat men moet aannemen dat de 120 000 mijnwerkers die niet aan de stemming hadden deelgenomen de iware verantwoordel kheid van een algemOene werkstaking niet op zich hebben willen nemen Het bestuurt noodigt mitsdien de mijnwerkers uit niet te gaan staken Inmiddels vreest men moge dan ook da algemeene staking gisteren want de eerste Mei was als begindag uitgekozen niet worden begonnen men vreest toch dat de ook in andOr opzicht gewichtige eerste meidag niet geheel mstig in de mijndistricten zal voorbg gaan De socialisten zetten de arbeiden aan dien dag als rustdag te vieren en dat ook onafhankelijk ot er algemeene staking komen mocht of niet Daarenboven zgn de nationalistische en antisemietische partjjen nimmer ongeneigd gevonden in troebel water te visschen Als er standjes komen kan de regeering daarvan de schuld gegeven worden en er bestaat weer een kansje van het gehate ministerie verlost te worden De uiterste socialisten de Guesdisten die het toch al niet kunnen verdragen dat Millerand van de partü van Janrès een ministers plaats vervult zouden dan allicht bereid gevonden worden de oppositie te steunen en het zou met de tegenwoordige regeering gedaan zijn De regeering heelt echter maatregelen genomen en hoopt ernstige verwikkelingen te kunnen voorkomen zonder tot middelen van geweld te moeten overgaan Nog steeds staan de Duitsche bladen vol geruchten en berichten over de crisis Vooral de Hamburger Nachrichten spreken op bangen toon over verderfelijke intriges in de toongevende politieke kringen Het is zeer opmerkelijk dat alle bladen over de kanaalontwerpen spreken als waren deze reeds ter zijde gelegd terwijl toch de commissie nog lederen dag bijeenkomt Zij die elk oogenblik een besliste verklaring over den toestand van de zijde der regeering verwachten zullen waarschjjnlök niet zoolang meer in onzekerheid worden gelaten De Keizer is Dinsdagavond te Berlijn teruggekeerd en zal daar geruimen tijd blijven Het besluit dat de regeering denkt te nemen tegenover de conservatief ulti amontaansche Fronde zal wel spoedig ter openbare kennis worden gebracht De ontwikkeling der Macedonische qnaestie wordt door de Turken met vrij groote kalmte afgewacht ziJ zijn vast overtuigd dat wat komen moet komen zal en die noodlotsleer laat hen met zekere gemoedelijke onverschilligheid de toekomst tegemoet zien Uit Konstantinopel wordt gemeld dat men er inregeeringskringen alle gebeurtenissen in Boelgarije met opmerkzaamheid volgt maar zich er zorgvuldig voor wacht der Vegeering van het vorstendom moeiiykheden te bereiden Het is des Sultan s weusch dat een gewapend conflict zooveel mogelijk wordt vermeden en zeker zal van Yildez Kiosk geen poging uitgaan om den strijd uit te lokken De Sultan moet zelfs de voorstellen van bekende oorlogszuchtige elementen in zijn omgeving scherp hebben veroordeeld De Potte zegt overtuigd te z n van de loyanteit der Bulgaarsche Directe Speorwegverblndlngen met lülDA Zonierdleast 1901 AaDgevaBgeo 1 Mei TUd vai fireeawiel 1 I f 5 58 7 11 7 85 8 81 8 88 9 0 dooi 7 18 1 40 7 88 I 8 50 7 86 8 87 L SOÜDi aOTTXEDAUTia nru B i 9 84 9 88 9 57 10 85 10 58 11 15 18 18 18 8S lS t8 1 97 8 18 8 80 8 48 3 68 4 89 4 54 5 15 5 14 4 18 7 03 1 88 7 44 8 14 8 17 8 86 9 14 10 18 18 46 ll tt ll O LD 01 8 84 J 10 10 J 11 18 1 14 f 4 11 11 lM 11 90 lnl 4 ig Oonda Mooidraoht Xieawerkerk Oapelle Sonaiduii U RotterduiD F Rotterdam B 8 95 7 44 f 9 CS 9 19 9 46 Z 10 18 10 5e 11 89 11 80 18 84 18 44 1 80 8 89 3 51 4 08 g 8 09 8 64 ll U 1 58 g 8 08 10 05 11 88 1 08 S 7 47 8 07 7 7 8 46 7 48 AUHn la n fa Umi Sitra hijtstiUn f Op 4 w tniooft liJA Zoaiif HundH Diudtg Mndugtchs ntontbUjettaa tooi da 8a kl Tarkrggbaar tagak aakalai mahtpijjt S HalUndaaka Spoar L Extra tapplaoiaBt kav i 1 illeatt Oiaali 10TTXKDlX 90U a rlaa 7 68 1 48 1 64 1 38 8 14 8 46 8 46 4 08 4 46 5 88 8 04 8 89 7 05 7 59 8 81 i 9 38 a 4 58 I 8 39 p 9 48 f 1 88 a r 6 6 4 a f 9 63 n 8 03 6 10 8 5 10 08 11 58 l 0S 18 86 1 09 9 09 9 85 S 08 4 08 4 84 4 59 6 1 5 48 8 94 7 08 7 88 8 10 8 48 9 47 10 09 10 15 11 64 Sotterdam Beun u w n 8 45 Kotteidam D F 88 BoUerdam M 4 48 6 80 04 7 U 7 88 3 peU 4 68 5 41 Hieuwirknk 5 01 6 51 Hoordnoht 6 11 8 04 Oaada 6 17 10 8 86 7 38 7 48 d AUaa 1 a 9a Uaaaa a tn taUlaa af 8 17 r 5 41 87 4 46 5 88 8 04 8 89 7 05 7 59 8 81 g 4 58 M r 8 39 n 7 45 ll Sl 11 45 19 04 8 06 8 84 V OO 9 87 10 08 10 19 Vaanltetiat ep dan laap kaa niat gaiakand woMeo B BolUadialia apoor L Kxtra avpplamaatbairyB aia da Oompagkia der Wagoaa lAU 90UD1 OGN niaSfiaa rataa 4 50 5 1S S 49 81 7 89 8 01 8 38 9 17 9 63 9 68 10 18 10 48 11 9t 6 09 a a 8 18 10 08 6 13 a a 8 84 1 10 17 8 88 E F 10 89 6 48 16 7 67 8 43 8 59 9 44 10 19 10 34 10 49 11 1 11 67 7 16 8 87 8 41 9 11 9 91 10 00 10 19 10 53 8 53 f a a 11 86 9 09 a U U 7 58 9 14 I I U aO 7 58 9 03 9 19 9 38 9 49 10 88 10 46 11 85 Gouda Zerenh Hoero 8o0tanne6TZeg Voorborg t Hage 8 48 4 15 4 45 8 66 9 03 9 44 10 11 U S5 10 17 10 89 r in 4j 9 19 0 80 10 11 tO 54 UBS 1 d Hvrmonikatrain alloeB 8 85 11 35 18 00 1 30 9 40 8 67 4 00 4 15 4 87 5 19 8 19 7 01 7 41 7 65 1 18 9 40 10 96 l 3 4 43 8 98 9 4 1 60 4 18 8 43 10 01 S Ol 5 10 64 10 14 U II8 11 9 8 18 8 09 3 84 4 i7 4 48 6 91 6 4 7 06 7 31 8 09 8 88 8 45 10 88 10 64 la ea 8a klaaaa extra betalen £ Bekalre een kiget le U ean inpplenaent kawiji 0 0 D U k i USTCBOIU rlaa latH iouda 38 8 11 8 31 9 83 10 10 10 59 11 08 1 10 1 88 1 86 4 07 4 43 6 18 i l 8 48 9 51 10 19 10 80 10 87 11 08 AnuLW 8 01 8 58 9 11 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 3 86 4 114 67 6 38 5 4 6 44 9 35 10 3 11 08 11 47 11 59 AmiLO 8 19 9 18 9 87 10 15 ll lu 1031 10 8 11 8 40 4 17 6 r 6 45 01 9 iS 10 rO ll l 11 81 11 14 Hue 6 88 8 01 7 0 7 19 7 86 yoorborg 6 38 Zoet m Zeg 6 59 ZoTenh Mc 8 08 Ooids 14 8 88 7 88 7 48 S 08 Faanltatiat ap dan laap kan Bist gareka d P OS a 9 39 II I UISI H 1 tiieiaria R 8 8 16 S IS 4 88 6 49 tM 7 10 7 38 8 98 10 87 11 08 9 88 7 95 10 68 1 40 S S9 8 07 7 33 8 48 11 01 06 3 08 S 4S 5 04 8 84 7 00 7 54 8 08 8 69 li 98 11 43 i 9 07 Uooda 5 80 8 31 7 38 7 50 8 Oudow 5 35 Wowd 6 48 8 Utncht 8 03 7 04 8 11 8 83 8 i i 0 31 7 15 8 10 8 t 9 18 9 31 11 16 11 17 11 5 9 11 8 10 3 34 4 41 0 8 81 7 09 8 10 9 95 9 46 ajui W 6 84 8 47 7 80 8 95 8 45 9 30 45 11 80 18 411 06 9 40 3 18 3 41 5 00 91 8 38 7 85 8 95 9 40 10 08 louda 7 0J 7 318 18 9 19 9 89 10 18 10 3 19 61 1J8 1 61 8 18 4 18 4 84 1 47 7 07 7 64 8 09 9 18 10 17 11 11 9 89 10 14 10 9 9 90 9 87 S 03 S 19 4 i 4 41 6 49 8 51 7 00 7 6 8 49 8 85 10 08 10 48 4 91 7 84 9 8 10 88 11 07 4 88 9 28 40 8 64 4 48 18 It 7 84 7 41 1 89 9 19 10 07 10 48 11 11 lO M 10 41 ll 8 11 48 10 97 11 53 19 06 10 36 10 48 11 18 19 11 18 81 UlrMhl 8 18 68 7 47 8 88 WoMdea 6 07 8 44 8 09 Oudoar 6 98 58 8 17 Qoada 8 49 7 08 7 84 8 30 U 0 regeeritt al is ziJ het niet van haar macht om onlusten aan de grenzen te voorkomen En hiervan zal het hoofdzakelijk afhangen of de vrede bewaard zal b ven De Russische gezant Sinowjef die met verlof zou gaan heeft plotseling bevel gegekregen ten spoedigste naar Odessa te vertrekken Zaterdagavond had in het paleis een diner plaats waaraan hij genoodigd was en daarna verleende de Sultan hem een afscheidsaudiëntie Of dit verhaaste vertrek van Sinowjel met de Macedonische qnaestie in verband staat is nog niet duidelgk Doch als op dit oogenblik het uitbreken van onlusten in Oost Europa afhankelijk is van Bulgarije dan staan de kansen voor het behoud van de rust zeer slecht De Bulgaarsche regeering is wel gewillig maar zij is zoo zwak t Ondanks het besliste verbod der regeering waren bijv Zondagmorgen te Sofia plakkaten aangeplakt waarin de Macedonische scherpschuttersvereenigingen werden opgeroepen voor een wapenoefening op Maandag Dit maakte den indruk dat het Macedonische revolutionnaire comité de zaken met geweld wil drijven tot een gewapend conflict Slechts door een tweede krachtige daad van het ministerie Karavelof kan wellicht de vrede nog behouden blijven Verspreide Berichten Fbankeue Geen algemeene staking de mijnwerkers is er gedecreteerd door het bestuur der mynwerkersvereeniging tot de arbeiders in qnaestie is integendeel de uitnoodiglng gericht om maar rustigjes aan t werk te blijven ondanks de meerderheid ten gunste van een onmiddeliyke nederlegging van den arbeid in de mijnen van de 162 000 arbeider hebben er slechts 47 198 deelgenomen aan de stemming over de algemeene staking ter wille van de vierhonderd uitgeslotenen te Montceau les Mines en van dezen verklaarden er zich 38 938 vóór staking en 18 096 er tegen terwijl er 164 biljetten van onwaarde waren In niet minder dan twintig departementen heeft geen enkele mijnwerker gestemd hetzij nit onverschilligheid voor de kunstmatig opgescbroefde qaaestie hetzij omdat ze de verantwoordelijkheid liever niet droegen en in de beide noordelpe departementen welke in 1899 80 319 mijnwerkers telden namen er slechts 26 499 deel Dat wa B voor het bestuur van den bond een lastig geval èën vijfde der belanghelibenden te laten beslissen over de plichten van allen ging niet wel aan en een geweldig fiasco dreigde reden waarom het bestuur kalmweg besloten heeft niet te trachten ijzer met handen te breken en besloten heeft af te zien van de afkondiging van de algemeene staking en te raden tot volharding bij den arbeid Als er nu nog maar geen scheuring inde gelederen der mijnwerkers uit voortvloeit bovendien de schade voor het prestige van den bond is waarlijk reeds aanzienlgk genoeg I 9 to 9 48 8 39 9 18 9 47 10 18 lO iS 10 38 10 48 10 49 11 18 IB IS 18 88 18 55 I IS 1 58 1 07 w a 1 18 11 48 19Ü45 18 66 l M 1 44 8 80 IJ I D 1 00 19 10 14 10 50 11 1 11 94 U 47 19 88 18 09 1 43 19 97 1 35 18 51 9 18 De spoorwegen en de fabrieken hadden nog voor twee weken voorraad en de Bond had geen fondsen Max Bégis de jodenhatende burgemeester van Algiers heeft eindelijk en ten langen leste dan toch eens een gevoelige les ontvangen Met enkele kornuiten gezetdn in een koffiehuis te Algiers kreeg hjj woorden met den uitgever van het dagblad La revanche du peuple Het kwam tusschen de beide hoofdpersonen van woorden tot daden aanhangers bemoeiden er zich mede er vlogen karaffen glazen on tafeltjes door de lucht en in de hitte van het formeele geveclit werd Max door een tweetal kogels in den hersenpan getroffen waardoor hg evenwel niet buiten kennis geraakte Een der strgders kreeg twee messteken en is stervende naar het ziekenhuis gebracht terwijl de agitatie nog lang bleef voortduren BINNENLAND STATEN GENBKAAL T B K o K tl A m B m Zitting van Woensdag 1 Mei Wegens onvoltalligheid werd de om 10 uur uitgeschreven vergadering eerst te 11 uur geopend Het algemeen bebat over het ontwerp tot staatsexploitatie der steenkolenmijnen van Limburg wordt geopend De heer De Bas verdedigde de meening der staatscommissie om een gedeelte der steenkolenvelden aan particulieren over te laten en niet de geheele kolenbedding in Limburg behalve de reeds verleende concessies voor staatsexploitatie te bestemmen gelgk de Minister voorstelt De bezwaren van den Minister tegen het voorstel der commissie acht Spr ongegrond Dat dan te vreezen ware overstrooming van Limburg met buitenlandsche arbeiders betwist Spreker ook op grond der Limbnrgsche adressen Thans trekken jaarlijks 2000 Limburgsche arbeiders over de grenzen die anders in de mijnen arbeid zouden kunnen verrichten Alle particulier initiatief zou bovendien gedood worden Wie zal zich voortaan elders aan boorondernemingen wagen als het voorstel van den Minister doorgaat f HiJ wgst ook op de onbillgkheid dat de boorondernemers die zonder resultaat werkten biJ overneming der velden van den Staat geen schadevergoeding krggen Ook wiJst hjj op de onbillijkheid van den maatstaf der schadeloosstelling te verleenen aan boorondernemers die wel slaagden Boven de gemaakte kosten dient schadevergoeding toegekend voor de vondsten wat geheel overeenkomstig is met de bestaande wet Erkennende het sociaal belang der mijnexploitatie vraagt spr voor het particulier initiatief een gerechtvaardigde bejegening in het algemeen belang en dat der provincie Do heer De Waal Malefljt betwijfelt of de voordeden de staats exploitatie zoo groot tullen zijn als de miiister ze voorstelt Daar toch de staat niet zoo goedkoop en praktisch kan produceeren als particulieren de soort der Limbnrgsche kolen met gebleken is voor particulier bedrijf geschikt te zijn en de hoeveelheid veel te klein zal ziJn om aan de behoefte hier te lande te voldoen 6 01 6 11 6 18 6 87 6 88 6 46 8 89 6 10 5 80 4 83 19 80 18 88 9 81 8 45 4 19 De macht der kolensyndicaten zal niet gefnuikt worden en ook uit het oogpont van do defensie is staatsexploitatie nietnoodig daar desnoodig uitvoer kan verboden worden Ook hij acht do vastgestelde regeling waarbij de ondernemers van niet geslaagde particuliere boringen geen schadevergoeding zouden krijgen onrechtvaardig Verder vraagt hij of behalve schadevergoeding voor geslaagde boringen de concessionarissen volgens de wet van 1810 het recht behouden op schadevergoeding als de staat optreedt als ontginner Hg wil wel staatsexplotatie als proef door de wet voor zekeren termijn te doen gelden De heer Nolens is ingenomen met de wet Deze regeling zal zonder verder uitstel de kolenschatten in niet gecomedeerde velden aan het daglicht brengen in het belang van den nationalen arbeid en den arbeidersstand Beschikking ten eigen bate door den staat erkent hg en dat deze daarbij mag afwijken van wettelijke formaliteiten voor particulieren neemt hg aan Spreker betoogt verder dat geleidelijke exploitatie zooals in het plan der regeering ligt verre de voorkeur verdient boven particuliere exploitatie die slechts winsten tracht te maken Bü ontginning van het geheele terrein op eenmaal zouden vreemde werkkrachten in groote hoeveelheid gebruikt moeten worden wat zeer nadeelig ware voor de provincie Limburg Spreker acht het onverklaarbaar dat vele burgemeesters uit de mgnstreek zich tegen de wet verklaren of er zich hebben toe laten brengen tot verwerping te adviseeren Het geheele terrein is voor staatsexploitatie niet te groot Nam de Staat slechts een gedeelte voor exploitatie dan stond hg voor de moeielijke vraag hoe de rest onder de particulieren te verdeden De motieven van het adres der Limbnrgsche burgemeesters acht hg niet in overeenstemming met het aantal en de waardigheid der onderteekenaren en hg bestrijdt die uitvoering daar dit adres wat motiveering betreft niet den minsten invloed mag uitoefenen en in strgd is met het belang dier gemeenten Het adres uit Sittard namens eene vergadering van SCO eenzijdige belangstellenden en nieuwsgierigen kan geen gewicht iA de schaal leggen Het adres was voor de vergadering reeds gedrukt Wat het adres van het bestuur der Nederl werkgevers betreft gisteravond rondgedeeld ook daarvan acht hg de motieven onjuist De hoeren Lohman en Pijnappel Waren voor bet ontwerp maar deden vragen mtrent schadevergoeding De minister van waterstaat betoogde het volkomen recht en de billgkhüd van het ontwerp De Staat kan concessie geven aan wie hg wil ook aan zich zelf De schadevergoeding zal geregeld worden overeenkomstig de wet en de practijk De staatsexploitatie is in het sociaal belang waarborgt onze industrie en de defensie kolen verschaft belangrijke vooral indirecte winsten en is in het belang der provincie De wet is ten slotte zonder stemming goedgekeurd Heden is de onderwijswet aan de orde 8 84 3 10 30 8 41 10 87 8 50 8 69 9 85 10 45 11 08 11 81 f 11 48 è ll 47 8 18 10 8 9 8 10 81 Onze Berlgnsche correspondent seint Dit Schwerin komt het bericht dat Ko ningin Wilhdmina en de Prins Oemaal daar den 9en dezer s middags om twaalf uur zullen aankomen Zjj zullen door de bevolking feestelijk ontvangen worden Tot versiering van de stad is door het gemeentebestuur 5000 Mk beschikbaar gesteld De Koningin en haar gemaal zullen tot den Hen op het groothertogelijk kasteel verbliif houden en daarna tot in den loop van Juni op Rabensteinfeld de zomer residentie van de groothertoginwednwe Maria Den len Juni wordt ook de groothertogin weduwe Anastasia te Schwerin verwacht dan worden daar groote feesten gegeven N E Ct Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben tot de Gemeentebesturen in die provincie eene uitvoerige circulaire gericht betreffende de voortaan te volgen wijze van opneming der boeken en kas van den Gemeente ontvanger Het College is daartoe overgegaan vooral naar aanleiding van de niet gewenschte afwijking van het door G S vastgestelde model van kasverbaal en van het bepaald afkeurenswaardige feit om in een proces verbaal van kasopneming gelden als aanwezig te vermelden en zelfs op te geven in welke munten zij aanwezig zijn die inderdaad niet aangetroffen zijn De omstandigheid dat de beide bovengemelde praktgken zoo veelvuldig voorkomen heeft hun aanleiding gegeven te overwegen of het stelsel waarvan hg het samenstellen van het model kasverbaal werd uitgegaan n l dat geen enkele betaling nit de gemeentekas mag worden gedaan dan op een bevelschrift van Burgemeester en Wethouders dat dadelijk na de betaling in het journaal wordt geboekt in de praktgk wel volstrekt doorgevoerd kan worden Het College is hierbij tot de slotsom gekomen eenerzijds dat inderdaad niet alle betalingen kunnen worden uitgesteld totdat door Burgemeester en Wethouders daarvan een mandaat is afgegeven en dat het slaan vau een mandaat voor elke kleine uitgaaf in de praktijk niet stee ls mogelijk is doch anderzijds dat voor vele betalingen die thans in sommige gemeenten niet geschieden op bevelschrift en dientengevolge niet terstqnd geboekt kunnen worden doch eerst later door het uitgeven van een mandaat worden geregulariseerd zonder veel moeite vóór de betaling bevelschriften kunnen worden uitgegeven Onder deze omstandigheid hebben zg gemeend aan den eenen kant het model van het kasverbaal zoo te moeten wijzigen dat er gelegenheid is voor de vermelding van in de kaS aanwezige bewijzen van gedane uitgaven die zoolang ze niet geboekt kunnen worden voor geld gerekend worden doch dan ook aan den anderen kant te moeten waken dat die nog niet door mandaten gedekte betalingen gezamenlijk niet tot een hooger bedrag stggen dan met het oog op de praktgk noodzakelijk is Nadst het streven om de voorschriften zóó in te richten dat zij in de praktgk gemakkelijk na te leven zijn vorderen Ged Staten ook dat aan die voorschriften strikt de hand worde gehouden en niet alleen het kasverbaal volkomen overeenkomstig de waarheid wordt opgemaakt doch ook verder door Burgemeester en Wethouders worde bevorderd dat de niet door mandaten gedekte betalingen op ieder oogenblik kunnen blijven beneden het bovengenoemde maximum Zij doelen tevens mede dat hun College ten einde de naleving der door hen gegeven voorschriften eenigszins te controleeren en tevens te doen wat in hunne macht is om stipt beheer der gemeentekassen te bevorderen heeft besloten voortaan van de in art 116 der Gemeentojret gegeven bevoegdheid gebruik te maken door jaarlijks in minstens een vgftal door het lot aan te wgzen gemeenten de kas te doen opnemen hetzij oor een commissie uit hun midden betzij door een ambtenaar ter Provinciale Griffie Een eventueel bezoek van de commissie of van een der ambtenaren is echter in geenen deele aan te merken als een bewijs van wantrouwen doch als een voor alle gemeenten gdgkdijk geldende maatregel Ged Staten behouden zich voor behalve de door loting aangewezen gemeontei ook andere te doen bezoeken wanneer bijzondere omstandigheden hiertoe onverhoopt aanleiding mochten geven Gemengde Berichten Gisterenochtend begaf zich de justitie van s Hertogenbosch naar Eindhoven ten eindealdaar een onderzoek in te stellen naar deoorzaak van het afbranden eener sigarenfabriek aldaar t welk aan kwaadwilligheidwordt toegeschreven Beeds moet een dereigenaren van die fabriek te dier zake zijn aangehouden Nbr Een treffend ongeluk heeft Dinsdagochtend te half elf plaats gehad op het schietterrein op de Leusderheide biJ Amersfoort waar het 3e bataljon van het 6e regiment infanterie schietoefeningen hield Op het terrein liggen tien schietbanen nagenoeg evenwijdig aan elkaar en terwgl nu de 2e compagnie op baan 8 aan het vuren was werd ook op de nevenbanen door andere compagnieBn van het bataljon geschoten Toen nu een oogenblik op baan 3 een vuur pauze was ontstaan sprak de commandant der compagnie met luitenant H W Sch nikes toen deze opeens door een vermoedelijk verdwaalden kogel van een der nevenbanen getroffen neerviel Het projectiel was binnengedrongen in de linkerkaak en in bijna horizontale richting in do kleine hersenen De dood volgde dan ook onmiddellijk Luitenant Schauikes die als vrijwilliger in dienst trad bg het instructiebataljon te Kampen ging als sergeant van het 6e regiment infanterie naar den hoofdcursus waarvan hij 3 December 1884 werd aangesteld tot 2eluitenant den 5en Juni 1890 volgde zijn bevordering tot le luiteuant terwijl in 1899 hem het kruis voor 15 jarigen officiersdienst werd toegekend De verslagenheid in het groote garnizoen is algemeen over het zoo droevig verscheiden van den vroolgken kameraad die ook als flink officier zeer gezien was In de zaak tegen Th van W verdacht van oneerlijke handelingen in zijne administratie als opzichter bg het stedelgk slachthuis te s Hertogenbosch zijn tegen Dinsdag a s verschillende getuigen gedagvaard Men meldt uit Amsterdam Gisterenavond is hier weder een moord gepleegd Terwijl de man die van de misdaad aan de politie kennis gaf met een bierhuishoudster in de Spuistraat zich te ruste wilde begeven werd de straatdeur ingetrapt en schoot een persoon die vroeger met de vrouw geleefd had een pistool af eerst op de vrouw en toen op hem Toen de politie een onderzoek instelde werd de vrouw met een schotwonde onder de linkerbqrst op den grond gevonden Naar hst gasthuis vervoerd bleek ziJ biJ aankomst overleden te zgn Ds man die aangifte van het geval deed had ook een wonde bekomen en is in het gasthuis verbonden Om twee uur na middernacht is de bedrijver in een perceel van de Nieuwezijds Armsteeg bewusteloos met een schot in de borst te bed gevonden Naar het gasthuis overgebracht bleek zijn wonde niet levensge vaarlgk Jaloezie schgut de oorzaak van dit drama te zgn De heer Max Salberg te Middelburg lid der firma wed J H C Kakebeeke heeft aan den heer mr C Lucasse lid der i weede Kamer voor Middelburg een open brief gericht onder het opschrift Nederland s Afhankelijkheid van bet Buitenlandsche Broodmeel Dagelgksche behoefte in Nederland 30 000 zakjes 4 50 kilo s tarwemed Het bestaan der Nederlandsche Meelfabrieken is een algemeen Noderlandsch belang Dit schrijven geschiedde in aansluiting op een onderhoud dat beide heeren met elkaar gehad hebben Wat daar gesproken is gaf den heer Salberg aanleiding openlijk er op te wijzen hoe nuttig een klein inkomend recht op meel is Vooral bg plotseling opkomend oorlogsgevaar is het noodig dat wg in ons land voorraden hebben Endaartoe kunnen wij oordeelt de schrijver in ons land onmogelijk geraken zoolang niet een klein inkomend recht op meel het risico dekt en de meelprgzen hier te lande tot de wereldmarktprijzen vau Tarwe in pariteit herstelt Zoolang dat niet gebeurt zal Nederland geen middel vinden om de stelling Amsterdam te approviandeeren gezwegen nog van de elf provinciën die in geval van gevaar van het Continent geen toevoer krijgen STADSNIEUWS GOUDA 2 Md X X 1 De Centrale Ant Kevol g g te Gouda heeft in de heden middag gehouden Vergadering met groote meerderheid van stemmen tot candidaten voor de Prov Staten gesteld de Heeren C HOOQENDIJK Az aftr A VAN DER STEAATEN aftr en A VINGEELING Van antirevolutionaire zijde weuscht men in het district Steenwijk de candidatuur voor de Tweede Kamer aan te bieden aan den heer Duymaor van Twist alhier De kiesvereeniging te Ambt Vollenhove stelde hem reeds voorloopig candidaat SoHOOHHOVKK 30 April In de heden gehouden raadsvergadering werd door den oudsten wethouder den heer A W Lazonder de burgemeester mr A D H KoUf hartelijk tooffesproken bjj zgn vertrek uit de gemeente Ook de heer J W Valk lid der gascom missie dankte den heer Kolf f voor hetgeen deze in het belang der gemeente had gedaan De heer Kolff dankte voor de gesproken woorden en nam ran allen hartelijk afscheid met de beste wenschen voor den bloei en de welvaart van Schoonhoven ONTVANGEN DE NOUVEAUTE S IN Parasols en Parapluies A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA VelephooH 1 il i eups va Amsterdam Vikra iMotkn 8 A aai i 931 90 8l I Wl 96 6 TV OS aw s ST 100 30 81V 881 675 450 65 loiv 194 981 1011 111 6a 110 111 17 158 100 l 661 a 104 l 1 1 8V lOO j 9 11 1 iU 1 140 1 87i i 102 14 1041 811 j 81 1081 104 80 4PRIL ytDBBLAND Cart Ned W S ïi i diio di o llic Sdito dito dito 3 HoN JK Obl Goudl 1881 93 4 lTiJ lB IasahrijnDsl86a81 6 OosTBMB Obl IQ papier 1868 S dito in silver 1S88 S POBTÜOAL Obl mot coupoQ 3 diio ticket 8 Rcauioi Obl Bianflol 1894 4 dito QecoDB 1880 4 dito bij Eotha 1889 4 d to bij Hop 1889 90 4 1 tu Id goud leoQ 1883 S Mo dito dito 1884 fi 8p N h Perpet tchuld 1881 TüiKïH Gepr Conv Ieenal8 0 4 Gbq leeDiDg aetie D Ga c leemn serie 0 ZniDArEfip v oblg 18 ï B SiBXloo Ob LtaSob 1890 0 VlHEZDBLA Obl 4 oiibep 1881 AMarsRDAH ObligKtien 1896 3 RortBSBAN Sted leeu 1894 3 Nbd N Atr Handals aand 1 Arendsh Tab Mv Certificaten DetiMaatsoliappi dito Ara Hyputbeekb paudbr 4 1 Cult Mq derVorBtonl aand i Gr Hypotheekb pandbr 4Vi Nederlaodsi he bank aand j Ned Handel maatBob aito N W k Fac Hyp b pandbr 3 ttott Hy olhoekb pnndbr 4 i ütr Hypotheekb dito 4V OoBTBNtt O st Houg bank aand HvsL Hypothet kbank pandb I AHBEiKi Equt hy potb pandb 4 Maxw L G Pr Lien cert 6 Xbu HoH J Spoor w Mg aand M tol Expl 7 St Bpw aand Ned lud Spoorweg m aand Nfld Znid Afr Spm aand S dito dito Itto 1891 dito 4 Itaub Spoorwl 1887 89A Eobl 3i 101 108 108 9 11 100 117 117 101 34 Zai Ital Spwmij A H ob 8 PoLMN Waraobau Weonen aand RuflL Gr RuBi 3pw My l obi 4 Baltiaohe ito and Faslowa dito aand 5 Iwang nombr dito aand 5 Kursk Oh Azow Sp kap ob 4 dito dito oblis i Ahbrika Cent Frto Sp Mij obl 5 Ohio North W pr O v aanil dito dito Wia 8t Hettr obl 7 Denver Eio Gr Spra eert T a IlIinoiB Central obl ia goud 4 LouisT b Na hnlli Oer v aand Mexico N Spw Mij le hyp a 8 Hiaa Kanias v 4pCt pref aand N York Outaaio h West aand Pann dto Ohio obhga 6a Oregon Califa 1 e bypa iu goud 5 St Paul Minn k Manit obl Üu Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Line Col le hyp O 5 OjlHaua Cao South Ghort r aaDd ViK 0 Ballw Na lo h d o O Amsterda Omnibus Mij aand EotterdaTramwe MaatB aand Nbd Stad Amsterdam aand 9 Stad Rotterdam aand S BiLGiEa Stad Antwerpen 1887 9 i Stad Brussel l88S3Vf HoNa Theias ReguUr Geaelaoh 4 OoanMSa Staatsleenig i860 6 K K OoetaBaCr l880 8 S AKJ Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver Bflz Avb Spoel eert Ontvangen de INouveauté s IN ZOMERMAHTELS JapoustolTeu ö SAMSOM HARK TBBftICHTEN Qouda 3 Mei 1901 Granen In de prijzen kwam h den weinig verandering Alleen puike Tarwe wordt steeds duurder betaald Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 60 i 7 85 Mindere dito 7 10 i 7 50 Afwijkende ƒ 5 50 i 6 25 Polder 5 75 4 6 75 Rogge zeeuwsche 5 25 ü 5 75 Polder 4 50 4 4 75 Buitenlandsche per 70 kilo 4 70 d ƒ 4 90 Gerst Winter 3 80 4 4 30 Zomer 3 60 i 4 30 ChevaUier 5 4 5 75 Haver per heet 3 4 3 60 per 100 kilo 7 10 4 7 50 Hennepzaad Inlandsche 10 50 4 1 1 Buitenlandsche 6 50 4 6 75 Kanariezaad 7 k 8 Koohaad 4 Erwten Kookerwten a Niet koekende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 20 a 6 40 Boonen 1 Bruineboonen 7 50 4 8 75 Witte boonen i ü Paardeboonen 5 75 4 6 25 Duiveboonen 7 75 4 8 25 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche f 5 70 4 5 80 Foianian 6 25 4 6 50 Cinquantine 7 4 7 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prgzen vlug Vette varkens redel aanvoer handel matig 20 4 24 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 19 4 20 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug 1 10 4 1 60 per week vette Schapen red aanvoer handel vlug 20 4 38 Lammeren goede aanroer handel matig ƒ 7 ƒ 12 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel 4 4 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 130 partijen handel matig 10 kwal 21 i 24 2de kwal 17 20 Noord Hollandsche 21 Boter goede aanvoer handel matig Goeboter 0 95 4 1 00 Weiboter 0 80 4 o 90 366 Staats loteriJ 177 119 H48 168 19S7 2794 i949 aai 8508 S781 408S 4i7l 86 9096 19452 64 19511 06 1968 71 18788 80144 30291 20637 I0 64 4954 6S5J 6778 122 29 7837 Trekking ran Donderdag 1 Mei 1 1931S 8000I 8781 en 44il0 ieder 00 Früzon van 4B ♦ 96 6216 8067 lOSÜS ISSU 1671S 468 56 S88Ï 11213 13456 17 44 787 6519 8986 U482 18713 604861 938 9 Hl 1168 13818 1789 1 11884 14S29 1 613 9637 2008 14942 38 64 9882 1212 15162 U788 99 1 18 34 2211 I81h7 56 1031 126S7 73 18860 89 10604 88 15641 18906 69 4 7466 si 18049 1 969 85 115 7 8 10612 1 274 16068 19045 1 1461 ei 627 4e Klane Be Lijst No 1431 1 z 10809 VKRSCHEIDENHEID Een merkwaarjijt geval van schoolvorziiim doet zich te Eerbeek voor De vader is volgen z jn verklaring niet onwillig zjn kind naar de school te zendon maar kan dit niet doen omdat zjjn schoonmoeder liaar kleinkind by zich in hnis heelt genomen en weigert het ai te staan Do rader moet er de politie bjj te hulp roepen Bvi aankomst van de Potsdam van de Holland AmerikaIön te New York werd een der reizigers prins Henry van Croy gevraagd ot h j iets te declareeren U maar het antwoord luidde ontkennend Wat de bagage aangaat waarin niets verdachts ontdekt werd was de verklaring van den prins joist Doch de inspecteur Mac Cort een specialiteit in het ontdekken van fraude vatte argwaan tegen hem op en btrekte zjn onderzoek uit tot den persoon van den prins zelven Nauwelijks had hü de voering van des prinsen jas opengesneden of er kwam een menigte edelgesteenten te voorschijn waaronder een honderdtal diaraantjes en ondo medailles ter waarde van duizenden dollars twee Angora shawls en ongeveer 50 000 dollars Het geld werd den prins terug gegeven maar op alle andere voorwerpen van waarde dewerd beslag gelegd Hoogstwaarschijnlijk zullen ziJ geconfisqueerd worden ADVËIITEI TIKIN Direct gevraagd EE1I 1 T SLAAFEA1IBII met koot en bewanacIHng liefst in een Prot gezin Br Fr met opgave van prijs No 221 aan STENFEET KEOESE VAN DER ZANDE Boekhs te Akshem Ja P G OMMELIN G Het DEPOT van bovenge noemde fabriek in thans g evestigd Walosteeg P 7S Hoogachtend met aanbeveling C T FURRER Bestellingen worden ook aangenomen HOUTMANSGBACHT M êO