Goudsche Courant, dinsdag 14 mei 1901

IVo 8503 Woensdag 15 Mei 1901 40ste Jaargang G0ÜD8CHE fiOHAOT I ieutv8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefMR No HV A D V E R T E N T I E N wonlen geplaatst van 1 5 regels si 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd jelefoon o H Dp üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Dl prijs per drie maanden is 1 25 fi aneo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN OPENBABEYERKOOPING TE GOUDA ten overstaan van den Notaris ö C FORTUIJN ÜBOOHLKKVKR op WOENSDAU 15 MEI 1901 des morgen to nren in het Koöiehuis Hakiiosie aan de Markt van No 1 Een good onderhonden zeer ganstig gelegen WIXKFXIIGIS en WOONHUIH met afïonderiyke ÜÜVENWONINO en EBE in de WSdstraat op den hoek der Kerksteeg aan de Harkt te Gonda WiJk A No 4H Verhnard tot 1 Mei 1902 voor l 750 sjaars Nos 2 en 1 Twee naa t elkander gelegen HUIZEN ERVEN en ÜKOND in de Komünsteeg te Uonda Wijk K No 30 en 81 Verhunrd bö de week No 30 voor J 1 60 en No 31 voor 1 1 0 No 4 tot 10 Zeven V elkander Staande HUIZEN en ERVEN op een Erl achter de Boelokado te Gouda Wp R Nos 335 tot 341 ingang aan de Karnemolkaloot naast den Heer HoiisBMiii Wp K No 334 Allen bg de week verhuurd en wel No 337 voor t 1 50 en do overigen elk voor 1 1 25 No U Een groeten TUIN met SCHUUR in de Boelekade te Gouda naast W Veuiieu groot 7 Aren 5H Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 1901 No 12 Een HUIS EBP en GROND in de Lange Korte Akkeren te Gouda Wflk P No 656 Verhuurd bg de week voor 11 10 NoB 13 tot 16 Vier naast elkander taande HUIZEN en KEVEN in de Üeertebnltesteeg aan de Turimarkt te Gouda Wgk H NoB 61 tot 64 Verhuurd bg de week elk voor I 1 40 Nn 17 Een onlangs gebouwd gunstig gelegen WINKELHUIS on ERF waarin BROODBAKKEEU wordt uitgeoelcnd in den Korten Groenendaal te Gouda Wijk I No 4 met uitgang in den Gang ol Poort naar het water van de Egerstraat Te aanvaarden 1 Juli 1901 ol zooveel vroeger ala met den verkooper zal worden overeengekomen En No 18 Een voor alle doeleinden geschikt goed onderhouden PAKHUIS en ERE met alzondorlgke BOVENWONING in het Sint Anthonieklooster üi de Sint Anthoniestraat te Gouda met uitzicht op do Varkenmarkt Het Pakhuis is terstond te aanvaarden het Bovenhuis Is verhuurd voor I 1 60 per week De perceclon zgn te bezichtigen te weten No 1 Vrgdag 10 Maandag 13 en Dinsdag 14 Mei a 8 van 2 tot 4 uren de overige peroeelen op genoemde dagen van 10 tot 3 uren en al de perceelen op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOHTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda Gebroeders STEEKSMA Bloemisten lurfsiiigfl TELEPH N o 114 BIcdon aim om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DABllVS welke don geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgkcn en doorbloeieu tot do vorit intreedt VERDER HET BEKKNDE l l E€TEI CIDER dut door bijvoeging van 40 deelen walor alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadoltjk is V Uier f 0 5Ü V Uer r0 80 V Uier f 150 GROOTE VRIJE Voorjaars Faarlenmarkt TE GOUDA op 17 U El a s Op deze mai kt Aullen voor i v te hoiicren VERLOTING ongeveer 25 PAARDEN woi deii aangekocht De prljzeo xljii verder te bezlebtlgen lil de i ersclillleiide étalages liler ter stede SCHRIJFBUREAUX steed s voorradig en geëxposeerd bij A Q ÏÏANT Kantnorboekhandel Geen Kinkhoest Geen Influenza Koninklijke Om lEinkhoesl Influenza Borst en licelaanüoeningf binnen den kortst mogelijkeii tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de tocvluclit tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYenBorst tionig Extract at E L I A 1 T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek ÜE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 7ü ets 40 et bij D JUIKBIES Kleiweg E 100 Firma WOLJfF ft Co P W D SPfK MoercaptUe O m mim nfm c iaut rcvr jii WesthsTCU 198 Gouiia Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 12U te i A BOUMAN JWmAl HINKSK Nie m rt rkad 1J 1 A N viN ZESSEN Sc wo hoven J fii lültKfcN ö B V WIJK OitJewni r U ROLLMAN Bodegraven A sCHI b lt HaattndU EDK Oudemlrr K fiN om HEIJDEN te Remmjk V D 8ÏAU Wodf im JMen Wed v HOLST Waddmgntm Uvor Gennvh Igtm n atibevüten fBnVT Mcl EtrtUlploma n Ooud B kroou l i éM WUIIia 1 ai 11 1 1 k nJt e 11 ulw istnen gtoreic ar pl rl rln8 nu hooljpljn r riterUnj nn nekte f l ï Ö kwilen van Krltliclieil te ftU l tut Vetknicbttr m lliuin J 1 00 m I r ClKe IV aCaO i k aeren iwiltktn klleraclitisegciteUro et a w be WUino l rUV nC 1 tuiJeie Il ulw i tnen gebrek aar eetluil llecblt fr l l nnl t lJn Mr éf l rklM na nekte of kraambed koorts en bare Bevuilen Z Zrkmïer7n ïwiitkti ei kllerachtiskgeiteUeiittet titebe n 4 W Kp ƒ 0 90 PRAEPARATEN VAN 3i n kleine kinderen l rin rer bul ooriul jetinBen TOOrïUlHei nuenciiMCM v y Cbemlicli MalIrCIlSIrAr Speeiialïoor Kindervoeding in luWcre iVieiKaUllVCr i K p O BO Kct 0 26 AU Snaroften lln lookcn eener lial e CiBiiette li Toldomd ter biBrij r Joosjc k y Ó 6Ó en JU Vi IIII t T n l Il MKr ne FRUIT PUROATIBF lethen Vmtopplnt Ami ianiarlnaCÖOnDOnSb Mlgralne Conjeitle c vo look Ul ni j vnor Ici aeren t i en Je T M ri d Uonbo n K1 LPKI ll if 1101 M ür g g daar de ottn ioor lil k nd b eei rl lik en de n angenaim I rijl pe doo e 0 80 en ƒ 0 60 Calmiatr Dac4iHAC teemeen erkend il liet BESTE hni imddel jaimia K raS T Uieo Hoest VerkoudbeU en Keelpljn b u l een Ulmoplonend en vemchttnd middel bU uitnemendheid uiislviitcnd in I □ llësdijM verkrij ebair Fri ƒ 0 80 l er ilenl ije tu VraéiiartÈltn MM KRAEPEtUCN HOLM te Ztlit wi aittn iwrnttn r KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST èklllli Openbare Yerkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G ü KORTUUN DROOGLEEVEE op WOENSDAG 5 JUNI 1901 bg opbiiU en op WOENSDAG 12 JUNI 190 biJ combinatie en afilag telkens des morgens te elf uren in liet Hotel DË ZALM aan de Markt van Nos 1 tot 9 De goed onderhouden EOÜWIIANSWOIIINS genaamd Bellevue Wijk T No 12 SCHUREN verdere BETIMMERING HOOIBERG ERVEN BOOMGAARD en WEG en eenige perceelen uitmuntend Wei en Hooiland geleden in dea Broekweg aan de Goawekade en onder de Boompjes in den Oostpolder te Gouda en WaddlaxveeD te zamen groot 10 Hectaren 93 Aren 41 Centiaren Verhunrd aan den Heer B Matse de Woning tot den 30 April 1908 en de Landerijen tot den 14 November 1907 voor f 1200 per jaar No 10 Een TUIN liggende in de Lange Korte Akkeren ol Boschweg te Oomla met den weg daarvoor en bet water daarachter groot te zamen 20 Aren 88 Centiaren Verhuurd tot 31 December 1901 voor f 50 per jaar En No 11 Een perceel best WEI of HOOILAND met den weg en het water daarvoor in den Winterdijk onder de gemeente WaddiHXveen groot 2 Hectaren 29 Aren 90 Centiaren Verhuurd tot 1 November 1901 voor 1 215 per jaar De perceelen zijn de laatste 3 werkdagen vó6r den dag der veiling en dien der afslag van 10 tot 4 uren te zien Alles breeder bjj Notitiën die met alle inliditingen van den 29 Mei aanstaande af te bekomen zijn ten kantore van genoemden Notaris FOETUIJN DKOOGLEEVER te GoDDi Wie aeker zyn wu d Echte EUiel Clieau te outrugen lenmengesteld en na vela proefneiidngen ia den handel gekomen unde deii ntam des aitvindeni Dr Miobaelii vervaardigd p 4 best machines in het wereldtolaemd éliri bliuement van Qebi £ StoU nck ts Keulen lacht JJpinieltaeQsr Bikcl Cacao la vlerkantea koaaen Deo Kikul CMaa ia met rneOt gekookt BU aangeuunB gezande dr nk toot Uniyksoli gebruik een i t the l pib v n t poeder voor een kop Choooktq Alt nneesbachtige drank bij g v l van ditrrhee ilaiciits met water t gebralkea Takrügbau bij de voomiual H 1 Apottaaksn ent V Kb V g fraaflwiiiee t 130 e 0 90 c 135 flaDtnalvotegeowoordigar voor Nederknd lulias Mattenkledt Am terdam Knlvcistraat IÜ8 Goud Druk van A BRINKMAN Zn BuitcDlaDdsch Üverzicbl De Londensche commissie voor de schadevergoedingen hervatte gister haar arbeid Er werd een olflcieelo verklaring voorgelezen waarin werd medegedeeld dat tot beperkmg van de grenzen van het onderzoek de commissie zich by de toewijzing zal laten leiden door het beginsel dat een flinke en billQke vergoeding za worden gegeven voor directe schade met inbegrip van daaruit voortgekomen schade Namen de commissie verklaarde de voorzitter met bet oog op den twijfel die klaarblpeiyk was gerezen over den omvang van het onderzoek lo dat de commissie zich slechts kan bezighouden met eischen van onderdanen van bevriende mogendheden 2o dat zj van oordeel is dat de opperbevelhebber der Britsche troepen in Zuid AIrika een onbeperkt recht heeft om van het oorlogsterrein te verwijderen alle personen wiens verblgven door hem gevaariyk prejudicieel of lastig wordt geacht en dat elke Staat krachtens de internationale wetten het recht heeft vreemdelingen uit te zetten wier tegenwoordigheid gevaariyk wordt geacht 3o dat zg zal onderzoeken of in eenig geval het recht tot uitzetting met onnoodige hardheid was uitgeoefend 4o dat zij na bet onderzoek der eischen zoo noodig naar Zuid Atrika zal gaan ten einde het onderzoek ter plaatse voort te zetten 5o dat zij na afloop van het onderzoek in Zuid Afrika naar Engeland zal terugkeeren en dat zj na te Londen nog de getuigen te hebben geboord die zy zal noodig achten te hooren aan de regeering een verslag zal toezenden en daarin de mate van schadevergoeding zal aangeven In antwoord op een opmerking van mr Roosegaarde Bisschop zeide sir John Ardagh dat het afleggen van den onzijdigheidseed het verlof om te biyven niet onherroepeiyk maakt het zou gemakkelgk kunnen gebeuren dat zelfs na het afleggen van den eed de tegenwoordigheid van den betrokkene ongewensclit is De voorzitter stemde met deze zienawgze in Van het oorlogsterrein bereiken ons wederom geenerlei berichten Hier en daar graven de Engelschen kanonnen eu munitie op Lord Methuen zelf doet aan het spelletje mede Om een juist beeld van den toestand te FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht 3 Ik wil hopen dat dit niet ongunstig ïs uitgevallen Men moest hooren hoe Rita van Uechtritz dit alles zeide met welk een kordaat goede luim om haar werkelijk amusant en prettig te vinden Ik bewonder uw scherpzinnigheid zeide hij opgewekt 0p één punt heeft ze echter toch gelaaid de dame die ik overigens slechts uw naam noemde is met getrouwd het is een juffrouw Heidloff oude bekende der familie En nu terwijl de wensch van Louise hem te binnen schoot ik zou u gaarne met elkaar bekend maken mag ik u juffrouw Heidloff voorstellen Kita met haar fijn gehoor in zulke dingen merkte dat ondefinieerbare iets in den toon dat haar deze laatste vraag van Bichard als het product van een tevoren opgevat voornemen geen kind Tan het oogenblik deed kennen Aha ik zal van den kant der vrouwelijke bekenden gekeurd worden dacht zij Overtuid zeide zij op haar prettig koelcA l on zal mij zeer aangenaam ziJD En om nog een soort van belangstelling in de persoon in kwestie te toonen Is het een Berlijnsche V tNeen Haar vader heeft als rijksbouwmeester in Halbentadt gettaao hij is nu gepensioneerd krggen zullen wg weder een maand of langer moeten wachten tegen dien tgd kunnen de brieven door de oorlogscerrespondenten geschreven in Engeland verwacht worden en daarin staat soms de onlangs aangehaalde brieven der Times correspondenten te Kroonstad en Pretoria zgn daarvan bewgzen het een en ander dat meer waarde heeft dan de oföcieele berichten of de door censuur toegelaten particuliere telegrammen Uit do laatste telegrammen der Times kan nog iets belangryks afgeleid worden Daar staat namelijk in dat het aan Villioens commando het eenige commando van beteekenis in de door Plun er Walter Kitchener en andere generaals schoongeveegde streek gelukt was te ontsnappen En dit beteekent dat de Boerengeneraals hnn troepen v66r de komst der Engelschen zoo goed als geheel uit die streek teruggetrokken hadden Bgna al de krggsgevangenen door de Britten gemaakt waren dus non combattauten Waarheen de troepen der Boeren zich teruggetrokken hebben weten wg nog altyd niet Sedert Delarey s concentratie en de daarop gevolgde verspreiding zgner krygsmacht hooren wg niets meer van hem noch van de andere aanvoerders Het laatste bericht een zeer vaag echter bereikt ons uit Bloemfontein en zegt dat de Boeren een beweging in de richting dor Kafferrivier uitvoeren de Kafferrivier is een zgtok der Rietrivier en wordt ten zuiden van Bloemfontein door de spoorlijn naar Kaapstad gekruist er zgn in die buurt eenige schermutselingen voorgevallen Ernstige economen hebben reeds lang de financiën der Fransche Republiek met zorg gadegeslagen Tot heden werden zg echter door de ervaring gelogenstraft want hoe er ook gehakt werd t kwam toch weer terecht omdat de inkomsten steeds de raming aanmerkelijk overschreden Maar de kruik gaat zoolang te Water nn komt de keerzgde der med de inkomsten dalen eu gevoelig ook In de afgeloopen eerste drie maanden zijn de Staatsinkomsten 17 1 millioen beneden de raming gebleven en 19 millioen beneden de ontvangsten van verleden jaar in hetzelfde tgdperk Vooral de maand April was teleurstellend de ontvangsten bleven 9 millioen beneden de raming en 141 millioen beneden die van het vorige jaar Het zegel de douane de indirecte belastingen de rechten op suiker en op de beursoperatien alles is achteruitgegaan ook die der registratie en der posterijen en telegrafen De telephoon het zout en het personeel alleen bracht iets En leeft hier Neen hg houdt zich hier slechts tijdelijk op Niet jong niet rijk niet elegant wat voor gewicht kan deze persoon voor de Seemann t hebben was een van Rita s vluchtige gedachteh terwi Richard naar Louise omziende met haar verder ging Een ander voorbijgaand idee was de roenschen zijn toch zeker wel in goeden doen De meening van menschen die coupons knippen weegt nu eenraaaP mee Toen men spoedig daarop voor juffrouw Heidloff stond zij had in de buurt der mama s naast mevrouw Walch gezeten en was dadelijk opgestaan toen ze de twee op zich zag toekomen toen was Rita van Uechtritz niet alleen lief maar zelfs buitengewoon liet Het was een voorkomendheid in houding en glimlach die zij voor ontmoetingen bespaarde waarbij zij twvaUen wilde vooral aan oudere personen Het korte gesprek dat volgde bleef Ouder haar leiding Zij vroeg op tevcndig vriendelijke wijze op dezen trant bijvoorbeeld En hoe vindt u Berlijn lieve juffrouw U waart eentgen tijd niei hier Weer verbazend uitgebreid niet waar Zou het leven hier u bevallen Neen Dat begrijp ik deze moderne jacht is niet ieders taak wij komen hier kw ijk eenmaal tot ons zelve en zoo voorts Ivouise was tamelijk sober in haar repliek zoodat er na eenige minuten geen aaaleiding meer scheen het onderhoud nog verder te rekken Rita maakte er dan ook een eind aan weliswaar met onverminderde hoffelijkheid maar terwijl toch haar lidit opgetrokken wenkbrauwen iets van meer op Bg do begrooting voor 1892 is die van 1901 tot grondslag genomen Men begrgpt hoe men dus in de klem zit Hoewel de verdaging van den Duitaihen Rijksdag te verwachten was verwondert men zich in politieke kringen er over dat de zitting voor zoo langen tijd tot 26 November wordt geschorst Door enkele bladen wordt gemeld dat het Senioren Convent van den liyksdag zelf den Rgkskanselier het denkbeeld uau de hand heeft gedaan om de zitting te verdagen daar de vergaderingen zoo slecht bezocht worden Tal van vaak zeer belangrgko wetten zyn behandeld en zelfs aangenomen zouder dat de Rgksdag boschlusstahig was en nu en dan was het oen afgevaardigde der linkerzgde die daar den voorzitter op wees Wanneer telkens hoofdelgke stemming ware verlangd zou het hcrhaaldelgk gebleken zgn dat niet liot noodige aantal stemmen iverd nitgebracht zoodat de stemming niet had kunnen doorgaan Voor de laatste byeenkomst die van heden hebbeu de agrariërs nog een verassing bereid De brandewgnbelasting die pas in tweede lezing kan behandeld worden willen zij vervangen door een wetje dat met 1 October in werking zal treden en waarin zg niet de bestaande wet voor een jaar verlengen doek nieuwe bepalingen willen invoeren De Vos8 Ztg waarschuwt tegen deze overrompeling en roept de leden der minderheid op om toch vooral een telling van het aantal aanwezige leden te eischen opdat niet door een nietvolledig Huis met een kleine meerderheid een besluit genomen wordt en zoo de meerderheid een voldoende aantal afgevaardigden weet bgeen te brengen dan beeft de minderheid het in haar macht om door talrgke voorstellen en £ et honden van hoofdelgke stemmingen het Huis te beletten een besluit te nemen Dit acht de Voss Ztg een volkomen recht van de minderheid Versi t eide Berichten Fkinkrui De Hongaarsche kellner Jovanowitscb die genoemd is als hoofdschuldige in de spionnagezaak of aangelegenheid van hoogverraad te Commentry is voorlooptg in vrgheid gesteld De vice president van den Senaat debeer De Germinac is te Baladou in hetdepartement Lot overleden De ex koningin van Madagascar heeft verwondcjing heten blijken over deze heel kleine scène waaraan men haar had laten deelnemen 2 idet ge dat de dame familie van u was vroeg ze zorgeloos luid zoodra ze juffrouw Heidloff verlaten hadden Niet Ik dacht ze had zoo iets nichtachtigs En op zyn lachende vraag waarin deze hem nieuwe eigenschap dan bestond Dat laat zich beter gevoelen dan beschrijven een zekere brave moppertge vrienschap voor den persoon in kweaiie waarbij hij zich het klare boven mag afscheppen terwijl voor al het vrouwelijke dat met hem in aanraking komt het minder aangename grondsop overblijft Wéér moest hij lachen over haar zeldzame invallen maar de ontmoeting die hij daar juist bewerkt bad liet nog een wtjle een mmder aangenamen indruk bij hem achter Ondertusschen had jufïrouw Heidloff weer plaats genomen in haar hoekje achter mama Walch in een makkelijken lagen stoel dien zij als een prettige haven beschouwde en niet an plan was te verlaten zootang de dames vóór haar alle behaaglijk elegante vrouwen in den stijl van Greta s jnoeder op haar plaats zouden blijven want zoo kob ze van buiten at als tot deze groep behooren de dooiga en viel niet op door alleen zitten of staan terwijl f och niet Gfl aan het gesprek dat hier gevoerd weid l epitHle deel te nemen De goedhartige mevrouw Wdfrh beproefde echter meermalen haar ia lUi dcfeifctV tc trekken We hebben malkaar 0 $ wrrkelijk sedert Rilly d doop niet meer gesproken Louise Ja ge zult wel gelijk hebben Neen maar zooats die tijd voorbijgaat Dat ik dat groote meisje daar ol heb geen reden tot klagen over de regeering de maand Juni zal de vroegere vorstin te Pargs passeeren en de maand Juli te Arcachon Zondag deden een honderdtal winkelen handelsbedienden te Nantea met tweegemeenteraadsleden en hun president aanhet hoofd de ronde door de stad waarbyze fluitende achreenwende en de Marseillaise zingende betoogingen hielden v60rde winkels die geopend waren waardoordie lui wilden doen uitkomen dat ze voir Zondagsrust zgn Te Ronaan is Zondag de kerkeiykeplechtigheid in t openbaar ter eere van Joanne d Arc enkele malen uitgefloten onderweg van den optocht van de kathedraalnaar het stadsplein Het beeld der Parisienne van denhoofdingang der wereldtentoonstelling van 1900 is nn netjes ingepakt ter verzendingnaar Budapest gereed DUITBCHUHD De vrykaarten der rgksdngafgevaardig don voor de spoorwegen blgven ook tydens de verdaging geldig loodat de hoeren zonder reiskosten tegenwoordig kunnen wezen bg de onthulling van het standbeeld van pismarck te Berlp den derden Juni a s 7 By de studentenfuü te Bonn waaratnde keizer en de kroonprins kortelings hebben deelgenomen alt gewone réanlst engroen zyn er niet minder dan GöO bierpotten weggeraakt waarscbyniyk als herinnering meegesomen door de deelnemers die als echte Duitachers behalve een yzersterke maag ook wel e sentimenteel gemoed bezitten zullen Het corps Bornssia dat de regeling ia handen had eischtnu teruggaaf van de potten of toezendingvan 1 26 mark voor elk Terwijl telkens weer veroordeeldednellantcn door den keizer begenadigd worden heeft Wilhelm II nu nadrukkeiyk gezinspeeld op de meest gestrenge toepassingvan de wettelijke bepalingen tegen het tweegevecht BINNENLAND STAÏEN GENEUAAL T W B K a K U M B m Zittüig van Maandag 13 Mei Bg het algemeen debat ever het ontwerp met de oogen naar Greta wijzend die juist voorbij danst het wil mij soms bijna angstig voorkomen toch lacht ze daarbij met hetvolste behagen Men moest de kinderen niet zoovroeg laten trouwen 1 ze schieten er hun jeugd b jia Hoe oud ik was Ik arme worm was zes tien toen ik mij verloofde en nog lang geenachttien toen Greta geboren werd Ik ging zelfs nog een verreljaar naar school nadat Gustaafmij gevraagd had en ik schaamde my gruwelijk vooru wanneei ik dacht dat het kon uitkomen datik in stilte een bruidegom had Gij brave kleinen gij waart alten jonger dan ik droomdetechter van zoo iets niet Nu Greta moet er mijmaar race aankomen in de eerste drie vier jaar Men zou anders grootrneeder kunnen zijn eer men er erg in had en daar voel ik mij werkelijk nogniet voor berekend Ge zoudt er u wel in weten te schikken meeude Louise even glimlachend Zij berustte geduldig in het misschien niet geheel delicate behagen waarmee Greta s mama zich juist op dit gebied bewoog en de ietwat gekunstelde affectatie die datgene wat zij scheen te loochenen slechts te meer moest doen uitkomen het in het oog loopend feit namelijk dat de moeder van die allerliefste dochter er zelre nog zoo jeugdig en bloeiend uitzag De knappe blonde mevrouw trok de wat te volle schouders in de hoogte Ik zal er steeds tegen zijn dat Grota het haar moeder nadoet zeide ztj met nadruk Wanneef mijn man even vaat is sts ik Wordt vtrvolgd