Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1901

X Zaterdag 4 Mei I90J 40ste Jaargang I 8494 Dames Zang vereeniging AEITOLD SPOEL aouDA Directeur de Heer J H B SPAANDEHMAN M O Si mmm mmm iMjeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken n o Ut fL £f n Telefoon tto Vi wij jsru isriDELj T Eisi IIITVOËKING s o Kort overzicht onzer PrijBCOurant SHBREIE8 Pale en Gold Dry van af t 16 50 per 12 fless EOODE en WITTE PORTWIJNEN MADEEA S droog en zoet VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC 4 i 1 75 f 2 25 f 2 15 i 3 25 f 3 75 enCOTcH WHISKY a g BOmXDBJLTJX g f W Per Fl Per Ank 45 Fl TSTW CPTTnüfTTIVTr I LISTEAO I 1 f u 65 Nto f27 75 DIE SCHOPFUN I K Efc wVl St EMILIO 1894 1 4 PAÜILLAC 1893 1 25 GRAVES Witte Bordeaux Cf SAÜTEENE I I J ftELTINGBE poezek iJ i 0 91 Iouegognb A j l ll De fflfsschen zün ii de prijzen fcegrepenttiwojfdeili 8 ctl iBvf 1 elke hoeveelheid verkrijgbaar bfl a jJ flrnpa T € l e Al§i Vrijdag 10 Mei 1901 des avonds r s loi i in de Sociëteit Ons Genoegen met welwillende medewerking van Dames en Heeren Invites PROenAMMA 15 18 1 50 1 75 5 i 25 12 flesch Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des midd lelefoon o Hi De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks mpt uitzondering van Zon en Feestdagen Dfs w s per drie maanden is 1 86 franco per plat 1 70 Jlzonderlijke Nommers VTJF OENTEN o O n s S s Öjq o 1 1 Oratorium van Joseph Hxïdn Solisten Mevrouw A NOOEDEWIER EBDDINGIÜS Sopraan De Heer ROÖMANS Tenor ARNOLD SPOEL Bas Begeleiding Utrechtsch Sted Orkest Directeur de Heer WOUTEE HUTSCHENltllYTE s d BBj er stuk teruggenomen De k6loiiiale W tl en mei onbiimaMA arderwijh of bij een deif ii i c r de wapenen plftatselÜ hun onmiddellijken chef i i ai r u de uitbetaalde HandgeldSn werden in het vodge jwrJ doot bemiddeling derji van het Koloniaal Werfdeppt eMlMET OOÉf ylJIOMli der aange zonden iSne FAMILIËN f iOtOS aan hunne CREDI fSJJEEN f ÊSi Totaal f tte O Gebroeders STEPSMA Het groote aantal enuwkwa eh 1 jan 7etii lioofdpijnar tot de voorafgaande heateekeneQ van apoplexie hersenberoerte toe troUefcroB Donateurs en Knnstl leden volgens EeglemeSt Voor Lpden S O en hunne Dames 1 1 NietLeden 1 S OO i Leerlinien Sted MuziekschofklO y Plaatsbespreking en lotin viSiptiïiateursen Kunstl leden Woensdag B Mèi s avondsbali acbt Voor Niet Leden der VereenigiDg Donderdag 9 Mei hall acbt Kaarten en Tekstboekjes ie VjCrkrflgen bij den Boekhandelaar DE VEN Markt Bloemisten Türfsingel TELEPH No lU Bieden aan om thans te planton prachtige Variteiten van CACTUS DABIIA S welke den gebeelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEE HET BEKENDE INiSeCTEl CIDER dat door bSvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadelijk ii V Liter f 0 5 V Liter f 0 80 Vi Liter f 150 £ 0 k P o 1KB OU DB ST SCHIEDAMMEIi GEUEVEE Merk NIGHTOAÏ Verkrijgbaar byi M PEETERS Jz N B A Ib bewyi van eclitlimtl 1 1 oaohat en kurk itetxla voor en VAD dea naam dHr Firm P HOPPE TUury s Wondnbalvra in do geheele wereld bekend en geroemd Onorertroffen middel tegen alle Borst Louï leverHaagzlekten enz Inwendig zoowel alB oolc uitwendig in bijna allo lielitegevallen met goed evolg jn n te wenden PröS lierfluCUII t 1 per post 1 1 1 Thitrry B Weadtnalf bezit een alsnog onRelceude geneeskracht en heilzame werking Maakt meeotal alkc pynlyke en geTaarvoIle operatie geheel orerbodiK Mol deze zalf werd een U jaar oud voor oii feiiee8U k relioudeii beenifezwel en onlanga een bijna 2 laar kaïikerlUden e enezeu Breajtt genezing en rzachting der pynen by wonden onUtekingen en Tim allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dopót voor Nederland Apothek r HENBI SAMDEB8 Rokin 8 Amsterdam ffur men depAt ii be telle men dirwt un i die bchatieDipotheke dw A THIERRY in Piwmdt W Rohitwli OMUrreicI GelieTO proipeotui te ontbieden bij bet Cintnal lJepflt Sander BokinB Anuterdam 900 bij het éangaan van een vrywilligfl vCrbmtenis Ivoor M H jaren i Aanbrenggeidfi TflflniTIC fitLI E Men rtélde zich aan t rlJwléUgertfa ifimitepUchli 1 Werdeput te iepllefttigèni vètlot J den Commandant van et Kojtmia of GarnizoensCommandJlnten j Mti fan 7001 lioofdpijn af tot de vooraffnaande heBteekenen van apoplexie henen beroert e toe troUe ren nog steeiU alio mlddehtn door ddinediaphe weteosrlmp aangewend Eerataan dun nienwen tijd Momt de eer toe ditt ij duor het gehmik maki D van den ftenvonalKiten weg naaieltjk langu de biiid ienn pliyBJoloKiHClieoiitdekkinKEedaau tieeft die na tiondeidepToenienifDgen thanaover de geheele we eld v eibretd ia en terwijl atj in weteuflchappelijke kringen dn bnoEHte belangstelling wekt tavoni eeiie weldaad blijkt te zijn voor de aan nuWkwalen Htdniide menaüliheid ÜCEe grnpeswijze Ie nilgevond U door iien geweien Offlcler van Oezondheit Dr Roman Weiesmann ta Viiahofen en berust o i d on dervinding oiigedaan tn eeoe gO Jarige praktijk Itour wnnndilnc vnii het hoofd eeuniuAl girrilnit w ri1en lHnr o K aehlkt l ffend mi l hnl lonmlil li lllJhttqn li t Keonw icHtel médwMt deeltl Uet deze leneeawijia werden werkelijk ecliltterende reaoltaten varkXQSen n eij maakte KDoveel ouganir dat van een dotlr den uitvinder geaelireves w rkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kare voorkoming en geneifng binnen kortea tl d rrede de Ule dmk venchenen Is Dit boekje bevat niet alleen vor het gnot pnbliek vnrHtuanbare verklaringen oaitmit het weien dor nieuwere tlierapia eo de daarmede eelfi bi wanhopige gevallen verkregen uitweikmg maai ook vmdt men daailn wctenachapnelijke ver huiideliiigeii nitdo meillaelif bindi ii dto aan deze genpPiiwijzp gewijd iju zoomede afitctarlft van IKl vtiii gotui Hohriften van hooggepluatate geneeshnudlgou oader welke P Keniöre mad dr proFeisar a ii j polyklinlak tn Pari i rua flounarnoiit tO Stoingrooci muil dr praklIsoBrend oonoiiliesr aan hot krank ilnnlgen ssitloht dn Cliarentan Sanltatirath Dr Gohn la StetHn Qroitmann med dr arrond arts talohlingen Or P Faroitlar Doiiooihiier dl eclaur van hul hoapltaal Ie Agin QBlipimratl Dr s5herin katteal Qutonfelft Bad Eiiii OarsoB med dr geneeitieer dtrtaleur dar galvano t er ipeutiachn inrichting voor Eanuwltjderi la Parijs rae St Honoré 334 Consul von Aachenbaoh otad dr te Carfu Dr Susbaoh arrond aria de Zirknlti OberItabitrzt Joahl med dr te Wsonen Dr C eangawei ta La Fsrnère C urt lid van den Conabll Central d hyg tna ït da SanU In Frankrijk en vele andereu Aan allen wier E nDWEe 4tel nip r of mltiilcr niwis lann in of nati jogetinnmile reiin vnclitlshrid lijden waarvan de keifteekenea zija oDrDnisohs hoofdpijn miLra o loheh hoof dpljn bloedandrang aroote prikkolbaarheld mjaagitbeul slapelDoshnld liDhamatijke oaruit en onhchagelljka oaatand verder alle zieken die door beroerte getroffen weiden on nog lijden aan de gavolgen daarvan tooali vorlammingGn ONvermagan tot iprakHn rware tongval moalelilk aiikkan itljfheld der g wrlohton met voortdurondn pijn plantBOlijke twakla vanwakkliig an galieugt n ens eo zij die lenk onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen als onthomlutgiten en kDndwat rknar wrijven elertrlseeren atoomloot of reebaden geen genezing of le lgliig hunner kwaal gevonden hehnen en ten alotte aij die vr ea ffi voelenTOor beruorte en daartoe reden hebben wegeiia verechijnaeien als iloh Banhoudond anyitlg vaelaa vardoovlnq In hat boofd tioofdpijo met duliellgneld nikkeringen en donker worden voor de oogen drulikende p jn ondei het woarhoofd aalilng in de ooren liet von e i van kriBiieling In en het alapen van handen n voeten aan al deze drie oatwonfin tui zAnttwIIJdorn ale ook aan longe mBlaJea iildende aan taleakiuoht en kraohtelaoaheid ook an gezonde laifs aan joniio parionen die vaal met bet hoofd werken en geestelijke reactie willen Toorkomen wordt dringend aangeraden zich het boTan vermelde werkje aan te Bcbaffen hetwelk opaanTraga koatetooa en ancover ouden wordt door AinNterdnm door 31 C LKBAIV A Co Heillgeweg 43 Rtftftirdiiui F B vnn SAWrK V HOLFF ApothekAr Korte Roofateeg 1 Utrecht IiOBRY A POICTOV Üadegrarlit bIJ de Oaardbmg P tOL Op de Jongato hvgieunincU medlGinale ntoouHtilImg in de Jkr WrlsaniBnn acha Genaaa i M door de Uadfarhe Jnrli mot dm Sllv r n li lntlh h br Siinger XaaimacMneê zp voorbeeldig in constructie en afwerking Vinger XaaimaeMne zijn onmisbaar voor huishondelijk gebruik en nyverlieid iiinger JWaaimacMiieê z n in alle takken van industrie de meest gezochte Singer XaaimacMne zyn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid ingfr Xaaimachineê zgn voor het moderne borduren de meest geschikto Onderrictit gratis ook in het moderne borduren WiNU TntHUtdliai ParUs 1900 irand Prix SIITGER MAATSCHAPPIJ rOl l A Lange Tiendewe r 27 Patent H Stollen tfr arnme ErioUh arrungen tul Anfaa lu f ulilidanén wrHhlmen Nacltattmtnme s Umu kauf dahar unter $ Ktet nt tuir t n H Si aur nn UM Jtnot eder ut lolctwi èiteRMndluri t n dvm uBltr Flêitt fwt $ oabniitehana uatahAsi i S pretaUêten unë Zevgnisêe gfêtli una fr Warnung Ü t i VERHUISD A BOSMAN Bijwielhandelaur van de ïslap naa r OOSTIAYEN B 119 f 805 1901 Harddraverij Vereeniging WilïM ÖBERGüM firon Tweede i mTE TEKLOTINO van Paarden Küluigen J iigen Velorljjèden een tiarddravemfAoard gespannen 00 eap Snl y en voorwerpen voor Land en Xfiiiibouw en Huhhoudel Uktfèbrulfe I lloofdpl ijfi Een ElWant vierI lELiG Rif Uld Kleinst Trekki 1 Lot 11 Lote met ttpee ïiajlrden Jprijs E ti wnilWde vnn j ï gtflden beslist 3 Juli ll 01 cent 1 k p p Oa cent 6 ft p p 6 tO In 1900 93 voor den aantoop van prijze bested Hoofdvertegen woordigei foor iOüDA iWAEÏSESBÖRffS LOTEKDn l T 1 FEAKSCEE STOOMVE VEEU M eitt iniscbe WasscheriJ TAM H OPPENIIEIMEIl 10 Kruiskade Botterdam Gobrovatecrd dcior Z U dea Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA dé eer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vérven van alle Heorenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van plnche mantelg veeren bont ene Gordgnen tafelkleeden enz worden naar d nieawBte en laatste methode geverfd Wie zeker z n wu d Echte Elïel Cacao te ontvangen t jnengesteM en na véi9 prceCnemingen in den handel gekomen onde des naam des dtvinde Dr Mlohaeli vervaardigd lip d best maoUoes ii het weitldberamde étabbliiaement van Oebra StoUwwok te Kenlcn Itch etkel Cacao n vierkanten bnaaea Dete Hikel CKiao iê m t malk g k okt mm aangename geramde drank voor Ugeiykaoh gebruik een t 2 theetafels rm t peeder voor een kop Ohooolalq Ala geneeakracbüge drank bij gevel van diarrhee aMfa met water te febmikan Terkrügbaar by de voomaaail H 1 Apotbeksrs eu Priia V Kft Ie taftm ee f 1 80 a ö 9 j o aa Genoraslvortegenwoordiger voor Keder Julius Mattenkiad i Amnterdam Kalverstraat lO Geen Ëiigelsch maar Eclit BOEEEHBROOD tX cent de £ 6 A SLEGT NIEDW E HAYEN 27 Goud Drak van A BEINKMAN Zn 8 HL TTEUIJ BIgEimMAZIirG BURCiImEKSTER en WE iHOÜlAiRS vanGOUDA Gezien de Wet op de SCHUTTERIJEN van den Un Apnl 1827 gtaataljlad No l7 alsmede de iiRegletpentaire bepalingen voorkomende m het Staatsblad van den in Maart No 6 Brengen ter algemeene kennis dat de mannelijke iingeMten fli 1 ook de Milicien Verlotgangera die het vorig4 jl r 24 jaren oud zijn geworden en zij die zich i e dert 1 Juni t90 i in deze gemeente hebben gwestigd en tusschen 35 en 54 jkrenoud liJD verMicht ya zich voor den DIENST der SCHUTTaRIJ te doen inschrijven dat tot lie inbchrijvmg gelegenheid zal worden gegeven iter Secretarie bovenlokaal afdeeling Hilitie fifezcr Gemeente van dön Un tot den Sin Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgezonderd van dei voo iniddags tien tot dea namiddags een ure dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorbchrevene verplichting de navolgende bepalin en en voorschriften bevat Art K Ieder ingezetenen van het Rijk dieo i Den In Januari van elk jaar zijn Sfie jaar zal zijn ingetreden en zijn 84e jaar met voleindigd zal hebben zai ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijnde verplicht wezen den Schutterlijken dienst uit te oefenen Art 2 Als ingezetenen worden met betrekking tot de toapirasing dtecr Wet beschouwd a Alle Nederlanders binnen het Rijk hun gewoon verblijf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzij door ecne uitdrukkelijke verklaring hetzg door bet werkelijke overbrengen van den zetel van hun vermogen eu de hoofdmiddelen van hun bestaan De fftijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewijs van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen Art e Elk jaar voor den eersten Juni zullen de ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar hun 2Ge jaar van ouderdom zidlen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermecnen mochten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren ferplicht zijn zich bij het Bestuur der Gemeente in welke zij wonen voor de Schutterij te doen inschrijven Lrt 7 Zij die in meer dan eene Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van han vermogen hebben gevestigd zuUen lot de inschrijving verplicht zijn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan zullen zij zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor de peïsoneele belasting zijn aan FEVILLEIOX Eindelijk Saamgebracht i8 Is het viji jaar f Neen dat is het niet integendeel hij stokte brak ai zag haar echter nog altijd aaii langer en opmerkzamer dan anders gewoonte is met zijn niet groote maar eigenaardig schoone grijze oogen Eindelijk begon ze te lachen Dat ge naar on op weg waart is wel niet waarschijnlijk Neen ze laa het antwoord van zijn gelaat HecJt uw moeder u niets overgebracht V Toch uw groeten en dat uw vader voor zaken hier was Hij wenschte niets te laten merken van de nonchalance waarmee zijn moeder deze groeten en heel de aanwezigheid der HeidlofPs behandeld had en kwam daarom liever aanstonds zelf met een klein verwijt voor den dag wEn gij schijnt voor uw bezoeken bij ons altijd jiist den tijd dat ik niet aanwezig ben te hebben uitgezocht Volstrekt niet zeide zij bijna gekrenkt Ik had u reeds lang gaarne gesproken Juist in zake mijn vader voegde zij er aan toe iets zachter en op dien bizonderen toon waarop men meest over de zaken van den gepensioneerden bouwmeester die eigenlijk geen zaken meer had moeten hebben flcEeen te spreken Ën daar ik wist geslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszeifs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschre vene om va zijn juisten ouderdom nader te djen blijken Dienïengevolge worden de ingezetenen die in de ternlen van gemelde Artikelen vallen dat zijn zij die geboren zijn in het jaar IS daaronder begrepen de Milicien Verlofgangers der lichtmg 18 6 pUmedft zij die sedert de vorige inschrijving zich alhier hebben gevestigd en geboren zijn in de jaren 187 tot en met 1867 opgeroepen om zich op bovengemelden tijd en plaatii aan te melden Zij die nalatig mochten zijn zullen van wege het Gemeentebestuur ambtshalve worden ingeschreven door den j Schuttersraad worden eroordeeld tot eene geldboete en ZONDER LOTING bij de SCHUTTERIJ worden ingelijfd mdien het blijkt dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond Voorts wordt den be ianghebbenden medegedeeld dat zij bij de inschrijvinj moeten overleggen eenbewijs van Geboorte hetwelk voor hen die metm deze Gemeente zijn geboren zA worden aangevraagd indien zij voor 16 Mei a s zich daartoeter Secretarie aanmelden en dat zij bij de aaniïifte zullen moeten opgeven de straat de wijk enhöt nummer van hunne woning hun beroep benevens dat hunner oudere Gouda den In Mei 1901 De BurgemecfflT Troortïöeftid R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlanilscb Overzicbt Onder alle voorbehoud deelt de N E Ct het volgende gerucht mede dat gisteravond te Beriyn laat ging De Pruissische Landdag 20a ontbonden worden met het voorlezen van eene koninklüke boodschap waarin het verloop van de debatten over de kanalen in scherpe bewoordingen betreard wordt De ministers Miquel en Hammerstein en misschien ook de ministor van justitie SchoQnstedt zouden hun ontslag nemen V i r opvolger van lUiquol zou de tegenwoordige minister van binnenlandsehe zaken Eheinbaben het meest in aanmerking komen De Belgische legerbervormingscommissie is met haar arbeid gekomen en is geëindigd mot de volgende besluiten te nemen lo De recrnteering geschiedt door aan neming van vrijwilligers en door loting dat uw kantoor ol bureau of wat is het exuseer wanneer ik mij verkeerd uitdruk zich toch ook in het huis aan den Schiffbauerdamm bevindt Zoo dacht gij dat men mij had kunnen roepen toen gij er waart Dat vind ik ook zeide Richard Moeder moet wel niet gemerkt hebben dat u daar veel aan gelegen was Ik had er ook om kunnen verzoeken stemde juffrouw Heidloff toe Maar uw goede moeder sprak er zooveel van hoe overladen met werk ge waart dat ik daartoe den moed niet vond Toen ik echter vernam dat ge dikwijls hierheen naar uw gieterij reedt waagde ik voor te stellen dat ge bij zulk een gelegenheid wanneer uw tijd het toeliet ons eens zoudt opzoeken En sedert heb ik steeds op u g wacht voegde zij er aan toe zonder verwijt veeleer met een zekere berusting in het vergéefsche wachten als een zaak die ze waarschijnlijk van elders her gewoon was Het lieve meisje En hoe aangenaam haar ongeslratt te mogen toonen ddt men haar zoo vond In zulke gevallen hebben de oude jongejuffrouwen dat wil zeggen de verstandigen toch wat voor men weet van haar dat ze niet meer op een huwelijk rekenen althans niet met den zoogenaamden jonkman Hij bleet vóór haar staan zoo rustig als stond er geen ongeduldig snuivend paard achter hen geen koetsier die vanaf zijn waakzame tinne zich waarschijnlijk reeds lang over dit onderhoud verwonderde hGe hebt op mij gewacht zeide hij haar beschouwende En juist heden nu ik werkelijk naar u op weg was is u het wachten gaan ü Maatregelen moeten genomen worden om den vrijwilligen dienst en de reëngagementen aan te moedigen om de voorbereiding voor den dienst door vapenoefeningen te bevorderen om een voldoend reservekader te scheppen 3o De plaatsvervanging wordt afgeschaft io De eflectieve diensttjjd wordt zooveel mogelijk ingekort en door beperking van het aantal manschappen die aan den eigenlijken dienst onttrokken worden verbeterd 5o Het tegenwoordig effectiel van het leger op den voet van vredessterkte blijft gehandhaafd een vermeerdering van contingent zal staan tegenover beperking van diensttijd 60 De diensttijd biyft bepaald op 13 jaar het effectief der oorlogssterkte wordt 180 000 man D meeste beslissingen werden genomen met algemeene stemmen de laatste met 19 tegen 7 Togen afschaffing der plaatsvervanging verklaarden zich slechts 2 de heeren De Lantsheere en Schollaert De meerderbeid bleek van oordeel dat het stelsel snb 1 en 2 aangenomen de vrijwilligers zoo ion doen toenemen en den tegenzin tegen den dienst zoozeer zou doen verminderen dat de persoonlijke dienstplicht mogelijk zon worden Da Fransche minister Delcasaé is nit Petetlrliib naar FarjJB teragge eerd De Nowoji Wremja wijdt hem een woord van afscheid waarin het blad zegt Uen mag hopen dat na het bezoek van Delcassé san Petersburg de geruchten over verkoeling tusschen Enslaud en Frankrp wat zullen verstotamen De buitenlandsche pers houdt 7ich daarmede ijverig bezig en poogt de verschillen van meening tusschen de beide Bijken bil iedere gelegenheid in scherpte te doen toenemen Het nauwe verband tusschen Frankrgk en Ensland bernst niet alleen op politieke maar ook op economische gronden De Franschen bezitten een groot deel der Eussische Staatsschuld en in Belgische industrieele ondernemingen in Rusland zijn zg met een half milliard francs betrokken De crises die deze ondernemingen in den jongsten tiJd hebben doorgemaakt heeft den Fransche kapitalisten aanzienlijke verliezen bezorgd en dientengevolge beschuldigden Fransche belanghebbenden de Regeering de goede betrekkingen met Rnsland niet voldoende te hebben onderhouden Ook in dit opzicht kwam de reis van minister Delcassé zeer gelegen men kan nn ook ia Frankrijk zien dat die beschuldiging onjoist is verdrieten Hoe jammer Ze zag hem nog eens twijtend aan Neen het was maar gekheid hij had niet aan een bezoek bij haar gedacht Maar zij ging op zijn scherts in Ja jammer zeide zij terwijl ze hem tevens de hand tot afscheid reikte Maar nu wil ik u niet langer ophouden Ge komt een anderen keer Weer liet hij haar hand niet los Waarschijnlijk wilde hij haar vertroosten door haar een spoedig bezoek te beloven Neen Met de linkerhand kreeg hij zijn horloge Hoe ver is het naar u toe Waar woont ge dan toch Charlottenburg kleine Friedensstrasse Mij totaal onbekend Het is een curieus hoekje en niet makkelyk te vinden een paar huizen die ten doode zijn opgeschreven omdat ie niet in het nieuwe stratennet passen Maar ik ben in tien minuten van daar hierheen geloopen Dan rijden wij tn het drie There s no time like the present Maar ia uw vadfcr thuis ija papa zal nog thuis zijn Reeds wilde hij haar verzoeken met hem in te stappen daar viel hem in En ik vraag u niet of de tocht dien ge wildet ondernemen uitstel lijden kan I Is het u goed wanneer ik u nu naar uw woning begeleid om uw vader te begroeten Ze gevoelde zich eenigszins overrompeld 7a had toch juist over eenige der plannen van haarvader die haar bezorgd maakten met dezen zaakkimdigen vriend der familie vertrouwelijk en grondig willen spreken eer hij den ouden heer zag Maar deze gelegenheid was in elk geval beter als heel geene En in elk geval Lomse Heidloff kon het niet over zich verkrijgen den korten genieenschappe Bovendien zal het bezoek van Delcassé nog grootere samenwerking doen ontstaan tnsschea de beide mogendheden niet alleen in OostAzië maar overal waar de staatkundige en economische belangen van Rusland en Frankrijk samengaan Het Russische blad verklaart verder te verwachten dat in de groepeering der mogendheden wijziging komen zal nieuwe combinaties worden bestudeerd Oostenrijk en Italië zijn lang niet meer overtuigd van het nut der Triple Alliantie en de positie van Engeland van de Europeesche klein mogendheden en van de Vereenigde Staten is in den jongsten tjjd ook zeer veranderd Dientengevolge is het bezoek op dit oogenblik van groote beteekenis daar het duidelijk getoond heeft hoe krachtig het Tweevoudig Verbond blijft voortbestaan De Voss Ztg noemt de politieke oombinaties die de Nowoji Wremja ter sprake brengt een phantasie die niemand zal vet ontrusten Maar het blad erkent de iOgeljjkheid dat tegen het eindigen van de Dnitache handelstractaten de tegenstanders van Duitschland zich znllen vereenlgeo tott een gemeenschappelgken tolkrjg tegen het Duitsche Rijk Maar zoover zijn irjj noj niet Het staat niet eens vast dat Dnitschland de handelsverdragen zal opze ge het is best mogeiyk dat Duitschland de opzegging zal afwachten zooals de BerL Neaeste Naclfrichten meent Qp den SOn April 1 1 heeft de ItaliaanscUe kamer van afgevaardigden haar zlttingei hervat en s daags daarop op den len Mei die door de socialisten te Rome met luidruchtig vrengdebetoon herdacht is beeft de minister van binnenlandsehe zaken Ololitti in den senaat zg n voornemens ten opzichte der arbeidersvereenigingen toegelicht Men zag met gespannen verwachting naar ziJn mededeelingen uit wijl de recente werkstakingen bewezen hebben dat er groote ontevredenheid biJ de werkende klasse heorscht De minister heeft erkend dat haar toestand in vele streken van Italië van dien aard is dat men het den arbeider moelijk eavel duiden kan wanneer zg naar lotsverbetering streven De vakvereenigingen ondersteunen hen hierbij en het is niet meer dan billijk te erkennen dat de arbeiders binnen de door d wet gestelde perken gebleven zijn Verder heelt de minister gezegd dat de wensch om de economische toestanden te verbeteren een uiting is van den tijdgeest en een gevolf van het beter onderwezen zgn der volksmassa In dezen strgd mag de regeering noch voor lijken rit af te slaan Zij xeide op Richard s laatstft vraag Ja ik ben u zeer dankbaar en blijde dat ik u eens heb kunnen machtig worden Wie weet hoeveel moeite mij dat anders zou gekost hebben Mijn boodschap in de stad kan ik daarna nog doen Flink Hij opende het portier terwijl de koetsier daarboven onbeweeglijk zittend van over zijn omvangrijke schouder met een kouden blik van dit kleine avontuur notitie nam en hielp Louise instappen Daarna sloot hij aan haar kant gaf den koetsier een aanwijting en liep om het rijtuig heen om aan haar linkerkant plaats te nemen Juffrouw Heidloff drukte zich niet gemakkelyk in de kussens maar bleef rechtop zitten zoo gereserveerd dat hij haar slanke lichte figuur heel niet naast zich merkte Ntet dat ze dit met opzet deed uit bescheidenheid ot zoo iets maar dit ie wam zoo van zelve wijl Ijonise niet aan haar eigen persoon maar uitsluitend dddraan dacht hoe het best met datgene te beginnen wat ze nu nog snel wilde zeggen Terwijl ze de eerste woorden op haar lippen nam wendde ze zich naaf Richard Seemann om en ontmoette zijn oogen die ondertusachen onafgebroken haar profiel bestudeerd hadden Ze lachte even Waarom ziet ge me aldoor zoo aan Gelooft ge misschien nog altijd niet dat ik het wezenlijk ben Bijna zeide hij zonder zïch echter met nadere verklaringen in te laten