Goudsche Courant, dinsdag 7 mei 1901

I Directe Syeorwegverblndlngen met GOUDA Zomerdienst 1901 AanKevangeD 1 Mei TlJd vai fireeovlel GOUDA SOTTIBDAMtIw rM U 4 9 88 9 57 10 85 10 56 11 15 19 1S 19 93 19 68 1 97 8 18 3 80 8 49 8 68 4 89 4 64 6 16 6 84 18 7 08 7 86 7 44 8 14 8 17 8 9 14 10 18 19 41 lUU 1 0 I I 8 01 I 8 84 J 10 19 U4 4 11 6 11 r 8 St 10 60 1 91 4 18 6 18 8 41 J 10 87 f 19 84 19 44 1 90 9 89 8 51 4 08 g 6 97 6 36 5 46 tg 7 47 8 07 8 5 8 59 9 83 ie 48 11 06 11 47 1 88 Eg 5 10 7 7 8 48 11 81 0 S 6 90 7 4 11 48 10 08 AUmi 1 n 9 Um I to Hil ta Op da tr lM liin Zrodij Mumdm n Dindig JMgnili CTtourbllirtUii toot d S H mhijtl t ge eitrin nuttpi B HolUaairt Spw l titn nlMHml wi li 1 AUm Diiiiln g 0 17 D A rifle Tozw H 19 80 1 43 4 98 6 17 9 19 10 18 II 88 1 64 6 41 8 17 9 48 10 11 11 31 11 45 19 04 1 86 9 14 45 3 45 4 01 4 45 5 91 6 04 8 99 7 06 7 69 8 91 S 9 81 ♦ 4 68 I 6 89 n ♦ 1 63 6 6 46 t 9 68 9 08 6 10 6 66 IQuDS 11 59 11 06 19 96 1 09 9 09 9 35 S 06 4 06 4 94 4 69 16 S 43 6 94 7 09 7 96 9 90 8 41 9 47 1 9 IS U 11 64 B HoUudMki ipoor X Eitn lapplwaeBthowijo i do Oompogiit dor WogOM Liti 7 68 10 16 10 96 10 88 J 10 48 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 FHoltetief op 64a loop ku aiet gtnkoad woidon SOUDA DEN BAAOfil 10 68 11 18 19 16 19 96 19 66 1 18 1 58 8 91 3 4611 06 1 07 11 16 1 18 11 30 1 89 i 49 91 7 99 9 11 9 91 10 00 10 19 6 16 49 7 57 10 98 10 46 11 86 11 48 19 45 19 65 1 S7 1 44 8 90 9 46 4 16 4 45 U p 5 89 6 01 7 0 7 19 7 85 8 8 8 65 9 03 9 t 10 11 1U6 IU6 19 0 1 80 9 0 8 7 4 00 4 6 4 87 509 6 91 7 1 7 1 7 5 arW 40 10 8 Voorburg I S Z = ïoisl XAO 4 8 iM lO oJ ï j zzr p 8 9 01 i i if O O U II A A HSTtlDAIi oioo ona looda 6 6 11 8 81 9 8 10 0 10 9 19 06 1 10 868 96 4 07 4 48 S 6 46 91 10 19 10 80 10 87 11 06 Aliut W 8 01 8 68 9 9 10 10 11 04 18 48 18 7 1 67 S 9 4K4 S7 5 S 6 46 6 44 9 86 10 8 U OS 11 47 11 9 AmakG 1 9 13 9 87 10 95 11 1 1081 1 9 19 8 40 4 97 1 6 46 01 9 8 10 iO 11 18 19 08 19 14 Sl ud 14 88 7 98 7 4 l 03 0 9 19 9 80 10 11 in S4 11 PuoltatloC op IflD loop koa oiot gorekflad Tordoo rf 18 118 U S 9 19 8 09 3 94 4 7 4 49 91 5 4 7 05 7 31 8 09 8 9M 45 10 96 10 64 Hormouikolioa illooa lo en So Uoao oilrm koUlon I Bokllro oo Mljol lo H on npflo l to üi i B I o I D A I1 T RBÜ H r vieovorio 9 07 89 10 14 10 59 19 00 I9 3i 9 16 3 19 4 88 11 16 9 3 11 94 9 40 3 i9 14 10 4 U 7 li 3i 1 0 18 4i 5 04 1 49 HÉlM l 8 8 0 18 9 8111 16 19 7 l e i VnW St 4 4i 06 6 91 7 09 6 10 9 96 46 Ama W 6 34 47 7 80 i i 8 4f 9 80 f 46 11 80 19 49 l Oi 40 8 96 3 4i 6 0 6 91 8 7 96 96 9 40 10 06 ImiiU 7 0 7 81 8 18 9 9 99 10 18 6 07 94 IS il 7 47 8 83 9 90 10 04 10 41 U 8 1148 19 09 1 48 S OS 8 19 t H 4 41 5 49 6 51 7 00 7 6 8 49 9 86 18 08 10 46 8 0l 4 80V L 9 37 10 97 11 55 19 06 1 97 4 7 94 9 8 10 107 c oa II kK s 17 10 86 1 85 4 88 9 961 M8 8 77 siiÓ 1 06 9 56 10 48 1118 U ll 18 91 U Sl 16 40 1 61 4 46 18 6 1 7 94 7 49 M9 9 89 10 07 10 4 11 8 had dat een achool waar Engelach geleerd werd opgericht wai en ook verschillende soorten Tan sport beoefend werden toen vroeg Tally sarcastisch of er niet een paar Boeren beschilibaar waren om Ëngelsche generaals les te geven Be Ier Bedmond protesteerde tegen een onwaardige toespraalc van generaal lan Hamilton die o m afgegeven had op de wyze van oorlogvoeren van de Wet bewerende dat de Wet eenige burgers die hem kwamen spreken over het slaiten van den vrede dood had laten schieten Uit Spanje worden voortdurend ongeregeldheden gemeld De stakende tramwaybeamhten te Barcelona blgven in hnn verzet volharden en hebben zich niet ontzien sommige hunner makkers die tot werken genegen waren door middel van revolverschoten in hnn voornemen te verhinderen In Portugal duren de anticlericale onlusten voort De bisschop van Opporto heeft beleedigingen moeten verduren van de z de der studenten te Coïmbra Generaal Waldersee heeft nieuwe plannen aangeboden voor de refueling van den militairen toestao Tot de forten gesloopt z n zullen te Tientiin 6000 man troepen blijven 1400 door Duitschland Engeland Frankrijk en Japan te leveren en 400 door Italië Zoolang de troepen het Chineescbe gebied bezet hebben zullen de militaire bevelhebbers het civiele gezag hebben Verder zullen bij de Pei Ho oorlogsschepen worden gelegd om de gemeenschap met de internitionale vloot te Takoe te onderhouden Uen hoopt dat nu bet Chineescho bestuur onder het militaire is gesteld de Chineescbe regeering de onderhandelingen zal bespoedigen In de buurt van Peking zgn nog vele goed gewapende benden zoodat over de ontrniming kan worden beslist De commissie voor de belastingen die moeten dienen voor de betaling der schadevergoeding heeft de volgende bronnen van inkomsten aangewezen Ie de leedouanen die 28 en 29 miljoen opbrengen waarbfc rSeds 27 900 000 tael voor andere leeningen is opgenomen 2e verhooging van het douanerecht tot 5 d valornm hetgeen 2Vj 4 3V miljoen taels zou geven Se de internationale douanen onder toezicht van de zeedouanan zouden 9 410 miljoen kunnen geven terwijl verder nieuwe rechten konden worden geheven van de vrijgestelde artikelen De commissie rekent dan 16 000 000 taels te kunnen krijgen In de boodschap ter opening van het Bra ziliaansche Congres wordt o a gezegd dat de schatkist de betalingen in goud op den overeengekomen tyd hervatten zal Er zijn reeds 2 300 000 pd st gedeponeerd en tegen December zal er waarschijniyk 1 800 000 p bijgekomen zijn tegenover uitgaven in het tweede halfjaar van slechts 1 200 000 p st Als waarborg voor later zal de schatkist een reserve van 4 millioen p s s jaars hebben ongerekend het millioen tot waarborg van het papieren geld Het flnancieele jaar 1900 sluit met een begrootingsoverschot van 69 000 l III 6 69 7 11 7 86 8 91 8 88 9 08 9 94 door 7 18 9 40 7 88 8 60 7 86 I I 8 67 96 7 44 9 06 9 19 9 46 8 09 8 64 0 08 Qonda Uoordreoht Kieawerkork Onpella totterdua H BotterdinD F Eotterdam Beun 4 Rotlerd m D P ïotterdva M 4 49 6 0 6 04 7 11 7 99 aapelle 4 69 6 41 Hi ulr rkerl 6 01 6 61 Hoordreokt 6 11 6 04 da 8 1 1 i AU o 9 klu rtl baUln 7 16 8 37 8 41 7 98 8 68 7 3 11 09 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 GNmda ZeTenk Moero Boetannen Zeg YoorboTg i Hmre 9 88 9 4 81 7 88 7 60 8 U ioudfe 6 90 Oudew 5 86 Woord 6 43 UtrMhl 6 03 7 4 8 8 6 69 Ml 8 88 Utreoht Woenlou Oudov Ooido Bottardun B centos en het eerste kwartaal van 1901 levert een vermeerdering van inkomsten op vergeleken bjj dat van bet vorige Jaar Verscheidene oude schalden ziJn afgedaan en de schatkist beeft nu geen schulden in omloop hetgeen in jaren niet het geval is geweest Ook de Bank heeft onder officieel toezicht haar schuldeischers voldaan Verspreide Berichten FbaskkIjk De ontvolking van Frankrijk houdt aan in Nièvre is de bevolking van 300 000 inwoners verminderd met 10 000 in vijf jaar tijd Koningin Banavalo van Madagascar vindt dat het te Algiers veel te woelig is met goedkeuring van de regeering komt ze eens naar Parijs in de eerste dagen vanJuni In verband met de lawaaiige toonéelen en de oproerige betoogingen op denMeidag heeft de burgemeester van Havre de arbeidsbeurs aldaar gesloten Op bevel van den gonvernenrgeneraalvan Algerie heeft de prefect het verbod van burgemeester Uax Bégis tot het dragen van het inlandsohe gewaad aan joden vernietigd De gearresteerde Hongaar Jonowitsch te Parijs schgnt werkelijk niet betrokken te zijn bij de verraad aangelegenbeid De werklieden te Commentry ten getale van viJf aangehouden zullen evenwel vervolgd worden wegens hoogverraad en ze loepen als zoodanig gevaar van twee tot vijf jaar gevangenisstraf te krijgen alsmede boeten van 500 tot 20 000 Ir wegens verkoop van fabricatiegeheimen aan vreemdelingen BxLaiii De Petit Bleu verzekert dat president Kruger tegen het einde dezer maand incognito te Brussel zal komen om bet huwelgk bil te wonen van mej Guttmann met kolonel Ricciardie gewezen commandant van het Italiaansche legioen in Transvaal t Zou 29 of 30 Mei wezen BINNENLAND De Staatsspoormaatschappij heeft met de invoering van dezen zomerdienst een maatregel genomen teneinde de passagiers die van de stoomtram naar Scbeveuingen gebcoik maken zooveel mogelijk tegen ongelukken te beveiligen De directie verleent namelp geen toegang meer tot de tramrjjtuigen aan de zijde van het spoor waarop trammen uit de tegenovergestelde richting rgden De toegangen tot de balkons zijn afgesloten met borden waarop het niet verleenen van toegang aan de verboden zijde met dnidelgk opschrift wordt bekend gemaakt 11 09 11 18 11 80 10 16 10 66 11 99 11 30 11 16 11 95 BOTTKEDAM 9 to 9 48 S S9 33 Ingevolge art 105 der Kieswet bevat de St Ct van Zaterdag de door de Ged Staten der provinciën vastgestelde voorloopige lijsten van hoogstaangeslagenen in de Eijks directe belastingen Dezen zjn zooals men weet verkiesbaar tot leden der Eerste Samer Sy het opmaken dezer lijsten is rekening gehouden met de uitkomsten der volkstelling van 1899 waardoor het aantal hoogstaangeslagen thans büna 400 meer is dan het vorige jaar toen men zich nog aan de cjjfers der volkstelling van 1889 had gebonden Het aantal op de lijst gebrachten en het laagste bedrag van aanslagen dat tot de plaatsing op de lijst heeft geleid is voor de verschillende provinciën als volgt Pbovdicie Aastil Laagste Bedbao Drente 99 f 281 86 Groningen 199 523 85 Overijsel 222 499 70 Noord Brabant 369 428 80 Zeeland 144 441 67 Limburg 187 342 45 Friesland 226 453 87 Noord Holland 645 835 19 Utrecht 167 1081 54 Zuid Holland 762 979 80 Gelderland 377 670 52 Gemengde Berichten Mem schrgft nit Utrecht Jn de derde klasse wachtkamer van het C S Station had hedenmiddag veel bekijks een gezelschap Finlanders die door de U IJ 8 M over Amersfoort nit Duitschland aangebracht hier een paar uur moesten vertoeven alvorens de reis naar Botterdam voort te zetten vanwaar zg per stoomboot naar Canada zouden vertrekken Het gezelschap bestond nit 48 persouen mannen vrouwen en kinderen ook vele zuigelingen Het scheen een krachtig ras van nienschen van de mannen velen met lang krullend haar de vrouwen het hoofd bgna allen bedekt met een dicht onder de kin vastgeknoopten doek Allen zoowel mannen vrouwen als kinderen droegen een lange jas van rendiervel de behaarde huid naar binnen en het leder aan de buitenzijde met fraaie roede figuren geborduurd De mannen evenals de vrouwen droegen lage schoenen met gele kappen terwgl eenige der vrouwen blootsvoets gingen op zeer welgevormde voeten De mannen met strooof vilten hoeden op het hoofd waarin een paar intelligente oogen en een ivoorwit gebit prakte zagen er schilderachtig nit met hunne breede gordels om waarin dolken en andere wapens bingen Terwijl de vrouwen zich met de kindereu bemoeiden draaiden de mannen sigaretten en lieten als echte banjers den rook door den neus gaan In een Bnssischen wagen waren zg aangebracht Te Heereveen blijven de tniniersknechts bg hnn eisch 1 cent meer loon per uur n l 15 cent Zijn de patroons daartoe niet genegen dan zal Maandag het werk gestaakt worden Zoo is er besloten 4 19 4 60 6 18 6 09 6 18 6 97 6 89 5 48 6 80 7 10 7 8 I 8 i It hi 7 96 10 8S 7 38 I 8 48 11 017 00 7 54 8 06 I 59 M H De Britsche ingenieur Halfort heeft een nieuw vervoermiddel bedacht dat enkel door de zwaartekracht voortbeweegt langs een hellend vlak Daartoe bestaat de baan van afstand tot afstand nit afzonderlijke aansluitende doelen waarvan elk aan een der uiteinden door hydraulische kracht telkens kan worden opgelicht zoodat de wagen die er op komt door de eigen zwaarte voorrijdt In het midden der baan loopt over de Volle lengte een spoor waarop een trolley zich beweegt terwijl aan deie aan weerskanten een wagens is verbonden Op de trolley is een huisje aangebracht voor den koetsier die als hij dicht bij bat eindpunt van de hellende afdeeling is gekomen door een kruk den faydraulischen hei boom in beweging brengt welke dan de volgende afdeeling langzaam doet opwippen zoodat de wagens als zij op deze afdeeling zijn gekomen weder door de eigen zwaartekracht verder worden gevoerd terwijl de vorige afdeeling weder den water passtand inneemt £ en sterke rem is aangebracht maar deze weigert kan de koetsier door een andere kruk de bewegelijke baan in omgekeerde richting doen stijgen zoodat de wagen terugrijdt en tot stilstaan kan worden gebracht Aldus kan hjj ook de snelheid temperen Van dit zeer vernuftig uitgedacht vervoermiddel heeft de uitvinder een model ter lengte van 150 voet is 6 afdeelingen van 25 voet elk vervaardigd dat tevens aantoont dat de snelheid onder het rijden steeds toeneemt wat natuurlijk evenzeer het geval is naarmate de wagens zwaarder zijn Het is hem echter nog niet gelukt voor de toepassing van zijn stelsel in het groot de middelen te verkrijgen De groote moeilijkheid is gelegen in het verkrggen van voldoende hydraulische kracht welker kosten echter kunneu worden opgewogen door het goedkoope van den aanleg en exploitatie in andere opzichten De 1ste Mei is over de geheele wereld gevierd doch nergens hebben rnstverstoringen van ernstigen aard plaats gehad Te Pargs zou juist Woensdag ook het stoffelijke overschot van mevrouw Paole Mink ter aarde besteld worden Er waien de noodige voorzorgsmaatregelen genomen en de weg dien de stoet zou nemen was ter elfder ure gewijzigd omdat verschillende revolntionnaire bladen hnn lezers op de Place de la Bépublique rendez vons hadden gegeven De menigte die zich langs den weg en ep het kerkhof bevond riep Leve de Commune 1 Leve de Sociale I doch toen men socialistische liederen op bet kerkhof van Père Lachaise ging zingen deed de politie de betoogers uiteengaan Het kwam daarbj tot eeu vechtpartij waarb de politie de sabel gebruikte en de sobialisten de bloempotte van de graven namen om er de agenten met te werpen Er hadden eenige aanhoudingen plaats Wy hadden dezer dagen gelegenheid ons te overtuigen van een schadelijk bedrog hetwelk vooral in de zuidelijke provinciën ongestraft met een artikel genaamd Gezond heidskoffie gepleegd wordt Het bleek een product te zjjn bestaande uit afvaf van cichorei en daarbjj een aschgehalte zand enz van 35 79 pCt te bezitten Deze in de bekende blauwe zakjes verpakte zeer schadelijk voor de gezondheid zijndo gezondheids koffle draagt tot opschrift op de etiketten Deze koffie sic I maakt dü gewone koffie krachtiger aangenamer van smaak en geur i 9 18 i 1 8 01 6 89 9 17 9 3 9 66 8 18 10 08 8 94 10 17 8 E P 10 99 8 48 8 V9 9 44 10 19 10 84 10 18 10 48 lljll 10 6 U l U 7 De fabrikant van dit wónder artikel heeft voorzichtigheidshalve zjjn naam niet op de zakjes vermeld wij vernemen dat vooral in Brabant deze Koffie grift verkocht wordt Wü achten het gepast ten ernstigste tegen het gebruik van dergelijke nietswaardige en schadelijke artikelen te waarschuwen en gelooven dat het op den weg van gezondheidscommissiéu of andere autoriteiten ligt om den verkoop er van in het publiek belang ten strengste te doen weren M t d V Op koopjes uit Het ia een bekend feit dat boerinnen dikwyis in stad komen om koopjes te hebben Een vrouw die ook altgd op koopjes nit was zegt de Winkelier kwam onlangs in een grdoten manufacturenwinkel om stof voor een japon te koopen Ze bepaalde na lang aarzelen haar keus eindelp op een stof die 40 ets de el kostte Hoeveel el zgn er nog aan t stuk f Zestien antwoordde de winkelier na het stuk gemeten te hebben Geed geef me dan maar vijftien el De winkelier trachtte haar te bepraten dat ze het geheele stuk zou nemen maar daar wilde ze niets van hooren Er zat dus niets anders op dan dat hg de 15 el afknipte hetgeen hH dan ook deed Dit is een lap nietwaar f vroeg de vrouw de overgebleven coupon in de hand nemende terwijl de geduldige winkelier de stof opvouwde Jawel juffrouw Lappen zgn altgd goedkooper nietwaar Soms antwoordde de andere zeer la koniek Hoeveel moet u hiervoor hebben f Acht stuivers Dat is net zoov eel als ik voor de andere vgftien el betaald heb Ik mag het niet goedkooper geven Nu sprak de vrouw met een zucht dan spjjt het me vreeselgk dat ik vijftien el heb laten afknippen Ik moet dien lap in allen gevalle hebben want ik heb zestien el noodig In vredesnaam dan ook maar voor acht stuivers Kaar ik ben anders nooit gewend om voor een lap den vollen prijs te betalen De Spaansche stierenbevechters hebben bet werk gestaakt De lust om te staken a us schrijft men uit Uadrid is bier te lipde zoo algemeen dat nu zelfs de toreadors daar door aangegrepen zgn Voor eenige dagen verklaarden de picadores de strike Zondag nu ook de banderilleros Zg beweien dat de Espadas verbazend groote honoraria ontvangen terwgl hunne ondergeschikten wier werk bgna even gevaarlijk is maar zeer kleine loonen ontvangen Daarom verlangen zij dat genen hen een gedeelte hunner bonoraria zullen afstaan De espadas echter bedanken daar hartelijk voor zoodat reeds vele horrible dietu stierengevechten niet hebben kunnen doorgaan In de kringen der stierengevechten fanatici is men geheel buiten zich zélf Zoo iets is nog nooit voorgekomen I Er zijn geen idealisten meer ook onder de stierenbevechters Omtrent de ontvlnchting van een U tal Jongens van de Kruisberg wordt uit Doetlnchem aan het Zutph Dagbl geschreven Ook nu blijkt evenals zoo vaak te voren dat t den jongelui geen ernst is met dat ontvluchten t Is zgn wg goed ingelicht meer te doen om den beambten in dit geval een hoofdbeambte n loer te draaien hem een boete te doen beloopen voor gebrek aan toezicht dat in dit geval over al die jongens niet is nit te strekken Ze weten nl dat dien ambtenaar een flinke boete wacht wanneer aan zijn toericht vertrouwde verpleegden ontvluchten en verhalen op die manier hnn werkelijke of ingebeelde grieven op zoo n ambtenaar Om n dag cachot toch geeft een jongen 4ran de Kruisberg geen zier En dat met die boete niet alleen de betrokken beambte maar ook zjjn geheele gezin getroffen wordt kan hun niets schelen mogelgk inspireert hun dat nog t Werdt tüd dat de autoriteiten hier eens krachtig optraden Omtrent de zaken der Noord brab Bank meldt de Noordbr Heden 2 Mei is de termijn verstreken binnen welken de deskundigen Talmer en Sohlimmer welke door de rechtbank benoemd werden om een verslag nit te brengen over de betrouwbaarheid van den door de Bank aan haar overgelegden staat en bescheiden en over het gegronde van het vooruitzicht dot na verleend uitstel van betaling volledige betaling van alle schulden der Bank zal volgen het door hen daarover opgemaakt verslag ter grifie van de rechtbank moet zgn nedergelegd Ofschoon ons omtrent het rapport reeds een en ander ter oore kwam willen wij wachten met mededeeling tot wij inzage genomen hebben Ter geruststellbig van velen willen wg alleen zeggen dat het gegronde voomitzicht bestaat dat de schu1dei iEuers der Bank ten volle zullen worden betaald STADSNIEUWS GOODA 6 Mei 1901 Zaterdag gaf de Gymnastiek Vereeniging Excelsior in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eeno openbare uitvoering die in alle deelen goed slaagde De directeur de heer Ouderkerk toonde opnieuw wat gymnastiek vermag De oplei dingklasse voor meisjes in twee afdeelingen een geheel nieuw nummer op het programma van Excelsior verhoogde niet weinig het succes De krans aan den directeur aangeboden door de Meisjes klasse was een bewijs dat men zgn onderwijs op beogen prjjs stelt De opleiding klassen voor jongens hadden mede een werkzaam aandeel bet toonde de ouders dat die kleinen als klimmers reeds een zekere vervaardheid hadden opgedaan zjj beijverden zich om het eerst boven te komen De club leden waaronder reeds velen die meermalen voor het voetlicht kwamen voerden de oefeningen zuiver en correct u t bet was een lust aan de verschillende toestellen te zien werken Excelsior heeft dezen avond weder succes gehad een nitbundig applaus loonde ën Directeur èn leden voor hetgeen gegeven werd Tot de Evangeliebediening in de Hervormde kerk is toegelaten de heer M Bosbergen cand te Boskoop Bij Koninklijk besluit is met ingang van 15 dezer benoemd tot burgemeester der gemeente Schoonhoven P K P J van Sloten met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als burgemeester der gemeente Zaandgk De Staatsct bevat de statuten dervereeniging Afdeeling Boskoop van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium te Boskoop Atjeli De Deli Ct bevat een Atjeh correspondentie van 10 Maart gedagteekend waarin wij o a aangaande de onderafdeeling Tape Toean lezen Me t den aanleg van wegen werd doorgegaan in de onderafdeeling doch dit werk vond veel vertraging door den inval der bende In sommige staatjes werd het werk geheel gestaakt terwijl in andere de opkomst direct veel geringer werd Ook de handel ondervond de nadeelige gevolgen van den inval van t Bin Blang Pedië en de inen uitvoerrechten zullen gedurende het eerste kwartaal van 1901 belangrgk minder bedragen Van bljjvenden aard is dit gelukkig niet en de massas getah die er gewonnen worden zullen spoedig de balans ten goede doen overhellen Op de pepercultnor legt men zich hier ook meer en meer toe doch de gonvernementsbacil van dit product bedraagt belangrijk minder dan van getah Over Tjoet Nja Din schreef de correspondent Deze hield zich met haar bende op te Belong aan de poedjoek van deMerbonrivier met baar yerscbillende vertakkingen en aioera Zg schijnt in oneenigheid te zgn geraakt met den radja van Lingga nit de Gajoelanden Hoe het geval zich heeft toegedragen is nog niet bekend De radja van Lingga maakte haar 25 beaumontgeweren afhandig en maakte eenigen barer volgelingen onschadelgk Dit had tengevolge dat zij aan al haar panglimag over de Westkust verspreid oproepingsbrieven richtte om den baar aangedanen hoon te komen wreken Sommigen voldeden aan de oproeping afde ren niet Waarop dit zal uitdraaien is voorloopig niet nit te maken Bindt zg het met haar handjevol volk met het groote gebied van Lingga aan dan zal zij zeker het onderspit delven al heeft de bevolking daar bgna geen vaurwapens Slim is t niet van haar Alleen in de Gajoelanden kan zg nog voor een tijdlang rust vinden Het kustgebied met de daaraan grenzende lagere bergen is bjjna overal door onze troepen bekend Alleen boven Tapa is voor ons nog gedeeltelijk terra incognita Het program voor een bezoek aan die landstreek is evenwel reeds opgemaakt en de tocht zal worden ondernomen door een troepenmacht van de bezettingen van Taps Toean en Melaboe de plaats waar het meeste verzet verwacht wordt is de kampong Eöng met een bevolking grootendeels bestaande nit Pedireezen Oit vroegere correspondenties weten onze lezers dat da kolonne Colgn indertijd aan de Triparivier in contact kwam met een bende die door een aanval op den trein oorzaak was dat de door Atjehers gedragen vivres alle verloren gingen waardoor de kolonne genoodzaakt werd terug te keeren Toen was het beginpunt van den tocht Soesoeji waardoor de marscb veel grooter werd dan noodig was Nu zal men een korter traject volgen en de kolonnes ongeveer van de dubbele sterkte nemen waardoor t mogelgk wordt om zoo noodig een detachement af te zonderen voor t overbrengen van gewonden ONTVANGEN DE NOnVEADTÈ S IN Parasols on Farapluies A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA VelephooH Ulo 31 Beurs vaii Amsterdam Vikrs 1 Slotkrt 78 781 92 l is 99 l 90V 81 s 81 94 601 96 91 JVi 93 94 37V 100 s i 1 88 88 675 460 l5 z loiv 194 981 lOl i 191 68 110 lil 917 158V 100 661 56l lOi l 981 z 100 911 1407 Vw 87 l i 109 94 1041 81 81 Vl 108V 104 9 UEI NlsiaLASD Oirt Nod W S 9 dilo di o dltc 8 diw dito dito 3 HoHaii UU QouJl 1881 984 lTALii InaobrgTiDg 1868 81 5 OoavBMa Obl ia papier 1868 6 dito ÏD zilver 1868 5 PoBTUaAL Obl tnet coupoD 3 dito ticket 8 aoLASD Obl BiniieDl 1894 4 dito Geooas 1880 4 dito bi Rothi 18B9 4 dilo bij Uop 1889 90 4 dito ia goud leeo 1883 6 dito dilo dito IB34 5 ypAMjB Ferpot Bchuld 1881 4 Tuixiij Gepr Coar leeu 1890 4 93 Geo leeoiug aorie D 1 Oecleeuio serie C ZuiD Apu Up T oblf 189 h IdnioO Ob it Soil 1890 6 VSKESDBLA Obl 4 oiibep 1881 AwaTSBDAH Obhgatieu 1895 3 BoTTlEaAH aiiid leeu 1894 3 Nbd N Afr Hiadelaff aaad j Arondsh Tab Ky Certitli Kti3a DeliMaalschaTipij dito j Aru Uypotheeltb paudbr 4i Oitlt Mij derVorBteul aaud B Or Hypolhuekb paadbr 4Vi Nüdertaadsi he bauk aaad Nod Handelmaataoh dito N W i Pao Hyp b pandbr 8 Rolt Hy i theekb paadbr 4Vi Ulr Uypothoekb dito 4 OoerBNB O iBl HoUR bank aaad RcBL Hypotbeokbaiik pandb AlMBKika Ëqut by poth paudb 4 Mat L G Pr Linu TOrl 6 ÏÏBtt HoU U Spoor w Mij aaad Mij tol Bipl 7 St 8pw aaad Ned Ind Spoorweg m aaad Ned Zuid Afr Spm aaod tl dito dito dito 1891 duo 4 iTAlrtSpoori 1887 89 A BoW 3 aiid llal Spwraij A H obl 8 PoBl Waraohau Weooea aaad BOBf Sr RuiB Spw Mijd obl 4 Sidtiaolie tito aaod Faatowa dito aaod 5 lwang i ombr dito aaail f Knrsk Ch Azotr Sp kap obl t dito dito oblig 4 Ahsbixa Cent Pao Sp Uij obl 6 Chio k Norlh W pr Cr aaod dito dito Wia 8t Heter obl 7 Dearer te Rio Or Spm oert T a Illiaois Central obl la goud 4 Louiar k Nashrilli Ger t aaod Mexico N Spw Mij Ie hyp a 6 UiSB KauBaa r 4pGt pret aaad N Tork Oulaaio k Weal aaud Peu dto Ohio OWiy fl Oiegoa Calif Ie byp ia St Paul Miun Il Haait Uu Foo Hoof lijn obig 6 dito dito Liuo Col Ie hyp O 5 Oahada Caa South Ohert v aand TlH 0 Rail tl Na lo h d c ü Amstard Omnibus Mjj aand Rotterd TramweK Maats sand Nbd Stad Amsterdam aaud f Stad Rotterdam aaod 8 Bbloii Stad Antwerpen 18S7 9 Stad Bruasel 1886 9 i Ho a Theiss ReguUr Gesolseh 4 OuSTHa StaatBleenig I860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spahji Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver Bez Avb Spoel eert ouveauté s ZOMEBl ANTELS JapoiiilofTeu ö SAMSOM Rechtszaken Men verzekert dat bet nieuwe feit dat door den indertöd te sHage wegens den moord op bet knaapje Boogaard veroordeelden de Jongh zal worden bijgebracht om tot herziening van bet veroordeelend arrest te geraken hierin moet bestaan dat niet hij den moord heeft gepleegd doch een ander persoon dien do veroordeelde wegons de betrekking waarin bedoelde pursoiin tot zgne zuster stond niet wilde verraden Tlians echter nu die zuster sinds jaren overk den is zon do aanleiding veidwenon zjjn om langer het stilzwijgen ie bewaren In verband hiermede wordt herinnerd dat de Jongh bjj de behandeling zgner zaak aanvankelijk heeft volgehonden onschuldig te zjjn en ook na zjjne bekentenis heeft doen doorschemeren dat er omstandigheden waren die hem dwongen de volledige waarheid te verzwijgen Veemarkt te Rotterdam Maandag 6 Mei 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit a cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit ag ade kwaliteit 36 3de kwaliteit 34 cent per halt Kl Vette varkens redel aanvoer te kwaliteit 23 ae kwaliteit aa 3e kwaliteit 31 cent per hall kilo Schapen redelijk aangevoerd Handel voor alles flink prijshoudend vette varkens lager in prijs VERSCHEIDENHEID Een Italiaansch blad geeft een beschrijving van de gevangenisstraf van Bresci den moordenaar van koning ümberto Hij beeft in Porto San Stefano de grootste strafgevangenis van Italië een cel die afzonderlijk van het hoofdgebouw voor hem gemaakt is Vlak er naast is een kamer waar zich dag en nacht twee wakers bevinden Dicht er om been is een ringmnur die een kleine rnimte toelaat waar hjj eiken dag een uur op en neer mag loopen Zjjn bed bestaat uit een matras en een deken die is zoo aangericht dat hy s nachts styi over bet bed gebonden kan worden Overdag wordt het geheele bed weggenomen en er blijft voor hem alleen een voetenbankje over om op te zitten Hy vroeg om lectnnr en kreeg een Bghel en de Levens der Heiligen die hem al spoedig verveelden Telkens beproeft hij met zjjn bewakers aan het praten te komen De zoon van den schilder P Engelen te Heusden kocht een kongn dat zich kort daarop in het bezit van tien jonge konyntjes verhende Moeder kongn ging dood en wat nu te doen met de kleine diertjes P Met een znigtlesch met melk werd de proef genomen en dat zaakje marcheert z6ó goed dat de kongntjes groeien als kool ADVERTKINTIKN Heden overleed na een sraarteIgk Igden mgne lieve vrouw Antoinette Neeltje Collewijn in den onderdom van bgna 59 jaar D HOOGENBOOM Cz Gouda i Mei 1901 V Heden overleed mgne lieve Zuster Antoinette Neeltje Collewijn Ecbtgenoote van den Heer D Hooais BOOJI C HOKTÜS COLLEWIJ Gouda 1 Mei 1901 V Heden overleed onze geliefde Behuwddochter en Zuster Antoinette Neeltje Collewijn Ecbtgenoote van den Heer D HooobnBOOM in den ouderdom van byna 59 jaar Uit aller naam C HOOGENBOOM Gouda i Mei 1901 Telephooniiet Goiida Abonnement f 40 per jaar voor percelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegt en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan hot Rps Intercommunaalboreau Op 1 Mei 123 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT N Blommestein s Iimkt pro J orlue l lü jll de BlS TE 1 volkomen ONSCHADELIJK l 1