Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1901

Verspreide Berichten Feaskeuk Door den ïniniBterraad is VrydaK dan toch de outslagaantraag van den heer Jonnart als gonTerneur generaal van Algerië goedgekesrd Bg telegram Tan den vijltiendcn dezer had de titularis ziJn verzoek om ontslag vegens wankelenden gezondheidstoestand bernienwd Op last van den prefect van politie heelt een commissaris Vrgdag ten hnize van graal De Lnr Salncos geconstateerd dat het werkelijk de bjj verstek veroordeelde van 1899 ia dio te Parjjs vertoelt en naar de rechtskundige opvattingen staat dat gelgk met de aanhouding van den graal Het proces verbaal wordt nu opgezonden aan den premier en deze zendt bet weer door aan den president van den Senaat Fallières die zijnerzijds de commissie van het Hooggerecbtshol oproept Voor den edelen graal is dat een teleurstelling het zon ïoo n mooi moment geweest zijn als hij weggesleurd was uit zgn familiekring en gevangen gezet als een gewoon misdadiger hg de martelaar voor zijn teerbemind landl t Is nog lang niet ganscb en al uit met de Figaro aangelegenheid ondanks de verklaringen van den raad van toezicht en de tegenspraak van de Dresdener Bank de Matin houdt haar openbaringen aangaande den aankoop van Figaro aandeelen voor Duitsche rekening op groots schaal vol en publiceert lormeele verkoopacten van Figaro aandeelen DüITSOBLiSD Bij Frescaty vindt heden in tegenwoordigheid van den keizer en de keizerin alsmede van den Bassischen gezant te Berlijn graal Von den Osten Sacken een parade plaats van hst gebeele garnizoen van Metz en daarna is er in het olflcierscasino leestmaal ter eero van den jarigen czaar Te Maini heeft een duel plaats gevonden tssschen twee officieren met doodelijken afloop voor een der vechters De vroegere sociaal democratische algevaardigde dr Ltttgenan is op aanklachtvan zijn partsgenoote i wegens bedrog veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstral BINNENLAND Do heer C v d Linden deelt mede dat de exploitatie voor het volgende speelsoizoen wederom is verzekerd Gebruik makend van haar recht heeft de directie aan Het Ned Tooneel kennis gegeven dat zjj over den Stadsschouwburg zal beschikken De contracten met solisten koor orkest en technisch personeel worden spoedig afgesloten Van de expeditie die uit Nederland is uitgezonden om de Zaterdag plaats gehad hebbende zoneclips waar te nemen te Karang Sago op Sumatra is het volgende telegram ontvangen Zon tijdens eclips gedeelte bewolkt PbotograüSn corona met verschillende relractoren en photograflén de spectra van corona en Directe SDeorwegverblndlogen met GOUDA Zomerdlenst 1901 Aansevangen 1 mi W vai Qtmwltk 8 6 7 117 86 8 tl 8 88 9 08 9 84 9 67 10 86 10 68 11 15 1 1 1 I8 U 6S 1 17 8 18 S 80 8 4 8 58 4 89 4 54 6 16 6 4 18 7 08 I 6 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 1111 4811 dooi 7 18 8 40 I f 11 0 I I 1 00 I f I t Ol I 8 14 10 19 7 88 8 80 11 18 1 14 4 11 5 11 8 84 S 1 t 7 8 8 67 11 80 1 81 4 18 6 18 8 41 J 10 87 96 7 44 0S 9 9 9 46 S 10 18 10 68 ll 9 11 80 18 84 18 44 l SO t S9 3 11 4 08 g 6 17 6 t 6 46 8 89 7 47 8 07 8 0 8 6 9 SS 10 48 II W 11 47 8 64 U K 1 58 g 5 10 7 7 8 46 11 111 8 09 9 08 10 08 ll 6 t 08 iO r 7 48 i 11 48 Ooadk UoordraoU Sieuwerkwk Onpella aottaidun M aottordMiD P Rolterdwn B H 168 èg 5 10 7 7 r KOTTERDiM gOnDA Ti IT 6 41 87 n S 46 4 08 4 45 6 8 8 04 89 7 06 7 61 8 l 4 68 8 89 f S I 8 48 t 6 111 5 EotterdMB Beoti i i Soii S 4 4 5 8 o 4 u 5 aipalla ♦ 6 01 6 61 tzt V io 6 7 8 7 10 1 11 81 11 46 18 04 fb ja 10 88 10 48 7 46 8 08 8 84 9700 9 87 10 08 10 19 10 49 11 68 17 08 li 6 1 09 i 09 1 85 3 0 4 08 4 S4 4 59 6 18 6 48 4 7 0 7 88 8 10 8 4 47 10 0 10 14 ll M nmltiUat op d a loop ku nht gmkmi w d ii B BolUiid J ipo of J Iilro rappl momll g 4 Oomp jll dor W Ut i L 8 01 8 8 9 17 9 68 St 10 18 10 4 11 8 18 10 08 8 4 4 10 17 8 88 E 10 8 49 7 57 8 48 8 9 9 44 10 19 10 84 BOUDA DBN B4AB 10 19 10 6 11 18 U 16 U 86 18 55 1 18 1 68 1 8 46 4 19 11 06 I O 11 H 1 18 10 4 uil IMS l 46 ir66 tt IM 0 l 4 16 4 45 5 4 8 81 7 9 81 10 00 7 18 8 87 8 1 1 H 8 68 7 o 7 68 9 14 7 68 9 08 9 1 9 88 Qouda Lvent Moeifc BoetumwcZeg Tooibug Uh S o D 11 A A H S T t K D A U rioo ton ioud 8 11 8 8S 9 8 lO iO 10 6 1 08 1 10 8 8 U I 4 07 4 48 6 6 i 8 48 61 lO i 10 80 10 87 11 08 Allut W S Ol 8 66 9 iS 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 86 I 4 114 57 5 Sa 6 4 44 9 86 10 8 11 08 11 47 11 6 Allut O 8 1 9 18 9 8 10 6 11 1 1 08 l l i 1 18 8 40 4 7 6 1 i 46 8 01 t 48 10 0 Qoadt PtmlUtioC op d p don loop ho niot pnlcegd worto W HormonmBou ll TKSCH l vloont U 8 8 16 8 18 4 3 4 J S 8 40 a S 8 0 1 06 8 08 8 45 5 04 84 d 9 07 ioudil 6 0 8 81 7 88 7 10 8 1 Ottd w 6 86 Woord 6 48 l 8 88 Vtnelt 8 08 7 04 8 11 8 8 8 68 9 8 10 14 Viut O g 82 7 15 8 10 8 18 9 18 81 11 18 lt l7 ll l I 9 1 8 10 8 84 4 4S 08 1 7 09 8 10 lAoui W 6 84 47 7 S0 8 16 8 46 9 80 46 11 80 lt 4l 1 06 8 40 8 18 8 48 6 00 1 88 7 6 l 6 40 lO Ot Iloud 7 08 7 81 8 18 l 9 8 10 18 10 84 18 81 IJt 8 18 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 1 10 7 11 88 S S Hi i i chrosmospheer met beide spectograf en gelukt jPhotograflën met prisma camera polarisatie warmte en lichtmetingen niet gelukt Het Vaderland acht het een miskenning van de krachtige werkzaamheid van bet Kabinet als er beweerd wordt dat de strp langs het Kabinet heen zal gaan Integendeel moet de kiezers gevraagd worden ol zg wen8chen dat het land zal blijven bestuurd worden in de richting waarin de zaken in de laatste vier jaren zijn geleid Wanneer de vraag eenvoudig dus wordt gesteld dan zou meent het blad de groote meerderheid der kiezers zoolang de hartstochten niet ziJn opgezweept zich zeer wel kunnen vereenigen met behoud van bet tegenwoordige Kabinet of althans zoo persoonsvervanging aan het hoofd van sommige departementen wenschelijk kon lijken met een Kabinet in geest en beginsel met het tegenwoordige overeenstemmende Het blad wijst op de groote werkzaamheid van deze regeering gnnistig afstekend bij die harer voorgangster en bijna heel die arbeid was vrucht van sociale hervormingspolitiek haast niets vrucht van partypolitiek in engeren zin Zoo is het deze regeering gelukt bij het langzamerhand onder alle partijen ontwaakt besef dat op het gebied der sociale wetgeving veel wa verzuimd en veel was in te halen een era van vruchtbare werkzaamheid in te ilrgden die door elk volgend Kabinet onvermijdelijk zal moeten worden voortgezet Haar dan merkt het blad op dat geen partij haar denkbeelden volledig neergelegd vindt in wetten die door aller samenwerking zijn tot stand gebracht Daarom kan het na gebeuren dat de strijd der partgen ten slotte geheel langs het Kabinet heengaat Bovendien is er iels van waar als beweerd wordt dat het Kabinet den eigenlijken politieken strgd veelal is uit den weg gegaan al wat dat begrijpelijk bg de werktaak die het zich had voorgesteld De groote vraag door welke beginselen de sociale wetgeving moet worden boheerscht is onvoldoende onder de oogen gezien en op dit punt is principioele strijd zeker buiten schuld der regeering achterwege gebleven De heeren Troelstra en De Savorin Lohman waren steeds de vertegenwoordigers van het meest principioele verzet door de overige groepen werd de regeering nu eens meer rechts dan eens meer links getrokken maar over t geheel volgde men zonder beginselstrgd 9 40 0 48 7 58 8 8 9 18 9 47 e o r 10 14 10 69 18 00 U IS ll 4 10 4 11 47 1 S B 9 8 Ook nu waar men in de pers roept om den strijd der beginselen die langs het ka inet heengaat sluit men het oog voor d n eisch der tijden maar schermt men met allerlei onde lenzen De schoolqnaestie moet weer dienst doen als vereenigingspunt voor hen die in den grooten socialen strgd onzer dagen geen vereenigingspunt kunnen vinden Ofschoon die schoolqnaestie eigenlgk niet meer bestaat waar de voorstanders van t openbaar onderwijs overvloeien van welwillendheid voor het bgzonder en waar de mogelgkheid van een vrgor meer op particulier initiatiel gebouwd systeem niet beslist ontkend wordt daar wil men in plaats van de toestanden te laten groeien en ontwikkelen weer gewelddadig ingrijpen en onder allerlei schoonen schgn n heniieuwdeii aan slag plegen op de schatkist Tegelijk plant men de legende weer voort alsof geloovige lieden van allerlei slag in onzen vrijen modernen staat worden achteruit gesteld en onderdrukt en alsol onze wetgeving hun ten spijt van atheistischen geest is doordrongen Zoo worden met volkomen gemis van politiek onderscheidingsvermogen de godsdienstige hartstochten opgewekt en heel het christenvolk te wapen geroepen tegen dien ongeloovigen staat die het christenvolk de meest vrje en ongestoorde ontwikkeling heeft gewaarborgd Op die manier slaagt men er wel in een verkiezingsstrijd aan te wakkeren die langs het kabinet heengaat Maar in trouwe vraagt hot blad kan dat een blaam geacht worden voor het Kabinet P Gemeng de Berichten De Ie Initenant districts commandant der Kon Mar te Eindhoven vestigt de aandacht op de familie Conjatier bg welke zich nog eenige mannen en vrouwen hebben aangesloten Zij zgn allen vreemdelingen en hebben een opvallend donker uiterlijk en geven zich uit voor artisten zjjn voorzien van een bewijs van inschrijving iu het bevolkingsregister der gemeente Ouder Amstel moeten blijkens informatie als toegelaten vreenidelingen beschouwd worden zoodat hnn tegenwoordige reis en verblijfplaats slechts drie maanden geldig is De leden van het gezelschap voornamelgk de vrouwen vragen in winkels naar geldstukken van een bepaald jaar en worden verdacht zich daarbij aan diefstal schnl ig te maken In hot begin van Mei hebben lij zich vermoedelijk Vf n s Hortogenbosch in de richting van Nijmegen begeven Pargsche agenten in t Boia de Boulogne opgesteld hebbon daar op twee dingen te letten op een tgdmeter die ze in de hand dragen en op voorbij razende automobielen Gaan die tuf tuf s volgens hnn tijdmeter te gauw voorbij dan moeten ze als ze t knnnen procesverbaal tegen de berijders opmaken Vrgdagavond werd in den Werkenden Stand te Amsterdam eene openbare vergadering gehouden waarin esn bespreking plaats had van den Rechtstoestand der ambtenaren De vergadering werd gepraesideerd door den heer J De Vries voorzitter der Ver van leeraren aan openbare scholen M O te Amsterdam Het woord werd gevoerd door de heeren Mr Th Heemskerk en Mr J A Levy die aantoonden dat moge de zaak ook al niet urgent zgh verbetering van den ambtenaar geenszins weelde zon zgn Ten slotte nam de vergadering de volgende motie aan De vergadering van oordeel dat wettelijke regeling van den rechtstoestand derburgerIgke ambtenaren noodig is betuigt haar instemming met het plan een Bond van ambtenaarsvereenigingen te stichten welks taak het zal zijn door adressen aan Begeering en Vertegenwoordiging en door andere gepaste middelen het tot stand komen der gewenschte regeling te bevorderen 4 i8 1 48 1 84 1 8 8 14 S 45 l tS S OS 18 80 11 88 4 60 5 18 6 0 6 18 6 S7 6 8 6 48 H 80 11 08 7 10 7 88 t ii 10 87 7 J6 10 58 7 88 8 48 11 01 7 00 7 64 8 08 S 69 11 11 4S M Deze motie werd met applaus begroet Alleen de heer Ketelaar stelde voor in plaats van een Bond een ComUè van afgevaardigden samen te stellen De vtiorzitter verdedigde het idee van den bond omdat men de Koninklijke goedkeuring moet hebben om te knnnen optreden Een eenvoudiger weg zou nog altijd gevonden knnnen worden Met een woord van dank aan de sprekers sloot spr de vergadering De bijeenkomst was bezocht door Tweede Kamerleden leden van den gemeenteraad hoofdambtenaren leeraren onderwijzers beambten van postergen en telegrafie van waterstaat stadswerkjieden enz In tegenspraak met een vorig berwht wordt thans medegedeeld dat de datum waarop de moordzaak te Tilburg zal behandeld worden nog niet definitief is bepaald Er bestaat zelfs kans dat de behandeling uitgesteld zal worden tot na de vacantie T Twe toaal nitgezetl De heer C Plokhooy de bekende tweemaal door de Engelschen uitgezette Boerenvriend die onlangs uit een Boerenkampbg Lissabon wist te ontvluchten schrim thans uit Genua aan de D Ct i Ik kwam dus heelhuids te Lissabon aarf t Was Wel gelukkig dat ik niet tot Lisa bon in den trein gebleven beni ant da stond de politie me reeds op f wachteh zoo hoorde ik later Ik stapta naar n mtel en vroeg een kleine kamer Oe portier vroeg gelukkig niet naar mijn liaau Wat n genot is t als je je stukgelojtpan voeten eens kunt in orde brengen ï Den volgenden morgek vroojj reeds ging ik er van door Ik had een geheel niéuw pak aan en een Portugeeschem hoed op en orgde er voor dat ik me meeds op de drukste plaatsen vertoonde Door de zorgen van n Portugees dien ik in vertrouwen meedeelde wie ik tras kreeg ik in n privaathnis een kamertjp Niftmand kom er dus achter komen waar ik me ophield Nji at ik hier en dan weer dpar De boot qie ik verwachtte bleef maagiuit en steeds w d ik weer ongeruster Ik kreeg fells ncOnrant in handen 0 SeOito waarin siond dat ik reeds giiyangen ffas en weeri teruggezonden naar Caldae da ainha Eindelijk Vrgdagavond bemerkte tk dat een man nie steeds volgde Liej i ik snel dan versnelde ok dat nieuwsgierig heertje zgn pas Wat werd ik toen bang Beeds 5 iagen vrjj te zijn en dan weer t vooruitticht te krijgeüfop gevangenneming Vlug schoot ik n heele smalle straat in t B man eveneens Toen draaide ik kort n oek om en bleef op n donker stoop üf elkaar gedoken zitten De goede Portngee itormde me snuivend voorbij kwam een ogenblik later weer terug en bleef vlak bü me staan zonder me te zien Daarna verdween miJn vriend en ik verwijderde me voorzichtig iu n andere richting i 9 18 tAI 10 81 f M f f t 68 I 10 08 10 11 16 ll 7 Langs groote omwegen bereikte ik reeds Iaat de straat waarin ik woonde en aan beide ingangen stond n politieman De straat wisten ze dut reeds Alleen t huis Bog niet Woer stapte ik torug eiken agent vermijdend langs allerlei kleine straatjes Daar n Hollander waarmede ik kennis gemaakt had en die zoo vriendelgk was me nachtverblijf te verloenen Daw hoorde ik van n schip dat naar Italië zou vertrekken en ik besloot te probeeren als matroos mee te gaan Dat gilnkte es als gast van den kapitein dien ik nooit genoeg dankbaar zijn kan kwam ik inüa lie Dit Botterdam meldt men aan t Nieuws dat het Bgks helastingkantoor aan de Boomp jes weigert bankbiljetten van f 40 in betaling te nemen omdat er moeilgk te hed ennen valsche in omloop zgn M Dat is wel t veiligst M En in den Haag zeer gemakkelijk twioen omdat men hier do echte tegen andeAeld bii het agentschap der Ned Bank wisselen Intusschen zg nog eeqs vermeld valsche biljetten zgn gemerkt E L gedateerd 5 November 1896 het wa aan de achterzijde is zeer dnidelg het oogloopend wit van kleur doorgi in de strafbepaling staat gestalt ii van gestraft de voorzgde is ietsijn yi kleur dan die dor echte biljetteflH en jBieW ide Mineraalwaterfabrikanten laren In een te Haarlem gehouden verg van den Algemeenen Nederl Bond neraalwaterfabrikanten en Bierhaii wei d b paald dat de zetel van dl ad zijn te Aqieéérdam B Als leden rvu liet hoofdbestnnrl gekozen I de heeren C Visser te f tot voqrzitter een lid d er firma 5 Amsterdam tot seë Amsterdam tbt f C0 t A De Leur te TO J A A kes t s P kenjch te J pter Henfi Dujjl Alkmaar ivenhage tot coi k 1 l Me vél jtoezKjh irenf J Hugveni l ïmboljf téitotrectta lda iinet U beereit l Idamfen j h r ervangenttfe lo4j i D Dieiter lester D J vicCrV Orzi h to 2ea Seci aedlpWingl Wdai jrl Otijel fiiiiluicieel uit de xfraVenhage ViA Velsen te Capelle te Ami Haarlqm totipl j De Berliner Localaozeig r h uitvoerige correspondentie over de toestan den in St Petersburg Wg ontleenen daaraan het volgende I In do laatste dagen zijn ongeveer vierhonderd arbeiders van verschillende fabrieken in hechtenis genoipen Zij hebben de geheime sympathie van het int Ueotueele dB l van de natie De politie houdt in honderdon woningen huiszoekingen meestal wanneer de bewoners afwezig zgn alle brieven en stukken die men vindt worden in een valies gepakt en meegenomen naar het politie bnreau om daar onderzocht te worden De redactie van twee tijdschriften is en bloc gevangen genomen Vele vrouwen zgn er onder de gearresteerden Eene dame die zich voor de kathedraal bevond op het oogenblik van het groote tumult kreeg twee weken gevangeoTsstral wegons onnoodige nieuwsgierigheid Twee professoren van de hoogeschool te Petersburg zijn eerst eenigen tiJd in de gevangenis gezet en daarna naar een afgelegen provincie opgeruimd De arrestaties worden s nachts uitgevoerd do verdachten worden van het bed gelicht tn krijgen nauwelijks tgd om zich te kleeden De politie is dag en nacht in de weer om naar de geheimt drukkerij te zoeken die duizenden proclamaties ouder de arbeiders versproidde STADSNIEUWS QOüDA 20 Mei 1901 H t eindexamen aan het gymnasium zalplaats hebben op 27 28 en 29 Juni Alsgecommitteerden zija aangewezen dr J Wottjen hoogleeraar aan de Vrjje Universiteit te Amsterdam dr J H Gallée en dr J de Vries hoogleeraren aan de rijksuniversiteit te Utrecht Zondag 19 Mei hield de Fostduivenvereeaiging Luchtbodo eene Prgsvlucht van uit Oreil in Frankrijk alwaar de Duiven door dan convoyour om 6 uur werden in vrijheid gelaten de prgzen werden door de volgende Heeren behaald Ie Prgs P do Jong aankonut U uur min 10 aec 2 Prijs A van Dgk aankomst 11 uur 54 min 25 tea 3 Prijs A Polet aankomst 11 uur 65 min 53 sec i Prjjs E P J Boer aankomst 11 uur 57 min 29 sec 5 Prjjs J Jongeneel aankomst 12 uur 1 min 39 sec 6 Prijs J Boer aankomst 12 uur i min 38 sec 7 Prijs J Boer aankomst 12 unr 7 mis sec 8 Prijs J Jongeneel aankoiut 12 uur 8 min 38 sec 9 Prgs T was Borkel aankomst 12 uur 20 min 40 sec 10 Th van Berkel aankomst 1 uur 20 min 40 sec De uitslag der heden gehouden trekking van de Goudsche Verioting is aldui lotu Pry a toto Pnj ii Lotn Pnjan Lotn Pryan 66 296 8464 174 15850 135 22537 115 122 27 8728 257 15936 82 22677 37 258 128 8819 246 16031 259 22693 198 808 61 8901 122 16113 266 23091 64 622 93 9112 300 16120 170 23386 11 630 160 9218 18 16181 216 23559 8 761 100 9223 63 16268 213 23577 163 787 221 9244 193 16265 55 23741 81 1196 211 9622 215 16675 143 23872 186 1333 214 9648 291 16617 67 23892 218 1377 22d 9698 253 16618 292 23904 112 1513 172 9750 176 16761 113 23968 155 1538 99 9758 2 16796 288 Ï4008 144 1865 168 9855 1 16836 188 24077 137 1995 287 I9953 151 16968 244 Ï4122 197 2167 195 10216 120 17020 118 24147 72 2397 117 10237 90 17147 167 24212 243 2464 227 10292 71 17241 282 24549 222 2537 277 10296 250 17344 141 24760 240 2810 28 10322 42 17405 7 24829 45 2940 1 1 10894 8 17657 97 24886 21 132 10415 78 17770 47 25059 139 179 10739 294 17790 245 25117 145 S275 297 10820 17 1Ï939 96 5156 157 3329 156 10908 283 17972 280 25204 2243510 1 2 10974 206 1818 148 85378 263 6 25404 70 123 25547 34 217 25743 190 281 25740 203 37 183Ki 19d 25777 10 6 18S69 205 25960 5 12 18431 278 26012 142 54 18749 267 26076 272 3 18842 127 26093 85 13 18887 107 261 55 19 4 lim 189 26410 14pIU 18981 169 26602 16i 174 19048 175 26733 269 3 119512 180 26763 238 36 19583 261 2É907 290 16 l l640 284 26960 191 7085 204 iÖ4 258 Ö7173 1 19 87 37251 116 48 27343 59 i 92 27388 130 14 al431 62 l$ li7500 264 S7516 276 J 296 27546 114 IQ 27578 2991 9 11087 131 1824 l2 11251 242 1827 0 11272 121 1828 11317 66 1821 11386 16 11387 413S 101 11468 4266 147 11469 498i 2e7 11600 4991 75 tl8lS 5032 185 Ï2ie2j 5187 43 lE2r 61 125 1 5637 W l iSp 5788 53 126t6 5777 228 12i 58U 50 12759 5961 88 12847 5973 225 12939 5996 289 12951 126 6037 13 13026 57 20756 27107643 38 6240 266 13177 138 20778 181 27744 56 6346 194 13194 208 21044 94 27814 46 6759 84 13196 44 21126 219 27 56 133 6825 164 13389 102 21154 105 28019 251 6914 226 13549 236 21351 247 28040 104 7099 134 13658 83 21356 146 28172 24 7239 233 13795 25 21362 49 28237 103 7378 9 13963 275 21390 196 28518 95 7380 159 14082 166 21586 110 28693 158 7516 223 14223 98 21744 256 28654 52 7537 41 14362 184 21776 239 28865 165 7561 65 14372 22 21872 201 29011 15 7584 33 14445 255 21926 111 29106 177 7778 86 14499 209 21935 20 29132 293 7872 298 14546 80 22194 124 29161 171 7893 282 14618 202 22204 296 29162 231 7941 273 15089 106 22209 270 29653 234 8169 35 15060 153 22231 241 29677 109 8275 108 15522 150 22448 77 29754 260 8360 140 15709 200 22508 129 29773 136 8389 40 15807 262 22523 69 29794 39 8401 249 15847 31 22533 58 29833 173 De kapt J F Schenk werkzaam bij de munitiefabriek aan de Hembrug wordt van 26 Augustus tot 21 September a s gedetacheerd in de legerplaats bg Oldebroek tot het volgen van den 3en cursus Bg Kon besl is met ingang van 1 Juli aan ien directeur van het postkantoor te Nijmagen A Simons op grond van lichaamsgebreken op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit s rijks dienst Gisterenmorgen werden de nationale Kegelwedstrijden van de Kegelclnb Hond Plank geopend Een groot aantal Goudsche kegelaars waren opgekomen om deze feestelijke opening bg te wonen De voorzitter van Houd Plank opende deze wedstrijd in welgekozen woorden bedankte qirekar allen die het hunne hadden bijgedragen om deze wedstrijden tot stand te brengen in de eerste plaats de Goudsche Kegelbond die door het schenken van een prachtige lauwerklMis en door hnn steun zooveel hadden gedaan Nadat de banen waren ontzegold werd door de feestvierende club buiten mededinging de korpswedstrijd geopend De kegelbaan waa voor deze gelegenheid smaakvol versierd Een keurige collectie prgzen is tentoongesteld en menigeen zal zijn best doen een ander te overwinnen Gisteravond te ongeveer 9 uur is bg Houdjjker in den Winderdijk een klein brandje uitgebroken Een schuurtje werd een prooi er vlammen welke door eenige buren werd gOblOBCllt NIEUWE DASSEN Glacé ea Slolhandschuenen voor DAMES en HEEKEN VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelephooH lo 11 Iteurs vaii iiislerdam Vikrs 98 Sl l 9 l 90 Sl a 81 l 84 601 9 9 98 19 MEI I Vikrs iSlotkrs NiDiaLiKu tiiirt Nod Vf S V 78 i hlo di o dltc 3 98l 8 li dito dito 3 91 Vi 98 Holio übl Goo ll 1881 98 41 TALIS Inaohr jTing 1888 81 6 Oo iis Obl in iapierl8 8 6 dito In 2 lier 1888 6 PoRTOOAL Obl mot coupoa 8 djto ticket 3 80 8b 88f KtllLAHD Obl Kinnonl 1894 4 duo GecoD 1880 4 dito bij Rotha 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito ia ROod leOu 1883 6 dito dito dito I8S4 5 ill l P rpot achuld 1881 4 I 67Vii rDutliJ Gepr üoDT Ioen 1890 4 98 Qg Ii einog aerie D ü Geo leOQin sorieC i S DloAraBp oblg 189 lOiOVluioo Ub liSoli 1890 e ViKEZüiu Old t oulipp 1 81 WaritDAU OUi auen 1895 3 ItoTTEaOAH Stud lebll 1894 3 0 N Afr H odegi onnd Arendab TabMu QfcrLifir Q 876 DeliMaatscbuopü dito 460 V Am Hjpolbeollb liudbr 4l I Cult Mij dot MViw L ï I r Liun i ert 6a o Holl i Spour w Mij aaod 1101 Mij tolEip 8tJ 8p and IU Htd liid Sirniiiwei m aaiid S17 N l Zuid Atr Spi aand J 158 dito dllo dito 1891 duo 41 100 liiUïSlioor 1887 S9A B0W 8 55l i i Pailowa dito aaod B 1 I kDg ombr dito aaod 5 I 981 KnrakCh Aio 3p kap obl 4l lOO j ito dito obliir 4 I 9 luniKvi Cii PoSpMijobl 6 Chic k Nori i W i Cv aaud 211 diui dito Win St Peter obl 7 140 Denver Si Bio Gr Spm eert t 87 lllinoi Central obl io Roud 4 103 LouUa tNaahailliOerf aand 94 Moiiro N Roltord TiBmirei MaatB Band N to Stad Amaterdam aaod 9 108 Stad Solterdani aaod 3 10 lluoil Stad AotwerpoD 1897 8 9911 Stad Bruaaol 1886 2 100 IIOHS TheiaaBeguIlre aelaoh 4 I 1171 Onllin Staataleenig 1880 6 117ViK K Oo t B Or l880 8 101 SraitJI Btad Madrid 3 1168 84 N D Ter pej Arb Spool eert 0 tvani2 eD de INouveauté s IN ZOMEBMAUTELS JapoiiilolTeii ü SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 30 Mei 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer pnjten waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 ide kwaliteit 36 3de kwaliteit 33 cent per halt KI Vette varkens goede aanvoer ie kwaliteit 23 2e kwaliteit 32 3e kwaliteit 20 cent per hall VUo Schapen redelijk aangevoerd Handel in vet vee prijshoudend in Varkens Schapen en vette Kalveren was de handel traag AOVERTKl TIËlN Allen die iets te vorderen hebben vanof vorschnldigd zgn aan den Hoer Jlf J BOÜMAN overleden te Gouda 11 Mei Uei 1901 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris H GEOENENDA VL te Gouda vóór den t Juni 1901 AAiXBESTEIHKic DIJKGRAAF en HOOGHEEMHADEN van EIJNLAND zgn voornemens ook namens Dgkgraaf en Hoogheemraden van Delfland en van chieland op Z a t e r d a g den In Juni 1901 des voormiddaga ten elf uur in het gomeenlandshuis van Rgniand Breestraat no 59 te Leiden in het openbaar by enkele inschrijving te besteden Het vierjarig onderhoud van den WIEEIKKER o PRINSEN DIJK enaanhoo rig heden Bestek No £ 52 De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretariën der drie Hoogheemraadschappen te Leidpi Delft en Eofterdam alsjiede bij den Opkiohter C Zaai Az te Bodegraven en zijn verkrijgbaar terSSecrelarie van Rijnland te Leiden tegen betaling van f 0 25 per exemplaar terwijl nadere inlichtingen worden verstrekt door don Ingenieur van Rijnland in het gemeenlandshnis voornoemd De inschrüvingsbiljetten moeten op Z at e r d a g den In Juni 1901 deb voormiddags ten tien uur bezorgd zgn in eene gesloten bus geplaatst in het gemeenlandshnis bovenvermeld Lbidïii U Mei 1901 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dgkgraaf H P BERDENIS VAK BERLEKOM Secretaris aetroedersSTEEISMA Bloemisten Turfsing el TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Varitciten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE lll§BCTEil CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vrachten onschadelijk is Liter f 0 50 Liter f 0 80 Vi Liter f 150 PRANSCEE STOOMVERVERIJ IN ebeiuischfi Wftssoherij VAN II OPPENHEIAIEK 19 KruUkaOe Botterdam Gebrevetei r l door Z M den Konmg der Belgen Boofddepdt voor ÖOÜDA de Heer J VAN OIS Az Specialiteit voor höt itoomen en verren van aÜe üeereu en Oameigarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeoiale inrichting voor het atoom n van ptaokemantelB veeren bont enz Gord nen tsfelkleedeu enz worden naar d Dienwite en laatste methode geTerid