Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1901

Directe Spoorwegverbindingen met GOUÜA Zomerdlenst 19U1 Aangevangen 1 Mei TUd van fireeoviek D A H rioa vana E 8 18 8 80 8 48 8 58 4 39 4 64 6 16 5 84 18 7 08 7 8 7 44 8 14 8 17 8 86 9 14 10 18 18 4 11 91 01 8 94 J 10 19 I 4 11 6 11 8 Sk 10 80 4 18 6 18 8 41 10 87 9 89 8 51 4 08 8 87 6 88 6 46 8 89 7 47 8 07 8 80 8 59 9 85 18 45 11 06 11 47 1 a 7 7 8 46 é 11 81 7 46 11 48 la a kl Tartavisbaar tagaa aalnlaa naeb rtia B Hollanlialia Spoar L Kitra aapplaiaaat kawji 1 Allaaa Diaadaf 1 I t $ L souda aoTTis Oesda 8 8 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 94 9 88 9 67 10 85 10 68 11 16 18 18 18 8S 18 iB 1 97 Moordnoht door 7 18 f 8 40 11 08 1 08 SienwerVark 7 88 8 60 11 18 i 1 14 Otpelle 7 85 8 7 f 11 80 1 81 ïollerdUB M 8 96 7 44 9 CS 9 89 9 46 10 18 10 66 11 89 11 80 18 84 18 44 1 80 RotterdamD P 8 64 11 18 i 1 68 Bottsrdun B 8 09 9 08 t 10 08 11 85 0 AlUu 11 aa 8 Umh Extra küWtalea g Op dan tniaaa l a Zond Uaaadaj Dinadag MadaagMhe retoorbUiattaa too BOTTSBDAU OOUDA 1 481 4 36 14 3 46 t6 a a a 1 58 a n t r 9 08 H r w § U 5 I 0S 18 86 1 00 8 09 8 85 3 08 4 08 4 84 4 69 6 18 5 48 6 84 1 08 7 80 8 90 8 48 9 47 10 09 10 16 11 04 L Bxtra applemntbairiji aa da Compagaia dar Wagoai Zdti Eottardam Beun 8 46 i 7 68 Rotterdam D P a 8 66 Bntterdun M 4 49 6 80 04 T U 7 98 7 46 Oapelle 4 68 5 41 a f i jflauwerkerk 5 01 51 i t Moordraoht 5 11 8 04 a Bouda 6 17 8 10 6 86 7 S9 7 48 8 08 8 84 a 6 17 f a a a 6 41 6 87 S 4 4 08 4 45 S 88 0 04 8 89 7 06 7 69 8 8 1 4 63 8 3 6 46 10 t 8 68 11 31 11 45 18 04 87 ïï i 104 17 8 10 8 85 7 S1 7 48 B UB 8 84 V UU 9 0 iU UB lU iV lt 4V u aaia un LS a la an Sa Uiaaa extra batalaa Itenltatiai op dan loop kaa aiat garakand wardaa R Hoïlaadaelia apoor i OUDa UËN HAAflnaa laraa U 18 18 16 18 98 18 56 l ls 1 58 8 91 8 45 4 19 g K 1 07 t K 9 w n a a 1 18 f t II I a a 1 68 t u M 11 48 18 45 18 55 l t7 d L 4 50 18 S 49 8 91 7 89 8 01 8 88 0 17 9 58 9 58 10 18 10 48 ll lï 6 08 8 18 M 10 08 6 18 w t t 8 84 aa 10 17 6 97 a a a a 6 68 C 10 89 5 88 6 48 IB 6 49 7 57 8 48 8 59 9 44 10 19 10 84 10 46 11 18 11 67 9 81 10 00 10 19 10 68a a a 11 06 a a a 11 18 a a 11 80 10 46 11 86 1 44 8 80 8 48 4 16 4 45 9 88 9 41 10 88 l 8l 40 8 57 4 0 4 16 4 87 5 19 8 817 017 41 7 55 8 18 9 40 10 96 1 88 4 48 6 98 9 48 l BO 4 8 8 43 lO OJ 8 01 6 10 A 54 10 14 r9 19 8 00 8 84 4 7 4 49 5 91 5 48 7 05 7 81 8 09 8 88 8 46 10 88 10 64 I axtra batalan If BahalTa aaa kiljat la kl aaa iopplaiaaat hawül aHage 6 88 6 017 08 7 19 7 85 8 85 8 66 9 08 9 44 10 11 11 86 U S6 19 00 Voorburg 6 S6 ► j 10 17 6 0 U U A A USTCBDAK aiaa fma iouda 6 S 6 11 8 81 0 38 10 80 10 59 18 01 1 10 8 86 1 86 4 07 4 48 6 08 5 88 8 48 9 61 10 19 10 80 10 87 11 06 AtiakW 8 01 8 8 9 99 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 3 86 4 11 4 57 6 80 5 46 8 44 9 86 10 8 11 08 11 47 11 69 AjsakC 8 I 9 18 9 87 10 86 11 1 108 1 10 t lS 8 40 4 87 6 1 5 46 8 01 9 58 10 iO 11 18 18 08 19 14 4 38 6 49 8 81 7 10 7 88 8 98 10 87 11 06 7 86 10 88 8 07 7 33 8 48 11 01 5 04 8 84 7 00 7 64 8 08 n ii ll S9 11 48 9 89 10 14 10 50 11 18 8 38 8 40 vinA ÏM 1 H f ll 8 88 8 68 9 89 10 14 10 49 11 47 U 8 1 08 8 03 11 84 Vxlt C 6 8i 7 15 8 10 8 76 9 18 9 81 11 16 18 17 1 9 91 8 10 8 34 4 41 8 06 8 91 7 09 6 10 9 96 9 48 A mai W 84 8 47 7 80 8 95 8 45 9 30 0 46 II IO 18 4 1 0 8 40 8 88 8 49 00 8 l 8 88 7 l 8 8 9 40 10 08 Ilnuila 7 05 7 81 8 18 9 1 9 8 10 18 10 84 ll d 1J 1 9 3 18 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 08 9 11 10 97 11 4 41 6 4 0 6 7 00 7 58 8 49 9 86 10 08 10 48 7 81 9 18 10 88 11 07 18 8 18 7 84 7 48 S 89 9 89 10 07 10 41 ll 8 Ulreclil 8 18 8 6J 7 47 8 88 9 90 10 04 10 41 11 8 1148 18 08 1 4 Woanlen 6 0 6 44 8 09 9 37 10 97 11 66 18 06 U 87 OlAtv 6 8 6 8 8 17 10 86 1 86 Oo lda 6 41 7 08 7 84 SJIO 08 9 56 10 48 U 18 18 11 18 81 18 61 1 16 Het heet nn dat men in deskundige kringen uiterst in zyn schrik is met de resnltaten van het nit Dnitschland betrokken geschnt het moet kostelgke resultaten hebben opgeleverd in Znid Afrika 1 De beide kanonafluiten waarop het stolfeljjk overschot van koningin Victoria den tweeden Februari 1 1 is overgebracht naar Frogmore worden in den Tower of in een 4er koninklijke kasteelen voor de nakomelingschap bewaard I BINNENLAND Zaterdagmiddag werd te Amsterdam gehouden de vergadering van den VrjjzinnigDemocratischen Bond bijgewoond door ongeveer 50 personen Zjj werd met een welkomstwoord geopend door professor Molengraaff Tot bestuursleden werden gekozen de h h E A Smidt F Mol C A Zelvelder mevr Poelman H Snijders Mr A van Gilse Mr S J L van Aalten T Ketelaar Mr A Kerdi k 1 Hoven P N J van Hassel en Dr T Bos Daar deze laatste bedankt had werd in zijne plaats gekozen Mr Z van den Bergh Hierop werd de beginselverklaring behandeld en na een kort debat zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd De woorden h is van oordeel dat ter verkrijging van maatBchappelijken vooruitgang tempering niet verscherping van den klassenstrijd noodzakelijk is in de beginsel verklaring lokte kort debat nit Gevraagd of de Bond zich al of niet tegenover den klassenstrijd stelt werd beantwoord met de opmerking dat bedoeld is dat die strijd niet doorgevoerd maar er naar gestreefd moet worden dat die verdwijnt Professor Trenb voegde hieraan toe dat bedoeld is het standpunt tegenover de sociaaldemocratische party te teekenen die meent dat er niets anders is dan een klassenpolitiek en nu strijden zij wel tegrn opheffing van dien strijd maar biJ het bereiken van hun doel achten zg dat bun theoriefin alsdan algemeen ingang hebben gevonden dat zjj geworden zijn de heerschers en dat er onder hen geen klasEen meer bestaan Na deze verdediging werd een amendement van mevrouw Drncker om te lezen alles moet worden weggenomen wat den klassenstrijd bevordert niet voldoende ondersteund en de beginselverklaring zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd i AUiaa Oonda 7 18 8 87 8 41 9 11 ZoTenh Moero 7 88 8 58 a SMleraaa Zeg 7 9 08 Voorburg 7 58 9 14 a HAg 7 58 9 08 9 19 UODdiu 6 80 8 81 7 38 7 50 8 18 9 07 Ottdew 6 86 Woord 48 8 18 Nadat het huishoadelgk reglement zonder debat on bloc was goedgekeurd werd eene korte bespreking gehouden over de voorbereiding der aanstaande verkiezingen Gevraagd werd hoe by eerste stemming te handelen waar door deze Bond niet met eigen candidaten kan worden opgekomen He bestuar kon hierop moeiiyk antwoorden en wilde in dergeiyk geval de individuen zelf laten oordeelen Ën by de herstemming tusschen een liberaal en sociaal democraat moest naar omstandigheden worden gehandeld Onder dit debat maakten de heeren Gerritsen Treub en Ketelaar lich nog al warm De heer Gerritsen zon bet een dolle politiek vinden hier in alle nuanceeringen die zich by eerste of bg herstemming kunnen voordoen een weg aan te wyzen dat moest in alle de meeste gevallen van tftj ek afhangen Aan debat en open bare zitting werd een einde gemaakt door aanneming eener motie waarin verklaard werd dat men de te volgen gedragsiyn onmogeiyk nn reeds kou aangeven Directeuren der Ned My ter bevordering van Nyverheid hebben aan de alg vergadering voorgesteld een adres te richten aan de Eerste en Tweede Kamer waarin verklaard wordt dat het biyven betreden van den nietprotectionistischen weg in hooge mate do voorkeur verdient dat als de regeoring or anders over mocht denken zö een volledig systematisch voorstel in de Staten Generaal behoort in te dienen en dat het niet goed te keuren is dat de regeering by een maatregel van fiscaal en technisch karakter als de ingediende wyziging der tariefwet feiteljk stappen doet zy liet hoogst bescheidene op den weg der bescherming In het preadvies van directeuren over het gewyzigd ontwerp van wet op de arbeidsen rnsttyden leest men Daideiyk biykt de toeleg om steeds verder in te grypen zonder zich te bekommeren om de belangen der industrie om de bezwaarschriften der werkgevers Men heeft te doen met éen zoo onzgdig streven dat pogingen om afdoende wgzigingen te verkrygen geen kans hebben op succes Het vertrouwen in het inzicht en de ervaring der regeering is geschokt Aan de industrie en haar woordvoerders biyft niets anders over dan zich aaneengeloten te verzetten tegen de aanneming van dit wetsontwerp waaruit zooveel minachting van haar belangen blgkl Daarom stellen directeuren dan ook voor aan te dringen bg de Volksvertegenwoordiging op verwerping van het wetsontwerp De openstelling voor het publiek van het wandelhoofd in zee te Scheveningen had gisteren te midden van feestklanken en in tegenwoordigheid van den Prins der Nederlanden plaats Met den aanleg van dat werk naar de oorspronkeiyke teekening van den Brusselschen ingenieur wyhowski die ook het plan van de pier te Blankenberghe beeft gemaakt is aan de afwisselende amusementen dio het Knr oord biedt een ontspanning toegevoegd welke Scheveningen in staat stelt met de voornaamste zeebadplaatseA van Europa te wedyveren Op den feestdag van heden had de boulevard in zee een hoogst vrooiyken klenrinJDn aanblik door de bonte mengeling van vlaggen en wimpels van zeevarende en andere natiën van Enropa en daarbuiten lustig wapperende van de paviljoenen en hetfeestgebonw Op de promenade wemelde t van genoodigden dames en heeren Tegen 2 uur kwam de Prins vergezeld van kapitein jhr Van Snchtelen zyn adjudant per rgtnig voor den ingang van het wandelhoofd aan begroet door een talrijk publiek aan weerszyden van de terras overbrugging geordend 9 0 9 48 10 18 10 88 10 88 10 48 10 49 89 si 2 9 00 9 18 9 47 111 Ui 18 00 18 1 r K BC H L i I 8 16 3 18 8 89 8 41 1 OS 3 19 4 19 4 9 1 4 33 40 3 54 4 48 By de entree werd Z K H ontvangendoor het bestuur van de My Wandelhoofd dat den vorstelgken bezoeker overhet plankier rechtstreeks naar het feestgebonw begeleidde dat aan de achterzyde werd yi 1 binnengetreden waardoor Z K H in een lichtgeel gestoffeerde elegant met bloemen en wapens versierde loge verscheen Een en ander ging vergezeld met een begroeting door de muziek der Koninkiyke Militaire Kapel die de orkest ruimte boven s Prinsenloge had ingenomen aan de tegenover gelegen balcongalerij speelde de Kurkapel en met het huldebetoon dat het publiek aan vorsteiyke personen gewoon is te brengen Nadat de Prins zyn zetel had ingenomen richtte de heer Van üyttenhoove zich tot den Prins met eene toespraak Hy verzekerde den Prins van de genegenheid en trouw van het Nederlandsche volk en dat de band nog hechter zon worden door zgn welwillende bevordering van handel en ny verheid de bronnen van onze volkswelvaart Daarna wees de spreker er op dat de zeebadplaats dusver een wandelhoofd in zee miste en na veel inspanning in het bezit daarvan is gekomen dank zy der verleende concessie waarvoor allen erkenteiyk zyn die den voornitgang van Scheveningen toejuichen Ook dankte hg der regeering en allen die meegewerkt hadden fot oprichting en uitvoering van hot werk Hg verzncht ten slotte den Prins een naam aan het werk te geven en het als geopend te verklaren De prins sprak nu als volgt in zuiver Nederlandsch Mgnheer de president commissaris 1 Het is mg aangenaam door het bestuur te zgn verzocht dit wandelhoofd te openen en aan dit kunstwerk een naam te geven pHet schenkt mg toch de gelegenheid om mgn levendige belangstelling te toonen in alles wat door handel industrie en ondernemingsgeest hier te lande wordt voortgebracht en zeer zeker in dit werk dat strekt tot verhooging van den bloei der badplaats Scheveningen en daardoor ook tot dien van de koninkiyke residentie Gaarne voldoe ik aan uw verzoek om aan dit wandelhoofd een naam te schenken Ik heb daartoe mgn keuze gevestigd op den naani die den schoonsten klank heeft in ons vaderland dien van Koningin Wilhelmina Ik verklaar het wandelhoofd Koningin Wilhelmina te zyn geopend Daarna verliet hg de rotonde om den aanlegsteiger voor vaartuigen naast het eindplatform te bezichtigen en een kykje te nemen bg de mechanisch in zee gelaten viachnetten Bg den uitgang van het wandelhoofd jiiel een oranjedoek en vertoonde een boog de woorden Wandelhootd Koningin Wilhelmina Het bejoek duurde ruim een halfuur Daarna maakte de prins nog een rgtoer in de stad en omstreken Het paviljoen aan het einde van de pier dat de heer W B van Liefland ontwierp bevat een achthoekige restanratiezaal waarin muziek wordt gemaakt Zg is beschilderd met zeegezichten Tydens de opening waren verschillende loggers in een halven cirkel om de pier heen in zee zichtbaar terwyi ook een Botterdamsche pleizierboot in vlaggentooi daar lag 11 nea Tana 1 80 18 88 Wy kunnen mededeelen dat thans door den minister van waterstaat handel en nyverheid ter advies aan de verschillende Kamers van arbeid gezonden is een wetsontwerp ter wetteiyke verzekering van werklieden tegen de geldelgke gevolgen van ouderdom en invaliditeit Verzekeringsplichtig zullen zgn alle personen in een dienstbetrekking en kleine ondernemers die niet meer dan f 1200 per jaar verdienen de verzekeriugsplicht begint met het 16e en eindigt met het 65ste jaar Werkgevers en verzekerden zullen ieder de helft der premie betalen De looiien zullen in vyf klassen verdeeld worden beneden f 240 f 45ü f 700 f 950 en boven f 950 met premies van 20 24 32 40 en 48 et per week de rente zal belangrgk hooger zyn dan de door de bekende Staatscommissie voorgestelde De staat zal in de eerste vgftig jarenjaariyks twee millioen gulden bydragen Tel Gemengde Berichten Men schrgft uit Friesland Zooals reeds is medegedeeld kwam de heer Coopers Folkert Kuipers Donderdag te Akkrum zgn geboorteplaats en vroegere woonplaats uit Noord Amerika zgn nieuw vaderland ter bgwoninsj van de feestelgke opening op 8 dezer van zgn stichting Coopersburg Deze stichting bestaat uit een groot gebouw aan den Leeuwarder straatweg In het geheel zgn er 22 woningen ieder voor twee personen alle even net en ingevolge de gezoudheidseischen ingericht By iedere woning is een bleekje De bewoners die er reeds voor zgn aangewezen moeten den ouderdom van 65 jaren hebben bereikt en ten minste dertig jaren inwoner van de gemeente Utin eradeel waarvan Akkrum de hoofdplaats is zgn geweest De bewoners zooveel mogeiyk man en vrouw krygen ieder een toelage van f 3 wekelgks Zg hebben de gordynen vry doch moeten zelve voor het overige zorgen Een nitgestrekt terrein van p m 1 hectare bevindt zich om de stichting en wordt reeds aangelegd tot wandelpark Het bestaat uit breede kiezelpaden bloem en heesterperken nn eens golvend dan weer dalend een vyver met fontein een slingervgver met een bruggetje een breede gracht vóór en ter zgde en de rivier da Hoorneer achterlangs Men schrgft nit Onddorp Bg het omzetten van den grond komen hier voorwerpen voor den dag die wellicht geschiedkandige waarde bezitten Zoo vond men o a in een ruimte van ongeveer een meter in het vierkant zes verschillende voorwerpen twee urnen twee platte schoteltjes en twee glazen flesschen De grootste urn heeft twee ooren en een nauwen hals en kan ongeveer een emmer water bevatten de bgna zuiver ronde vorm doet vermoeden dat zy van betrekkelgk late dagteekening is De kleinste nm kan twee liter water bevatten de gebrekkige vorm der rondingen maakt t zeer waarschyniyk dat zy nit de hand gevormd is en ook de grootere diepte waarop zy gevonden is duidt op hoogeren ouderdom X 9 18 10 88 9 48 10 81 9 88 9 46 9 58 10 03 Een der platte schoteltjes is met loode verf bedekt en bgna zuiver rond het andere is grover niet zuiver afgerond en ongeverfd De flesschen hadden een vreemd model maar waren 66 beschadigd dat de arbeiders jammer genoeg de stukken weggeworpen hebben Nu en dan komen geweien van herten voor den dag een oude waarschgnlgk gouden munt met onleesbaar randschrift en ens zelfs een mast van een schip rechtopstaand Dit Groningen schryft men van gister aan de Abs Ct De steenhouwersknechten hebben gistermorgen het werk gestaakt Nadat zg in de vorige week aan de patroons een schrgven hadden gericht dat indien dezen niet aan hunne eischen voldeden zy handeld zonden optreden De knechten eisehen een cent per uur meer zoodat hun loon dan 23 cent zoude moeten bedragen Van groote omvang is deze werkstaking niet daar bet aantal steenhouwersknechten hier slechts een 40 tal bedraagt waaronder ook nog schunrders enz begrepen zgn Naar men zegt worden de stakers nit de Bondskas gesteund met f 4 en 25 ct voor ieder kind Terwgl een zenuwiyder Nehrmann genaamd Zaterdagmiddag door batonesse Augusta Drnben in het sanatorinm te Grenna in Zweden gebracht werd kreeg hg een vlaag van razerny Hg greep een mes en bracht daarmede verscheidene steken toe aan de barones eirhaar drie dochters van wie er een kort daarop bezweek Daarop rendde Nehrmann de straat op en trachtte een paar huizen binnen te dringen Voordat hg gegrepen en geboeid word verwondde hy nog vgf menschen Van zgn slachtoffers moesten er drie naar het hospitaal gebracht worden Het proces Van Heekeren Men zal zich herinneren dat baron Van Heekeren kamerheer van H M de Koningin bg het gerechtshof te Pargs onlangs een klacht had ingediend tegen een bekende juffer die hg beschuldigde van zyn neef die onder zyn cnrateele stond door midiiel van allerlei valsche beloften fraude enz 900 000 francs te hebben afgezet waarvan hg nn de restitutie verlangde Eerstdaags zou de rechtbank nitspraak in deze quaestie doen doch nu is er tusschen den eischer en de juffer een schikking getroffen waardoor de quaestie derhalTe weer tot het verleden behoort Men weet dat er menschen zy n enkelen maar trouwens die meenen dat de Staat zich niet met de iosforlucifers had moeten bemoeien Vooreerst waren er maar twee zulke fabrieken in ons land en dan was het bovendien nog zoo erg niet zoo heette t De berichtgever van de Controleur te Breda de stad waar die twee fabrieken zyn scbrytt nu daarover By alle werkers en werksters heeft de blik iets droefgeestige bg enkelen iets sufs en onverschilligs de spraak heeft bg allen iets vreemds soms grenst dit aan belemmering en allen hebben ook groote litteekenen in de onderkaken soms gepaard met werkelgke misvorming De vrouwen zien er ouder uit dan hun leeftgd en zgn dikwgls afschnweiyk verminkt De fosfor nekrose tast voornamelgk de kaken aan die dikwgls geheel wegvreten en een ontzettenden aanblik levert iemand die daaraan lydt Een arbeider C Lobbie werd na 14 jaren te zgn werkzaam geweest hy was toen 25 jaar er door aangetast Hg begon met onuitstaanbare kiespijnen gepaard met zwellingen van t gezicht Hg werd in het gasthuis opgenomen en tweemaal geopereerd De geheele rechterzijde van de onderkaak moest worden weggenomen en behalve het litteekeu daarvan heeft hy in de rechterwang een gat door en door zoodat het eten dat hg kauwt daaruit te voorschgn komt Bg een arbeidster vrouw de Ley begon na n jaren arbeid op die fabriek het Igden Onder de vreeselgkste pynen zwol het gezicht om de kaken op en een operatie misvormde het geheele gelaat Beide zyden zgn skeletachtig ingevallen vooral de linkerkant daarenboven is in de linkerwang een diep gat tengevolge van het wegvallen van een stuk kaak Dit had weer tengevolge dat de huid dier wang te strak gespannen raakte en het linker ooglid naar beneden yerd getrokken Door de verzwering had het oog zelf ook veel geleden Haar linker proflei verschilt ten eenemale van het rechter links is zg een leelgke vrouw van 70 jaar rechts een vrouw van middelbaren leeftgd die als meisje mooi moet zgn geweest Haar werkeiyke ouderdom is 39 jaar De spraak van deze ongelukkige is die van een tandeloozen grgsaard Zoo is het met bgna le arbeiders en arbeidsters die eenigen tgd op de fabriek zgn werkzaam geweest Ik zon nog tal van siilke ontzettende voorbeelden kunnen aanhalen maar het is èl loo En bovengenoemde Lobbie verdiende na 14 jaren aan die fabriek te zgn werkzaam geweest drie gulden twintig cents per week 1 Dit loon werd dan nog verminderd met de vele boeten gewoonigk ontving hy nog geen Een werkster die 20 jaren aan de fabriek werkt had een loon van doorgaais f 4 per week maar meestal was dit minder ze kreeg eens f 1 30 boete omdat zg zich ziek gevoelende thuis was gebleven Te Wouw N B heeft men den heer J W een rentenier dood in zyn woning gevonden De politie stelt een onderzoek in of hier aan misdaad moet gedacht worden De bouwondernemers te Beriyu hebben alle werklui die voor de viering van den eeraten Meidag het werk in den steek lieten een week gedaan gegeven Er loepen dientengevolge 7500 werklui leeg Te Dresden kreeg een aantal arbeiders die 1 Mei hielden voor goed gedaan Een fabriek van bronzen artikelen beeft 150 man ontslagen In de Fransche bladen wordt met ophef melding gemaakt van een vermoedeiyke rechteriyke dwaling waarvan een katholieke geestelgke het slachtoffer is geweest Ie 1894 werd algemeen besproken het proces tegen den pastoor Brnnean vicaris van pastoor Tricot welke laatste door hem vermoord zou zgn De moordenaar werd gegaillotineerd Nu is dezer dagen de dienstbode van den vermoorde gestorven na op baar sterfbed de verklaring te hebben afgelegd dat zg de moordenares was geweest in medeplichtigheid met een onbekende Zg had dadelgk na de misdaad by pastoor Bruneau gebiecht en de pastoor liever dan zgn beroepsgeheim te schenden zag zichzelf vervolgen en vonnissen De procureur der republiek Dérè bérèDesgardes sedert afgevaardigde ontving van Bruneau een brief waarmn de inhoud nooit bekend is gemaakt De veroordeelde hield niet op zgn onschuld te betuigen Een stad in de ascb gelegd De stad Jacksonville in den staat Florida Amerika is Vrydag door een ontzettenden brand in vlammen opgegaian Het vuur brak uit door een defect in den draad van een machine der American Fibre Company en breidde zich aangewakkerd door een feilen storm met buitengewone snelheid uit In een minimum van tyd stonden de huizen meest alle nit hout opgetrokken va lichterlaaie de brandweer was zoo goed als machteloos tegenover het vuur en wist niet op welk punt het blusschingswerk een aanvang te maken De chef der brandweerlieden het hopelooze van den toestand inziende werd krankzinnig Het eene blok huizen na het andere brandde af eenvyftal dat men door dynamiet in de lucht deed vliegen eo twee die op groeten afstand stonden bleven gespaard De opera drie hotels het weeshuis een Katholieke kerk de banken en het archief kortom alle gebouwen van beteekenis met uitzondering van het station werden een prooi der vlammen Toen men zag dat aan blusschen niet te denken viel ontstond een ontzettende paniek onder de inwoners Allen beladen met het beste deel hunner bezittingen vloden in de wildste wanorde in de richting van de rivier Menigeen werd onder den voet geloopen menigeen kwam in de vlammen om menigeen verdronk ten slotte opgejaagd door het vuur in den stroom Het aantal gewonden is niet te schatten men meent dat er ongeveer dertig menschen om het leven gekomen zyn Zaterdagmorgvn is het vuur bg gebrek aan voedsel vanzelf uitgegaan Het stadsdeel dat in de asch werd gelegd is ongegeveer 2 mgl lang en a mgl breed Vgftien duizend personen zg n dakloos geworden en gedeelteiyk ondergebracht in het station dat ook tot tydelgk ziekenhuis ie aangericht De burgemeester heeft de totale schade geraamd op 15 millioen dollars Een hevig onweder vergezeld van storm en hagel woedde Vrydag over Frankrgk In Pargs beperkten de stormen zich tot het naar huis jagen van voorbygangers maar ten plattenlande is de toegebrachte schade aanzieniyk In den namiddag sloeg de bliksem in een compagnie van het 46e linieregement dat in de omstreken van Chalons sur SaOne manoeuvreerde Acht soldaten werden getroffen een hunner doodelgk In de omstreken van Dgon is ernorm veel schade aangericht aan de te veld staande wgngewassen een landbouwer werd in zyn wgngaard door den bliksem getroffen en gedood toen zgn verkoold Igk gevonden werd was de lengte ingekrompen tot 80 c M De toren te Menrsault werd door den bliksem getroffen en gedeelteiyk verwoest Te Villeloup nabg Troyes werden twee landeigenaars door den bliksem doodgeslagen Te Arbresle nabg Lyon sloeg de bliksem in het hotel Chappet waar juist een feestmaal gegeven werd Het ver gchijnsel veroorzaakte de grootste opschudding doch geen der dischgeuooten bekwam letsel STADSNIEUWS GOUDA 7 Mei 1901 By de heden gehouden verkiezing van een lid voor de Kamer van Koophandel in de vacature onstaan door het overiyden van den heer H Straver werden uitgebracht 20 stemmen het aantal kiezers is 288 waarvan 15 stemmen op den heer A Goedewaagen die alzoo verkozen is Voorts verkregen de heer E J van der Heyden 3 en de heer J Vergeer 1 stem terwyi 1 biljet blanco was ingeleverd De Haastrecbtsche kiesvereeniging hééft nu deSnitief tot candidaten voor de Provinciale Staten gekozen de heeren J M Noothoven van Goor te Gouda mr G H Fuhri Snethlage te Woerden en P van der Hoog te Krimpen a d Lek ONTVANGEN DE NOUVEAÜTÈ S IN Parasols en Faraphies VAN OS y z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xo 3i Beurs van Amsterdam Slotkrs 7 i 9a 9 MEI Vrkrs yiOTmiAüD Oart Neil W 8 81 78 dito ili o lllc 3 99l i ilito duo dito 3 l ii lloHSai UU GomU 1881 98 4 99 lTAl ll lQMhr out 1889 81 5 90 a OosnsE Obl m apier 1868 5 Sl dito in ilverises 6 l u PomTUQAL 0 l mot ooupou 3 dito lioket 8 94 a llefUNS Obl BianeDl 1894 4 80 duo Gecona 1880 4 fl duo b i Boltia 1889 4 dito by Hop 1869 90 4 V8 dito 10 goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 5 Saiiua Perpot ohuld 1881 4 87Vn Coanu Gepr CoDV leen 1890 4 98 Gec leaning aerie D 194 O 97 lieili Apaap v oblg I89i 5 100 MllIOD Ob uLSob 1890 6 VlHUDIu Obl 4 onbep 1881 80 i T iiAii Obligation 1896 3 88 BorrilDAU Stsd leeu 1894 3 881 n N Afr Handelev aaod Arendab Tsb Ug Oerlilioaten 876 Deli Maataobappg dito 450 Ara Uypotbeekb paudbr 4Vi 0nlt Mij deryorateiil 8aiid 85V a Or Hypolheokb pandbr 4 101 Nederlaodaobe baBlE aand 194 Ked Handalmaataob dito N W k Pao Hyp h pandbr 3 OS BotL Hypolkeekb pandbr 4 IJtr Hypotlieekb dito 4 101 OoffTBNE 0 t HoQg bank AAud 181 RUSL Hypotbeekbauk paodb 5 iMiUKA Bqut hy potii paiidb 4 Maxw L G Pr Lion cert 8 69 iSlB Holl IJ Spoor w Mij AAnd 110 Mi totEipLt Bt Spir sand UI Ned lud Spoorweg m aand 817 Ned Zuid Afr Spm aand 8 168V dito dito dito 1891 dito 4V 100 IlAUa Spoorol I887 89A Eobl 3 6 u Zuid ltal Spwmij k H obl 8 66l PolKK Waraohau Weencn auid 104 Bou Gr Ruaa Spv Hijd obl 4 95 Balliaohe rlito aand Paalowa dito aand 6 Iwaog Pombr dito aand 6 98 Kar kOh AH w 8p kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9 AMiaixA Gent Pao Sp Mij obl 6 Ckie k North W pr O T aand 811 dito dito Win 8t Peter obl 7 1407 Dearer k Bio Gr Spm eert r a 87 Illinoia Central obl in goud 4 109V LouUt k NaahtiUi Oer v aand 94 MoiiM N 8pw Mij leliTp A 8 104 Hiaa KauBA T 4pCt pref aattd N Tork Ontaaio fc Weal aand 81 Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hm in goud 5 108 SI Paul Minn kManit obl i On Pao Hoof lijn obig 8 dito dito Lino Ooi lo hyp 0 6 Oasada Can South Obert T Aand 7 VlK O Eallw k Na lo h d o O Amaierd Omnibn Mij aand 101 Botterd TramweK Maat aand Nin Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Botterdam aand 8 108 BiLOn Stad Antwerpen 1887 9 99 Stad Bruaael 1888 9 100 Holia TheiaBBe nUrOeBelaoh 4 117 V Ootnn StaatJeeDig 1880 6 117 K K Ooat B Or 1880 8 101 SFAlln Stad Madrid 8 1888 84 Nn Ter Bai Arb Spoel eert OntvaDgeD de Nouveauté s IN ZOMESMAITTELS JapoiistofTeu D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 7 Md 1901 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijien waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit aj cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 31 ade kwaliteit 29 3de kwaliteit a6 cent per hall Kl Stieren d aangevoerd Handel m alles vlug prijshoudend VERSCHEIDENHEID Met de voltooiing van den Transsiberisehen spoorweg is de tgd voor een reis om de wereld ingekrompen tot 33 dagen Men reist van Pargs naar St Petersburg in 2 dagen van St Petersburg naar Wladiwostok in 10 van daar naar San Francisco m 10 dagen van San Francisco naar Newyork in 4V dag van Newyork naar Havre in 6 dagen en van Hftvre naar ParSs in 8 uren t Is nog geen dertig jaren geleden dat Jules Verne s held Phileas Fog zooveel moeite had om de reis in 80 dagen te volbrengen De Nederl Fabriek van Leder en Dryfriemen vroeger Gebr Prakke te Eibergen heeft dezer dagen een voor de arbeiders der fabriek zeer belangryke zaak ondernomen door f 5000 te geven tot vorming van een fonds waaruit weduwen der arbeiders zullen kunnen ondersteund worden Van de arbeiders wordt geen bydrage aangenomen en het beheer blgft bg den directeur der fabriek terwyi een commissie van i personen uit en door de arbeiders gekozen advies zal geven over de te verstrekken toelage Een bedrag van f 4000 moet biyvefcbelegd en kan voorbande alleen over f ITOO plus de gekweekte rente worden beBchikt üit Taschkent wordt een verschrikkeiyk ongeluk gemeld In het circus Cervili waren een 3000 toeschouwers bg een toen plotseling het dak vuur vatte Toen ontstond een ontzettende paniek onder het publiek allen liepen naar de uitgangen Vele toeschouwers lieten zich van bovenaf vallen op de menschen in het parterre zoodat een reusachtige verwarde klomp menschen ontstond waaroverheen weer anderen wegvluchtten In het gedrang werden 32 personen doodgedrukt en 150 kregen er verwondingen De brandweer kon eerst na eenige uren den brand blusschen Een 19 jarige jongen genaamd H it gistermiddag in het Kolenwagenslag te Scheveningen by een twist ernstig gewond met een mes in de borst De dader werd naar het bureau van politie gebracht Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Mei Gerrit Fredrik Maria ouders F P Oomens en E Feyt 4 Adrianas Pleter ouders 0 J van der Want en J M Larivelt 6 Betsy Rosalina ouders D Davidson en S Cats Frans Bastiaan ouders D de Mol en R Hogerbrugge 6 Johannes ouders J Schoouderwoerden M van Es Johanni ouders J M van Buuren en K van VÜet Gerardns Johannes ouders G J van Willigen en N Lelg Pieter Marinus ouders P M van Waas en J Hola Hendrieka ouders A den Ouden en F van Klaveren OVERLEDEN 3 Mei M de Jong 5 m i A Wgnhof 64 j A Wgnandse huisvr van J van Barlingen 70 j A N CoUewyn huisvr van D Hoogenboom 58 j 11 m J G Arkenbout 12 i 11 m GEHUWD 7 Mei D de Wolff en 8 de Jong ADVEIRTENTIKN Gevestigd te ROTTERÖAM Qoudsche Singel 51 GA v D LOO ARTS Spreekuren voor Zenuw en Zielsziekten alle werkdagen S S tt I INRICHTING VOOR PSYCHOTBfiRAFU