Goudsche Courant, dinsdag 14 mei 1901

No S50S 40ste Jaarg g Dinsdag 14 Afei 1001 60MGHE COIRMT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken XdefMR No ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Öroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vaU Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 fa anco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN OPENBARE YERKOOPIHG TE € Ol A ten overstaan van den NoUrii ö C FORTUIN DHOOÖLEEVEE op WOENSUAU 15 MEI 1901 des morgens te at aren in het Koffiehuis Hikmokiï n de Markt van No 1 Een goed onderhouden zeer gunstig gelegen WIKRELHUIS en WOONHUIS met alzonderiyke BOVENWONINa en EEK in de wydatraat op den hoek der Kerksteeg aan de Uarkt te Qouda WSk A No 48 Verhuurd tot 1 Mei 1902 voor 1760 sjaars No8 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN en GROND in de KomtlMteeg te Gouda WSk K Nos 30 en 31 Verhuurd b j de week No 30 voor t 1 50 en No BI voor 1 1 60 Noi 4 tot 10 Zeven naast elkander staande HUIZEN en ERVEN op een Erf achter de Boelekade te Gouda Wjjk R Nos 335 tot 341 ingang aan de Karnemelk loot naast den Heer Hoknemas W k R No 334 Allen bö de week verhuurd en wel No 337 voor f 1 60 en de overigen elk voor 1 1 25 No 11 Een groeten TUIN met SCHUUR in de Boelekade te Gouda naast W Vkbbeu groot 7 Aren 58 Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 1901 No 12 Een HUIS KRP en GROND in de Lange Korte Akkeren te Gouda Wük F No 656 Verhuurd bï de week voor 11 10 No9 13 tot 16 Vier naast elkander taande HUIZEN en ERVEN in de Geertebnltesteeg aan de Turfmarkt te Gouda Wük H Nos 61 tot 64 Verhuurd by de week elk voor 1 1 40 No 17 Een onlang gebouwd gunstig gelegen WINKELHUIS en ERF waarin BBOOSBAEKEHU wordt uitgeoelend in don Korten Groenendaal te Gouda Wyk I No 4 met uitgang 1 In den Gang oJ Poort naar het water van de Etierstraat Te aanvaarden 1 Juli 1901 ol zooveel vroeger als met den verkooper lal worden overeengekomen En No 18 Een voor alle doeleinden Mchikt goed onderhouden PAKHUIS en ERF met uizonderlöke BOVENWONING in het Sint Anthonieklooster in de Sint Anthoniestraat te Oonda met uitlicht op de Varkenmarkt Het Fakhaia is terstond te aanvaarden het Bovenhuis is verhuurd voor 1 1 50 per week De perceelen zijn te beiiohtlgen te weten No 1 Vrijdag 10 Maandag 13 en Dinsdag 14 Mei a s van 2 tot 4 uren de overige perceelen op genoemde dagen van 10 tot 3 uren en al de perceelen op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde NotarU FORTUIJN DR006LEEVER te Gouda P IOOPTlAU Zn Boomkweekers Bloemisten Zaadhandelaars GOIDA Flinke voorraad Bloeiende Planten algeaneden BLOEMEN KAMERPLANTEN VRUCHTBOOMEN STRÜIKHEESTERS CONIFEREN ROZEN Leveren BOUftUETTE KRANSEN BLOEMSTUKKEN enz voor iedere gelegenheid Tuin en Landbouwzaden Belasten zich met het aanleggen en onderhouden van Tuinen TELEFOON No 102 60UDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL Bovenstaande INEICHTING blgft lich voortdurend aanbevelen voor de levering van prima onvervalschle Melk De prijzen blijven tot nadere aankondiging VOLLE ZOETE MELK f Ct per Liter GEROOMDE MELK BOOMKARNEMELK GEPASTEURISEERDE MELK lO LiterBesch Het vee van de voor de Melk Inrichting aangewezen leveranciers staat oiïder geregeld toezicht van den Districts Veearts terwyi op ons Laboratorium dagelgks streng toezicht wordt gehouden op de melk en de daaruit vervaardigde producten De melk wordt tweemaal daags des Zondags alleen morifenu aan hsia bezorgd en nemen de Wijkknechts mede geregeld orders op voor NIEUWE GRASBOTER it 1 30 per Kilogram NIET GEHEEL D00RGRAA8DE BOTER a l tO G0UD8CHE KAAS van 90 40 cent per Kilo EDAMMER KAASJES ± 4 pond 4 I I IO per stuk i R00MKAAS 1ES + 1 Kilo 4 1 O SO LEIDSCHE KAA8 4 1 O tS V Kilo welke mede geregeld aan huis wordea bezorgd HLLEEOING MAG iZIJl DË MATADOR ii3j ai ai$uof uaja H GROOTE VRIJE Toorjaars Paarjenniarkt TE GOUDA op 17 il E I a s Op deze markt ullen voor de te houden VERLOTING ongeveer 25 PAARDEN worden aangekocht De prijzen b Jii verder te bezlelillgen lil de verseklllende étalages liler ter stede Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN ten overstaan vas den aldaar gevestigden Notaris Mr I MOLENAAR bj veiling verhooging en alslag op DINSDAGEN 14 en 21 MEI 1901 ten ell ure s morgens iu het kolflehnis van den Heer VERMEULEN aan de Brug van No 1 De OPSTALLEN van een Trasinolen met loodsen ot Scharen zonder den ondergrond voor zooveel die staan op na t melden perceel 2 aan de Noordkade binnen de gemeente Waddinxveen aan groot vaarwater ter amotie wanneer afzonderlijk gegund No 2 De Ondergrond van gemelde Opstallen en verder Ërt o Grond aan de Noordkade te Waddinxveen N B De keeper van perceel 2 heelt het recht om tegen vergoeding aan den kooper van perceel 1 van 5 pCt van de hoogstgeboden som voor perceel 1 de gemelde Opstallen over te nemen voor de door dezen geboden som No 3 Groot Pakhuis met ERF ol GROND aan de Noordkade binnen Waddinxveen kad Sectie B no 2233 groot 75 c A en het daarbjj getrokken Zuidelijk gedeelte van het Kad no 1064 No 4 Een DUBBEL WOONHUIS cum annexis met ERF en TUIN aan de Noordkade binnen Waddisxvwx Wp C Nos 123 en 124 verhuurd per week en bij de weck Kad Sectie B No 1056 groot 1 A 40 cA No 5 Een sdcrt 26 jaron bestaande en met succes gedreven wordende verbeterde iaun jfriipl ininnini lillUUUlJlllUUlUU in volle werking waarvan het labrikaat dikwerl werd bekroond met daarbij behoorende WONINGEN en verdere Getimmerten ERVEN eu GROND alles staande en gele gen aan de Noordkade te Waddinxveen aan groot vaarwater wjk C nos 175 en 176 No 6 Beu Burgerwoonliuis en SCHUREN met POORT ERVEN en ROND staande en gelegen alsvoren te Waddinxveen wijk C Nos 171 172 178 eu 174 De perceelen zjjn te aanvaarden b de betaling der Kooppenningen op 1 Juli 1901 Nadere information te verkrijgen voor zoover betrelt de perceelen 1 4 bg den Heer A H MULLER te Waddinxveen en de overige perieelen bij den Heer H JONGENBÜRGER aldaar en van alle perceelen by Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Breeder bij biljetten vftosv STROO HOEDEN Grootste keuze tot laagste prijzen QEEN BETEB adres voor alleaoorteuiSCJXOJBjrir itX als bel NoonlIiraiNuitsck Sckoei en Laanemiagazgi Kleiweg E 30 tegenover de Eleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatitn en aangameten werk Gouda Dnk van A BRINKMAN t Zn i ButtcBlaidsch Overzicht De oppositie in het Lagerhuis schijnt werkelijk tot een beiilisten aanval te zullen overgaan Bg de motie tot aanneming der begrooting is nl het volgende amendement gesteld Dit Huis hoewel bereid mede te werkpn om de noodige middelen toe te staan die voor de marine en de legers van het Rgk noodig zijn is van oordeel dat de voorstellen van de regeering van Zgne Majesteit niet aannemelijk zjjn ten aanzien van de te heffen belastingen en de aan te gane leeningen Deze voorstellen zullen schade toebrengen aan den handel en de nijverheid en getuigen niet van de zuinigheid die bü de onrustbarende vermeerdering der gewone Rijksuitgaven uoodig is De radicalen zjjn hiermede maar half voldaan Zij keuren het af dat in het amendement niet van de oorlogsuitgaven wordt gewaagd en dat de verdediging van het amendement is opgedragen aan sir Henry Fowler die een der warmste voorstanders van den oorlog eu van de Milher politiek was Deze bezwaren mogen juist zijn maar als men zich niet wil bepalen tot getuigen en het ministerie werkelijk een slag toebrengen dan is het dunkt ons beter zoo Verder worden nog vele amendementen van andere leden verwacht Toch schijnt dJT kans niet groot dat het kabinet nu zal vallen De Londensche correspondent der Indép beige is van oordeel dat sir Alfred Milner die thans reeds dobbert op de zilte baren van zijn retour biljet naar Kaapstad vermoedeiyk geen gebruik zal maken v66r het einde van den oorlog Te Londen wordt den politieken boezemvriend van den heer Chamberlain een grootsche ontvangst bereid Men wil in hem niet den ambtenaar zien die uitgeput van vermoeienis en overspanning door het vele werken in de 01d Country wat rust komt genieten en zich sterken voor de hem nog wachtende zware taak maar den partijleider die strgd voert voor de zegepraal eener politieke richting Niemand zegt de correspondent twijfelt er meer aan datMilner s reis het gevolg is van zijn oneenigïeid met lord Kitchener en dat hg naar Engeland komt om biJ de Regeering en het publiek ziJn onverzoenlijke staatkunde te verdedigen tegenover de meer vredelievende gezindheid van den opperbevelhebber in Afrika Hoewel de rust te Barcelona heet hersteld FEVILLETOX Eindelijk Saamgebraclit a6 Deze neenit vriendelijk maar kort afscheid van een jeugdig heer die haar juist voor een latcren dans had uitgenoodigd en neemt Richarm s arm om Eich een wijle door hem te laten rondleiden iHet IS mij telkens weer een nieuw genot in deze vertrekken te zijn zegt ze daarbij terwijl ze met helderen blik m het rond ziet 0p zich zelve alleen reeds maken ze op mij een mdnik als zoo iets van het paleis van Uarun al Raschid en nu zoo verlicht en gevuld Overdrijtt ge niet wel een weinig V antwoordt hij glimlachend De versiering die de vertrekken van dit zijn huis alraeer erlangen is een zaak waarin hij slechts een matig zeer matig belang stelt Mij dacht van Oosteriche pracht was hier niets te bemerken Mirachien niet in den gewonen gebruikelijken zin Wat mij steeds toorerachtig voorkomt zqn al de practiKhe gemakken hier uéir in het eene vertrekt spriAgt een trap ongedacht uit den grood en voert als slanke spil naar boven Hier kan men opeens het muarpaneel ter zijde schuiven en men staat voor een deur waaraan men met zou gedacht hebben I De eene zaal eindigt in een halven cirkel wie denkt anders aan z 5o iets en uit de miiea der rotonde be zocit het water te zijn gaat de regeering voort er belangrijke troepenversterkingeU heen te zenden De kapitein generaal van Catalonie hoopt zoo de orde te kunnen handhaven Gisteren moet hem dat inderdaad zgn gelukt hoewel zoo voegen de berichten daarbij het moeilgk is de pogingen tot vreesaanjaging der werklieden te beletten Er zjjn 43 personen veel anarchisten daaronder gevangen genomen Een groot aantal vreemde anarchisten is uit het land gezet De regeering is dan ook overtuigd dat het oproer te Barceloaa alleen aan de anarchisten te witten is Van eene diepere beteekenis van de beweging scbgnt hi niet te willen weten Toch moet de oorzaak van de troebelen veel dieper zitten dan de regeering te Madrid wil erkennen De sociale en anarchisten hebben zich er alleen meester van gemaakt omdat z j de tijden daartoe rijp achten Volgens een bericht uit Washington aan Daily Mail hebben do mogendheden besloten niet de Chineesche leeniug voor de betaling der oorlogskosten te waarborgen Het is bekend dat vooral Rusland sterk op het g ven van deze garantie der mogendheden heeft aangedrongen Herhaaldeiyk werd de reis van Delcassè naar Petersburg in verband gebracht met pogingen van Russische zijde om Frankrijk over te halen den Kusaischen bondgenoot in deze quaestie ter zijde t staan En de Russische gezant te Peking de heer Von Oiars heeft in een breedvoerige nota uiteengezet hoe zeer het in China s belang zou zijn de noodige gelden voor het betalen der oorlogskosten te kunnenopnemen onder waarborg der mogendheden voor rente en aflossing Wy hebben voor eenige dagen de becijfering van den heer Von Gleis medegedeeld waaruit zou blijken dat China zoo de leening onder garantie der mogendheden werd geplaatst ongeveer 20 pCt van het totaal bedrag minder zou behoeven op te nemen dan wanneer het die garantie miste Ook d rentevoet zou veel lager kunnen zjjn China zou hoogsten 4 k l i pCt rente behoeven te betalen wanneer de leening gewaarborgd was tegen 7 pCt garantie Rusland verklaarde zich tegen de weigering en Frankrijk schjjnt nog geen beslissing te hebben genomen zoodat nog altoos de kans bl jft bestaan dat Rusland en Frankrijk samen de leening waarborgen wat het oorspronkelijk plan van den Russischen minister Witte schijnt te zijn geweest Li Hoeng Tajang heeft naar uit Peking gemeld wordt bepaalden last ontvangen alleen de douaneinkomsten te bestemmen voor de oorlogskosten en daar die inkomsten op dit de netgewassea in het rbnd En dan eerst hei hcht Deze vlammen en vlammetjes overal het daglicht bij avond dat is luxe de luxe van het meest geraffineerde comfort En dat noem ik sprookjesachtig Hebt gij niet verwezenlijkt wat men vroeger als een droombeeld zou hebben beUchen la spreekt schijnbaar los vluchtig en koel ge lijk trouwens de nadruk van wat ze zegt nooit in den töón Hgt Maar de woorden werken er daarom niet te minder om integendeel Richard die er in zijn zwarten rok en witte das zeer goed uitziet bevindt zich ondcrtusschen in die eenigszins gcölcveerde stemming waarop het töt hiertoe welgeslaagde feest en het bijeenzijn van zooveel jeugd schoonheid en glans in lijn huis recht geeft Hij is niet zoo volmaakt rustig en bedachtzaam als anders Ku drukt hij Rita b schoonen vasten arm een weinig tegen zich aan terwijl hij zegt Uit zoo geestigen mond hoort men gaarne den lof onzer technische veroveringen Ik vat dien lol zchs tamelijk persoonlijk op wijl ge weet hoezeer ik met mijn beroep ben saamgegroeid Ja ja hij ziet haar glimlachend en toch met een soort spanning aan tde Seemann s en de zajJc zign begnppen die niet van elkaar te scheiden zijn Rita geeft hem den blik vol en volbewust terug En de Seemann s kunnen daarop trotsch zijn I Deze zaak zooals gij het belieft te noemen heett dan toch een bizondere beteekenis afgezien van het geld dat daarin wordt omgezet hoeveel dit dan 0ok moge xijn Wat g voor uw doel dienst oogenblik reeds geheel of grootendeels bestemd zijn voor de betaling van andere Chineesche schulden zullen ze bovenmatig moeten worden verhoogd om zelfs maar oon gedeelte vau de ontzettende schuld die thans op China wordt geladen te kunnen dekken Het is echter zeer de vraag of de mogendheden dié meer dan Rnsland belang hebben biJ den handel op China daarmede genoegen zullen nomen Verspreide Uerichten Frahkkux De beursagent Muller directeur van een in de rno Richelieu te Parijs gevestigde le veiisvurxekeriugmaatschappij is er van door sinds enkele dagen met een half millioen francs voor reiskosten en kleine verteringen I Do zorgzame huisvader heeft aan zijn vrouw even gauw schriftelijk bericht dat ze maar niet met eten op hem moest wachten I De Algerijnscke inboorlingen warenv66r den opstand geducht om den tuin geleid door een marabout die iu een zeldzamen reuk van heiligheid stond en den stakkers wgsmaakte dat hy ze onkwetsbaarkon maken door ze even op den buik tekloppen on ze op zijn tong te laten zuigen geen kogel zou hen dan kunnen treffen I De stakiig te Montceau los Mines heeft den werklieden aan loonon drio eu oon haU millioen gekost en deu m jnsyndicaten een millioen of zes DUITSCHLAHD De nieuwe minister der postergen van Pruisen Kraetke doet zich roods gelden door te verbieden de verzending van prentbriefkaarten welke opgesmukt zijn met behulp van zand glasstof metaaldeeltes enz enz omdat de postbeambten door die leelijke malligheid te lijden hebbe Prinses Louise van Pruisen een achternicht van moederszijde van deu keizer is te Wiesbaden overleden en nu gaan te Straatsburg de taptoe eu het feestmaal mot den keizer als hoofdfiguur niet door De feestviering van den Mei dag door staking van deu arbeid heeft den werklieden te Berlijn voor zoover ze daartoe overgingen en door de werkgevers oen dag of wat te knieren werden gezonden in het geheel 150 000 mark gekost te dragen door achtduizend man baar maakt zyn de resultaten van wctcnsihappelijk onderzoek Gij verwezenlijkt in uw werkplaatlen zoo recht eigenlijk de zegepraal van den geest over de stof Ik vat misschien niet w gemakkelijk vuur als andere menschen met opzet is ze hier in haar koelsten meest geblaseerden toon vervallen iwanné ir ik echter voor iets in vuur u kunnen geraken zoo zou het juist voor datgene zijn wat uw levensuak uitmaakt Ondanks haar acht looze manier van spreken heett hij haar moeten Verstaan En mijnheer Richard weet nu wat hij zoo groot is zijn bescheidenheid tot hiertoe nog met als volkomen teker had aangenomen dat wanneer hy baronesse vanUechtritz vraagt om eenvoudig mevrouw Seeraann te worden deze geenszins néén zal zeggen En op dit oogenblik is hij geneigd te geiooven dat dit hün beider lot zal zijn en verder dat hij zich dan over zijn lot vplstrckt niet zal hebben te beklagen Maar verder ook niets Hij vindt niet dat men zulk een groote haast heeft Hoe geheel anders Rita Zij heeft haast schier verterende haast Zij toch heeft op datgene wat zij als haar doel najaagt nu reeds jaar op jaar gpwacht en deze jonge fabrikant Is niet de eerste maar de Jerdc vierde misschien dien zij gelukkig zóóver gehad heett I Wanneer hij nu dus slechts vriendelijk en onbevangen zegt Ge maakt mij bepaald trotsch en verder niets daar hldt ze hem bijna Evenwel maar weer eens geduld Lieve hemel hoeveel kunnen de meeste vrouwen daarvan gebruiken Rita voelt dat haar eemge kans hier in de oDvermoeide telkens nieuwe aanvoer van juiste BINNENLAND Bij de Tweede Kamer is ingekomen het wetsontwerp tot afsluiting en droogmaking der Zuiderzee Op nader vast te stellen wijze worden voor rekening van den Staat de werken uitgegevoerd uoodig lo tot afsluiting van de Zuiderzee door een afsluitdijk loopende van de Noordhollandsche kust door het Amsteldiep naar t eiland Wieringen en vandaar naar de Friesche kust bg Piaam 2o voor de droogmaking van twee gedeelten der afgesloten Zuiderzee en wel a een noordwestelijk gedeelte begrensd door do Noordhollandhche kust deh Sslultdijk door het Amsteldiep het eiland Wieringen en een aan te leggen diJk van dit oiland naar de Nobrdhollsndsche kust nab Modemblik b een zuidwestelijk gedeelte begrensd door de Noordhollandsche kust en door een aan te leggen djjk loopende van omtrent Blokkershoek naar t eiland Marken en van daar naar den noordelijken oever van het Monnikendammer Gat 3o tot voorziening in de belangen van waterkeeriug afwaioriag en scheepvaart voorioover deze door de afsluiting en de droogmakiug geschaad worden 4o tot voorziening in de belangen der landsverdediging in verband met de sub 1 2 eu 3 bedoelde werken Naar men uit goede bron verneemt zullen de traktementen der post en telegraafbeambton met Januari e k zoodanig geregeld worden dat t maximum in 16 dienstjaren bereikt wordt in plaats van in 20 jaar Het nieuwe station te Amersfoort zal op 1 Augustus aanstaande iu gebruik warden genomen Onze Koningin on prins Hendrik zijn Zaterdag op het lauUgood Rabcnbternfeld bjj Schwerin aangekomen waar zy eenige weken bij groothertogin Marie de moeder van den prins zullen logeeren De Militaire Wederkeerige WaarborgMaatschappiJ Onderlinge Voorzorg hield gisteren te Utrecht hare achtste algemeene vergadering onder voorzitterschap van den heer H J P Verschoor Vertegenwoordigd waren 25 garnizoenen te lamen uitbrengende 69 stemmen oogenbiikken hgt Wanneer men haar overigens met rust laat is dit een kwestie van tijd Een oogenblik zat wel eens werkelijk het juiste worden Voorloopig moet zij met het succes dat zij in het oog der buitenwereld heeft tevreden zyn Eén ding staat vast Richard is dankbaar het vleit hem dat z ziJD feest zoo tot sieraad verstrekt Het is er hem klaarblijkelijk niet om te doen de promenade met haar door at de leestialen in te korten hij laat zich gaarne bg al zijn gasten met haar zien Ën de versUndige Rita slaat dit niet gering aan Juist kwam Greta Walch aaq den arm van een jeugdig lichtblond en lichtblauw dragonder langs hwn voorbij en zag Richard vol lustigen overmoed en wat snibbig aan zoo ongeveer als wilde ze ze gen o wij merkten het allen maar ziet ge inijn hart althans breekt er niet van Wie was die knappe mevrouw met wie ge zoo straks in zulk een druk gesprek waart Ik had ze hier nog niet gezien vroeg Rita ondertusschen terwijl ze verder gingen tO ge behoeft u niet zoolang te bedenken hel is kwalijk vijf minuten geleden Gij stond dicht bij mij en üpraakt bovendien over miy met haar Hy had werkelyk met terstond aan Louise Heidloff en deze bedoelde ze toch in elk geval gedacht Nu lachte hij Hoe weet ge Hat Het was duidelijk genoeg Zij vr eg naar mij eh j wendet u toen naar mij om om haar bescheid te geven W0rJt vervaltJj