Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1901

oireete SpwrwegvcrMDdliigeo net GOUDA Zomerdleist 1901e Aangevangen 1 Mei m van Örceowlel 0DD4 aOTTlEDlIlTia nm li ll II 11 58 1 17 1 18 8 90 8 1 9 58 1 08 I 1 1 14 f 4 11 l ll 4 11 11 84 11 44 1 10 1 8 8 11 4 08 y 5 17 5 88 5 45 1 9 7 47 8 07 1 5 Ei 6 10 T 7 1 41 O l 5 10 7 8 aa Diailal Maiia alu nlraitUiattai aal i Sa kl arkrij kiai tagaa toln naak nia H Hallaaliaka Spaar I tun wuftltmat n t i T y IO 1 48 4 18 17 l 1 9I 1 54 f 5 41 8 17 1 8 14 1 4i l 4l 4 08 4 45 5 11 8 04 8 8 7 05 7 5 8 1 S 88 48 4 59 8 89 r 41 t 1 58 I 8 48 S8 8 08 5 10 8 84 10 08 1 0 tiO t 8i3 0 4 08 4 14 4 5 5 18 5 48 6 84 7 01 7 18 8 801 4 47 10 0 lO U ll e4 l tan aapplaaailkawga a ia CwMMia dat Wa au UU 4 8 4 84 I IB I I4 8 18 T 08 1 18 1 44 8 14 1 17 l S 14 lO li U 4I U tt 1 14 J 10 1 1 i 10 J0 8 41 i 10 7 8 1 8 8 Si 10 41 11 08 11 47 11 1 11 48 1 lll aiMitf t t f t l l ll 7 11 T l l il 0 U a ll t 10 81 lO tl 11 11 40 11 0 f 11 1 M = 11 10 e i Ai 14 11 18 1 0 0 10 01 11 11 ia klMH bin kgWIdui 0 Urn Wm ijj tmbf M J tomRD4M 90n01 rtaa 11 11 11 41 li 04 11 11 1 08 8 4 700 97 10 08 10 1 IMataUaC ar ui laap ka ilat awtai4 w rta dl 5 4 8 81 7 8 i Ol 8 88 17 59 5 10 18 10 48 114 8 18 10 08 8 14 t 10 17 1 88 E F 10 8 15 8 4 7 57 8 48 8 4 10 1 10 84 t 48 11 8 11 17 flOOOAwPKNHA Ovwa vataa I l8 U l ll l 1 18 1 8 1 ♦ ♦ 1 1 07 1 18 1 88 1 44 1 10 4I 4 15 4 4i ll 1 10 00 10 1 88 47 10 81 e o 0 II A A HltTIROAM tiaa H loiid 8J 8 11 8 9S 88 10 80 10 5 U O 1 10 88 8 15 4 7 4 48 I 88 8 V 1 10 1 10 l 11 0 Amrt W 8 01 8 69 U 10 10 11 04 1 48 rj l7 1 57 8 15 4 114 67 5 80 5 48 8 44 85 10 3 11 09 11 47 U 5 Amaua I l K 18 8I 10 15 11 1 1 08 1 1 8 1 8 40 4 17 11 1 45 8 01 910i ll l l 1 14 V t C r i H 7 11 8 10 9 16 V lS 8in ll 11 17 ll l 1 11 10 8 84 4 41 8 0 6 111 09 1 10 l 48 Ilaii W 1 84 6 47 7J0 8 b8 4t 80 1 45 11 80 11 4 1 01 40 8 9 49 5 01 8 11 88 7 5 8 5 8 40 10 08 U i J OI 7 818 18 I 1M810 8411 511 1 I 8 81 4 18 4 84 l Vf 7 7 7 54 1 0 l 10 7 11 18 48 l OÏ 8 1 4 U 4 41 1 4 li 7 00 7 M 4 85 10 0 10 48 ItZ M Ï 551 M iJ noodzak l$ktieid en de itrekking dei oiginiiatie In bet p an zal deze wgziging worden gebracht dat plaataing op de rangltjat mogelijk zal worden op adriea der ipecialc commiaaie in Nederland en Indië Hy ontkende bealUt dat opleiding op de hoogere burgericbolen onvoldoende in doeb bet eindexamen te Wageningen il niet geljjk U atelli n met bet eindexamen der b bnrgertcbool teD3 j na eiiid xamen te Wageningen verkrrgenit het laiidboQwdiploma V6or de pauze sprak de waarnemende vooriitter do heer Veegeni eenige allerhartelijkste woorden ten attcheid van den Toorzltter nir J G Oleiehman die alwezlg was Hi roemde dien voortreffelijke en algemeen erkende olgenHchoppen al voorzitter en als persooniyk vriend van allen en zjjn leiding in bet laatste decenninm De minister van financiSn sloot zicb namens de rogeering geheel bierby aan en constateerde dat znlk een afscheid even eervol als gelukkig was Algemeen bandgeklap en bruvo s bezegelden te redevoeringen Nmltt de heer De 8avomin Lohman tegen het permanente karakter der commissie in het ontwerp was opgekomen de minister Borgosins de opleiding aar de burgerscbool en de beer Drucker het karakter van het Leidaehe studentencorps tegenover den heer Van Kol hadden verdedigd is het algemeen debat gesloten Nadat de minister van koIoniSn de amen dementenLotaman strekkende om in het stelsel der opleiding van Indische ambtenaren geen permanente commissiëu te doen optreden principieel had bestreden werden die amendementeD aangenomen met 39 tegen 37 stemmen Hierna is het wetsontwerp ook aangenomen met 43 tegen 33 stemmen Bij Kon Besl is lo benoemd tot boogloeraar in de faculteit der geneeskunde aan de rjjkB universiteit te Leiden om onderwys te geven in de ziektokniidige ontleedkunde dr G V van Waisem gcuoesheer aan het krankzinnigengesticht Meerenbcrg te Bloemeudaal en 2e de hoogleeraar in de faculteit de geneeskunde aan de ryks universiteit te Leiden dr T Zaayer nevens het hom by Kon Besl van 15 September 1877 No opgedragen vak belast met bet onderwys in de gerechteiyke geneeskunde By Kon Besl is benoemd tot ridder grootkruis in de orde van den Nederlandschol Leeuw Zyne Excellentie de minister van staat mr J O Oloichman voorzitter van de Tweede Kamer der UbBten Generaal Door de vereeniginr Bouwkunst en Vriendschap te K tterdau iyn de volgende prysvragen uitijesËhreven lo Ontwerp van een kleine villa zilveren medalje met f 60 bronzen med met f 2U en getoigscbrilt Üo Een rustbank in eeh park gewyd aan de nagedachtenis van een schilder zilveren med met f 3 broifz n m d met 1 15 en getnigscbrltt Qouda MoordrHhl door T ll Hinwerknk 7 11 t fTeidamV a i 44 RoltwilMiiD P f gotterdua B Allan U ï 4 4 i tO 8 04 T ll 7 4 8 1 41 r 8 01 l ll l ll M I IT 8 10 7 ÏI 7 4 la Uitaa ai laUlaa Botletdaa Bews Rotterdam D F Botter im H OapaUe Hlattwerkerk Hoordnekt Soada 4 ill a 1 7 4 J ll 1 87 1 41 T I8 8 58 j at s oB J 14 7 11 1 M l Oouda ï eah Mo r SoetanaMlZag Toorbug 3o Ken getaigsehVitt r or de vcreeniging Bouwkunst en Vriendschap ilveren med met f 50 broDien med net 120 en getiigschrift De antwoorden moeten op 1 December 1901 ingezonden vjn aan bet adres van den heer C N van Goor lonkerfransstraat 126 by wien op aanvraag programs verkrygbaar zyn De jury bestaat uit de heeren lob Matters jr te VGravenbage H G Jansen te Amsterdam en I B Logeman Henri Evers en A B F Utlen te Rotterdam Onder bet opschrift Over de grenzen beeft de vereeniging Het vrye Railverkeer een vliegend blaadje bet licbt doen zien waarin wordt aangetoond dat meermalen ton onrechte wordt beweerd dat de werklieden in bet protectionistische Duitscbland het veel beier hebben dan in Nederland Als bewga voor deze zeer betwistbare stelling wordt nl aangevoerd dat vele arbeiders uit Overyssel o er de grenzen trekken om in Unilschland een hooger loon te verdienen Nog onlangs den 29 Januari dezes jaars hief do beer Van Wyck in de Eerste Kamer een klucht aan over werkloosheid te Enschede en omstreken en wees by op den trek naar Uronau over de grenzen Dank zy de aanwezigheid ter vergadering van den heer Van Heek zelf fabrikant was een zakelgke tegenspraak van den heer Van wyck mogeiyk Immers wat is volgens den heer Van Heek bet geval Dat te Enschede in geen jaren grooter gebrek aan arbeiders is geweest dan in 1900 Tengevolge der oprichting van nieuwe fabrieken is erzMveel vraag naar arbeiders geweest dat de oude fabrieken daaronder geleden hebben en dat ii de fabriek van den heer Van Heek zelf onderscheiden machines hebben stilgestaan wegens gebrek ann werkvolk En wat de naar Gronau trekkende arbeiders betreft deelde de heer Van Heek mede dat er een goedkoope trein van Enschede naar Uronaa loopt die s avonds om 7 uur terugkomt Daarmede gaan 700 arbeiders heen en weer die in Gronau goed geld kunnen verdienen maar die in Enschede goedkooper kunnen leven dan in Duitscbland Want een gezin hoeft aan eerste levensbehoeften in Onitschland minstens f 1 60 s weeks meer te betalen dan in Holland De Vereeniging H V R voogt by het gesprokene door den heer Van Heek lt 4l a it 4T 10 18 10 18 10 9 10 48 10 4 l i 3i 11 58 lt 04 a 10 58 11 18 U ti 11 11 t 11 80 1041 11 81 11 4 11 41 11 55 1 S7 Wanneer in sommige bedryven Nederlanders werk zoeken by onze Duitscbe naburen make men niet zoo maar dadciyk do gevolgtrekking dat bet in Duitscbland zooveel beter gaat dan hier Tusschen aangrenzende Staten beeft altyd heen en wedertrekken plaats Volgens de laatstbekends cyters die van 31 Dec 1889 waren in Nederland niet minder dan 28767 Dnitschers wie durft er voor instaan dat dit cytcrniet zal vermeerderd biyken zoodra de telling van 1899 bekend wordt V Weet men stellig dat het den Nederlanders die in Duitscbland zyn gaan werken niet ginds berouwt In elk geval de eerste levensmiddelen zgn ginds vry wat duurder dan hier Om op denzelfden voet te leven moet men in Duitscbland hooger loon verdienen Dat dit komt van do be cbermende rechten welke men in Duitscbland heft biykt uit hot volgende Toen de Maatschappy tot Exploitatie onzer Staatsspoorwegen in 1896 ecnigo ambte naren te Emmerik had geplaatst vroegen deze spoedig traktementsverhooging wegens de duurte in DnitPchland De zaak werd door een hoofdambtenaar der Maatschappy onderzocht Het bleek waar dat de levensmiddelen over de grenzen duurder zyn De gegevens welke de hoofdambtenaar verzameld heeft werden gepubliceerd in de Economist jaargang 1900 hl 817 Wy hebben thans onderzocht hoeveel de invoerrechten in t Duitscbe Rijk op al die levensmiddelen hooger zgn dan in Nederland En nu is bet merkwaardig dat wanneer men van al deze artikelen Een kilo koopt men in Nederland vrg precies zooveel minder te betalen heeft als er minder invoerrecht op de totaalhoeveelheid geheven wordt Het biykt uit den volgenden vergelgkenden staat Gemiddelde prijzen Invoerrecht in te in in 0 0 0 0 14 10 11 0 80 0 01 0 11 0 08 0 0 0 01 nio vrij 0 08 0 04 0 01 0 04 0 07 0 S7 0 15 0 08 o o 0 li 0 4 0 01 0 08 vrij 0 07 per KilO Nederl EmiBerilt Nederl Diutsch Wittebrood lOAS iO lOS i K vrg f0 04Koggebrood f O OII 0 08 Koffie 1 70 l tl Thee V Spek 0 I0 0 71 Eundvleesch 0 80 0 81 Varken lee ch 0 7 0 1 Rijsl 0 18 0 10 Meel 0 14 0 10 Vet 0 80 0 80 Zout 0 08 O Il Suiker i 0 50 0 18 Kaas 0 70 0 71 ChocoUde I 18 ictp groene O IS O il Stüfiel 18 0 18 per liter 1 Petrolcum 0 07 O U 0 00 O OJ f 10 67 fU 8l f O U t Gemeng de BericViten Men schryft uit Utrecht van Hemelvaartsdag Het gure weder schgnt aan het oude doch reeds lang kwgnende volksgebruik van dauwtrappen hier den doodsteek te hebben gegeven Slechts enkele vereenigingen verzamelden zich bedenmorgen op een der pleinen in de stad en togen met muziek aan het hoofd den kouden Noordenwind trotseerende naar buiten om de gebrnikelgke morgenwandelingen naar een der gemeenten in don omtrek te doen Maar van de rooitochtjea en het uittrekken van brooddronken troepen die voorheen de bosschen en de tuinen in den omtrek gingen plunderen en beladen met takken soms gebeele boomstammen Meidoorn in de stad terugkeerde en die door hun luidruchtig gehang in rep en roer brachten en der politie veel werk verschaften merkte men heden zoo goed als niets Door de gebeele stad n vooral in sommige buitenwyken waar men vele wandelaars verwachtte hingen de busjes voor Armenzorg met de gewone tot geven aanmoedigende versjes er boven in groot aantal Doch het weer werd hoe langer hoe slechter en op bet midden van den dag viel er zelfs een kille regen zoodaf de meesten thuisbleven en dus de oogst dier busjes jammer genoeg daaronder ook wel geleden zal hebben Ml f 1 11 t 1 18 5 17 5 88 5 45 8 1 4 10 Vl 1 01 1 11 1 17 1 8 5 48 Een inwoner van Baamsdonk viel by bet Keizersveer van zjfn rijwiel en kwam met zgn hoofd op de steenen te land Ha voelde aanvankelgk geen pgn en begaf zicb op de veerpont Midden op de rivier begon by eensklaps te glen en met de armen te zwaaien Het bleek dat by krankzinnig was geworden Valscbe bankbiljetten Weder is te Rotterdam een valsch bankbiljet van f 40 in betaling gegeven Het is geheel gelgk aan het biljet dat de vorige week in beslag werd genomen en Ö6k genummerd L N 1900 De biljetten zgn naar wg meldden voorzien van een scbgnbaar ingekrast watermerk Thans werd de dnpe een der Ryksboekhottders op het kantoor der dir belastingen aan de Boompjes Van de daders was geen spoor te vinden De biljetten zgn genummerd 7309 e dragen den datum 21 Februari 1901 Het papier is grover en dikker Ieder weet hoe lastig bet is vergeels te moeten zoeken naar kleine voorwerpen van dagelgkscb gebruik die man ergens neerlegt maar toevallig niet kan vinden juist als mep ze noodig beeft Wg denken hierbg aan potlooden doosjes lucifers maar vooral aan het spoorboekje Wekenlang heeft het v60r U op uw scbrgftafel g legen maar juist als gg op reis moet is bet nergens te vinden omdat het tegelgk met andere boeken of papieren is verplaatst En terwgl men gewoonlgk nog wel een tweede doosje lucifers of in buil heeft bezit ieder gezin of kantoor in den regel van het spoorboekje maar ëèn exemplaar en is dus het oogenblikkelgk ongerief van de verdwyning zeer groot Wie zich het thans bg de firma J H de BuBsy verschenen Algemeen Spoorboek van Nederland aanschaft vrgwaart zich tegen dit ongemak Het is een boek in flink kwartoformaat dat overal in t oog valt op groeten afstand kenbaar is en niet gemakkelgk onder andere papieren onzichtbaar wordt terwyi bet voldoet aan den eiscb van practischo inrichting van den inhoud De dienstregelingen zgn met forscbe letters en cyfers gedrukt en duidelgk aangegeven Een groote kaart van Nederland in kleurendruk die het spoorboek versiert is alleen wel den prgs van het gebeele boek waard want voor een kwartje wordt dit door lederen boekhandelaar geleverd Men meldt nit s Gravenhage Naar wg vernemen beeft de inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht vergezeld van den secretaris van den Geneeskundigen Raad een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het plotseling overlgden van den beer v W in een der talrgke z g zenuwinrichtingen in de Scheveningsche Boschjes Rechtszaken f 1 48 10 81 I Het was Dinsdag een interessante zitting van de Amsterdamsche rechtbank want er hadden weer een drietal leden van den Vriendenkring in het zondaarsbaukje plaats genomen Er zitten nn al een 20 tal achter slot en grendel die met elkaar moer dan 100 jaren gevangenisstraf hebben te ondergaan De drie beklaagden waren nog jong eo zgn genaamd M N Abeb 8 Gans en J A RaU Het tgn drie brutale rakkers Vroeger in vriendschap met elkaar levende en roovende waar wat te stelen was allen zijn recidivisten willen zg thans niets van elkaar weten Ook Lammertje is hun vriendin niet meer Zy doen net alsof ze haar niet kennen Het stuk waarvoor zg zich te verantwoorden hebben speelt in den nacht van 25 op 26 Februari Zoo tegen vier uur in den morgen zag agent H Rgs die in bnrgerkleeding was de drie beklaagden brutaalweg de deur van den winkel van den heer S S Frankfort St Antboniesbroestraat No 5 binnengaan Hy riep een paar andere agenten er bg en met hun drieën gingen ze ook den winkel binnen wel begrijpende dat hun voorgangers daar niet veel goeds in den zin hadden In het kantoor dat aan den winkel grenst zagen ze de beklaagden die bemerkende dat ze gesnapt werden een ruit stuk sloegen en hierdoor alle drie verdwenen De agenten hen echter achterna Toen de ruit stuk was viel net het licht binnen dat uit eau bakkery straalde en z66 konden beklaagden alle drie pertinent worden herkend Het gelnkte aan Rntz te ontsnappen doch Abels en Gans waren in een riool van de gedempte Rotterdammersloot gekropen Eerst hadden de agenten zoo gauw geen erg in hen doch een schoen van Abels stak er uit en z66 werd hg ontdekt en onmiddelIgk gearresteerd Toen peuterden de agenten eens met een stok in het riool en jawel daar stootten zy op den kleinen tengeren Gans Beiden werden naar het politiebureau gebracht Ze verklaarden de bewoners van het perceel te hebben willen waarschuwen omdat de deur openstond en ontkenden het misdadig voornemen te hebben gehad daar iets te stelen Ruts ging den volgenden morgen vroeg met een vriend ook welbekend naar Antwerpen om werk te zoeken doch werd daar spoedig gearresteerd Bg zyn sprong door een raam had hg hevige wonden aan den pols bekomen en groot bloedverlies geledon Dit bloed werd aangetroffen op een jas van hem die by Lammertje Zondag in beslag werd genomen en de deskundigen heeren Van Ledden Hulsebosch en Ankersmit waren wel zoo goed de rechtbank te komen vertellen dat het bloed op de jas gevonden precies van dezelfde samenstelling was als Rntz eigen bloed Het O M requireerde tegen Abels en Gans een gevangenisstraf ieder voor den tyd van 5 jaren en tegen Rntz 4 jaren STADSNIEUWS GOUDA fm 1901 Ter Voorjaars Paardenmarkt waren ongeveer 260 paarden aan de Ign De handel was tamelgk vreemde kooplieden waren niet aanwezig Voor 1 jarige werden besteed van f 1 75 tot f 2 25 voor 2 jarige van I 200 tot f 2 75 luxe paarden van f 500 tot i 700 en voor werkpaarden van f 1 60 tot t 2 40 In eene gisterenavond gebonden vergadering van de R K Kfesvereeniging is tot voorloopig candidaat geproclameerd de heer de Waal Malefijt Gisteren werd in de Sociëteit Ons Genoegen do 7o korps en personeele wedatryden gebonden van den Zuid HoUandschen EoUbond Daaraan namen deel de volgende vereenilingen de Boos te Dordrecht Schiedam te Schiedam Paalvast te Boskoop en Gouda te Gouda Do korpsprijs werd behaald door Gouda met 295 p Korpskolvers waren de hh B Beuelzen J O de Ruiter en J A Verhoetf Personeele wedstrijd Ie prgs de heer F Stroeve met 108 p 2e prys de heer J C de Bngter n et 105 p 3o J H C Mejer 103 4e H Beriyn 102 5o J Vermeg 101 ♦ 6 J A Verhoelf 98 Een medaille voor den kolver in de twee hoogste series de heer F Stroeve met 81 p 39 f 42 Wonon De afloop van het nationale l egelconcoiiTS alhier 4s als volgt 1ste prys L van Dgk te Woorden 52 punten 2e pr J van Stawel te Woerden 51 punten 3e pr Merten te Rotterdam 50 punten 4e pr P C Verkerk te Woerden 49 punten Negenprjja L van Dgk te Woerden 5 negens AchtMiflij vu den Bri Rotterdam achtoi Zeveaprgs fertens Rotterdam zevens Consolatieprgs L van Dgk Woerden 18 punten Zuid Hollandsche Gymnastiek onderwijzersvereeniging Gisteren vergaderde bovengenoemde vereeniging in het Hotel de Paauw alhier Ten ongeveer 11 uur opende de voorzitter de beer k B Meiliok de vergadering en heette de aanwezigen welkom deelde vervolgens mede dat de heer van Deuren door ongesteldheid verhinderd was zoodat een belangrgk deel van bet programma verviel De heer van Dunren zou nameiyk met eene klasse jongens en meisjes een gymnastiekles geven Voorts bracht spreker in herinnering dat de gymnastiek een goede toekomst te gemoet gaat dat door de regeering een som van f 2500 op de begrooting was gebracht tot aanwending van het oprichten van clubs Hg hoopte dat de vergadering veel zou bgbrengen om de gymnastiek een hoog standpunt te doen innemen De notulen der vorige vergadering werden ongewyzigd goedgekeurd wat ook het geval was met het jaarverslag van den secretaris De rekening van den penningmeester werd daarop nagezien door een commissie van drie leden daaruit bleek dat ontvangen was f 149 09è en uitgegeven f 123 34 sluitende met een batig saldo van f 25 75 j Deze Commissie i dviseerde tot goedkeuring van de rekening onder dankzegging aan den penningmeester voor zyn gebonden behoer Als plaats voor de volgende bgcenkomst werd Schiedam aangewezen met algemeeno stemmen Punt 6 verkiezen van afgevaardigden voor de Bondsvergadering gaf tot eenige discussie aanleiding De voorzitter herinnerde er aan dat een afgevaardigde het vorige jaar benoemd geen verslag bad uitgebracht maar had verwezen naar het orgaan Nieuw Olynipia waarin het verslag der bondsvergadering was opgenomen dit nu was niet zoo als het behoorde Op den voorgrond stelde dus spr dat de afgevaardigde verslag njoost uitbrengen deed de afgevaardigde dit niet dan behoefde men ook geen afgevaardigde te zenden De heer Hengovelt secretaris merkte op dat de afgevaardigde dan z jn plicht niet bad gedaan en dat men bet dien afgevaardigde onder het oog had moeten brengen De voorzitter vroeg daarop aan oen dor leden van het bondsbestuur den heer Hengevelt of het programma voor de bondsvergadering reeds was gemaakt De heer Hengevelt deelde daarop mede dat dit niet het geval was waarop de voorzitter antwoordde dat het dan zeer moeiiyk was op deze vergadering daarover te spreken en hot was niet noodig een afgevaardigde te zenden Nadat verschillende heeren daarover eene korte discussie badden gevoerd werd besloten een afgevaardigde te zenden en tot afgevaardigde gekozen de beer de Krygor met 10 van de 16 uitgebrachte stemmen Daarop was aan de orde het verkiezen van een vertegenwoordiger van de uid Holl GymnastiekOnderwyzers Veroeniging in het Bondsbestunr Gekozen werd de heer G 0 Baerends uit den Haag met 10 stemmen Tot bestuursleden werden herkozen de hh G Baerends en W H Hengevelt De gekozenen verklaarden allen zicb deze benoemingen te laten welgevallen Hierop werd een kleine panze gebonden Na heropening der vergadering was aan de orde Bespreking van het concept examenprogramma Lager Onderwys voorgesteld door het Bondsbestuur Dit werd punt voor punt behandeld by enkele punten werd discussie gevoerd enkele wenschen werden daarbg opgegeven waarop ton ilotte het programma werd goedgekeurd Ten slotte was pont 10 aan de orde en wel Welke middelen kannen worden aangewend 9m bevorderlijk te zyn aan de beoefening van gymnastiek door leerlingen van 13 18 jaar Welk onderwerp werd ingeleid door den heer H J Steenbergen De heer Steenbergen leida daarop Het is niet om een gebeele verhandeling daarover te honden dat dit op bet convocatiebiljet is gebracht Ëét is alleen om dit in de aandacht te brengen om te trachten dat de kinderen die de lagere school verlaten niet zullen versloken zyn van gymnastiek onderwy s Waar toch iwee ministers voorgaan en aan het gymnastiekverbond een subsidie van 1 2500 vetleenen is ook jm de tglf gekomen om krachtiger als voorheen op te treden in de eerste plaats zon dit doel bereikt kunnen worden door de gymnastiek ook ahi verplicht leervak op te nemen voor de herhalingsscholoo In de tweede plaats zon ook Volksweerbaarheid het hare kunnen doel om op dien weg voort te gaan en dien te helpen bevorderen juist op dien leeftgd is bet nuttig den jongeling man te doen worden hem weerbaar te maken zgn lichaam te harden om in gevaar een bmikllaar man te zgn Het zal ny aangenaam zyn waoneer hier een uitvoerige discussie wordt gevoerd om te trachten dit dool te bereiken De voorzitter merkte op dat wanneer de jongens na hun 12de jaar de school hebben verlaten en geen onderwgs tn de gymnastiek meer ontvangen dit onderwys vrgwel nutteloos kan geacht worden De heer Baerends uit den Haag deelde mede dat daar reeds lang die gewichtige kwestie was besproken dat men daar reeds volksklassen voor gymnastiek had opgericht dat in den aanvang der cursus die druk bezocht wordt maar zoodra komen de werkzaamheden niet of de patrooaa laten de jongens daar niet meer heengaan dit vindt hy bedroevend en bepaald jammer zoodat bet bezoek dikwgls daalt tot 25 percent Door verschillende heeren werd daarover diseussie gevoerd de een meende dat de onderwgzers daarvoor betaald moesten worden door de gemeenten een ander lid merkte weder op dat in den Haag man zelfs geen gebruik mug maken van de verschillende lokalen in gebruik van het onderwgs Algemeen was men van oordeel dat het Bestuur in vereeniging met Volksweerbaarbeid stappen moest doen om in de eerste plaats do patroons te verzoeken de jongens gebruik daarvan te laten maken en ten tweede te trachten door propaganda in da pers het nut van gymnastiek voor jongens aan te toonen in de hoop dat eindelgk de verschillende ge meentebesturen daartoe zouden overgaan Nadat dit algemeen werd goedgekeurd werd de vergadering gesloten VliKfi4DmGV4yË GKHËI KTI K 4D VRIJDAG 17 MEI 1901 Voorzitter de hoer R L Martens Burgemeester Tegenwoordig do hh Noothoven van Goor Jager Bellaart van Galen van Iterson Krook Donker Taspers on de Raadt Afwezig de bh Prince Luger en Herman met kenni sgeving van de Velde Vingerling Dessing Straater en de Lang De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Do Voorzitter deelde mede dut door Ged Staten zgn goedgekeurd de Raadsbesluiten lo tot wijziging der verordening tot regeling der bouwpolltie 2e tot wyzlgingen van du gemeentehegt noting dienst 1901 en dat by Kon besluit aan H Regnders een pensioen is verleend ten laste van den staat van f 296 s jaars Ingekomen 1 Een brief van den hoer D Hoogenboom Ct kennis gevende van hot ovoriydenzyner Echtgenoote in leven regentes van bet Weesen Aelmoeseniershuis De Voorzitter De raad zal zeker met deelneming dit overlgden vernemen 2 Een brief van Mevr de Wed Bonman Hulstkamp konnisgevende van het overlgden van hjar Echtgenoot don beer M J Bonman in leven onderwyzer aan de Stedeiyke Muziekschool Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter De raad zal zeker met deelneming dit overlgden hebben vernomen Aangenomen voor kennisgeving 3 Het verslag van hot Museum van Oudheden over IBOO Aangenomen voor kennisgeving 4 Een voorstel van B en W tot het benoemen van 28 kiezers tot plaatsvervangende leden in de stembureaui Voor beden aan de orde 5 Hot kohier der plaatseiyke directe belasting voor 1901 Voor heden aan de orde 6 Een voordracht van B en W tot onderwyzer aan de lo Burgerschool voorjongeis Daarop zyn geplaatst de hh C J de Ruwe te Rotttrdam P J van Ravesteijn te s Gravenzande F Papeveld te Alkmaar Aan de orde Ie De benoeming v n 28 kiezers tot plaatsvervangende leden van de stembureaui voor het tydvak van 15 Mei 1901 tot 15 Mei 1902 Ing Stukkon No 41 Benoemd worden in het Ie district de bh 3 A BIBZENAAR N COS L F DIIYMAER VAN TWIST H GROENBNDAAL E J VAN DER HEYDEN D C W VAN DER LAAR J L DE RAADT A VAN VEEN In het 2e district de bh H A C BRINKMAN A BRUNT J bE BRÜIJNE M DONK C H GABBY E T J M HALKWIJN H KNUTTEL A W ROES B J SCHOLTEN J H VATTEKANNE B H VAN D WERVE Jb J ZWART Pz In het Se district da bh C A VAN BESKEIi H C EDAÜW R VAN DER FKBaJ L P HOOGENDIJK J J DE JONG Hz J T L WITHOF KEUS JAC VAN DER MEEK J F WILLEMS Aan de orde 2e De samenstelling der stemboreani voor de verkiesingen van een lid van de Tweede Kamer der Staten Genoraal en van drie leden dor Provinciale Staten van Zuid Holland Benoemd worden voor de Kamerverkiezing op 14 en 27 Joni In het Ie district twee leden do hb Dr van Iterson en Donker In bet 2e district tot voorzitter de beer Bellaart In betzelfde stomburean twee loden de bh van Galen en Prince In het 3e district tot voorzitter do beer Noothoven van Goor In betzelfde district twee leden de bh Vingerling en Jaspers Benoemd worden voor do Staten verkiezing op 12 en 25 Juni In het lo district tot plaatvervangend voorzitter de boor de Raadt In hetzelfde district twee leden de hh Jager en Luger tot boitengewoon lid de heer Prince In het 2e district tot voorzitter de heer Dessing In hetzelfde distriet twee leden de hh van de Velde en de Lang tot buitengewoon lid do heer Donker In bet 3e district tot voorzitter de heer Herinan In hetzelfde distj ict twee leden de hb Straator en Krook Tot buitengewoon lid de heer Jaspers Aan de orde 3e Het kohier der plaatseiyko directe belasting naar het inkomen dienst 1901 Wordt behandeld in eene vergadering met gesloten deuren Na heropening wordt medegedeeld dat bet kohier is vastgesteld met een totaal van 2493 aanslagen tot oen totaal inkomen van f 2 953 890 en een belastbaar inkomen van f 1 875 990 met een percentage van 3 4 pot 366 Staats loteriJ 100 1 I64 i KlMae TnkkiDg vsn TrjjdAg 17 Hei No 4198 CD 17558 iadn 1000 No 1588 e 8708 lader 40n No 8 70 5598 18 oa 1888 isdet ƒ No 9614 6816 80J4 18786 8819 en Mar 100 FriJHD vu 70 17 17 81 18180 181 18417 11781 61 IIBI9 ItOtl 1 I87 U677 1 718 1 8 8 S0II6 10406 l 0516 48 10717 80 08 84 50 5 1787 15 8 7198 10998 llt 6 111 8 118 1801 5880 8018 10568 18085 li898 41 S04l 5754 78 10865 18147 87 80 8111 5 15 8 71 7 1 a 98 81 8081 8148 11084 18 69 1680 141 8100 8114 1918 11114 18517 15411 641 6 56 8i lllll 58 8I48 714 884 aill 8809 11841 186 6 95 800 8566 80 4 II 18890 11744 88 79 88 8717 1148 14087 15 18 1087 9610 8804 8966 1181 Uil 1 89 8 17 8 81 IIOI 14817 18104 5 8188 6718 9 1 1I9 14485 168 8 1108 4 70 6 80 11171 O 16111 I 4056 7168 56 11947 167K 1140 410 il 864 11414 14511 17007 1181 414 6 16 1118 8 17111 1701 4408 7910 1 l 1480 5 1870 4899 7484 8t 1 01 4 1188 17 7581 80 80 15018 17480 lil 4818 7700 1017 45 407617 1844 5141 7947 10104 llt l 1110 O 1711 I not 17 l 17 10 17101 5o Klam U I ytt 118 6 m i 15841 70 ONTVANGEN DE NOÜVEÈAUT 8 IN Parasols en FarapMeSa VAN O Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoan Beurs van Amsterdam Vikn i 7 6 i iotkrs U 1 B3 Uiuaaumi 0 rt Ned W 8 Vjdilo di o dllc 8 diu dilo dilo 8 IIoI aia übl Ooudl 1881 8 4 iTAl lB IiitelirDTug 1861 81 5 Uorra Obl la papier 1888 I dito in iilver 1168 i PoatvOAL Obl mot ooupon I dito Üoket 9 Vis 8 14 17 100 KealA Obl BinDal 19 4 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Bolbi 1881 4 dilo bjj Hm 188B 0 4 dito ifi Ood leao 1868 6 dito dilo dito 1884 I ilrAiiia Fsrpet Mhald 1881 4 l OMBM Oopr CooT Imh 1I 0 4 Gao leeoiag anio D Oao la iin aerioO ïois An Kp r obIg II 5 Uanbo O Hoit Sok 18 0 6