Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1901

t stelling vervallen attat gebrek aan vrge j toetreding van lucht vochtigheid gemis of gebrekkigen toestand van privaten riolen leidingen en beerputten onvoldoenden afvoer van water of door welke andere oorzaken ook als schadelgk voor de openbare gezond heid voor het bewonen ongeschikt is wordt door ben een onderzoek dienaangaande opgedragen aan eene Commissie van drie door hen aan te wgzen deskundigen 22 In artikel 79 ordt in de tweede zinsnede tu tscben de nummers 52 en 53 ge voegd het nummer 52a en ttttschen de nummers 53 en bó bet nummer 53a Zjjnde deze Verordening aan do öedepnteerke Htaten vnn Zuid Holiand volgons hnn bericht van den 30 April 3 Mei 1901 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 9 Mei 1901 Burgomooster en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER Biiltenlandsch Ovrrzlcbl Het münworkerscongros te Londen heeft besloten geen algemeene werkstaking aan te bevelen Verlagen de eigenaars der mgneu in een distriet het loon dan zal eou congres I bgeengeroepen worden om te beslissen of in alle möuen het werk zal worden gestaakt I Ook de eigenaars van steenkolenmijnen zyn gisteren byeengekomen Zg hebben mo tien aangenomen waarby elke staking van den arbeid in de mynen ten sterkste wordt afgekeurd en waarby zy er op aandringen ilat de belasting van dit jaar geheven zal worden van de geheele opbrengst der mg nen van het koninkrgk in het afgeloopen jaar Milner aan wien door den gemeenteraad oen luncheon was aangeboden heelt gezegd dat er geen reden was voor openlgke ongerustheid betreffende den afloop Er was geen verandering en geen verzwakking in imperiale politiek mogelgk Men kon vast overtuigd zyn dat er geen govaar was dat de oplossing van het Zuid Afrikaansch geschil niet biyvend zonde zgn Hg verliet Zuid Afrika met een meer verlicht gemoed dan hg zes of zelfs twee maanden geleden had kunnen doen De Standard verneemt uit Durban De Natal Mercury neemt uit de Ermelosche courant eou brief van Botha over gedagteekond van half Maart Botha zegt daarin sprekende over Kitchener s vredesonderhandelingen dat de Engelsche regeering doideIgk wcnscht de Afrikaander natie eenvoudig op te heffen want de oprichting van een Staatsraad gevormd uil eenige aangewezen ambtenaren beteekent dat men geen acht zal slaan op de meening van het volk Verder bestempelt Botha bet aanbod van een millioen pond tot herstel van de Boeren hofsteden als een onvoldoend guustbetoon Engeland behoort alle ïransvaalsche staatsschulden over te nemen en mag niet wegloopen met alle activa van den staat Botha spoort de burgers aan den stryd op leven en dood voort te zetten Ood zal hen bevrgden en hen ten langen leste ban onafhankelgkheid geven Een via Lorenzo Marqnos in Europa aangekomen ambtenaar noemt den toestand der Boeren voortrelfelgk Ruim 10 000 man bestoken de uitgeputte Engelschen voortdurend en behalen vele oordeelen Uit do Kaapkolonie komen onderwyi twee zeer belangryke berichten Maandag werd gemeld dat de spoorweg bg Taaibosch was opgebroken Het biykt nu dat dit het begin was van een reeks aanvallen op de spoorwegen in de Kaapkolonie Het sterkst is wel dat 100 K M ten Zuid Oosten van Graaf Reinet dus tamolgk Zuidelgk een trein door dynamiet ia vernield en verder in brand gestoken Meer NoordOosteiyk in de buurt van Stormberg bg de Oranjerivier waar öatacre verslagen word hebben de Boeren een geheelen trein met koopwaren en voorraden voor de troepen genomen Volgens een telegram uit Kaapstad waa dit het werk van Kreutzinger Verder is in de Kaapkolonie een detache ment onder bevel van kolonel Denison gevangen gonomeD t Heeft er waariyk veel van ol de Boeren de kaapkolonie willen veroveren Daarentegen komt uit Standerton Z O Transvaal bericht van een Zondag behaalde overwinning I Zaterdag trokken eenige colones naar Weltevreden en werden voortdurend door de Boeren bestookt Den volgenden ochtend veroverde de colon neOolville het Boerenkarap waarbg 3 gewonde Boeren werden gevangen genomen 500 stuks vee en veel amunitie werd buitgemaakt Volgens gewoonte was het weer een natuurverschijnael dat belette den vyand te vervolgen ditmaal de mist By een aanval op eenander kamp werden enige voorraden en wagens buil gemaiJct en wijdig loopenden achter of z gevel van een ander gebouw Deze bepaling Is niet van toepassing op de onderlinge verhouding van twee gebouwen aan de zelfde straat of van twee gebouwen waarvan het eene hoekgebouw is Burgemeester en Wethouders kunnen in verband met plaatselijke toestanden vergun nen dat die afstand niet minder dan 5 Heter Jbedraagt 10 In artikel B6 wordt tusschen de beide 1 alinea s een nieuwe zin gelascht luidende I Burgemeester en Wethouders kunnen voor aan de singels gelegen gebouwen afw king van deze bepaling toestaan 11 Artikel 39 wordt gelezen als volgt By op bij of verbouw of bj vernieuwing van een gebouw worden alle gevels en balkdragende muren van het gebouw benevens de scheidingsmuren tegen andei e gebouwen van steen gemetseld Ue maximum hoogte waarop muren mogen worden gesteld of verhoogd bedraagt voor balkdragende muren 8 Meter biJ ceno 1 dikte van 0 16 Meter en 9 50 Meter bij eenedikte van 0 22 Meter I voor sluitgevels en andere niet balkora gende muren 8 50 Meter bö eene dikte vhn 0 16 Meter en 12 Meter bij eene dikte van I0 22 Meter van topgevels wordt ter bere kening der hoogte de helft der hoogte vanden top in aanmerking genomen Op uitbonwingen voor trappen privaten en bergplaatten ia deze bepaling omtrent de ijdikte der muren niet van toepassing l Het ig verboden in woningen met afzon jderiyke bovenwoningen de wanden langs trap pen boven den beganen grond anders te maken dun van gebakken steen Ue onderzijden van houten trappen moeten met kalk iof eene andere niet ontvlambare specie ge plafonneerd zijn i Burgemeester en Wethouders kunnen toe jstaan dat afgezonderd gelegen gebouwen 1 niet ter bewoning bestemd en niet aan den openbaren weg of aan het openbaar water j gelegen gebouwen en tijdelijk te gebruiken E gebouwen worden gebouwd verbouwd of I vernieuwd waarvan gevels of zgrnnren van jhout of Ijzer zijn 1 In artikel 40 wordt in stede van 13 Meter gelezen 12 Meter In artikel 41 worden na de woorden ten aanzien van gelascht de woorden dedikte van grondkeerendo muren en gemetselde fundamenten welke een ongelykenzydelingscheu druk hebben te weerstaan envan er wordt in stede van artikel 39 ge jlezen de artikelen 36 en 3il I 14 In artikel 52 wordt in den aanhef tusschen de woorden i8 en verboden gevoegd onverminderd de 1 bepalingen der Algemeene Politieverorde ning onder l achter het woord waterdichte gevoegd gemetselde of van cementbeton vervaardigde 1 aan toegevoegd mits na verkregen vergunning van Burgemeester en Wethouders 15 Tusschen de artikelen 52 en 53 wordtgevoegd een nieuw artikel Art 52a Het is verboden aan beerputten of verzamelbakken zoogenaamde wekkers of 1 overatorten of eenige andere inrichting waar 1 door faecaliën uit die beerputten of ver 1 zamelbakken kunnen wegvloeien aan te brengen of te hebben 16 Tusschen de artikelen 63 en 54 wordt gebracht een nieuw artikel t Art 53a Hot is verboden vernieuwde of nieuwe beerputten of verzamelbakken en do 1 daarheen of daarvan voerende riooUeidingen in gebruik te nemen of te doen nemen tenzS na onderzoek en goedkeuring van een beambte der bouwpolitie In artikel 54 vervalt do tweede alinea In artikel 55 worden na het woord gemeenteriool gevoegd de woorden ofopenbaar water Tusschen de artikelen 55 en 56 wordteen nieuw artikel gevoegd Art 55a Wanneer de toestand van eenig riool of oenige leiding van een perceel volgens het oordeel vai Burgemeester en Wetbou I dors verbetering herstelling of vernieuwing vordert is de eigenaar of vruchtgebruiker verplicht die verbetering herstelling of vernieuwing aan te brengen overeenkomstig de aanwyzing van Burgemeester en Wethouders 1 en ouder toezicht van een beambte der bouwpolitie Kan de verbetering of vernieuwing niet 1 worden verkregen tenzy de riolen in een of meer naburige perceelon worden opgebroken dan zyn de eigenaren vruchtgebruikers en 1 bewoners dier perceelon verplicht zulks te gedoogen en is de eigenaar of vruchtgebrut 1 ker van het perceel len welks behoeve de opbreking geschiedt verplicht die vcrbete 1 ring vornieuwing of herstelling welke Burgemooiter on Wethouders zullen noodig oordeeleu nan te brengen onder toezicht va i 1 een beambte der bouwpolitie 20 In artikel 56 onder wordt het woord I yzerjn vervangen door metalen 21 Artikel 66 wordt gelezen als volgt Indien Burgemeester en Wethouders ver 1 moeden dat een gebouw door slechte samen 1 zoowaar weer een Maxim Nordefelt dus het allerlaatste kanon I De colonne trok daarop naar de Vaal maar werd aangevallen De Engelschen dreved de Boeren terug en verloren 3 doeden en 2 gewonden Het Berl Tageblatt zegt In een bespreking van de wgZigingen in het Pruisische ministerie dat door het optreden van de nieuwe ministers de homogeniteit die tot dusver in het kabinet ontbrak eindelgk ia tot stand gekomen Dit is gebleken uit het feit dat de heer Ven Bethmann Hollwcg die aanvankeiyk bestemd was om als minister van binnenlandsche zaken op te treden daarvan moest afzien omdat hy niet op alle punten met het programma kon instemmen dat de minister president hem had voorgelegd Hieruit biykt dat Von Bulow aan zgn nieuwe collega s een program heeft voorgelegd en dat hg daarop hun volkomen instemming vroeg Welk program dat is zal later wollij blgken wanneer het nieuwe kabinet foor den Landdag verschgnt Maar het Tageblatt weet dat er op dat program twee voorname punten vooïkomen die als gtondslag dienen moet voor de reconstrue e van het ministerie Dat waren de nieuwe ministers moeten beslist zyn voor het kanaalwetontwerp en zg moesten zich verklaren voor het vasthouden voor nu en in de toekomst aan de beginselen van het handelsverdragsysteem Hieruit volgt zegt bet Tageblatt vanzelf het derde punt en dat is dat de eischen der agrariërs op het gebied van graanrechten niet al te hoog zullen moeten gesteld worden En als vierde punt verneemt het blad dat algczien is van de ontbinding van het Pruisische Huis van Algevaardigden Indien deze mededeelingen juist zgn zegt bet Tageblatt dan volgt daaruit dat aan dit Huis van Algevaardigden de kanaalwet niet meer zal worden voorgelegd doch dat met alle kracht de behandeling der douanetarieven en de hernieuwing der handelsverdragen zal worden ter hand geno men Inmiddels zal tyd worden gevonden om in Pruisen by de bevolking propaganda te maken voor het kanaal ontwerp zoodat men als het mandaat van dit Huis voorbg zal zyn tot een beter begrip van de noodzakelgkh id daarvan gekomen een parlement kiezen zal dat beslist voor den aanleg der kanalen zal wezen Het Tageblatt vindt bot een vorbigdend verschynsel dat eindelgk in Pruisen eens gepiogd wordt algczien van kleine verschilpunten een homogeen kabinet te vormen en daardoor een einde te maken aan de zonderlinge toestanden die in de laatste jeren in het Pruisische ministerie waren waar te nemem V De Spannsche ministerraad besloot den staat van beleg al te kondigen in Barcelona indien de onlusten voortduren zullen de grondwettige waarborgen worden geschorst De Gazette zal een besluit bevatten watirby de waarborgen voor Barcelona worden geschorst Het conflict te Barcelona ontstaan door de werkstaking van het tramporsoneel is ernstiger geworden In werkplaatsen labrieken en werven waar de anarchisten zich onder de werkstakers mengen hebben incidenten plaats De burgerwacht en de cavalerie moesten herhaaldelgk aanvallen De bevolking verkeert in groote ongerustheid V De vergadering van de Oo tenrgksche kamer die Dinsdag jl gehouden werd heelt zich wederom door een opgewonden en rumoerig verloop gekenmerkt De Duitschredicale algevaardigde Bareuther hield een lelie protestredevoering tegen het aanvaarden van het beschermheerschap over de Katholieke Schoülvereeniging door aartshertog Frans Ferdinand en tegen de verdere clericale raanilestatie van den troonopvolger Rome aldus de algevaardigde zal Oosteurgk ten val brengen Hy kondigde aan dat de Duitsch radicale partg zou aansturen op een breuk tusschen Oosteurgk en Bome zonder zich te laten intimideeren door de clericale tegenagitatie Von Körber de minister president weigerde zich uit te laten over daden ol woorden van den troonopvolger Door den katholieken algevaardigden Kramer werd daarop een zeer belangryke rede gehouden Het verband met Duitschland moet volkomen royaal zgn maar Duitschland zelf zal de los van Eome beweging afkeuren welke laatste beweging tegen Oosteuryk gericht is Den Aartshertog behoorde men dankbaar te zgn nu hy den moed gehad heelt uit te spreken wat al reeds lang gezegd moest wordep Kramer werd onder het spreken telkens in de rede gevallen en vooral de vrienden ran WoU en Schönerer waren geheel buiten zich zeil van woede Verspreide Berichten FaiNKBinc De miuiater van handel heelt ter kennis gebracht bg nota aan de Fiansche en vreemde exposanten van 1900 die een belooning hebben opgeloopen het is byna onmogeiyk geweest met leege handen thuis te komen dat hun binnenkort gratia zal worden toegezonden het diploma en eeu exemplaar van de tentoonstellingsmedaille De aandeelhoudera der Figaro moeten 24 dezer samenkomen ter beraadslaging over de ontslagaanbieding van den hoofdredacteur Fernand de Rodays en over de verdere in verband hiermede te nemen maatregelen terwgl voorts moet worden beraadslaagd over het ontslag van den administrateur den heern ntonin Périvier binnenlandT 8TAÏEN G ENEHAAL V W E K U ËC B M m E H Zitting van Woensdag 8 Mei De behandeling der subsidiewet werd voortgezet Op art 57 eiaraen commiasiën verdedigt de heer Van öilse zjn amendement om niet provinciale cominissiën te benoemen maar ten minste 9 aan te stellen met vrgheid overigens van het aantal De heer De Visser en Ketelaar drongen aan op reorganisatie der examencommiasiëo De hoeren Mackay en Tydeman bestreden dit De Min achtte het verschil van zienawgze veel te groot om eeno reorganisatie voor te stellen De eenige wgziging ia het toestaan van vacatiegelden en meer vryheid voor de regeering om de leden der commissie voor akte A niet uitsluitend te recruteeren uit het schooltoezicht maar uit de oudschoolop zieners gepensionneerden van rykskweekscholen enz Overwegend bezwaar tegen het amendement heeft de Minister niet daar het mogelgk maakt Drente te voegen by eene andere provincie maar t amendement zou meer geven indien t toeliet deelen van districten by andere districten te voegen De heer Van Gilse wyzigt in dien zin zjn amendement De heer Mackay stelt een amendement voor als leden benoembaar te verklaren schoolopzieners on oud schoolopzieners Ameiidement Mackay aangenomen met 48 tegen 35 stemmen Amendement Van Oilse aangenomen met 80 tegen 3 stemmen Door den heer Tydeman wordt een amendement voorgesteld op art 2 om in plaata 60 cents 80 cents te betalen per lesuur aan onderwyzers voor hel herhalingaonderwys De Minister acht het regeeringsvoorstel billgk en voldoende Wil men het amendement aannemen darf zou hy toch niet meer dan 30 cents aan de gemeenten restitueeren De uitgaven voor het ontwerp zgn reeds tot 2 millioen gestogen De Regeeriug kan dus geen amend aanvaarden dat nieuwe verhooging zon veroorzaken Het amendement Tydeman wordt verworpen met 56 tegen 29 stemmen By art 3 verklaart de minister aan den heer Ketelaar dat de bedoeling is de vrge ontwikkeling van het herhalingsonderwgs aan de gemeenten over te laten Maar dat het de bedoeling is dat bg combinalie van scholen tot een inrichting van herhalingsonderwgs de nitkeering aan de gemeenten zal geschieden naar maatstaf van het aantal scholen 30 ets per lesuur voor maximum 193 lesuren per school en per jaar Art 4 bepaalt de termgnen waarop de verschillende wgzigingen in werking zullen treden De heer Ketelaar stelt een amendement voor om de uiterste termgn voor de uitkeering van het volle minimum aan onderwgzers te bepalen op 1 Januari 1903 terwyi in het ontwerp mogelgk is gemaakt de verhoogingen pas in 1905 of 1907 toe te kennen De Minister nam het amendement over Eindstemming over de subsidiewet Vr dag Daarna werd door den heer Troelstra zyn motie verdedigd ten gunste van grondwetsherziening en voor kiesrochtwgziging noodzakeiyk voor sociale hervormingen Hg beweerde dat liberalen en anti revolutionnairen de grondwetsherziening bestrgden niet uit zucht en voorkeur voor sociale hervormingen maar uit vrees te komen in het kielzog der sociaal democraten Hy betoogde dat versterking der democratie in de Kamer noodig is daar de sociale hervormingen gebrekkig worden gemaakt nu de medewerking der arbeidende klasse ontbreekt De heer Mees verklaarde tegen de motie te zullen stemmen omdat hg niet instemde met de daad der indiening ervan die slechts bedoeld de leden te monsteren en met het oog op de omstandigheden waaVonder deindiening geschiedt De heer Lohman bestreed de theorie van het recht der staatsburgers om te kiezen Alleen het staataboiang mag de quaeatie beheerschen De heei Veegens ondersteunde de motie Om tot eene afdoende sociale wetgevfnc te geraken is grondwetsherziening noodig tot het verkrggen van algemeen kiesrecht van rechtstreeksche verkiezing der Eerste kamer en van evenredige vertegenwoordiging De heer Verhey bestreed de motie als een ongemotiveerde alkeuring van hetgeen onder het bestaand kiesrecht voor de sociale wetgeving is gedaan en als eene onnoodige belemmering der sociale hervormingen De heer Bonman steunde de motie zonder de urgentie van kiesrechtherziening te erkennen De motie is verworpen met 65 tegen 20 stemmen Wg vernemen dat gister bj de Tweede Kamer is ingekomen het ontwerp betrellende de droogmaking der Zuiderzee N E C Met groote belangstelling zullen stellig duizenden in den lande hebben kennis genomen van de poging door onze regeering thans gedaan om het hoogst gewichtig vraagstuk van de verzekering tegen de geldelgke gevolgen van invaliditeit en ouderdom tot een oplossing te brengen Daaruit blgkt dat het Ministerie dit onderwerp waarover de Staatssoramissie tot geen voorstellen heelt kunnen geraken en waarvan zg zelve herhaaldeiyk verklaard heelt de moeilgkheden in te zien toch heelt aangedurld Wg verheugen ons daarover zeer afgezien van de vraag of de ontworpen regeling al dan niet aan de eischen beantwoordt Daarover kan trouwens nog niet borden geoordeeld omdat het voorloopig ont werp nog niet volledig bekend is en het bg deze zaak niet minder op de onderdeelen den op bet beginsel aankomt Hel medegedeeld uittreksel bevat nog niet voldoende gegevens voor een juiste beoordeeling Het is echter een heuglgk feit dat er nu een uitgewerkt ontwerp is waarover het advies der Kamers van Arbeid is gevaagd Dat de regeling tot stand kan komen met een bydrage van 2 millioen uit de schatkist gedurende een halve eeuw is voor velen zeker een groote verrassing Niet omdat zulk een bydrage wordt voorgesteld waarmede allen die een spoedige oplossing van het vraagstuk wenschen vrede kunnen hebben maar omdat de gevraagde bgdrage betrekkelgke gering is Van harte hopen wg dat wat de aanstaande Kamerverkiezingen ons land ook moge brengen het nieuwe vierjarig tgdperk dat in September een aanvang neemt zich door de definitieve oplossing van dit hoogst belangrgk sociaal vraagstuk zal onderscheiden Gemengde Berichten Acht metselaars die te Etten by Terlaag aan het Maandaghouden waren kregen nadat zy uit een cale gezet waren het te kwaad met een jachtopziener en dreigden hem met messen Ter zellverdediging loste deze eenige schoten en verwondde er twee aan de boenen Er is proces verbaal opgemaakt Te Anna Panlowna viel de predikant D van zgn catechisatie huiswaarts koerende van zgn rywiel In huis gedragen overleedhy weldra H C De werkman B van de gaalabriek te Breda was eergistermorgon werkzaam op den hoogaten gashouder Bg den teleloonpaal stapte hy over het hekwerk maar door een lichte nitglgding van zgn voot greep hy den paal waaraan hy zich moest vasthouden mis en viel omlaag Van eene hoogte van 34 meter pleite hg neer op het steenen plaveisel Het gelaat en het geheele hoold waren alschnweiyk onherkenbaar misvormd en bloed en hersenen spatten op tegen den muur De dood was onmiddellgk ingetreden en de ongelukkige heelt geen Igden gehad dan het oogenblik van zgn vallen Een weduwe en eene dochter biyven achter B C Een gevaariyke vereenigingl Menschrglt aan het Haarl Dbl Het volgende vermakelgke geval heelt zich voorgedaan Hier in Haarlem bestaat zooals men weet een Natuur historische Vereeniging waarvan lid zyn enkele planten dierkundigen alsmede een paar doctoren in 4e scheikunde sa iien misschien 10 leden vormende Nu was onlangs per advertentie bekend gemaakt dat een dezer dagen een gezamenlgke duinwandeling gemaakt zou worden en dat men verzocht werd saam te komen aan de Zglbrug hier te Haarlem Aldaar aankomende de een met een botaniseertromrael de ander wellicht met een kapellennet vonden de exsursinonnisten een politiemacht van zes man onder bevel van een inspecteur Of men gedacht heeft aan een Meibetooging of wel aan een anarchistiscben aanslag op een kongnenhol f Wel verdient de politie een woord van lof voor hare vaderiyke zorg STADSNIEUWS GOUDA 9 Mei 1901 De majoor P W van de Velde van het 4e reg inf alhier heeft overplaatsing ge vraagd bg den provincialen staf Bg Kon Besl is o a in zgn rang overgeplaatst bg het regiment grenodiers en jagers de eerate luitenant M M Eyssell adjudant bg het 4de regiment infanterie De aldeeling Gouda van den N R K Volksbond zal binnen eenige dagen haar eigen gebouw hebben Voor dat doel is door het Bestuur aangekocht het vroegere gebouw van de E K Leesvereeniging waarin op t oogenblik nog de fabriek van papieratnck gevestigd is De liberale kiesvereeniging te Aarlanderveen heeft candidaat gesteld voor de Tweede Kamer den heer A Kngll Hzn Voor de Provinciale Staten heelt de liberale kiesvereeniging te Aarlanderveen gesteld de heeren J W O Clant wethouder te Oudshoorn en J de Bruin wethouder van Zwammerdara E itr tT E Vervolg s Avonds om zes uur kwam tante aan Mgoheer van Hoven bad haar met z n rgtuig van de trein gehaald Toen ze uitsteeg was haar eerste vraag hoe Kareltje t maakte en ol hy big was met haar komst Toen ze hoorde dat hy ziek te bed lag stelde ze haar neet gerust met de verzekering dat ze alle kinderziekten kon genezen Van Hoven had z n tante in geen zes jaren gezien doch hg bemerkte dadelgk dat ze door haar asthma volstrekt niet veranderd was Ze was noch altgd klein en rond haar grgs haar glad en glanzend en vooral haar ogen waren even sciierp groot en blauw als vroeger En haar blik was bepaald voor wie wat op z n geweten had om bang van te worden uitvorsond en doordringend als X stralen Kareltje lag in papa s bed en sliep toen tante hem voor t eerst zag Zg verwonderde zich over z n blozend uitzicht maar t kwam haar vreemd voor dat hg in mama s met kant gegarneerde morgonjapon gewikkeld lag Wat is zo n vaste slaap toch heerlik I Hoe dankte de gelukkige vader de Hemel dat de knaap de gehele avond doorsliep Zo dikwela tante ook by m kwam moest ze onverrichter zake weer heen gaan Maar morgen zon haar Kareltje des te vroliker ontwaken Goeie morgen I Kareltje I Ja kgk maar ns goed rond Daar is tante Karolien Ze heelt wat voor je meegebracht Kgk eens n spoortrein die van zeil gaat n bouwdoos n doos soldaatjes Ben je daar nu niet big mee P 01 heb je al n bouwdoos P Neel maar k wil etenl Hemel hg heelt honger hy wil eten zei tante tot Louise die naast de knaap stond terwgl zy de hand van haar man krampachtig vasthield Toe Louise wendde zich van Hoven tot z n echtgenoot zorg dat de jongen wat te eten krygt maar houdt je aan de voorschrilten van de dokter Eu dan zullen we hem met rust laten Rust volstrekte rust is t nodigstel Kom lieve tante 1 Tanta wierp haar neef n verwonderde blik toe Zo n jonge vader had toch iets grappigs Als of zg niet wist wat Toor n kind t best was alsol zjj niet dadeiyk gezien had dat de hele ziekte van Kareltje slechts in de verbeelding der beangste ouders beatond De jongen mankeerde niets letterlik niets Laat me je tongetje eens zien m n hartlapje zei tante vleiend Hé hé hé Nu kom steek je tongetje eens uit De knaap sperde z n mond wyd open en stak z n rode tong zover mogelik uit Als we dat bg de meeater doen krggen we n mep zei hy terwgl hg tante wantrouwend aankeek Zo 1 En hy haalt ona de broek strat Zoooo P Kareltje had n strenge papa Toen hg noch verder over z n noch atrengere meester wou doorgaan kreeg hy n lerme stoot in de zy Heb k je niet gezegd dat je rustig moet biyven knorde de vertoonde vader Houd je mond en ga slapen En jy Louise geel hem spoedig z n alaapdr k wil zeggen z n ontbgt Kom tante In de loop van de dag trachtte van Hoven van n ogenblik dat hy met tante alleen was gebruik te maken om haar heel diplomatics dnidelik te maken dat hg verdere toezendingen vtn geld voor Karel minder wenaelik achtte terwgl ze hem persoonlik zeer weïkom zouden zyn In de namiddag wilde tante n wandeling doen naar t dorp maar Mgnheer van Hoven die t minder wenaelik achtte dat zo met de dorpsbewoners in aanraking kwam stelde n rytoertje met hun drieën voor En hg vond dat toen zo prettig dat hg t tot het vallen van de avond rekte en eerst terugkeerde toen tante Karoline hy na stierl van honger Toen ze die avond goeie nacht wenste voegde ze er bg Met Kareltje heb k t slecht getroöen maar morgen zal k me de hele dag met m bezighouden De volgende morgen o ellende regende t Buitendien zette de dag voor van Hoven slecht in Al heel vroeg kreeg hg t met Kareltje te kwaad hy wou weg trok dat mooie morgenkleed uit stampte met handen en voeten en brulde alsof hy vermoord werd Tante Karolien die gewoon was vroeg op te ataan ging juist de deur der slaapkamer voorbg toen Kareltje zich zo verzette Ik wil naar huis naar m n moeder Moedééèr raoedééér I daarop t geluid van n klap daarna n vreselik brullen en eindelik diepe stilte Na dit tussenbedryt dat tante Karolien stof tot denken gaf ging ze de tuin in om niettegenstaande de regen n luchtje te scheppen Ze had gisteren geen gelegenheid gehad om huis en hot eens goed op te nemen er was steeds iemand om en by haar geweest Ze was niet recht tot rust gekomen had geen ogenblik gehad om eens op haar manier rond te kyken Dat wilde zy nu eens doen nu de anderen noch niet zichtbaar waren In de tuin ontmoette ze de oude tuinman Toen deze haar zag nam hy z n pet af en maakte n soort buiging Houd je gedekt houd je pet maar op zei tante Karolien zeg ns ben je al lang hierP Noch niet lang Misschien vyf jaar Was je hier toen de jongen geboren werd P Neen dat noch niet Hoe oud was hg toen je hier kwam P Wie als k vragen mag P Wel Kareltje de jongen van je heer De tuinman krabde zich bedenkeiyk achter toor k Weet niet dat zal wel voer m n komst geweest zyn Hou je veel van de kleine Karei vroeg tante Karolien en keek hem daarby strak aan Hg glimlachte onnozel en knikte even Dat zal wel zo zyn ja ja I Ouwe snfferti mompelde tante eu wendde zich om toen juist haar neel met reuzenschreden naar haar toekwam en hggend baar vroeg wat de tuinman haar gezegd had Och zei hg toen tante over diens domme antwoorden sprak die man ia sul en verataat n mens maar hall Van hun rondwandeling teruggekeerd viel van Hoven z n vrouw zenuwachtig om de hals Al die vragen van tante omtrent Kareltje a doen en laten z n gestel z n lielhebberyen z n karakter en allerlei kleine bizonderhedeu hadden de ongelukkige vader byna radeloos gemaakt Deze dag was de laatste van tantes verbiyf t Was dus natuurlik dat ze t ontbyt van haar petekind wilde bgwonen Daar de jongen nog steeds in bed moest bItJTen geheel noodelpos meende tante begaf ze zich in de slaapkamer vergezeld van de ouders Waar slaapt de jongen anders als hy niet ziek ia P vroeg ze Andera P mgnheer en mevrouw van Hoven keken elkaar eena aan Anders P wel natuurlik in z n kinderbedje dat s noch al duidelik tante ha ha ha Hg lachte hartelik om tantes naïve vraag Hm kwam deze Gn heb je u goed kindermeisje P Vau zo iets heb k noch niets gezien Ja dat s n fatale geschiedenis Er is namelik hg keek erg bedrukt n ongeluk gebeurd het meisje heeft haar moeder ia van de trappen gerallen en nu moet ze haar oppaaaen Hm nu houdt jelui om my niet op ga je gewone gang ik biyi zo lang by Kareltje Maar tante 1 Neef keek erg onthutst Wg laten U toch niet alleen nu we U noch maar zo kort bö ons hebben Neen neen We blgven by ü dat spreekt van zelf Zo als je wilt zy tante droogjes maar k bad t wel aardig gevonden wat met Kareltje alleen te praten Och aan hem is niet veel aardigs Karel tel ns tot honderd maar langzaam Een twefe drie vier vijf zes zeven acht negen tien verder kan k t niet Domkop pruttelde de vader met n woedende blik op Karel die er inderdaad met z n neerhangende onderlip niet zeer snugger uitzag Zeg ns Kareltje zei nu tante zoetsappig terwgl ze z n handje greep en de brede lange vuile nagels oplettend bekeek Zeg ns hou je veel van vader en moeder Van wie hou je t meeat P O hg houdt zeker van ons beiden Wees toch stil viel tante Mynheer van Hoven in de rede Laat m zelf praten 1 dat is me veel meer waard 1 Nu ventje P Van moeder I En hou je ook van tante P Heeft men je nooit verteld van je tante die je immers wat gestaard heelt P Ne M n hemel 1 wat is dat n domkop zuchtte de papa Hoe honderdmaal hebben we van u verteld en nu t Ia verachrikkelik met de bengel I Waarom hou je niet zo veel van je vader P Vader ia altgd dronken Au mat die kreet greep van Hoven zich in de lendenen alsof hg daar n vreselike steek kreeg Dat zgn zeker cenuwpgneul zei hg Tante Karolien keek hem met haar grote blauwe oogen strak aan terwyi ze zei dat ze met m te doen had Terwyi Kareltje z n boterham at gebeurde er verder niets bizonders Het moet tante vreemd ign voorgekomen dat de jongen noch vertelde dat z n vader op de varkena paste Hoe tzg tante liet zich daarover niet uit Ze sprak in de loop van de dag over t algemeen niet veel meer t Scheen dat wat ze had gezien en gehoord n vreemde indruk op baar had gemaakt Dat ze tydig naar bed ging was met t oog op de afreis in t vroege morgenuur te begrgpen Van Hoven en z n vronw sliepen die nacht wat beter dan de vorige Do volgende morgen het schemerde noch gingen ze met hun drieën naar t staaion Van Hoven toonde zich uiterst opgewekt en spraakzaam Hg had t tante niet eens kwalik genomen dat ze de slapende jongen niet eena wilde goeden dag zeggen en kussen Aan t station was by onnitpnttelik in de vleiendste woorden hoe gelukkig haar bezoek hem en z n vrouw gemaakt had en drong er op aan dat tante spoedig terug moest komen en dat ze heel dikwels moest schrgven Hy praatte zo druk dat hg eerst toen de trein op de komst was het waagde te zeggen Als ü weer komt tante hoop k datKareltje gezond is en Doch de verdere woorden bleven hem in de keel wanttante Karolien zette u paar grote ogen op terwgl ze hem en Louise van onder tot boven opnam Het spyt me waarde kinderen sprak ze op gskoude toon t spgt me dat k U iets onaangenaams moet zeggen Ik was van plan U tot m n erfgenamen te maken e weet n paar ton heb k wel maar z e je je jongen is me volstrekt niet bevallen t Ia n afschuwlik dom en ruw kind I Daar kan jelui geen grote ataat mee voeren I Ik zal dus andera over m n geld beachikken Adieu het ga je goed Eu weg was ze Mgnheer van Hove en Lonise gingen zwygend naar huis zwggend en vol sombere gedachten werd de jongen door het echtpaar aangekleed en naar z n geliefd varkentje terug gestuurd En zwygend en rol sombere gedachten gingen ze aan hun dagelika werk Acht dagen later ontvingen ze van tante Karolien de volgende briel Lieve Neel en Nicht I Nadat ik U ruim de tyd heb gelaten om na te denken en vooral U te achameo wil ik niet langer wachten met U te zeggen dat ik uw domme loppery maar al te goed heb doorgrond Dat ik daardoor zeer ontstemd ben ia U zeker by t alscheid gebleken Maar t meeat neem ik t U kwalik dat je me voor zo dom hebt aangezien dat ik n jongen zo als Kareltje voor n spruit van U zou kunnen houden Ik trooat me echter dat k t niet ben U Louiae wil ik t wel vergeven daar je onder de invloed van je waarde echtgenoot hebt gehandeld Groet Kareltje van me Had je m ten minste z n nagela gepoetat 1 ÜW TANTE KAROLIEN ikfloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen ten overstaan van Notaria MONTIJN gehouden in het calé restaurant de Gouden Wagen a d Kleiweg 2 Hectaren 98 Aren 5 Centiaren Weien Hooiland in den polder Bloemendual onder Waddinxveen kooper de heer P Mol te Waddinxveen voor 1 5276 1IIARK TBBBICHTSDI Qoilda 9 Mei 1901 Granen Onveranderd met weinignbandel Tarwe Zeeuwsche 7 60 k f 7 85 Mindere dito 7 10 4 7 50 Afwijkende 5 50 4 6 J5 Polder 5 75 4 6 75 Rogge Zeeuwsche 5 15 a 5 75 Polder 4 6043 Buitenlandache per 70 kilo 4 70 4 ƒ 490 Gerst Winter 3 80 4 4 30 Zomer 3 60 4 4 30 Cbevallier 5 4 5 75 Haver per heet 3 4 3 60 per 100 kilo 7 10 4 7 30 Henaepsaadi Inlandsche 10 50 4 11 Bui