Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1901

i a 6 80 8 81 7 88 7 10 8 18 U 07 1 88 Oudew 6 36 Woord 6 43 8 18 Uttwilit 6 08 7 4 8 11 8 88 8 88 t S 10 14 bezwaar bad hij de hellt vand verhooging voor gehuwde onderwijzers en weduwnaars van 28 jaar voor rijksrekening te nemen Hij bestreed sterk het amend De Waal Malefljt c 8 daar het zou leiden tot te lage vaststelling der tractementen door de gemeenten om in het bezit te komen van de dan noodwendig geworden verhooging De heer Den Hertog trekt het eerste gedeelte van zgn amendement in wegens de administratieve bezwaren des ministers Hei tweede gedeelte van het amend Den Hertog wordt overgenomen door den minister De heer De Waal Malefljt trok daarop zijn amendement in Art 45 goedgekeurd Art 54 bis bijdrage aan de bijzondere schalen Hierop zgn amendementen Tydeman voorgesteld Ie om te eischen in plaats van 18 nren per week 26 uren per week 2e om de rooster der lesuren niet mede te doelen maar te laten goedkeuren door den arrond Schoolopziener 3e om voor de periode wegens het herhalingsonderwijs te eischen goedkeuring van het leerplan door den districtaschoolopziener De amendementen strekken naar het heet om meer waarborg te verkrijgen voor de deugdelijkheid van het gesubsidieerde onderwgs Door Dr Knyper c s worden amendementen voorgesteld Ie om ter gelijkstelling van bat bizonder en het openbaar onderwijs voor den schoolbonw der bizondere scholen behalve 4 pCt voor rente ook te vergoeden wat noodigis voor aflossing van een vierde van bet bouwkapitaal 2e om mogelijk te maken het alsnog ontvangen van drievierden van de rijksbijdrage indien door vergissing ot verzuim die anders zon zijn geweigerd De minister bestreed sterk alle amendementen der hoeren Kuyper Mackay en Tydeman op art 54biB tot verhooging der snbsidiën voor den bouw van bijzondere scholen of verandering der voorwaarden voor subsidies als ongeraden en onnoodig Men deelt mede aan het N v d D dat bet plan in overweging is om aan het gebruik van rijwielen bg het leger ene groote uitbreiding te geven Het bezit van een rijwiel wordt dan vermoedelijk verplichtend voor de officieren Ot hiervoor vergoeding wordt gegeven wordt niet gemeld Men meldt aan de N E Ot Gisteren morgen is de gouden koets geschenk van het volk aan H M de Koningin voorioopig bijgeist in het Bjjksmusenm en geplaatst in de groote voorbal toegang gevend tot de zoogenaamde eerezaal van het schilderijenmuseum Gemeng de Berichten Omtrent het fotograleeren met de natuurlijke kleuren dat de amateur fotograaf Ourtner te Bern schijnt te hebben uitgevonden meldt men nader dat er geen sprake is van interferentiekleuren Het negatief is niet gekleurd maar de Directe SpMrwegverblDdingen net GülDA Zomerdleiist 1901 AanRevangeD 1 iWel TUd vai Crceowleh 1 tl fiOD04 KOTTlSDAUtiH Tam 8 68 7 11 7 86 8 81 8 88 08 8 84 88 67 10 86 10 68 11 18 IS IS 18 88 18 68 1 87 8 18 8 80 8 48 S 68 4 8 4 64 6 16 6 84 4 18 7 6 01 f I 4 11 6 11 4 18 8 18 I S S tl 4 08 9 6 87 6 8 6 46 8 8 1 68 El 8 10 7 7 1 09 1 14 1 81 1 80 8 40 f 11 18 8 80 11 18 8 67 118 t 0 8 8 4B 10 18 10 68 ll S 11 80 18 34 18 44 8 84 11 18 I 8 8 3 10 80 r 8 41 4 l iS7 7 47 8 07 8 10 8 6 8 10 46 11 0811 47 8 46 11 81 f 11 88 Imll UuUH Oi iV U i t rrtMrM ljrtWn n i U M Tnkrijsl iagn aJala mAtyijt J H IU a k Sy L Eili pplwlmt torgi 1 ll Bi lit 1 06 11 8 aottardua B 8 0 8 08 t 10 01 iUm 11 Uhm Iitn ttjbUa Op to Mnn xjn gouna tto n 18 30 18 38 11 31 11 46 18 04 ROTTKROtM 1 8 1 84 1 88 8 14 1 46 S 46 t 08 48 ff 1 68 08 18 86 1 0 8 0 S 3tS 08 4 08 4 84 4 6 i lS 6 43 6 14 7 08 7 88 3 80 8 48 47 10 0 lO U 11 M poor t Iitn uppUmnltnriji m la Oampa ia lat Wa n Uta 8 17 I I 6 41 8 87 4 46 6 88 1 04 8 8 7 06 7 68 8 81 4 63 8 3 6 8 48 6 10 68 t0 48 7 68 18 47 10 16 I0 8e 10 88 i 10 48 8 08 8 84 00 8 87 10 03 10 1 10 48 AnlUtM ap 4u iMp ku iM kna to 8 3 11 68 1 0 B Ba OUUDA OSNHAAOnaa varia 10 63 U 18 18 18 18 88 18 66 1 16 1 68 8 81 3 46 4 1 4 60 6 18 S 4 8 81 7 8 l UI 1 18 Jl 11 o 1 88 87 10 48 lliM UA lt U 18 66 1 7 1 44 8 80 8 48 4 16 4 46 6 3 6 43 8 1 6 8 4 7 67 10 18 10 48 11 8 10 00 10 1 10 46 11 18 11 87 10 88 6 O U O k L USTCaDlH rlaa tanu ouda 8 6 8 11 8 3 S 88 10 30 10 6 18 06 1 10 8J8 8 38 4 07 4 43 6 18 88 3 48 8 61 i0 l 10 80 10 87 11 08 lAmatW 8 01 3 68 8 11 10 10 11 04 18 48 18 87 1 67 3 86 4 114 67 6 88 6 4S 8 44 9 86 10 3 11 08 11 47 11 6 lAmibC 8 1 13 S7 10 86 11 1 1 08 1 KI 8 13 8 40 4 87 6 1 8 01 9 i8 lO iO 11 16 13 08 18 14 lUuo 6 88 8 011 08 7 1 7 36 3 SS 8 86 03 44 10 1111 86 11 36 18 00 1 80 3 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 1 8 8 T Ol 7 41 7 S6 18 40 10 86 Voorburg 6 88 ► j 10 17 1 86 4 48 8 88 48 Zo tMOl ï g 6 68 = in sa 1 60 4 88 8 43 10 01 ZoMoh Mo 8 08 P 10 43 8 01 6 10 S S4 10 14 a ttit 6 14 8 86 7 88 7 48 03 u OSO ll 30 10 1110 1 4 IX a 18 113 11 88 18 8 0 3 84 4 17 4 43 6 81 6 48 7 06 7 81 8 0 3 83 8 46 10 33 10 64 Iia dtatiat ap lan laap ka liolptaka olto W u v I I nlao lO Hamórfkatid allaan la 8a klaaaa ertn kaida i Oakalaa aa Mljat la kl aa aaglaaaaiHawü t I O A l KBU M l 10 14 lO i 18 00 18 81 8 16 3 18 4 38 8 4 6 80 7 10 7 88 8 98 10 37 11 18 8 88 7 33 10 63 11 Ï4 J 40 8 8 8 07 7 83 8 43 11 01 10 49 11 47 U 1 08 8 08 S 4 6 04 3 84 7 00 7 64 8 08 6 I S8 Vaat C 6 81 7 11 8 10 3 78 9 13 8 31 U 18 13 87 18 18 1 8 I S IO 3 84 4 46 8 08 8 81 7 0 8 10 86 48 knU W 6 84 8 47 7 80 8 86 8 4i 8 80 9 46 11 80 18 48 1 01 8 40 8 89 8 4 6 0 6 81 8 38 7 88 8 86 9 40 10 08 louda 7 0S 7 81 8 18 9 1 8 10 18 10 84 18 61 IJS 1 68 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 0 1S 10 87 1148 It kl 8 18 8 68 7 47 8 88 80 10 04 10 41 11 81 1148 18 08 1 48 J o 8 4 4 41 6 48 8 5 J Óo 7 66 8 4 8 35 1 0 10 48 G Ï m 08 1 74 M 78 til 10 8 11 18 18 11 18 81 18 61 8 18 AH U li M8 8 1 7 4 T 48 8 8 M 10 07 10 4 11 18 van het leger lord B0bert8 en dan minister van oorlog Brodrick zö6 ilim gesteld zgn dat de eerste alweer den langsten t d in Innctie is BINNENLAND STATEN GENEttAAL T tg B n a ie u m m m Zitting van Dinsdag 7 Hei De wet op de nationale militie is door de Tweede Kamer aangenomen met 59 tegen 38 stemmen Afwezig waren de lieeren T n Kerkwijk en Tmyen de lieer Van O jnnam niet aan de stemming deel Van de Katholieken stemden voor Schaepman Kolkman Loell Nolens Van Basten Batenburg en Van Vlijmen Van de gauche der liberalen voor Van Eaalte Veegens Marchant De Klerk Fijnacker Hordijk Uesselink Bonman Honwing Rink en de beide Ministers De wet op de landweer is met 86 tégen 9 stemmen aangenomen Voorts werd voortgezet de beraadslaging voor de subsidiewet lager onderwijs Op art 39 wachtgelden der onderwijzers biJ opheffing eener school ol betrekking is voorgesteld een amendement Den Hertog c s om het wachtgeld na deuvijljarigentermgn waarvoor het verstrekt wordt te doen voortdnren voor onderwijzers die 60 jaar zijn totdat zij in de termen van pensioen vallen ol een andere betrekking hebben gekregen De Minister bestrijdt dit amendement wegens de groote onbiUiJkheid daaruit voortvloeiende voor hen die op 46 jaar gepensioneerd zijn wegens lichaamsgebreken en wil men ook daarin voorzien dan zon de geheele pensioenregeling moeten worden gewijzigd wat niet wenschelijk is bij deze wet De Commissie van rapporteurs adviseert niettemin tot aanneming van het amendement dat door den heer Smeenge nader verdedigd wordt terwijl later de overige pensioenregeling kan gewijzigd Het amendement wordt aangenomen met i2 tegen 39 stemmen Art 45 bedragen aan gemeenten voor onderwjjzerstractementen en schoolbonw Hierop wordt een am nd Den Hertogh voorgesteld om de heUt der voorgeschreven verhoogingen wegens dienittijd en wegens het bezit der hooldonderwjjzersrang niet om te slaan over alle scholen maar ook alleen en ten volle uit te keeren voor die scholen waar de onderwijzers werkzaam zijn wier dienstpositie de voorgeschreven verhoogingen noodzakelijk maakt Ook strekt dit amend om een verhooging van t 50 voor gehuwde onderwijzers en weduwnaars van 28 jaar voor rijksrekening te nemen £ en amendement de Waal Heemstra strekt om te bepalen dat indien de regeering hoogere dan de wettelijke minima bepaalt voor onderwijzerstractementen de bijdragen aan de gemeenten niet hooger mogen z n dan de helft dier verhooging Oondi MoardrMbt door 7 18 Vlouwerktrk 7 88 Gipello 7 88 toltordui U 8 86 7 44 RotterduuD F lotterdam Beun 8 48 Rottenltm D F 8 86 Jtotterdua U 4 41 6 SU 8 04 7 11 IM Oapella 4 68 6 41 Nituwsikwk 6 01 8 61 Hoordmeht 6 11 6 04 Bouda 6 17 8 10 8 86 7 88 7 43 d AllM l 8 Uiw ub 6 IJ 1 7 46 7 16 8 37 8 41 8 11 ll 7 38 8 63 7 SS 08 ff 7 68 14 7 68 03 l 88 4I Ooadi Z Tenh Mo4TO BoatamiaerZeg Voorburg sHtgfc De Minister bestreed het amend Dcn Hertog wegens de onoverkomelijke administratieve bezwaren daar dan stamboeken van alle onderwijzers zonden moeten gehouden worden aan het departement van Binnenlandsche Zaken en aan de provinciale besturen Geen tonen zgn veel fijner dan op een gewoon negatief Gnrtner heeft voor zgn fotos zeer sterke lenzen en een belichting van 10 tot 20 seconden noodig maar bg moet er tocb ook al in geslaagd zijn na 2 seconden kleuren te verkrijgen De aard der kleuren zon zoo wordt gemeld veranderen met den duur van de opname Violet schijnt nog t minst goed voor den dag te komen blauw daarentegen zeer sterk De uitvinder houdt zeer verklaarbaar de methode waarnaar hg werkt geheim teneinde zicb eerst door octrooien zooveel mogelgk de enorme winst te verzekeren die als zij proefhottdend blgkt zijn ontdekking zal opleveren Een r k zonderling te Parijs overleden heeft zijne erfgenamen belast met de uitkeering van een legaat een jaarlgkschen prjjs van 100 000 francs die ten goede zal komen aan het beste paar reuzen teneinde het menschelgk geslacht zoo te verbeteren De naar den prgs dingende reuzen moeten zich aan een medisch onderzoek onderwerpen Daarenboven moeten de reuzen om den prgs te kunnen verwerven in gemeenschap van goederen getrouwd zgn Maandagavond eed een jonge schippersvrouw uit Leiden onder de gemeente Leiderdorp terwijl haar man in de lijn liep op het gladde dek uit en geraakte te water VOór haar echtgenoot te hulp kon snellenwas ze in de diepte verdwenen Ze werd levenloos opgehaald Het echtpaar was kortgeleden gehuwd Hbld Honderden bijenkorven z n in de laatste veertien dagen naar Philippine gebracht om in den nlenwen polder te worden geplaatst De meeste daarvan komen uit België De nijvere bjjen kunnen thans volop genieten want het koolzaad staat in vollen bloei Het belooft veel Er wordt reeds volop gebouwd in den polder Sedert het vorige jaar zijn er al 16 nieuwe buizen opgetrokken waaronder ook vijf berbergen In de Société do Biologie zoo bericht de Revue scientitique is door Laborde en Meillière de geschiedenis meegedeeld van een 0jarige dame die in twee of drie maanden 10 K O aan gewicht maar tegelijk nagenoeg al haar eetlust en spijsvertering had verloren Zg had aanvallen van hardnekkigen hoofdpijn met slgmbrakingen gedurende geheele dagen de oogleden waren rood on gezwollen Behandeling der spijsvertering bleef zonder gevolg men dacht aan vergiftiging misschien uraemie tot haar prachtig zwarte haartooi de aandacht trok en de patiënt erkende dat die geverfd was Toen zij dit liet varen genas zg Haar kleurmiddel waarvan jaarlijks door denbereider 50 000 flesBchen verkocht worden eu dat aan een andere dame tweemaal erysipal had bezorgd bestond uit een oplossing van stoffen die zeer prikkelend zijn voor de huid 6 80 4 83 11 481 Yvon merkte op dat alle haarklenrmiddelen gevaarlgk zjjn Maar Trouessart blijk baar autoriteit op dit gebied noemde esnige stoffen die minder schadelgk zouden zijn Onder de steenhouwers te Groningen ii Maandag een werkstaking uitgebroken waaraan ongeveer 40 steenhouwers en werklieden in aanverwante vakken deelnemen Aan de patroons zijn de volgende voorwaarden aangeboden De werkuren te bepalen van s morgens 6 tot s avonds 7 het werkloon na 7 uur te verhoogen met 50 pCt Afschaffing van aangenomen werk stukwerk Vergoeding van het gebruik van eigen gereedschap 1 cent per uur Door eenige patroons zgn deze voorwaarden reeds aangenomen Een vierde kwestie is echter nog onbeslist Het vorige jaar is een loonsverhoogiug van 3 cent gevraagd Toen is voorioopig meteene verhooging van 2 cent genoegen genomen onder voorwaarde dat later op do verhooging van 3 cent zou worden teruggekomen hetgeen nu ook bg deze gelegenheid gebeurt Door de verhooging van 3 cent wordt het loon met inbegrip van de vergoeding van eigen gereedschap 22 cent per uur t TTEn TTE Vrolik zong de leeuwrik z n morgenlied fonkelend als zo vele diamanten schitterden de dauwdruppels op struiken en grashalraeu zacht koesterend schoten de zonnestralen door de frisse ochtendlucht welig bloeiend veel belovend stond alles te velde stille bedrijvigheid heerste alom onder de arbeiders Langs de lacdweg die als n witte streep tnsschen velden en akkers liep ging n rniter die vergenoegd rondkeek Nn nog n goede oogst en de zaak is in orde mompelde hg t Heeft er hard gespannen maar nu is t overwonnen I Ik ben er door heenl Wij zgn er doorheen vrouwtje Nu wie weet als tante Karolion ons bedenkt of we noch niet in t bezit komen van n buitenplaats Bél kleine dreumes wat voer je daar uitP Hij wendde z n paard naar n op ongeveer honderd schreden van de weg gelegen vijver Wat drommel doe je daar f Ik was t vérkie Je lijkt zelf wel n vérkie en mocht ook wel eens gewassen worden Kom er eens uit Een knaapje van vijf è zes jaar klauterde tegen de kant van de vgver op terwijl het tot de knieën in de modder zakte In z n arm hield t n helder gewassen vet biggetje Wat zeg je als je mjj tegenkomt f Merge meneer van Ove Van wie is dat vérkie Van meneer Waarom was jij het Omdat t zo vuil was Waarom heb je t niet in de stal gelaten P Omdat ik met m spelen won Maar wie beeft gezegd dat jij dat doen magf Niemand Non danl Dat doet er niks toe De big wasvuil 1 88 7 44 8 14 8 17 1 38 14 10 18 1 48 11 81 8 84 jj 10 1 i 18 10 83 48 10 31 8 4S 8 63 10 03 i i 3 01 8 88 17 8 63 68 8 13 10 03 8 84 t 10 17 1 88 p F 10 8 3 43 8 li 4t 10 1 10 84 Maar misschien doet t er wel wat toe als ik je om je oren kom kleine deugniet hè f D knaap vertrok met n grSnslach n mond tot bü de oren Je doet me niks niet waar zei hg en streek met z n beslgkt handje over z n vuil stompnensje Mijnheer van Hoven keek m met n norse blik aan wendde z n paard om en reed verder De zon stond reeds hoog toen hg z n inspectie geëindigd had Hij was z n eigen opzichter en kon t met trots zeggen geen slechte ook Daar schemerde tnsschen de bomen door het aardige witte huis met de bijgebouwen de stallen en de gevulde schuren En dat alles had hiJ aan zichzelf te danken aan z n arbeid aan z n beleid Mgnheer van Hovens donker gelaat kreeg plots ling n ernstige trek Die verwenste geschiedenis I Als hü die maar uit de wereld kon belpen dan was alles in de beste orde Van n kranig huzaren officier zo opeens n boer n kundig landheer te worden daar behoort heel wat toe t Was hem niet licht gevallen de dienst te verlaten maar hjj had het gedaan ter wille van z n Louise Hoe lief ze elkaar ook hadden hiJ had haar niet kunnen trouwen want z n inkomen was nauwliks genoeg voor hem alleen Er bleef dus niets anders voer dan van haar afkien of z n ontslag nemen Gelukkig had hg veel lust in landbouw en bg wist dat als hg wat wilde hg het ook kon Aan werkzaamheid en wilskracht zou t hem niet ontbreken Hg hing dus z n wapenrok aan do kapstok het kleine vermogen dat Louise bezat werd gebruikt tot gedeeltelike afbetaling van de koop van n klein landgoed en toen ze na hun hnw iik bun nieuw huis betrokken waren ze de wereld te rijk Een waar paradijsjel Op dat paradgsje lag helaas n zware hypotheek die hun maar al te spoedig de naakte werkelikheid voor ogen bracht Nn liet Johan van Hoven zich door schulden niet gauw uit t veld slaan hij had daarin gedurende z n Initenantschap n uitermate grote koelbloedigheid opgedaan Maar togen die hypotheek was hg niet opgewassen En iu z n benarde omstandigheden in z n bezorgdheid voor Louise die helemaal t hoofd verloren had deed hgiets dat Weer kwam bil de gedachte daaraan die ernstige trek op z n gelaat Hg had n tante n beste vrouw maar die boos op m was Ze had gewild dat hil n door haar voorgesteld rijk huwlik zou doen en had t m zeer kwalik genomen dat bil Louise getrouwd had Bij dio tante zo zonder omslag aan te kloppen zou vergeefse moeite zijn geweest Toen t water hem echter aan de lippen kwam toen de hypotheek t landgoedje Louise en hem dreigde te verzwelgen wierp hij z n hele waardigheid van landheer over boord en beging n echte domme jongensstreek Ze waren toen n jaar getrouwd van Hoven had zich aan z n schrijf taf el gezet en zonder Louise die t nooit zou hebben toegelaten er iets van te zeggen aan tante geschreven haar z n toestand blootgelegd haar de geboorte van n erfgenaam n eerste spruit aabgekondigd en haar in diens belang om n noch al belangrgke som gelds gevraagd Dat de knaap naar z n tante ze heette Karoline Karel gedoopt was dat sprak van zelf De brief bad goed gewerkt Tante zond haar petekind t geld en betreurde t dat ze zelf niet kon komen daar de reis voor baar sukkelend gestel gevaarlik was Nu op haar komst had van Hoven ook niet gerekend omat bij wist dat ze Igdendevwas Toen Lomso hoorde wat tukje haar man had uitgehaald was ze buiten zich zelf t Slimste was dat de aangekondigde erfgenaam voorioopig niet Verkoos te komen en dat tante niettegenstaande de V lee d ali C de brieven van t ongelukkige echtpaïr rtging met haar petekind geld te zenden Elke dergelike toezending laadde gloeiende kolen op bon hoofd Maar t op die slinkse wijze verkregen geld droeg door zijn vlgt schitterende vrnchten Het landgoed was in de laatste jaren bijna vrg van lasten Toon hg daaraan dacht klaarde z n gelaat weer op Och wat I sprak hü in zich zeli Tante is ver weg waarom zich er over te bekommeren Daar stond z n huis Wat zag t er lief n netjes uit en boven op t terras stond Louise zo fris als n roos en wenkte hem toe Wat nlot uit de loterij had bg met dat vrouwtje getrokken I Hoe lief en aanvallig was ze trots alle brommige tantes k Heb n honger als n wolf riep hg van benedan af en wierp haar n knshand toe Ja kom maar boven dan zal je de honger wel vergaan In twee sprongen stond hij naast haar Louise wat is er P Heb je gehuild P Ja dat heb ik snikte de jonge vrouw dat komt er van met je lichtzinnigheid Joban we zijn bepaald verloren Maar wat is er dan Louise P Taotekomtl WiUt P Ze ia al onder weg 2e bip maar twee dagen Ze moest naar A msterdam om professor B te consulteren Daar ligt het telegram Wat moeten we nu doen P Joban greep met beide handen ia het baar en liep op en neer Louise I als we eens zeiden dat de jongen in n ziekenhuis ligtP Maar Joban ze zou in staat zijn er heen te gaan We hebben de jongen immers altgd beschreven als n toonbeeld van gezondheid Ach jal zuchtte de vertwijfelde vader Maar misschien kunnen we zeggen Louise begon te schreien Niets we kunnen niets doen Wacht k heb t gevodden I riep van Hoven plotseling De zadk is heel eenvoudig We nemen bier of daar n kleine bengel en geven die voor Karel uit Maar Johan Louise I Maak nu geen bezwaren als jij tante de zaak vertelt zou k me dood schamen en bovendien ze zon ons onterven Maar Johan I Louise bezorg me n jongen I Wie in t dorp heeft er een van vijf jaar P Bezin je eens Louise Öe dominé in Veldwijk Dat gaat niet De dominé kunnen we niet in de zaak mengen daarbij is z n jongen te groot Heeft de kastelein daar geen jongens P Allen te klein Nu wie dan k Weet t niet Daar is noch alleen maar dat zal niet gaan die jongen van Nikkels Van de knecht die de varkens verzorgt P De jongen van Nikkels is juist zo wat vijf jaar Daar kwam van Hoven de kleine varkenswasser van die ochtend voor de geest en hg kreeg n ogenblik n walging Doch er was geen tijd tot griezelen die zwakheid moest worden afgesdliud Waar is de knaap P i de landheer beslist Laat m halen Lonike Hg beanwoordt wel niet aan het ideaal dU k me van m n zoon vorm doch dat doet er niet toe Maar wat t voornaamste is zorg voor zeep en handdoeken Men moet z n gezicht en voornamelik z n nens in orde brengen voordat hiJ mij ter africhting gebracht wordt Vergeet dat vooral niet Maar wat trekken we hein aan P Louise bedacht zich Boerenkleren dat gaat niet en van de dominé kunnen we er geen lenen Natuurlik niet Dus k Weet er wat op Johan Wg leggen hem in bed geven m n slaapdrankje en zeggen dat hg plotseling ziek is geworden dan heeft hij in t geheel geen kleren nodig Van Hoven vloog z n vrouw om do hals Louise je bent slim Maar voornit nu I de jongen gezocht want do tijd dringt De zaak moet nu maar z n loop hebben Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 8 Mei 1901 Naar men van bevoegde zijde verneemt zal het 50jarig bestaan der Stad Mnziekschool in Juli a s 16 en 17 feestelijk worden herdacht Voor de regeling van dit schoolfeest heeft zich onder het Ëere Voorzitte chap van den heer Burgemeester dezer gemeente eene commissie gevormd bestaande uit de hoeren M Sprugt Voorzitter J M Noothoven van Goor A van Reedt Dortland F Herman Fz M H A Straater L C de Lang D Hoogenboom Dr B J H Ovink A D van Vreumingeu en J J A Montgn Secretaris Hoewol op bescheiden voet ingericht zal het feest toch nog vrg belangrgke kosten etoengen maar ongotwgfeld genoegzame medeïnrking van ingezetenen ouders en voogden oud leerlingen en verderoi belangstellenden ondervinden om dit gouden jubileum eener inrichting waarop onze stad met trots mag neerzien naar wensc i en met eere te doen slagen Het voornemen bestaat om o vf eens kinderoperette en cantate te doen opvoeren door de leerlingen der school gedeeltelijk met begeleiding door de orkestklass en Om een concert van de staf muziek van het 4e regiment infanterie dir W van Erp te doen geven in den tuin der Sociëteit Ons Genoegen Moge het weder alsdan het feest meerderen luister bijzetten De uitvoering van de ijchöpfnng bad gisterenavond plaats in t gebouw voor Kunsten en WeteoBchappen te s QravenhageJ Naar men ons meedeelt was bet b eheele gebouw gevuld Telkens werd de zing onderbroken door een daverend applan Geen wonder Mevrouw Noordewier onze beste zangeres in dit genre had een der hoofdpartijen en ze heeft die vertolkt dp eene manier dat ze onovertrefbaar mag g oemd wordui Na de vele toejuichingen ook aan het einde der uitvoering werd nog eens bijzonder geapplaudisseerd toen de Heer Spaanderman het podium wilde verlaten Dat verdiendJT zijne uitmuntende leiding ten volle Delft 7 Mei De directeur der artillerieinrichtingen heeft heden aanbesteed de levermg van bout metalen touw en andere materialen in 26 perceelen alles te leveren aan de Hembrng gemeente Zaandam Laagste inschrgver was voor 186 pero 300 M wnrgtouw 155 kg bindtouw en meer Goudscho Machinale QarenBpinnerij alhier voor f 240 15 Tot candidaton voor do Provinciale Staten zijn door de liberale kiesvereeniging té Woerden thans definitief gesteld de hoeren J M Noothoven van Goor te Gouda aftr P van der Hoog te Krimpen a d Lek en mr G H Fubri Snethlago te Woorden HüBTKECHT In de gisterenavond gehouden huishoudelijke vergadering van het Nut alhier werden herkozen als bestuurslid do heer H G Oldeman als Directeur der Spaarbank de heer J Koeman als commissaris der Naai en Breischool de heer J Koeman Gekozen als afgevaardigde naar de algem vergadering te Amsterdam de heer C J M Kroon en als plaatsvervanger de heer 8 de Jong Jz als commissie tot het nazien der rekening van de Spaarbank de hoeren G Jungeling en Th Hooft als commissieleden tot het nazien der Notsbibliotheek de heeren D Reneman on W Dogterom Vlist Zaterdagavond omstreeks half acht brak er brand uit in de schuur van de landbonwerswoning van 0 Boere Onmiddellijk werd de brandspuit gehaald en door het kranig werken der spuitgasten en een tweetal boren werd alles behalve de schuur behouden die al spoedig totaal in do asch log Alles wat daarin was hoofdzakelijk landbouwgereedschappen ging in asch over Verzekering dekt de brandschade Om half negen was men den brand reeds meester Atjeh Blijkens een officieel telegram is door den vijand een klewangaanval gedaan op de dekking van een opname in Tripa Onze verliezen bedroegen een inlandsch fuselier gesneuveld de Europeesche fuseliers Jansma en Dool levensgevaarlijk gewond lerwgl niet levensgevaarlijk werd gewond de korporaal Hemmerling De vijand liet 7 doeden achter Rechtszaken Door de Arrondissementa Rochtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen C V d P 22 jaar schipper te Jaarsveld wegens huisvredebreuk tot 8 dagen gevangenisstraf Geëischt werd vier maanden en twee maanden gevangenisstraf resp voor A E 20 jaar en S v L 18 jaar beiden zonder beroep te Rotterdam die op 1 Maart 1 1 uit een spoorwegwageu staande op het emplacement alhier door het openbreken van een kist een kaas zouden hebben ontvreemd tan nadeele van de firma Egeter en Co ONTVANGEN DE NOÜVEACTE S IN Parasols en Faraphies VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon Xo ai fleurs van Am sterdam Vrkra 78 98 IVl O 81 n 60 96 91 V 67V 93 84 Slotkrs 78 9S 98 8 HEL NiMELiKD Crt Ned W 8 H dito di o dltc 8 dito dito dito Saoll8jE Obl Goodl l881 8 4Illua InMhryTUig 188881 6 Ooomi 0bl m papier 1888 6 dito in zilver 1868 6 PoKToeiX Obl met coapou 3 dito liokel 3 SoauxD Obl Biunenl 1894 4 dito Geoona 1680 4 dito bqRotba 188 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 HpiK a Perpot aohuld 1881 4 Touiu Oepr Gout leen 1890 4 Ste leeoing lerie D Ooe le iin MriaG Zou Ara Bp v oblg 18 6 Uizioo Ob Duit Bet 1880 8 SO l 83V 68 876 aa 460 65V 101 194 g 101 181 68 a a 110 a UI 817 168 100 66 861 104 831 100 l 811 1407 87 87 i 10 4 104 a 81 l 108V 104 101 108 101 91 11 100 117 117 Vlxniiiu Obl 4 onbop 1881 AvnilDAll Obligltien 1896 8 RoiTianiM Sted leen 1894 3 NlD N Afr Handelir und A ndah T b M Oertmo ton DoliMutBohappii dito Am Hypotkeokb pandbr 4l CalLMij derVoratenl aaiid Gt Hypotlieekb pandbr 4 Nederlandaehe bank aand Ned HandelmaaUch dito N W k Pao Hjp b pandbr 8l Bott Hypotheekb pandbr 4 a Uti Uvpotheekb dito 4Vi OoariNa Öoat Hong bank aand RU8L Hypotlieekbank paadb 6 AuaiKA Equt hy poth paudb 4i M iw L G Pr Lien eert 6 VlD HoU IJ 8poor w MÜ aand Hij tot Bipl y 8t 8pw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito 4 luus Spoorwl 18S7 89A Ikibl a Zuid Iul Spwmij A H obl 3 PoLaN Waraohau Weeoen aand Bual Gr Ru Ontvaogen de Nouveauté s IN ZOMEBMAITTELS HapoiMtofTeu D SAMSOM BargertUke Stand Haastreoht GEBOREN Johannes Antonins ouders W Janssen on J M Sirre Jacobus ouders A Steenbergen en G v d Kwast Gerardos Johannes coders J Straver en J de Lange Aartje Johanna ouders J van der Grift on A Kloot Hendrik ouders J U Muller en L Verboom Cornelis Johannes ond s A S Spruit en A M van Kats ONDERTROUWD 6 Kooij te Gouda en L Verboom OVERLEDEN A H van Zwol 3 j Vllat G de Jong 82 j G OVERLEDEN de Vries 81 j AIIVEllTENTIKN ïijftijjarige Huwelijksfereenigiiig tssiiami Of den 16 Mei hopen onze geliefde Ouders JAN MDLDER en KLASINA VAK BERGEN hunne SOjarige huwelljkêvereeniglng te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Oouni Bleekerssingel l @€f@ee@e©@a oe g§Qi Getrouwd J V OS en D V D TOGT die ook namens wederzgdsche familie hun harteiyken dank betuigen voor de talrijke bewijzen van belangstelling bjj bun huwelijk ondervonden aonii 8 U i 1801