Goudsche Courant, dinsdag 7 mei 1901

Dubljele Buurt Salon de Coiffure Beveelt zicb aan voor het maken van alle soorten IE3I susur TTT erlsrean Dinsdag 7 Mei 1901 40ste Jaargang INo 8406 GOÜDSm eOlRAMT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefmn Ne S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvei tentiën tot 1 uur des midd fderoBu u 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommprs VT TF CENTEN VAN DE PAVOOEDT Café ONTVANGEN DE NIEUWSTE DAMES OVERHEMDEN in DE iMEUWE WINKEL Miirkt A 66 ÖEOOTE KEUZE GOED PASSENDE MODELLEN LAGE PRIJZEN Aanbevelend C A B BANTZINGEB MF Wie werkelijk prg s stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de r tografitehe KunêtfnrtekUng STTJIDIO Tan l V D WAALS Fl SINGEL 661 SI De OpenlDare Verkooping der H tl Z E IV van de Haeren YAM HËNSBEROËN aangekondigd tegen SMef aonglaande gaat niet door en de tegelgker tijd ten verkoop aangekondigde BflOO nniHUKHiJ in den Korten Qroenendaal eneen f iNif C fM in het St Antiionieklooster worden nu verkocht op WuKHsdag 15 Mei aanstaande te gelgk met de tegen dien datum aangekondigde verkooping van HUIZEN ö C FOETDIJN DEOOGLEEVER Notaris OPENBARE VERKOOPING TK GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIN DROOÖLEEVEE op WOENSDAG 15 MEI 1901 des morgens te elf nren i in liet Koüieliais Harmohie aan de Uarkt van No 1 Een goed onderliouden zeer gnnatig Wi KFXHl iS en WOONHUIS met alzonderlgke BOVENWONING en EEF in de Wijdstraat op den lioek der Kerksteeg aan de Markt te Gouda Wgk A No 48 Verliuurd tot 1 Uei 1902 voor t 750 a jaars Nos 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HUIZEN KKVEN en GEOND in de Eompsteeg te Gouda Wfjk K Nos 30 en 31 Verliuurd bjj de week No 30 voor f 1 60 en No 31 voor I 160 Nos 4 tot 10 Zeven naast elkander staande HUIZEN en ERVEN op een Erf achter de Boelekade te Gouda Wp E Nos 335 tot 341 ingang aan de Karnemelksloot naast den Heer Hohkbmas Wjjk R No 334 Allen bg de week verhuurd en wel No 337 voor 1 1 50 en de overigen elk voor J 1 25 No 11 Een groeten TUIN met SCHÜÜE in de Boelekado te Gouda naast W Verbïij Ï root 7 Aren 58 Centiaren Te aanvaarden JuU 1901 No 12 Een HUIS EEF en ÖEOND in de Lange Korte Akkeren te Gouda WtjkP No 556 Verhuurd bij de week voort 1 10 Nos 13 tot 16 Vier naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Geertebultesteeg aan de Turfmarkt te Gouda Wgk H Nos 61 tot 64 Verhuurd bij de week elk voor t 1 40 No 17 Een onlangs gebouwd gunstig gelegen WINKELHÜIS en EEF waarin BBOODBAKHEHIJ wordt nitgeoeiend in den Korten Groenendaal te Gouda Wgk I No 4 met uitgang in den Gang of Poort naar het water van de Eijarstraat Te aanvaarden 1 Jiüi 1901 of zooveel vroeger als met den verkooper zal worden overeengekomen En No 18 Een voor alle doeleinden geschikt goed onderhouden PAKHUIS en ERF met afzonderlijke BOVENWONING in het Sint Anthonieklooster in de Sint Anthoniestraat te Gouda met uitzicht op de Varkenmurkt Het Pakhuis is terstond te aanvaarden het Bovenhuis is verhuurd voor I 1 50 per week De perceelen ztjn te bezichtigen te weten No 1 Vrfldag 10 Maandag 13 en Dinsdag 14 Mei s van 2 tot 4 uren de overige perceelen op genoemde dagen van 10 tot 3 uren en al de perceelen op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETUIJN DEOOGLEEVEE te Gouda Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Voor de verkiezing van EEN LID van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op DINSDAG 7 MEI 1901 in de plaats van wylen den Heer H STRAVER wordt dringend aanbevolen de Heer A GOEDE AAGE VELE KIEZERS Het stembureau houdt zitting op het Raadhuis van 1 tot 4 uur wascht G FRAIKIN verft en vermaak f alle soorten van STROOHOEDEN H Contant GOUDA Cappenersteeg 14 en lioloiiiale Wervilig uaudi eid r oo bij hot aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren Aaiibreiiggeld TWIITIG CULDd Men melde zich aan frUmlIUger en nUttiepUchUffen met onhepaaia eerlof bg den Commandant van het Koloniaal WerdepSt te Harderwijk of bg een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten MUItlepIlcMIgeu ouder de wapenen bg hun onmiddeligken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepöt en MET GOEDFINDBII der aaitgenomenen gezonden aan hunne FAMILIËN f lOlOS aan hunne CREDITEUREN f Ma Totaal I tteSO tlollaiidseiie Ceiiieiitsteeiifabrïek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOBEAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TËGfiLS KOEDRINKeOTEN ENZ VBAAGT PBUaOPGAVJC tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowelbioneu aU haiten de stad tnet gesloten wagens bü A GRAVESTEIJN Bleekerssing el 287 JH troriit tegen Trannportaohnde venekerd Aulisepllsclie Taudpoeder en itnll§e tl8Cli Mondllnctunr van E AS8ÜTO Tandarts te Qouda OVERAL VERKRIJQBAAR Agent voor Nederland G IJS8ELSTIJN Blanwstraat Gouda Muizen tia ver en TAEWE voor het doeden van huis en veldmilizen zijn verkr gbaar in doezen van 10 T5 en 20 cent bij J VAN OIJE Kleiweg o 2 Gouda EENISDIFOTTANTBEE Ueu wordt verzocht op t HEKK te ietteu OIT HKT MaG ïIJN tan W HAVENSWAAYZONEX OORINOH M Deze THËËËN worden aigele rerd in verzegelde pakjes van vij twee en een kalf en een Ned otu met Termelding van Nommer et IPrgs Toorzien van Derenstaanr Merk ToigeoB de Wet gedepo neerd icb tot de aitTOeriü ran geëerde ordera aanbevelende 1 G BIJL Toorfaeen J BRËËBAART Lz P lOOFTIAN Zn Boomkweekers Bloemisten Zaadhandelaars GOl DA Flinke voorraad Bloeiende Planten afgesneden BLOEMEN KAMERPLANTEN VEUCHTBOOMEN STEÜIKHEESTEES CONIFEREN ROZEN Leveren BüUaUETTEN KEANSEN BLOEMSTUKKEN enz voor iedere gelegenheid Tuin en Landbouwzaden Belasten zich met het aanleggen en onderhouden van Tuinen TELEFOON No 102 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend G erard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 rotans va NIEUWSTE VORMEN Extra licht Soliede Voordeelig Netto prijzen è contaat 2 Cts Sigaren MAGNETOi FUNTHODEU IDA KNAKMODEL IETS BIJZONDERS Eeclitmodel s een prachtige Collectie VEENIKKBLD Brittannia Metaal Hanglampen Ganglaotaarns KOOKST ELLEN en en P P O0 i TIENDEWEö 59 Herijl an Maten en Qewichten BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n Gouda Gelet op het Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid HoUand van 3 December I9C no 76 1 Prov Blad no im brengen te kennis der Ingezetenen dezer Gemeente dat de Herijk der Maten en Gewichten ditjair cal plaats hebben van ao Mei tot ai Juni a s uitgenaderd de Zondagen en den au Pinksterdag van des voormidda s o tot 13 uur en des namiddags I tot 3 uur in het daartoe ingericht benedenlokaal in het Hoofdgebouw van het voormalig LeproosProvenierahuis Gouwe C no in dat de letter in den gewonen schrylvorm bestemd is tot goedkeunngsmerk van Maten en Gewichten zoowel bij den nieuwen IJk als den Herijk dat voor de verdeehng der werkzaamheden tot bevordering van den geregelden gang van den Herijk naar volgorde der wijken aan de huizen der IJkplichtigen brieijes zullen worden bezorgd hofldende opgaaf van den dag en het uur waarop de Maten en Gewichten voor den Henjk kunnen orden aangeboden terwijl zij die zoodanig briefje niet mochten ontvangen zich tot het bekomen daarvan op de boven aangegeven tijdstippen aan het lokaal van den Herijk kunnen aanmelden WORDENDE BELANGHEBBENUEN VOOHTS HHBONNEED dat EÜ verplicht zijn hunne Maten en Gewichten behoorlijk schoon en volkomen dioog tot het on dergaan van den Herijk aan te bieden dat lengtematen met merkteekenen of aanwijzingen van onwettige of afgeschafte maten moeten worden afgekeurd en ten allen tijde in beslag ge noroen kunnen worden dat de onderdeden van het Gram raiUigramgewichten uit hoofde der daartoe benoodigde fijne balans uitsluitend aan het Ijkkantoor in de standplaats Rotterdam kunnen worden geverifieerd dat men zich bij de terugontvangst moet overtuigen of de voorwerpen duidelijk met het goedkcuringsmerk ot het alkeureosmerk zijn gestenipcld daar later een beroep op verzuimen die bij den Herijk mochten zijn begaan niet tal ontslaan Van rechtsvervolging dat het gebruiken of voorhanden hebben van niet met het vereischte goedkeuringsmerk voorziene Maten en Gewichten verboden en strafbaar isj dat zij die van deze gelegenheid voor den HeriPt in deze Genleente geen gebruik gemaakt hebben hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Herijk kunnen aanbieden aan het Ijkkantoor te Rotterdam des Dinsdags en Vrijdags van elke week des voormiddags van 9 tot la uur en des namiddags van 1 tot 3 uur Dientengevolge wordt ieder dien zulks mocht aanMuA aangemaand zich bovenstaande gelegenheid voor den Herijk ten nutte te maken ten inde te voorkomen de onaangename gevolgen FEVILLEIOX Eindelqk Saamgebracht 30 Het was wel de grappige inval van een voorbijganger geweeit die een leeuw als een sluipende kat op den buik tn het gras gedrukt had en dat de mettertijd ernstige trekken eenar muse ot graffiguur uit een koolstronk kwamen kijken wijl men het onder den hals glad atgebroken hoofd hier in den moestuin had geplant was ook wel niet luivet toeval Het beaedenhuis scheen vrij armelijk bewoond op de eerste verdieping liet het zich beter aanzien Het was hier oor Richard Seemann werkei k een verademing in den langen gang die met onkenbaar donkere gescheufde schijnbaar waardelooze maar evenzoo naar het scheen oude schilderijen behangen was en dan in de evenzeer ouderwetsCh en karig gemeubileerde kamer waarin Louise hem bracht De inrichting was zeker vijftig zestig jaar oud en reeds daardoor minder beleedigend voor den smaak dan moderne goedkoopte en alledaagsdiheid En het zou den rijken man bijaa PÜtihjk cijn geweest deie bekenden van hem in een kwartier van geheel ondergeschikte soort te vinden Voor een gemeubileerde woning tamelijk origineel zeïde hij nu terwijl hij in het midden aa kuoer itond Ook hier reel ichilderijen ia die bij verzuim daarvan voor hem zouden opt Gouda den 6n Mei 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUcDlaodscb üverzicbl Benter bericht nit Johannesbnrg Oednrende de laatste maand hebben de Boeren zich van alle kanten geconcentreerd bg Hartebeestfontein ten N W van Klerksdorp en ban strgdmacht aldaar telt na tnsschen 4000 en 5000 man de la Rey voert er hel bevel over De vjjand houdt een sterke btelling op de heuvels bezet Babington is in nauwe aanraking met den vtjand geweest maar zgn strijdmacht was niet sterk genoeg om tot den aanval over te gaan Versterkingen worden thans gezonden en nu ifethuen en generaal Eawlinson op Hartebeestfontein aanrukken schynt een slr op handen Men acht het onmogelgk 4 t de Boeren hunne stelling kunnen behouden daar feitelgk hun gebeele artillerie is bait gemaakt in de laatste gevechten Het Berl Tageblatt wgdt een bespreking aan den thans eindelijk afgetreden Pruisischen minister Von Miqnel wiens langdurige staatsmansloopbaan het blad een der merkwaardigste nit de Duitsche geschiedenis noemt Als radicaal socialistisch idealist is hy in 1848 in de beweging gekomen als vicepresident van het Pruisische ministerie in den adelstand verheven en ridder van den Zwarten Adelaar treedt bg nit het openbare leven terug De hooge positie die Von Miqnel onmiddellgk na den Boheemschen veldtocht van 1866 in Pruisen in den Noorddnitschen Bond en ten slotte in het Duitsche Rgk innam en 36 jaren lang heeft weten te behouden dankt bil voornamelijk aan zjjn buitengewone bekendheid met alle takken van staatsbestuur en aan zgn groote handigheid Bismarck hield Miqnel voor den veelzijdigste den plooibaarste en daarom den bruikbaarste zgner medewerkers bekend is de uitdrukking die Bismarck eens over Miqnel heeft gebruikt Hg zou zoo moeiljjk in ei ministerie op te nemen zijn omdat de beslissing moeiljjk iei wezen of hem de portefeuille van financiën van justitie van binnenlandsche zaken o van eeredianst moest worden aangeboden En toen Miqnel later de man des keizers was in het kabinet heeft men herhaal gladhouten lijsten aan de muren daaronder eenige geel geworden kopergravures wier ouderdom niet haar eenige verdienste was Ja zeide Louise met het hoofd naar deze laatste wijzend en de kunst ddir beeft papa ook ingepakt Maar ik cal hem roepen excuseer mij zoolang Eerst nu hij alleen was gelaten vond mijnheer Richard Seemann tijd zich er toch eenigszins over te verwonderen dat hij in plaats van in zijn gietery nu hier in deze wonderlijke spelonk stond En wachtte hij chef der firma Seemann wachtte hij om wiens vrije minuten de menschen om zoo te zeggen vochten ea die gewoon was hen deze minuten karig als waren ze goud toe te meten Zoo een oudig Richard Seemann in zijn wezen was op dit ééne punt had hij iets van den man die het voelt dat honderden van hem afhankelijk zijn Ën raen moest maar weten welk een respect xijn onderhoorigen voor zijn tijd hadden Hij was blijven staan en keek nu op zijn horiogc nog altijd in een soort verwondering over zidi zelven en deze in zijn leven schier eenige situatie Nog een twee drie vier minuten ze waren toch naief deze HeidlofPs 1 Daar eindelijk ging ergens een deur er werd snel door bet naaste vertrek geloopen en nu trad de oude bouwmeester HcidU ff binnen gevolgd door zijn dochter Het was een mager nerveus man van in de zestig en niet merkelijk verouderd sinds Richard hem het laatst gezien had gelaarsd en geheel gekleed en althans in zijn optreden volstrekt niet dd nkenscheuchuve of meudienhatende soU delijk gelegenheid gehad op te merken hoe h op elk gebied thuis was en hoe hg vaak zgn ambtgenooten in moeilijke oogenblikken te halp kwam in de debatten der Volksvertegenwoordiging en dan toonde hg hoe hg de stoutste parlementaire redenaars op zgde kan streven En vooral heeft h zich verdiensteiyk gemaakt door zjjn weldoordachte en consequent doorgevoerde hervorming der staatsfinancien hjl heeft op financieel gebied voor Pruisen een goed werk gedaan en z in opvolgers laat hg een financieel gnnstige staatshuishouding na Dit is een verdienste van Miqnel die eltoen zal moeten erkennen Haar zegt bet Tageblatt zoo roemrgk zjjn Snancieele beheer was zoo noodlottig wds voor Pruisen zjjn invloed op andere takken van het staatkundig leven en die invloed was des t grooter daar Von Miqnel de eenige scheppende kracht in het ministerie was want in vergeluking tot hem waren de meeste andere ministers slechts onzelfstandige persoonlijkheden En nu was Vun Miqnel de verpersoonlgking van het agra risehpolitiek karakter der wetgeving Van vurig verdediger van de liberale staatkunde op economisch gebied was Von Miqnel een agrarisch protectionist geworden de radicaalsocialist van ip84 was thans een verdediger geworden van de ziensw zen en meeningen d jonkerpartg Bt xientwüzen en meeningen Kwaven in botsing met den vasten wil des Keizers toen de Kanaalwetten door de agrariërs niet gewenscht in Von Miquel een bestrgder in het Kabinet vonden wiens weifelende houding niemand bevredigde doch allen van hem verwgderde Het Tageblatt zegt zichtbaar werd hii ook kleiner in zgn opvatting en leiding der staatszaken en de groote parlementaire partijleider de leidende Staatsminister werd meer en meer een kleinzielig mtrigant Niet als een held stortte hjj van de hoogte zjjner macht neen hjj gleed veeleer langs de schuine helling naar de vlakte langzaam en zonder roem 0p geen onzer politieke mannen past beter dan op Von Miquel het dichterwoord Een talent maar geen karakter s De Engelsche regeering laat spijt allen tegenstand baar voorgestelde belastingen niet los Tot een deputatie van werklieden zeide Hicks Beach Vrgdag dat het onmogelijk was de snikerbelasting in te trekken daar die het belangrijkste deel vormde van bet bndget van dit jaar Maar de belasting op de steenkool onder derling die zijn uiterlijk verwaarloost Hij stak Richard de hand toe en schudde de zijne krachtig dat dit echter niet louter vriendadiappelijkheid was bewezen zijn eerste woorden fHet doet mij zeer veel genoegen u weer eens te zien heer bouwmeester had Richard gezegd O ja mij ook antwoordde de bouwmeester aanstonds terwijl zijn diepliggende oogen den jongen man levendig tegenfonkelden U komt zeker om het antwoord op uw uitnoodiging te halen U laat wat voorspelen en wij zullen dansen Een verbazend geschikt vermaak voor mij bijvoorbeeld Ik kan dan de passen weer eens luchten die in het jsar mijner confirmatie anno zes en dertig mode waren want sedert heb ik er niet aan gedaan Uiterst vriendelijk van mevrouw uw moeder ik laat haar onderdanigst danken Al meer was het iets als woede geweest wat uit het scherpe gezicht met de beweeglijke trekken s ak Richard Seemann was in den val geloopen die de eerste woorden van den slimmen ouden heer voor hem gesteld hadden hij had iets vriendelijks denken te hooren en wist nu al minder wat voor een getidit hg bij dezen geheel onverwachten aanval zetten zou In het begin zag hig er uit als tot alle toegevendheid geneigd eerst bij den uitval op zijn moeder was het btoed hem snel naar het hootd gsstegen Hij had vermeden juffrouw Louise de getuige Tan de eenigszins pijnlijke ontmoeting aan te zien Daar trad zij naar voren en nu jas hij een ongehuichelde verb ing op haar gelaat en zelts een lichten trek van angst Dezen kon een deelnemend oor ook nog hooren uit den toon waar vindt nog meer tegenstand gelijk men weet Edoch de regeering zet zicb schrap Sir Michael heeft Donderdag in het Lagerhuis alleen de belofte herhaald van de bestaande contracten te zullen ontzien Het gevolg daarvan zon echter zijn dat de inkomsten uit de nieuwe belasting dit jaar minder waren dan de oorspronkelijke raming aangaf Deze tegemoetkoming der regeering zal intusschen niet m staat blijken de gemoederen der kolenmannen in Engeland tot kalmte te Btemmen Den len Mei had de conferentie te Londen plaats van kolenarbeiders die zich zooals bekend is in principe verklaarde voor de algemeene staking Indien het werkelgk zoo ver kwam de beslissing daaromtrent valt eerst Dinsdag 700 zon dit de grootste strike worden waarvan ooit sprake is geweest want er waren dan i millioen werklieden in betrokken De eenige voorwaarde waarop de dreigende staking gekeerd kan worden heet te zgn terngneming der nilvoerbelasting op steenkool Doch de regeering gaat niet voor intimidaties uit den weg Als de belasting maar aangenomen wordt denkt ze en in het ongunstigste geval rekent ze op een meerderheid van 60 stemmen Trouwens het zal waarschgnlgk wel bg een bedreiging blijven Uit enkele gehouden vergaderingen in mijndistricten als Midland Birmingham Derbyhire en West Kiding blgkt dat van een algemeene staking in geen geval sprake kan wezen Andera lou het merkwaardige wel hierin gelegen zjjn dat de mg neigenaren nu één Ign trekken met de mgnwerkers Zjj kannen wel niet aan de eventueele stakers directen stenn verleenen doch het is reeds voldoende dat laatstgenoemden weten dat hun patroons met hnn plannen sympathiseeren Men beweert echter dat die samenwerking zjjn oorzaak vindt in een juist geformuleerden eisch tot loonsverhooging door de arbeiders Daaraan wilden de patroons wel ontkomen door een staking die uiteraard niet van langen duur zou kannen zgn V In het Lagerhuis z n nog enkele inlichtingen gegeven door de regeering In de maand April waren dit op gezag van Brodrick 1046 Boeren krijgsgevangen gemaakt terwijl nog 160 zich onderworpen hadden Op Ceylon ziJn nu meer dan 5000 krijgsgevangenen 96 zijn er overleden Toen Norman wilde weten of er wel genoeg gedaan werd om de Boeren op Ceylon en St Helena te ontwikkelen hnn in kennis te stellen met de beginselen van het Britsche koloniale bestuur en van de Britsche instellingen in het algemeen en nadat Brodrick geantwoord op ze nu vroeg I tWaarvan spreekt u eigenlijiK papa Nu kreeg de bouwmeester een groot wit couvert uit zijn borstzak en hield het haar met eon heftige beweging voor Ja dat is waar ge weet van niets Het was de ongelukkige uitnoodiging van de oude dame op thee en dans die Richard nu in stilte verwenscbte anstonds immers was het hem voorgekomen dat deze hier niet op haar plaats was I Hij Het nu toch een paar kalmeerende vriendel ke woorden aan het adres van den ouden heer vallen dat daar volstrekt niet uitsluitend jongelui kwamen zgn moeder had gedacht dat juffrouw Louise misschien genoegen zou hebben toe te zien had hij in den geest van mama Seemann eerst willen zegden maar nog terwijl hij sprak kwam ook deze onderstelling hem zoo abominabel voor dat hï snel afbrak en zich hever de tong had afgebeten dan liaar teneinde te brengen Dit ernstijje meisje te laten komen in moeite en onkosten jagen om in zijn huis stof te slikken en terzijde te zitten alleen om Greta Walch en haarsgehjken te zien dansen I Ondertusschen had Louise de fraai gedrukte uitnoodiging van het begin tot het eind minstens driemaal gelezen en vroeg nu kalm hoewel ia haar oog een verraderlyke spot speelde En ik Mij vergeet ge weer geheel bij uw opvatting van de zaak papa Richard s goede moeder heefl daarbij anders geen kwaad gedacht dan dat u nog eens voor balvader zoudt spelen IVêrtfjl vervoigd