Goudsche Courant, donderdag 16 mei 1901

Instemmende met de internat Vredeinamfestatie waartoe mevr Selenka nit Uftnchen den stoot heeft gegeven hebben de atdeeling Rotterdam van den Vronwanbond ter internationale ontwapening de Vereen ter behartiging van de belangen der Vrouw die voor Vrouwenkiesrecht en de Onderlinge Vrouwenbescherming tegen a s Zaterdag een vergadering belegd te Rotterdam om te protesteeren tegen den oorlog in het algemeen Te Utrecht is een onderlinge vergadering gehouden van 16 der grootste Nntsdepartementen daartoe byeengerOcpen door het departement Haarlem om gezaroenlgk te gveren tegen een voorstel van het hoofdbestuur tot verandering van de bgdragen der departementen welke nieuwe regeling de greote afdeelingen zeer benadeelt zonder de vale kleine belangrgk te bevoordeelen In die bgeenkomst is besloten tot het zenden aan alle departementen van een circulaire door mr H Pb de Kanter opgesteld en waarvan de inhoud in de bladen zal worden bekend gemaakt De eikscbillers in Gaasterland hebben op een door hen gehouden samenkomst besloten te blgven volharden in den vroeger door hen gestelden eisch van verhoogtng van de daghuar met 25 et en 1 cl per bos voor de boskloppers Enkele bazen hebben aan dezen eisch reeds toegegeven Men meldt nil Almelo Oistermiddag om een uur of 3 is iu de Stoombleekerg te N yverdal directeur de heer i Salomonson Uzn een hevige brand uitgebroken De geheele fabriek is uitgebrand weging net reazentcliradeD Tooratt kat dat te Uocbeiien zou atniisvogelpolitiek zijn I I I 1 I ga sg B I ggB Verspreide Berichten De van spionnag verdachte Hongaar luvanowitaeh die nit gebrek aan bew a in vrijheid i geateld keeitde terogreiiinaur Partl op eiijrn kotten moeten maken en btj krijgt geen soa vergoeding voor al de onnchBldig geleden ellende alloen mag h j nn dan toch in i rankryk tiiytcu Waarschijniyk krijgt de gohverneur generaal van Algerie Jonnart twee maanden rerlot wegens ziekte men wil hem niet definitie mimen Italik Opa Nikit van Monteaegro heelt verklaard dat hij alleen naar Rome zal komen ter bijwoning van den doop van zjjn kleinkind als t een jongen is een meisje scbiint hem de moeite van overkomst niet waard t wezen En schenkt zün dochter Elena hem dan een kleinzoon dan gaat de vorst nit pare pret in het volle besef van zijn nieuwe waardigheid als grootvader van den Uïliaanschen kroonprins een reisje maken naar Weenen Soaa en Uelgrado Te Aitivari leell hii no in gespannen verwachting Ten getale van tienduizend man hebben de metselaars te Uilaan er troflel en kalkbak bu neergezet nadat alle verzoeningspogingen van bnrgemeestor en prelect mislukt waren Viiaïtmo BTAWir Uevronw Mac Ktniey is ziek en de preiident heelt als goed echtgenoot zjjn rondreis onderbroken om zjjn yronw te Han Kranciaro Ie laton verzorgen BIN NENLAND De Kamer van arbeid te Almelo heeft een verzoeningsraad ingesteld die beproeven zal de werkstaking aan ds spinnerij te beëindigen In den stand der werkstaking aan de stoomspinnerg Twenllie te Almelo is tot nog toe geen verandering gekomen Eenige arbeiders hebben werk gezocht en verkregen te üronau en te Epe in Dnitschland In een Dinsdag te honden vergadering van de Kamer van arbeid zal deze kwestie behandeld worden en tegen Woensdagavond is door de gecombineerde arbeidersbeslnren een ij fl hl te vergadering opgeroepen Overfflo aanleiding tot deze werkstaking kan nogihut volgende medegedeeld worden Aanïeen der werksters bg de rovingmachine Iwerd de helpster oivtnomen en haar een n euwe toegevoegd die het werk nog moest leeren hetgeen al eens eerder geschied w s Verder wns de vorige week aan twee meisjes het werk opgezegd omdat zg niet tgdeiyk aan een machine wilden werken waarvan de arbeidster die deze gewoonlp bediende ziek was Dit gevoegd bg de reeds lang bestaande ontevredenheid over het hooge boetasttliel maakte dat het geheele vrouweiyke personeel der z g n kraskamer in verzet kwam en eischte dat de genoemde arbeidster haar vorige helpster terug zou krggen en dat het ontslag van de twee meisjes zon worden in 8TATEN GENEUAAL V If K Ik n K KJjvjsa Zitting van Dinsdag U Uei Aan de orde art 1 van het ontwerp betretiende de staatszorg voor de paardenfokkerij Idns gewgzigd dat verplichte hengstenkenring niet toepasselijk is op beesten dis tijdens de dekking en 10 voorafgaande dagen in vasten en onvoorwaardeiyken eigendom behoorden aan denzclfden persoon of dezelfde personen Door aanneming van bet amendement der conm van Kapportcnrs zal de kenringscommi rie beslaan uit i vante leden en niet nit 5 De r eering heeft overgenomen eenimcnd der commissie om ook Oedep Htatcn teïooren over de vaatstolling van dagen en plaatsen der keuringen By art f betoogt de regeeringscommissaris tegenover den heer Honneqnin dat men juitit In de noordeiyke provinciën sterk heeft aangedrongen op de mogeiykheid tot afkeuring der hengsten wegens gebreken van stand bouw en gang Door de Regeering wordt overgenomen een amend t Hooft om de afkeuring te doen raoUveeren Osida l li 1 111 11 Ml I M V OI i MeordiMkt dow 1 11 i MO Hinwtiterli t il I0 Oasellt 1 11 I1 toHÏnl U Il 1 44 01 a n Ml RotWdsaiD r 1 14 H i 10 4 11 0 11 41 1 41 ff ff ff ff 11 ff ff tam J T ZJ 2 niM soV 04 11 1 41 IMl ff i ir ff V ff ff ff 1 41 ff 6 17 ff 9 41 08 ff 4 45 5 U 1 04 l it 7 09 7 i l il Z ff ff ff 4 19 ff ff a ff ff Ml ff ff ff l ff 1 4 ff ff ff ff ff l ln t lO ff ff 10 01 4 1 1 M4 4 1 I ll 1 48 14 1 01 7 18 I IO 1 41 1 41 10 0 10 11 l M Batt nU r KotUnUn D F Botterdua M3aMUt Hieaweiktrk Itoorditokt Bead i l i ot i ai i ll i ia 1 99 W 18 10 41 ii iff s ia 10 01 ff ff 8 14 i 10 17 ff I K p = 10 1 1 41 1 11 1 41 1 11 4t 10 1 10 14 lO tl u ll 11 11 Ooada t mk Uoero taMmi MTeorinrg iHi tC 1 7 1H 10 I 1J IIU 1IIM11I M M S IO Mt t 4i 1 00 11 1 0 U ll 1 4 U W 1 94 4 1 10 8 n8 4S9M 41 11 80 11 41 I M 1 1 M 8 4 1 0 Ml 8 7 11 I 1S 9 40 10 01 1 7 0 1 81 8 11 l Ooidiu OaJUw WmhI UtitakI UirMiR II il 7 41 Ml I IO 10 04 lO tl I K 1141 11 01 Wa ntM I M 41 1 0 1 10 11 II H 1101 lJ 17 0 a I H II I ll 10 81 l 85 Oeida 1 41 1 01 IJ 1 10 Il 10 41 11 19 11 11 IMl ll il i onthouden en de raeesten van deze zelf 1 niet de moeite hebben genomen te verklaren welke de redenen zgn van deze onthouding Het bootdbestnar wyst nn in een nieuw rondschrijven met nadruk op de offervaardigheid van de kleine en groote departementen en spreekt den hsrtelgken wenech uit dat de door deze departementen betoonde krachtige en zeer te waardeeren steun nu ook moge leiden tot het beoogde doel en dat door de volstrekte onthouding van zoovele andere departementen dat deel niet worde gemist Indien elk depkrtement en ieder lid deet naar zyn vermogen kan nog een belangrgk bedrag worden bgeeugebracbt waardoor kaa worden verkregen dat ook het vuorgehtelde offer uit de algemecne kas der maatschappg van f 10 000 door de algemeene vergadering gaarne zal worden toegestaan omdat in dat geval deze bydrage de sluitsteen vormen zal van het uit zedelgk aolidariteitsbeset van alle deelen der maatschappg op te trekken gebouw van hulp en bgstand Het tekort bedraagt nog f 38 091 01 Het hoofdbestuur voorziet dat dit bedrag niet ten volle zal worden bgeeugebracbt Uuar bet zon z6ö gaarne in staat gesteld worden om in elk geval de kleinste inlagen ten volle en de grootere die bepaaldeiyk spaarpenningen zgn van kleine luiden die op linn ouden dag daarvan leven moeten tot een zoo groot mogeiyk percentage uit te keeren aan de rechthebbenden II I III Gemengde Berichten Vervallea u de bepaling dat by staking 1 van stemmen der commissie de hengst wordt geacht te zgn goedgekeurd Cornage levert geen reden voor afkeuring op voor de hengsten van ten minste VI jaar die het vorig jaran waren goedgekeurd Overgenomen de amendementen der commissie on art S en U Vervalsching van goedkeuringsoerken zal gesti ft warden met ten hoogste én jaar Het ontwerp i afgedaan Morgen na de pauze eindstemming De wet Lager onderwys subsidie enz is aangenomen met 72 tegen 1 stem Tegen de heer De Visser Ook is aangenomen het renteloos voorschot voor den locaalspoorweg DinzperloVarsscveld Het ontwerp tot toekenning eener bgdrage van hoogstens 1 millioeu voor de kanalisatie in Westerwolde krachtig verdedigd door de hoeren Roessingh en tjcbaper als een groot belang der provincie en duv den minister van waterstaat werd aanpnomen zorifler stemming De leden van de Eerste Kamer zgn bgeengeroepen tegen Maandag 20 dezer s avonds om half negen Den in April 1UU2 hoopt de Letterlievende Vereeniging J J Cremer haar twintigjarig bestaan te gedenken naar aanleiding waarvan zg in den aanstaanden winter een Tooncelwedstryd wenscht te houden Uit te loven Pryzen voor Drama of Tooneelspel zyn De heer ds A de Koe predikant bg de Herv gemeente te Helder wien op zgn verzoek eervol ontslag is verleend uit zgn ambt nam Zondag in de voormiddag godsdienstoefening in de Nieuwe Kerk afscheid van zyne gemeente en van zgn dienstwerk De kerk was tot in de achterste hoeken gevuld In zgne afscheidsrede zette ds De Koe uiteen waarom hg zgn ambt niet langer kon biyven waarnemen t Is omdat de kerk zooals zg thans is ingericht z i niet in staat is de belangen van de mensctaheid naar behooren te behartigen omdat zy uitsluitend werkt ten bate van de kapitalisten en niet ook van het proletariaat en omdat de predikanten te zeer door de kerkelgko reglementen zyn gebonden Dit alles is instryd met de levensopvatting van ds De Koe waarom hg besloot nit het kerkelgk verband te treden Eergisteren vertrok de heer De Koe naar Blaricum waar hg zooals men weet deel zal uitmaken van de daar gevestigde socialistische kolonie D v H Men schryft uit Den Haag In de Zaterdag gebonden vergadering der Centrale Commissie voor de Statistiek werden o a adviezen aan de regeering voorgesteld betreftende de verkiezings en kie lersstatistiek alsmede betreffende een oventuésl hier te lande te bonden b lryf teUing Aan het Centraal Bureau jrd voorts machtiging verleend tot reorganisatie van de publicatie welke tot dusver onder den titel van Maandcyfers het licht zag tot een statistisch tgdechritt van suciaal economischen aard Eerste Prys Een gonden medaille en f 200 Krs 400 Tweede Prys Een verguld zilveren medaille en f 100 Frs 200 Derde Prgs Een zilveren medaille en f r 0 Frs 100 Vierde Prgs Een rilvoren medaille Twee verguld zilveren poraooniyke medailles voor den besten liefhebber en de beste liefhebster Een verguld zilveren medaille voor de beste Tooneelspeelstcr van beroep Voor BIgspel Eeiste prys Een gouden medaille Tweede pry Een verguld zilveren medaille Derde prgs Een zilveren medaille Vierde prgs Ëen zilveren medaille Twee vergnld zilveren persooniyke medailles voor den besten liefhebber en de beste liethebster Een verguld zilveren medaille voor de beste Tooiieelspeelster van beroep Het hoofdbestuur der Maatscbappy tot nut van t algemeen heeft in Kebrnari aan de departemoiiten der maatscbappy verzooden eene circulaire met beleefd verzoek nitbriyk r66r 30 April te melden den kitslag der bemouiiiigen welke de afdeelingen der maatscbappy zonden willen nemen om in eigen kring ruime bydragen te verzamelen teneinde mee te werken aan de mogelijkheid dat aan de inleggers van de nutspaarbank te Tenböer t zy geheel t zy voor een groot deel kan worden terngbetaald wat genoemde spaarbank aan hen verschuldigd was op het oogenblik dat de bekende ramp de spaarbank trof De uitslag dezer bemoeiingen is dat op 10 Mei j l by het hoofdbestuur is ontvangen of toegezegd een bedrag van pl m f 10 000 Het bootdbestnnr is daarmede niet voldaan omdat zoovele departementen zich hebben Dlreetp SptorwegverklBdlngeD met GOUDA Zomerdteist 1901 A DKevaBgen 1 Mei TUd vai firewwlek till SOtlD t tOTTI DlUi nm M 4 l li MU Ii Ml I M V OI i l4 11 10 11 lO li U ll 11 19 li iS ll lt l t7 i U S aO 8 11 S tS t SS 4 M t lt I M t 7 08 1 10 1 44 1 14 t lT I SI t l4 10 11 10 4 I1 10 H lO H UU 11 UI U ll U IO 10 11 10 10 11 1 U IO u ll kl dew I ll 40 11 UI 1 00 1 01 1 14 J lO H 1 14 4 11 1 11 8l 2 10 0 l U 1 18 I JI Ml 1 4S M 7 41 1 07 ff ff ff 7 Iff ff ff ff 7 16 ff ff 4 11 4 11 IM4 ll t L 0 i l 0I f I MS 1 lOTTXKDlM 4 ia 1 4 ff ff 1 14 ff ai 1 14 1 41 14 ff ff 1 91 ff i oa ff ff 1 0 1 0 as I M 1I M lt ll I0 S 4I 1 11 ff ff Ml ff ff 4 4 1 10 1 04 T n M 4 11 1 41 t 1 01 I ll l U 1 04 ff ff 1 11 ê lO Ml Ml ♦ I ll 1 41 ff 10 11 li d 11 11 11 04 t ff IM ff ff ff a ff 10 91 ff ff ff J ff l l 9 M 4 1 00 tl 10 01 lO ir ln 41t nnlMM t iM Ifffff kMilfft tmta 4 n 4ff l U 11 11 It OI IMI a BffUiMffffkff rMr l liM HprUaulW ü 1 4 0 i ll te Wffj Uu ÖOBDl DBN H 4 48 Iff 10 11 11 11 u i UU ff ff ff ui ff xiM ll ï iMi 11 ï 5 4 8 11 7 1 4 10 l UMl ff 1 11 ff 1 11 ffMl Ml ll ll 10 00 10 1 1 111 11 Ml 1 11 l 7 S 1 11 l U 7 11 o oi I ll ff 1 11 o o 1 1 IK 10 1 11 00 U ll U ll i 11 14 I 11 41 0 g 48 1 1 MO 1 11 I ll i ia 1 14 I OI I IO Ml T M l li 1 41 1 1 01 1M S 11 0 07 1 14 7 00 4 I 1 41 Ml 7 00 4 1 I ll 9 9 41 l 4 Ml i ta I II 10 14 10 4 t ss lO ei 10 41 lO M U 01 1 98 40 I ll 44 Il 4 l 1 14 1 41 i t M 10 01 H 4I U ll ê 41 J l l ï getrokken Daar de directie niet geOegen was deze eiacben in te willigen werd het werk gestaakt De baeldhoiwer Kloeranyder te Oroningsn was eergisteravond met zgne vrouw naar de kermis gegaan Toen zg weder thuis kwamen vonden zg het huis vol rook en hun by hen inwonende bejaarde moeder met verbrande en smenlende kleeren aan het lyl naby de kookkachel op den vloer liggen Nadat de brandende kleeren waren geblnscht bleek het dat de ongelnkkige reeds overleden was Uit het onderzoek is gebleken dat de ongelnkkige die slecht ter been was en zich slechts met een ftokje kon voortbewegen naar het vuur in de kachel heeft willen zien waarby haar kleeren moeten zgn in brand geraakt Het biykt dat tegen den korporaal die Zondagavond by Middelburg door den trein werd overreden s middags procesverbaal was opgemaakt wegens aanranding van een 14jarig meisje De machinist van den trein gaf by aankomst kennis aan het station nabgdemeelfabriek een schok te hebben gevoeld By onderzoek vond men op die plaats het Igk van den bewusten korporaal bg de rails liggen De wielen van den trein hadden het hoofd van den romp gescheiden en het enkele meters verder neergeworpen Ook oen voet was afgereden doordien het lichaam waarschynlgk door de wielen is omgekanteld Een der handschoenen was vernield doch de handen waren ongeschonden gebleven Op senigen afstand naast de rails lag de sabel van den militair in de schede Op het lyk vond men bg onderzoek een door den ongelnkkigen man zelf met potlood geschreven briefje gericht aan een Middelbnrgsch meisje waarin hy te kennen gaf zelfmoord te zullen plegen Onschuldig veroordeeld t Was in den zomer van 1900 toen te Oosterwgtwerd Oroningen een boerendienstbode valscheiyk beschuldigd werd geld ontvreemd te hebben uit de kist van een der knechten Door bovenmatige pressie van ds politie bekende zg Het vennis werd geveld een maand achter slot en grendel Met geduld onderging zg haar straf Voor zichzelf wist zg dat zg onschuldig was en voortdurend kwam zg dit verzekeren Innig deed het haar leed dat zy waarschgnigk nimmer weer in haar eer hersteld zou worden Doch de vorige week ontving zg een brief van den vader van den knecht wien zg heette bestolen te hebben en waarin haar werd meegedeeld dat zgn zoon haar valscbeiyk van diefstal had beschuldigd zyn geweten had hem gefolterd voor hem had hy zgn misdaad beleden Welk een heeriyk bericht voor het meisje Eers aan den vader die zyn zoon niet te lief had ojn de waarheid te doen zegevieren I Bij de jongste groote paniek op de beurs te Newyork is naar de schatting van een voornaam geldman ongeveer 125 millioeu gulden verloren en door de geldvorsten die de koersen maakten gewonnen Zaterdagmorgen geraakte een 51 jarige arbeider werkzaam op een steenhouwery te Dordrecht tnsschen een zerk bekneld die recht overeind geplaatst moest worden Hg wu onmiddellgk dood en zyn borstkas geheel verpletterd De man was tegen ongelukken verzekerd In den ouderdom van 87 jaar is te Amsterdam overleden de heer C F Franke een mnsicus van de oude garde Na het afdanken van de stafmuziek bg het einde van den tiendaagschen veldtocht vestigde hg zich in onze stad eu maakte als trombonist en ontra bassist weldra deel uit in het orkest van den heer Ed Stnmpf dat concerten gaf in de Duizend kolommen bet latere Frascati Tal van jaren was hy lid van het vaste Schonwbnrg en bet Felix Meritisorkest By de inwyding van bet Concertgebonw speelde hg ia dit orkest mede STADSNIEUWS OOüDA 15 Mei IStOl VEBGADERINövandenöEMEENTERAAD op Vrgdag 17 Hei 1901 des namiddags ten 1 uur zoo noodig voort te zetten des avonds 8 uur Aan de orde 1 De benoeming van 28 kiezers tot plaatsvervangende leden van de stembnreani voor het tydvak van 15 Mei 1901 tol 15 Mei 1902 Ing Stukken No 11 2e De samenstelling der stembureaox voor de verkiezingen van een lid van de Tweede Kamsr der Staten Oeneroal en van drie leden dor ProvincUle Statsn van Zuid Holland 9e Het kohier der pIsati Mjke directe belasting naar het inkomen dienst 1901 Gistermiddag had tea raadhuize ds aanbesteding plaats van Het uitvoeren van eenige veranderingen in de indeeling van hst gebouw bestemd voor Avondschool van Ambachtslieden het veranderen van schooltatels met scboslbanken en het leveren van nieuwe schooltafels met schoolbanken Ingeschreven werd door de heeren wed D J Amesz Zoon voor f 2945 C W den Hoed Stolwgkersluis voor f 2900 J J Dngm voor f 2756 en H W Hooft voor f 2509 Voor de akte lager onderwys slaagden eergister te s Uravenbage de heeren H J bitter M van Sprengen L Janssen en C M de Ksyzer alhier De Dillettantenclub Gouda gaf gisteravond m de zaal Kunstmin een welgeslaagde voorstelling voor leden en gcnoodigdon Opgevoerd werden Alleen en Een OnbettorMB Weeuutje De uitvoering was zeer verdiensteiyk zoodat de toeschouwers zich blgkboar kosteiyk amnseerden In het gebouw voor Kunsten on Wetenschappen te Utrecht wordt morgen de alg vergadering gehouden van den Bond van Handelsen Kantoorbedienden en bg deze gelegenheid zyn de pryzen een 1000 tal der verloting tot onderstenning van genoemden bond te bezichtigen Nuar wy vernemen zyn Koninkiyk goedgekeurd de statuten van de afd Uonda van den Ned Slagersbond Vlist Gisteren heelt de gemeente veldwachter alhier voor teerst een proces verbaal moeten beteekeneu voor den arrondisseraeuts schoolopzicner te LIsolatein wegens schoolverzuim Rechtszaken Door de arrondissements rechlbunk te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen S S il jaar timmerman te Krimpen a d IJsel wegens overtreding van een gemeenteverordening tot I 5 boete subs 2 dagen hechtenis J K 52 jaar koopvroow te Rotterdam wegens bedelarg te Cupelle d IJsel tot i dagen hechtenis A E 20 jaar en S v L 18 jaar beiden zonder beroep te Rotterdam wegens diefstal van kaas uit een spoorwegwagen te Gouda ieder tol 14 dagen gevangenisstraf W H T 21 jaar landbouwer te Krimpen a d I lsel wegens eenvondigo bcleediging van de dienstbode zy ner onders door het plaatsen van een advertentie in de Schoonh Ct tot f 15 boete sub 15 dagen hechtenis 366 Staats loterij Sa IClaua Trekking a Woenailag i Mai No mOO 50 000 No 4018 I7 t 10845 11508 n 10804 iedar 1000 No 8110 15a 5 en 1 1U7 lader 400 No 1S10 4950 8858 7851 1U88 en 160 iedar 1000 No 141 9817 8 10 464 5348 7009 gnio 1U71 14150 18 05 H7I1 en 1 8 iador lOO Prijaen van 70 O iW 171 87M 11174 1187 14810 11H7 8 Mil 8S8 78 8 llilS l 08 17914 189 3001 8158 8994 95 19081 lllll 58 18 74 74 9il0 11881 41 41 18188 77 8107 95 VO t8 1 98 18180 8fO 8749 8987 9388 11504 1IS04 15848 l 77l 981 11 7 l 417 71 41 II4I 18 U U7I SBIO 7408 83 16 tl 71 19114 llll 4011 48 9817 1161M 11 11618 19131 1481 4110 7117 81 8 I804I 1181 19888 1510 4111 788 8 11731 1371 9 80 1779 4411 78 9911 11944 71 16161 l 4 l 1971 81 77 0 10011 46 1K83 M 1 118 8 80 48 1 IIOOO 14011 0 l 81 9 4148 7111 1018 11118 75 16M0 19996 1161 4611 7931 10888 89 1414 48 10176 88 4884 8087 10417 1811 14M 16444 10 79 llll 81 8181 31 UI 7 U409 84 10415 O 5165 38 49 45 14610 16806 96 81 5118 5610781 11886 87 16910 10138 llll 5144 IMS 89 9781 14 04 78 18 IS 77 8810 10846 71 II 17016 106 U 1811 6049 91 88 11889 40 13 10911 6157 8741 floop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 15 MEI 1901 No 1 Winkelbuiji Itarkt opgehouden voor f 11000 Nos 2 en 3 2 Huizen in de Komgnsteeg K No 30 en 31 k C Vermeulen voor f 1740 Nds i 8 en 10 3 Hnizen op een erf achter de BoUekake R Nos 335 339 en 341 k W Kreenwen en M van Vliet voor f 19 20 No 6 Huis als voren R No 336 k A Fokken voor f 600 No 6 Huis als voren R No 337 k H v d Horik voor f 800 No 7 Huis als voren R 338 k W N v Geelen voor t 630 No 9 Huis als voren R 340 k C Plomp voor f 650 No 11 Tuin in de Boelekads k M Peetora voor f 2060 No 13 Huis in de Korte Akkeren P No 556 k I Cats voor f 430 Nos 13 tot 16 4 Hnizen in de Hesrtebnl tensteeg H No 61 tot 64 k P den Hertog voor f 3030 No 17 Broodbakkery in de Korte Groe nendaal I No 4 k B Hoogerwaard voor f 3550 No 18 Pakhuis in het St Anthonieklooster k A van Veen voor f 1675 HAH TBEKICaTKN Goadft IS Met 1901 Miiwichien tengevolge de ongewone marktdag was Ie handel in granen hoegenaamd van geen beteekems aoodat de gewone noteenog achterwege blijft VsEMARKT Melkvee goede aanvoer handel stug prgien hoog Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 20 d aa ct per half KO Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 19 i 10 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 1 10 i 1 70 per week Vette Schapen goede aanvoer handel mimler 18 i 38 Lammeren goede aanvoer handel vrijwel 8 il ia Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 9 i ra Fokkalveren 8 i 17 Kaaa aangevoerd 63 partijen handel vlug ie kwal 32 i ƒ 24 ade kwal i8 k f ao Noord HoUandschc aa Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter 1 05 4 1 15 eiboter 0 90 k i oo Amsterdam 14 Moi 1901 Volgen het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 14 Mei door tussehenkomst dier bank verhandi ld de volguiido minder courante fondsen Üpr aaiid Algem Jonsignatiebauk f 225 3 pCt Oblig Zceraaniibuis te Amst 63 pCt Opr aand Münbuuw Maatscbappy Granplacor 1 25 27 Aand Mnmatrn Cultuur Maats cum div 200 iCt Pret aand Mjjnb Maats Bwool 18 2 pCt Obl Stadsschouwburg Maats OU Aand Noord Ncderlandscho Beetwortel suikerfabriek 108 Leidsche Broodfabr ex div 27 Pretaand üustorsche Hypotheekbank cum div 85 Aand Amstel Ryn Main Stoomboot Mantschnppg 45 5 pCt Obl Stoomboot Recdery voor bet slepen van schspon aan het Nienwediep en te I 1mniden van on naar zee 100 Aand Nedcrlandsch Westfnalsche Spoorweg Uaatschappy 245 Asunr Maats tegen brandschade de Nederlanden van 1845 ex div f 875 Brand Assurantie Maats Dir D vnn Bosse 210 pCt Amsterdam 14 Mei 1901 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad vnn de Commissiebank vermelden wy V de volgende fondssn GEVRAAGD Aand American Hotel Maats tot eipl v h lOÜpCt Pret aand Oostersche Hypotheekb 80 Aand Nederlandsche Westtaalsche Spoorweg Maats 245 Assurantie Mg tegen brandschade de Nsdsrlanden van 1845 ax f 375 Bnad Assurantie Maats 200 pCt Eerste Nederlandsche Verzekering Maats v h leven tegen invaliditeit en ongelukken 250 AANGEBODEN Aand gsw Cultuur Maats Lawac 55 pCt Kon Maats de Schelde Scheepsbouw en Werktuigenfabriek 70 American Hotel Maats tot eipl v h 104 4i pCt Oblig Maats voor vrachten Passagiersvaart Nederl Stoomboot Maatscbappy 100 Aand B rand Assurantie Maats Mercnrins 50 Oranje Nassau levensverz 40 POSTKANTOOR TE GOUDA Lyst van de brieven en briefkaarten ii an dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantorcn ter post bezorgd welke gedurende de Ie helft der maand Mei wegens onbekendheid van de geadresseerden nist jSn kunnen worden nligereikt BKIEVEN de Vries Amsterdaa mej T Dantiig Oonda D H Koning Hengaloo de Jong Onderkerk IJsel D Kersbergen IMJ w k E J Durrings Rotterdam P de Hertog t mej M Baischer BRTEKKAAKTBN mevr B U v d Heyde Amsterdam B V Heaven Qouda C Vorzeide Haag Leiden N Koek Van der Heiden Rotterdam wed M Dubbeldam t Uit het buitenland terugontvangen Urban on Co KranUurtaaia Max Deutscher Ofiln Deutz Uewei gerd Blikman en Sartorius Amsterdam P de Mink Ooada L Broer Rotterdam J J Ë T Bemmel De Directeur H C HENNEQüIN ONTVANGEN DE NOUVKEAUT S IN Parasols en Farapluies Van oh zs Md TaUlenr Kleiweg K 73 GOUDA veleph m ai it Mir s van AmslerdaHi 11 MEI 1 Vrkri etkrs iDiauiiD Uert NtHl W S IVJ 7 i 71 diio di o dUc 8 1 11 9tu dilo dito dito S 9ll i 9I dllo tloket 8 14 i llDiuKO OIil UinnHl 4 tC dito Oeoou lUO 4 9 dllo bij Rothl 1181 4 9 dito b Hop llll IO 4 OV dito ia goud iMi II8S 6 dllo dito dito 1884 5 1 Smkji Forpet uhiild 1181 4 T u I UUIM Ospr Oaor Imo 1890 4 98 Hm iMoing Htia D 14 Oio lMuin MrUO 17 eiDAra Rp v oblg 18 1 I 100 Slllioo dli 1 9ali 1890 8 VtKUIllu Ubl 4 oub p 1881 SU iiAoiTSaoaH ObligalUn 1895 8 88 iKorriauali atucLlHU 1894 1 81 NSD N AO Hudal aaad AreDdib Tab Uy Oerlltoatra 871 DaliMulMbappy dito 410 Arn HjrpolhMkb pandbr 4 Onll tly dar Voratonl aaad 1 Sl aOr Hypolbwkh puidbr 4 101 Nadorlandarha baak aaad 194 Nad Handalmaalaoli dllo N W k Pao Uvp b pandbr 8 98 Bott HypotliHkb pandbr 4i Uu HrpotkMkb dito 4 l l üoniM Oiat Hong baakaaiid I 111 l BuiL Hjrpotheukbank paiidb 4 Amioika KquI hv potk panilb 4i Miiw L i Vl Um oen 8 tl Smd HoU U Spoor w Hy aaad IIO Mij lot Kipl V Bt 8pw aand 111 Ned Ind Spoorweg m aand 117 Nod Zuid Afr Bpm and 8 j 118 i dilo dilo dilo 1891 dllo 4V 100 iTALIlSpoorwl Ut7 8 A Bobl 8j tl 104 Vu 111 1401 94 1041 81 lÖll 81 Znid ltal Bpwmi H obl 8 Fozui Warubau WeenasMud Sval Dr Rua Spw MyrCobl 4 Biltiaeba dilo aaad ïaatowa dilo aand 5 Iwaog Oombr dito aaad 5 Kank Ck Aiaw Sp kap obl 4 dilo dila oblig 4 kunilA Cnl Pao NiD Blad AauUidam aand I 108 1 Blad BoUerdan aaad 101 Bnail BudAnlwarpen 1887 17 1 9V V atad Bniaael 1886 l Lkl00Kano Tbeiaa Reaullr O aelaoli 4 f 1171 OiiaTias BtaauUnig 1880 I 117 IC K Ooal B C r U80S I0l SraM Hiad Madrid 8 1188 84 Niu Ver Baa Avb BpooL aart