Goudsche Courant, dinsdag 14 mei 1901

Directe S orwegverUD tlDgeD wet xUlüA Zoinerdieust i9ül AaaKevaogeo 1 iVei Tyd vai fireeoviek l SOUDl aOTTIBpAUTln ant E t 8 88 8 87 10 85 10 58 11 15 18 13 11 18 11 58 1 17 8 18 8 80 S l 8 58 4 89 4 54 6 15 5 94 18 7 08 7 86 4t 8 14 8 17 9 88 9 14 10 11 18 41 11J 1 1 11 j 11 18 = I1I 8O 10 18 10 58 11 8V 11 80 18 84 18 41 11 18 10 08 11 86 1 08 1 14 4 11 I Sl 4 16 1 80 7 8 S 51 4 08 V 1 68 e 5 10 i 08 S 5 80 7 47 8 07 7 7 1 15 7 16 lUn ll n 9 Uhm Xltn ktjMlln f Of laa ImIew njii Imitf VLiaifi u Diiudis ad prii r t mrHl tt i nor d H mbjtlna teg utolan mcttiir t n Rolludulic Sper L Eitr niipUant kewyi 1 lll Diula gOrCIKOaH OOVDa iM m 18 80 f 11 88 ll Sl U t5 11 04 B i S 6 17 f I lS I 6 41 8 87 4 45 5 88 8 04 8 1 7 06 7 69 8 81 S 8 88 4 58 Sil 46 5 8 46 t 68 6 10 6 66 10 08 Kottardam B un t t 8 41 7 88 Rotterdam D F 8 66 Sottsrdui M 4 48 8 80 8 04 7 11 7 18 7 46 t Capslli 4 88 8 41 Nienweiknk 8 01 1 51 Hoordtwilit 5 11 8 04 I ovda 5 17 8 10 8 18 7 81 7 48 8 06 8 84 11 51 l n 11 95 l Oa 1 09 1 83 J 08 4 06 4 14 4 5 6 18 6 48 8 14 7 01 7 16 1 10 9 48 0 47 10 08 lO U 11 04 i AUm 1 m 1 klHM uil Main fMslUtili Vf d lo blMitt gwakua r4 8 Bdlu4 ka Ifow Z Bitn inppUmMtbawtJ tu a Compagaii dw W gou Uti 11 o D o 1 1 C N H 1 1 ruw 7 16 8 87 8 41 a ll ll lO OO lO la 10 88 11 18 19 1 11 98 11 55 1 19 1 58 1 81 8 48 4 1 4 60 5 18 7 88 8 18 I 11 08 1 07 5 01 7 S9 a us lilt I 1 1 f 5 18 1 7 58 a 14 11 80 1 8 6 97 7 6ta 0S B la 88 4 10 88 10 t6 11 89 11 48 11 45 19 55 1 S7 1 44 9 10 8 48 4 15 4 4S 6 816 48 4 6 11 7 8 6 16 6 40 7 S7 8 48 8 e 44 10 18 10 84 10 6 11 16 11 17 11 85 il OD 1 311 1 40 1 57 4 00 4 15 4 87 5 10 S l 7 lrl 7 41 7 55 8 18 8 41110 16 1 86 4 48 6 18 1 46 l lO 4 88 i 10 01 a ol i M 6 6 10 14 lt 8 li ll 1 11 8 00 8 84 4 17 4 41 5 11 5 46 7 01 7 81 8 0 8 88 8 45 10 86 10 64 la B 9 klaiaa Itla hatalaa £ Bakatfa wa kitjat la kl aaa aapflaaaat kawga 8 8 8 86 08 8 41 I i U U 5 r 4 i i p i i 4a v 08a i8 80 10 11 i 4n woréaa t Hanaoailntrtia allMB R O l U K k M iTCKDali Tiaa laru tt U 6 18 6 11 6 81 9 18 10 10 10 58 18 01 1 10 1 86 1 18 07 4 43 5 l S6 8 48 8 11 10 18 10 SO 10 87 11 06 mat W 8 01 8 68 8 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 15 4 1 4 57 6 30 5 46 8 44 9 85 l St 11 01 11 47 11 69 Anat 0 8 l 9 13 9 87 10 85 11 1 1081 10 8 18 8 40 4 87 1 1 5 46 6 01 8 10 0 11 18 18 01 18 14 1 U 1 Ki 1 ha na H 19 00 ll St 1 16 1 11 4 S1 8 49 n 81 7 10 7 88 8 18 10 87 11 08 8 31 7 1S 10 51 1 40 3 19 8 07 7 88 8 48 11 01 ni l9 1 08 S II8 3 41 5 04 8 14 7 00 7 64 8 0 8 1 11 11 11 48 U 8 8 10 14 lat 8 81 7 1S 8 10 8 98 9 18 8 81 11 11 1IJ7 11 68 8 J X IO 1 84 4 41 08 8 81 7 09 8 10 8 15 8 46 Ami W 8 84 6 47 7 80 8 8S 8 4S 80 0 46 11 80 18 48 1 06 8 40 8 88 8 4 6 01 6 81 6 88 7 16 8 15 40 10 06 ii u t 7 08 7 318 18 a ia a i lo is 10 84 is i ua i i8 8 18 4 18 4 84 6 47 7 07 7 4 8 08 8 11 10 17 ll t 8 lO U 10 49 t M 2 18 01 1 4 1 Xia 4 t 41 5 41 6 3 1 7 00 7 5e 8 48 8 3S 10 08 10 46 1M7 4 9 7 14 9 8 10 16 11 07 1 86 t SJ 9 16 lf 51 1 18 40 8 14 4 48 18 t lt 7 14 7 41 9 10 8 8 10 07 10 4 ll il 9 80 10 04 10 41 11 3 11 48 9 87 10 17 U ii 1106 10 88 9 68 10 48 11 18 18 1 11 81 ÜU de openingsrede van den vooriitter bleek dat de toeneming ran liet getal leden in het algeloopen jaar grooter was dan ooit te voren ca in geen enkel jaar de nitkeering Toor hen die den dienst verlieten z66 lioog toch had de Maatscbappy aan weduwen en weezen ook het hoogste saldo nit te keeren tot heden gevorderd In het algeloopen jaar verloor de Maatacbapplj zes leden door den dood terwijl in het na loopendo jaar alweder v ji leden stierven In overeenstemming met het besluit der vorige jaarvergadering om verdere flnaneieele wijzigingen te verdagen tot in 1901de wiskandigc adviseur het londs nader onderzocht zal hebben konden al de door de leden voorgestelde wijzigingen die geldelgke verplichtingen op bet lends zullen leggen door het bestuur niet worden aanvaard Het ledental is thans geklommen tot 20U en het b j de Nederlandsche Bank gedeponeerd kapitaal beloopt thans 1 11 000 Uit het verslag van den penningmeester blijkt dat de winst en verliesrekening over 1900 in ontvangst en nitgaaf I 13 5 i0 46 bedraagt en aluit met een winstsaldo van t 9108 72 Aan eontributiën werd ontvangen 1 11 985 65 terwijl de uitkeeringen bedroegen 1 2685 13 De rekening van den penningmeester werd goedgekeurd Dit het verslag van den secretaris bleek dat de Maatschappij zich in voortdarenden bloei mag verhengen en ook van de zgde der officieren warme belangstelling mocht ondervinden 17 Officieren traden als donateurs toe Aan bet beitnur werd een bedrag van f 50 toegestaan voor propaganda De heeron A J van Thiel A W Brandt en L 1 Krook werden als bestunrsleden herkozen terwjjl als plaats voor de volgende vergadering Arnhem werd aangewezen Ten slotte werden nog eonige voorgestelde w zigingen in het reglement behandeld De miniitor van binnenlandsche zakenheeft met intrekking van het bepaalde sub 5 zijner beschikking van 22 Februari 19U1 de volgende overgangsbepaling vastgesteld Tot 1 Januari 1902 zullen in plaats van deboven gegeven voorschriften de voorschriften mogen worden gevolgd vervat in de beschikking van den minister van waterstaat handel en nijverheid van 23 October 1889 met dian verstande evenwel dat hetgeSn aldaar voor de buitenste verpakking is bepaald voor de verpakkingen in liet algemeen zal gelden en dat ingevolge de voorschriften van art 2 der Boterwet het woord surrogaat niet meer zal mogen worden gebruikt St Ct Ongeveer vier dniiend mannen en vronwen waren gisteren in een weiland te s Oravenbage bijeen in den Zuslerpolder om te manilesteeren voor algemeen kiesrecht Tegenwoordig waren 160 afgevaardigden van 119 vereenigingen met banieren Opgemerkt werden onder de aanwezigen de Kamerleden Heidt en Troelstra Uit Rotterdam alleen waren 800 manifestanten overgekomen Te half twaalf tr k de stoet in volmaakte ordenaar het terrein dat geheel was ingericht als bi vorige samenkomsten van dien aard 1 lil Ooada t t 7 11 7 85 8 81 8 88 0 08 8 14 MooidrwiM dooi 7 18 8 40 Ninwnknk 7 88 8 50 OspelU 7 88 8 17 ftotlaidui M 8 86 7 44 08 8 8 48 BotttrdimD P t 8 54 Botterdam B 8 09 0S Ooadi 2 V0nh Mo rtt 8oal rmM Z g Voorburg Uag 88 6 01 7 08 7 la 7 85 88 68 08 14 8 18 7 88 7 46 9 08 s Imp kan alet gwakaad H 5 Voorburg 6 io iam Z g 8 Kevaah Mo 6 Qnnda 6 l i iluiiat i 9 07 8 81 7 88 7 80 8 18 Uoud 6 10 Uadw 5 88 Wo d 6 48 UIrMkl 6 08 18 88 8 88 7 04 8 11 8 88 i e ll 8 8 7 47 8 88 6 44 8 08 8 58 8 17 7 08 I I4 8 80 9 08 UlrMkt Woerdu 8 07 Oud 8 18 Oouda 8 41 Verschillende sprekers en spreeksters voer den het woord en verkondigden hnnne bekende inzichten over de achterstelling der vronw en de bescherming van het kapitaal tegen den arbeid hetgeen weer gebleken was bg de werkstakingen Ten slotte werd eene motie aangenomen Waarin wordt aangedrongen op de invoering van Algemeen Kiesrecht voor mannen en vrouwen en waarin de wensch wordt uitgesproken dat de kiezers bg de aanstaande verkiezingen de vraag zullen steWili voor of tegen grondwetsherziening en hun steun daarvan afhankelgk zullen maken Na afloop lier redevoeringen trokken de propaganliniM iii optocht met muziek langs den aangtgoi ii weg door de stad onder het spelen van ui irschmuziek Op het Binnenhof werd de stoet ontbonden nadat de heer Troelstra hulde had gebracht aan het Gemeentebestuur en de politie onder Inide instemming der aanwezigen Gemeng de Berichten Zooals den lezers niet onbekend is geeft de Times sedert het begin van deze eeuw artikeltjes uit baar nummers van honderdjaar geleden Dezer dagen verscheen alszoodanig het volgend curieus verhaal 0p den morgen van den Ssten April kwam een tweeslachtig dier gelijkend op een paard bgna negen voet hoog en van een evenredige lengte met een langen staart een huid welke ondoordringbaar is voor geweerkogels en twee vinnen die scherp zijn als het fijnste staal bij Ostende aan land Zijn verschijning bracht een verschrikkelijke paniek teweeg en alles vluchtte voor het monster Ëen aantal geweerkogels op bet dier afgevuurd bleken het geen kwaad te doen ofschoon ze behoorlijk doel troffen Straffeloos richtte het dus zgn verwoestingen aan Van een kndde schapen die het op zijn wog aantrof verslond het er twintig met een gulzigheid grooter dan die van den wildsten tijger Na de bloedigste rooverijen gepleegd te hebbon verdween het monster en dookweer in zee De bewoners der streek oio er op rekenden bet gevreesde beest den volgenden dag weer te zien verschijnen maakten toobereidselen oor de ontvangt en 30 van de dapperste en beste scherpschutters werden uitgekozen om zijn woeste vaart te keeren Kn werkelijk verscheen het ondier maar bg den aanval der dertig werd het in het oor geschoten en ten slotte in een net gevangen Men Bchriilt van Urk aan het Hbl Sedert enige dagen is hier het scl elvarznim dat tin gevolge der Leerplichtwet tot een minimum was gebracht belangrijk gestegen De ai sjovisvisschorjj die aller aandacht en banden bezig houdt is daarvan de oorzaak Van de 553 leerlingen der openb school de eenige op het eiland hebben 100 jongens en meisjes boven tien jaar de school voor eenige weken verlaten om hun ouders of anderen te helpen f 10 K 48 8 B 18 47 d i I V OO 87 10 08 10 1 lO l 10 11 10 88 10 4S 10 10 69 11 18 11 14 11 47 Wijl de visscherij in art 13 der Leerplichtwet niot genoemd is onder de bedrijven waarvoor jaarlgks tot hoogstens 6 weken vergunning kan verleend worden om de school tijdelijk niot te bezoeken zullen hier eerlang zeer veel ouders strafbaar bevonden worden tenzij de Minister gunstig beschikt op een adres hetwelk onlahgs te dezer zake tot Z E is gericht door de commissie tot wering van schoolverzuim alhier Ook nit Lemmer ging dergelgk verzoek Het binnenrgden van het station Ludwigshaten van dan sneltrein Bazel Berlgn stoomde deze door het te Iaat werken van den rem met volle kracht door de stationsvestibule en over de straat Locomotief en tender storten in de Bgnhaven de andera wagens bleven op de kade staan Van de passagiers werd niemand gewond Een dame die in het station op haar man stond te wachten word echter gedood de machinist is ernstig en de stoker licht gewond In de Pall Mali Gazette kon men dezer dagen een artikel lezen over den door de Vredesoonferentie ook hier bekenden journalist William Stead waarin hg zün gevangenschap wegens zgn bekend optreden in de zaak der blanke slavinnen beschreef In z jn col redigeerde hg de Pall Mali Gazette waarvan hg toen hoofdredacteur was Eeeda na de eerste drie dagen van zjjn verblijf in Goldbath in de Fields prison werd aan Stead toegestaan de leefwgze van eerste klas gevangene te volgen dank zi de bereidwilligheid der overheid kon hij toan ook zgn redactioneel werk in de gevangenis blijven waarnemen mits hg niet schreef over de zaak waarvoor hij veroordeeld was De Stead verklaart van harte dat hg in zijn journalistieke loopbaan nooit rustiger aan zijn artikel kon bezig zijn s Morgens om zes nur kreeg biJ reeds de ochtendbladen en las die vóór de kerkbeurt terugkomende vond hg de eerste post van tien tot elf schreef hg zgn hoofdartikel kreeg dan proeven enz Hii mocht dagelgks één bezoeker ontvangen Zoo interviewde hg den hoer T P O Connor in eigen cel sir James Stansfield en earl Grey brachten hem meermalen bezoeken Cecil Rhodes trachtte in die dagen met Stead in kennis te komen doch Rhodes iverd afgewezen omdat hg geen speciaal toegangsbewg had Hoe jammer schrgft Stead het zou zulk een schilderachtige inleiding tot onze kennismaking zijn geweest BoerenkrijgsgeTangenen 6 01 6 11 6 18 6 17 6 86 5 45 8 8 1 48 f 1 64 1 86 8 14 18 1 S3 1 03 lAi 1 45 08 Dat de zendingen welke zooveel mogelgk wekelgksch van nit Amsterdam naar de krggsgovangon Boeren op St Helena en Ceylon alsmede aan hunne vrouwen en kinderen te Kaapstad en elders gezonden op hoogen prijs worden gesteld blijkt weer nit de weder bjj het Middelburgsche Damescomité ingekomen correspondentie waarvan wij uittreksels laten volgen schrijven van den Heer B A Wennink consul der Nederlanden te Colombo waarin de ontvangst erkend wordt van den wissel ten bedrage f 175 geschonken door de Heeren W van Stockum ün te a Oravenhage en der 16 kisten door het Comité verzonden Het geldelijk bedrag schrijft de Heer Wennink heb ik ter vervoeging gesteld van de commissie voor de krijgsgevangenen te Diyatalawa De goederen heb ik volgens mgn beste weten verdeeld tusschen de Kampen te Diyatalawa Ragawa Momet Lavinia en aan boord der Atlantian een hospitaalschip thans hier in de haven waarop ongeveer 150 herstellende zieken verbljjf honden In Hornet Lavinia zgn op het oogenblik 50 herstellende zieken en in Ragawa zgn ongeveer 100 Europeanen van verschillende landaarden De Heer Wennink deelt verder mede dat dr G van Hontum op bet oogenblik verlol heeft met de drie anderen doctoren te Kandy te wonen waar thans ook ds Fostma met mevrouw en mejnffr Postma verblijf honden Het Comité ontving ook een schrgven van den Heer H I C Funke krggsgevangen te Diyataliw kamp Ceylon die met ds Minnaar de functies van dr G van Hontum en Póstn a als thesaarier der fondsen en goederen van de krijgsgevangenen vervult Alle liederen door ü geadviseerd in Uwe brieven van 19 22 en 28 Febr schrijft de heer Funke 21 Maart zjjn door ons ontvangen Eene prachtige collectie goederen van de schoolboeken wordt een uitstekend gebruik gemaakt in de school en voorzoover er geen voldoend aantal waren werden ziJ aan gevangenen gegeven die zich in een en ander ook wenschten te bekwamen Dan de sokken die nitstekend te pas kwamen alsook de hemden Havermout en soortgelijke wordt gebruikt voor berstenenden De gevangenen staan verbaasd over t geen Holland voor ons doet Allen zijn vol dankbaarheid en erkentelijkheid en ik hoop uw Comité dan ook eerstdaags een klein bewjjs van hunne dankbaarheid te kunnen zenden Dank aan uw Comité voor alle bemoeiingen Dank aan allen die behulpzaam zgn in uw liefdewerk Dank aan do Heeren P W van Stockum en Zoon voor hnnne Wissels groot f 175 De commissie zendt a ook met deze mail een boekje inhoudende foto s die t leven en de omgeving der gevangenen voorstellen Ik betwijfel niet of uw Comité zal dit klein bewijs van de commissie hier aan wiUea nemen Moge uw Comité vele vruchten van haar niet genoeg te waardeeren arbeid zien Bg dezen brief was gevoegd een boekje met foto s het Dagelijksch leven van de Boeren krijgsgevangenen voorstellend Schrijven van Mevr Koopmans van 20 Maart waarin met hartelgken dank aan al de milde geefsters de ontvangst erkend wordt van de twee wissels ieder van f 600 en van de kisten goederen door het Comité voor de vrouwen en kinderen gezonden 8 14 J 10 18 8 81 i 10 80 41 10 87 8 i0 8 58 e St 18 45 11 06 11 47 11 81 f 11 48 f 10 88 46 10 81 i L 8 01 8 88 9 17 9 58 9 58 10 18 10 8 ll l 8 18 10 08 8 84 10 17 S8 10 8 Mevrouw Koopmans meldt dat zij elf kisten goederen en f 600 voor de zieken naar Natal zond Ik ben n ziels dankbaar voor al wat u doet schrijft zg ik verzoek n de lieve dames die al die kisten venu melen allerhartelijkst te danken Er wordt vreeselgk door onze brave vrouwen en hare kinderen geleden Maar zg zjjn vol geloof en moed die zwakke vrouwen staan boven haar Igden zg hebben het goede in haren tgd van haren God ontvangen en nu nemen zg het kwade gelaten aan Ik gaf veel als ik ze bezoeken kon om eens de vronw in hare groote echte kracht te aanschouwen Door zulk een school als onze Afrikaanders thans gaan gaan gewone menschen niet het kruis dat ons volk thans draagt is zwaar maar we weten God geeft geen zwaarder lasten dan de mensch dragen kan das hebben ij niette vreezen maar wel te danken want alleen de sterken kunnen tot zulke opofferingen geroepen worden Ik sluit in eenen brief van Generaal Oronjé dat zal n allen genoegen doen Generaal Cronjé erkent daar n de ontvangst van eene remise groot f 600 i De Hoer Versélewel de Witt Hamer Kapt H V C de ontvangst onder dankbetuigingen van de laatste zendingen De behoefte blijft nog steeds aan vele zaken bestaan en bg vernieuwing doet het Middelb Comité gaarne verzoek om toezending van de volgende artikelen voor St Helena onder bovenkleeren vooral broeken gekleurde hemden flanel of katoen sokken papier enveloppen kaarsen sigaren tabak Pijpen Voor Ceyloo versterkende middelen voor herstellend zieken sokken onderhemden sigaren tabak pgpen En voor de vrouwen en kinderen te Kaapstad steeds zoowel onder als bovenkleeren stukken linnengoed stof en flanel schoenen conserven suiker mainzena gecondenseerde melk enz Al deze goederen gelieve men onder het merk U C met eene opgave van inhoud en plaats van bestemming te zenden aan de cargadoors en expediteurs De Vries en Co de Hugterkade 100 Amsterdam Genoemde heeren sorteeren en verpakken alle goederen waarvan de verantwoording aan ons comité geschiedt en dragen eveneens zorg voor de expeditie Vracht en onkosten komen voor rekening van het Middelb Comité Het aantal gevangenen waarvoor gezorgd moet worden is groot veel is dus benoodigd en bierbg erlïennen wjjl dankbaar de vorming van subcomités in verschillende steden welke goederen verzamelen en direct aan onze expediteurs De Vries en Co opzenden Een kort overzicht der financiën tot op begin April doet zien dat bj het comité ingekomen is aan gelden f 21 704 76 Uitgegeven werden tot dusver voor geldzendigen vrachten aanknopen en dir uitgaven f 19 273 661 zoodat in kas blijft f 2 131 09 waarvan circa f 500 voor aankoop van goederen voor St Helena en circa i 100 voor vrachten van Duitsche goederen bestemd zgn De goederen tot dusver van verschillende zgden in natura ontvangen bedragende tezamen eenewaarde van f 26 800 waarvan verzonden naar Kaapstad ter waarde van f 15 600 naar St Helena ter waarde van f 6500 en naar Ceylon ter waarde van f 1700 In Mei werd alreeds naar deze 3 plaatsen voor ongeveer f 3000 weder gezonden aan goederen Lectuur voor Hylva aangevraagd door den Heer Rabbée gelieve men onder het merk R H M aan de Vries en Co te zenden STADSNIEUWS GOUDA 13 Mei 1901 Bond van Ned Onderwijzers atd Gonda In de hnishoudelike vergadering van Zaterdag 11 Mei werden de volgende besluiten genomen die voor publiekasie geschikt zgn Binnenkort zal jnet de omliggende afdelingen een vergadering belegd worden waar een spreker een der pnnten van het Bondsprogram zal inleiden Een voorstel van een der leden om deel te nemen aan de kiesrechtmeting in den Haag werd met één stem meerderheid verworpen Voor oen rapport aan tH B over de arbeid van schoolgaande kinderen verschaften de leden het bestuur verschillende gegevens Voor de vakature in tH B door het bedanken van Teepe verkregen Van Det die voor deelneming aan de algem arbeidersbeweging is en Lamers tegenstander hiervan elk 7 stemmen Bg de rondvraag klaagde een der leden er over dat het schoolverzuim zo flink afoemende kort na de invoering van de leerplichtwet nn weer stijgende was Ook andere leden hadden dezelfde ervaringen Men weet dit algemeen aan t feit dat de ouders van kinderen die ongeoorloofd verzuimden nog geen waarschuwingen ontvangen hadden Slechte schoolbezoekers die eerst enige waken in t begin van t jaar kwamen bleven al spoedig evenals vroeger weg Ook d verzuimen voor t naar de markt gaan op Donderdag kwamen in de omliggende gemeenten weer terug Algemeen oordeelde men t nodig deze ervaringen te publieseeren in de hoop op verbetering Nalatige ouders beginnen werkelik weer te geloven dat verzuim straffeloos kan geschieden Hierna werd de vergadering gesloten Aan het doodabericht van Bonman voegt de N B C het volgende toe Hii leerde van Van Broe en Bichard Hol werkte fe Kuilenburg Den Boach Utrecht sedert i87 te Gouda Van zün composities z n vooral bekend geworden de Leo Cantate een Mis de opera De Tempeliers eerat in concartvorm te Oonds later ook door de Nod Opera opgevoerd en nu in den laatsten tiJd het M ilief van Gulpen n werk dat de overtuiging gevestigd heeft van zgn dramatiscben aanleg en zeer knap talent t Is droevig te denken dat bet lot van Meiliet te snel van t repertoire verdwenen Voor Bonman de laatste levensdagen misschien moeilijker heeft gemaakt De bil het regiment gren en jagers overïeplaatste Ie luitenant M M Eyssell is bestemd voor de bataljons jagers Voor het district Gonda zjjn door de chris telijkliistorische kiesvereeniging te Schoonhoven candidaat gesteld voor de Provinciale Staten de heeren C Hoogendgk Az te Ouderkerk a d IJsel aftr a r A van der Straateij aftr a r en A W Lazonder chr hist Schoonhoven De Chrisielijk historische kiesvereeniging te Schoonhoven heeft besloten bjj do a s verkiezing voor de Tweede Kamer samen te werken me de vrij antirevolutionaire partij en stelde tot candidaat voor de Tweede Kaifaer district Bodegraven jhr mr L vanden Berch van Heemstede Zondag 12 Mei hield do Postdniven vereeniging do Lochtbode een prgsvlncht van nit Quiéviain alwaar de duiven door den eonvogeur om 9 uur met donkere lucht en noordenwind werden losgelaten De eerste prg = werd behaald door de duit v n den heer Tb van Berkel ten 1 u 59 m 38 sec 2e prgs den heer J Joogeneel ten 2 n 15 m 3 sec 3e prgs den heer J Jongeneel ten 2 nr 36 m 18 sec Ie prjjs J Jongeneef ten 2 u 35 m 28 sec öe prgs den heer Th van Berkel ten 2 u 39 ra 2 sec fic prjjs den beer A van Djjk ten 2 n 15 m 11 sec 7e prijs den boer A van Dijk ten n 55 m 7 sec 8e prgs den heer P J Rijnaarts ten 3 n 1 m 21 sec 9e prijs den heer A de Jong ten 3 n 16 m 11 sec en de 10e prijs den heer P de Jong ten u 18 m 15 sec De Kegolclub Hond Plank alhier zal van 19 Mei tot 9 Jnni in de Kogelbanen van het Hotel de Romein nationale Kogelwedstriiden honden De wedstrijden zijn verdeeld als volgt I Corpswedstrijd Zondag 19 26 en 27 Mei van des voormiddags 10 tot des namiddags 10 uur Zondag 2 Juni van des voormiddags 9 tot des namiddags 10 nur XI Konings Wedstrgd Dezelfde tijden als van den Corpswedstrgd III Personeole wedstrijd Op Corpsdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 10 uur Verdere tusschendagen van des voormiddags 11 tot des namiddags 10 nur IV Vrije Baan Wedstrgd Op do eerste drie Corpsdagen 19 26 en 27 Mei van des voormiddags 10 tot des namiddags 10 uur den laatsten Corpsdag 2 Juni van des voormiddags 9 tot des namiddags 11 nur Verdere tusschendagen van des voormiddags 11 tot des namiddags 11 nur V Bondswedstrijden Zondag 9 Juni van des voormiddag 10 tot des namiddags 5 nor Prijzen voor de Corpswedstrgd zjjn Ie Prijs Zilveren Lauwerkrans met 5 verguld zilveren draagmedailles 2e Massief Gonden Medaille met 5 zilveren draagmedailles 3e Gouden Kruis 4e Verguld Zilveren Medaille 5e Verguld Zilveren Kruis 6e Verguld Zilveren Medaille 7e Zilveren Kruis 8e Verguld Zilveren Medaille 9e Groote Zilveren Medaille 10e Zilveren Medaille 11e Groote Bronzen Medaille 12e Bronzen Medaille Extra Prijzen Een Verguld Zilveren Kruis voor de Club die de meeste negens werpt Verguld Zilveren Kruis voor de Club die de meeste treffers werpt Zilveren Medaille voor de Club die de meeste achten werpt Zilveren Kruis voor de Clnb die de meeaie zevens werpt Prijs Koningswedstrijd Een Fantasie Medaille Stadhuis voor den hoogsten werper Een Kunstvoorwerp voor hem die zonder poedel het minste aantal punten heeft Prjzen voor den Personeelen wedstrgd Ie Prijs Pendule met Coupes 2e Massief eikenhouten Bulfet 3e Een Onix Schemerlamp met marmoren Tofeli Ie 2 Majolica Vazen met flgnren Se Een Piëdestal met Beeld 6a Pieces de Milieu 7e Een Porte mantean 8e Een City Bag 9e FichesdooB 10e Inkstel lie Prijs Thermometer 12e Een stel blauwe vaasjes Seriepfijs Voor hem die in de 3 kaarten het grootst aantal pnnten werpt Een Bouilloir op piëdestal Een Groote Verguld Zilveren Medaille voer hem die in de 3 kaarten de meeste negens werpt Een Zilveren Medaille voor hem die in de 3 kaarten de moeste achten werpt Een Zilveren Medaille voor hem die in de 3 kaarten de meeste zevens werpt aangeboden door den heer J J Woudenberg CaféEestaurant Harmonie Een mand gemengde Goudsche Pgppn voor hem die in zjjn Serie het minst aantal punten werpt zonder poedel Prijzen Vrgc Baan Ie Prgs Salon Ameublement ter waarde van of f 200 2e Massief Notenhouten Cylinder Burean met stoel ter waarde van of f 100 3e Pendules met Coupes ter waarde van ol f 50 Voorts een aantal prachtige Luie en Nuttige Voorwerpen Prijzen Bondswedstrijd Ie Prijs Zilveren Lauwerkrans met 15 vergald zilveren draagmedailles aangeboden door den öondschen Kogelbond 2e Groote Gonden Medaille met 15 zilvereh draagmedailles 3e Groote Verguld Zilveren Medaille De Medailles on Lauwerkrans zijn geëtalleerd in het sigaren magazgn van den heer S Hraat BEEGAMBiciiT Bfl do alhier gehouden aanbesteding voor het verbeteren der haven aan Borgstoop en het maken van een los laadplaats en steiger met daarbij behooronde werken was de laagste inschrijver de heer P De Vos Hz alhier voor f 9291 80 Hem is hot werk gegund Rechtszaken Eergisteren werd Mgsse Lubbers Mgssema kapitein van D A Verschuro I wegens het door aanvaring doen zinken van de tjalk Verwisseling behoorende aan den schipper H Teier op den Amstel en het dien ten gevolge veroorzaken van den dood van 5 menschen door de rechtbank te Ams crdam veroordeeld tot gevangenisstraf van één jaar 366 Staats loterij 5a JClaiie Trokkiag van Maiimla IJ Hai No 5471 SOU en S0569 ieder 1000 No 8 44 11 76 en 19180 iader 400 No 1590 en 1 139 ieder iOO No 1479 15V9 9101 1907 6li67 9119 9889 13100 11Ï87 1966b on 90S40 ieder 100 PriJKen Tan 70 88 m 6375 l440 10718 18887 16913 18860 9 5 1915 5443 8548 10101 12988 IHSOI 80 470 9S 993 8674 4t 18086 68 18874 5S8 8 80 5908 8710 11066 13384 16637 86 613 8847 6099 70 11180 1348 59 18495 39 S616 6116 78 11176 IS ll 16661 19619 710 17 2 8986 11019 19649 79 187 87 81 6349 0805 57 1 604 1 607 19819 816 8 43 16 II6U 73 18838 19316 1147 84 6411 9189 14 13910 169110 39 79 3680 6688 63 IKI 14865 17034 19418 1198 3779 67S7 97 11899 99 17996 l 67ï 1605 3985 6761 9468 11931 14416 1 268 1 801 1 4034 7026 74 69 68 173S6 80083 1703 4880 7494 99 11046 li988 17416 87 38 4619 7611 9591 48 15 08 175 5 10160 21 7 4846 50 9747 1191 89 17611 903 6 9114 49 8 8 9881 IliSO 15 70 64 78 9888 5190 7911 9990 89 157 6 1787 8 08 34i6 86 81 10180 193 5 15979 83 10577 98 87 8014 10415 1469 16058 17910 80 2185 6816 8163 80 II7t9 161 8 18110 10886 77 59 8977 10818 Veemarkt te Rotterdam Maandag 13 Mei 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijxen waren voor ie kwaliteit 34 ie kwal 31 3e kwaliteit aS cent per half Kiio Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 39 ide kwaliteit 27 3de kwaliteit 34 cent per hall KI Vette varkens goede aanvoer ie kwaliteit 33 ae kwaliteit ij 3e kwaliteit 20 cent per hall kilo Schapen redelijk aangevoerd Handel voor alles flink pnjshoudend Vfukens minder in prijs ONTVANGEN DE NOIJVEAUTÈ S IN Parasols en Farapldes rV VAN 08 Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 1 Vrkrs iSKtkro 78 iB M U O b 1 tv 1 l 84 Vb 6 91 1 As 9 1 00 O ls 8 4 fl fi m 4S0 i IV 1 4 81 w H loiv 1 1 0 Va 1 0 11 8 7 if 1 av 1 MM 1 0 m mm 51 il 104 mm l 1 BP j v loov m 9 11 8 1 1 1 01 1 8 Vl 111 1 M 1041 1 81 81 V 103 1 104 11 MEI Miniauiii üwt Nad W 8 1 i idito di o due 8 dilo dito dito 3 HoKOii Obl Oouitl 1881 98 4 lTU l InsalirgTing 1868 81 6 OuTlm Obl in papier 1888 8 dits in d erl868 8 roETOOiL Obl met ooupon 8 dito tiokel 8 87 101 108 108 9911 100 1171 117 lOl 84 ROUKD Obl Binnenl 1894 4 dito Gecona 1880 4 dito bii Bolhl 1681 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dilo dilo dito 1884 8 ÜMmi Perpel leliuld 1181 4 louuj Gepr Ciinv leen 1890 4 Otc leaning serie D Otc lemin lariaG ifmn Aii Kp T oblg 1899 5 Slaiioo Ob ntSoS 1890 VlicEioiu Obl 4 onbep 1881 AuniDAM OUigttien 18 6 3 KoTTUKDAii Sted leau 18 4 8 D N Afr Hudeliv und Ar ndib Tib liij OertiSe tu i Deli ïdutsefaippü dito Arn Hjrpotbeekb pandbr 41 i Üult Mij dor Vontenl und i Qr Hjrpotbeakb pandbr 4 Nederlandsche hink aand Ned Handelmaatteh dito N W k Pao H p b pandbr 8 Hott Hypollieekb pandbr 47 Ulr Hypotheekb dito 4 Oonasa Oist Hong bank aand KoBL Hypotheoiïbaulc paudb 5 Ahiuiiji EquI hy poth pandb 4 Uuw L G Pr Lian eert 6 SiD Holl U Spoor w Ulj aand Hij tat Kipl T St Spw aand Ned Xnd Spoonrag m aand Ned Znid Afr Bpm aand A dito dito dito 18 1 dito 4V I rAUS 9poor l 1887 89A Bobl a Zuid ltal Sp mi A H obt 8 l OLFX Warsahau Weenen aand HOBl Gr RusB Spw Mljd obl 4 BalliBohe ftito aand Fasiowa dito aand 5 IwBDg Pombr dito aand 5 Kuralt Ch Asoir Bp kap obl 4 dito dito obtift 4 VHsancA Cent Fac Sp Uij obl 6 Ohic k North W pr G r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert T a Illinois Central obl ia goud 4 Louis k Naiktilll Oer aand Maiico N Spw Mij Ie k p 8 Miss KaufBs T 4pCt praf aand N York Onlasio k Wast aand Penn 4ta Ohio oblig 6 Oragoni Calif la hyp in goud 5 at Paul Minn k Hanit obl Cd Pae Hoof lön ob ig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 CiKADA Can South Chart T aaad Vb C Rail fc Na la h d o O AniBlerd Omnibua Mij aand Katlerd TramwaifMaata aand Vko Blad Amsterdam aand 8 SUd Botterdam aand 8 lUWll Stad Antwerpen 1887 8 Slad Brussel 1888 8 i lioxo TheisB Raiullr Oeselseh 4 Ojinn Staataleenig 1860 5 K K Ooet B Cr l880 8 SpAKa Bttd Madrid 8 1868 Nlo Ter BsLAvb Spoel eert Ontvangen de IMouveauté s IN ZOMERMANTELS JfapongtofTeu ü SAMSOM AI VERTKfSTIt N Telepliooimet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis H t net is aangesloten aan het Rijks Intercommnnaalbureau Op 1 Mei 123 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT Geen Eii elsch maar Echt BOEHENBROOD eent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27