Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1901

I Maandag 13 Mei 1901 40ste Jaargang No 8501 fiOUDSCHE COURANT lyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GOUDA VAN DE PAVOOBDT Calê Telefoon No SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekendnatfr plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des raidd TelcfwHi se De üitgnve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dïie maanden is 1 2 5 trance per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Ooada Dmk van A BRINKMAN A Zn Boborgb naar Venloo beiden van s HertogeotKxcb en F W Horstini van Leeuwarden naar Bozendaal de telegra at P Tan dar Tol Tan Eotterdam naar t GraTenbage en werkzaam gesteld ten bnreele Tan den Ingenieur der telegrapbie aldaar de bureelambtenaar der postergen en telegrapbie 2de klasse D P Kobart van het bureel van den Ingenieur der telegraphic te s Hertogenboscb naar dat van dien te Utrecht de bureelambtenaar der postergen en telegraphic 3de klasse J N M Hayer van het bureel van den Ingenieur der telegrapbie te Zwolle naar dat van dien te Öroningen Werkiaam gesteld 1 Juli Ten bnreele van den Ingenieur der telegrapbie tè s Hertogenboscb de adsistent J A H Hetterschij van het postkantoor aldaar met bepaling dat bij van 1 Augustus a s al zgne fnnctiën zal uitoetenen ten bureelc van den Ingenieur der telegrapbie te Qreningen Eervol ontslagen op verzoek 1 Hei De klerk dor posterijen en telegrapbie 2de klasse W 1 C van Santen te Rotterdam telegraalkantoor de brievengaarder te Oudorp K Boys 1 Juli De brievengaarder te Hendrik IdoAmbacht J Berkhout ONTVANGEN UE NOUVEAÜÏË S IN Parasols en FarapMes VAN OS z Md TaUlenr Kleiweg E 73 ÖOUDA Telephont Mo 3i Iteurs van Anisterdaiit Vrkn 8 IVw ov 4 8l 8I 9 VI Slolkrs 78 i I MEI ifU iai i o U rt N i W S V dito ai o dlic i V di dllo ililo 8 Hoxaia UU Sowll llil as 4 ÏTAWa InMhryïiDg l fl 8l OosTni Obl in papier 1808 I dito io l erll 8 t PoftTueu Obl met ooupoa B dito tioilet 8 Rveun Obl Blnoeiil 181 4 4 dito Oaoou 1880 4 dito bij Holhl 18811 4 dito by Hop ISSa BO 4 dito in goud leen 18BS 8 dito dito dito 1884 I Rmiji Ferpet wkuld 1881 4 e TntUU Oapr Oonr lem 18 0 4 aS 14 100 suvi 88 88V 87B 4B0 8 101 1 4 8 101 Oeo leaning Mtie D O EtUD AnEp T oblg I8 S Hiiioo Ob iit 8eli 18 0 VlHKUlL Obl 4 onliep 1881 A liT DAli Obligalian 18KB S i BoTT iii Sted iaeu 18V4 B NlD N A r H ndelBï aanil Arand b Tab MÜ Cer itaatan Deli Haataahapvij dito Arn Hjpotkeekb pendbr 4 i Onlt Ml der Vontanl und Gr Hypolkaekb pandbr 41 1 Nederlandiohe baak aand Nad Handelmaatub liilo N W k Pao Uyp b pandbr 8 Bott Hypolbeokb pandbr 4 ütr Htpotheekb dito 4 i OoSTIHI Öjat Hoog bank aand Bdil Hjrpotbaekbank pandb B Auniu inU hv polli pandb 4 lluw L O il Urn een 8 110 UI 117 1B8V 100 BBl B8 104 NlB Holl U 8poot w Mij aand Mij tot Kipl 8t 8pw aand Kad Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Aft 8pm aand dito dito dito 1891 dito 4Vi lUUlSpoorwl IBSI SIA Kobl B Zuid ltal Spwmij A H obl I FoloN Warmha Weenen aand B118L r Hun BatliHbe ilo aand Fanowa dito aand B Iwang Pombr dito aand B loof t m I lil I 140i 1 10 BI 10 Eniek Ok Aaow Bp kap obl 4 dito dito obli 4 Aiuanu Cenl Pao Sp My obl B Ohio Il North W pi C T aanil dito dito Win St Heter obl 7 I l Denier k Rio Or Spm oen i a nUnoia Central obl ia goud 4 LoniiT k Naikfilii Cer aanil Mexiro N Spw Mu Ie hma Hiaa Kaniaa f 4pGt pret aand si Vii N TorkOnta okWeel aand Penn dto Okio obllg 8 Oregon Calif Ie hrp in gond a 8t Paul Minn fc Manit obl i Dn Pao Hoof Ion obig dito dito line Ooi Ie kyp O B OMasA Oan 8oulk Ck t T aand Tm O Rallw k Na lo k d o O 101 lOB 101 100 1 117 101 84 Amtlerd Omnibua Mij aand Hlu Stad Amaterdam aand I 8Ud Bolterilap aand B BlLSiI Stall Antwerpen 18S7 1 Slad Bruaaal 1888 1 Hoicn Theiu Rogullr G elaob 4 Ooari StaaUleanig 1880 B K K Ooat B Cr 1880 Sras 8ud Madrid 3 1888 Nin Vm Bik Avb SpoeL eert Ontvanf eD de l louveaoté s ra ZOMEBMAITTELS JapoiistolTeii II SAMSOM VERSCHEIDENHEID Een gruwelijke moord heeft plaats gehad in het dichtbg Berlgn gelegen Mariendort In zfjn eenigszins eenzaam gelegen kleine woning groei de sigarenhandelaar Bobbe een kuil onder den vloer van zgn kamer schoot zijn bnisjutlrouw genaamd Hemmling die bjj had binnengelokt dood en verstopte bet geheel ontkleede lijk in het diepe gat Toen de twee kinderen van juUronw Hemmling oud 7 en 9 jaar uit school kwamen lokte hg dezen eveneens naar zich toe schoot ze ook dood en wierp de Igken door een vallaik in het onderaardsche hol bg het Igk hunner moeder Toon Hemmling de man der vermoorde Bobbe later naar zgn vrouw vroeg noodigde deze hem uit een kopje kolfle te komen drinken en probeerde ook den man te vermoorden Twee schoten trollen Hemmling in hoofd en rug maar niet doodelgk h j vluchtte en kwam een paar gendarmes tegen Inmiddels had ook Bobbe de vlucht genomen hg erd echter door de gendarmes onderweg bespeurd en schoot daarop ook zichzelf dood Tot dusver had niemand eenig vermoeden van de algrgselgke bergplaats der Igken in Bobbe s woning tot dat een minnares van bem bet valluik ontdekte dat in de gedaante van een kachelpiaat den vloer voor den kachel bedekte Men vermoedt dat Bobbe die het huis van Hemmling had gekocht maar achterstallig was met de betaling zich door een moord op groote schaal van de geheele familie Hemmling wilde ontdoen Tien jaar geleden had een soortgel ke moord waarbg ook een valluik werd gebruikt in t noordelijk deel van Berlgn plaats waarbg de moordenaar ook een sigarenhandelaar was en ook Bobbe heette De moordenaar van thtna was een onbeduidend persoon met een zoetsappig gezicht die gegrepen werd toen hg met de tram naar Berljjn reed Bg de poging om hem te arresteeren bood hfj eerst op het balkon van den wagen hevige tegenweer t Nieuws meldt Een landgenoot wiens naam men oni noemt was verleden week te Brussel voor zaken en sprak aldaar een Engelschen hahdelsvriend 66k met name genoemd die voor het Engelsche Gouvernement 35 000 paren schoenen had gemaakt en betaling gekregen Onlangs was deze aan het War Olflce het departement van Oorlog te Londen ontboden en werd hem gevraagd van welk leder hg zolen en bovenleer bad gemaakt Men vroeg hem zooveel dat hg wederkeerig verlangde te weten of er dan iets aan die schoenen mankeerde Men bleef hem het antwoord daarop schuldig maar bestelde direct om binnen korten tjjd te leveren een tweede part van 35 000 paren Toen hij het War Office verliet ging een olficier met hem mede en deelde hem in het geheim mede dat die eerste 35 000 paren door de Boeren waren ingepikt ADVEIJTKISTIKI aebrGfdersSTEEIT MA Bloemisten Turlsingel ÏELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welko den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDEK HET BEKENDE llfilKCTEW CIDER dat door bgvoeging van iO deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en Trachten onschadelijk is Liter f 0 50 Liter f 0 80 i Liter rt SO tf Hat bak naekadatykala 1 makkaljikitapoolamIMalnocl G FRAIKIN wascht verft en vermaakt alle soorten van STROOHOEDEN k Contant Cappenersteeg U en wmwimnmi Dvur CeiWMh alctOMtn awibcvolen Met CereDtpkMiw n Ooud BckroomU PRAEPARATEN VAN éS r y J i J volwusenen febrek wm teüutt slechtt vpuiTertirtnc lenuwhoofdplin ter T iterkine na xiekte of kraambed koorti eo hu e eevoleen QUINaXaROCHE I RRUGINEUX in bet buioader tegen Btoedfcbrck BtetkMcht kwalen Tan KritiBcben leafttjd em Vcrkriigbn r m flacon ft 1 90 co X P j jf p jl pjifi TOtdiaain versterkend aanecnaam ux nmk voor dteelijkKhgeb Ik vooral v Mjr kinderen iwakken enkllerachtigegeitellen leer an teb velen AU ene Bkncbtl e drank bi itooroUsen Oer spyaverteriogsorganen ea dlarrhée ook voor luigelingen en kleine kinderen Pn per bm a S Ki t 1 70 4 i4 Kgr ƒ 0 90 H Kgr O ftO CbemlKb M Alb CllllrAf Speciaal voor Kindervosdlng in buMCO t H Ktr O ÖO luWere TlCin OmikCi Kgr ƒ 0 50 H Kgr Q aC AcilltnSI C ttfStf Hf n Het rookeo eener halve Ogirette U voldoende t b trii S ding van de hivigite aanvaUen van Apthma te In dooijes i 0 80 en ƒ O BO TfltTlflHtldP RAnhnim fruit PUROATIEF tegen Vawtopplnj Aam beien Migraine Congeitie etc v o l kiililaxani voor kinderen bewtjicn de Tamarinde Bonbons van KRAEl EUEN Sc HOLM belnngnjke diemten f daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangetiaam i Priji per dooiie 0 90 en O ÖO oltTlSsilfal JlcfSllfkG algeme n erkend ah het BESTE huiimiddel Verkoudheid en Reelp jn het U een aiymoploiaend co renachtend middel bU uitnemendheid uitaluitend m Q fleKhjet verkrijgbaar Priji ƒ 0 80 per Heichje J 0 f ra parahH fan KRAEPELIEIf fc HOLlf U Ziltt ti m atUn pw0ra M n tlfftultem miarop dê naam ut MaiuHttttMif m rvkr Jj aar Hj d MM e KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST HIHger MaatmaeMneê zgn voorbeeldig in coiistmetie en alwerking Miuger XaatmmeMneê zgn onmisbaar voor bnisliondelgk gebruik en nijverheid Mngtsr Haaimachtnet zgn in alle takken van industrie de meest gezochte Mlngrr B aalmachtuet zgn ongeëvenaard in werkvermogen en dnnrzaamheid atngtr KaaimacMmeg zgn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderrlclit gratis ooit in het moderne bordaren TmU TntHaitiUlai Parijs 1900 Urand Prix SINGEH MAATSCHAPPIJ GOUDA Lange Tiende weg 27 Het groote aantal zenuwkwalen vuient i hoofdplJnsf totd voorafeKKndBkaBtiMkenflDvaaap pleilfl harMalwro rta toa trotsMrM DOK steedi alle middelen door demedieche wstanachap atDgnwand Eerst aan dan alenwsn tUd kOKt de eer toe dat alj doorliet geliniik mtiknn vaa des eenvondlHtenweg aaaislljk langs de hald Mae phyilologisobe ontdekking ndaan liMft dle na honderde proefaieningen tlianaovei de gelisal wereld verbreid u en tenrfjl slf in wetenncbappelljke kringen dn hoonte belangsUlting wekt Uvsna eene weldaad blijkt te ilJn voof 4s aan sennwkvalaa lijdende menaoiiheid Deie geneaawllse la oltgsvooden door aen gevezen Oflclsr van Oetondhelt Dr Roman Wefsamano t TU lioren en barnet op da DO dervinding opgedaan In eeae GO Jarlga praktijk Ilvar waaarthlac vitn h li M Maal prr daa w rd n ln rta fCKefalkt i f r n d r ric tanld oimiddcllljtt an hat aCKaw tel madegrdcclil Hat daze geueeswijM warden werkelijk avhlttarenda rasaJtatan vwkMgiS n sU maakte 100 veel opgang dat van een door den uitvinder reaehrevan werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE D gétnl Bohnrten van booggrplaatate aeuep aan ds polyklinTak l Panji rui Rougamoiit 10 Sibihb hire voorkoniiag an gtnaUng binnen korten tl d rrada de irie dmk vpi lienen ix Uit boekje bevat niet allaea vor bet gnate pakliek verstaanbare v rlc taring en ontieiit het we u der niflnwere therapie en da daaraieda selfa ing maai ook vindt meu daarin wetensehappelljka verIt deïe gi in pawijie gawlltl ïjjn soomegs anchrlft v b HkuiidiKiii oudar welke P ialère iei Sr srofeatar Bi er mud ar praktiaeerand gaearahaar aae hat kraak llnelgaü cvatlDht dn Charantai Sanliatirat l Dr Co n Stat n firoitmann ntal dr arraad arta laJöhlInaae Or P Foraitlar Banasihser dlrtolaur van nei hat iitaal te Agsn Bahalairalh Or Soharlag kaataal Sutaanlt SaS Etui Daraea mad dr ganaailiair d rt taur der Batvaao tiiaKapautiaaha larlohting vaar tanuwllldwa Is Part ai tMü 8t Kanart 334 Gonial von Aic anbiah med dr la Corru Dr fluakaok erread srti da rkatti OberiiafelLrit Jaohl med dr ta Waanin Dr C Bongaval te La FtrHéra Eura lid waa daa CeMaallOantral d hjrglèM It e Santa Jn Frankrijk en ve undeieu daranda alin slaataelljfca iwakta vanwakking vaa isbauiae au a alj ile reèda oBdar te aealnudlffa dellnf ceweeat sIJb ttaar door de bekends nfddelaa als nthondingsan aa kandwaMrkniir jn eleofriseersB atoomlooi of leebadan fean eneilBg of laaWnc honiiar k hebDen ea ten slotta liJ die vrc seravlaii vaar bcraart sn aütaa ladaa t kandwaMrkniir kwaal stvondan irM anlaütaa ladaa babbaa wagana la 1 baan baafia4a mI debsM ald venohlinsalsn ala IkkariRBse en danker ardee vaar vaa krtesallni la se kat slapen vee haadaa sa veelas mm a v mam als ook aan Ish mWm lljdasda san blertiaaM as hraantalaeahsW aaa al daaa dm aatanrUn vaa amarlildar aWss Itjdasda san blertnatrt an hraabtalaeahsW A aa geaoBda lafh aan Jongs sraeaen dIS veel mal bet baefi srkan en neeetalljka reaotta wllleai voMkaaua wordt driueDd aan leradaa iloh het bovaa Tenaelde wsrkje aan te sobaffan hetwelk op aaaTtaga kaatalsfts sa naao var eadan wordt door Amatardaas door M CLKBART a HeJllmwet Katterdaaa IP K vaa HA VTKN KOLf F Ipotbakte XorU SeoMaH 1Vkraekt LOBRT A POHTOX OndanWit h J da Oaardbnff T r na Is da Dr WalsaaiaBa Ba lts hrgtanalaelt iBodleinale tentoonstelUi Op de JoBKste hrgtsnalaea iaodleinale VIJia 4sw da KedUoha Julj M t 4a Wl telUni ra iüni vcraa lla balis aaad Patent H Stollen M nu m ttttU iir iiini ntniuii niutturt imntmi UlilUCI Warnung IMr trwme Brti tg Mn mm Pal lit H Slolttm miii m M Mw Mr Hm kuif dtim waaf atets tclMrfmt H StoU t mr nu m M x r ik attMi imnttmilmtM m Ml funnti M ti n i m nO mÊtMsiim Aan allen wier nnwcealel Bi rAf mtttdar ia ait 4 sii la fasu naaaada nnwaatatlclicldl HJ an waarvan de kenteekenea aljn aAreaiiche heerdslta mUralna lofeete hMf Saljn bisedaadrani areata erHtkalbaarhald gajsagdlia J alapelooihald neaamatlfka anraat en anbahatenit s lee tand verder alle ileken aie deer beroerta atroSkD wai den ea aeg lUdën aan de favoleen daarvaa Moaii varlaastisiaa saveraeiaatal srekaa eware tongval Mealenjk alekaa stljniaM dar gawrieklaa aiat ve art Dit Ko bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bulteniaiidscli Overzicbt De tocht van generaal Plnmer blijkt op slot Tan rekening niet zoo roorspoedig te zgn geweest als de triomlantelgke telegrammen van Kitchener eerst deden ermoeden Terngkeerende van Pretoria had hij met Teel moeil jkheden te kampen Een deel van het buitgemaakte vee moest onder weg in den steek gelaten worden Verder hebben de Boeren de Britsche afdeeling aantetast on een aantal gerangeuen welke b4 Coeoiassie drüt in Plamer s handen waren gevallen bevrjjd terwgl deze laatste ook bij deze gelegenheid een baitgemaakte kudde moest laten glippen Zells verloor Plnmer toon ö man aan gevangenen waaronder een kapitein De telegrammen gisteren ontvangen over geruchten bi Klipdam enz geven vermoedelijk nadere lezingen van reeds door Kitchener uvergeseinde berichten Herman Haul toekent in de Figaro Kitchener en Waldersee blgkbaar in alles hehalve vroolpe stemming kijkende over de kaarten van Transvaal en China been die Toor hen liggen En het onderschrift zegt dat het tegenwoordig blijkbaar heef lastig il een held te zijn Heelt Kitchener gelegenheid genoeg gehad zich een held te toonen voor Waldersee was dat niet zoo gemakkelijk Lauweren op het slagveld heeft deze veldmaarschalk in China niet knnnen behalen Niemand betwist overigens dat hiJ zijn plicht gedaan heelt Maar die lag niet op wat men gewoonlijk het veld van eer noemt Ën nu vertellen goed ingelichte Dnitsche bladen dat de Dnitsche troepen spoedig naar liuis zullen gaan Tier Dnitsche oorlogsschepen zullen in de Chineesche wateren blgven om indruk te maken op de Chineezen en hun er aan te herinneren dat zi hun verplichtingen ten aaniien der schadeloosstelling zullen dienen na te komen Dat de troepen terug zullen keeren zal in Daitaetaland met groote voldoening worden vernomen Niet alleen omdat er weinig krijgsmanseer voor hen te behalen is meer nog omdat de Dnitsche troepen langzamerhand alleen beginnen te ttaan De troepen van andeife mogendheden zijn of worden teruggetrokken en ook om politieke redenen vindt Duitschland het niet wenecheiyk in China FEVILLETOX Eindelijk Saamgebraclit 5 Nu heeft Richard bij den groet der lachende oogen van zooeven van de gevierde schoonheid werkelijk het gevoel als ware hem een groote ondarscheiding te beurt gevallen hij ziet echter ook dat dit Louise niet ontgaan is Een lichte doch niet onaangename verlegenheid hierover zoekt hij dfUü door te ontgaan dat hij üch nu eer opmerkzamer tot juffrouw Heidloff xelve wendt van wie hij zich juist om zijn verdere plichten als gastheer na te komen weer eens even vriendelijk luid wUien verwijderen Dat is barones Rita van Uechtritr zegt hij It merkte hij niet wat zij bedoeld had dan echter terwijl hij haar vol aanziet Weet ge echter wel Louise dat ge er voor dat bizondere doel van een onpartijdige vawlaag zelve veel te mooi uitliet Louise voelt zich door zijn toon niet prettig aangedaan Haar kleur wordt iets hooger maar ze zegt if niadgen bijna drogen toon fik had slechts dit cene kleed nog van vroeger en op het ooBcnbiik w kehjk geen geld mij een meer passend toilet aan te schaffen ik meen passender voor mijn leeftijd Ge n oet mij verontschuldigen wanneer ik u misschien belachelijk voorkom Ik bdoot o dat ik mij vaa nu af zooveel mogelijk te veel op den voorgrond te staan Zoodra de schadeloosstelling vaststaat en China waarborgen heeft gegeven voor de betaling zullen de Dnitsche troepen ingescheept worden Men mag dan wel vragen wat door de expedities in China is bereikt Zal na deze straioelening want anders is het niet gewoest ten slotte China rustiger zijik on de vreemdelingen er veiliger f De berichten die zelfs in den laatsten tiJd gekomen zijn over Boksers opstanden maken het niet waarschijnlijk China zal geld moeten opbrengen maar de mogendheden worden daar niet beter van hare onkosten zullen ziJ er misschien nithalen maar zeker niet veel meer De beleediging den gezanten aangedaan is gewroken zeker maar of men dat ver in China zal voelen De toestand te Barcelona blijft ernstig Hoewel reeds meer dan 6000 soldaten in de Btad zijn houdt het verzet aan en moeten de wapens herhaaldelijk worden gebruikt waarbij vele doodon en gewonden vallen Met de gevangen leiders wordt korte metten gennakt Eenigen hnimer zgn terstond voor den krijgsraad gebracht ter dood veroordeeld on onmiddellijk gefusilleerd Do toestand wordt nog erger doordien de fabrieken door de stremming van het verkeer niet kunnen wprfcoa waardoor bet aantal ieeglüoponden toeneemt Bevestigd wordt dat den laatsten tijd vele anarchisten zich te Barcelona gevestigd hebben De ministerraad kwam herhaaldelijk bijeen om de noodige maatregelen te nemen en zond de meest strenge bevelen ook naar andere plaatsen want de weerslag doet zich in het land gevoelen vooral in de mijnstreek van Mnrcia waar het zeer woelig moet zijn Do regeering dringt er vooral op aau de rust voor den 19en den dag der verkiezingen te herstellen De pers juicht het krachtige optreden der regeering toe Dat de bewepng zich echter lang niet over het geheele land uitbreidt kan daaruit blijken dat de jonge koning Alphons Woensdag een nienwo brug over de Manzenares heeft geopend Later zijn uit Madrid offlcieele telegrammen ontvangen waarin de rnst hersteld heet De troepen houden de fabriekawijken bezet Dadelijk nadat de zitting van den Prnisischen Landdag gesloten is komt als een verrassing het regeeringsvoorstel om den Rijksdag tot 26 November te verdagen D achteraf zal houden Maar Louise Hij ziet haar aan in de hoogste verbazing en tevens Ontsteld daarover dat hij haar op een hem onbegrijpelijke wijze moet gekwetst hebben Ge houdt het voor mogelijk dat ik een dergelijke scherts hij breeltt af midden in het voordeel zich nu zelven haast voor beleedigd te mogen houden maar Louise hoe kunt ge Neen neen ik weet wel dat ge het niet kwaad bedoeld hebt weerde ze astig ai nog altijd xijn blik vermijdend Ze lydt onder deze zijn broederlijke vriendelijkheid no meer dan onder al het andere Ze weet zelve niet waarom daarin zoo iets onuitsprekelijk irriteerends voor haar ligt Het is haar ook onaangenaam dat hij nu zoo lang vóör haar staat en baar zoo opmerkzaam en welwillend aanziet hoewel zij zich daarin heeft hij gelijk zelfs onder de toiletten der miUionairs en andere hooge kringen hier nog opperbest kan laten kijken T uïse evenmin onhandig als zonder smaak heeft haar japon van geelwitte lÉant althans zóóver in overeenstemming gebracht met de heerschende mode dat die hier ten minste niets opvallends heeft dat wil zeggen niets in ongunsttgen zin en dat haar slanke 6guur een prettigen indruk daarin maakt De verkorte mouwen en de matig uitgesneden kraag die een nog gladden zachten traai geronden hals laat zien zijn concessies aan de feestelijke gelegenheid van heden En toch wordt er natuurlijk niet de minste notitie van haar genomen Door wien ook zij heeft geen bekenden hier althans niet onder de htaren niemand is verplicht met haar te dansea r ge ring wil dus een half jaar zonder parfinnent regeeron De nieuwe ministers krijgen zoodoende ruimschoots gelegenheid om xUh in hnn nieuwe departementen in te werken Dat do zitting verdaagd en niet gekloten wordt zal wellicht verklaard moeten worden uit het feit dat de commissies voor eenigo belangrijke wetsontwerpen o a voor de nwet en de wet op den saccharkie accijns reeds zoo goed als klaar waren iMt haar werk Werd de zitting gesloten Ittu ten al haar arbeid vcrgeefsch z n geweest en tonden de wetsontwerpen in kwestie Ttni voren af aan in de nieuwe zitting hebben noeten inkomen Zooals de zaak nu staat kan de Rijksdag echter in November eerst hgt ooafgedane werk afhandelen vervolgens gfsloten worden en dan weor in nienwo zitting bijeeokomen om de nieuwe begrooting en daarna de handelstrartaten te behandelen VWdaag zal de Rijksdag nog met den ITranschei slag een aantal hooguoodige wetjes afdoen u a de voorloopige handelsoverMnkomst mot Engeland on een noodwet waarhij de belasting op hut gedistilleerd met een jaar verlengd wordt De afgevaardigden hebben in hun lange Tïtantie alle gelegenheid om kracht te vertamelen voor den groeten strijd die komende jaar om de handelstractaten zal gestreden worden De politieke komkommertijd is nu er dit jaar wel buitengewoon vroeg inge Verspreide Berichten Kkankkuk t Is toch eigenlijk een malle komedie terwijl de kantonrechter te Estissac gisteren eeu pastoor vrijsprak die het gemeentelijk besluit had overtreden aangaande het dragen van het geestelijke kleed in het openbaar en terwijl na afloop der rechtszitting buiten een aoticlericale betooging plaats vond maakte de veldwachter opnieuw twee pro cessenverbaal op tegen pastoors van elders die van den prins geen kwaad wisten i In verband met de onderteekening van bet verdrag aangaande de Kassiache leening van 425 millioen Iranci i baron Kdmond do Rothschild naar Petersburg vertrokken Daar zal voor den millionnair nog wel wat aan te verdienen wezen Den oud procurenr generaal biJ het hof van cassatie bekend uit de Dreyfuszaak Manan is door een aantal advocaten van de Pargsche balie oen reproductie ir brons ot haar bezig te houden zij heeft werkelijk een offer gebracht toen zij hierheen kwam zonder haar vader hierheen kwam waar ze nauwelijks weet wat voor een gezicht ze zetten zal om naar buitepaf eenigermate het leil te maskeeren dat geen mensch zich om haar bekommert Maar het offer was misschien toch niet zoo geheel onbaatzuchtig en dit is nu de strat voor wat zich aan kleine héél kleme motieven van anderen aard daarin gemengd had De oude dame Richard s moeder hcett Louise wel in het begin zeer vriendelijk begroet heeft gevraagd waar papa was maar helaas reeds niet meer geluisterd toen het antwoord gegeven werd Dat Louise hier moederziel alleen is dit is ze zich dientengevolge heel niet bewust geworden Richard was klaarblijkelijk verblijd maar ook een beetje verwonderd toen hij haar anderhalf uur geleden voor he eerst zag Hij had in elk geval aan den ernst barer toezegging van onlangs toch niet zoo recht geloof geslagen Een baronesse Uechtritz herhaalt zij nu zijn woorden om den voor haar staanden zoon en heer des huizes van elk medelijdend zich otcupecren met haar persoon af te leiden Dus voorname adel Voornaam V hij haalt de schouders op maar zonder eenige ironie Ja een goede familie geloot k Hoe bevalt de jonge dame u i vNu dat ze er zoo bevallig uitziet als men slechts kan wenschen daaromtrent is w el geen twgtel mogelijk meent juffrouw Heidloff met ernstige mme Maar ze ziet er naar het mij voorkomt óók lief uit Dat ge mtj haar voorstelt ia wel Di t doenl kf aangeboden van hot bas relief van Chapuis La Vérité Da prefect van Algiers heeft een aantal antisemietische comités ontbonden en eveneens eenige groepen der nationalistische en antijoodsche jongelingschap terwijl een tweetal broeinesten der anti semieten zjjn gesloten De sociaal democratische afgevaardigde Yiviani is door de directie van het so ciaaldomocratische orgaan de Lanterne ontslagen als hoofdredacteur omdat h weigerde mee te doen aan een agitatie der gasmaatschappij te Parijs die dertig centimes rekent voor een kub meter gas van alle soort tot behoud van het vette monopolie waarvoor de maatschappij natuurlijk met goud betaalde De directie van het blad eischte opneming van artikelen ten gunste der maatschappij en ingezonden door de maatschappij doch Viïiani weigerde als eerlgk man van overtuiging en toen de directie eigenmachtig een artikel uitgaf aan de zetters dreigde hij met een hoofdartikel tegen da gasmaatschappij Dat kostte Yiviani zijn positie de so ciaaldemocratisch zich boetende directie vaa een sociaal democratisch blad liet een van de voormannen der partg schieten omdat hij zjjii journalistieke eer en overtuiging trouw blijft en de algemeeno belangen van stad en burgerij stelt boven de omkoopingstactiek en exploitatie probeersels van een kapitalistische maatscbappg I Qboot Beittjiiisii De gemeenteraad van Batterea heeft aan een der straten den naam van don Boerengeneraal Piet Toubert gegeven BINNENLAND STATEN ÜENEltAAL T ff É K U K at A M B n Zitting van Vrijdag 10 Kei De commissie voor onderzoek van de inlichtingen van den Minister van Koloniën over het bekende adres ter zake van den Indischen luitenant Bosch heeft gerapporteerd dat zoowel het gegeven ontslag als de voorafgaande opdracht tot nader onderzoek door een raad mot de militaire bevorderingswet in strjjd is en geeft den Min in overweging stappen te doen die kunnen leiden om het nadeel voor den heer Bosch Toch toch waarom niet Wel heelt Richard eerst in den geest overlegd hoe dat te doen en of het gepast zou zijn maar iilke overleggingen gaan snel in haar werk Ik zou ze althans gaarne eens hooren spreken xeide Louise ernstig bij hem voorbij ziende Hij voelt zich heden bij haar niet geheel op zyn gemak Het was toch eigenlijk sterk die wcnsch dien hij daar onlangs aan haar heeft kenbaar ge maakt Dat zij het echter ook woordelijk zou nemen Nu het genoegen om de schoone Rita te hooren spreken namelijk zult ge in elk geval nog dikwijls genoeg hebben zegt hij Ge treft ze denk ik spoedig eens bij ons wij zien haar dikwijls Maar hoe amuseert ge u vandaag Louise O kostelijk antwoordt zij eenigszins bitter voegt er echter aanstonds vriendelijker aan toe er is hier veel voor mij te zien sedert jaren weer eena Ik ben nu al lang nergens meer geweest Hier breekt een voorbijkomend groot corpulent heer met luide stem zonder verdere compUmentea het gesprek der beiden al Een bankdirecteur is het hij heelt de dame waarmee de heer des huizes juist spreekt eerst vluchtig opgenomen en ze komt bem niet belangrijk voor Richard moet natuurlijk te woord staan en als hij zich dan weer tot juftrouw Heidloff wil wenden is ze er niet meer Daarentegen trelt hij aanstonds daarop met Rita van Uechtritz samen IFordt virvolgd