Goudsche Courant, maandag 20 mei 1901

o 8507 Dinsdag 21 Mei 1001 40ste Jaargang GOIDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No AÜ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd telefoon ft9 De Uitgave dezer Courant ge chiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEISTEN Openbare Yerkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DUpOGLEEVEE op WOENSDAG 5 JUNI 1901 bg 0pbod en op WOENSDAG 12 JUNI 190 bg comMnatle en afêlag telkens des morgens te elf uren in het Hotel DE ZALM aan de Markt tan Nos 1 tot 9 De goed onderbonden EOÜWUAISWOHIIIS genaamd Belicwue Wük T No 12 SCHÜEEN verdere BETIMMERING HOOIBERG ERVEN BOOMGAARD en WEG en eenige perceelen uitnmntend Wei en Hooiland gelegeS in den Broekweg aan de Gouwekade en onde de Boompjes in den Oostpolder te jGouda en Waddinxveeo te lamen grbot 10 Hectaren 93 Aren 41 Centiaren Verhuurd aan den Heer B Matsb de Woning tot den 30 April 1908 en de LanderSen tot den 14 November 1907 voor t 1200 per jaar No 10 Ben TUIN liggende in de Lange Korte Akkeren ot Boschweg te Gouda met den weg daarvoor en het water daarachter groot te ïamen 20 Aren 88 Centiaren Verhuurd tot 31 December 1901 voor 1 50 per jaar En No 11 Een perceel best WEI ol HOOILAND met den weg en Iset water daarvoor in den Winterdgk onder de gemeente Waddinxveen groot 2 Hectaren 29 Aren 90 Centiaren Verhuurd tot 1 November 1901 voor I 215 per jaar De perceelen ztjn do laatste 3 werkdagen v66r den dag der veiling en dien der afslag van 10 tot4 uren te lien Alles breeder bS Notitiën die met alle i nlichtingen van den 29 Mei aanstaande at te bekomen zijn ten kantore van genoemden Notaris FORTUIJN DROO LEEVER te GOtlDA TalDak en Sigarenmagazijn Korte Tiendèweg D 2 bij de MABKT Probeer de merken MAGNETO i Cent PAUL KRUGER MOZA Handwerk FLOR DE IlLVA Handwerk 4 FLOR DE PARTAGAS Handw K LIfiEfeTAD Handwerk 6 Qelffliporteerde Havaaa Sigaren en Sigarettett RÜIME KEUZE IS LüïEraPAKfflöEH lanilla SigarenSceiit S van Wijngaarden Telepliooimet Goucla Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rtjks Intercommnnaalburean Op 1 Mei 123 verkregen abonnemen ten Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VlbCHMARKT mim BALLEN onder ledikanten en bedsteden gelegd doen aUe insecten virdwgnon en ztJn in klêer en linnenkasten een uitstekend middel tegen motVerkrijgbaar in pakjes van 10 en 20 cent bij J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA GOUDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL Bovenstaande INRICHTING bljjlt licb voortdurend aanbevelen voor de levering van prima onvervalschle Melk De prijzen blijven tot nadere aankondiging VOLLE ZOETE MELK f Ct per Liter GEROOMDE MELK ROOMKABNEMELK GEPASTEURISEERDE MELK 10 Literflesch Het vee van de voor de Melk InricMing aangewezen leveranciers staat onder geregeld toezicht van den Districts Veearts terwgl op ons Laboratorium dagelijks streng toezicht wordt gehouden op de melk en de daarait vervaardigde producten De melk wordt tweemaal daags des Zondags alleen a morgen aan huis bezorgd en nemen de Wjkknechts mede geregeld orders op voor NIEUWE GRASBOTER P r Kilogram NIET GEHEEL D00RGRAA8DE BOTER A t 0 GOÜDSCHj KAAS fan 0 40 cent per Kilo EDAMMER KAASJES ± 4 pond il l 0 per stnk ROOMKAASJES + 1 Kilo AI 0 80 LEIDSCHE KAAS Kilo welke mede geregeld aan huis worden bezorgd DE SOLIEDi tË en goedkoopste adressen voor SCHOENWERK zijn beslist DE ROODE LAARScc en ÜE GOEDKOOPE WINKELcc daar heeft men groote sorteering goede pasvorm primiji kwaliteit en men betaalt minder als bij anderen ZIE ETiiLAGf J VAN ZOKN VËLD ECrTfüME Slaolie Koloiiiale Werving Handgeid f oo biJ het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor BES jaren Aanbrènggeld TWINTIG GULDEN Mten melde zich aan frUtcilUger en HtUttiepUeMigenmet onhepamld verbtt bn den Commandant van het feoloniaal Werdepot te Hardtrmjk ol bj eender plaateelBke ol Garnizoens Commandanten miitlepHehHgen onder de uapenen bij hun onmiddelli n chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige iaa bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdep6t en MMT GOBDVINDBS der aaïgenomenen gezonden aan hunne PAMILIËN i ÈOiOS aan hnnne CREDITEUREN l i34X To taal t MM SO Hollandsehe Cementsleeiifabriefe D VELDHUIS 2 ie a w ©3 ls ©rls a d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en CirkelvomigoBuizoiijWaterdiclite Putten ALLE SOORTEN TE6ELS KOEDRINKGOTEN ENZ rBAAGT PBIJSOPOAVM itntisepti§elie Tandpoeder en Aniiseptlicli MondtlDCliiur van £ CAS8VTO TandarU te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voo r Netlerland G IJSSELSTIJN Blanw Btraat Gonda tGoedkoopBte en Boliadat adres voor Vervoer vao Inboedel oowel binnen al buiten de Ud met gesloten wagon GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 Attei Kordt tegen Transport sehaOe vernekerd Boerenjongen s en Advocaat Aanbevelend Firma C LOÜKENS TELEPHOON No 28 P IOOPTlAI Zn Boomkweekers Bloemisten ZaadhandeIaE rs GOlJDJU Flinke voorraad Bloeiende Planten afgesneden BLOEMEN KAMERPLANTEN VRUCHTBOOMEN STRUIKHEESTERS CONIFEREN ROZEN Leveren BOÜftUET EEN KRANSEN BLOEMSTUKKEN enz voor iedere gelegenheid Tuin en Landbouwzaden Belasten zich met het aanleggen en onderhouden van Tuinen TELEFOON No 102 Rouseo Sokken Eehtkleurig IJiersterh Kacht in t gebruik SCHEUK A g IN HET GOUDSCH Verliclitiiigs Magazijn De Avoudëter DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen de veej verbeterde GASFORINÜIZEN met goed werkende OVENS van af f30 en hooger SpeciaUteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concnrreerende prjjs Zeer billijke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan zijn Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VAN LOON Tel No 117 Gasfitter W Wie werkelijk prijs stelt een EeELIJK te hebben laat zich fotografeeren in de Potografltehe MtmtUmrtehitng STTJ3DIO Tao P V O WUlkl Fl SINGEL 661 Ondergeteekende beveelt zich beleefd 4an voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlöke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlovering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Gouda Druk van A 3RINKMAN Zn Nationale Militie Onüertoek van de Vertofjrangers der MILITIE te Und BXmGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat ingevolge art 138 der Wet op de Nationale Militie van den löden Augustus 1861 Staatsblad no 72 de Inspectie der Verlofgangerti voor de gemeente Gouda is bepaald op Dinsdag den i8n juni 1901 des morgens ten 9V4 fc voor de lichtingen 1895 en vroegere I896 en 1897 en deS morgens ten to ure voor de lichtingen i8q8 1899 en 1900 op de Stads Timmerwerf aan de Turfmarkt alhier Daaraan behooren deel te nemen al de Verloigmgers der Militie te Land die voor den in April 11 in het genot gesteld gn van onbepaald verlot ongeacht de lichting ol de gemeente waartoe zij bthooren alleen zijn hiervan uitgezonderd de verlofgangcrs die in de maand Juni e k in werkelijken dienst moeten komen Voorts worden de Vcrlotgangers opmerkzaam gemaakt a dat zij volgens ATt 140 der genoemde Wet ter Inspectie behooren te verschijnen in Uniform gekleed en voorzien van de Kleeding en Uitrustingstukken hun bij het vertrek met verlof medegegeven en van hunne Zakboekjes met Verlotpassen b dat zij volgens art 130 der Wel worden geacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tijd dien het bedoeld onderzoek duurt maar in het algemeen wanneer zij in Uniformzijn gekleed xoodat sij die ongeregeldheden plegen of rich aan misdrijven schuldig maken bij het gaan naar de plaats voor het ondtjrzook bestemd gedurende het onderzoek en bij het naar huis keeren te dier zake zullen worden gestraft volgenshet Crimmeel Wetboek en het Reglement vanKrijgstucht voor het Krijgsvolk te Lande bij genoemd art 130 toepasseljjk verklaard c d t hij die door ziekte niet kan verschijnen een attest van een Geneesheer of Heelmeester door den BurgemecitergeTiseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absent volgens de Wet met arrest zal worden gestratt Gouda den i3n Mei 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd h MARTENS M w Secretaris BROUWER BuUefllaodscb Overzicht De Boeren hebben driemaiü kolonel Bullocks kolonne aangevallen tnsachen Amersfoort en £rmelo Zö hadden een CreusotkanoD een twaall poader twee pompons en een maxim Alle pogingen werden in het werk gesteld om hnn die stnkken al te nemen maar dat mislnkte Ten slotte gingen de Boeren door Ermelo naar Carolina Lonis I FEVlLlETOlM Ei delijk Saamgebradit 31 Yaarom Nu zag ze hem OQveiholen met groote byna verachtelijke oogen aan Waarom itt niet daas Omdat ik dan een pas seul had moeten uitvoeren en dat ware toch tamelijk opvallend geweest WiLarom f Omdat naar mijn ervaring hïer te lande altijd twee noodig zijn om te dansen en het niemand in de gedachten is gekomen mij daarnaar of ik wilde te vragen Ze was toen 2e begon te spreken werkelijk verontwaardigd over hem geweeit Was hij dan ten slotte zelfe oneerlijk Was zijn vraag een huichelachtige schijnmanoeuvre geweest Neen Op zijn slimst een onhandigheid Want hij werd pijnlijl Verlegen onder haar woorden en zeide nu bitter hn verward Daar heb ik weer wat moois aangericht We hebben verzuimd u dansers voor te stell n er waren er toch genoeg die dat loog hij maar slechts haS met bewustzijn der dolus niets liever gewenscht hadden Ik dadit maar ik weet zelf niet ik wUt niet ot ge er smaak in had Ik was een ezel ik laat u hier komen en verzuim totaal hier voor uw amusement te zorgen dit zult ge me nooit vergeven het laatste met hopelooze gelatenheid uitgesproken het ia x4ó erg dat ik u zooals Botha verliet Ermelo met het garnizoen en de oMcieren den 15en in oostelijke richting trekkende Ballock zuiverde Ermelo van alle inwoners maar liet de stad ongerept Nanweiyks was h j weg ol de Boeren kwamen terng en doorzochten de stad naar burgers die zich wellicht hadden overgeven Generaal Elliot zond in den loop der week naar Standerton 10 000 stnks paarden en vee en vele Boerengezinnen De correspondent van de Times te Pretoria beweert hoopvoller gestemd te zgn wegens de laatste berichten volgens welke het aantal Boeren dat zich in Transvaal en den noordelgken Vrjjstaat onderwerpt dagelgks toeneemt De correspondent van de Times te Middelburg is daarentegen zwaartillender Hg constateert dat er niet alleen een vrj groote strijdmacht Boeren onder Botha en Schulk Burger tusschen Carolina en Ermelo staat maar dat deze Boeren ook begonnen zijn met kleine aldeelingen noordwaarts te zenden die telkens de Delagoa lgn overtrekken De berichtgever erkent dat het Engelsche leger langs die lijn al te zwak is om de Boeren dit te beletten terwp hjj teyens erkent dat Kitchener eerlang rekening zal hebben te bonden met een groote strijdmacht ten noorden van den Delagoa spoorweg De ministerieele Londensche per voorspelt en verwacht dat Milner biJ zj n aankomst een geweldige ovatie gebracht zal worden Salisbary en Chamberlain zullen ïlilner ontvangen aan het Waterloo station en hem naar het paleis van den Koning vergezellen waar de Koning Vrijdag ter eere van Milner een luncheon zal geven gevolgd door een diner Aan dit diner zal de Koning met zijn ministers en vele diplomaten aanzitten Vele parlementsleden znllen Milner aan het Waterloo station gaan begroeten Chamberlain zal hem Zaterdag een luncheon aanbieden In de Belgische kamer begon Vrijdag reeds bij den aanvang der zitting eenig rumoer Een Vlaamsch lid hield een interpelatie over de visscherü in de Noordzee en sprak Vlaamsch De minister die geen woord Vlaamsch verstaat liet zich de rede door zijn collega van spoorwegep vertalen Maar de Waalsche kamerleden gingen tamelgk Inid onder elkander spreken Aangemaand tot stilte antwoordden zij Niemand verstaat n hier De Vlaming beweerde het recht te hebben in het Vlaamsch te spreken waarop het antwoord luidde i En wij hebben het recht niet ik u meen te kennen desondanks een ware voldoening bereid heb diirdoor dat ge mij nu voor 7A6 slacht kunt uitmaken bij u zelve namelijk Hij bleet steken en zag haar aan alsof hij op iels wachtte Zg knikte dan ook met tintelend oog en zeide Ëen groote voldoening zeker ge hebt het weer juist getrofïen Maar nu goeden nacht mijn rijtuig wacht al bijna een uur Wanneer ik zeg rijtuig dan bedoel ik droschke mijn bestelde droschke natuurlijk voegde zij er nog aan toe Ja als ze er is I Hebt ge u daarvan overtuigd r Ge hebt toch hoop ik een vertrouwd koetsier Ik zal mede naar beneden gaan en nazien Wat was er nu ifa hem gevaren Zijt ge dol Richard riep Louise dan ook uit Van uw gezelschap weg te gaan Laat uw dienaar dat bezorgen wanneer ge de zaak niet vertrouwt Ga asjeblieft weer naar binnen Louise als je grootmoedig waart hij fluistejde het bijna in een wonderlijke agitatie juist begonnen de tonen van een zacht wiegende wals te weerklinken Toon mij dat ge mij vergeven hebt kom htj had zijn arm om haar taille gelegd en drong haar zacht naar voren dans dezen wals met mij Hij dacht reeds dat ze het zou doen ze scheen inee te geven Op eens echter trad onder een hem onbegrijpelijke impulsie een tegenwerking in De buigzame taille die hij omspannen hield werd stijf door heel de gestalte die hij tegen zich aan voelde liep het als een huivering van weerstand naar n te luisteren Later bij de behandeling der begrooting las de clericale algevairde Dohet een verklaring voor ten gunste vaB het herstel van de wereldlijke macht vai den Paus daarin gevolgd door een andeM afgevaardigde De uiterste linkerzijde jouwde daarop en maakte den spreker onverstaanbaar De president luidde aanhoudend met de schel waarop Fnrneraont riep AH gö voortgaat gaan wij de Marseillaise zingen staar de spre ier ging voort waarojy werkejjk de Marsei laise werd aangeheveA terwgTvele leden der rechterzjde riepen Leve de Koning en einde raad schorste de voorzitter de vergadering die te i uur heropend werd onder een zoer opgewonden stemming 13 president uitte zjjn leedwezen overliet gebeurde en hoopte dat incidenten als dit niet meer zonden voorkomen hoe onaangenutp de verklaringen van een deel der kamor ook voor de andere moge zijn Nènjean van de linkerzijde betreurde eveneens het incident maar stelde vast dat het was uitgelokt door den hartstocht van enkele leden der rechterzijde Maar h j erkende dat hier een vreemd lied was gezonden De socialist Vanderveldo merkte toen op dat de Marsoillaise een internationaal lied was het lied der omwenteling en zoo riep hij zonder de Marseillaise zoudt ge niet in de kamer zitten Vandervelde wees er daarna op dat de rechterzijde niets anders heeft gewild dan het begunstigen van een revolutie tegen een bevriende mogendheid Protesten Jansen kwam op tegen de woorden van Nenjean dat niemand de opheffing van het gezantschap biJ den Pans wenscht Deze woorden zjjn gesproken zonder overleg met een lid van de radicale groep Als men hier het Pausschap als een slachtoffer voorstelt dan vergeet men hoe de liberalen in Italië werden behandeld gedurende het Paaseljjk bestnnr Na verschillende andere incidenten werd stemming gevraagd over den post voor het gezantschap Vanderveldo maakte daarby de opmerking dat de Paus van de Vredesconferentie was uitgesloten Erg onhandig omdat dit met de Transvaal ook het geval was Opgemerkt werd dat nit de protocollen bleek dat men de geestelijke macht van den Paus had erkend waarop Dufane riep Men heeft hem in de vestiaire laten staan De post werd daarop aangenomen met 66 tegen 55 stemmen Fumemont daarop ik vraag evenredige en ze bleet onbewegelijk Louise had een langen langen dans met dezen man met volle bewustzijn voor een jaar een heel jaar van haar leven willen koopeg Zy had het jaar dat zij dan ahoo vroeger had moeten sterven graag daarvoor gegeven en den dans gelijk z ij hem zich kon denken daarmee niet voor te hoog betaald gehouden En toch versmaadde ze hem nu en wel met iets als innerlijk jammerende afschuw Richard s anders zoo kalm gelaat zag njeldzaam opgewekt een afschuwelijke gedochte was toen ze het zag in Louise opgekomen Hij heeft zich heden in den loop van den avond Verloofd verloofd met dat adellijke meisje in den roes dezer bevrediging die door zijn wijn nog mag gestegen zijn wil Uij met heel de wereld goede vrienden zijn en denkt mij zoo in half medelijdenden hoon te verzoenen Bah slechts weg ware ik deze pijn eerst kwijt Dat alles werkte secondenlang stom in haar maar wat zij sprak en deed was kwalijk zachter Stijf weerstreefde ze in zijn arm en koud en ruw schoot ze zijn handen weg terwijl ze met harde droge stem zeide A eblieft Richard Ge hadt volkomen gelijk het was onbewezen of ik smaak in dansen had In elk geval heb ik geen lust nu nog van uw champagne stemming te proüteeren Nogmaals adieu T Én daarmee was ze weg Het was den heer van het feest als had hij een slag ontvangen en haast als verwachtte hg dat hij daarvan uiterlijk op zijn gelaat een onteerend apoor droegj streek hij nu half schuw de buurt van een ipiegel langs en wierp daarin terx de vertegenwoordiging gelach I Daarna ging de vergadering uiteen J n Zweden is een weerplichtwet in beijindeling by den Bykadag De Eerste Kailer heeft met groote meerderheid den grendsfsig van de wet waarin de diensttgd op 366 dagen wordt vastgesteld verdeeld over een groote en eenige kortere oefeningstyden aangenomen In de Tweede Kamer daarentegen is de diensttgd vastgesteld op 8 maanden zoodat een conflict tusschen de heide Kamers en de regeering niet kan uitbiyven De minister president baron Van Otter heeft in de beide Kamers een verklaring afgelegd waarin hy het standpunt der Regeeting uiteenzet Daarin wordt de diensttyd van 8 maanden zooals die door de minderheid der legerwetcommissie is voorgesteld en door de Tweede Kamer is aangenomen door de Eegeering voor onvoldoende verklaard de Begeering acht het noodzakeiyk dat de diensttijd op 12 maanden wordt vastgesteld en zon zich niet verantwoord achten wanneer zij aan den Koning een wet moest voorstellen waarin een kortere termgn werd aangenomen In de Tweede Kamer is slechtB een kleine minderheid te vinden voor de onveranderde aanneming van het regoeringaontworp Zooals uit de stemming is gebleken wil de meerderheid niet langer dan acht maanden Voor oeteuingstyd tMstaan Men verwacht thans dat de Kegeering het wetsontwerp zal terugnemen en een voorstel tot ontbinding der Tweede Kamer aan den Koning zal voor leggen om daarna een beroep te doen op het volk Belgrado de beroemde Servische hoofdstad is weer in rep yoer en zooals meermalen wegens de kqraifMijke familie Het heette langen tgd d tlKoningin Draga moest bevallen rijaai zelfs gezegd dat dit reeds voor het offbieele hnweiyk het geval was Nu is H M door een Bussischen arts onderzocht en gebleken dat zg niet zwanger is zy dacht het wel maar het was niet zoo in hysterJschen toestand heeft de Koningin ich zwangerschap gesuggereerd Natuuriyk veel praatjes sommigen zeggen dat de Koningita den Koning bedrogen heeft in welk geval er echtscheiding en waarschgnlgk Verbanning van de Koningin zal volgen Anderen zeggen dat er plan bestond op een ondergeschoven kind en de zwangerschap om die reden voorgewend was en de Russische arts die intrige wilde verhindereu Misschien komen er nog wel meer praatjes De Koning is intnsscben erg zenuwachtig Wat een ongelukkige familie 1 snel een blik Hij begreep zelfs niet recht hoe het mogelijk was dat dit meisje hem zoo kon kwetsen Nu bleef hem niets overig dan zich weer onder zijn gasten te Hegeven Verstrooid schoof hij tusschen ben door werd hier en daar aangesproken bleet echter nergens lang slaan en bevond zich een kwartier later weer In de voorkamer waar hij tevoren met juffrouw Louise HeidlofT de kleine men kan wel zeggen scène gehad had Ditmaal liep hij het vertrek snel door de zachtbekleede breede trappen af de gang in met de zwart marmeren zuilen waar een enkele kolossale deurruit de koelte daarbuiten van de behaaglijke warmte hierbinnen afsloot stootte de makkelijk gaande deur open en betrad de buitengang en het portaal waarvoor de rijtuigen der gasten stonden te wachten Alles was hier natuurlijk helder als de dag door het eiectrisch licht bestraald Hij trad op zijn portier toe die daar in zijn rijke livrei op post stond Heeft de dame die zoo straks alleen het gezelschap verlaten heelt haar rijtuig klaar vinden staan vroeg hij wZij is juist weggereden antwoordde de dienaar den hoed in de hand Nu pas f vroeg de huisheer berreemd Zou Louise zoo langen tyd hebben noodig gehad om zich in haar mantel te hullen P De droschke wai iet dadelijk by de hand verklaarde de port ejL De koetsier namelijk dien de juffrouw besteldsimcl was abusief met een andere familie weggereaeo Wordt vtrvflgd