Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1901

Geen Kinkhoest Geen Influenza Woensdag SS Mei 1001 408te Jaargang No 8508 mmxm mi ISieuws en Advertentieblad vOor Gouda en Omstreken lelefaon o fn De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iraoco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De rois Keizer is weer aau het toosten geweest en wel te TJetz waar e n paradediner werd gegeven waarop ook de leden van het Russische gezantschap genoodigd waren Wilhelm stelde een dronk in op den Czaar Hjj wees et op dat het een oude en geliefde traditie in het Pruisische leger was den feestdag van den Russischen Keizer mede te vieren en herinnerde dat met goedvinden van alle Mogendheden aan graaf Waldersoe het opperbevel in Petsjili was opgedragen Dat nu de hoop bestaat Jat het gros der verbonden troepen naar het vaderland zal terugkeeren is meende Wilhelm niet voor het kleinste deel te danken aan het vertrouwen dat de Keizer van Rusland in graaf Waldersee heeft gesteld en behouden Met den wensch dat de in China tusschen alle beschaafde volkeren bezegelde wapenbroederschap ten goede mocht komen aan de groote zaak van den vrede stelde Keizer Wilhelm een toost in op Keizer Nicolaas Na al hetgeen er over den Chineeschen oorlog en over graaf Waldersee gezegd is ook in Duitsche kranten en spotprenten had de Duitsche Keizer beter gedaan dat onderwerp maar te laten rusten Logica is er buitendien in de redevoering niet te vinden Zou de toost ook soms moeten dienen om vreemd innerlijk proces veeleer nu met de oogen van dien minnen kerel zag met diens grove zinnen waarnam En nu ontwaakt het half droomerige lichaam van den man op eenmaal tot een haltdierlijke begeerte naar wit glad vleesch naar ronde schouders zelfs naar dien anders zoo ongenaakbaar ver buiten 8 mans sphecr liggenden heven fijnen mond dien het licht van zijn lantaarn hem daar juist getoond heeft het stijgt in hem op als van razende begeerte naar lust naar bloed naar wat weet hij het drmgt en drijft hem den eenen korten wilden noodkreet der koel beheerschte stem dien hij zooeven gehoord heeft te ontpersen en dan met zijn gebaarden mond Biet zijn breede hand aani tonda te verstikken een uit vemielzucht en woedend verlangen naar de vrouw gemengd iets Zij zonder erg heelt hem den rug toegewend Daarmee 11 ze prijs gegeven dit is voor hem gelijk voo r het roofdier het oogenblik van den aanval Hij is van zijn bok gegleden vlugger dan men van den plompen man zon denken hij volgt haar de duisternis in hij bereikt haar die bij het geluid van zijn tred bevreemd heeft stil gestaan daar Een kort zwaar steunen het komt van Richard zelven en breekt den ban Want hij istegelijk ontwaakt en ziet nu snel om zich heen of iemand hem hoeit gadegeslagen Neen Hetgold ook maar seconden want langer heeft hetafschuwelijk spel zijner verbeelding niet geduurd Hij is ondertusschen de trap geheel opgeklommenverder niets iVerdt vtrvoigd OpenlDare Verkoopmg te GOUDA ten OTersUan van den Notaris ö C FOETÜIJN DEOOGLEEVEB op MAANDAG 17 JUNI 1901 des morgens te e 11 aren in liet hotel de Zalu aau de iiatU van No 1 en 2 Twee goed onderbonden aangenaam gelegen naast elkander staande Woonhuizen met afzonderlijke Bo7eawoningen en BiEVEN aan de Kamemelksloot tegenover het plantsoen te Gonda WSk R No 331 332 332a en B32b Verhnnrd te weten No 331 beneden voor l 89 per 3 maanden 332 boven voor 10 50 per maand 332 beneden voor i 26 per 3 maanden en 332b boven voor 1 10 per maand alles te lamen alzoo voor t 506 per jaar No 3 tot 12 Tien naast elkander staande lïïIZEN en EUVEIÏ On GROND in de Derde Kade aan de Karnemelksloot te Gouda Wi k E Nos 417 tot 426 Allen verhuurd bij de week te weten No 422 voor i 1 50 en de overigen elk voor l 1 30 De peroeelen zun de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geven voornoemdeNotaris FORTUIJN DROOGLEEVER teGouda en Notaris J KOEMAN te Haastrecht Openbare Yerkooping TE GOUDA op DINSDAG 21 MEI 1901 des morgens ten uren aan het lokaal in de Peperstraat wök K No 232 van Inboedel en verdere ROERENDE GOEDEREN waaronder eenig GEWERKT GOUD en ZILVER en eene groote party BEHAJSGSELPAPIER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen ft Notaris G C FOETÜIJN DEOOGLEETEE te Gonda TUniy i Wondnbaltim in do goheele wereld beleend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst Long leverII ag ziek ten ent Inwendig zoowel li ook uitwendig in bijna alle LiektegeTallen met goed gevolg aan te wenden Pr S perflaCOB J t 1 per poM 1 116 Thierry s Wonduialf berit een aUnog o n g e k n d e g e n e e k r a o h i en Ueitome werking Maakt meestal elke pijnljke n geraarvolle operatie geheel overbodig Mei doiezalf werd een u aar Oud voor ongeiieesUlk rehooden beengeiwel en onlanjs een bijna as laar kankerliiden genezen Brengt genezing en veriaehting der pijnen bij wonden ontstekingen eni van allerlei aard i a Prlis per pot f 1 BO per post f 1 60 Centraal Dopêt voor Nederland ApotWker HENRI SANDERS Bokin S Amaterdam W t Il d p l U B li v p t ontbE kg b t Ctrul M S AokiB 8 Amitofdim IN HET GOUDSCH VerlicMings Magaziin De Avoudgter DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen de veel verbeterde GASFORNUIZEN met goed werkende OVENS van al 130 speSeit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concnrreerende prijs Zeer billijke voorwaarden voor ABONJNï MENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoopt aangenaam is en men daarvan verzekerd kan z jn Opgaven worden gaarne verstrekt door M M K LOOX Tel No 117 Gasfitter KpMNKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogeljjken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M E L I A M T H E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Pinna WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te riouda A BOmk Moordrecht FINK8E Nieuwerhrkad IJul A N van ZESSEN Schoonhovm J Ta TURKEN Bo kop B T WIJK Oudmairr H ROLLMAN Bodegravm A SCHEER Haaitreckt P W EDE Oudewaler K tas dbe HEIJDEN Ie Etmmjt P v o SPB K MoermpeUe D V D STAR Waddmgtveen Wed t HOLST WadMngmem Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van kende ol overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme ol te koude spijzen ot door onregelmatige levenswijze een raaaglpen als Mangbatarrh Maagkramp MiuigpIJnen moetelljke apij I i vertering of vemUjmlng op den hals gehaald hebben ziJ hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreflelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is f uBerf Wtrio£ so ie tS ruièQnmjn Deze Kruidenwijn is nlt voortreUelBke geneeskrachtig bevondene kruiden met gooden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zün Kruidenwfln geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed I Door het op juisteü tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Mem moet dn niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zunr in de maag opzettmg I I misselökheid met braken die bj chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen w 4i i i en d onaangename gevolgen daarvan als V erSvOppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen i slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spflsvertering en ver J wpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Scliraal bleek uitzien bloedarmoede verval vaa krachten 1 zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed vorming en een ziekelijke toestand van de lever B gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de sp svertering i i prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde I zennwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewijxen dit KRUIDENWIJN is te verkregen in flesschen k Fl 1 50 en 2 I in de Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam i s Gravenhage enz alsook in alle gfoote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prezen naar alle plaatsen van Nederland j Voor namaak wordt gewaarsphuwd Ven ïerlaoqe uiièitend wT Hubcri IJlIrlch sclie KruldeiiwUn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zfln bestanddeelen J1 j Malaj wp 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 6 Roodew n 2i0 0 Atlas bessensap 150 6 Kerseusap 320 0 Manna 30 0 venkel anfls alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen I worden vermengd s Patent3 H Stollen nmiciur bointfin niiiucl Q ÊK KKt f 11 iH Pm Uicli Dr ilaii l ilimiiti rfj r t ifrfutKT Errittij J n WQFIlUJlfi n 1 tminio lul Mtu tv rtf t KhliiKm mirtlilmen liaihahmunyfin Mui tmfmthf imir M acharfen H SloUn mie rui uu lürtet dar In Ktditn itwilmiHuiiiim r Mhêh uitir Htttt 1 0 lubmmlimll êmfii il ADYEEWTIÜN in alle Couranten worden aang enoaen dooi het Adverleiitle Bnreaa vid A BHUMÜMAN ZOON OPENBARE VEfiKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER p MAANDAG 24 JUNI 1901 des morgens Te elf uren in het Koffiehuis HARMONIE aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden Woonhuis en Erf met afzonderlijke BOVENWONING in de Kniperstraat te Gouda wp K Nos 92 en 92a Nerhnnrd bg de weak beneden voor f 1 60 en boven voor 1 1 40 Nos 2 tot 6 Vgt naast elkander staande Huizen en Erven met den GROND daarachter in de Boelekade te Gonda Wijk R Nos 143 tot 147 Allen verhuurd bij de week elk voor f 1 60 Nos 7 tot 13 Zeven naast elkander staande HUIZEN on ERVEH in de Vierde Kade te Gouda op den hoek der Kamemelksloot Wijk R Nos 451 tot 457 Allen verhnnrd bij de week te weten No 451 voor f 1 25 en de overigen elk voor f 1 No 14 Een HUIS en ERF in de Wilbelminastraat te Gouda wijk M No 216 Verhuurd bij de week voor t 1 70 En No 15 Een HUIS SCHUUR ERVEN en TUIN in de Derde of Klnizenaarskade te Gouda Wijk R No 392 Verhuurd bij de week voor f 2 50 De perceelen zijn de 3 laatste werkdagea v i6r den dag der verkooping van 10 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda Pain Expeller S 1 Dwttif jiw irwdt dit middel m wiMimd raooM Ia pfiutillndt iawi vüi aHi nr id Ibmd Bhenafttt t ilU T rto ttiid lü TwtroawMi Umi Ittli O o hat Utldiurk A kK Un ni mKt t t linitudu hg Dlatk CUban T B Tojfl n Staden t yt V BtiU pIMm Hieuw ouovertroOen Frof Dr Liebera welbekend niOW XSAOHT lLIZia Alleen eoht met Ptbriekimerk tot voortdurende radicale an tekere genezing van alle zelfs de meest har£ekkige enuto tiektetif vooral ontstaan door aidwalingea op jeugdigen leeftgd Totale ifenezing van elke zwakte Bleeir ijoht Benauwdheid Hooldpjjn Migraine Hartklopping Maagpgu sloohto pijsTerteriog Oavermogea Impotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectussen rrj ipor fewh fl 1 4 fl S j dttljliela SeM li fl 6V CenlraalDep6t i Matth v d Vegta ZiOtbommol UcpÖta M Cléban k Co Botterdam r Happel s Gravcnliage I llalmmana de Jong J Cin Bottaldaw Wciff il Co rouda on bii alle drogistan Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEVNERS DINERS SOUPERS toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderigke schotels en alles w t tot het koksvak behoort desvorlangd met iijlevering van Servies zilver tafellinnen nz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Jouda Dmk vaa A BRINKMAN Zn VEIIKIEZÏNG van LEDEN voor de PROVINCIALE STATIIN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 3 der Wet van 28 April 1897 StaaUblad No 112 doet te weten dat do verkiezing van Drie Leden der Staten van de Provincie Zuid Holland tot vervulling der pliatsen van de dit jaar aftredenden zal plaats hebben op Dinsdag 4 Juni aanstaande dat op dien dag van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur ten Raadbuize bn hem kunnen worden ingeleverd de bij art 51 der Kieswet bedoelde opgaven vafi Candidaten waarvan de voorgeschreven formulieren van heden al ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar zijn en dat voor deze verkieziug de stemming zoo die noodig mocht zijn door de Gedeputeerde Staten is bepaald op Woensdag 12 Juni aanstaande en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 85 Juni aanstaande Qotida den 21 Mei 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Kli I IS ËVli ti Inrichtihoen welke gbvaar schaok of hindsr kunnbn vrroorz kbn BUKGEMEE8TER en WETHOUDERS van Gouda Cbiien art 8 der HINDERWET I Doen te reten Dat zij vergunning hebben verteend aan B vander Kist en zyne rechtverkrijgenden tot het opnchten eener slagerij in het perceel aan de Raamvnjk O No 410 kadastraal bekend sectie DNp 1735 Gou a den ai Hei 1901 Burgemeester en Wethouders voornberod R L MARTENS 1 De Secretaris r BROUWER f KEK l8 iËVI C IXRICHTENGIN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNbN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de firma G N Flamman en Zonen te Gouda om vergunning tot het plaatsen van een FEViLLETOX EindeUjlE Saamgebr cht 3 ivMet wie V vroeg de heer geJfrgerd naar het s h en Met de dames Boden wist de deurhoeder aanstonds te berichten Wij moesten voor een ander rijtuig zorgen Het was een goed spul droschke eerste klasse en het reed er flink over voegde de man er s ter geruststelling bij wijl hij zag dat de zaak zijn meester onaangenaan TAS De jü ouw heeft echter toch moeten wachten ving deze dan ook nogmaals ontevreden aan Ja de juffrouw heeft zoolang in het voorhuis gestaan Hoogstens vijf minuten mijnheer Seemann zeide de portier kalmeerend Slechte inrichting I Ze had liever mijn coupé moeten nemen mompelde de chef Nu het waa jou schuld niet Böttcher en hij knikte den beijaanlaa man toe en ging langzaam weer naar binnen Hoofdig en eignizinnig en daarenboven onpractisch onyriendeHjk zelu ja ze heefV volkomen gelijk wannee ze zich zoo noemt ze bezit ten minste telf kennis Dat waren Richani s verdrietige gedachten toen bij over zijn Bruswlsche loopers weer naar boven ging Wat een zonderling idee werkel k aUetn hierheen te komen gasmotor ten behoeve van hare smederij en h rstelplaats van machmeriéa m het perceel gelegen aan den Tiirtatngel wijk P No 114 Kadastraal bekend Sectie E Nos 206 207 1085 en 1086 Dat op Dinsdag den 4 Juni 1901 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunmng in te brengen en dat gedurende drie dagen vóOr dien dag op d rSecrelarie der Gemeente van de ter zajte mgekomen schrifturen kan worden kennis gLnotnen Gouda den 31 Mei 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS üe Secretaris BROUWER Bullealandscli üvi rzicht jt telegram van lord Kitchener uit Pretoria uieldt tl il afgeloopen week zijn volgens de rapport u colonnes gedood 19 Boeren gewon 1 ïrijg gevangenen gemaakt 281 terwijl 1 iu h overgaven Voorts werden buitgemaakt 1 geweren 105 000 patronen voor llrioe gewter 286 wagens en een groote hoeveelheid paarden en vee Rente s bü oudere eorrespondent die uit het noqrden te Kaapstad is teruggekeerd seint het volgende overzicht van den militairen toesta mmni Stmt a tuoht in Bosrdelp tm vaal heeft de meeste Boeren naar het westen gedreven ofschoon er nog enkelen in het noorden van Zontpansberg zgn terwijl Delarey om hen heen zweeft De meeste van deze vluchtelingen zjjn uit de baart van Ermelo zg verlieten Botha en staken over naar Delarey s commando Delarey heeft een stelsel om zich uit de Oranjerivier Kolonie van paarden te voorzien georganiseerd maar de dieren verkeeren in armzaligen toestand Methnen en Babington trekken nog rond vergezeld door kleine troepen infanterie Een nieuw blokhnizensysteem wordt door de Engelschen in practgk gebracht tot bescherming van den spoorweg door dit stelsel van verdediging komen meer dan 6000 man voor de actieve operatiën vrj De troepen in de Oranjerivier Kolonie zjjn druk bezig het land ten oosten van den spoorweg schoon te vegen enkele kleine commando s zwerven ten westen van den spoorweg maar in het zuiden houden Hertzog en Brand de streek rondom Petrnsberg tijdelijk bezet De Wet s laatste tocht met een escorte van 40 man was een buitengewoon kranig stuk Van Vrede uit trok hg noordelgk nuj r Zich zonder geleide aan den verren nachtelijken terugrit alleen onder de hoede van een vreemd koetsier bloot te stellen Dat was op zen zachtst al een sterk stuk En nu was ze natuurlijk ook bij een onbetrouwbaar man terecht gekomen die niet ontoegankelqk was geweest voor een kleine omkooperij van den kant der andere dames die vroeger naar huts wenschten te gaan Zeer net was dit wegkapen van het rijtuig van de lïjde der dames Boden overigens niet Richard was daarover tegenover haar nog lang in alles behalve goede stemming Zeker met maar vijf minuten zooals Böttcher vergoelijkend gezegd had maar minstens eens zoo lang had dientengevolge zij wie de droschke rechtmatig toekwam beneden in de gang moeten wachten En tien minuten is een lange tijd vooral als men dien na een vermoeienden avond omstreeks middernacht staande in een iel licht en door koetsiers en bedienden aangegaapt doorbrengt Nu het laatste was Louise s ei n schuld Zij had boven kunnen wachten had heelemaal behoorlijk en vriendelijk in plaats van met een beleediging van hem afscheid behooren te nemen dan zou hij er voor gezorgd hebben dat zij niet eerder ging aleer men haar bericht had gegeven dat haar rijtuig vóór was Maar het deed hem toch leed zoo grootmoedig was hij En hoogst pijnlijk was hem de gedachte aan haar eenzamen rit nu Het bloed vloog hem zelfs naar het hoofd toen hij zich klaar voorstelde waarom had hij het niet eerder gedaan hoe eenzaam die was Oat laatste eind tus Khtn de tuinen op dit uur midden in den Telefoon No A9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 I egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruiii te Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ten na 18 maanden nog niet in taat geweest zjjn om 40 000 man te onderwerpen Doch die meening wordt nooit uitgesproken omdat de meerderheid vreest daardoor de Boeren te zullen aanmoedigen en omdat de minderheid weet dat zjj daarvoor afdoende bewijzen ging aanhalen qj geen enkele stem zon krijgen De Economist wilde dat de minderheid zou inzien dat zoo zij geen stemmen krjjgt het toch reeds een goed werk zon zgn als een frissche nieuwe gedachte in het Huis werd uitgesproken en daardoor maatregoleu werden noodig geacht om den toestand te verbeteren Het blad wjjst op de aanneming der Legerwet als tweede verschijnsel van dien aard Het geheele Huis gelooft dat het leger moet worden versterkt en verbeterd De Regeering komt met een plan voor den dag dal noch het eene noch het andere gevolg hébben zal Niemand is er mede tevreden het debat overtuigt noch de leden noch het land Niemand stelt echter een betere oploising voor zoodat de regeering die in haar eigen plan niet gelooft geen ander plan heeft en aan het land een legerorganisatie wordt opgedrongen die den toestand niet veranderen noch verbeteren zal Ermelo van daar over den spoorweg nabg Nijlstroom verder in zuidwestelijke richting een paar dagen hield hg halt bg Maribogo ten Z van Mafeking en ging toen zuidwaarts naar Boshof en Philippolis aan de Oranjerivier waar hg naar men zegt een onderhoud had met Hertzog Voortdurend zijn er geruchten in omloop waarvan de gegrondheid niet te beoordeelen valt omtrent verdeeldheid welke in het Britbche miiiiiterie zou heerschen ten opzichte van de gedragslijn tegenover de Zuidafrikaansche repablieken te volgen De Star wees er dezer dagen in een hoofdartikel op Volgens haar zou er een partg in het kabinet bestaan door 8ir M Hicks Beach en den hertog van Devonshire aangevoerd en die zich tegen de pojitiek van louter geweld gelgk de heer Chamberlain die voorstaat zon verzetten Eenige waarschgnlpheid krijgen deze geruchten nu ook een ander blad en wel een Van geheel tegenovergestelde richting de Daily Mail er op terugkomt Ook deze cour t weet vau de oneenighedeo iu het Idj liet te vertellen en spreekt van een piijf die met vreugde een schandelijken vrite zou sluiten Volgens buf is het oo Sir M Hicks Beach die een meer mngde politiek aanpreekt Qelp men Str i de EngeBch IBi ster MlBaimncièu n van koloniën geslagen vdanden De Economist wijdt een artikel aan den parlementairen toestand in Engeland Het blad betreurt het dat het Engelsche Huis van Afgevaardi den op het oogenblik zoo verbazend zwak is Ondanks de zoo sterke meerderheid voor de Regeeriag dat het niet in staat is op behoorlijke wjjze de uitvoerende macht te steunen of te controleeren Het kabinet stelt maatregelen voor die niemand goedkeurt en die vaak niet eens behoorlijk zgn uitgewerkt en daarover wordt geen debat gevoerd omdat de meerderheid geen gevaar wil loepen der regeering onaangenaam te zijn en omdat de minderheid zich toch niet sterk genoeg voelt om ernstig ferzet te kunnen aanteekenen Het blad wgst al dadelijk op den oorlog in ZuidAJrika De regeeringsmeerderheid moge meenen dat de oorlog niet te vermgden zou zgn geweest de groote meerderheid van het Huis is er van overtuigd dat zij slecht geleid is en dat het geen roemrijk resultaat is als een kwart millioen Engelsche solda nacht want het moest bijna twee uur worden eer ze daar aankwam I En zij m de dwaze zekerheid harer onkunde want onervaren en volkomen onbekend met sommige gevaarlijke zijden der wereldstad was zij ondanks liaar negenentwintig of dertig jaren daarom had hij durven wedden zij zou waarschijnlijk weer vóór aan den ingang van den tuinweg by den nieuwen aanbouw het rijtuig laten stilhouden zooals on langs den koetster betalen en zich argeloos in de duisternis begeven Richard op zijn dagheldere prachtige trap had hier een innerlijk gezicht zeer verschillend van dat hetwelk zijn uitwendige gezichtszm in zich opnam Hij zag een eenzame plek van het nicuwl rlijnsche westen doodstil en slechts te eenzamer door de op regelmatige afstanden brandende gasvlammen die de volkomen afzondering en de duisternis der geheel onbebouwde verdere gedeelten nog meer deden uitkomen Hij zag hoe naast den doodstil daarneder liggenden nieuwen aanbouw met het koude licht van zijn pleisterwerk en de gapende vensteropeningen het moede paard stilhield en de droschke bleef staan hoe m het zwakke licht de gestalte met de lichte vrouwejrokken zich van de donkere massa van den wagen losmaakte hoe zij den schijnbaar slaperig op zijn bok zittenden koetsier het geld toestak en haar bloote arm ze had zeer mooie armen daarbij uit haar mantel te voorschijn kwam De oogen van den stevigen man van middelbaren leeftijd op d n bok met het rood opgezette gezicht gleden bij dezen in het donker lichtenden arm neer Richard zag dit niet zoo zeer dan dat hij een