Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1901

Zaterdag tl iflei 1901 No 8500 40ste Jaargang mmm mmm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Iclefara ii St De Uitgave dezer Courant geschiedt dag e lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post n Afzonderlijke Nommers VT IF CENT£N Telefoon No S ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meey 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des midd GOUDA tenUndsche 7 ii ƒ 6 a5 Kanarieiaad f 1 k f 8 Koolzaad i Erwten Kookerwten a Niet kookende ƒ i Baitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 20 a 6 30 Boonen Bruineboonen 7 50 i 8 75 Witte boonen 4 Paarileboonen 5 75ii 6 2S Duiveboonen 7 75 i 8 25 Mais per 100 Kilo Bonte Amelikaansche 5 90 k 6 Foxanian 6 45 6 50 Cinquantine 7 7 50 V EMARKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vrijwel Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 21 4 13 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 19 4 2o et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug 1 10 4 1 60 per week Vette Schapen goede aanvoer handel gew 17 4 7 Lammeren groote aanvoer handel vrijwel ƒ 7 a ƒ ia Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 8 4 13 Fokkalvejen 10 4 17 Kaas aangevoerd 103 partijen handel vlug ie kwal ai 4 24 2 le kwal i8 4 30 Noord HoUandsche Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboler 0 95 4 1 05 Weiboter 0 80 4 o 90 ONTVANGEN DE NOUVEAÜTÉ S IN Parasols on Parapluies A VAN os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon mo SM Beurs vaii Aaisterdain 8lotkr 7 l 9 9J Vikri 8 l ll V 90 81 61 14 601 96 9 96V i HEL I HwnuiiD Cart Ned W 8 vJ dilo dito dltc S 1 dito dilo dito S UaMOal Uhl Qoudl latl 98 iTUILlaHhlijTing 1861 81 6 Oonin OU in papier 18 8 I dito ia til etll 8 I PoMmaaL Obl net ooiipoa 8 t dilo tiokal B 6JV1 98 14 SJ 100 7v 8 881 4 6 6 460 1011 4 194 98 101 m 6 1101 UI in 1681 100 6 66t 104 Smuxn Obl Biunenl Uti 4 dito Oeooni 1180 4 dito bij Sothi 1S8I 4 dito bij Hopv 1869 10 4 dito ia goad leea 1888 6 dito dilo dito 1884 t Bratiji Perpet lobuld 1181 4 I Tuuiu Oepr Coav leeu lStO 4 Sk leening una D I 0 e leenia HrieC ZoinAiK Bp v oblg 18 Unioo Ob 1 lit Sob 1S 0 Taxuinu Obl 4 onbep 1881 AvinaDAH Obligatien 18a 6 8 BoTTuoaH aied lmu 1894 8 NlD N A r Haadeliv aand 1 Aitadib Tab Mü Certia atea DaliUaatnkappü dilo Aru Hvpotheekb paadbr 4Vi Cult Mij der Voittanl aand Or H potheakb pandbr 4Vi Nederlaadiohe baak aand Med HaadelmaaUch dito N W k Pao Hyp b paadbr 8 Bolt Hjrpolheekb pandb 4 Utr Hypotbeekb dilo 4Vi OomiK Ocul Hong bank aand Bm Hypolbeellbank pandb i Amiiia Kout kj poth pandb 4 Maiw L O Pr Lien earl Ku Holl U Bpoor w Iti aand Ug lot Bxpl V 81 Spw aand Md Ind Spoorweg m aand Nad Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1191 dito 4 i Itaui 8poor l 1887 69 A Eobl SI Zuid Ilal Spwmij A H Dbl S PoLWK Warwhau Weenen aand I 0 l 0r RuH 3pw Mijd bl 4 Balliuha Hito aand ïaatowa dito aand I 100 I z u 1407 7 i lOJ 94 1041 ï l ï l 108V 1 104 IwaDg l omhr dito aand t 1 Klink Oh Aww ap kap obl i dito dito ob in 4 I Aluuu Ceni Pic Sp Mjj obl e Ohie k North W pr Cv aand l dito dito Win 9t Feter obl 7 Danver It Bio Or Spm oart T a lUinoii Centlil obl la goud 4 I LouUv kNaibTllUOav aan l Uexicu N 8pw ti Ie livp a 6 Uiu Kania 4pCt pref aand N York Outaiio k Weit aand l Ponn dto Obio oblig 6 Orefion Calif Ie byp In goud i 81 Paul Hian k Uaiit obl U n Pao Hoof Ina obig 6 101 108 10 9 11 100 1171 ii V 101 84 dito dito line Col Ie hyp O i OaNaoa Oan South Okert v aaDd Tan O Ballw kNa loh d o O Amaterd Omaibut Mij aand 1 Rotlerd TramweifUaati iiand Klu Stad Amatordam aand I 8tad Boiteriiam aan I Blla Stad Antwerpen 1887 1 Blad BruKel 1886 UoNO Theita Regullr Of aelsoh 4 OotTi Staatileanig 1860 i I K K Oo t B Ct lB80 8 Srasja Stad Madrid 8 1868 Nai Trr B Tk iw l i B u r K e r 1 U k e 3 t x d GEBOREN 6 Mei Wilhelmina onders W va der Steen en W Jager 7 öernt coders C A Tan der Klis en N Annaars I 9 Jan onders J ï Hoogendoorn enMA Verbnrg OVERLEDEN 7 P Binee hnisTr yan J de Brnin 74 j A van Ewjk 7 m 8 G de Jong wed D de Bruin 77 j GEHUWD 8 H C Kwak en M Tiese ma H van Leeuwen en A A van de Zwalm A E Smlnk en A Groenestijn A Boer en J Boower A van derLouw en G C Kerrebjjn A Stoppelenburg en L Kabout D van der Starr 1 en A van der Laan J van Os en D 1 van der Togt A Mugs en J Blonk OfitvanKen de Nouveaoté s IN ZOMEBMANTELS JapoiistofTeii n SAMSOM I AI VËKTKINTI iN Gevestigd te ROTTERDAM 1 I Goudsche Singel 51 C l v L 0 ARTS Spreekuren voor Xenuw en Zïplsziekten alle werkdagen S H I INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Ge1 roedersSTEEFSMA Bloemisten Turfsinge TELEPH No llé Bieden aan om thans te planten prachtig Variteiten van 1 I CACTUS UAIILIA S welke den geheelen Zomer met prachtig ge I vormde Bloemen prjjken en doorbloeien to 1 de vorst intreedt I VERDER HET BEKENDE IWlSeCTilil CI ER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onscbadelljk il Uier ro 51 Uier f 0 80 Liter f 150 FEANSCSE SToblïviÊivEEIJ heiiiisohe WassclieriJ H OPPENIIElMËlt 19 KriilKhade Botterdnm I Oebrevtrt r t ilc r Z M den Ronmtj I der Belgen Hoofddepftt voor ÖOUDA de Be r A VAN 0 S Az I Specialitoit voor het itbomeu en verven van I alle Ueeren en Uameagarderoben alaook alle I Kindergoederen I Speciale inrichting voor het atoom n van I pluobe maotelB veeren bont ena I Gordfjuea tatelkleeden ena worden oaar de I nieuwste en laatste methode geverfd Pam ExpclUr co 5 Daitif jaa waldt dit middai Mt vanaaaaBd aaoou dl püaaUtoda iawrijvia aauawaad lagn BhtasaÜegjIcIl tVarfoiidl iMd m t tea Tertroawen Mea Ultii plMllabdatamerlr lakê ldA1 86 6e i hdame atalpotl l T ImUardam tin Ulotli a ban vui TnyU Sanders Zenuw en Maaglijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangifc van adree per briefkaart i ordt dit boekje franco per poit toegeaonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbommel ïï E Tleescliliouwers van G ouda en omstreken RALKER NORDEN INKOOP VAN ü CL i d © iTL OJCL TT e 11 © 3 tot rie hoogste prijzen üoitcr CiJzenMeeg b d K TieiideweK Gouda A lv £ E ISIK AJtTSCI3 B SCHRIJFBUREAUX steeds voorradig en geëxposeerd bij A QTMT Kantoorboekliaiidel G FRAIKIN w ascht verft en vermaakt alle soorten van STROOHOEDEN é Contant VAN DE PAVOOEDT Cafi Cappenersteeg 14 en eeii Kinkhoest eeii liillueii a ONINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst raogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevluclit tot de van ouda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A iH T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van ëuptrior H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gouda O MIRBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te o rf A BOUMAN Moordrecht MNK8B NieuMrkerkad UhI A N vas ZESSEN Sclwonhoven J Th TORKKN Botlcop B V WIJK Oudaiatrr H BOLLMAN Bodegraven A SCHEER HaattreeH P W vEDE OudmmUr K va due HBI IDEN te Beeumjk P v n SPEK MoercapeUe D V n STAR Waddim meen Wed v BOLST Waddingsvem £ et voorai op de ECHT luuaétaokeaing met rood lotterst 3 JOberlahnstein ƒ 0 OmCCTEUKOCR VICTOKIABROM OBeKlAHIISWN X verkrijgbaar Overal fGENt L Maataehappif tot ExploUalie mm de VMoHa Bnm Kanttor toor Neder land Boom pjeê éO SoUerdam Koloiiiale Wervinj 1 Handheld f 00 bii het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor BS jaren Aanbreoggeld TWiSTIG GULDEN x tde t K SSHSSS plaatselSke ol GamizoeM Commandanten MUittepUeMigeu noer ue teapenem bü hnn onmiddellijken chef StÏMiLilil M c nmm a Totaal t f 1 0 Gouda Dmk van A BBINEMAN Zn Buiteolaodscb Overzicht Viljoen heett met vijfhonderd man het kamp van generaal Beatson aangevallen Viljoen kwam op zeer korten alatand van het kamp maar trok terag toen de Engelschen een pompom en een maxim lieten werken De Boeren lieten zes dooden achter De Engelschen zetten hen na en dwongen hen hon geheelen trein achter te laten die dns in Ëngelsche handen viel Kolonel Grenfell heelt het lort Klipdam aangevallen waar kapitein Dahl de natn rellencommiBsaris thuishoort Na een heet gevecht waarbij de Boeren negen gesnenvelden kregen werd de plaats genomen met 45 gevangenen en veel munitie Hartbeestefonteiu zal nu verwoest worden Het heet dat De Wet en Steyn in het westen van Transvaal zijn Het groote belangstelling heelt men in Engeland den nltslag gevolgd van deparle mentsverkiezing te Monmonth het district waarin bg de algemeene verkiezing in October dr Rntharford Harris werd gekozen wiens verkiezing echter ongeldig werd verklaard Vooral trok deze aanvnllings verkiezisg de aandacht omdat zij plaats had in een district welks voornaamste rijkdom in kolenen zermgnen bestaat en dat dus door de invoering der steenkoolbelasting direct werd getroüen De uitslag der stemming zou kunnen dienen als graadmeter voor de algemeene verontwaardiging tegen de kolenbelasting En die uitslag heelt doen zien dat een bij sitstsk belangfaiebbend kolendistrict getoond heelt in die algemeene verontwaardiging niet te deelen en de politiek der Regeering te willen blijven steunen Want hoewel dr Harris wiens rol bij den inval van Jameson nog algemeen bekend is niet werd candidaat gesteld zijn vriend en geestverwant Lawrence wiens verkiezing door dr Harris krachtig was aanbevolen werd gekozen met 4604 stemmen tegen 4261 uitgebracht op den liberalen oud algevaardig de voor Monmonth den heer A Spicer Beidt partijen hadden meer stemmen uitgebracht dan in October 1900 de conservatieven 200 de liberalen 634 zoodat de conserntieve meerderheid terugliep van 688 tot M8 stemmen Maar toch hebben regeerihg en conservatieve partg reden om tevreden te lijn over den uitslag van de verkiezing daar Monmonth zoowel in 1892 als in 1895 door een liberaal vertegenwoordigd FEVILLETOX Eindelijk Saamgebraclit 4 Nu is de kring der dames dte ik ken zeer beperkt hij sprak tot haar als tot iemand die op dit punt heel niet in aanmerking kwam natuurlijk waarom ook niet f maar toch hebben we ook daar nog het moeil ke der keuze Het moeilijke der keuze Dan moest hij innerlijk nog tamelijk koud zijn gebleven maar dat hinderde ook niet lik weet zeer goed wat de keuze mijner moeder is Maar Eichard hier werd de onbaatzuchtige deelDemlng de onuitroeibare waarheidsliefde het meisje te machtig De keuze uwer moeder I Maar wat is uwe uwe keuze Dat moet ge toch nog beter weten iWat liet ge er Weck uit Louise vergeef mij het valt mjj juist zoo op Gij hebt zorgen en angsten van wege uw vader en nu kom ik u daar met mijn afhires aan Wel vriendel k Vergeef mij toch Maak geen excuses Richard waarlijk ik steT belang in uwe aftaires Ze zag hem aao o het scheen hem als moest een Frudentia o Sankta AgneK of hoe de jonkvrouwen martelaressen uit de oudste geloolstijden allen heeten haren rechter den een of anderen geestig cynischen Tomeinichen consul voor wien sij het dood werd en er eerst bij de laatste verkiezing khaki werd gestemd V De volgende week zullen de Fransche Kamers weder bj elkaar komen en kan het gevecht met het ministerie weder worden aangevangen Het zal in den eersten tijd hard om hard gaan zoowel in de Kamer als in den Senaat De Senaat moet de Wet op de Vereenigingen in behandeling nemen en het laat zich aanzien dat de oppositie der clericaleu daar niet minder bevig vooral ook niet minder langdradig zal zjin dan ziJ in de Kamer geweest is Ten slotte zoo verwacht men zal ook de Senaat het ontwerp wel aannemen Het is echter niet waarschijnlijk dat het ontwerp ongewijzigd nit de senaatsdiscnssiën zal voor den dag komen Dan heelt de oppositie al weer veel gewonnen Hot ontwerp moet dan opnieuw in de Kamer worden behandeld en daar zal het lieve leventje dan weer van voren af aan kunnen beginnen En als dan de definitieve aanneming zoo kan worden litgesteld nog gedurende een goed jaar dan hebben de tegenstandera hoop het na de algemeene verkiezingen hot wel voor goed van de baan te zien gaan Zoo zal het ontwerp over de arbeiderspensioenen dat in de Kamer aan de beurt van behandeling is ook nog wel geen kans hebben heel spoedig naar bet bulletin olfl ciel te verhuizen Maar Millerand en de zynen bonden aan en trachten er door te krijgen zooveel en zoover als zij maar kunnen Onafhankelijk van elkander wei ken drie oorzaken samen om den toestand in de hooldstad van Catelonië dreigend te maken In do eerite plaats een krachtige agitatie voor het herstel van de Catalonische republiek een beweging die de laatste weken grooter omvang kreeg en de regeering voorzichtig deed worden met het gevolg dat een wapenmagazijn is ontdekt waar men 120 geweren 43 loopen 212 bayonetten en vele kisten met 16000 patronen en 30000 hnlzen vond De aanstaande verkiezingen hebben de politieke hartstochten dubbel opgewonden en daarbij l wam nn nog een groote werkstaking in labrieken en onder het trampersoneel Op het eene punt der stad ongeregeldheden bij bet uitgaan van een meeting voor een oualhankelflk Catalonië elders woelingen voor fabrieken enz terwijl onder de gearresteerden zich twee personen bevonden die nit Buenos Ayres waren gesignaleerd als anarchisten Dinsdag breidde de staking brengend getuigenis aflegde evencoo hebben aangezien Wanneer hier te raden valt wil ik u naar mijn allerbeste weten raad geven Het móest echter eigenlijk niet noodig zijn Hij haalde zijn schouders op Ilh n een manj die voor zoo iets eigenlijk geen tffü heeft Louise Maar toch ook weer geen man die zich een vrouw laat uitzoeken zou ik denken zeide zij droog 0m verliefd te worden heeft men overigens nidl veel tijd noodig Zoo kijk kijk dat weet ge dus ook Stellea we ik weet het van hooren zeggen zeide Louise die nu haar gewone kalmte herkregen had en die het aan zout voor haar opmerkingen volstrekt niet placht te ontbreken Ja het verliefd worden ueide hij gerekt De jonge fabrikant begon hoe langer hoe meer behagen in dit bedenkelijke onderhoud te scheppen Ik loot dat ik verliefd ben Louise Hij zag haar daarbij curieus aan met een bijna komische onzekerheid half eerlijk halt met een stille bedoeling I uise Heidloff had nog een kwaad oogenblik zóó ot overloopens toe vol van bittere pijn ah een oogenblik maar die kan Hoe sprong het lot met haar om niets niets werd naar gespaard maar dat ging voorbij Verliefd ï Dat ware slechts te wenschen zeide z En dan spreekt gij nog lang van het moeilijke eener keuze wanneer bet hart om zoo te zeggen reeds gesproken heett En nu moet ik u zeggen wat voor indruk die dame op mij maakt Ze schudde weer twijfelend het hoofd maar richtte het terstond daarop met beslistheid omboog Komt zich nit en namen de woelingen zoo toe dat de troepen moosten optreden met het gevolg dat vele dooden en gekwetsten vielen De standjes te Barcelona moeten veel erger zijn dan de regeering daarover Iaat uitlekken De censuur is ingesteld en de teleloniscbe gemeenschap met Barcelona is verboden Bizonderheden lekken over hetgeen gebenrd is niet uit Alleen moet de regeering erkennen dat de toestand ernstig is wat ook wel duidelp is geworden nit de maatregelen die de regeering heeft genomen en waarvan Reuter heeft geseind De beweging te Barcelona ou van veel ernstiger strekking zijn dan de gewone standjes die bij eene werkstaking zoo licht voorkomen Er moet sprake zgn van een beweging tot het verkrijgen van autonomie voor Catalonië waarin de republikeinen een groote rol spelen Overigens schijnt de regeering over de uitbarsting van de crisis niet verwonderd te zijn Uit particuliere inlichtingen was reeds eenigen tijd geleden duidelijk geworden dat anarchisten socialisten en separatisten het erop aanstuurden eene algemeene werkstaking te Barcelona nit te lokken Dit schijnt hnn ten slotte te ziJn gelukt en de standjes zijn daarvan bet gevolg De regeering heelt den staat van beleg afgekondigd en hoopt voor de verkiezhlljwi den toestand weder in regelmaat en orde te hebben teruggebracht Vermoedelijk zal wel niet veel betrouwbaars over de gebeurtenissen uitlekken totdat hot bericht komt dat de rust weer is hersteld De Dnitsche Rijksdag heilt Woensdag een reeds lang aan de orde zijnd voorstel aangenomen dat betreffende het verloenen van presentiegeld aan de leden met toekenning van vrij reizen van de woonplaats naar Berlijn en omgekeerd t Is een oude zaak die reeds herhaaldelijk aan de orde is geweest maar steeds door de regeering werd bestreden Bij bet debat had een eigenaardig incident plaats Zinspelende op een den Keizer toegeschreven woord Hoe moeten deze deugnieten nu ook nog geld hebben betoogde Singer dat men voor het toekennen van het presentiegeld moest stemmen om te toonen dat de Rijksdag niet was samengeeteld uit deugnieten die zich laten intimideeren Posadowsky antwoordde dat het te betreuren was dat men eiken dag meer en meer den Keizer in het debat trok op gezag van praatjes De keizer had bedoelde woorden nooit gesproken Dat de minister er zich over ver die welke gij bedoelt op het bal f Hij knikte langzaam üoed Ik sal ook komen Wie is het Het zijn er twee zeide bij terwijl hij haar in het oog hield en zich aan haar hernieuwde T rlegenheid te goed deed De lieveling mijner moeder is een heel iong allerlietst ding Gij moet trouwens de familie ook kennen de Walch s groote staalfabriek ija zeker zeide LQuise diep ademhalend Zij herinnerde zich dat mevrouw Walch de moeder slechts weinige jaren ouder kon zyn dan zij zelve Dus het volgende geslacht was haar reeds op de hielen Tijd hoog tijd dat ze geheel in de schaduw trad Mij dacht dat waren nog maar kinderen YOCRde ze er iets zachter aan toe Volkomen juist veel meer dan een kind is Greta Walch ook niet zeide hij i Mij althans is ze steeds zoo voorgekomen Ik heb in haar altijd slechts het schoolmeisje gezien Maar ze danst nu naar het schijnt Ën zoo iemand is dan aanstonds geschikt om te trouwen De toon waarop Richard van deze Walch s sprak was nu juist niet verontrustend Maar slechts een bewijs te meer dMrvoor dat zijn neiffing reeds beslist een andere richting uit ging Loaïse zag hem vragend aan Zeg nu ook iets van de andere dame de eigenlijke zeide zij zacht ne eigenlijke herhaalde hij langzaam en alsof ihij droomde Ja ik ben nieuwsgierig hoe ze u bevallen zal Maar nu wil ik niets meer zeggen Daar zijn we ook aan de Gendarmenraarkt waar gij wildet uitstappen hij moet vandaag verduiveld hard gereden hebben de kerel bederft het paard heelemaal ik heb er heel geen baast dat de keizer zoo dikwijs in het debat wordt betrokken is vreemd hü zelf toch weet dat geen vorst ter wereld daartoe meer aanleiding geelt Verspreide Berichten FBAiiKainc Daar wordt nu toch zoowaar nit Algiers bericht dat de belaamde burgemeester Max Regis de volgende week naar Parijs overkomt om tegenover een bijzonder door hem te vormen commissie eens haar fljn rapport nit te brengen ovor de jongste gebeurtenissen te Algiers Daar is te Times opeens komen verklaren dat de kapiteins Vonlet en Chanoine heel en al niet dood zijn ze zouden zich bevinden aan het hoold van de troepen van den sultan van Wadal en diens manschappen drillen tegen Frankrijk Aan het departement van koloniën oordeelt men het niet eens noodig die praatjes tegen te spreken tal van menschen zyn getuige geweest van hun dood DurrsonLiBD De keizer komt heden tegen hot middaguur te Straatsburg aan in gezelschap van den gouverntnr ol stadhouder vorst ven Hobenlohe Langenburg er dan zal dadelijk ten paleize een lunch worden gebruikt Tot Zaterdagmiddag militaire manoeuvres feestmalen en ander dergelp gedoe en dan naar het kasteel Urville in Lotharingen De regeoring van Saksen heelt den plaatselijken autoriteiten last gegeven tot de instelling van een woningcommissie en een plnatselpo verordening in deze in alle gemeenten boven 20 000 inwoners De kopersmmen te Hamburg hebben in verband mot de nitsluiting van enkele Meibetoogers die eigendunkelijk bnn werk verzuimden en naar aanleiding van bnn eisch tot loonsverhooging tot vijftig pfennig per uur eergisteren eenparig het werk gestaakt Op lie scheepstimmerwerven kon eergisteren nog doorgewerkt worden docb de werkgevers wilden alle arbeiders doen staken als de kopersmeden weer niet onverwijld aan den slag gaan acht op geslagen IJus wilt ge Dinsdag werkelijk komen het is u ernst f Nu goed dan wijs ik u haar Hiermee namen ze afscheid terwijl ze bij den wagen stonden waaruit hij haar geholpen had Hij sprong weer naar binnen groette nog eenmaal uit het portier en reed weg En Louise met moede leden ala had zij heel en langen weg te voet afgelegd ging haar commissies doen IV Zij is het niet waar V vraagt Louise Heidloff zacht den jongen chef der firma Seemann terwijl ze met de oogen naar den groep in de nabijheid wijst Met deze woorden kan slechts tïén persoon bedoeld zijn want deze is de eenige dame onder ongeveer vijf heeren die hun uiterste beat doen haar te onderhouden Richard richt zijn blik er heen en ontmoet ook aanstonds het vroolijk blauwe oog van Rita dat hem over de andere mannen heen oftuaschen hen door gevonden heeft en vriendelijk groet Nergens ataat Rita hem beter aan dan in groot gezelschap hij heeft dat reeds een paar maal opgemerkt omdat ze daar zonder eenige ostentatie maar op een manier die hem innerlijk vleit nu en dan een prettige vertrouwelijkheid tusschen hen beiden laat merken die hem toch maar al ie zeer van haar overige bewonderaars want die heeft ze altijd uitzondert Wêrdt vervolgd