Goudsche Courant, donderdag 16 mei 1901

iNo 8505 Zaterdag 18 Mei 1001 408te Jaargang miwm mmm DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefvsn o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 trance per K 8t 1 70 Alzonderiijke Nommers VTJF CENTEN TelefMR K Mï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd OiitvaDKen de IMouveaulé K IN ZOMEBMANTELS JapoinslofTeii Burgert IJ ke BtandJ GEBOREN 9 Mei Jan onders I Hak en N vio ImUendyk U Kdnier oaprs K van der Uraaf en C H Smith Krcderik onder O J Ilohtede en J H Htolli 12 Hara Mugdalena oudera 1 MansbM es S P de Vlieger V i Pieternolla uiJirfrs C M de lonK en M de Hoog OVKKLKÜKN 11 Mei M Bonman 12 j W KuiJB i j 11 m 12 A M M Neerachultcn 4 j 13 A Schoondarwoerd 59 jaar JKHUWD 15 Mei T Htrarer en H J BrOB V Kalmetier en C VerltleÉ R van Kersbergen en C M Snel If Leeawen en 1 1 Nienvrenhuizen Veemarkt te Eotterdam DinxUg f4 Mei igoi Vette Oasen en Koeien ttoede aanvoer irijjen waren voor ie kwaliteit 34 se itwal ii 3e kwaliteit i8 cent per half Kilo Magere Osten Melkvee en Voarkoeien goed aangevoenl Vette Kalveren oede aanvoer i kwaliteit 30 ide k alileit aS j3e kwaliteit aó cent per halt KI Stieren oed aangevoerd Handel In vet vee n vette Kalveren goed prijihoudeod Mager vee itug pnjahoiulend BMIEIN 40VKIVTI BUBÖEMBE8ÏER en WETHOUDKKS van GOUDA mllen don 21 MEI 1901 de namiddags ten bet Ba dhnis aldaar bö enkele inschrijving aanbesteden Het onderhoud der Kani muren langs de rivier de IJsel en de grachten en der Vleugeltnuren bij de bruggen en sluizen binnen de ie meente iOUüA gedurende IttOl Hot bestek ligt ter lezing op de Oeiiieente Secretarle en het bsreau van den Oejgeente BonwmeeBter Inlichtingen worden gegeven door dep OemcenteüonwmeeBter Gtmm te UüTTKRDAM M H J F HEIiMAN Advocaat en Procureur COOLSINQEL 22 I Verschenen by C J VAN DOOBNE Boek en Stoendrnkker te Dki ft De Eeuwige De Heilige De WaaracMigé AI stliHd Hiivc sliilitü Iillri il UHIK TOKhPlltKtW gebonden te OeJft m te Oi I r r ii rf l l rl op 28 Al RIli en 5 MEI 19fll UOOB Dr II VL SIHE v ü UI te Ouderkerk a J JJul E Dr J D deLitid v mWijngftarden t v d m te Vtrti ht Franco toezending na ontvaiigst vun t i HM tmu oaMiaMrMi m l Ê iMktolytm pow m li V M vy Hwt e a toonl dwoM nadaradiMiiwwk UdaAppratuttTVMCM MtlHtr fc Ca P terlta Matti Slr 14 Mtn lettaloed op naam u nibrl kimerfc f kr I iiM M wkikiaani U lUtMwwt intif im leéii RiiiklKH sl Geen Inlliienza Om Kinkhoest Influenza Korsten lt eiaaii io nin binn n d n kortst mogelgken tgd te doen genezen ncfint mmidilcllök de locvlncht tot de van oods bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract ai E L I A 1 T II E uit de KoninklSke Stoomfabriek J E HONISGBLÜEM van H N VAN SCHAIK C IJKN HAAK Hofleveranciers Flacon f 1 70 ets 40 et bij Firm WOLFF Co Wenthaven 198 fouda D VIKHISS Kleiweg E 100 ottdo E H VaS MlLlJ Veemtal 12 J te o t i A liOÜMAN Moordreclu l I NKSK iWrowertirr a rf IJêel A N viK ZBS iE N Sckoonhoven Th TORKKN ioik B V WIJK OmieK H ttOLLMAN Doitgraven A SCIIEKU Haatireek P W EUE Óudiiwater K va ok HEMDEN tf Rrmmjk P v o SP K MoercaptlU 1 V o STAK Waddinqntm Wed t HOLST WaMingmtm VooF Maaglijders L AK allen die zich door het vatten van konde ai overlading van du i A maag door het gebrnik van slechte moeieiyk te verteeren te warme ol te konde spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen als Uaiigkatarrh Miiniikrrimi Wruil I linen inoeirHlke h Jhvertering ol verHlIJmlng op den hals gehaald hebben zö hiermede een goed hnismiddel aanbevolen waarvan de voortreHoltJkc werkingen reeds sedert vele jaren bewezen ztjn Het is uBari llrie i soHa Xruiiansoijn i Deze Kruidenwijn is uit voortrcllelijke geneeskrachtig hevonAnm kruiden met goeden wp gemaakt en versterkt de spjjsverteerings organen van den meuseh zonder een laxeermiddel te zijn Krnidenwijn gciu est storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende atollen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door hèt op jnisten tyd gebruiken van Kruidenwijn worden mnngkwulen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er cciie proel medcte doen Symptomen als hootdpijn oprispcn zuur in de maag opzetting miaselijkheid met braken die bij cbromscho maagziekten des te heviger optreden worden dikwiJlK ni eenige malen drinken genezen awa4 v i l r onaangename gevolgen daarvan als erBXOpp IH5 benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien wordi n door KKIHÜENWI IN dikwijls snel genezen KKUIÜENWI IN helt verstopping op bevordert de spijsvertering en ver j wijden door een zachten stoelgang onbruikbare stollen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van kraccten zijn moestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloodvorming en een ziekelSke toestand van do lever Hü gebrek aan eetlust evenals herhaalde hooldpijnen slapefoozc nachten treedt een voordurend ziekelöke toestand in KKl lDESWIJN wekt de verzwakte leveriskr ichten op KIUHÜENWI IN verhoogt den e etlnst bevordert de spijvverterinj prikkelt do stolwisselüig bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke altenten i n Aimkhetuluhiilen bewuxen ilil J H KRUII EN V1 IN is te verkrijgen in tlesschèn ft El 1 W en 2 in do Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Iten arlandorveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van do provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Kirma WOLFE Co drogisten Westhaven Jonda a en moer flesschen Kruidenwijn tegen origineelc prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor nama ak wordt gewaarschuwd Heil vcrianjü uilsliiilead f llubcfl lIllrU h sclie ru dHlWlJll MiJn krnidonwijn is geen geheimmiddel zijn beatanddeclen zijn Malagawgn 4r l 0 Wijngeest UKl O Glycerine 100 0 Hoode wiJn 240 0 Atlas bes sen ap tóO O Kcrsensap a20 0 Mnnna 0 0 venkel ntiij iibiniMvortel Amerik krachtwortel genliiianwurlel knlraoeswortcl Ul 0 Deze lie tiiiiddeelen worden vermengd aaiiM Delftsghe SlaOlif iiillsepllsclae Tandpoeder oh Anilsepilsch MoiKliliicl IV B ASSVTO TanrinrtK Ie Oouiin OVERAL VERSR1JOBA AR Agent voor Nederland I ISSELSTLIN BUttWStraat Gonda Be Prijzen aan eltocht voor de Landbouw Verloting zijn van af heden ie l ezichli ren bij den lieer W Erberveld LANGE TIENDEWEG Talak en Siejarenniagazijii Korte Tiendeweg D 2 bl i de MARKt Frobeer de merken MAGNETO t Cent PAUL KSnOER MOZA Handwerk FLOK DE SILVA Handwerk 4 ELüR DE PARTAGAS Handw K LIBERT AD Handwerk Geïmporteerde Havana Sigaren en Sigaretten RUiME KEUZE IN LÖÏE ÏEBPAEIMBS lanilla SigarenSceiit S van Wijngaarden GelDroedersSTEElJSMA Uloennsten Turfsingej TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van € 4CTl S DAHLIVS welke üen geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE nfilECTEW CIDEB dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadelgk i Uier f 1 50 V Liler f 0 8 1 Liter f 150 acen Ehgelsch maar Echt BOEHENBEOOD IM eerU de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 i AN Rlommesteiws Inkt vomen ONSCHADtLI ELDOORNHOLLftND Ondergeteekende be veelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEKNERS DINERS SOI PERS voor l artijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcriangd met bijlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen COisinier aven 182 bSnï KHAN Zn Gonda Drak van A ButteDlaodscb Uverzichl Het Ëngelsche Parlement gaat van 24 dezer tot t Juni naar hnis De Regeering heelt voor dien tjd het legeroqtwerp er nog door gehaald Nn zjj heelt een zeer geschiktte meerderheid voor zulke dingen De leider der liberalen in het Lagerhuis CampbellBannermann als oud Hinister van Oorlog een specialiteit heelt het legerontwerp krachtig bestreden en een motie voorgesteld waarin verklaard wordt dat dit ontwerp de flnancieele lasten der natie zeer zon verzwaren zonder de weerbaarheid op aldoende wijze te versterken Het was noch noodzakelijk noch wenscheiyk drie legerkorpsen beschikbaar te honden voor den dienst buitenslands Door op overdreven wijze zijn krijgsmacht te versterken zon Engeland gevaar loepen tegenover andere Staten uittartend op te treden en de eerzucht der natie prikkelen Het bleek uit de voorstellen der Regeering dat zij genoeg had van het beleid van vrede en vriendschap hetwelk het Rijk iterk gemaakt had De Minister van Ierland Wyndham betoogde daarentegen dat hervorming door den oorlog noodzakelijk gebleken was en dat Bng iland naar Transvaal zells meer dan dVie legerkorpsen had moeten zenden Charles Dilke noemde het ontwerp een plan op liet papier waarvan onbegrgpeiijk bleel hoe Roberts had kunnen goedkeuren Ook Winston Ohurcbil sprak tegen het wetsontwerp hü kenschetste het als een grove dwaling Het voorstel is met 805 tegen 16 i aangenomen nadat een amendement CampboUBannerman verworpen was met 327 tegen 211 stemmen V De toespraak van Lord Salisbury tot de Nonconlormisten heelt ook in het buitenland aen dwazen indrnk gemaakt Do Frankl Ztgf zegt bijv Men moet bijna aannemen dat de Eng lBche premier met de Nonconlormisten den draak heelt willen steken want hy heelt het chauvinisme van zyn vriend Joseph Chamberlain nog ovcrtrollon Indien men den Engelscben minister mag gelooren dan sidderde de geheele wereld voor Engeland s macht want de heldendaden der Britten in Zuid Alrika hebben eiken Staat doen zien dat als hg Engeland uitdaagt hq een der gednchtste vganden tait die men ontmoeten kan Het merkwaardigst is dat de Boeren er zeil nog niet Van overtuigd zgn Ook voor het overige noemt de Frankl Ztg de toespraak van lord Salisbury nogal bestrijdbaar De grootspraak van den leider Tan het kabinet aller deugden en aller Ce FEViLLETOX 2 Eindelijk Saas elirackt 9 Alwt zij de plannen en weasctien der beid familiCD o liever die fan Haar tamitié en van mama Seemann in betrekking lot liaar en Rièhard niet gekend had Al gaf ze lich dan ook meest d£n schijn als merkte ze niets ot al behandelde se de zaak met den driesten oTcrmoed ran haar verwende jengd No wierp w nog altijd een beetje bleek in halven trots den mond in Be hoogte en haalde de schouder op Wat gaan mij uwe plannen aan moest dat beteekenen B yat kan ik er aan doen wanneer de dwaze man ze doorkruist Blijf nu wat hier leide nu haar moeder op een toon die verried dat hel haar nog eenige moeite kostte weer in den geielschapstoon te vallen H t is goed dat gt wat rust Je vol gende danser lal je hier ook Inrol weten te vinden Ze maakte naast lich en ii at achter rich plaats en daarbij viel haaJ in Je hebt ook juftrouw Heidloff nog heel niet bcgrbet Je herinnert je haar toch nog welf ea terwijl de moederlijke trots op het allerliefste ding weer vol m lijn iel den verkorte rechten trad Zoudt gij het kmd herkend hebben Louiae Nh mij dunkt van ja leide Lomse terwijl ie Vi iaideiyk gehiten haat hand toestak die Greta cils zal zells in Engeland geen indruk maken want de militaire zwakheid van Engeland is thans dnideljjk genoeg geblekeiT De Voss Ztg zegt Lord Salisbury heelt op gedeeltelijk phariseeschen en op gedeeltelijk blnllenden toon dingen beweerd die ook in Engeland wel niet zonder tegenspraak zullen blijven De Voss Ztg besluit haar opmerkingen aldus Uit Lord Salisbury s woorden spreekt niet de minste neiging om aan den oorlog een einde te maken door eonces sies aan Je Boeren De oorlog zal worden voortgezet totdat de Boeren ter aarde gebogen liggen Mogelgk kan het zoover komen maar voordat het zoo ver is zal Engeland nog zware oilers moeten brengen want het is nog niet al te zien hoe lang de Boeren den strgd nog kunnen voortzetten Zooals de telegrammen uit Fargs hebben mededeeld is terstond bjj de heropening der zittingen van de Kamer van algevaardigden de regeering niet kunnen ontkomen aan een interpellatie over de veelbesproken en vooral veel in de pers beschreven reis van den minister van huitenlandscbe zaken Delcassé naar St Pctersburg Er staan zooals wg reeds vroeger gemeld hebben nog een 86 tal interpella iSn op de lijst en deze zullen k toi r de röle in behandeling komen De intorpellatie Castoliu zon stellig onderaan geplaatst zgn had niet Delcassé er prp opgesteld den interpollant zulk een antwoord te geven dat een aanval p het kabinet met een soort van bedreiging van gevaar voor t los worden der alliancebanden vooreerst wel niet meer zal plaats vulden Dat los worden der alliance de toom des Tsaren is in nationalistische handen voomamelgk het wapen geworden om het kabinet te bedreigen on welke gebreken dat kabinet ook moge bezitten aan geduld ontbreekt het niet want al de beschuldigingen komen op hetzellde neder maar worden gedaan met de klacht dat het kabinet de republikeinsche instellingen in gevaar breiigt Voorhenen bestond ar evengoed als ten hnidigen dage een oppositie in de volksvertegenwoordiging Deze vermaakte zich mot regeeringen omver te werpen kabinetten van het kussen te stooten om zeU daarop plaats te nemen maar t n huldigen dage tast de oppositie de grondslagen der staatsinstellingen aan om de repnblikeinsche beginselen te sanveeren en voor de thans aangenomen beginselen andere van eigen maaksel in de plaats e stellen Onder de leuze Vive l armëe is het haar gelukt hot ministerie Wal onder een diepe buiging aannam Och tante Louise xti ze dan met bevallige onzekerheid U waart daarbij toen een onzer kleine jongens gedoopt werd niet waar i En hebt mij ctücolade schonken Het verwondert u dat ik dat nog zoo precies weet mama i O een dankbaar gemoed herinnert zich ontvangen weldaden Zijt u na dien tijd niet meer in Berlijn geweest Neen zeide Louise half geamuseerd half verwonderd over dit wonderlijk mengsel van naïveteit en 8alonmftssigVeit Dat Greta haar aan gezelschapstoon ver de liaas af was dit bewees het nu volgende onderhoud op het duidelijUt Juffroctw Walch in haar vroolijke dansavondstemroing babbelde er zooals ze gewoon was onverraotid op los Ze had daarmee haar bijoogmerk gelijk trouwens de meeste menschen zelden daar zonder z ijn mama m oest niet denken dat zij er iets om gaf hier eens een poosje rustig achteraf te zitten Dat deze oude bekende van mama van buiten een der tantes zooals de vroolijke groote familie er ontelbare had echte zoowel als onechte zich daarbij koninklijk moest arauseeren dit sprak evenzeer van zelve als het eigenlijk van ondergeschikt belang was Nu was Greta Walch met a haar kant en klaarheid weliswaar een kind maar allesbehalve een dom kind Zij had onder al haar gepraat juffrouw Heidloff niet met meer attentie aangezien dan een juffrouw van teiticn jaar gewoon is dat een dito van één er dertig te doen tot haar eenmaal toevallig om Louise s lippen een uitdrukking trof die haar deed vertteBen deck Rousseau menig onaangenaam oogenblik te bezorgen en hoe onschuldig die leuze mog klinken bevat zfj meer bedreiging dan oppervlakkig zon gelooid worden Wat moet de regearing doen indien by eonigszins ornongeregeldheden het leger uitgezonden om de orde met geweld van wapens te herstellen door de rumoerigen met bovengemelden bijvalskreet wordt begroet Da soldaten zullen weigeren van hun wapens gebrnik te maken ol die tegen hun lastgovers gaan keeren alsol in Frankrgk zoo goed als in Spanje ol Mexico het leger door een pronunciamento niet alleen het staatshoold benoemde maar het ook zyn te volgen politieke gedragaiyn aangat Rerft in Mei van het volgende jaar hebbon de algemeene veikiozingen plaats en het zon dwaas wezen het kabinet in den loop van ket psrlemeutairo jaar thans omver te werpen Geen der partijen waaruit do oppositie bestaat weet precies wat zg te doen heelt Geen dier partgen zou nu een bepaald politiek programma kunnen opstellen Want zells de republikeinen zgn hut niet eens aangaande de republikeinsclie beginselen en au lond van elke discussie ligt ultyd nog men moet het wol urkennen de Dreylus allaire maar niet om den martelaar van het Duivelseiland gerechtigheid te doen wedervaren doch alleen all wapen tegen de rogeoring welke zy ook zy Als agitatie middel heott de aUairo naar wjj gelooven nitgediend Het gros der Franschen zou trouwens niet weten te zeggen waar Dreyins is op dit moment Zjjn boek wordt weinig genoemd dat van Joseph Reinach evenmin maar er is een gedeelte der Franscho pers dat zich met l aUaire gaat bezig houden II ii i I BBga ia w Verspreide Berichten DlIlTBCHLA l Te Franklort heelt de jon st luster van den keizer de 29 jarige prinses Friedrich Karl haar echtgenoot verbiyd met een gezonden tweeling Feitelgk moet do verrassing van den gelukkigen pa niet zoo byster groot wezen want hg heelt ttellde geval al meer doorgemaakt den zesden November 1896 toen er 66k twee prinsjes tagelgk kwamen Op het moment heelt het jeugdige echtpaar dat in Jansari de belolte tot onderlinge verdecling van liel en leed deed het hall dozyn vol louter jongens Te Constanz aan het meer van dien naam werd vóór eonigen tyd een nieuw olSeierscasino ingewyd boven welks ingang stond gebeiteld Iraperatore Onileimo Ilgloriosis Dat men zich tegenover haar in oen anderq gceatelijke pose dan die der bewondering kon bewinden wa voor Greta iels nieuw en prikkelde haar voorhands tot nog stputere praat en wendingen Maar sij gaf van na af toch adit ofdeUcht spottende trek om dien prettigen mond cich opnieuw zou vertoonen Dete bleef gcenuins uit En toen k weer een verscheen brak Greta kort at en riep uit U houdt my voor varschrikkelijk dom niet waar K ai8chetscnd voor Louise wa het dat ie ïich niet door verrassing Het meeslacpen dete onderstelling verre van ztch te werpen Zóó erg is het nu heeleraaal niet zeide zij veeleer rustig limlachend En dit glimlachen voltooide de volkomen ongerochte verovering die zij in deze oqgenbUkken bij juffrouw Margarota Walch maakte Want Greta bezat de aanleg zooaU di bij aan komende meisjes meer voorkomt om te dwe wn met haar eigen kunne jert had daar reeds meermalen proeven van gegeven tegenover dames van het theater zangere fen en actrices Bij lAuise die met tleze sdort niet bet minstq e een had wa het een zekere pikante uitdruk van het prettig rustige welgevo mde g aat die het jon c ding aantrok wijl ze van een opvatting der dingen rak zooaU die in haar t tn welgestelden Tcnng met licht voorkwam ToüTi de dans weer aanving speelde zijieen soort verstoppertje met haar partner de veelbeg rde kleine icon zich dat veroorloven om langer bij Louise te kunnen blijven hen Eerst laat vond de jonge heer ze en leidde ze weg waarop te xich dan oog in den mmaUtroom stort slme regnante aeditcatnm hetwelk overgezet zgnde zooveel beteekent als dat het betrokken gebouw opgericht was onder de allerglgriergkste regeeriug van keizer Wilhelm II Wat is er nn geschied r Korteling i ia alle stilte het mooie opschrilt weggebeiteld en het heet dat den heeren olflcieren van toongevende zyda bednid is dat p het oogenblik in Baden in ds eerste plaats de groothertog regeert in verband waarmede op bevel van den commandant het opschritt verwydord is 1 OoSTIIRUK HoHOaRUI Na het diner dat de koning van Griekenland eergisteren by zjjn collega van Boemenii en diens dichtende en schryvende gemalin op de villa te Abaztia gebruikte ging koning George rustig naar boord van de Psara terug doch gisteren begon het llove loven opnieuw Om één nnr in den namiddag vertrok een sloep van het pantterschip om het konmkiyk echtpaar van Roemenie al te halen en met gesohntsalvo s en het volkslied van hun land worden ze ontvangen aan boord terwyi de muziek lich ook later nog deed hooren Ken paar unr bleel men aan do lunchtalel en dan keerden de koning en de koningin terug naar hun villa precies zooals ze gekomen waren na een ongevoon harteiyk alscheld van koning Oeorga BINNENLAND HTAÏEN ÜENEltAAL T aw K mi H K Êk M m m H Zitting van Woensdag 15 Uel In de deze gehouden sitting werd bet debat over de reorgftnlftatio der opleiding ran Indische ambtenaren Toortgezet De heer Van Kol keurde baar sterk al protesteerde tegen den geest van nepotiHina tegen het abti democratlsch karakter der permanente comroisBie en tegen bet anti indo en anti intandsch karakter Hfj noemde bet eeno kunstmatige bevoorrocbting derpniversiteit té Leiden De heer Uackay keurde ook de permanente oommlssie eu haar toezicht op de jon gelul al en achtte Trees vóór nepotisme allerminst denkbeeldig Voorts wilde h de toelating beperkt zien tot gymnaniasten De beer Hessellnk van nnchtelen klt am op tegen de uitsluiting vau leerlingen dor landbouwschool te Wageningen De minister van Koloniën verdedigde de ten hij onder laCht verwijt zij zonder eenig berouw lachend en overmoedig Te voren had zij echter l uise snel toegefluisterd zult u hier nc zitten als ik terugkom V Juffrouw Heidloff voorloopig nog zonder vermoeden der grillige voorlielde dia zich op haar geworpen had betwijfelde zulks indacht er over zidi nu spoedig terug te trekken Hoe jammer een isort van half bedeesde verzuchting en dan nog lioastig de stille woorden Brengt u mama een bezoek toe toe toe en nu als ware zij dat heel niet gewesst kwam het blonde hoold weder nu hier en dan aar onder de andere paren te voorschijn en hetzij dan dansend hetzij f rauseerend altijd levendig lachend met oogen en ippen en altijd vertoont hetA ven haar uitstekende hoofd naast haar bij Welken heer het ook mocht behooren dezelfde eerbiedige bewonderendebuiging IxiUise kreeg nu haar horlege De tijd legen welken ze haar rijtuig besteld h d was reeds verschenen Ze stond op legde sacht een hand op den met zijde overspannen schouder van Greta s mama voor hoeveel zulke handen ware daar niet plaats geweest en xeide nu kort Goeden nacht Lotte groet uw dochter e van mij We wilde mevrouw Walch in het li ihte gevoel win eenig verzuim tegenover de tt U Louise bij het afscheid tegenwerpingen maken én meende nu zelfs Papa dat was haar man de Comroerzienrath had eeii paar herren aan je kunnen voorstellen maar juffrouw Heidlofïwjjde lich vt h door dit vooruitzicht niet Uten weerhouden SC ging werkelijk o it vtrvoig +