Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1901

V No 8400 Vrijdag 10 Mei 1001 40ste Jaargang GOMCHE mum ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No H l ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote tetters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des midd TelefuoH n S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN GeljioedersSTEEFSMA Bloemisten Turi singe TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DABLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE l i ECTEW CIIIEII dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadelgk ia Liter f 0 50 Liter f 0 80 Lller f 1 50 Sociëteit Ons Genoegen Commiftuarissen der Sociëteit Oss GkSOBOES brengen ter kcnnisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Begloment dat by gelegenheid van de Uitvoering te geven door de Dames Zangvereeniging Arnold Spoel op Vrijdag 10 Mei de Kolfzaal Donderdag en Vrijdag en de Sociëteit Vrijdag den gebeelèn dag genloten xiil xtjn Namens het Bestnnr F HERMAN Fz Secretaris GoüDi 8 Mei 1901 Gevestigd te ROTTERDAM Goudsche Singel 51 CA v D loo Aim Spreekuren voor Zenuw en Zielsziekten alle werkdagen 8 V It INRICHTING VOOR PSYGHOTBERAFIE Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris Mr I MOLENAAR bg veiling verhooging en afslag op DINSDAGEN 14 en 21 UEl 1901 ten ell ure s morgens in het kofüehnis van den Heer VERMEULEN aan de Brng van No 1 De OPSTALLEN van een Trasinoleii met loodsen of Schuren zonder den ondergrond voor zooveel die staan op na te melden perceel 2 aan de Noordkade binnen de gemeente Waddinxveen aan groot vaarwater ter amotie wanneer afzonderlijk gegund No 2 De Ondergrond van gemelde Opstallen en vorder Erf of Grond aan de Noordkade te Waddinxveen N B De kooper van perceel 2 heeft het recht om tegen vergoeding aan den kooper van perceel 1 van 6 pCt van de hoogstgeboden som voor perceel 1 de gemelde Opstallen over te nemen voor de door dezen geboden som No 3 Groot Pakhuis met ERF of GROND aan de Noordkade binnen Waddinxveen kad Sectie B no 2233 groot 76 c A en het daarbij getrokken Zuidelijk gedeelte van het Kad no 1064 No 4 Een DUBBEL WOONHUIS cum annexis met ERB en TUIN aun de Nnordkade binnen WinmNXVEitN WiJk C Nos 123 en 124 verhuurd per week en bi de week Ka4 Sectie B No 1056 groot 1 A 40 cA No 5 Een sedert 26 jaren bestaande en met succes gedreven wordende verbeterde Effliimifiiii in volle werking waarvan het fabrikaat dikwerf werd bekroond met daarbij behoorende WONINGEN en verdere Getimmerten ERVEN en GROND alios staande en gelogen aan de Noordkade te Waddinxveen aan groot vaarwater wijk no 175 en 176 No 6 Ben Burgerwoonhuis en SCHUREN met POORT ERVEN en GROND staande en gelegen alsvoren te Waddinxveen wijk C Nos 171 172 173 en 174 De perooelen zijn te aanvaarden bfl de betaling der Kooppenningen op 1 Juli 1901 Nadere iuforraatién te verkrijgen voor zoover betreft do perceelen 1 4 bij den Heer A H MULLER te Waddinxveen en de overige porieelon bij den Heer H JONGENBIIRGER aldaar en van alle percee en bij Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Breeder biJ biljetten II mill I Geen Ëiigelseli maar Echt BOEEEUBROOD t eeiU de K O A SLEGT NIEUWE HAVBN 27 GROOTE VRME Voorjaars Faartaarkt TE GOUDA op 17 MEI a 8 Op deze markt zullen voor de te houden VERLOTING ongeveer PAARDEN worden aangekocht ne prijzen IJii verder te bezietallgen lil Ie ver§elillleiide étalages hier Ier Slede H H Vleesclilioiiwer s van Gouda en omstreken RALRER ên NORDEN INKOOP VAN Xï O i d © an ezi TT © 11 © an tot de hoogste prijzen Koster Gijzensleeg b d K TieDdeweg Gouda Il II II G F R A I K I N wascht verft eu vermaakt alle soorten van STROOHÜEDEN Contant GOüDA Cappenorsteeg 14 en VAN DE PAVOORDT Café I H ffil tlL A OLIE iiiitiseptlsche Tandpoeder en Anliseptlseh illondliiicliiiir van E A8SÜTO Tandartg te Gouda OVERAL VEBKRIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat flonda ADVEETENTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleiille Burean vao A BKii KNAN ZOON Openbare Verkooping te Gfouda IN ÉËNE ZITTING op DONUEBD e 9 MEI 1901 s voorm It i uur in het Café Restaurant DE GODDBN WAGEN aan den Kleiweg aldaar ten overstaan van den NoUris J J A MONTIJM te Gouda van Eenig e perceelen uitmuntend WEI en HOOILAND WATER en KADE zeer gunstig gelegen nabij Gouda in den polder JUoetnendaal onder de gemeente Waddinxveen te zamen groot 2 II A 98 S C A Breeder bij biljetten en nadere informatiën ten Kantore van Notaris MONTIJN voornoemd Openbare Vrijwillige Verkooping te ZEVENHUIZEN De Notaris Mr I MOLENAAR resideerende te Waddinxveen zal in het KofSe huis van den Heer VOS St Joris te Zevenhuizen in het openbaar veilen en verkoopen op Woensdag ttl Mtii 1901 bij inzet en op Woensdag a Mei daaraanvolgende bij toeslag beide dagen des voormiddags te etf uren ie souwmsfiimi met ZOMERHUIS SCHUREN DRIE HOOIBERGEN en diverse perceelen Wel Bool en Bouwland te zamen groot 34 H A 9 A 80 cA staande en gelegen binnen Zevenhuizen in den Zuidplaspolder van Schieland bewoond door den Heer Bakekb In drie perceelen als Perceel 1 De BOUWMANSWONINO c a met Erven Tuin Boomgaard Bepoting en Beplanting met eenige perceelen Wei Hooien Bouwland groot 18 H A 62 A Perceel 2 Drie perceelen WEI HOOIen BOUWLAND groot 9 H A 25 A 10 c A Perceel 3 Eene partij WEI HOOI en BOUWLAND groot 6 H A 22 A 70 c A Aanvaarding in genot dadelijk na den toeslag Betaling der Kooppenningen op 15 Augnatus 1901 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Mn L MOLENAAR te Waddinxveen ten wiens kantore mede ter inzage znllen liggen de hunrceduUen kadastrale extracten de veilingsconditiën de kadastrale kaart en den aanslag in Rjjks en Polderlasten N B Perc 2 is tot ultimo December 1904 verhuurd aan Klaas van Boojjen bouwman te Zevenhuizen voor f 55 per H A Perc 3 is mede tot ultimo December 1904 verhuurd aan C de Vos bouwman te Zevenhuizen voor f 45 per HA Breeder biJ biljetten Daraes Zang vereeniging AENOLD SPOEL OOUDA Directeur de Heer J H B SPAANDERMAN VITVOËIÜKG OP Vrijdag 10 Mei 1901 des avonds ï i r in de Sociëteit Ons Genoegen met welwillende medewerking vanDames en Heeren Invites PROCntlUMA M SCHÖPFUNG Oratorium van Joseph Hitdk Solisten Mevrouw A NOORDEWIER REDDINGIÜS Sopraan De Heer ROGMANS Tenor ARNOLD SPOEL Bas Begeleiding Utrecbtsch Sted Orkest Donateurs en Knnstl leden volgens Reglement Voor Leden S O en hunne Dames 1 1 MetLeden f t SO Leerlingen Sted Muziekschool f O fC Plaatsbespreking en loting voor Donateurs en Knnstl leden Woensdag 8 Mei s avonds half acht Voor Niet Leden der Vereeniging Donderdag 9 Mei half acht Plaatsen te bespreken dlOCBNT Kaarten en Tekstboekjes te verkrijgen bij den Boekhandelaar DE VEN Markt Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor pereelen binnen een kring van K U 1 gelegen Aanleg en onderhond gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbnrean Op 1 Mei 123 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Gouda Druk van A BRINKMAN Zn KEl IMISGEV1 G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat door den Raad drer Gemeente in zijne Tergadering van 3 Mei 1901 met intrekking der gelijknamige verordening van 7 Mei 1897 is vastgesteld de volgende VERORDENING ter aanwijzing van stemlokalen voor de Stemdistricten in de gemeente Gouda EENIG ARTIKEL Als stemlokalen worden aangewezen in het eerste stemdtstrict het Raadhuis in het tweede stemdistrict de Avondschool voor Ambachtslieden aan de Houtmansgracht In het derde stemdistrict het gymnastieklokaal der eerste Burgerschool voor meiiyes ter zijde van de onderwijzerswoning in het Re ntesseplantsoen Afgekondigd te Gouda den Sen Mei 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEKIVISÜËVIKG Da BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zjjne vergadering van 19 April 1901 is vastgesteld de volgende Verordening VERORDENING tot wijziging der Verordening regelende de bonwpolitie in de gemeente Oonda EENIG ARTIKEL In de Verordening regelende de bonwpolitie in de gemeente Gouda vastgesteld 4en 21 Februari 1899 worden de volgende wijzigingen aangebracht 1 In artikel 8 wordt de aanhef van het artikel geleien als volgt Tegelgk met de kennisgeving in artikel 6 genoemd moeten aan Burgemeester en Wethouders door den eigenaar vruchtgebrniker of beheerder behoorlgk onderteekend in tweevoud in lichtdruk of andere reproductie dan wel met inkt op wit teekenpapier geteekend worden ingediend de aanhef van 2o gelezen als volgt eene teekening of teekeningen wat de loodrechte doorsnede betreft op een schaal van ten minste 1 op 50 voor balkons en erkers op een schaal van ten minste 1 op 10 en voor het overige op een schaal van ten minste 1 op 100 aangevende worden io 2o onder a de woorden en het peil A P gevoegd achter het woord inrichting en wordt de volgende slotalinea daaraan toegevoegd Voor teekeningen van gebouwen van groeten omvang kunnen Bnr FEVILLETODI I I I I II Eindelijk Saamgebradit 13 l Ze draaide zich echter te vroeg weer om de oogen troffen elkaar nog en het was hem als had er iets verwijtends in haar blik gelegen Waarom wat mocht ze bedoelen i Lieve hemel was ze ten ilotte misschien gepikeerd t kon ze geen scherts verdragen I Nu ze kon onbezorgd zijn Ze had slechts moeten weten hoe zeldzaam hem iets der lelijks ontglipte Maar hij was daar juist met iit kwartiertje rijdens in het verschiet zoo merkwaardig prettig gestemd geweest Ik had nog over over deze ongelukkige geschiedend met u willen spreken begon Louise nu na kort dralen 0t vergis ik mij Ach van harte zou ik het wenschen voegde zij er bijna smeekend aan toe Fapa was tamelijk open tegen u Wat voor indruk maakt dan op u de Weener onderneming r Geheel denzelfdeii dien ze op u schijnt te maken zeide hij nu in vollen ernst Ik zou byna reeds met zekerheid durven beweren dat de taak pure zwendelarij is Louise zeide niets zij knikte slechts nauw merkbaar voor zich heen legde de gevouwen handen in haar schoot en keek droevig uit het Tentter aan haar zijde Natuurlijk begon hij iK eeni ud ik nadere intomutiei inwinnen en gemeester en Wethouders een kleinere schaal toestaan 2 Artikel 9 wordt gelezen als volgt Ter verzekering dat hetgeen volgens de teekeningen zal worden verlicht niet is in strijd met de bepalingen dezer Verordening wordt een exemplaar daarvan voorzien van een bewijs van goedkeuring van Burgemeester en Wethouders aan den belanghebbende teruggezonden Het is verboden de in artikel 6 bedoelde werken uit te voeren of te doen uitvoeren anders dan overeenkomstig door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde teekeningen 3 Tusschen de artikelen 10 en 11 wordtgevoegd een nieuw artikel 10a luidende Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd voor de uitvoering van oenig in artikel 6 bedoeld werk zoodanige voorschriften te geven als zü in het belang der openbare veiligheid en gezondheid noodig achten Het is verboden het werk uit te voeren of te doen uitvoeren anders dan met inachtneming der door Burgemeester en Wethouders gegeven voorschriften 4 Artikel 15 wordt gelezen als volgt Al rooilijnen worden vastgesteld a voor de Kerkhoflaan aan de zuidoostzijde de bestaande afscheiding van het erf der Stearine Kaarsenfabriek Gouda en aan de noordwestzijde eene liju op een afstand van 10 Meters evenwgdig aan die afscheiding h voor do Veersteeg aan de zuidoostzijde de tot aan de beide boeken van de steeg verlengde buitenkant van den gevel van het steenen middengebouw der Machinale Garenspinnerij en aan de noordwestzjde eene lijn op eene lijn op een afstand van 4 Meters evenwijdig aan deze gevellgn c voor de Prins Hendrikstraat aan de znidwestzijde eene lijn loopende van het noordoostelijk hoekpunt van het erf der Algemeene Begraafplaats langs de buitenzijde van den voet van het hek tot aan het noordwestelijk hoekpunt van dat erf vandaar recht naar het noordoostelijk hoekpunt van het kadastrale perceel sectie E No 1868 zijnde de woning aan den hoek der Vorstmanstraat verder langs den buitenkant van den zijgevel dier woning en langs den buitenkant van de voorgevels der woningen sectie E Nos 941 en 1001 tot aan het noordwestelijk hoekpunt van laatstgenoemd perceel sectie E No 1001 van dit hoekpunt recht naar de bestaande afscheiding van het onbebouwde perceel sectie E No 566 verder langs den buitenkant van den voet dezer afscheiding langs den buitenkant der voorgevels van de woningen sectie E Nos 1613 1612 1611 1610 1609 en 1608 en niet rusten vóór ik werkelijk iets te weten kom houd u daarvan verzekerd Verhmder nu uw vader althans zoolang zijn geld in een bodemloos vat te werpen tot wij elkaar weer gesproken hebben lAls ik dat maar kan zeide Louise op weinig hoopvollen toon terwijl zij haar vingers vaster in elkaar wrong üp eens had er een verandering met haar plaats Welk een zegen na jaren van hulpeloos zorgen en vreezen eindelijk weer eens een raensch te hebben die iets met haar droeg die ook maar eenig deel in haar angsten nam met wien ze daarover kon spreken I Het welde in haar op als van warmen dank jegens hem hij zat op eens geheel sttl onder den indruk eener hoogst aangename gewaarwording zij had haar lichte glad behandschoende hand op zijn rechter gelegd omsloot zijn vingers met schuchteren druk en zeide Och ja help mij een weinig Richard asjeblieft ik heb anders niemand en dan met haar half ernstigen glimlach Ge zult zien dat ik een dankbaar voorwerp van ondersteuning ben ik ben niet verwend elk woord dat ge in het belang van mijn vader spreekt reken ik u hoo aan Hij hield nu van zijn kant de slanke vingers nog even vast juist toen ze zich uit zijn hand wilden terug trekken ir Vandaag nog begin ik met mijn inlormatiën wees daar verzekerd van en wat ik verneem deel ik aanstonds mede Het best misschien eerst aan u niet waar i En dan beraadslagen wij in welken vorm de zaak aan uw vader kan worden medegedeeld Ik vrees dat hij eigensinnig zal zijn langs het verlengde daarvan tot aan de as van de Heerenstraat voorts van die as naar het noordoostelijk hoekpunt van het perceel sectie E No 1691 onlangs den buitenkant dor voorgevels van de woningen sectie E 1691 1902 1689 1688 1687 1886 1258 1257 1256 1255 en 1254 tot aan het noordwestelijk hoekpunt v laatstgenoemd perceel sectie E No 1254 en eindelijk op een afstand van 10 Meters evenwijdig aan de noordoostelijke rooilijn van den weg tot aan het uiteinde van den vleugel der brug over de Mallegatsof Mallemolenswei en aau de noordoostzijde eene lyn loopende van het hek langs do KerkhoSaan der gemeentekweekerij op een afstand van 10 Meters evenwijdig aan den buitenkant van den voet van het hek der AlgeAieene Begraafplaats tot aan de oostelijke grenslijn van bet perceel sectie E No 1479 van het snijpunt met die grenslijn recht naar het zuidelijke hoekpunt der woning sectie E No 1844 dan langs den buitenkant der voorgevels van de woningen sectie E Nos 1844 1843 1842 1841 1840 1907 1006 1905 en 1904 tot aau het westelijke hoekpunt van laatstgenoemde woning sectie E No 1904 vandaar recht naar het zuidoostelijk hoekpunt van het erf der Fabriek van Zuivelproducten Gouda langs den buitenkant van den voet der afscheiding van dit erf secti E No 18 56 tot aan het noordwestel$k hoekpunt daarvan verder van dat hoekpunt recht naar het noordwestelijk hoekpnnt hoek der Veersteeg van het erf der Machinale Garenipinnerü sectie E No 1676 van dit hoekpunt recht naar het zuidoostelijk hoekpunt van de woning sectie E No 1557 en verder langs len buitenkant der voorgevels van de bestaande woningen tot aan het Moordrechtsche Verlaat d voor de Heerenstraat aan weerszoden op een afstand vau 5 Meters evenwijdig loopende aaU de tot de Ruige Wetering verlengde as e voor den Boschweg aan weerszijden eene lijn op een afstand van 5 Meters evenwgdig aan de as voor den Jan Philipsweg aan weerszijden eene lijn op een afstand van 5 Meters evenwijdig aan de as g voor do Steijnkade eene Ijjn loopende van het zuidwestelijk hoekpunt van het kadastrale perceel sectie K No 1729 naar het zuidwestelijk hoekpunt van de woning sectie K No 1842 en voorts langs den buitenkant der voorgevels van de bestaande woningen h voor den Zwarteweg aan weerszijden eene lijn op een afstand van 5 Metera evenwgdig aan de as Dat wa liij ongetwijreld Maar Louise trok nu toch voor hem party Ik geloof eigenzinnig wordt iemand die voortdurend niets dan hindernissen ontmoet zeide zij Gij houdt papa voor onpractiach natuurlijk en al zijn projecten en idéefcn geen ernstige overweging waard Weet ge wel dat ik dikwijls geloof hier zag ze hem vol en ernstig aan dat er toch misschien een zeer vruchtbare goede kern in kan zitten ja dat hij misschien reeds een schrede gedaan heelt op een terrein waarvan eerst het nageslacht zal mogen bezii nemen Daar staat hij dan natuurlijk alleen en wordt uitgelachen Het was nu Richard Seemann die bij deze woorden en haar ijver niet kon nalaten even te glimlachen Gij ook zeide hij Nu we zullen nog eens grondig op de zaak ingaan we zullen malkaar voortaan toch meer zien Maar wat hebt ge ons met onzen dansavond nu toch hopeloos algewezen Louise Het was eigenlijk ntet aardig van u Het was een heel zonderlinge innerlijke beweging een onverklaarhare sterke impuUie die hem nu de volgende woorden deed uitspreken terwijl hij daarbij onverbiddelijk scherp het oog op haar liet rusten Wanneer ik u nu nog verzocht te komen i Ten gevalle van mij De eene dienst is den anderen waard I In ernst ik zou uw oordeel wenschen te vernemen over eene dame Vrou fCtt zien scherp misschien te scherp Maar ik geloof juist dat gij niet om den tuin zijt te leiden Zoo zeide juffrouw Hcidloff wat langzaam met een kalme stem terwijl ze recht voor zich uitzag Hij had afgebroken terwijl hij haar gule I voor het gedeelte der Vierde Kade tusschen da spoorbaan en den Straatweg naar Bodegraven aan weerszijden eene Ijjn op oen afstand van 5 Meters evenwijdig aan de as j voor de overige bestaande straten en wegen de buitenkant van de bestaande gebouwen en van de bestaande afsluitingen der onbebouwde erven zoolang door den Raad voor deze straten en wegen geen andere rooilijnen zijn vastgesteld 5 Aan artikel 16 wordt toegevoegd d volgende slotalinea Bij aanbouw of herbouw van een hoekgebonw zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd voor te schrijven dat de straatgevels z6ó gesteld worden dat zij ter keuze van den belanghebbende door eene schuine of gobogen lijn onder zooveel mogelijk gelijke hoeken de rooilijnen der beide straten of wegen waaraan gebouwd wordt verbinden voor de schuine liJn kan geen meerdere lengte dan 2 Meter gevorderd worden bjj het volgen van een gebogen Ijjn mag deze de schuine liJn welke gevolgd zou worden niet overschrijden 6 Aan artikel 17 wordt toegevoegd eenederde alinea luidende De bepalingen van dit artikel z n ook toepasselijk biJ het geheel of grootendeels vernieuwen van bestaande afslultingeB In artikel 23 worden onder h tusschende woorden trappen en balkons gevoegdde woorden erkers voorsprongen Artikel 32 wordt gelezen als volgt Bij het stichten of herbouwen van een gebouw dat tot woning bestemd is moet zoo noodig na ontgraving van den grond onder eiken houten benedenvloer waaronder geen kelder is een laag zuiver zand koolaschof grint aangebracht worden ter dikte van 0 20 Meter zoodanig dat de bovenkant vandeze laag minstens 0 20 Meter onder devloerbindten ligt en moet eene goede circulatie van de buitenlucht onder den vloer mogelijk gemaakt worden door het laten van openingen in de muren en door het plaatsenvan luchtroosters De houten benedenvloeren mogen niet gelegd of op de vloerbindten vastgespijkerd worden alvorens de gemeente bouwmeester of een beambte d r bonwpolitie de bovenbedoelde aan te brengen drooge laag en openingen in de muren heelt goodgokeurd 9 Tusschen de artikelen 32 en 34 wordtgevoegd het volgende nieuwe artikel Art 33 Het is verboden aan een buiten de singelgrachten gelegen straat of weg de achter of zijgevels yan een gebouw op minder dan 10 Meter afstand te plaatsen van den daarmede evenwijdig of nagenoeg even sloeg ook de beste man heelt oogenblikken dat hij ongehoord wreed is trouwens slechts in één enkele menschclijke relatie die waarbij de oorapronkel ke natuur meer aan het woord komt dan bij eenige andere Louise zat zooals we zeiden totaal stil en verwonderde zich vluchtig dat men uitwendig zoo rustig kan blijven terwijl er inwendig iets vaneenbcheurt zoodat mén zou meenen alles moest uit zijn voegen springen Zij richtte de spits der woedende pijn echter ook aanstonds tegen zich zelve Onbegrijpelijke dwaaa die ze een uur lang geweest was Haar geschiedde recht dat zij z Só uTt den onmogelijken droom werd gewekt I En wel op hctzeitde oogenblik waarop ze zich dien bewust werd Ze was alzoo ontwaakt en vermocht hem dan ook aanstonds daarop aan te zien al was het dan ook met oogen zoo droevig als die van iemand die in en eeuwigdurende gevangenis ontwaakt ia Zoo Ik dank u voor uw goede meening ik wil trachten haar waardig te worden Het ging beter en beter terwijl ze sprak men kon nu zeker niets meer aan haar merken En hjj argeloos als hij was zou ze hoopte het innig niets gemerkt hebben wWie is dan de persoon in kwestie Gij denkt nu in het huwelijk te treden natuurlijk Voorloopig denkt myn moeder er meer aan dan ik zeide hij en lachte luchtig en zorgeloos geUjk het haar voorkwam Wordt vervolgd