Goudsche Courant, maandag 6 mei 1901

PaiR Expeller Dertic Mz vordt dit raiddal M Ttratsaeod Buoo a ab pÜHttUianda mwnjTiog aagawend tam Rheaai tlak Beh t Tertoodh jai pqn in dan 1 T H g P Dtt proafda del Terook ia n letto Hniiioid dSaotdan dan Tartrouweii op bet fabneksmerk Anltar Adn 5 75o an50o defl in de meeata i thekea Te AiBBterdam bn TJloth Clehan van TayU eo Sanders = 31 J Jii St liltr o il rtt rtQjii 4e om voor pensioenberekening onder de dienstjaren der hoofden mee te rekenen die in het bezit eener hooldakte doorgebracht 5e om aan gehuwde raannelgke klasseonderw jzers die 28 jaar zyn huishuarvergoeding van f 60 te verzekeren Een amendement Tydeman strekkende om drie maal in 15 jaar een verhooglng van f 75 toe te kennen en spoediger bet maximum te doen bereiken wat 2 ton meer zal kosten De heer De Waal llalefijt komt op tegen de exorbitante bevoegdheid gegeven aan het centraal gezag tot bepaling der ouderwtizersjaarwedden De heer Troelstr a ondersteunt de verhooglngsameni ementen en verklaart dat de onderwijzers verzekerd kunnen zjjn van den steun der georganiseerde arbeiders voor hunne lotsverbetering Hg acht de traktementen veel te gering met het oog op de opofferingen om tot onderwijzer te komen en de eischen aan de onderwijzers gesteld Zeker is het dat de bestaande traktementen volmaakt ontoereikend zijn voor levensonderhond en het verwondert hem dat de Minister zjjn voorstellen voldoende achtte en nogmaals betoogt hg dat meerdere offers beter besteed zijn dan aan defensie uitgaven De heer Lieftinck vereenigde zich geheel met den beer Troelstra en kwam op tegen de schrielheid der Regeering tegenover de onderwijzers die fatsoenlijke arqioede Igden Er moet geld zijn evengoed als voor defensie De heer Goedkoop maakt bezwaar tegen het eenzijdig terugkomen door Ged Staten op de eenmaal gegeven goedkenring van plaatselijke verordeningen omtrent de traktementen De Minister van Binnen Zaken constateert dat slechts minima worden voorgesteld als minbte belooning in de kleinste goedkoopste gemeenten maar allerminst deze minima voldoende kunnen geacht in andere gemeenten Niemand meer dan de Minister heeft voor lotsverbetering der onderwijzers gearbeid maar ook nooit is men zoover gegaan als hij thans Hü erkent de nood akeljkheid van de verhooglng doch onafhankelijk van het lelt dat de onderwijzers uit den arbeidersstand voorkomen wat de heer Troelstra aanvoerde Hij doet meer dan hij vroeger beloofde n l ancionniteitsvarhoogingen voorstellen en bovendien verhooging der minima van de huishuurvergoeding Extra s voor herhalingsonderwjjs Alle voorgestelde amendementen zouden 15 k 16 ton boven de 18 van het ontwerp kosten en de laagste onderwijzers in min gunstige omstandigheden zouden toch niet uitkomen als zjj dit nu niet doen Het ontwerp voldoet aan redelijke eischen Verder acht hij de amendementen ook geen verbetering daar dan de onderwijzer op 30 jaar reeds hot maximum zou bereikt hebben een premie zou gesteld warden op het huwelijk en een premie op de verkrijging van bijakten ten nadeele van de taoofdakten De amendementen acht b het geld niet waard Ingetrokken werden dan de amendementen van de heeren Den Hertog c s voor zoover zij beoogden de periodieke verhoogingen van het minimum in sneller tempo te doen geschieden en het minimum der hoofden van scholen generaal met f 50 te verbeteren Van de drie overgebleven amendementen door deze heeren voorgesteld worden er twee verworpen en één aangenomen Verworpen werden de verhoogingen wegens bgacten speciaal door den beer Smeenge verdedigd en verder het in rekening brengen voor de hoofden der scholen van de dienstjaren als hnlp onderwijzer doorgebracht rteze amendementen kregen alleen de stemmen ongeveer 33 A 35 van socialisten en vrijzinnige democraten hg wie zich de heer Staalman en eenige liberalen voegden Aangenomen daarentegen werd met zeer geringe meerderheid de kleine premie op do huwelijken van mannelijke hulponderwijzers daar zich voor dit amendement ook eenige Knyperianen en katholieken verklaarden Het zal nu echter de vraag blijven of de meerderheid in dit opzicht hiar doel bereikt De gemeentebesturen kunnen al licht de voorkeui geven aan ongehuwde hnlp ottderwijzers Het meest principieele amendement hetwelk was overgebleven was nu het voorstel van den heer Tydeman het werd met 52 tegen 34 stemmen verworpen De Regeering heeft dus nagenoeg geheel gezegevierd Hare positie is uit den aard van de zaak zeer sterk Aan beide zgden van de Kamer toch wil men in geen geval het ontwerp doen struikelen Besloten is Dinsdag na 3 uur eindstemming te houden over militie en landweerwetten Dinsdag afdeelingson i rzoek van urgentie ontwerpen Na afloop van do Subsidie wet aan de orde de moties Troelstra Kiesrecht Van Dedem Tollen Van Kol Curasao en de ontwerpen Oude IJsael Tramvoorstellen Phosphorusfabricage en Paardenfokkerij Uit Schwerin wordt gemeld dat nadat H M de Koningin en de Prins Gemaal al I daar officieel zijn ontvangen en in het op één nnr afstand van die stad gelegen slot te Raden Steinfels verblp gaan honden het Koninklijk Echtpaar voor het verder gedeelte van de reis het incognito aanneemt Het grootste gedeelte van bet gevolg keert na het bezoek aan Schwerin naar Nederland terng B i aankomst op 9 Mei te Schwerin zullen allen het galakostnum dragen De wandeling op het landgoed OranjeNaasau oord zal gedurende dezen zomer nog onder de tot nu toe geldende bepalingen worden toegestaan doch zal worden gesloten met ingang van 1 September a s of zooveel vroeger als het Sanatorium op het landgoed zal worden geopend Opera Van der Linden Door de acountants mr W C Mees en A v d Stempel Jr is omtrent de Opera een financieel rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de uitgaven f 286 876 bedroegen dat is f 35 W3 meer dan de inkomsten Onder die uitgaven is een bedrag van f 12 841 voor costnnms decors eet en een post van f 3762 van de oude exploitatie Tot de inkomsten behoort een snbsidie van f 400 van de Ned Opew Vereeniging De raad van bijstand bestaande nit de heeren J K Huysinga Robt Heidsieck en Oerbrand Olie schrijven ons nog Buiten onzen financieelen steun werd door ons voor deze instelling menig uurtje opgeofferd en hard gewerkt om alles zoo goed mogelijk te geven en de voorstellingen zoo artistiek mogelijk op te voeren j werkelijk bet was niet steeds een aangename taak doch het streven om ook in Holland een goede HoUandsche Opera te bobben gaf ons hiertoe den moed Onze pogingen om meer ondersteuningen te verkrijgen leden schipbreuk en mochten er nn niet meerdere bgdragen komen voor het a s seizoen zoo zullen wg ons ook terug moeten trekken de flnancieele bezwaren worden op den duur te groot Voorstellingen van minder gehalte te geven ligt niet in onze meening wel het steeds meer astistieke en goede opvoeringen kosten veel daarbjj verlangt het publiek hier bgna even goede voorstellingen als in de grootste plaatsen van het buitenland doch hoe die te geven als de financieele verhoudingen zoo hemelsbreed verschillen Gemengde Berichten Uit s Gravenhage meldt men Ter hoogte van den Waalsdorperwejf is gisterochtend om hall acht e met een paard bespannen melkwagen van dien weg afkomende door de stoomtrani aan ereden De melkwagen kantelde de bestuurder viel van zijn zetel en is zeer ernstig verwond vooral aan zgn hoofd Per brancard is de man naar het Roede Kruis gesticht in de Jan van Nassaustraat vervoerd Reeds te ruim 6 uur eergisterochtend was op de werkplaats der S S te Tilburg de draaierij onder baas Biezer veranderd in een waar oorlogsveld B j het binnenkomen van voornoemden baas stond zekere F L die niet in de draaierij tehuis behoort te praten met zekeren S B nam P L toen bg den arm en wilde hem vervgderen doch zoodra had hg S niet aangeraakt of deze gaf baas B een slag in den hals Als ware deze slag het teeken van een algemeenen aanval van de zjjde der andere werklieden uit de draaierij vlogen hamers sleutels schroeven en bouten naar het hoofd en lichaam van B die in allerijl de vlucht nam naar het kantoor van den werkmeester S De deur was echter gesloten en zeker zou toen de zaak een erger aanzien hebben genomen ware niet de heer S aangekomen waarop de gemoederen kalmeerden en ieder weer aan zijn werk ging De drie voornaamste daders in deze zekere P L P S en G zijn reeds geschorst Tilb Dgbld Nabij de Manpadbrug bg Vogelenzang is op het tulpenland van den heer De Winter een botanisch wonder te aanschouwen Daar bloeit een chrysolora een fraaie gele tulp mot negen fiinke bloemstengen uit één bol Alle negen de kelken zijn volledig groot en mooi Voor de derde maal hebben Qinxperloosche baldodigen Zondag nacht bij den winkelier Hövener in Suderwick die Pruisische commiezen als kostgangers heeft de ruiten ingeslagen Hetzelfde werd ook beproefd bij den bakker Lieber maar dit is niet doorgegaan Bjj een Pruisischen comfhies die hen achtervolgde warden mede ruiten vernield Eenige lieden die met de grensbeambten op gespannen voet staan worden als de daders bescliouwd Deze week vertrok uit Liverpool een schip met 2260 passagiers grootendeels landverhuizers naar Amerika I t Grootste getal tot heden in één 1a ding daarheen gegaan werd verleden week I bereikt door een Ddtsch schip dat 2449 stuks meenam Welke reusachtige kerkhoven overal in Zuid Afrika als zwijgende getuigenissen uit dezen noodeloozen en onrechtvaardigen oorlog tot in N erre tgden van Engeland s onmacht tegenov8 r twee kleine republieken zullen gewagen jjeert het volgende berichtje in een Kaapsch blad uit Bloemfontein van 6 April Hedennamidtlag Werd een belangwekkend werk met got d gevolg door de dames van het Loyal WoLien s Guild ten uitvoer gebracht die prachi ige bloemenkransen plaatsten op de graven der 1500 soldaten in de plaatselijke begraaf laats Naar aanleiding van het ongeluk op de Lensderbeide bij Amers oort schrjjft de heer H 6 Koster Wzn in het Handelsblad bet volgende Dit is nu het derde ongoluk in betrekkelijk zeer korten tgd circa 3 weken voorgevallen biJ schietoefeningen hier te lande Uw vraag Wordt op schietbanen wel de noodige zorg voor de veiligheiit gedragen f is zeer gewettigd daar toch m i ongelukken bij schietoefeningen uitsluitend Aan zorgeloosheid te wgten cgn Zoo goed als een barbier raoeC zorgen zijn scheermes niet in den patient te duwen zoo goed dient een schutter of d toezicht bobbende te zorgen dat de kogel niet in contact kan komen met een mensche lgk lichaam ten minste bg oefeningen daar in de praktijk het tegenovergestelde get lscht wordt M 1 is elk ongeluk bg schietoofenini en te wijten aan strafbare onvoorzichtigheid er kan niet genoeg gewezen worden op grondig schietonderwijs en de strengste veiligheidsmaatregelen Als eene der meest doeltreffende veiligheidsmaatregelen zoowel direct als indirect kan ondergeteekende die circa een half millioen patronen verschoten heeft en het millioen verre hoopt te overschrijden aanraden nooit een patroon in de kamer te brengen voor men zich overtuigd heeft dat de loop van het te bezigen wapen vrij is d w z geen vreemde voorwerpen bevat die het projectiel kunnen hinderen Het inpassen of inbrengen van patronen in de kamer moet niet mogen en niet kunnen geschieden dan op de standplaats van den aan de schietbenrt zijnde schutter De toezichthehbende op of leider hg de schietoefeningen moet in alle opzichten berekend zijn voor zijn taak en behalve volkomen op de hoogte van de te nemen veiligheidsmaatregelen iemand zijn die de kunst van juistschieten machtig is eerst dan is hg berekend voor de niet zeer eenvoudige taak het juistschieten te onderwijzen In het tijdschrift Oud Holland deelt Mr Peter van Meurs het een en ander mede over de HoUandsche schilders De Wet en hun Zuid Afrikaanscbe nakomelingen Daaruit biykt dat omstreeks 1600 te Haarlem leefde een Willem de Wet die een zoon had Jacob Willemsz de Wet in 1635 te Haarlem getrouwd en vermoedelgk niet lang na 1672 overleden Deze Jabob de Wet schilderde in den trant van Rembrandt is misschien zijn leerling geweest Zgn zoon Jacob de Wet de jonge was ook schilder eerst te Amsterdam waarschijnlijk later te Keulen misschien ook van Koning Jacob II en zeker heeft hij in Schotland geschilderd aan de versiering van het oude paleis van Halgrood Hg stierf in 1697 Zgn zoon Jacobus die in 1693 als adelborst in dienst trad van de Oost Indische Compagnie is de man met wien in het Qeslachts register der oude Kaapsche families van C C de Villiers de genesloge de Wet begint Christiaan de Wet is dus een alstammeling van de beide schilders Jacob de Wet Tijdens een zwaar onweder sloeg de bliksem in de woning van den werkman Westphal te Neuendorf doodde een twaalfjarig meisje en verwondde de overige aanwezigen Westphal diens vronw en een klein kindje De ramp te Griesheim Nadat nu de beide laatste vermisten Wagner en Zimmermann uit puinhoopen en resten te voorschijn zjjn gehaald mag men aannemen dat de Igst der slachtoffers is afgesloten Het totaal der op de plaats zelve gedooden en aan de verwondingen overleden bedraagt 23 Met uitzondering van één slacbtolfer van welks stoffelijk overschot alleen de romp is teruggevonden is de identiteit van alle lijken vastgesteld STADSNIEUWS GOUDA 4 Mei 1901 Tot Oandidaten voor het lidmaatschap der Provinciale Staten zjjn door de Kiesvereeniging Burgerplicht gesteld de hh J M Noothoven van Goor P van der Hoog en J van der Leeden Door de liberale Kiesvereenigingen in het district Gouda is tot Candidaat voor de Tweede Kamer geproclameerd bet aftredend lid Mr C J E Graaf van Bylandt Heden morgen had een treurig ongeval plaats De ongeveer öO jarige A Wijnhof loopwachter bjj de Staats poorwegen was uit Amsterdam alhier uitgestapt om een disnst betaalsrol te latea teekenen door werklieden aan de Qouwebrng Hjj begaf zich op weg na r deze brngen schijnt terwijl hij voor een trein uit den Haag uitweek door een rangeerenden trein te zijn aangereden met het noodlottig gevolg dat hij werd overreden en onmiddellijk dood was Het lijk is per brancard naar het gasthuis overgebracht Vrijdag 10 Mei a s geeft de DamesZangvereeniging Arnold Spoel bij advertentiën reeds bekend gemaakt Die Schöpfung van Haydn Het zal wel onnoodig zjjn den muziekliefhebbers aan te sporen deze gelegenheid te gebruiken om met dit schoone werk kennis te maken of wel die te hernieuwen Zg die nog niet het voorrecht hadden Mevr Noordewier Reddingius die de sopraanpartij in dit werk zal vervullen te hoeren moeten wij met allen drang aanbevelen tegenwoordig te ijn Gonda mag er trotsoh op 7yn deze hoogst begaafde zangeres in haar midden te hebben De tenorpartg wordt gezongen door den beer Kogmans en de baspartij door deh heer A Spoel Beide zangers zijn voor ons oude bekenden Als oratorinmzanger staat Rogmans aan aan de spits Vfanneer wg er bijvoegen dat de hegeleiding is toevertrouwd aan het UtrechtsStedelijk Orchest dan staat ons veel schoonste wachten Het is goed gezien van het bestuur der Vereeniging de tektstboekjes te geven in l ollandsche en Duitsche tekst bijeen FCOJBEOEK Bij een veehouder alhier zou DinsdAgavond de kuecht naar bed gaan toen hg in h t donkere achterhuis een kerel bijna tegen t i ijf liep Gauw rechtsomkeert naar de woonkamer maar jammer genoeg was de baas van huis en werd een onderzoek niet verder ingesteld Toen een poosje later de boer thuis kwam vond hij zgn hnisgenooten niet weinig van streek maar er was van een inbreker of dief geen spoor meer te vinden Heeendobp In de op Woensdag gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Oukoop c a werd o m vastgesteld de rekening over 1900 bedragende aan inkomsten f 913 39 i en aan uitgaven f 816 81 batig saldo alzoo f 96 58 en de begrooting voor het Jaar 1901 bedragende aan inkomsten en uitgaven f 811 47 terwijl de omslag voor 1901 zal bedragen f 3 per hectare Tot poldermeester werd herbenoemd de heer W Kok In de op Woensdag gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder GrootHekendorp werd o m vastgesteld de rekening over 1900 bedragende aan inkomsten f 2396 18 en aan uitgav f2022 69V alzoo met een batig saldo van f 373 48 en de begrooting voor 1901 bedragende aan inkomsten en uitgaven f 1681 17 terwijl de omslag werd vastgesteld op f 1 per hectare tegen f 3 50 in het vorig jaar Tot voorzitter werd herbenoemd de heer W H il Doorman KiHEBiK Bjj de Dinsdag alhier gehouden herstemming voor een hoofdingeland voor het lirootWaterschap van Woerden waren volgens noteering ingeleverd 260 stemmen terwijl de bus opleverde 261 briefjes 131 op den heer Joh Goes en 130 op den heer Tennis van Oosterom Deze stemming is dns ongeldig en nn zal een nieuwe plaats moeten hebben KECL lvCB Zonder aarzelen Gebruikt het werkdadigste geneesmiddel tegen de bloedarmoede Wij zouden het ni t genoeg kunnen herhalen dat de bloedarmoede een der ernstigste aandoeningen is die de jeugd kan aantasten In de loop van het leven op een zeker gevorderd tpstip kan mes er door aangetast worden maar vooral tast zjj de jonge lieden aan Dit verklaart zich gemakkelijk want op het oogenhlik dat het kind volwassen wordt heeft er eene kompleete transformatie plaats welke zeer vermoeiend is en eene zekere weerstand vordert waartoe krachten noodig zijn welke alleen bet rgke en krachtige bloed kan geven Alsdan kan men met moed deze moeielgke krisis doorstaan De heer F Wichers te Dwingelo schrgft ons mijne vrouw heeft van haar 20ste jaar gesukkeld en thans is zg 43 jaar dus ongeveer 23 jaar was zg Igdende aan maagpijn het minste voedsel kon zg niet verdragen maar door het gebruik uwer Pink Plllan van Dr Williams is zij volkomen genezen thans eet zg alles met smaak en hare krachten komen terug Publiceert het tot heil van andere Igders ik ben genegen de noodige inlichtingen te vertrekken Diegenen die gebruik maken van de Pink Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen Zjj zijn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemergstering rhenmatiek henpjicht zenuwpijn St Vitusdans hoofdpgn lenuwziekte kliergezwellen enz zg zijn een hernieuwer van het bloed en een spierversterkend middel Zij geven schoons kleuren aan ée bleeke gelaatskleuren handelen in al de tijdperken der verzwakking bij de vrouw en veroorzaken bij den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelijke en geestelijke overspanning en door buitensporigheden Prijs 1 1 75 Ik doos 1 9 per 6 doezen Verkrijgbaar bij Shabilie Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bij Wolff Co West Haven 198 Gouda WaiM V evtnwelvoordenamaakuU vertehaft u dt edOe PM PiUtn alleen bij dm JSeer Snabilii U RoUerdam of bij dt depotliouderi die onder de attesten in de couranten zijn aangegeven Alle andere personen verlcoopen goedhopere zoogenaamde Pink Pillen eutit ie ilechu om het pvhliek te bedriegen Onze verslaggever vernam op verschillende plaatsen in Nederland hoe de personen er ingehopen zijn en hoegenaamd niet de minste uitwerktna dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hidden onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik do echte Pink Pillen weder zijn begonnen Het natnoaksel der Pink Pillen heep nog Aoóit iemand Cf l qenezen fF SKSS Afbeelding der doos A Ba a ONTVANGEN DE NOüVEAUTÉ S IN Parasols en Parapluies A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Fetephoon Ito 11 Burgerlijke Stand GEBOREN 30 April Nicolaas ouders J Tuijnenburg en A Plomp 30 Jacob Jacobus ouders H Rijnhout en C W Wiltenburg 30 Johannes ouders A F Roedolf en M Jongeneel 1 Mei Jacobus en Seth onders J C Overkamp en M Boonstra 1 Hendrina ouders P Vergunst en W van der Horst 1 Bertus Gerardus ondersJ Valk en C Verdel 2 Hubertus Johannes Cobelis ouders J S B Buising enC H Tamse ONDERTROUWD 3 Mei R van Kersbergen en C M Snel J van Leeuwen en J P Nieuwenhuijzen J C van Effen te Utrecht en A de Haan OVERLEDEN 1 Mei S de Wit 76 j 2 A L Cabout 13 m 3 H J Nieuwenhnis 30 j 3 W den Oudsten 43 j OntvaogeD de Nouveauté s IN ZOMEEMAHTELS Japonstoffeu D SAMSOM AÜVEIITENTIKN V Voor de vele blgken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden betuigen wij onzen hartelgken dank H GIJZENIJ A M GUZENIJ BoDWiaiSTiB Halt om Half en Oranje Bitter Firma C LOUBENS Dijkgraaf en EooglieemradeD 7an Rijnland brengen bg deze ter openbare kennis 1 dat het gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van ingelanden zal liggen van den 6en tot en met den 20en Mei aanstaande en wel het gaarderboek in zijn geheel ter Secretarie van Rijnland te Leiden op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 nren en uittreksels nit het gaarderboek op de gemeente Secretarièn van de hoofdplaatsen der districten 2 dat de ingelanden hunne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dus uiterlijk op 28 Mei schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaald aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland EGBERT DB VRIES Dgkgraaf H P BERDENIS vak BERLEKOM Secretaris Leiden 27 April 1901 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 14 MEI 1901 des namiddags ten twee ure in het Raadhuis aldaar bg enkele inschrijving aanbesteden Het uitvoeren van eenig e veranderingen in de indeeling van het gebouw bestemd voor Avondschool van Ambachislieden het veranderen van Schooltafek met Schoolbanken en het leveren van nieuwe Schooltaiels met Schoolbanken Het bestek met teekeningen liggen ter inzage op de Gemeente Secretarie en het bureau van den Gemeente Bouwmeester Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester TOIIO OEMSBBLA STINST De INSPECTEUR der REGISTRATIE ie tiOLüA zal te zijnen huize Markt 144 den 7 8 9 10 en 11 Met van des voormiddags 10 tot s namiddags 1 aur ZITTING HOUDEN tot het geven van inlichtingen aan belanghebbenden omtrent hunne verplichtingen in zake de VBBMOOESSBSLASTISO De Inspecteur voornoemd VAN DROOGE Kennisgeving Met deze maak ik het geachte publiek van GoDDA bekend dat van at heden de Kinderpseeltuin weder dBOPENII ia en hoop ik even als vorige jaren wedef met een bezoek vereerd te worden Prima consnmptie en nette bediening zij u gewaarborgd Ook hond ik mg beleefd aanbevolen voor mijn STALBOUDVBIJ Aanbevelend BEd dw dnr oT 0Sri8fensen Telephoonn 85 Stolwijkïbsldis 4 1901 Een Onderwgzer vraagt KOST en IHWOmNG met vrije AUEB Brieven met prijsopgaaf onder letters B E SWARTSENBURO s Aovertiebureau Gonda Dames Zangvereeniging ARNOLD SPOEL QOUDA Directeur de Heer J H B SPAANDERMAN UITVOERING OP Vrijdag 10 Mei 1901 des avonds JT i nn i in de Sociëteit Ons Genoegen met welwillende medewerking van Dames en Heeren Invites PUOCiRAMMA DIE SCHÖPFUKG Oratorium van Joseph Hatdh Solisten Mevrouw A NOORDEWIER REDDINGIUS Sopraan De Heer ROGMANS Tenor ARNOLD SPOEL Bas Begeleiding Utrechtscb Sted Orkest Donateurs en Kunstl leden volgens Reglement Voor Leden S O en hunne Dames f t NietLeden f 50 Leerlingen Sted Muziekschool f OfS Plaatsbcspreking en loting voor Donateurs en Kunstl leden Woensdag b Mei s avonds half acht Voor Niet Leden der Vereeniging Donderdag 9 Mei half acht Kaarten en Tekttboekjee te verkrggen bg den Boekhandelaar DE VEN Markt J P C OMBLIN G Het D K P O T van bovengenoemde iabriek In thans gevestigd WalesteegP76 Hoogachtend mot aanbeveling C T FURtlER Bestellingen worden ook aangenomen HOUTMANSGRACHT M 0 Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turfsinge TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CAaUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgkell en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE INI§IE€TEil CIDEII dat door bijvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadelijk is V Liter f 0 50 Li er f 0 80 Vi Liler f 150 Telephoonnet Gouda Aangesloten werd Tel No 111 SPIT DE VLETTER Kleingarenfabrikanten Kattensingel Q UO H i iütt oawludelyltrte en ge ük nuiklul CfU poetKuiddel voor Meeren sn vooral daoMi tn fQndericliaenwerk If de Apprttunr veio C H Mllllw Co Bsrltn BByth 8 r 14 Mta lette goed 1LVV op naam en fabciektmerk Vwaryobaw by HnrH WtiikeilM In nkMiwirk jtlaRUrlai reiarvw w ml BtuM aal Mpat by W Su deninii ArnbM ol o f O 1 Cl V m O 1 C3 i oo level f 1 c5 c 1 C3 Q OO IN HET 60UDSCH VerliclitiiigS Magazij n De Avuiidster DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen de veel verbeterde GASFOIIMJIZKI met goed werkende OVENS van at t ïO en booger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concurreerende prgs Zeer billgke voorwaarden voor ABONNEMENT van ÖASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is on men daarvan verzekerd kan zgn Opgaven worden gaarne verstrekt door in M VAX LOÜi Tel No 117 Öaafltter