Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1901

zitter A e A van Vauren den Haag ondervoorzitter Henri W Hpendel Katwgk Ie secretaris F A Moerei Ouduwater 2e secretaris C H Engels Gouda penningmeester O B van Baareu Schoonhoven J M Boin Delft I anl Klompé den Haag terwyi de 9e plaats is opengehouden totdat Rotterdam over bet al dan niet toetreden een besluit heeft genomen Gemeng de Bfiichlcn Men seint uit Amsterdam Omstreeks kwart over zeven gisteravond vond door onvoorzichtigheid van een schilder die met een brandende lucifer naar een lek zocht in de gasleiding eene hevige gasontploffing plaats op het bovenhuis van het perceel Nienwendyk no 53 hoek Raamskooi De schilder werd vry ernstig aan het rechteroog verwond de bewoner van het bovenhuis de beer Ninaber bekwam een lichte wonde aan het voorhoofd en zgne vrouw een wond aan de wang De drie getroffenen vonden hulp in een Apotheek en zgn er nog vrg goed aigekomen in aanmerking genomen de vernieling door de ontploffing in bet perceel aangericht Het dak is voor de helft in de hoogte geworpen en verbryzeld eu verscheidene kamers der twee bovenverdiepingen zgn onbewoonbaar geworden Aan de overzydo der smalle Raamskooi sprongen eenige vensterruiten Veel vensterglas en enkele stukken van het dak vielen in de steeg gelukkig echter zonder iemand te raken De brandweer stelde een onderzoek ter plaatse in doch vond in den staat van het perceel na het ongeval geen reden om ter verzekering der veiligheid op straat nog een of ander weg te breken Onder de dwangarbeiders op het Russische eiland 8alakin is luidens een te Sint Petersburg ontvangen draadbericht een opstand uitgebroken De oorzaak was het onmenschelgk optreden van den gouvernenr die zgn onderhoorigeii tot bloedens toe liet afranselen Een vreeselgk tumult ontstond en de bewakers moesten uit zelfbehoud vaar geven Zesen veertig dwangarbeiders worden gedood en nogen en vyftig gewond Miquel de aan den dgk gezette Pruisische minister van Financien is voor zgn liefbebberg historicns Als men zei bg tot iemand van de N F Presse elf jaren lang Pruisisch minister van Financiën is geweest heeft men recht op rust Mgn taak is volbracht De hervorming van het Pruisische belastingstelsel is er u zou ik graag naar mgn atndeertalel terugkeeren om mgn laatste jaren te slgten met lezen on schrgven Het IS altgd een lievelingsdenkbeeld van mg geweest om de geschiedenis van de Dnitsche eenheidsbeweging te schryven een beweging waarin ik voor een groot gedeelte zelf heb meegeleefd En dan zou ik graag veel geschiedkundige werken lezen De geschiedenis is altgd mgn lievelingsvak geweest Eiken avond voor ik naar bed ga neem ik hot ei n of ander geschiedkundige werk op Onlangs heb ik een gescbicdenis van Polen gelezen en heb ik gezien dat de Poolscbe staat te gronde is gegaan omdat AaDgeviiDgeD 1 Mei Tyd van Ureoowlck Ulreete StMorwegverUntUngeii luel fiUlUA Zoiuerdlenst 1901 l t f f t SOUDl KOTTISDAIlTlaa niaa 1 81 t ll 1 81 8 81 8 8S 9 08 14 9 88 9 81 10 88 10 88 ll U ll U ll SS 19 8 1 81 li 18 9 80 S tl s s 4 39 4 54 6 18 8 84 18 1 08 T J8 T 44 8 14 1 17 S8 U 10 18 11 4111 81 i Ii i r i i i i È 40 9 08 9 89 9 48 10 08 UM 0 tS 5JÓ 7 8 n t aUaaa la ai 8a UaMa btra kgbalalaa ƒ Of la Uaiaai lyn Zaïlal Maaidai a Oliiada alaafaalia Talaarbiljattaa oor da Sa kl rabqibaar tagai aakalaa Tnaluprtia S Kollaglnba Spaar L Kun laiiplaiAait bawtji 1 IUta niaria KOTTÏRDIM OOIID i 8 11 f 6 41 8 17 4 4i 6 18 8 04 8 19 7 06 1 89 8 81 9 88 4 6S 8 9 48 6 8 48 9 88 6 10 8 6 10 08 4 l6 t S4 4 69 6 18 6 48 8 84 1 01 1 18 1 10 1 41 9 47 10 09 lO U 11 04 a da Oaiapagaia dar Wapia UU 4 18 11 80 11 88 1 18 1 64 88 1 14 4 45 18 1 58 8 n3 r 1 09 1 09 1 8 08 I ïjtra QppUöiaalbawiia 1 46 4 08 10 18 U SI 11 41 H 04 10 9S 10 88 10 4 10 49 U blU ll 11 S8 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 ranlMiat a 4a laap kaa M gatakaid arJo B Hallaadiaka apoat I1UUD UKN H iOfiaa aam 9 11 10 00 10 1 10 68 11 18 ll lS 11 16 11 66 1 1 1 68 l ll 8 46 4 19 11 88 1 01 a 11 18 1 18 a a 11 80 1 88 10 48 11 86 11 48 18 46 11 68 1 11 1 44 1 10 1 48 4 16 4 4S 4 80 6 18 6 01 6 18 a 6 11 1 8 1 48 5 49 0 11 7 19 lO tl 11 18 11 67 16 4 1 S7 9 41 10 18 0 0 U II A i S T r tt I i U laa aaraa uU 8 8 8 118 8 9 88 10 10 10 69 11 011 101 88 8 16 I 0H 4S6 l 1 U 48 61 0 I 10 80 l 87 11 08 oi o i i i si ïs j r tir f ii iS PaaslWlat ap daa laap kal llat prataail OTM 4 6 4 n m 1 10 1 S l 3 10 81 11 01 1 16 lO JI 1 88 8 43 11 01 7 00 1 64 8 08 r 6 ll ll U 4S 18 8 81 1 47 8 88 9 10 10 04 10 41 I1 3H 1148 11 01 1 48 I i a 4 1 4 41 S 41 8 6 7 00 7 68 8 4 l 3t 10 18 I0 4 II aa uns 11 17 4 8 VT r 8 8 7 U 8 10 IS 9 81 1 18 11 11 l l a 11 MO 8 84 4 4S 8 08 8 11 7 0 1 10 9 16 4 lAma W 6 84 47 7 80 8 85 8 4 8 9 46 11 80 18 411 06 1 le 8 11 1 41 6 0 6 11 88 7 16 8 16 9 40 10 08 7 01 7 18 1 10 1810 8111 61 1 18 51 8 11 4 18 4 84 6 47 1 01 1 64 8 09 9 1 10 17 11 18 07 94 10 11 07 mr ii j r Tm lios u i sr i tn z = i ji i t ü 1 8 0 071 4 11 9 8 it 7 14 Ooida 1 4 1 01 1M 8 80 vM v 66 10 8 Ills betreliende den ataatezorg voor de paardenlokkerjj inToerende verplichte Kgks hengBtenkenriuK verklaarde de heer Van Heemstra verzet lich tegen staatscentraluatie daar bet particulier initiatief zich reeds door middel der provinciale besturen uit Uocht staatshnip later noodig bigkun dan Eou die door landbouw vertegenwoordiging kunnen geregeld De beer Van den Burrh kan zich onmogelyk met het beginsel van het ontwerp vereenigen en by verklaart zich dat de provinciale kenringscomniiasien niet zgn gehoord Ook de heer Henneqnin betoogde dat het ontwerp niet is in hi t belang van den landbouw De heer t Hooft achtte de eenvormige staatszorg gewenscht en eene belangrgke verbetering van den bestaanden toestand De heeren Zglraa Kolkman en Van Dedein verdedigden het ontwerp in hot welbegrepen belang der paardenfokkery De heer Lleltinck verdedigdd het ontwerp als onverrngdeiyk voor verbetering van bestaande toestanden De minister Borgesius bAougdo dat het doel is eene nnilorme regeling en doelmatige besteding der subsidiën voor keuring te bevorderen Nadat de regeeringscomipissariB mr ijickesz zgnerzyds het ontwerp bad verdedigd is het algemeen debat gesloten Met groote belangstelling begroeten wg bet wetsvoorstel dat thans bg de Tweede Kamer is ingediend tot droogmaking en inpoldering der Zuiderzee een renzentaak waarvoor gedurende de laatste halve eeuw zoovele bekwame mannen hebhen geyverd en naar welker uitvoering allen wien s lands eer en belang ter harte gaat reeds zoo lang hebben uitgezien De oplossing welke ip het thans ingediend ontwerp wordt voorgesteld is van beperkten en daarom naar ons voorkomt zeer practischen aard Toch is het uitgebreider dan het wetsvoorstel dat de minister Heemskerk in lb77 kort vó6r zgn aftreden aanbood eu dut de indgking van het zuideiyk gedeelte der Zuiderzee buiten den IJsel in verband met een kanaal van Amsterdam door de Geldersche vallei ten doel had Het nn voorgedragen plan is van grootscber aard Het hoeft tot grondslag de afsluiting van den groeten waterplas die uit het oude Flevo me r is ontstaan en wel volgens de plannen voor de Zuiderzee voreeniging door den tegenwoordigen minister Lely opgemaakt door een afsluitdgk te loggen tnsschen de noordpnnt van Noord Holland over Wieringon naar de tVioscho kust bg Piaara ten zuiden van Makkum Daardoor zal de zoute waterplas allengs een zoetwatermeer worden waarom inpolderingen kunnen geschieden van welke in het ontwerp reeds een tweetal aan de NoordhoUandsche kust worden opgenomen een noordeiyke tnsschen Wieringen en Medeinblik Wieringer polder en een znid westelgke tnsschen Monnikendam over Marken en Blokkershoek dus bezuiden Hoorn Hoornsche polder OeBda UMtdnelit door 1 18 üinwwkerk 1J8 n p ui 1 88 toMardut M 8 18 1 44 RottordimD P 8 84 Rotterdam 8 09 9 08 BottarduD B un ♦ fto erd m M 4 4 l 0 04 1 11 7 98 OapelU 4 8 8 41 I Kt aw rk rk 8 01 8 81 ÏLr V Mi d Allaa 1 a U 1 i 1 48 1 18 8 81 8 41 9 11 11 8 68 7 S ï ol 1 63 9 14 a 7 61 9 08 9 19 9 88 Oottda Ïowoh Moero 8oatanaHrZeg Voorburg Hag d 9 01 8 81 1 88 1 10 8 18 lOud 6 10 Oudew 6 86 Woord 6 48 Utrwkl 8 08 1 l 4 8 8 8 61 9 8 k U 8 1 De atsluitdyk kan in het 9e jaar voltooid ön In het 8e wordt begonnen met de bedgking van den Wieringer polder die in het lie droog en verkaveld kan zgn In het i Ue Jur W irdt de bedgking van den HoornBchen polder aangevangen die in het 18e jaar droog en verkaveld kan wezen Na 18 jaar zal dan een oppervlak van 46 500 hectaren vruchtbaar land zgn verkregen dat is oen derde gedeelte van du oppervlakte der provincie Utrecht en een zeventigste deel van de gi uotte van ons gebeele land Dit plan omvat blecbts Vi van de gebeele droogmaking waartoe later kan worden overgegaan De memorie van toelichting door de ministers van waterstaat van financiën van oorlog en binnenlandsche zaken onderteekend becgfert de jaarlgksche opbrengst dier beperkle mdgking aan pachtwaarde tegen slechts 1 60 per hectare op 2 millioen zgnde nog 1 millioen meer dan de rentelast van 17 ton voor de uitvoering dier inpoldering Men leest dan ook in deze toelichting De ondergeteekenden aarzelen dan ook niet als hunne overtuiging uit te spreken dat de uitvoering van het in dit wetsontwerp neergelegde plan zonder gevaar voor s lands geldmiddelen kan worden ondernomen Hand Zaterdag is te Arnhem de Vereeniging tot vereenvoudiging van examens en onderwgs tot stand gekomen Voorloüpig geldt het reglement alleen voor de Arnhemsche ï reeniging eerst als in andere plaatsen afdeelingen opgericht zgu zal waarschgnlgk een algemeen reglement worden samengesteld Het reglement dat zeer uitvoerig werd bediscussieerd het was zells te laat geworden om een bestnnr te kiezen werd met eenige wgzigingen vooral in art 2 aangenomen De eerste twee artt luiden nu De vereeniging stelt zich ten doel zoodanige hervormingen op het gebied van examens en onderwgs te bewerken dat betere waarborgen voor algoraeene ontwikkeling en beschaving zullen verkregen worden zonder dat de gezondheid van lichaam en geest door overlading in gevaar zal kannen gebracht worden Zg tracht dit doel te bereiken lo door gegevens te verzamelen omtrent overlading door examens en onderwgs 2o door te onderzoeken a boe het aantal examens te beperken ii en hoe de onvermydelgko examens te vereenvoudigen zgn b boe hetouderwys zon kunnen ingericht worden om algemeen ontwikkelde en bescbaalde menschen te vormen zonder gevaar voor do gezondheid van lichaam en geest 3o door mededeeling in woord en geschrift van de resultaten van dit onderzoek 4o door by de autoriteiten aan te dringen op bet invoeren van die wgzigingen en veranderingen welke zg bewgzen kan dat noodig voor baar doel en uilvoerbaar zyn 5o door verspreiding van binnen en buitenlandache geschriften welke ten doel hebben de overlading van den geest te besirgden 6o door deskundigen uit te noodigen de zaak mondeling of schriftelgk te helpen bevorderen 7o door bg allo geestverwanten in het land aan te dringen op aaneensluiting en samenwerking it oi i oe 11 18 1 14 11 80 I il 10 18 10 68 11 89 11 80 18 84 19 44 1 80 11 1810 08 ll il 9 10 9 48 1 88 9 1S 9 41 8 89 si a 89 It U t I IC I U k v 1 1 14 10 69 11 00 11 81 1 16 lAi 11 18 S 11 14 M 8 10 4 11 47 IJ S 1 08 8 08 S 4S 6 04 10 14 In een eorgisti ren gehouden algemeene vergadering van den Provincialen Bond van R K Kiosvereenigingen in Zuid Holland is het definitief bestuur aldus samengesteld Jhr Mr L von Fisonne Rgswgk voor hy geen middenstand had Nn heb ik een Engelsch werk over den tgd van koningin Elizabeth dat Z M mg ten geschenke heeft gegeven De schrgver vergelgkt het tegenwoordige Engeland met dat van de 16e eeuw en komt tot de slotsom dat de aera van koningin Elizabeth in politiek opzicht en wat beschaving betreft ver boven den tegenwoordigen tgd beeft gestaan Slechts één ding geeft de Engelsche historicns ook het tegenwoordige Engeland als een eer na Wg voeren een roekeloozan oorlog zeide hg en toch is men bet er over eens dat nn by eenmaal begonnen is alle krachten moeten ingespannen alle middelen moeten toegestaan worden om hem tot een goed einde te brengen Dat is een fraai getuigenis dat de Engelsche geschiedschryver van den politiekec zin van zgn landgenooten geeft Ik zou het geschreeuw wel eens willen boeren dat in Duitschland zou opgaan als wy eens in oo n oorlog gewikkeld werden Aldus Miquel De houtbewerkers in bovenkngpe en omgeving die met staking dreigden wanneer hun loon niet verhoogd werd hebben de gestelde verhooging gekregen De houtbazen moesten wel toegeven omdat de tyd van bewerken er is en elke dag niet werken hun groote schade zou berokkenen De verhooging loopt van f 0 85 tot f 1 van f 1 90 tot t 2 van f 0 95 tot f 1 voor het bewerken van verschillend hout per 1000 stuks Eergisterenavond is op de spoorbaan by Middelburg gevonden het Igk van een militair Het hoofd was van den romp gescheiden In het maandlilad Katboliek Democraat wordt gezegd Laten de arbeiders bedenken dat dit ministerie onder het uitgebreid kiesrecht van 1897 benoemd meer in hun belang heeft gedaan dan in 10 20 jaren daaraan voorafgaande Uit het verband bigkt dat dit getuigenis neergeschreven is zonder eenige opzettelgke bedoeling om eene lofspraak te houden op bet ministerie Het wordt daar zoo geheel terloops gezegd in een vertoog ten gunste van algemeen kiesrecht Maar het heeft er te meer beteokenis om en waar het niet ontbreekt aan pogingen om met wel te doorgronden bedoelingen de beteekenis der hervormingen in deze laatste vier jaren tot stand gekomen of voorgedragen te verkleinen daar verdient bet zeker de aandacht boe hier uit de arbeiderskringen zelven immers in een arbeidersorgaan en een dat aan de liberale partjj vreemd is geheel ongezocht erkend wordt dat wat dit ministerie gedaan heeft werkelgk in het belang der arbeiders is geweest en dat in deze vierjarige periode méér voor hen gedaan is dan in 10 i 20 jaar te voren Dr Knyper moge dan beweren dat er geen sprake van kan zyn dat hy de nn komende stembus het zittend Kabinet als inzet zou gelden toch zal er onder de kiezers onder de werklieden zeker menigeen zgn die zich ernstig afvraagt of het in bet belang van den werkman kan zyn dat het loven van deze regeering wordt afgesneden l 9 11 10 11 9 48 10 81 d X 8 01 8 81 3 17 9 68 9 SII 18 10 09 iU 10 17 S S8 E 10 1 8 48 8 P 4t 10 11 10 84 10 18 10 48 11 1 N R Ct STADSNIEUWS GOUDA U Mei litOl Heden morgen werd het atoffelgk overschot van den heer Mart J Bonman in leven leeraar aan de Stedeiyke Muziekschool directeur van het zangkoor van de St Jozefkerk directeur van de zangvoreeijiging Arti et Religioni directeur der Utrechtsche Mannenzangvereeniging ter aarde besteld Een groote menigte was daarvan getuige De Igkkoets was omhangen met een groot aantal kransen als van het zangkoor St Cecilia de leerlingen der Muziekschool 2 stuks de Commissie van Toezicht over de Muziekschool de Ned Opera de OperaVereeniging de Mannen Zangyereeniging de Goodsche Zangvereeniging van Arti et Religioni van de Utrechtsche Zangvereeniging en nog anderen Jlchter de kkoets volgden eersl een zes en veertigtal zangers nl de koorzangers van de beide R K kerken en de leden van Ar ti et Religioni daarna een viertal rgtnigen met familie en vrienden Op de begraafplaats waren voorts aanwezig Burgemeester en Wethouders den secretaris der gemeente de Commissie van Toezicht op de Muziekschool met de twee andere leeraren de Opera Vereeniging eu verschillende andere musici s waaronder wg opmerkten de hh Daniel de Lange Richard Hol Viotta en Nolthenins Toen de lykkist voor de kapel was gekomen werd door het zangkoor gezongen Subvenite in de kapel Libera me en In paradisnm aan het graf Ego sum met Benedictns es Domino Toen zy voor de tweede maal in de kapel waren werd er gezongen De Profundus Nadat de kist in de groeve was gedaald trad de heer Eichard Hol directeur der Ned Opera Ver na voren en achtte zich verplicht een laatste hulde te brengen aan den man die voor dramatische werken nog zooveel had kunnen doen juist was het oog op hem gevestigd omdat bg in zeer korten tyd zooveel voor de opera had gedaan en nu moest men hem missen hg riep hem een laatst vaarwel toe Daarop trad de heer Bonman een broeder van den overledene naar voren en dankte ieder die aan den overledene de laatste eer had bewezen en daarmede was deze plechtigheid geëindigd en verlieten de aanwezigen de begraafplaats onder den indruk dat zg niet alleen een braaf huisvader maar ook een waar kunstenaar de laatste eer hadden bewezen Moge de treurende weduwe het tot troost zgn dat de deelneming in haar verlies in alle standen wordt gevoeld en dat men steeds de nagedachtenis van Martinus J Bonman in hooge eere zal houden De beer S van Millingen schryft in bet Handelsblad over Mart J Bonman het volgende Met groot leedwezen zal de tyding van zgn overlgden zeker door ieder vernomen zgn die heeft kunnen hoeren en begrgpen welk een belofte deze componist voor de muzikaal dramatische muziek in zgn Meilief van Gulpen heeft afgelegd Een nog tragischer karakter verkrggt zgn dood zoo kort na de eerste opvoeringen van zgn werk dat hg zelf niet meer beeft mogen booren Het is thans niet het oogenblik om uiteen te zetten of dat niet anders bad kunnen zgn want aan het treurig feit valt nn niets meer te veranderen Reeds vroeger heeft Bonman een ziekte te doorstaan gehad doch kwam hetbvenals onlangs schgnbaar weer te boven doch zgn laatste ziekte was van te ernstige aard Dit is het derde lid van de zoo muzikale familie Boumhn dat op tainelgk jeugdigen leeftyd wordt weggerukt Voor een 25 tal jaren stierf een zgner andere broeders violist toen nog geen 30 jaar oud en voor enkele jaren de zoo veel belovende 30 jarige componist Frans Bonman die van zgn eerste muzikaal dramatisch werk Boete waarvan men groote verwachtingen had slechts de eerste acte kon voltooien En thans is Martinus Bonman op 42 jarigen leettgd heengegaan na eveneens een groote belofte als dramatisch componist te hebben afgelegd Voor kortbn tyd bad hg de leiding der Utrechtsche Mannen zangvereeniging waarvan hg vroeger reeds directeur was weer p zich genomen Te Qouda werd hg in 1887 toen het aantal leeraren der sted muziekscholen van twee tot drie werd uitgebreid tot leeraar aan die school benoemd en werd een jaar later directeur der Gondsche Zangvereeniging Hg had thans het libretto voor een komische opera in een hedrgf eveneens een tekst van Coenders gekozen voor een nieuw werk doch heeft dit niet kunnen voltooien Het hem is een musicus van zeer groote natunrlgke begaafdheid heengegaan die vooral in den laatsten tgd die gave sterk heeft ontwikkeld en wiens heengaan op zoo twtiekkelgk jeugdigen leoftyd in zlJn woon plaats en daarbuiten door vele betreurd zal i worden Gisterenavond had in de achterzaal van het Café Unie in de Lange Groenendaal een openbare Meeting plaats ton gunste van de gebroeders Hogerhuis Zondag hadden er twee meetings plaats gehad een te Boskoop en een te Zevenhuizen De voorzitter J Kersbergen gaf na opening der vergadering die ongeveer door 200 personen werd bggewoond het woord aan 1 1 Samion Deze spreker het woord verkrggende dankte in de eerste plaats het opgekomen publiek voor de belangstelling in de Hoogerhuiszaak en hesprak verder de verschillende getuigenissen in deze zaak gegeven Hg onderwierp velen dezer aan critiek en wel op zulk eene gemakkelgke manier dat ieder hem kon begrgpen Hg betreurde bet dat in Nederland nog geen recht was gesproken het vonnis van de Hogerhuizen was een rechterlgke misdaad Wel hebben de gebroeders vermindering gekregen bg het buwelgk der Koningin maar slechts een daarvan i in vriiheid Men zon niet rusten voor ook de andere broeders in vrybeid waren gesteld en niet alleen in vrgbeid maar zg moesten ook in eer hersteld worden Waarom vroeg spreker had Mr Graaf Schimmelpennink aan de eerste en tweede beklaagde poging tot doodslag voorop gesteld en niet eerst inbraak en inklimming dit kwam omdat men ben dan zwaarder kon straften doch bet zat niet alleen daarin de Hogerhnizen waren voor verbetering van het loon der arbeiders en daarvoor waren zg opgetreden en daarom alleen moesten zg zoo zwaar gestraft worden Daarna kwam Keimpe Hogerhnis aan het woord die mededeelde dat het in de gevangenis tot hem was gezegd dat hg het land doorging om zich te laten kgkon dit zou hy niet doen wanneer hg schuldig was Hg noch zgn broeders hadden zich schuldig gemaakt aan genoemden inbraak De getuige Haitsma waar w i s ingebroken heelt dikwgla gezegd dat bg de inbrekers met kon en verscheidene personen verdacht en later werd zgn getuigenis in zoover gewgzigd dat hy ons daarop aanwees Mgn broeder Marten kon zgn alibi bewgzen maar hot hielp niets Ik geloof ook dat niet alle gevangenen schuldig zgn aan de hun toegedachte daden ik geloof dat Piet de Bie mt Oscb evenmin schuldig is aan don moord op den marechaussee Ik hoop dat wg allen den strgd zullen aanvaarden om te verkrggen dat er in Nederland recht geschied Eon der aanwezige vroeg wat er inuot geschieden als mon overtuigd is dat de drie gebroeders onschuldig zgn mot die rechters die onschuldig veroordeelden vonnissen Samson diende van repliek hy deelde mede dat er eens een onbobchaalde koning was en die toen hoorde dat een zgner rechters een vonnis had uitgesproken tegen een onschuldige door dien vorst werd gestraft nl men stroopte hem den huid af en looide dien en hing die over een stoel maar dat was een onbeschaafde koning wat bier zou gebeuren wist hg niet want allo rechters zou men op die manier moeten behandelen De heer Kan doctorandus in de Oude letteren is door Curatoren van het Gymnasium belast met het waarnemen v n ide lessen van Dr Ovink gedurende diens verlof wegens ziekte Atjeli De Atjeh correspondent van de Padanger achrgft van 13 April In een onlangs te Kotaradja gehouden vergadering van de rechthebbenden op den zetel in Pesangan on de bestnursambtenaren is door den gouverneur uitgemaakt dat zoolang de twee zoontjes van den overleden ouden toekoe Tji nog minderjarig zullen zgn het bestuur over heel Pesangan zal worden gevoerd door toekoe Maharadja Djeumpa een broer van den ouden vorst Het eigenlgke Pesangan is echter onder zgn toezicht voorloopig gegeven aan zgn jongeren broeder toekoe Moeda Tji die ook de man van bet volk is om het zoo eens uit te drukken en dan ook door dat volk toekoe Radja Tji genoemd wordt Met deze regeling scbgnen alle partyen genoegen genomen tQ hebben Van de hierboven genoemde beide onmondige zoontjes die als moeder hebben potjoet Oenja en potjoet Rajeu zal later worden uitgemaakt wie van beiden de intelligentste zal zyn om als bestuurder te worden aangesteld tot zoolang zullen ze hier de inlandsch school bezoeken Heeft het zoontje van eerstgenoemde vrouw blgkbaar den raeesteu aanleg van den anderen kant mag niet vergeten worden dat potjoet Rajeu in tegenstelling met de andere echtgenoote uit een boeloeba langgeslacbt geboortig is en haar zoon dus Beer van aanzien EnSn dat zal later wel uitgemaakt worden 3668te Staats loterij 6i KJaiM Tiakking lan Dinsdag 14 Mei No 8888 ca 18019 itdor 1000 No 4884 S18 894 11088 14968 en 11981 ieder 400 No 183 4116 6981 75S8 1101 en 14670 ieder 1 0 No 10016 1691 8066 19811 en 19901 ieder 100 Prüten laa 70 104 ill 4S 4 1616 9971 11841 1 14 11671 90 69 4464 11 10151 83 94 I1S48 188 1619 4841 7796 10674 1118 155 0 78 841 48 4936 7841 76 lli60 96 17910 68 1707 5005 8389 88 1870 16639 18088 467 74 6193 8531 10697 17 16738 19811 677 1811 KS7 65 I07H 11833 16161 18790 818 1910 6416 8736 36 46 19866 18973 80 8S71 68 85 10931 11948 18863 19198 711 6 87 91 4 88 ISI 6 16499 19S69 966 3440 5687 9888 70 13783 31 19370 71 71 816 9 69 11080 13870 5 19699 1064 17 6714 9619 81 14008 16641 19949 S4 3688 6806 89 11103 36 18819 1004 1844 3803 6609 9616 11494 11131 17089 10817 1418 49 6767 9708 11616 41 17164 10416 96 3988 fi804 69 11700 84 87 44 1600 93 9 9J98 95 14334 17416 56 1646 4101 6945 15 11814 14998 17618 90711 1116 81 83 16 81 15146 19 1093 1337 96 6e Klane li Lijil No 13567 m I 18687 y INGEZONDEN Mijnheer d Rtdaeteur We hebben onzen Bonman begraven Was bet toeval dat bg bet zakken der kist een vogeltje in een nabgzgnden boom zacht kweelend zgn liedje aanhief P Het was de zoetste muziek zoo moest Bonman aan onze oogen onttrokken worden Nu hoeft Godda een groot burger verloren Hg zal niet vergeten worden sprak men op zgn graf en ieder voelde de diepe waarheid van die woorden Ook onze stad zal hem eeren men vertelt van een gedenktceken waarvoor reeds geld zon zgn verzameld Ik herinner mg htt romM dat zich eenige jaren geleden m het bgzoiider verdienstelgk maakte door Bouiniiii in de gelegenheid te stelli u zgn Tempeliers hier in concertvorm te doen uitvoeren Dat comité getuigde met de daad hoe zg den componist eerde Zou het te veel gevraogd wezen by diezelfde heeren aan te kloppen nu helaas voor een ander doel doch ook groutsch on edel fiet apncliUn twn een gedenkteokeu voor onzon Bonman hetzg op zyn graf hetzg elders een gedeiikteeken dat in zgn scboondeid van het gonie van den overledenen zal spreken i Zeker zullen er zeer velen zgn ook buiten Gouda die bet hunne willen bgdragen voor een zoo heerlgk doel Mocht mgn voorstel gehoor vinden bg de heeren van het comité zoodat zy nogmaals wilden samenwerken ter wille van onzen diepbetreurden componist C C VERSCHEIDENHEID Van een geval van kannibalisme wordt uit Zuid Stiermarken waar de bevolking Slavonisch is gewag gemaakt In bet dorp Praszberg naby Marburg was onlangs het echtpaar Bratusa gevangen genomen onder verdenking van hun twaalfjarig dochtertje vermoord en het Igk in de kachel verbrand te hebben Een gerechtelgk onderzoek wees echter uit dat het onderenpaar het meisje geslacht en gegoten had en beproefd de beenderen in de kachel te verbranden wat hun echter niet gelakt was Een visschersvaartuig vergaan Ter hoogte van Penmarch aan de Fransche kast is dezer dagen de visscherssloep Marengo 1038 van Gnilvinec met man en muis vergaan De elf opvarenden kwamen allen om het leven en hun dood maakt zeven weduwen en zestien weezen De meeste slachtoffers waren gehuwd en vader Over de oorzaal der ramp verluiden geen bgzonderbeden Een zoaderling heer De elfje strafkamer te Pargs zag zich Zaterdag genoodzaakt iemand te veroordeelen tot ÖO francs boete en 1 franc schadevergoeding en bovendien in de kosten van vgfentwmtig copieen van het vonnis alles wegens het ontbreken van een paar handschoenen De veroordeelde Alphonse Gilbert is van meening dat spoorwegbeambten die den reizigers de kaartjes moeten uitreiken gehandschoend behooren te zgn Hardnekkig weigerde hg difentengevolge zyn kaartje te toonen aan den controleur toen dit hem onlangs op het traject Pargi Dieppe verzocht werd Zaterdagavond ontstond brand in een op de Ign staand houten loodsje nabg het station Lyon Metropolitain te Pargs De vlammen grepen snel om zii heen en een dikke rook lag over de gansche ga Een van Porto Maillot gesignaleerde trein kwam in volle vaart aanstoomen De machiidit in de muning dat het station Lyoc Metropolitain in brand tond stopte bg Reuilly Toen de reizigers de vlammen gewaarwerden sloegen zg de portierraampjes in en stegen uit op gevaar af ran verpletterd te worden Zeven personen werden verwond door eigen schuld n l bg het inslaan der miten Een onbekende dame die in zwgm gevallen was werd door haar echtgenoot weggeiftagen De Pargsche politie heeft achttien millioen geweeren revolverpntronen in beslag genomen welke door de staatsleverancier Qaupillat Cio in een kelder van een pifrticuriere woning in de voorstad La Vilette bewaard worden ONTVANGEN DE NOUVEfcAUT S IN Parasols on Faraphies Aa VAN os Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tel0pk m Mo tl Iteurs van Anislerdai i 11 MSI I Vrtin Slotkr ViniauHD Cert Ned W 8 J 78 n n dito di o dllc 8 1 98 dilo dito dito 8 1 l ll 911I loKSiE OM Ooucll 1881 93 4 Ltalii iDSebr flog 1881 81 6 1 0 loaTiNR Obl ia papier 1886 8 1 IV dilo in iil orl8e8 8 l w l OiTVQAL 01 1 reut coupon ft dito ticket 8 1 ♦ ItiaLASD Obl Binnenl 1894 4 60V dito Qecona 1880 4 98 mm ditobiiRolha 1889 4 1 91 m dito bij Hop 1889 90 4 1 dito io goud leen 1888 6 96 1 p dito dilo dito 1884 8 tPAXIl Perpel achuld 1881 4 7 ii l uaidJ Oepr CaDv leea 1890 4 8 öer leeoing serie 1 Oec leanlll serie ü 1 m olD ArrEp T oblg 169 6 Unioo Ob i it ScE 1890 1 100 mm 1 mm VlNEKDILA Obl 4 ODbop 1881 AwtTlRDau Oliligatien 1896 8 i 88 KoTTIaUAK Sted leeu 18 4 8 88 StB N Ut Haiidela aand Arendab Tab Mg Certigcaten 876 Deli Maamhaopg dito 460 Am Uvpotheelb paudbr 4l i UnU Mij der Vorsteiil aand 66 m s Or Hjpolhoakb pandbr 4 Noderlauclsohe baak aand 101 194 Ned Handeimaatseb liila N W k Pac H p b pandbr 8 98 Roll Hjiiolheekb pandbr 4i mm Utr HvpollTeokb dito 4 i OosTXNa Ójst Uong bank aaad lOI s mm 111 HuBL Hypotheekbank paudb 6 Bqut hy poth pandb 4 Haiw L 0 Pr Lien oen 8 k 697 ïfin Holl IJ Bpoor w Mij aaod iiov Mg lot Kipl V 81 Spw aand UI Nad Ind Spoorweg m aand 117 Ned 2uid Afr Spm aand 6 1 1 8V L dito dito dito 1891 duo 4 100 IrAUl 9paor U 1887 8 A Kobl S Zuld Ital apwmij A H obl 8 681 PoLxN Warschau Weunen aand 104 acsL Or Russ Sp Mg l abl 4 1 Ballische iHto aaud FaatowR dito aand 6 IvaOK Pombr dito aand 5 Kursk Ob Aïov Sp kap ub 4 98V 100 ilito dilo obliK 4 l Ahiuu eni Pac Sp Mij obl 8 Chic k North W pr Cv aan 1 111 dito dilo Win at Peter obl 7 140 Denver fc Rio Gr Spm eert t b 8 V l Illinois Central obl in goud 4 101 UnUT kNa h illi Oer T aand 94 a Heiieo N Spw Mii Ie hvp a 8 Miss Kaniaa i 4pCl pref aaod 104 N YarkOnlAS ofcWeal aand 1 81 l 8i t Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 81 Paul Hinn k Manit obl lOBV 104 m Un Pae Hoofigu oblg dito dito Unc Col Ie bjrp 0 OulADA Can South Chert v aand i Vl 0 Rallw k Na Ic h d c 0 Amslerd Omnibus My aand 1 101 ltollenl Tranivei Haals Band S D Stad Amstordam aaud 1 108 Klad Rolterdam aand 3 10 IllullI Stad Antirerpen 1867 1 1 9911 1 1 Stad Brussel 1888 1 1 100 1 1 loHB Theiss Regullr Oi aelsob 4 11 1 m OoeTiHU Btsauleeoig 1880 6 117 1 mm K K Ooit B Cr 1880 8 101 1 SPASJI Stad Madrid 3 1 8 84 1 NlD Ver B i Avb Spool eert Ontvangen de IMouveauté s IN ZOMEBMAITTELS Japoililoireii