Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1901

don werkgeTer noeh voor den arbeider in t btjzonder partg trekken maar moet zg zicli er toe bepalen iedereen ingevolge de wet te beschermen Het was hem gelukt 151 werkstakingen te boetten ot de gescbillen die er de aanleiding toe waren in der minne te doen beslechten In de meeste gevallen was een kleine loonsvermeerdering daartoe voldoende wat bewust dat alleen een economisch belang geen politiek vraagatnk er by op den voorgrond treedt Het gonvernement zal zich dan ook nittlnitend bepalen om de openbare orde te handhaven maar geen maatregelen nemen tot gewelddadige ontbinding der vakvereenigingen die tot hiertoe zich strikt naar de wet gedragen hebben Aan de oppositie is door Giolitti met deze rede elk wapen om hem te beströden geheel ontnomen De Senaat stemde voor een motie dat hj overtnigd van de noodzakelijkheid eener preventieve behandeling van de zjde der regeering om voor de vr jheid van den arbeid te waken tegen alle zich daartegen keerende partijen overgaat tot de orde van den dag Verspreide Berichten Fbahkbuk Verteld wordt te Parfls dat de regeering er plan op heeft don roerigen Jodenhatenle burgemeester van Algiers Max Regis die eigenlijk verantwoordelp moet worden gesteld voor de ernstige incidenten van eergisteravond voor een tijdje te schirsen in het belang van de rust en de veiligheid in de kolonie de inboorlingen moeten heel rare ideeSn kragen van de gewoonten en gebruiken in Europa Het schijnt dat de onmiddellijke gevolgen van de schiet steek en gooipartü Dinsdagavond toch niet zoo ernstig zjjn geweest ais eerst gemeld is Geen der getroffenen is er ernstig aan toe Zelfs Max die afwisselend uiterst opgewonden en dan weer terneergeslagen is verkeert geenszins in levensgevaar en zijn broeder Louis die een glas op z n hoofd heeft gekregen waardoor hij twee hevig bloedende wonden opliep maakt het niet slecht De hoeren Laberdesque en Talhoidec zijn gisternacht naar de gevangenis overgebracht de eerste als hoofdaanlegger van den aanslag op Max de kftste wegens medeplichtigheid In Tustige kalmte is te Parijs de Meidag voorbijgegaan nergens word er gestaakt en alleen de sociaal democratische gemeenteraad van SaintMaur heeft den gemeenteambtenaren een vrjen middag gegeven Dditschlabd De aartsbisschop van Bamberg heeft het noodig geoordeeld aan te manen tot liefde en ai te raden van verdachtmakingen en aantijgingen door middel van de pers Eergistornaraiddag en eergisteravond volksfeesten in buitentuinen s morgens vele ernstige vergaderingen en weinig stakers ziedaar de viering van den Meidag in de hoofdstad Itauü Bresci de moordenaar van koning Humbert vertoeft te San Stefano in een cel Pirecte SpeorwegverblndlugeD net ïuiJÜA Zonierdleiist 19il f AanKevangeo 1 Met Tyd vait fireeowlek 1 1 L GOUDA KOinilDillTio Ttru B 6 68 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 8 84 9 JS 57 10 85 10 66 11 16 18 1 18 88 18 68 1 87 8 18 8 80 8 48 8 6 4 89 4 64 6 16 6 84 t 18 7 08 7 88 7 44 8 14 8 17 8 8i 8 14 10 18 18 46 11 8t f r 8 l f 8 84 J 10 19 4 11 5 11 8 81 10 80 4 18 8 18 8 41 J 10 87 8 89 8 61 4 08 9 5 87 6 86 6 45 89 7 47 8 07 8 10 8 68 S 10 46 11 0 11 471 58 e f 5 10 7 7 8 46 11 31 Qonda Mooidreoht door 7 18 SieuwerVeA f T S8 0 pelle 7 86 llotteidMl M 86 7 44 8 09 8 64 9 08 BotterdunD F Rotterduu B S 0 S 5 80 7 4 11 48 Allon U l ló Um Jtrtl Hjiotalon Op 4 Wnm gu Z md Uuadiit og Dimltg ndaigwh wtombll tten oor i ü TortrijgbMr log tol irmUprj B Holluid ln Spoor l Eitn nppUaMEt ttwgi 1 4U niMj B SOTTÏBDAM OpODA tie 48 4 88 17 1 1 64 f 6 41 6 87 l S 8 14 1 45 3 46 4 08 4 46 6 88 04 89 7 06 7 6 8 81 Z 8 S 4 68 89 R 9 4 1 68 6 4 f 8 68 8 08 5 10 56 10 08 11 63 19 06 18 86 1 09 8 0 8 86 S 0 4 06 4 84 4 6 6 1 6 48 6 84 7 08 7 9 8 80 8 48 8 47 10 0 lO lD 11 04 B Holl dMli poor L Extro lapplomntbowiji do Oompoguo d Wagoia Liti 18 80 18 86 11 31 11 46 18 04 f 46 r 8 66 4 48 5 80 04 7 11 7 88 4 68 6 41 6 01 5 61 6 11 04 6 17 10 86 7 88 7 48 m So Hum ztn boUlra Rotterdam Beun Rotterdam D F Aotterdam U Oapelle Kieawerkark Uoordraoht èoada i Allnl 1 flUCDA DÜN HAAS vin UH 10 19 10 68 11 18 18 16 18 88 18 66 1 18 1 68 8 81 8 46 4 19 4 60 6 18 6 4 81 7 8 11 06 1 07 6 08 11 H 1 18 6 18 11 80 1 8 8 87 10 45 11 86 11 48 18 46 18 66 1 87 1 44 8 80 8 48 4 16 4 46 6 88 6 48 16 4 7 67 8 01 8 88 9 17 8 63 6 8 18 10 08 8 84 t 10 17 8 88 C P 10 8 8 48 4t 10 1 10 84 9 11 9 81 10 00 7 18 8 87 8 41 7 81 8 68 7 8 9 08 7 68 9 14 7 61 9 03 9 19 Ooudt ZeTenh Uoero 8o ierineerZeg Toorbarg Higt 9 88 9 41 10 88 M X U g8 6 88 01 7 03 7 1 7 86 8 85 8 86 0 Voorburg 5 88 Zoet lffl Zeg 5 68 ftTj u 6 8 778 7T8 bTs i O 97s 9 30 10 11 l n Vi 11 S5 U OS U S3 8 18 8 09 3 84 4 t 4 4 6 31 6 4 7 06 7 31 8 09 8 88 8 46 10 86 10 64 JUBUtoUrt d l p ta nirt g t ta d worio W H m iiik tr i 11 1 8 U ortr botolw X B t 1 Hljrt 1 U ppl m tt irii B 11 IP I ü A tl fKBl H 1 i r B t 89 10 14 10 69 18 00 I8 81 8 16 8 18 4 38 i 4 SO 7 10 7 88 8 26 10 87 ll Oi 11 18 8 38 1 86 10 5 888 11 84 8 40 3 S9 6 07 7 88 8 48 11 01 8 11 8 88 8 68 89 10 14 10 49 11 47 U 38 108 3 13 3 4 6 04 84 7 00 7 64 8 08 5 1 S8 11 48 R O U U A A H S T E a A 8 11 S SS 9S10 ni 8 41 10 11 11 85 11 85 18 00 1 80 8 40 8 67 4 00 4 16 4 87 5 1 8J 7 01 7 41 7 66 8 18 9 40 10 86 10 17 1 36 4 43 6 88 9 46 in ss i so 4 6 s 3 lo os iri 4S S Ul 6 1 6 64 10 14 A U TIM T M ioadk 8 11 S SS 9S lO fll 10 6 18 06 1 10 8 86 8 86 7 4 48 6 18 1 86 8 48 8 61 10 19 10 80 10 87 11 08 4nut W 8 01 8 68 9 81 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 85 4 11 4 67 5 80 6 4 6 44 9 85 10 8 11 03 11 47 11 69 ArniUC 8 1 9 13 9 31 10 86 11 1 1 08 1 1 8 18 S M4 87 6 1 6 46 8 01 t iS 10 011 1 18 08 18 14 Uond 5 80 81 7 88 7 60 8 16 Uudew 6 86 Woord 6 43 UtMokl 6 03 7 04 Vmit C 81 7 1S 8 10 t 9 18 9 81 n lH 87 18 60 8 9 8 10 8 84 4 4i S OS 6 81 7 09 8 10 9 86 a 4 A 11U W 6 84 8 47 7 80 8 8 8 4i 8 80 9 46 11 10 18 48 1 06 8 40 8 88 8 49 5 01 8 81 8 88 7 86 8 85 9 40 10 08 Iiiuri 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 89 10 18 10 81 ITIrMkt 18 68 7 47 8 8 9 80 10 04 10 41 11 81 1148 18 08 1 48 S ü 3 19 4 IJ 4 41 6 48 5S 7 00 66 8 48 8 35 10 08 10 48 W 6 07 44 8 0 9 87 10 87 11 66 18 06 U 87 4 7 84 8 10 11 07 Woartlea Oudow 6 88 6 68 8 17 Goida 6 48 7 08 7 84 8 a0 OO i SS 4 s 40 3 61 4 48 Mt H lt 7 84 7 48 M9 9 8 10 07 10 4 11 welke geheel is ingesloten door palissaden terwijl hö rusten mag op een bed bestaande uit matras en oorkussen en hem tot tijdverdrijf zijn verstrekt een bpel en een boek aangaande het leven der heiligen De man is uiterst opgewonden geen wonder bij zoo n regime van geesteljke en licham ijke mai teling BÏ mNLANP STATEN GENEUAAL T W E K n Ëi Êi M Ift B n Zitting van Donderdag 2 Mei De heer Dr De Visser was dankbaar dat de Kegeering de sabsidieering van het Bijzonder onderwijs uitbreidt bovenal met het oog op de lotsverbetering der onderw zers ook van de bijzondere onderwijzers Velen bebcUouwen bovendien dit ontwerp als betaling op afrekening daar ztj uit s Ministers mededeelingen opmaken dat hy in de toekomst verder wil gaan Spr heeft echter geen gunstigen indruk van het ontwerp wegens samenkoppeling der voorstellen rechtstreeks uit de leerplichtwetvoortvloeiende met de salarissen der openbare onderwijzers terwijl niet in rekening wordt genomen dat de bijz onderwijzers ook door de leer ichtwet ook hun taak zien vfrzwaard Ook de salarisregeling voor de openbare onderwijzers is niet voldoende de regeling van het wachtgeld is onbeteekenend En van hen die in de minst gunstige positie verkeeren de bezitters van de hoofdakte die zelf niet hoofd kunnen worden krijgen 21 pCt wel verhooging 79 pCt niet Voorts is verhoogiog der staatsbijdrage aan de gemeenten in strijd met den algemeenett wensch der onderwijzers Nog nadeeliger is de samenkoppeling voor de bijzondere onderwijzers Wordt het minimum traktement in de wet vastgelegd dan is de vrije school geschaad UescUiedt dit niet dan is het een moreele school voor de biJz onderwijzers De heer Vermeulen meende dat de omstandigheden dwongen thans niet tot beginselbtrijd maar tot practische oplossing van de stellige belofte der regeering biJ de Leerplichtwet gegeven Waardeerende de inlossing der beloften door de Beg wil hiJ haar in geen enkel opzicht bemoeilijken HiJ beschouwt het ontwerp als een noodwet de samenkoppeling met de verhooging der onderwijzerstractementen betwist hü maar ze zal voor hem geen reden zjju tot afstemming Invoering van periodieke vor hooging der onderwijzers tractementen is bilIgk en een verbetering Verder te gaan dan wordt voorgesteld acht hiJ verkeerd en zou leiden tot een debacle van vele gemeenteflnancien Ofschoon de Reg niet ten volle de belangen der biJz onderwijzers bevredigt wil hij meegaan en meewerken tot amendementen die de belangen meer zullen behartigen en alleen tegen de wet stemmen als de belangen werden beknibbeld Eindelijk protesteert hij tegen de beschuldiging van verstaatlie oung der bijz scholen Liever een arme vrije dan een ryke biJz staatsschool De heer Kool verheugt zich over de verbeteringen die het ontwerp aanbrengt maar 8 40 11 08 1 06 8 60 j 11 1 1 14 8 87 11 80 1 81 C 89 9 46 10 18 10 68 11 8 11 80 18 84 18 44 1 80 11 16 A r r ir 8 10 9 48 7 68 10 16 10 86 10 S8 i i 10 48 8 06 8 84 00 87 10 08 10 1 10 49 FuslUtiof op ion loop lom niot gwokmd vordon 8 8 3 7 45 d 9 07 1 35 18 81 18 61 10 86 9 66 10 48 11 13 11 1 10 08 11 86 betreurt dat het nog lang zal duren voor dat blijvende duurzame verbetering tot atand zal komen In het bijzonder wijst hg op de noodzakelijkheid van korter termijn en van periodieke verhoogingen en beveelt aanneming van amendementen in dien zin aan De heer Ketelaar betreurt dat de herziening niet verder gaat De regeling der onderwijzers tractementen is zeer bescheiden ofschoon Nederland toch riJk genoeg is om zijn onderwijzers behoorlijk te betalen Hij schetst de onmogelijke wpe waarop in Nederland een onderwijzer aan de kost moet komen door tal van bpaantjes In het buitenland is gemiddeld het oiderwijzers salaris volstrekt niet minder maar wel hooger dan bij ons Wat het biJz onderwijs betreft aanvaardt hij de consequentie van de wet van 1889 maar wenscht dat als aan de biJz onderwijzers nieuwe voorrechten worden gegeven ook eischen moeten gesteld door de minima tractementen voor de hoofden en onderwijzers wettelijk vast te leggen daar er bijz onderwijzers thans zijn met f 200 tractement Dat de Min van Binnenl Zaken niet verder wil gaan met lotsverbetering betreurt spreker ernstig Thans zal het gebrek minder nijpend worden maar het bljft bestaan Hj dringt bij allen aan alsnog mee te werken tot de verbetering der positie vooral nu de Minister van financiën rooskleurige voorstelling heeft gegeven van den geldelijken toestand Dr Kuyper erkent dat minister Borgesius volkomen eerlijk en te goeder trouw zgn belofte heeft ingelost Hij had zelfs minder kunnen geven Maar onfeilbaar is de Minister niet en waar een belofte in cijfers is gegeven rijst naast de quaestieBorgesius een quaestie Bartjes en nu meent spr dat arithmetisch gesproken de Minister zich vergist Wel krijgt de bijzondere meer subsidie maar de slotsom is toch dat de gevolgen van leerplicht eu de verhoogde jaarwedden een nieuwen zwaren druk leggen op het bijzonder onderwijs dat soms met centen en dubbeltjes de kosten moeten bijeenbrengen Voor de kleine burgerij l o in den hoofdelgken omslag bijdraagt is dit te zwaarder waar zij ook meer betaalt voor het openbaar onderwijs Door den Minister is verzuimd rekening te honden met de verhooging der salarissen der bgzondere onderwozers omdat zijn ontwerp dit niet imperatief voorschrijft Verwerping van het ontwerp is niet mogelp omdat de Leerplichtwet is aangenomen I Wijziging is niet deakbaar omdat de Regeering verklaarde d t de uiterste grens is bereikt Voor principieele discussie over een ander stelsel is de tiJd niet geschikt daar de huishoudelijke raming heden is ingekomen Daarom stelt spr met de hoeren Mackay Lohman Van Alphen en De Visser deze motie voor De Kamer van oordeel dat het gewenscht is dat door de wet worden vastgesteld de minima van de jaarwedden der onderwgzers aan de openbare en aan de bijzondere lagere scholen alsmede de wettelgke verboogingen dier jaarwedden ten laste van het Rijk te brengen gaat over tot da orde van den dag Het tijdstip der behandeling dezer motie zal later worden bepaald De heer Tydeman ontkent het verband door Dr Kuyper gelegd tusschen de verschillerte bedoelingen van het ontwerp Hy wijst er op dat de discussie een valsch etiquet op hu ontwerp legt en het eigelijk een feestgave is by de hougeiyke gebeurtenis der invoering van de Leerplichtwet Wy doen een tweeden stap op de pacificatieweg in 1899 ingeslagen Ten slotte betoogde de heer Tydeman dat tegenover de hoogere staatsbydrage aan het byzonder onderwgs meer waarborgen noodig zyn of en hoe het Staatsgeld wordt besteed De heer Den Hertog is teleurgesteld dat de Minister zgn beperkt standpunt heeft biyven innemen hy hoopt alsnog op samenwerking tot verbetering van het ontwerp Voor goed onderwgs moet veel geld worden besteed De Staat moet 60 percent van schoolbonw en personeel van de totaaluitgaven voor zyn rekening nemen thans ontvangen de gemeenten minder voor schoolbonw dan het byzonder onderwys Verder bepleit hy de verhooging der onderwyzerstractementen daar de onderwijzers fatsoeniyke armoede lyden en zonder verhooging zullen moedeloosheid lusteloosheid bitterheid en wrevel toenemen De heer Pyttersen betoogde dat na de aanneming der Leerplicht de strjd over de school moet veranderen in stryd voor de school voor de belangen van het kind Wy zgn ver ten achter bg andere lauden De minister van binnenlandsche zaken verdedigde het ontwerp dat handhavende het stelsel der wet van 1889 slechts beoogt verbetering van het onderwys Hj verwondert zich dat dr Kuyper het moreel belang voorby ziet van het subsidiestelsel waardoor het bgzonder onderwgs is verbeterd Het voornemen is om aanst Dinsdag in de Tweede Kamer de eindstemming te houden over de Militie en de Landw erwetten Gemengde Berichten Te Heerenveen geraakte gisterenavond tgdens den optocht der Meibeweging een der wagens in brand waarop doof ebne vrouw op een hoog piëdestal staande het socialisme werd voorgesteld Er werd op dien wagen bengaalsch vuur afgestoken en de vlam deelde zich ook mede aas bet lichte tenue van de vrouw Door politieagenten werd zg van haar hoog standpunt getrokken eu het gelukte bet vuur nog te dooven De man die het bengaalsch vuur ontstak kreeg in het aangezicht zoo ernstige branden dat by zich onder geneeskundige behandeling heeft moeten stellen t 10 88 a 4 10 81 8 18 10 18 10 48 ï fé lO tS 11 16 11 67 Ter aanvulling van het door ons uit da Noordbrabanter overgenomen bericht betreffende den brand in een sigarenfabriek te Kindhoven meldt men van daar dat niet één doch de beide firmanten der sigarenfabriek W en B wegons brandstichting zyn gearresteerd en naar s Hertogenbosch worden overgebracht De wachtmeester Wg n heeft in de fabriek een menigte sigarenkistes in beslag genomen gevuld met turf met petroleum gedrenkt Ook de boeken der firma die niet in orde moeten zyn zgn in in beslag genomen Wanneer de brand een half uur later ware ontdekt zouden de gevolgen niet te overzien zyn geweest aange zien de fabriek gedreven werd in het achterhuis eener groote slachtery en rookery aan den Emma Singel N R Ct Het Museum van Kunstngverheid te Haarlem werd gedurende de maand April bezocht door 617 personen terwijl uit de aan het Museum verbonden boekery 119 boeken plaatwerken aan belangstellenden werden verzonden STADSNIEUWS GOUDA 3 Mei 1901 Naar men verneemt zal heden den 4 Mei 1901 het gedeelte van den Langen Tiendeweg bg de te maken hontbestrating voor rytnigen afgesloten zyn P van der Boer leerling der Rykskweekschool te Middelburg is bevorderd tot de 2de klasse dier inrichting In de Nuts Spaarbank alhier werd gedureade de maand April ingelegd f 11466 55 terugbetaald f 16800 17 BS Kon Besl is verlof verleend aan den heer dr H IJssel de schepper directeur der Koilinklgke fabriek de Stearinekaarsenfabriek Gouda wonende alhier tot het aannemen van het ordeteeken van ridder der orde van het Legioen van Eer hem door den President der Fransche Republiek geschonken By Kon Besl is pensioen verleend aan deu heer H Beyndors onderwyzer aan eene openbare lagere school alhier Zuid Holland f 296 De Postduiven vereeniging de Luchtbede alhier zal aanstaande Zondag 5 Mei haar 5 jarig bestaan vieren met een pryavlucht van uit Brussel waar aan alle Leden deelnemen De duiven worden onder geleide van een Nederlandscb convogeur naar Brussel gebonden eu door hem zelve Zondagmorgen in vrgheid gelaten Door de politie is alhier hedennacht een jongen Dqiticher aangehouden die in een der plantsoenen slapende werd aangetroffen Hy wordt over de grenzen des rgks getransporteerd Op de bovenzaal van het café het Schaak bord was tegen gisterenavond een openbare vergadering uitgeschreven door de afd Gouda van het Alg Ned Werklieden verbond en waarin als spreker zou optreden de heer F Mol uit den Haag Het doel was hier ter stede een vrgzinnige democratische Kiesvereeniging op te richten Spreker deelde de gronden mede waarop een gedeelte der liberale Unie de meest vooruitstrevende uit de Dnie waren weggegaan om zelf een vereeuiging op te richten en die trachten te verkrggen dat grondwetsheriiening aan de orde komt In de statuten van het Alg Nederl Werklieden verbond komt ook algemeen kiesrecht voor zoowel voor den man als de vrouw en zoolang dit er niet is moeten de afgevaardigden der Kamer lelf het recht van initiatief in toepassing brengen om daartoe te geraken Ook wordt voorgestaan dat de afgevaardigden een keer of drie per ja hr voor hunne kiezers moeten verschgnen om hen rekenschap te geven wat zy voor hunne belaugen hebben gedaan Het gaat nu by dezen stembusstrgd niet over een beginsel maar het geldt ons staatsburgeriyk recht en dit recht vordert dat de vrouw hier te lande niet onder hoeft te doen voor de NieuwZeelanders waar de vrouwen het kiesrecht hebben en verkiesbaar zgn De vrouw moet geiyk recht hebben met een man Krachtige sociale wetgeving is noodig en verschillende ontwerpen moeten herzien of uitgebreid worden Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door den heer Dr H Gorter die mededeelde dat verschillende punten van het program der vryzinnig democraten ook op h t programma der sociaal democraten voorkwam Hg meende dat de vrgzinnig democraten niet eensgezind waren en daarom zou deze party wel weder uit elkaar gaan De sociaaldemocraten waren ook voor sociale wetgeving maar wenschton de stryd te strgden zooals dat behoorde omdat het een dringende eisch is dat verschillende wetten znlleii wordw ingevoerd De hoer J van der Laan trad als tweede debater op hy kwam op tegen de bewering dat alleen de arbeiders ongelukkig waren en niet de kapitalisten dit praatje moest de wereld mt De Heer Mol beide sprekers beantwoor dende stelde op den voorgrond d t hg niet was opgetreden als de candiduidUP bet Alg Ned Werklieden verboi optrad om een vryzinnig dei vereeuiging op te helpen rii Gorter zon hg hier nog wi motten n dan hoopte hy debsneeren Van de gelegenheid om zich op te geven voor de kiesvereeniging werd door niemand gebruik gemaakt Benoemd tot onderwgzer aan de school met den bgbel te Bedum de heer Bunschoten te Oudewater OuDBEKSEK A D IJssEL Zondag 4 Mei hoopt Dr H Vissoher van Delft intrede te doen bg de Herv gemeente alhier na bevestiging door Dr J D de Lind van Wyngaarden van Utrecht VKRGADeRINGVANDËNGEMEBNTËRUD VRIJDAG 3 MEI 1901 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor Jager Bellaart van de Velde van Galen Luger van Iterson de Lang Krook Donker Jaspers en de Raadt Afwezig de hh Herman Prince Straater Dessing en Vingerling De Voorzitter De hh Straater Herman en Prince hebben kennis gegeven verhinderd te zyn de vergadering bg te wonen De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen De verslagen over 1900 van de Comipissie van Toezicht op bet Lager Onderwgsen van hh Regenten van het Hoflmansgesticht B en Vf hebben gebruik gemaaktvan deze Verslagen tot het samenstellen vanhet GemeenteVerslag Het verslag der gemeente over 1900 Zal worden gedrukt en aan de leden van den Raad worden uitgereikt 3 De rekeningen van het Hoffmansgesticht en de Volksgaarkeuken over 1900 Worden gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de hh Bellaart Luger en Krook 4 Eene missive van den Schuttersraadtot wgziging der begrooting voor 1900 Een voorstel van B en W tot betaling aan bet Rgk van bet onzuiver bedrag der opcenten ten behoeve van de gemeente geheven Een voorstel van B en W tot hetaanwgzen van een stemlokaal Een voorstel tot uitgifte van gerioleorden groni aan de wed A N van Leeuwenaan de Vgverstraat Een voorstel van B en W tot betbeschikbaar stellen van gelden voor eentgdelgk leeraar aan bet Gymnasium Nr 4 tot en met 8 zgn voor heden aan de orde gesteld 9 Een adres van dea heer P S Dauvnllieren 21 onderwgzeresseu en onderwgzers verzoekende bet oprichten van een cursus voorde hoofdacte In banden van B en W om advies Aan de orde 1 De benoeming van a een lid der Commissie voor de StedeIgke Gasfa oriek periodieke aftredingvan den heer F Herman Benoemd wordt de heer F Herman Fz met 11 St 1 stem was in blanco Aan de orde b twee leden van bet stembureau voorde verkiezing van een lid der Kamervan Koophandel en Fabrieken Benoemd worden de bh P de Raadt met 11 St en J M Noothoven van Goor met 10 st De heer Jaspers verkreeg 1 st terwgl 1 biljet in blanco was Aan de orde 2 De snppUtoire begrooting der dd Schutterg dienst 1900 Oigt ter visie Wordt j dgekeurd Aan de orde 8 Het voorstel tot uitbreiding van het personeel ter gemeente secretarie Ing St No 83 Wordt goedgekeurd Aan de orde i Bet voorstel tot aankoop van twee stukjes van den Winterdyk Ing St No 32 Wordt goedgekeurd Aan de orde 6 Het voorstel tot rooiing van boomen aan het Veorstalblok Ing St No 30 De heer van Galen Ik zon het jammer vinden wanneer die boomen daar verdwenen er zal er nu en dan wel eens een boom sterven maar Ik gevoel geen vryheid voor het voorstel te stemmen De heer de Lang Ik zou het bepaald jammer vinden wanneer die boomen gerooid werden De heer Bellaart Ik moet op hetzelfdeaanbeeld slaan velen zouden het betreurenwanneer die boomen gerooid werden ik geefB en W in overweging dit voorstel in tetrekken De Voorzitter Door tegen te stemmen kan u uw doel bereiken Het voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 3 stemmen die der hh Noothoven van Goor de Raadt eg tan Iterson i Aan de orde 6 Het voorstel tot wyziglng der gemeenté begrooting voor 1900 Ing St No 37 Wordt goedgekeurd 4an de orde 7 De ontwerp verordening ter aauwgzingvan stemlokalen Ing St No 38 Wordt goedgekeurd Aan de orde 8 Het voorstel tot verhuur an grond aande Wed van Leeuwen Nederhof Ing St No 39 Wordt goedgekeura Aan de orde 9 Het voorstel tot het aanstellen van oentydelgk leeraar aan het Gymnasium ligtter visie Wordt goedgekeurd Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten ONTVANGEN DE NOUVEAUTE S IN Parasols en Paraphies VA OS 4z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA felephoon W il Beurs van iiislerdaij ft Vrkrs i Slotkrs i 7 l 2 l l 9 1 9 90 81 si Vu 24 80 8 99 9 961 ÏVl 93 4 35 iOO 2 MEI HeMKLANd üort Nod W S 8Vidiio di o dtlc 3 dito dito dito 3 llo oa Ülil Gouai 1881934iTAllB IttaohrjTing 188281 5 OosTBNK Obl m papier 186S 6 dito 1 1 i Ivor 1868 6 PoBTUOAL Otil int t coupon 3 dito tiflkut 3 8 l 676 4E0 RmLAill Ob Ihiiiionl 1894 4 dito Oecoiis ISSO 4 dilo 111 aollis 1889 4 dito lil Hop 1889 90 4 d lo in Koutl leou 1883 6 dito dtto ditu 1 34 6 tjPAMJB Ferpot si liuM 18S1 4 TülKEiJ ÜSV Ur Hjpotlicekb paodbr 4V 101 Noderlandsi he b uk aand 1 194 Nsd llandeïmuatBuh uuo 1 N W II Pao Uyp b pandbr 3 981 Hott Hypolbookb pandbr 4i Utr Uynotbeokb dito 4V lOl OosTl H o 8t lloD ï bauk aaud 181 Rust Hypotheekbank paudb 6 Amerika Eqnt hy poth pandb 4 Maiw L G Pi Lion eert 6 62 SBD Holl IJ Spoor w Mij aand 110 Mij tot Eip St Spw aand 111 Ked lud Spoutweg m aand 217 Nod Zuid Afr Spm aand 6 IBSV dito dito dito 1891 dilo 4l H I iTAUlSpoorwl lS87 89A Eobl 651 i Znid Ital Spwaiij A H obl S 58 Pol N Waraohau Weeuen aand 1045 ami Br Rum Spw Mij l obl 4 96li Baltisehe dito aard j Faalowa dito aand 6 j Iwang Oombr dito aand 5 98Vi KurakCli Azo Sp k p ob 4 100 dito dito oblie 4 B A ICEKIKA Cent Pao Sp My obl 6 i Chic Il Kortli W pr C T aand 2U dito dito Win 9t l eter obl 7 140 Deufor tl Bio Gr Spm oort a 87 87 ii Illinois Central obl in ROud 4 102 j LouisT NaahTilli Oor y aand 94 Meiico N Spw Mij Ie hyp a 6 104 prof aand N Tork Onta o t West aand 31 i 8IM 1 Penn dto Ohio obhg 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 103 St Paul Minn tl Manit obl Un Fao Hooflgn ob ig 6 dito dito Lino Ooi lo hyp 0 6 Oanaua Can South Chort T aaDd 67 Vl O Ball t Na lo h d 0 0 Amsterd Omnibus My aand iOl Nbd Stad Anuterdam aand 3 I 108 Stad Botterdam aand 3 I lOJ BJI m Stad Ant orpen 1887 27 9 Stad Brussel 1886 3 100 Holia Theiss Begullr Q selfloh 4 117 Oonira StaaUleenig 1860 6 117Vi K K Oost B Cr 1880 3 101 Sfan Stad Madnd 3 1868 84 NlD Ver Bei Avb Spoel oort OntvangeD de ouveanté s IN ZOMERMANTELS JapouslolTeu 1 SAMSOM I GEVONDEN VOOEWEKPEN In 4e maand April zgn fie navolgende voorwerpen gedeponeerd aan het bureau van politie Een grilfelkoker een rozenkrans met kruisje een mes twee bonte zakdoeken 1 K C kerkboekje en een zilvero i dasspeld Zeenwsch knoopje Voorta zgn te bevragen Een goud oorknopje met blauw steentje by P V d Steel Kleiweg 22 Een borstel bg G Keiler Vyverstraat 126 Een zweep bg P Bakker Buurtje 64 Twee zinken emmers by A de Bruin Karnemclksloot 225 Een balvegulden bg L Kontstaai Walesteeg 64 Een portemonnaie met eenig geld bg A Faag E 2U Een duimstok by C Schriek Spoorstraat 120 len portemonnaie by Imholz Achter de Vischmarkt Een vrouwenzak inh 1 notitieboekje en eenig geld by C A do Weger Bogen 148 Een zilveren dasspeld bg J A Donk Plnweelensingel 793 Een haarkam bg H Folmers Stoolsteeg 79 Een portemonnaie bg H Mogendorf Houtmansgracht 259 Een lombardbriofje bg A Slootjob Kuiperstraat 204 Een nickelen horlogeketting bg C Vergeer Raam 352 Een zilveren haarspeld bg T Belonje Keizerstr 182 Ben duimstok bg C van Dorst Markt café Een rozenkrans bg M Schiedon Achter de Vischmarkt 129 Een bruine por temonnaie met geld bg H Kok Doeleeteeg 258 Een pakje met linnengoed bg J de Gruil Wilhelminastr UI Ben witte boezelaar by D Boer Zeugstraat 138 Een looden flacon bg I de Bruin Boelekade 219 Een bruin lederen portemonnaie met geld bg J IJpelaar Tuinstraat 270 Een onderstuk van een goudon oorbel bg K Akkerman Boelekade 232 Een nickelen horlogekettfdg by J Nieuwenhuijzen Wgdstraat 42 Een sprujgtouw by J Pauw Gouwe 315 Een portemonnaie met 5 spaarzegels bg V d Vegt Crabethstraat 235 Een penning Hondenbelasting no 127 bg J Keizer L Groenendaal 117 Ben ververs diamant by J den Hertog N Haven uo 10 Een bleutel van een brandkast bg C de Goog Kleiweg 64 Een potloodhouder bg J v d Straaten W Haveu 202 Een bloedkoralen ketting met gouden slot bg C W Schinkel Crabethstr 130 5 zakken met haver bg C v Vliet L Dwarsstraat 130 Gouda 2 Mei 1901 De Uommissarib van Politie W N VAN GARDEEEN VERSCHEIDENHEID Maandag is de onpola dak van een Grieksche kerk te Klissnra in Epirus tgdens de godsdienstoefening ingestort Vgftien kerkgangera werden door het neerstortende puin gedood en een menigte andoren bekwamen min of meer ernstige brandwondingen Men vermoedt dat de catastrofe het werk is van Bulgaarsche samonzweorders Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Geertruy ouders M Verstoep en C 1 Oudgk Clasina ouders W van Vliet en K A Sonneveld OVERLEDEN L Vos 70 j T Schnitemaker wed van P Groot 80 j D A do Bruin 16 j P den Hollander wed J van Vlaardingen 83 j GEHUWD D Bloot en E Bloot T Atteveld en M steenbergen S Hazenbroek en E van der Hoeven AiiVEHTii f Tia iN Men VRAAGT in een gezin te Deventer bestaande uit Weduwnaar met 5 kinderen van 17 5 jaar EENE FLINKE BESCHAAFDE Huishoudster P G Zonder uitstekende information omtrent bekwaamheid en gedrag onnoodig zich aan te melden Adres Mevr SCHOUTEN Hotel Van Gelder Damrak Amsterdam De Ver TOT HEIL HES VOLKS heeft in hare Vergadering van den 25o April jl de REKENING van den Penningmeester der Kindervoeditkg nagezieu en ACCOORD bevonden De Rekening ligt van af heden 8 dagen TBIl INZAGE by den Penningmeester B BELONJE Turfmarkt P DB RAADT Pres B PÜNSELIE Secr ONTVAI GEfN alle soorten SCHOlllN fTEllK voot bat a 8 Seizoen en voor het Aannemen in het Dioordbrabanisch Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend Alle reparation C SMITS en aangemeten werk