Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1901

Donderdag 16 en Vrydag 17 Mei 1001 40ste Jaargang So 8504 ftOUDSCHE COIRANT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en f Omstreken TelefMB y A D V K U T E N T I E N wonlen f eplaatst van 1 5 regels i öO Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte hiiiending van Advertentiën tot 1 uur des midd leleloan Dp itgave dezer Courantg e chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 2ó franco per JK 8t 1 70 Afzonderlijke Nominers VIJF CEKTEK AÖVERTEISTIKN Getll8CilgTiLEPB00H4ATSCHtfP AlgemeeaQ Vergadering Tan AANDKKLHOUIJKU S op D HI EK A Jü MEI c k te 11 nar io het Hotel DK U M te iooda Salnngf Winnt en VerHenrekening over moo Voonlenltig in Vnealure Art H 14 lier Stntuten ïlundera van aandeelen aui toonder die de vergadering wenicken by te wonen moeten ingevolge art lUder Utatuten bunnc aaodeelen aiterl lk 3 dagen te voren dcpuneeren b d Heeren Horriua Co te Uonda waarvan rei u lal worden algogoven dat tot toegangsbewiji dient DE DIBEOÏEÜR Oonda 15 Mei 1901 Gevestigd te UOTTKROAM M HJ F HEI iyiAN Advocaat en Procureur COOLSINGEL 22 QelroedersSTEENSMA Bloemisten Tuifsini cl TEDEPH No 114 Bieden all om tbans te planten prachtige Vnrileiten van CACTUS DAHLÜ S welke den gobeelen Zomer met prachtig geT orDide Bloemen preken en doorblooien tot de yor t intreedt VERDEK HET BEKENDE iNSBCTEw ciiien dat door bijvoeging van 41 deelen water tlle insecten doodt en voor planten bloemen ea Trachten onschadolgk is Liter f 0 50 V Liter f 0 8 1 V Liter f 150 Wie zeker aijn w i d Echte Elkel CacaO Ui outoangun teiamon jMtsld en na vele prisfiienüngen 1b den nandtl gekamm ondo den luiaiB det vitvfaidert Dr Mloh8 lU verTMidigd t i beet macUnee Is h t w r ldb ttabbllHenMnlTanOeA i StoU vwck t EmImi iMht Btkel Cacao B Tiarktoira iwam Den Bikel Owiaa b met tnelk gdcookt MM aangenaiiM gezonde drank voor da IDkaoh gebrnik een i 2 theehpda m t podw Toor een kop DhoooUt Al ceneeikracb ige diank bij gwal van oltrrhM akeiila mei water l gebruiken T faM r bij 4e TooniiMaM a 1 A Mar DS IMU Ko K prc nfeurje rtio o o o o aas OenenalTvtagenwoordisgr txht 5 icr and Juliui MattanklMtt PalB Expeller Dartta jut wudl dit miilMl Mt ranuMad luoo irib lïaldUeal tawngnnf Munrml laoe Bbauu5gllA tV I Bdk H W 3 dal v rook i ïï ïïS5Srt tal b ïe dmM i th k Te Xm ttm ba Dlotli Os Iw TU Turn m 8 l r ji l te IMWtnMi Amaterdam KohTisr atU KoloiHJlle Wervill Hand eki f o ® b j bet langaan van cenc vrijwillige verbintcni i vuor ZEt jaren Aanbreiiggf ld T llliTIC GILOK Mi u retlot bij den plaalHfluki ü iarnizocnK Cumiuandariten bg bun onniiddelli ken fhel n lde zich aan $ rlJuUUffer n nUUiepUchUgeu mrl o$ b aal4 oramandant van bt t Koloniaal Vcrdf jt u lUrJermjk ol by efii der niUUfpUehliiirH onder de irapeuem Van dl nitbetaaldi Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van bet Koloniaal Werldep t n MET ilOKOriXimN der aa g nomenen gezondfii aan bnnnc FAMILIES f f Of 0 aan banne CBEDITEUHEN i t 49 Totaal f t$9SO Het groote aantal zenuwkwalen Tfta in hAofdpljniir ot t voorarfraBn lek tMk nDru p plHl liarseub TO rt to trotM rM Af it wl lln ninlilelKn door A mi di f b ir t i f Jutp HAiijitwsBd K rM un den hIpqwsd tUd kmM ia MT toe list ElJ d xir bftt bniik mski ii vu den oMvondlcvUu wn t nanHijk Uag de hnU na pbyalolAdaetis outdekktoKcadAaii liaoft dlA na bondarda pToafueuiintCHD thuna jv r I gebeelairenia rarlNrald u n UrwtJl kIj To wati MQh pp jJke kniiKos an far nt bAtaosütcUliiK wakt Uven f n WDldaad blijkt U ilju voor da uu Banawiiwalan lijdcoda m nacbbcid Dm Koti fawiln U nkWevniidan door aan gt vi B Offlnlar ru OfsaiKltaalt Ur lUimaD UaiutnanD ta Vllsbofea od baruat op da OU 4 T tBdlni pK dMB tn Msa EO ariga prakUJk l M r waaarlilnc nn hrt li M aaHMMl prr dac wartirn 4 nrtaa raalilkt ataffaH ilwar da IikM nailddallUk hat aranwlt at l iia leat de lil Mat ftasa anaaawiiH vanlaii arkaiyk ai blttaroada ilf tan TarturacM tB lil BUMbU oovi ct J eaDf dat vaa door d a nitrlnder cMMbrovaa arUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE fcara DSrteBlai a laaaifaq iitnnrn fearUa tVd r di da Xladrak VPraihMiori ia l ltbo hjn b vat alat allamrorkatgnate pib liik vorataanbara vrklartniaD eaitrant hrt wacn flar oiruwar tltamttto n da Aaami 4 E If 11 tranhoplK Hvallan rerkrrfri u uitw rkla mant ook vMidt m n dutinn wBt nacIiapDal Jka var LhhJcIIukti oTt de nfdlaalu WlmlrM di nudflw wljar Kfwtid iUd oüm d ahohrift van fal Viiu talnchrifteu vbb huogi aii laat ate fatlga iknudig ii nudar walka P Il i t6r tn i ir prortitoi aai tfj airkNnTakt Par i rua Rouaanont 10 Slfaq t er mcJ ir prn tl aaraa genc Riiitr aan Itel itranli Irnlgan caittg CharMtan Sanltilarath Dr C la Stxl m Q Msn irr mei dr ttfom aita IsJohbuna fi P Foratllar ganaBih Br fllr adlBar va Mt haaf Ual ta Ag QeMMrBtb Dr Seharini katlacl Qataartla Ba4 £ Dariti mtt ganefuhiBr dirMlaur iar Bftl j o hani aatiaolia Innabting vaor laayafbilan ta Parij mt Bt Haaerè 334 Coniat voo Aicliaotaah mal r ta Corfu Or luUacn Brrvaé arli é ZfrtiMIt ObarfTnbtiril liEhl men tl U WatNea Dr C Beo a U taU farritra Ettri Mna Ma Caaaatl Central a by tt g l da Sialt ia rrtnkr KB velu iirderen Abb b1Ii II wior K na Ka it t mevr r minder n 4iK d N la af ann ri g HaaaB4 uiiara bllcliel i iljdan VKBrrtii hrntoi kpii u rx n unroa tohi hoenalia m ralniKtc lit a hoof pi n llaadaadraoi aroataprikkalBai heid nataagrt J iia etBn iji4 lti hamrtl Hanr t e anb iusfH imta itan Tar4er all Bitk dia door b rnei ta troffau w idaB BBBug lljdrn aan de eovulgetn daarvan laoala vtrlamtaitB aavaraioaaa UI ivraka r ttt lB oial aiualalijk ilikkin itllhialii dar gow chUn nat aarl durtada ftla fdaalaatt li iwakla v rrwBkk ng van ftüaagca eni Mt ilj dln i fM ond r KHnaeakandtga babaodelinf gawe at lijB miiar door d brkande mlildelan alt eathoiclinitafn aa kundwatarkuar wrljvan alantrtaaerfii atooialool of iBObart n aen r n of tanlgiiig huunar kwaal gavoBde faobbait as t B alotta kIJ die vrrra iCf vu l n ar bfrorrta anOAartaO radao taobbea vogafli TerachÜiLMlBn il f ahoalanï aaaiHg vaalan ardoovinii In bat ktafi baaféitlla aitt aluüebeitf IjkkarlHaanaataakaf artaa aorta aogta arMitktDlapljn ond r hel rhaoft aaialag la éaaaraa halvo VBB krliBallRi In ia Mt aiagi a kanriaa vogIéh aan al dat drja oataforlfn TM aamwlildara ftla ook aao laaga ntitlaa ll 4 ada aaa li ek cM an kraehtatooihatt o k an fatondB iBirt aan jaagi aaraaaan ie aal at kti be f aarkta en jtMataiyka reartln wllian voarkoBiaa wordt dringend bboi geradCBiBlcb bat baTaavenselde warkja aan teacbaffan hetwelk opaatiTraga koateloBB ea ftaaae TB BOiidBa wordt door AmatardMM door H LKnAl i Hajlljiaweg a ttardMt r K vnn HATTKV KOI VF Apotheker Korte Boofataeg ï tl ra hf I OHBV A POttTOl Dtidenraclii bij d Qaardbrnn V 1L Op d longite bTglanaia h madlcinAif tfutooDiteiliag u d i i WelaaMaau aoba wUa 4E ar da Hadlarb Jnrij met 4 Xllver liMlnlIlf hxkmnMrl liollaiidsehe Coiiieiitsteeiirabi iek D VELDHUIS iTi© u Txrerls©r a c3 ITsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdicMe Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VUAAUT PKUSOfVAVE ECHT Oberlahnslein Lst vooral op de OintCTEUK DIR VI OKIABROH OBCniAHIISWH 2 e r J Overal 2££3S verkrijgbaar Itfaatêehapplj tot HxploUa ie van de f 2 oompfes 40 Balierdam KatUwr voor Nederland ZSS Pat3iit4+Stoïïeii H WuJt haf Wii rtl rgf i arftów MWaWei MvAar fN H Sf J Xmi9niM € 4r tti w f ai Aaadtaékaninff met rood iettora tQoedkoo ste en loUedat adres voor Vervo r van Inboedel iT SSSHnBHBMHMBHl iHHi loowel binnen U Un Mn de FiUd met gesloten wagena A G RAyESTKIJN BWkerssingel 287 All i trnrdl t tgen Trantparttiehade venekrrd Geen Eif elsch tnaar Echt BOEEEHBEOOD fa wiif lil K ii A SLKGT NIEUWE HAVEN 27 IN HET GOUD SrH Verliclitings Magazijn De Avond§ler DIBBELE BUÜHT zijn beden ontvangen de veel verbeterde GA8FOH1MJIZKM met goed werkende OVENS van ai 130 en hooger Specialiteit in HAOtDE en ZACHTE KOUSJES tegen concnrreerende prijs Zeer billijke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan zijn Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VA L00 Tel No 117 GasStter mmmumm me wönU vemtcüt op t MKRK te Icltrit UIT IIBT MAOtKUN Tin M HAVENSWAAY ZONE OOBINCHSIf Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakje van w ÉIWM n ren hal en n Mal mumet vermelding van Nomoier er Prjjs voorzien van nevenstuuu Merk volgens ije Wet gedeponecrd icb tot de nitvoerini van get erde orders aanbevelende j c BIJL voofheen J BBEEBAAET Lz Tliiiny ft Wendirbtliem tl lie geb eale worotd bokund en K i iii l Onovertrotfen middel tagoD aHe Horst L o u r 1 t f v e r II a ft y lt 1 k t e 11 enx Itiweadig zoowel nil ook uitwendig in bijnji iUg BÏektügevallen met goeil evolg lutu te wenden Pr S per flftCOn t 1 per post 1 1 15 Thinry fl WoAdin lf bezit pim iiisnog onxtikende geneeikracht tjD beilziime werking Mmikt meestal ilce pijnlijke nn goranrvollo operatie geheel ofcrbodiR Met dezt z if werd otsa 14 aar oud voor iiiiKeneesII k rellOUdcn bee eïWd on onUnas een Injoa ga laar kmikerlUdeii reuezeu Brenitt genewng en ferzacbting der pijnen bij wonden ontstekingen onz Tan allerlei aard Prüs per pot f 1 60 per post f 1 80 Centraal Dopöt voor Nederlaad Apoilïok r IIEKHI SINIIKHS RokinH Amsterdam Wwr geen dep lt ia bwteUa men din t aao diaSobutienapotbekl dei A l UlHtRY iD Pregrada bel HohiUch Oeaterreicb Gelieve proapectu ta outbie en bij bet Ceutraat UepAt banaoc Bukiu 8 Amaterdam Alcuw onovertreflen I I tof Dr Liehers welbekend IlSHVW KBACBT UIXaa Allm iclit nut Ftbriikmok tot voortdnreode radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwtleklen vooral ontstaan duer afdwalingen op jeugdigen leeft d genezing van ellce zwakte Blee iJüun Benauwdheid Iloofdpgu Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectnsRaB i rijsrcr reseh 11 1 e O S i dabhth lescti n 6 Centra J Dep l Matth d Veste Zidtboaimel Ü p6ta M Cléban k Co Eoltordam r Happel V ravenbage T Ilslmmsoi da Joi i Czd Rottardsra Wrlff U Co Oouda OD bë alle drogistaa GEEN BETEE adres voor alle soorten SCffOBJyiTJÏitK als het NoordbrakDüicli Schoen en Uanenmagajijii Kleiweg E 30 tegenover de Klei eg8teeg A nbetelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Gsuda Drok van A BRINKMAN Zn rithoolile van den Hemelvaarlsliag verschijnt de GO UDfeCHE COU RA NT Donderdagavond niet i i N is Kvi tii De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 33 der Kieswet Brengt ter atgemeene kennis dat de door het Gemeentebestuur genomen beahssingen omtrent de verioeken om verbetering der vastgestelde kiezerslijst op de Secretarie dei Gemeente voor een i cr ter iniage nederi elegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar geatel l zijn Gouda den i4en Mei 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARIENS i e isgëvi Inkichtinokn wklke gevaar schade or HINDER KUNNKM VRROOKZAlCEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algeineene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek niet btjlajgeii van de Directie der Koninklijke fabriek de 3tearinekaar enfabriek Gouda te Gouda om vergunning tot het oprichten eener zeepziederij gedreven door eene stoommachine op de psrceeten regen aan het Buurge ICadastraal bekend Sectie Nos 985 987 140 1251 1438 1440 10S3 en 1 53 Dat op Dinsdag den 38 Met 1901 des namiddags ten 3 ure op het Raadhuis gelegenheid ih om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen eit dat gedurende drie dagenv Wr dien dag op do isecretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 14 Mei 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER HE MI ISGEVI i Inricht iNOEN welke gbvaar schade of HIKDEK KUNNRN VÏROOKZ KEN BUKGEMEEöTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat tij vergunning hebben verteend aan 1 H J Morce en zyne rechtverkrggendea tot het oprichten eener smederij waarin een gasrautor gepbatst zal worden tot het in beweging brengen eener draaibank en boormachine tn het FEltLLETOX Eindelijk Saazngci racht 0l gij dan echter den goeden weg inslaat r meende Louise en lae naar juffrouw Greta die het volmaakte berld eener kleine toekomstige balkoningin juist weer eens in hel heen en wederschuiven van hei bonte gezelschap zichtbaar werd nog altijd roet haar dragonder fnsch en levendig gelijk voor dne uur toen men gekomen was ktoed tein en haar nog in orde aU in het befïin Zij heeft wat jonge dames zeer te pas komt het voorrecht van sterke zenuwen het kopje en het n H kinderlgke bijita nog ronde gezicht doei aan het onschuldigste henlermeisje denken En toch is ze hifr in het kunstiflatige licht en de besloten lucht in dit uit louter rumoerige onbeduidcndheden bestaande en daarom voorerosiige menacben zoo verbazend vermoeiende salondnjven recht eigenlijk in haar elemeht i heett met den lïchtblauwen hij is overigens geen luitenant maw eenjarig vnjwiUiger ioo even een philippïne gegeten en de voortdurende berooeimgcs van den een om den ander het winnen te verijdelen geelt hun onderhoud reeds van verre het cachet der beste verstandhouding De mama ziet naar hen heen en let met meer attentie óp dan het vriendelijk phlegma van haar regelaiatig gelaat merken laat Och perceel aan de Turfmarkt wijk H No 184 kadastraal bekend Sectie B No 478 2 De Directie der Goudsche Machinale Garenspmnery en hare rechtverkrijgenden tot bet uitbreiden harer tabriek door vergrooting van het machmehuis en het plaatsen van een dynamo Ier vervanging van de beslaand in het perceel aan den Turfiingel wijk P No 103 kadastraal b end M ctte E No 1676 Gouda den ij Mei 1901 Burgemeester en Wtfthouders voornoemd R E MARTENS De Secretaris BROUWER Bultciiltmlsch üverzlchu Terwijl de Standard en de Times weer ontmoedigende berichten nit Zoid AIrika hebbon troost een ander deel van de pers zich met het voomitzicht op een door mevrouw Botha tot stand te brengen vrede I Een zeldzaam merkwaardig telegram komt dienaangaande nit Durban Mevrouw Botha heelt zich naar Europa ingescheept na van Kitchener vergunning te hebben gekregen met Krnger een onderhoud te ebben Mevronw Botha schijnt dns in Engelschen dienst te staan en zonder vergunning van Kitchener niet te mogen doen Ka dat een vrouw die in haar kamer als berinnering aan een dojr Engeland gepleegden misdaad bad hangen een schilderij voorstellende do voltrekking van de doodstraf aaji haar grootvader een lersch patriot die aan den strijd tegen Engeland bad deelgenomen Hoe die vrouw er nn toe komt zich in dienst van Engeland te stellen is een van de groote raadselen in dezen oprlog die tocl al zoo rijk is aan duistere voorvallen Aan bet feestmaal van de Norconlormiitiiche Unionistische clnb wees Salisbury in zgn toespraak op de onverwachte moeilijk heden die het algeloopen jaar beeft opgeleverd Uy betreurde het vergoten bloed en roemde den moed der soldaten en da bekwaamheid der generaals en ging aldui voort Uit een terugblik blijkt dat van d e zijde van het Britache Itjjk elke gedachte aan onrecht ten eenen male vèr was I e oorlog in Zuid Afrika bewust welke macht Engeland nog uitoefent De zaak van den vrede is thans zekerder dan ooit de offers die gebracht zjo hebben bewerkt dat er thans geen macht ter wereld is die niet weet dat zij een der gednchtste vijanden uitdaagt als zg Engelands macht tart Het goede van den oorlog ligt hierin dat hg dat is kinderspel daar tus ichen di twee ip 2e d n alüot Louise met h iar paar woorijen daar even reeds het teQ t ndee heeft willen aanduiden Die dragonder i ml haar kring hij is de zoon van een buizenfabrikant maar de derde zoon pas en mevrouw Walch weet dat daar nan huis bïj een grootcn omzet der zaak ook veel noodig is en a er aan het opzetten van een eigen huis voor dat jongmensch in jaar en d ig niet te denken valt wijl dit zijn papa vrfét te veel geld zou kosten Dat is m iar kinderspel dw twee hebben al samen gespeeld Cben hij nog doof zijn kinderjuffrouw in de Thicrgarlen gereden werd zegt ze nu oogenschijnlijk volkomen zonder zorg Hi IS maar weinig ouder dan Greta Het meisje is heelemaal no veel te jong voor lulkc geregelde danserijen Mevrouw Walch breekt elimlacnend schouderhalend at ze wil zich ditmaal onihouilen er naar te verwijzen daï het nu eenmaal helaas een erfdeel van haar familie is dat daar de man nenlokkende bekoorlijkheid zich ongewoon vroeg begint te vertoonen Juffrouw Heidloft heelt zich juist in haar stoel teruggeleund en d iarniede uit de linie waarop het gesprek door de dames daar meer naar roreo wordt voortgezet geretireefd Wat daar verhandeld wordt ligt haar tamelijk ver en haar juist goed oo wafit het plezier begint haar daar ze hct niel gewend is buitengewoon te vermoeien Als er nu echter een helder waarlijk overmoedig jeugdif stem tusschen de anderen uitklinkt wordt zij toch aanstond vfedr opmericzaam GreU Walch de aUerlieftte vlug zeUende kleine Engeland aanleiding gaf zorg te dragen TOor de versterking van zjjn misschien niet genoeg georganiseerde weerkracbt Salisbury rechtvaardigde den oorlog door te wijzen op de lang beraamde samenzwering der Boeren en de ophooping van wapens voor den aanval tegen Engeland De oorlog had getoond dat bij langer uitstel Engeland onder minder gunstige omstandigheden zon zijn geweest De Boeren hadden bovendien de Britsche grens geschonden toen de Engelschen niet een enkele laakbare daad badden begaan Salisbury vervolgde Ondersteld dat wjj in 1898 de lerscbe Home Rule wet hadden aangenomen dan vermoed ik nit alles wat we in het Lagerhuis en elders zien dat de lersche Kegeering te Dnblin de Britsche Eegeering zeer vijandig gezind zou zjjn geweest Welke zou dan onze positie zjn geweest als wil niet alloen hadden moeten uptrekken tegen Transvaal en Oranje Vrg itaat maar bovendien een even vgandig gezind lurland aan onze zijde hadden gehad Er waren reeds gegronde redenen om ons tegen Home Rule te verzetten maar sedert onze ervaring in Znid Atrika ons de kracht van de moderne oorlogswerktuigen beeft geleerd weten wy dat als wy de vijandige gezindheid van de leiders van het lersche gomeeneboat do onbeperkte macht haddon gelattB om toeboreidselen tegen ons tu maken n alt wiJ dan ooit oen andere mogendheid moesten bevechten wy moesten bsginuen lerlanS ta veroveren l e Lyon hield de Eransche minister van marine De Lanessan een redevoering waarin hy de loftrompet stak over wat de Republiek heeft gedaan gedurende den tyd van haar bestaan voor de verdediging van het grondgebied Hö wilde niet herinneren aan de schromeiyke verwaarloozing der strydkrachten onder bet 2e Keizerrgk maar hy wilde slechts wyzen op de toestand waarin leger en vloot zich bevonden na den vrede van Frankfort Dit is nu 30 jaren geleden en met biydicbap en trots mag de Republiek terugzien op de offers die zg gebracht heelt om Frankrijk in staat van verdediging te brengen Breedvoerig bespreekt De Lanessan die offers en dan i aat hy voort Wg hebben de beste geweren en kanonnen onze grenzen zgn beschermd door vestingen die zyn aangelegd naar de nieuwste eiscben der techniek Ons leger is sterk genoug om alles wat ervan gevorderd worden kan ook tydens den langdurigsten krgg te kannen vervullen En al aan bet einde van 1906 onze zee corvcll heett sooals de zeemansuitdnikking wel luidt de moederlijke haven weer eens aangedaan Ze heeft zi h mets minder keurig dan b J de uitvaart hier weer eens voor korlen tijd voor anker gelegd Met andere woorden het aankomende meiBJe staat in de danspauzc voor haar moeder tot zitten is ze met te bewegen maakt sterk gebruik van haar waaier geeft half vcistrooid terwijl zü ue montere oogen daarbij meest nog door de zaal laat dwalen antwoord op allerlei Vragen bijvoorbeeld Warm heel niet mama de ventilatie hier zoo uitstekend daarboven dicht onder het plalond in den pompejaana hen fries zijn openingen Richard heelt me dat uitgelegd men ziet yc heel niet ze rijn zoo netjes aangebracht in het schilderwerk en daar htxft voortdurend lucht ver verschmfi plaats Flunk desen froaien naam draagt de dragonder in den huislijken kring Flunk seide zooeven nog dat het bter zoo trisch waa als in een herfst bivouak onder een linnen tent nu echter buigt zy op en haar sierlijk mooi gefriseerd blond hoofd lot het grootere even iraai gefriseerde en even blonde van haar moeder neer hot is een aanval hge overgang lan de een tot de ander evenals tusschen moeder Niobe en het jongste tegen haar aandringende Niobtdendochtfertje alleen natuurlijk dat hier alles vroolijkheid in pLiats van tragiek is En Greta zegt zacht Ik geloof maraa dat hier vandaag ondertussfchen een verloving in orde is gekomen Hij heeft een plechtige ommegang met haar door al de ver trekken gehouden met j iftrouw Uechtntz naiuurlijk toen mama niet aanstonds scheen te bc macht volgens het opgemaakte programD zal gereed zgn zal 1 rankryk in staat weien koelbloedig alle eventuliteittn ander het oog te zien Hy hoopte ten slotte dat leger en Tloot trouw znUen biyven aan de Repbliek dl zooTSel TOor hen heeft gedaan De Qroot Poolsche agitatie biyft nog mMr steeds een Tan die dingen waaroTer de Dnitsche pers haar laatste woord niet gesproken heeft Misschien dat de dagbladen te veel geneigd zyn het gevaar te overdryvan Maar men moet niet nit het oog verliezen dat in deze beweging die onmiskenbaar aan kracht wint een ernstige bedreiging ligt opgeslo en tegen bet AUdentschtum maar ook tegen het overwegend protestantsch karakter van Pruisen Vooral de Kliln ütg maakt lich ernstig ongerust en vlecht in haar betoog de opmerking in Jat d ri d tegen de Duittcbers waarechijnlyk niet lang meer op zich ui laten wacbtei Wat maakt het groote Kenliche orgaan too ongerust f Den fin Mei den gedenkdag van de overt jaaM Mk üe Polen op de Zweden beliaald By TSnitocham werd te Lemberg ook iln jaar plaehtig gevierd By de godsdienstoefening ter eere Tan de Moeder Oods die door de Polen als bnn TerheTen koningin wordt beschoïwd ward gepreekt door domheer Qrawiuki nit Muczacz Daarin riep hy den witten adelaar bot symbool van Polens onafhankeiykheid toe op de rota vu Petrus bescherming te zoeken om daar nieuwe krachten te verzamelen Daar alleen kon Polen voor zyn wonden genezing vinden en daar alleen kon de Tryhoid worden herkregen Toen de priester deze woorden altgesprok n had brak de ion door de wolken en iloorstroomde de kerk met llchtglansear als wilde God door een tceken de woorden Taa den kansclredenaar beTostigen Althans de gelooTig e Polen zullen daarin een duideiyke en heilige aanwijzing zien temeer daar de l oolsche geestelgkheid er o uit ia iteeds weder op Uod te wyzen Is op Polen bes n bondgenoot Dit nide onlang ook Willam II maar had toen het oog op de Onltsobers als uitTerkoren volk De K01n Ztg ziet nu in het gebeurde tien poging der geesteiykheid temeer aan oen eventueelen Poolschen opstand het karakter van een heiligen godsdienstoorlog te geven en bet blad vreest daarin Toor Duitscbland o n dreigend een hoogst ernstig geTaar Ieder die de gebeurtenissen in het Oosten 7ien wil bemerkt dat de Poolsche be l ijpen Nu zij repre nteert althans niet slecht ik denk er mei genoegen mn wat die hier eerst voor bals zal geven als nög weer iets zachter dan althans het burgerlijke clement nog wordt toegelaten Wat voor nonsens praat Je toch Greta aMaar mama v Waarvan iedereen spreekt had ze misschien nog willen zeggen maar haaf moeder sneed haar weer scherp het woord af Dat zijn dwaasheden dat past niet i wanneer papa je hoorde hcfe kunt ge anderen zulke dingen napraten Louise Heidtdff di xooaU we zeiden achter mama Walch zat zag hoe het j nge meisje van kleur verschoot toen ze op leze w ze een toriiiceien uitbrander kreeg zij het dan ook roet het 00 o de pUab waar men zich bevond met eenigazins gedempte stem Het gezicht der mama kon juffrouw Heidlolf niet zien wel echter hoe de blos der ergernis op haar gevoelige blondinen huid over den voUen hals liep tot in den nek iecn wonder dat het door voortdurend toegevende goedheid der ouders verwende meisje er nu ev n bedremmeld uitzag als ze anders overfnoedig was allicht dat ze dezen toon van ha ir moeder zeldzaam genoeg te hooren kreeg Er verliepen oen paar pijnlijke oogenbUkken ear p Greta s gezicht langzamerhand de oude uitdrukking weer terugkeerde ïa had ondertiisschen met haar tfoed ontwikkeld wereldsch instinct begrepen dat niet zoozeer het hoe ats het wat de zakelijke kern van haar opmerking de mama too geprikkeld had WoriU vtrvatgd J