Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1901

40ste Jaar canj Donderdag O Mei 1901 No 8498 ftOüDSCHE COIRMT I ieuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Teleroon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekebd naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des midd Telcrooii Sn fn De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 h anco per post 70 Aizonderlijke Nommers VT IF CENTJE Dilettanten Club Gouda lllTVÖikiKU voor Kunstlievende Leden OP DINSDAU 14 MKI a s om 8 aar s avonds in de Zaal KUNSTMIN van de Sotiieteit ONS GENOEGEN ALGEHEENE REPSTISIB XAANDAO 13 MEI a am half acht Toegankelilc tooi de kinderen der leden met han begeleiders Namens bet Bestaar DE EEGELINGSKOMMISSIE Pianiiio a f 115 TE KOOP van het beroemde merk Bebiihardt netjes onderbonden flinke beldere toon Bit aankoop worden reiskosten vergoed Te ilen Piano Magazgn Schenkweg 68 Dek Hjuo H H Barbiers Zoo spoedig mo èlük GEVRAAGD een bekwaam BARBIERSBEDIENDE Intern tegen linoij loon bji H C DEN HERDER Coitlear Eaamatraat No 27 te ROTTÜKBAM aekoedersSTEEHSMA Bloemisten Turfsinge ÏELBPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Varltelten van CAGTIS frAHLlA S welke den gebeelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vont intreedt VERDER HET BEKENDE iwisecTEiv cineii dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vrachten onschadeiyk is Liter f ü 50 bller f 0 80 Vi Liter f 150 Geen Ëii elscli maar Eclit BOEHEÏTBEOOD 19 cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TUwry i Wottdnbaliya in do K Uuelo verel l bekeml on freroemd OnovortioiTeu middul togmi Ma lisrst Lont l ererMaaicilckten eni Inwendii xiüwiil aU ook uttweudig in bijna alle tioktogevnUun met goed iievolg uin lo wfiidnn rlj8 per flacon I 1 per post 1 lis TUnry a Weadtntilf b tU een Iniog onuekeiido genoeikr ol l en beilzame werking Mnakt meeatal Ike pijnlijke fid geTaarvollo opetatle geheel oTorbodig Mot leze tsif wenl oen 14 aar oud voor ongeneeslifk Cehoudeu beenfezwel en onlaass eeu bijna ISZ jaar kankerlUden teneun Urenat genezing en TOnaohting iler pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan alterlei nard Pr par pot f l BO per post f 1 60 Centraal Dopftt voor Nederland Apothbk r HEMU SUDEll S lU kin l Amiterdam Witr gMndfPÓt II b aU lle men direct aan die SchuUenipotheka do A nilKKKÏ 1 Pregnui b l BohiUcli Onterreich OelieTO pnipflotut U onttum eo by l t OaUul Uepdl bander Bokin 8 Amiterdam u Hal l e t OMOhadalvkrte m Vk makkelykfta portamlddet Toor HnrM a vooral damea an KlndaraoliDuiwirki G FRAIKIN vp ascht verft en vermaakt alle soorten van d Contnnt Oappenersteeg 14 en STROOHOEDEN GOUDA VAN DE PAVOORDT Calé Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening biniien den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlacht tot de van oads bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dnii eii Borst honigExtract Mi E L I A M T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE H0NIN6BL0EM van H N VAN SCHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda O JUIBBIB8 Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veergtal B 126 te ffouda A BOUMAN Moordredil fWKS Meumerierkad IJiei A N Vi ZESSEN Se wonAoMn J Th TÜUKKN Bojiiop B V WIJK OtuUwai r II HOLLMAN Bodegraeim A SCHEER Haattrecü P W v EDE Oudemater K tan dsk HEMDEN te Remmijk P r D SPiSK MoenapeUt D T D STAR Waddiru mm Wed v HOLST Waddingmm Singer XaatiaacMnei zijn voorbeeldig in constructie en afwerking Stugtr XmUmaeUneê ziJn onmisbaar voor hnishoadelijk gebruik en nfverheid Minger Xaatmaehiue zjjn in alia takken van industrie de mee t j ezochte Minger B aatmaehlneê zijn ongeëvjqhaard in werkvermogen en danrzaamheld Hlngir ÈaaUitachinet zijn voor htt moderne borduren de meest geschikte TmU TnttaaHiUlw ParUs 1900 Grand Prix Underricbt fratis ook io het moderDe borduren SIITGEE MAATSCHAPPIJ TrOIIDA l ange Tiendewej 27 PRAEPARATEN VAN tl2t1S1 T ürndlP demwiiknchtleeenTentcrkendcKINA WUNtegMifwakU Vemim v viiv joQ j Ijij iijmi en U volwwicnen gebrekUD eeUutt tlecbtt pljsvertcrine zenuwtaoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koortt en btre gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGIMEUX m het bijionder tegen Bloedgebrek BleekiUcbt kwalen van Kritlachen leefiyd cul Verkrijgbaar in flicona fl 1 90 en 1 P lrpi C flCAO vox iiiivci sterkend aangenaamvuiimaak voordogelijkschgflb aik iV vooral lor kinderen iwiikken en kllerachtlge geatellen wcr i n t be velen Ah geneeskracntlge drank bij atoornlBsen tx spijiverteringaor ancn en dlarrbée ook voor lUigelingTO en kleine kinderen Pri 5perbu a H Kgr 1 70 J4 Kgr OaOQ H Kgr 0 60 ChemUch Mp1ifC L Ar Speciaal voor Kindervoeding in busmi i Kgr 0 00 lulvere JT CinaUIIVCI r 0 50 Kgr ƒ 0 25 AcftltYISI C tttHTt üf n Het rooken eener halve Cigarette il voldoend ter b ttrii Ci tVH jing j de bcvlgate aanvaUen van Aathmt In doosjes ƒ 0 80 en 0 60 Mm 1 TsifnnWnHfk RntlKonC fruit PURGATIEP tegen Vcratopplng Aam I amarinUC PUnPUnb beten Mlrralne Congaariaaetc vooTalwk i1aian voor kinderen bcwijien de Tamarincie Bonbons van KKAEPELIEN 4 HOLM belangrijke dieniten iT de vorm voor het Vind begcef UJk en de nttak aangenaam it Priji per dooije 0 80 en 0 60 Slltilisilr f acéSIlAQ algemeen erkend als het BESTE huismiddel i Verkoudheid en Kaalptfo het U een alljmoplotsend en verzachtend middel bij uitnemendheid ululBitead in Hj □ fleschjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per fleschje Itê fnuparaitM ran KRAEFEUEM ft HOLM ta Ztlat n alttm foor d H poh Apothêktrt M Vrofitttf KKAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST tükki Koloiiiale Werving Handheld f 900 bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrenggeld TWIITIG GULDENi Men melde cbaWi frfJicUUgért en MiUttepUeMIgen met enbepanM tsefUtt bij den omiS indant van het Koloniaal Werdepöt te Hardemijk ol bjj eender plaatselijke of Uariïï Vis Commandanten HÊtUtlepUehUge onder de wapenen by ban onmiddellijkenVhef Van do uitbctaalM Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werldepöt en MET OOBDFlNDXlf der aa g nomenen gezonden aan hunne FAMILIËN f OfOS aan hunne CBEDITEDREN 1 f Totaal f aeaó Dames Zangrereenigingf AUÏTOLD SPOEL OOUDA Directeur de Heer J H B SPAANDERMAN viTvöëitiivu OP ijdag 10 Mei 1901 in oe des avonds f i i ir Sociëteit Ons Genoegen met welwillende medewerking van Dames en Heeren Invites PBOCiHAIMM J31E SCHÖPrUNG Oratorium van Joseph Hxyd Solisten Mevrouw A NOORDEWIER REDOÏNGIÜS Sopraan De Heer ROGMANS Tenor ARNOLD SPOEL Bas Begeleiding Dtrechtsch Sted Orkesti Donateurs en Knnstl leden volgens Reglement Voor Leden S O en hunne Dames 11 Niet Leden 1 t M Leerlingen Sted Maziekschool O fS Plaatsbespreking n loting voor Donateurs en Knnstl leden Woensdag 8 Mei s avonds half acht Voor Niet Leden der Vereeniging Donderdag 9 Hei hall acht Plaataen te betpreken dlOCEIVT Kaarten en Tekstboekjes ta verkrijgen bij den Boekbandelaar DE VEN Markt FEANSCEE STOOMVERVEEIJ IH cheuiisclie Wassclieiij H OPl ENIlEIMËU 19 Krniiika te Botterdam GebreTM erd door Z M den Eomng der B lgen Boofddepét voor GOUDA de Beer A VAN OS Aï Specialiteit voor het ntoomen en verven van alle üeereoen IJamesgarderoben alfiook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hn itoom n van plnche mantels veeren bont 6ds Gord nen tafelkleedeu ens worden naar d nieuwste en laatste methode geverid Wie eeker qju wu a Eehte Eikel Cacao te oatvangen twaraenmtaU D Ba val prarfnemiiigeB i den handel gekomcD andei dn naam dea uitvinden Dr MiohaalU vemudigd p beat maehinea b h t wetaldbermnd étabhliweiMol van Osbia BtoUwmk t Xmün tImM J r111ie tellf Bikel Caeao In viarkantoB fcnoML Den Bihil OBCao la uat m lk g k kt n aangeuiiie gtaood 4nak voor d niykaoh gebmik een t t theMsftb vaa l kb4 voor eea kop Cbooolata Ak noeeabacbtige drank by val van diarrhee leuiits met water t gibmtken Verkrijgbaar bij ie ToonaaaM B 1 Apotbaksrs u V Ko Vt t wlM e rrsó tosö o a Pifia OtoaaalvartwenwoonHfir voor Bedn nd Julius Mattenkltdi Amiiterdam Kalveisiraat 108 Zenuw en Maaglijders wordt ait overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek ISstaca gre v ex aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per poet toegeionden door BLOKFOBL S Boekh Zaltbommel Oouda Dmk Van A BRINKUAN Zn Bultenlaadscb Overzicht Het is den Engelschen niet gelukt De la Rey in zijn sterke stelling bjj Hartebeesttontein te vangen Het telegram nitJbhannesburg gaf daar gisteren veel hoop op maar met smart ervaart men aan de Theems dat men alweer met het vangen niet zoo gelukkig is geweest Men kon uit het telegram uit Johannesburg gisteren duidelijk de bedoeling merken dat de afzending om gelden als een bewgs dat men de taak bijna geslaagd achtte Het was weer een onderneming Van eeaige colonnes ten eiode De la Rey aan alle kanten in te slaiteu en al de Boeren in het Westen tegelijk te vangen Maar bet ging weer niet toen het zoogenaamde Engelscbe net dichter werd toegehaald bleek de viscb weggezwommen Volgens een telegram uit Klerksdorp is het commando van De la Reynu in verschillende richtingen trekkend Men ziet succes van eenige beteekenis hebben de Engelschen nergens De gevangenen bestaan bijna bitsluitend uit vrouwen en kinderen en de buitgemaakte munitie wordt uit den grond opgedolven op plekken door Kaffers ol verraders aangewezen De stemming over de steenkoolbelasting in het Engelsche lagerhuis heeft doen zien hoe dicht de heer Asqulth bjj de waarheid was toen hjj te East Marylebone zeide dat de groote regeeringsmeerderhoid de oppositie niet moet afschrikken om eenstemmig en krachtig haar doel na te streven Van de ruim iS stemmen waarover de regoeringsmeerderheid beschikt was gisteren niet voel te bemerken Wel werd het regeeringsvoorstel tot invoering der steenkoolbelasting in het Hnis aangenomen doch de meerderheid waarmede dat geschiedde was slechts zes stemmen Van de 670 leden van bet Huis namen er slechts 160 aan de stemming deel en daarvan stemden er 227 tegen de belasting Wat zal er na gebeuren f Heden vergadert het Miner s Parliament in Westminster Palace Hotel te Londen om een definitief besluit te nemen Zid de arbeid in de kolenmijnen worden neergelegd 1 Hoewel er afdeelingen zijn van de münwerkers nnie die gekant zgn tegen een algemeene werkstaking acht de Westm Gazette dat er redenen zijn om te gelooven dat de nationale bijeenkomst van de algevaardigden der münwerkers heden besluiten zal tot de algemeene werkstaking Is dat het geval dan staaif wij zegt de Westm Gazette aan den vooravond vaneen FEVILLETpDI Eindelijk Saamgebracbt sa Het was werkelijk niet makkelijk met hem op treek te komen Wat mij uw overwijze heeren daar kunnen zeggen weet ik zelf of veeleer ik heb andere gegevens om mij een oordeel te vormen dan hun ooit in handen komen Ik dring tot de kern der laak door ik weet ze d44r te vatten waar ze samenhang heeft met mijn ervariogen practische kundigheden combination en itudién En diir hij wees met den mageren wijsTinger herhaaldelijk naar de borst en zag den ander met lonkelend oog aan d dr ben ik competent Doorloopend deze prikkelbaarheid deze geestelijke postuur van een man die zich moet weren voortdurend met tegenspraak moet kampen De ionge fabrikant bleef ondertusschen bij dit alles too geduldig dat hij zich over zich zelven verwonderde Ik had niet de bedoeling ro n twijfel aan uw kennis tn het bergvak uit te drukken mijnheer de districtsbouwmeester zeide hij kalm districtsbouwoieester en bergvak of de titel in deze combinatie met een geheel ander beroepsterrein toch niet een kleine ondeugendheid was i Ü vraagdet mij of ik een firma Laudacher kende en toen dacht ik dat er u aan gelegflm was van de b mij veroodentelde ervaring ernstigen toestand omdat het gebrek aiAi steenkolen in weinige weken een groot aantal nationale njjverbeidsondernemingen zal dwingen eveneens het werk te staken Dat zal dan hot gevolg lijn voor Engeland van den roekeloozen oorlog waarmede Chamberlain het land heeft bevoordeeld eil dien hg rekende te zijn een ve op zgn hoed Zooals te verwachten was zgn Maandag 1 1 de mijnwerkers te Moncoan los Mines die zich aangemeld badden om weder in de mijnen af te dalen voor een gedeelte in dienst gesteld en zonder dat er eenig bijzonder voorval plaats void of zonder dat de orde op eenigerlei wijze werd verstoord kon de mijnarbeid worden hervat daar waar die 107 dagen geleden word afgebroken en al de moeite de drukte en het verkondigen van beginselen wier naleving de wereldorde zou verstoren heeft tut niets geleid dan tot het doen lijden van een verlies van vier millioen francs aan salarissen door al de ongelakkigen die zoo dwaas geweest zijn te luisteren naar sommige volksmenners In de hoop dat la grève générale een ommekeer in de maatschappelijke orde zou te weeg breBgen ten bate der arbeiders hebben die arbeiders een oogeublik geloofd dat de algemeene werkstaking te organiaeeren was Zij hebben maar te vergeefs gerekend op de solidariteit der arbeidende klasse der proletariers in het algemeen en met schade en schande ondervinden zij nu dat de algemeene werkstaking die een oogenblik alles zon doen stilstaan een onbereikbaarheid is De socialistische groep in Italië in de Kamer zal een wetsvoorstel indienen over vrouwen en kinderarbeid in fabrieken mgnen groeven en rystveMen en winjïels Zg acht het noodig allen arbeid van kinderen beneden de vgftien jaar te verbieden en wil bepalen dat de kinderen tot dien leeftijd de staatsscholen en herhalingscursassen moeten bezoeken en door den Staat van kleeding voediïig en leerbehoeften voorzien worden De staats kindervoeding is In Italië een van de boofdnummers van hot socialistisch program in Milaan hadden zü het bij gemeenteraadsbesluit haast erdoor gekregen Zij wil verder dat voor nachtarbeid en gevaarlijk werk de leeftijdsgrens op twintig jaar gasteld en voor de Vrouwen van welken leeftijd ook alle gevaarlijk en ongezond werk verboden wordt In de zes weken vóór en anderhalve maand nè de bevalling partij te trekken met andere woorden een betrouwbare intormatie te bekomen Maar vertel mij nu toch nog even nu we het juist daarover hebben waarover loopt de zaak voorloopig Hebt ge uw oog op een bepaald terrein gericht f Ik veronderstel dat deze Wecner maatschappij juist een tot op t oogenbhk gesloten gebied dat iets belooft wenacht op n te stellen Ditmaal was het getukt Hy had zoo los en eenvoudig gesproken zeUs het scherpste oor kon er geen kwetsende vooringenomenheid uithooren De oude heer beet nu om zoo te zeggen eindelijk toe Hy leunde achterover in zijn zetel sloeg de armen vast over elkaar behield wel is waar zijn tegenpartij scherp in het oog sprak echter tot hem met een zekere openheid van zijn plannen die hij aan het bestaan eener kapitaalsverbinding als de vermelde geknoopt had De jonge groot industrieel hoorde hem aan met een opmerkzaamheid waarop niets viel aantemerken De weinige vragen die hij er tusschen in wierp waren ter zake en werden bevredigend beantwoord Reeds dddrom bevredigend voor hém althans omdat HeidlofT bij zijn antwoorden trouwens onbewust aan het opsieren was gelijk wel een ieder wanneer hij van zijn lievelingsdenkbeeld spreekt zulks doet Richard wcderlegde hem niet hq hoorde slechts toe En op welke bepaling uwerzijds baseert uw aandeel in de winst bracht hij ten slotte in Ik meen in welken vorm zult gij deelnemen in de zaak Wordt het inkomen dat gij voor uwe werkzaan den geniet bij de dividendberekening ten gtondilftg gelegd zooaU dat veelmalen gescbü U zd eene vrouw niet tot hot werk toegelaten mogen worden en in die periode onderstetming genieten uit een kas die gevormd wordt met subsidie van den staat en bijdragen van de werkgevers die vrouwen in dienst hebben Verder bepalingen voor den duur van den arbeid zes uur per dag voor minder acht meerderjarigen een beele dag rast elke jk voor vrouwen met den middag voor rust aanvangende zoodat zij een rusttijd 42 aar kunnen hebben Uitzonderingen leze regels worden alleen voor landbonwistrie b v rgstveldïn beetwortelcuituur die een liorto periode vas int sen rbeid voMert toegelaten In den Duitscbe Rijksdag interpelleerde de Wolf Hodenberg over de stappen tot bevrijding van de Duitscbe zendelingen die zich in Zuid Afrika in Engelscbe gevangenschap bevinden De staatssecretaris van buitenlandsche zaken Von Riclithofen verklaarde in antwoord daarop o a Waar onzijdig eigendom vernield en beschadigd is beeft de Duitscbe regeering ieer krachtige vertoogen tot Engeland gericht Wil hoptm dat door schadevergoeding herstel zal worden gegeven van deze grieven en er bestaat kans dat de thans te Londen zityng hondende commissie voor de eischen der nitgezetten tot schadevergoeding Üch ook met de afdoening van deze eiicben zal bezig honden De moeilijkheid der qnaettie is gelegen in het vraagstuk van bet burgerschap De staatssecretaris besprak de verschillende in aanmerking komende categorieën en merkte op dat de gevangen genomen twee zendelingen die Dnitsche burgers lijn maar dit bargerscbap naar Dnitsch recht reeds verloren hebben op aandringen der Duitscbe overheid door de Engelschen zjjn vrijgelaten Beiden haddon luidens beweringen der Engelschen met de Boeren in verbinding gestaan Wat betreft de categorie van hen die te zamen met geheele klassen der bevolking in de zoogenaamde vluchtelingenkampen worden gevangen gebonden is in vele gevallen ongetwijfeld onnoodig hard opgetreden Daar moet vergoed worden wat vergoed kan worden De heer Von Kichthofen hoopte dat evenals voor de uit Transvaal gezette Duitschers eeu voldoende schadevergoeding zal worden betaald ook gezorgd zal worden dat de zwaarbeproefde zendelingen spoedig weder in volle vrijheid en zonder te groote vermindering van hun vermogen hun arbeid zullen kun of doet ge ook nog Een storting natuurlijk viel Heidloff levendig in zeer tevreden dat in de vraag ook dit tweede geval reeds voorzien wfts Ongewoon scheen dezen ervaren koopman de zaak dus niet Richard Seemann had bij het laatste uitstelsel iilechts geknikt hij vermeed contant Louise aan te zien evenmin waagde hij het in de tegenwoordigheid van den opvliegenden ouden heer nog eens zijn horloge voor den dag te halen overigens kon hij zich denken dat zijn tijd méér dan verstreken was En te hooren behoefde hij reeds lang niet meer hij wist wat hi van het kantoor voor raijnexplo ratie in Weenen donken moest Er werd nog een en ander aangeroerd echter geen gewag gemaakt van het bedrag der te docne storting En daarna stond Richard op lk moet weg heer bouwmeester Maar ik zou u zoodra uw tijd het toelaat nog eens willen spreken van zijn tijd zeide hij nietsj Mijn moeder zal u schrijven en u uitnoodigen dezer dagen op een oud berlijnsch een bordje soep met ons te eten Zonder dans ÏB u dat goed Ik hoop van ja denk u er eens over Louise was nu ook naderbij gekomen en Eichard richtte zich tot haar i Hebt ge uw tocht naar de stad opgegeven juffrouw Louise anders neem ik u een eind mée ch ja dat ware mij zeer aangenaam zeide juffrouw Heidloft aanstonds Ik had er in elk geval heen gemoeten op deze manier gaat het echter vlugger Haar papa dte daarin niet ere veel belangstelling toonde legde zij nog snel uit welke boodschappen zg te doen had daar ijlde weg en nen hervatten BiJ het debat over de interpellatie werd het optreden van Engeland zeer scherp gecritiseerd door de afgevaardigden Bacbem Centrum Oertel conservatief en Hasse nationaal liberaal De heer Oertel zeide o m Wi behoeven niet voor anderen de kastanjes uit het vuur te balen en ons later tot dank daarvoor het vel over de ooren te laten stroopen Dat is de meening van het volk en dat moet men den Engelschen laten weten Daarmede was de interpellatie geëindigd Verspreide Berichten Fkinsrijk Nu de uitbetaling der cheques voortvloeiende uit den oorlogsbuit in China te Toulon hervat is gaat t met spoed en vlugheid Gisteren werden er een negentigtal onderofficieren en minderen van het achtste regiment koloniale troepen geholpen om bun wissels om te zetten in bedragen van 400 tot 1000 francs Te Montcenu les Mines is het gistermorgen bij de hervatting van den arbeid In de mijnen rustig en kalm gebleven Hoewel nu alles te Montceau los Mines geschikt is beeft de vergadering van het bestuur van dep mijnwerkersbond te SaintËtienne Zondag toch nog geduurd van drie uur in den namiddag tot tegen het middernachtelijk uur Van algemeene staking kon natuurlijk geen sprake meer wezen en zoo hebben de lui dan maar een oproeping ten gunste van de solidariteit saamgesteld ten behoeve van de uitgeslotenen te Montceau iTililB Het schijnt te Genua woer mis te gaan loopen onder de aanstoking van sociaaldemocratische zijde Naar inleiding van eeu geschil over den werktijd hebben de arbeiders aan de havens de algemeene staking maar weer afgekondigd uitgezonderd voor een der voorhavens en tot overmaat van ramp zal do bekende scheepswerf van de firma Ansald gedwongen liJn bij afwezigheid van werk te sluiten Op de plaats waar koning Humbert gedood is door Bresci wordt door koningin Margareta een kapel opgericht waarvoor de eerste steen gelegd zal worden 29 Juli a s op don gedenkdag Gbooi Beittiksie Het moet tusschen den opperbevelhebber was in twee minuten voor de reis gereed weer ddAr Ditmaal gingen ze snel en zwijgend door den grotesk levendigen tuin en langs den verwilderden weg tot voor aan de straat waar de coupé stond en de koetsier nu met ondoordringbare mine bij hun naderbij komen het hoofd ontblootte Terwijl Richard voor juffrouw Louiae het portier open hield zeide hij glimlachend Het gaat tenminste vlugger ik zal er voor zorgen dat dit voordeel u niet ontgaat Ze zag hem eenigszins twijfelend aan tot het haar inviel dat hij haar eigen woorden herhaalde Het heeft altijd iets vleiends deze opmerkzaam heid van een ander voor wat men gezegd heeft Hij plaagde haar omdat ze verder niets van den rit met hem had weten te roemen Goed dat hij niet kon raden hoe weinig juiat zij dit verwijt verdiende In stilte moest Louise zich nu weer eens met geweld haar zoogenaamden leeftijd herinneren Zij deed dit echter met succes en zeide toen ze nu weer naast elkaar zaten rustig en onbevangen Necm my nu niet al te zeer bij het woord Ik ben niet gaarne te lang van papa weg ddiraftn dacht ik zooeven Maar dat ik nog wat met u samen kan zijn is ook mij zeer aangenaam 1 ffZiet ge plaagde hij weer en keek vroolijk naar haar toe ede zaak is toch zoo kwaad niet Hij had haar oog trachten te ontmoeten maar zonder gevolg wijl ze zich afgewend had en uit haar portierraam keek Wfinit Vervolgd