Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1901

DnrrscHLAn De arrestatie der beide directeuren van de Pomraersche hypotheekactiënbank Schulz en Remeik bad Zaterdagmiddag plaats op koninklijk bevel Terwijl zij reeds goed en wel achter slot en grendel zaten werd den beambten gevraagd waar de directeuren zich bevonden De gevraagden gaven ten antwoord dat zij in het gebouw deelnamen aan een conferentie Sehvis Banko Tajsitsch de radicale tribnam die verleden jaar wegens hoogverraad aanslag tegen Milan ter dood veroordeeld werd en thans in Cettinje verblijf houdt is door koning Alexander begenadigd Alexander was voornemens dit te doen op den dag van de geboorte van een troonopvolger aan 19 der stakers 18 et als vaststaand uurloon nitkeeren De eisch der gezellen was een standaardloon van 18 et Het lijstje dier stakers werd daarna door de gezellen aangevuld tot 32 Omtrent een viertal hiervan konden de baien geen belofte doen omdat hun patroon tijdens de staking is overleden Ëen drietal anderen wenschten de patroons evenmin 18 dt nit te keeren Zóó was de toestand Zaterdag toen de knechts hadden te beslissen of zij al dan niet den arbeid zonden hervatten Zooals reeds gemeld werd gisteren weer begonnen De arts uit Brninisse die door de rechtbank te Zierikzee tot 3 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens mishandeling met doodelijken afloop gepleegd op zijne echtgenoote en die van dat vonnis in hooger beroep kwam is gistermiddag nit Zierikzee naar het huis van bewaring aan de Prinsegracht in den Haag overgebracht BINNENLAND Z K H de Prins der Nederlanden heeft gekocht een landgoed genaamd Dobbin gelegen in het centrum van Mecklenburg niet ver van Krakow en Malehow Het is een uitgestrekt landgoed dat grenst aan het goed Serrahn toebehoorende aan den Prins van Altenburg thans gehuwd met eene Prinses van Mecklenburg Strelitz wiens eerste gemalin was de eduwe van Prins Hendrik der Nederlanden De omgeving van Dobbin is zeer schoon Als een bewijs van woningnood te Coevorden diene dat in de Bentheimer achterstraat drie gezinnen te zamen van zeventien personen één huis van 3 vertrekken bewonen In één der vertrekken wonen man vrouw en zes kinderen die gezamenlijk één slaapplaats tot beschikking hebben Het tweede gezin heeft in de bedstee eene verdieping aangebracht waarvan de bovenste door de ouders de andere door de kinderen gebruikt wordt We voegen er bij dat dit menschen zijn die nog nooit hun huishuur schuldig bleven Coevorder Courant Men meldt nit Oldenzaal De justitie uit Almeloo heeft alhier gister een onderzoek ingesteld naar den dood van den 10jarigen N L eergisteren alhier overleden Volgens dit onderzoek moet de dood het gevolg zijn van mishandeling gepleegd door D G gedomicilieerd te Amsterdam De man heeft bekend den knaap Zaterdag een paar klappen te hebben toegediend omdat hij hem om zijn godsdienstige overtuiging had uitgelachen Hij toont veel spijt over zijn vergrijp Gister werd hij naar Almeloo overgebracht Liet de toestand van het lid der Tweede Kamer den heer Van Kerkwijk zich in de laatste dagen enigszins gunstiger aanzien gisteren was hij achternitgaande De zieke bracht een onrustigen nacht door en wordt zwakker Do termijn van aangifte tot deelneming in de eerste helft van Augustus aan het kamp bü Laren voor de leden van Volksweerbaarheid is door den minister van Oorlog verlengd tot 30 Juni De Eerste Kamer ia gisteravond bijeengekomen tot hervatting haror werkzaamheden Na mededeeling van ingekomen stukken en adressen werd de vergadering verdaagd tot Donderdagvoormiddag te 11 uur Gemengde Berichten Uit Sloterdyk meldt men Gisterenmorgen vroeg stond op den Spoorweg binnen de rails juist toen een Tf ein aankwam een welgekleed heer met de armen te zwaaien zoodat de machinist genoodzaakt was te stoppen Later bleek het dat men met een krankzinnige te doen had die juist eergisteren uit het gesticht Meerenberg was gevlucht Hij is weder onder bewaking der politie derwaarts teruggezonden Men schrijft nit Enschede aan de N E Ot De staking der sohildersgezellen die zes weken geduurd heeft is geëindigd De burgemeester dezer gemeente is voor eenige dagen op verzoek der stakers bemiddelend opgetreden De patroons wilden aanvankelijk Lichtenburg een plaats in het westen van Transvaal bljjkt evenals Rustenburg Zeerust en Hoopstad maanden lang door de Boeren belegerd te zijn Op 14 April schreef een der belegerden vandaar het volgende Ik ben nog in dit verwenschte hol eft zal er waarschijnlijk blijven tot wij ontzet worden Wij worden nu sedert de ramp op 17 Januari belegerd en zijn op t oogenblik door de Boeren omsingeld maar loopers komen elke 14 dagen met postzakken van Mafeking door Het is een hard leven hier met enkel koffie en water om de keel te spoelen We hadden een heete dag op 3 Maart toen het garnizoen ten getale van 350 man aan alle kanten door 2000 Boeren werd aangevallen Na een geheelen dag vechtens sloegen wj hen terug waarbij wiJ er 150 doodden of wondden waaronder Celliers hun generaal die door een kogel of een granaatscherf zwaar gewond werd Het 1 68 B 0 4D t 8 08 S ln 8 58 l 11 38 ü nii U 96 1 09 8 09 8 a 1 08 4 U 4 84 4 69 5 18 6 48 6 84 7 08 7 86 8 80 8 48 9 47 le 09 lO U 11 04 B HolludMb ipoor Z Kitn appUaeatUirjji vu dt Oompigal dn Wigou Liti 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 B ll o lllMl 1 e klM Mt b Ul a I TMalaari op i loop In i t g nlMiul wi to OODDl DBN H44 JU 91 10 00 10 19 10 58 11 18 18 16 18 86 18 66 1 1 1 58 8 81 8 45 11 06 1 07 ii i v 11 80 88 9 88 9 4 10 88 10 45 U 86 11 48 18 46 18 65 1 87 1 44 8 80 8 48 4 15 6 49 6 81 7 89 4 19 4 60 6 18 8 08 8 18 5 17 8 88 6 48 8 15 8 4 7 57 6 88 8 01 7 0 7 1 7 86 s 5 8 66 0S 4 10 11 1U6 1U5 18 0 1 80 8 0 8 7 4 00 4 5 4 87 i l 6 81 7 1 7 1 7J 6 a8 40 10 6 6 88 Z Z lo s L60 4 88 t l lO oj g 6 68 a X 48 J 01 6 11 8 64 10 14 l OU 1 o 10 48 8 01 6 11 8 64 10 14 8 80 10 U 10 64 n ii U 13 1M8 8 1 8 0 8 84 4 87 4S 6 81 5 48 7 06 7 81 8 09 8 88 8 46 10 86 10 64 W HumonitatrtK U 1 m klu rtr hUl J B kJT kUjrt U kl au appUmnt Wwgi ff 6 80 I o 1 D II r ff B O H r ïUe Tem 10 14 10 59 18 00 18 81 8 16 8 18 4 88 1 4 11 16 8 8 U S4 8 40 8 8 8 07 10 4 11 47 18 88 1 0 8 08 8 45 5 04 8 84 7 00 B 8 11 08 7 10 7 38 8 86 7 86 7 88 8 48 7 54 8 08 11 6 10 87 10 68 11 01 11 88 Uond 6 80 8 81 T 88 7 60 8 18 Oudow 6 86 A 7 Woerd 6 48 T Utraoht 8 08 7 04 8 11 8 88 6 68 9 89 10 14 11 48 ff Mi 1 43 S OH 8 19 4 I8 4 41 6 48 8 JI 7 00 7 6 8 49 8 86 10 08 10 48 Woerden 6 07 1 85 4 88 9 88 öïtr mJ M 1M Im M 10 48 1118 18 11 18 81 18 61 1 40 1 6 4 18 1 7 84 7 4 J 89 10 07 10 4 11 88 18 8 88 7 47 8 88 0 10 64 10 41 U 8i 1148 18 08 8 1 o 19 1 19 7 de berichten in de Dnitsohe bladen wat ïaohter te kleuren waarin gewezen wordt op de noodzakel jlcheld om de Daitsche Oostelijke grens beter van troepen te voorzien daar de Terhoading met hetgeen Basland deed op zgn grenzen al te ongeljjk was Het is mogelijk maar in dat geval gelieve Z M te bedenken dat men met woorden niet Veel nitricht In deze wereld ja dikwijls de zaken nog meer bederft De Oostenrgksch Hongaarsche delegation zijn bijeengekomen Het ontwerp der gemeenschappelijke begrooting wijst een totaalcijler aan van 357 814 970 kronen het laatste jaar heelt Ben overschot opgeleverd van 789 269 kronen De Oostenrijksche delegatie heeft zich heden geconstitueerd en koos tot voorzitter prins Lobkovitz Deze hield een toespraak waarin hij er op wee dat de Enropeesche vrede bewaard is gebleven al had de OostenriJksch Hongaarsche marine in China te strijden D Duitsch radicalen in de Oostenrijksche delegatie hebben drie interpellaties ingediend betreflende de bemiddeling van OostenriJk Hongarije in het Znidalrikaansch conflict de beweerde schending der neutraliteit door Oostenrijk ten opzichte van de Boeren en de vraag of de minister van bnitenlandsche zaken van plan is aan de Enropeesche regeeringen de inlijving van Bosnië en de Herzogewina bS Hongarije te vragen Verspreide Berichten Fkaukrub Ter gelegenheid van de begrafenis van Lelrancais redacteur der Aurore had gisteren een manifestatie der revolutionnaire socialisten op het kerkhof Père Lachaise te Parijs plaata Er waren gestrenge maatregelen van ordo genomen Vóór het kerkhof werden kreten vernomen van Leve de commnne doch rondom het gral heerschte een voorbeeldige orde Enkele socialisten die roode vaandels ontplooiden werden gearresteerd om later weer op vrfle voeten te worden gesteld De manilestanten droegen allen een bonquetje roode immortellen in het knoopsgat De helper van den maire van Algiers Lionne kwam gistermiddag te Algiers aan Van zijn balcon ol dankte hö zijn vrienden voor hun geleide Bij die gelegenheid werd een vrouw die oproerige kreten uitte gearresteerd Lionne protesteerde bjj den commissaris een woordenwisseling ontaardend in hevige ruzie en beleediging van de zijde van Regis rechterhand volgde Lionne werd achter slot en grendel gezet en zal terechtstaan wegens beleediging van een ambtenaar in functie Oonda Uoozdnoht Nianvarkeili a paUe aoHerdun M EotlordamD Botterdam AlUn n 4 48 6 80 04 T U 7 88 4 68 5 41 6 01 6 61 5 11 04 f 6 17 10 86 7 88 7 48 Botterdam Beun Rotterdam D F Rotterdam U Oipelle Hieuwerkerk Uoordraoht ftonda De antisemietische burgemeester van Algiers Max Eégis is Zaterdagmorgen te Marseille en den avond van dien dag te Parijs aangekomen Geen incidenten vielen voor Niettemin vermoedt men dat de Jodenhaters van zijn tegenwoordigheid zullen profiteeren om opnieuw op te pjjjien 7 18 8 87 8 41 7 88 8 S8 7 9 118 7 68 9 14 7 8 9 08 9 1 Oouda Soetermaer Zag Voorburg Haga W Haga yoorbaig Zoete m Zeg 6 68 p S f u o 9 07 HMulUtlrf op a ii iif laa nat snukaBd ortM garnizoen verloor 2 offieieqni 20 gesntlvelden en ongeveer 30 gewbndén Een opgaaf dest ds door de Engehichen gedaan over de Boerenverliezen en naar t heette ontleend a n het dagboek van een dokter hg de la Bey s kommando i eldede gesneuvelden en gewonden aan boerenzijde op niet meer dan 63 Een nieuw drama in de omstreken van Chartres Het stadje Champdl op 3 kilometer afstand van Chartres nog onder dan indruk van de vreeseljjke misdaad te CoraUcez is opnieuw in opschudding gebracht door een geheimzinnig drama Twee oudjes de echteliederi FiUeaux Ronellé beiden meer dan 70 jaren oud zgn dood in hun tuin gevonden de man lag uitgestrekt onder een boom en ziJn Ijjk droeg aan den hals sporen van verworging do vrouw werd dood uit een meertje opgehaald De meeningen omtrent den loop van het gebeurde zijn verdeeld enkelen zijn van opinie dat de oudjes vermoord zijn anderen werpen de hypothese van zelfmoord op waartoe slechte financiëele verhoudingen aanleiding gaven Wij lezen in de rubriek Van den Haagschen toren in de Middelb Cf het volgende Wij hebben het id de laatste dagen niet met het weer getroffen Voor het jaarge tijde was het koud en guur en al scheen het zounetje biJ tnsschenpoozen overdag tegen den avond was er geen sprake van buiten zitten of zoele lente temperatuur die tot wandelen nitnoodigt Dit verhinderde echter velen niet om een bezoek te brengen aan de door Prins Hendrik plechtig geopende pier te Scheveningen Ik ben er ook eens gaan kjjken en ik moet zeggen het wandelhoofd is werkelijk een aanwinst voor onze badplaats Het is er vrger meer ongedwongen dan in het Kurhaus waar iedereen deftig en statig doet de muziek die er ten gehoore wordt gebracht is minder klassiek dan de stukken door bet Philharmonisch orkest gespeeld en door den lagen entreeprijs ziet men er een gemengd publiek wat ook uiet anders dan tengo de van de algemeen ueerschende stemming kan werken Als een afdoend bewgs voor het succes van het Wandelhoofd hoorde ik vertellen van een engagement dat daar ter plaatse was aangekomen Mijn zegsman die anders doorgaat voor een grappenmaker was hier echter in vollen ernst Nu ik heb hem op zgn woord geloofd en beloofd het over te brieven daar ik het als reclame voorde zaak veel eigenaardiger en pakkeuder vond dan lange advertenties van de opening in tegenwoordigheid van den prins der Nederlanden Biedt het Wandelhoofd dus een divertissement meer aan geheel onschadelijk is de pier niet Men is nl bevreesd dat de afvoer van hetgeen in de keuken op den pier in zee wordt geiforpen het badwater zal verontreinigen Thaffs verdwijnt alle afval en wat dies meer zij door een drie meter lange pijp in zee Dit belet evenwel niet dat deze vuiligheid bij vloed strandwaarts gedreven wordt en de badera er wel eens last van kunnen ondervinden De Vereeni 10 0 48 11 8 d J 8 01 8 88 17 9 68 l 6 8 18 w 10 08 8 84 ï 10 17 8 88 E F 10 8 8 48 8 5 9 4 10 18 10 84 10 46 11 16 11 87 e O D U 1 1 MSTItDlU ia nu lood 8 11 8 819 88 10 80 10 5 18 08 1 10 8 88 8 86 4 07 4 48 6 8 I 88 8 48 9 1 lO i 10 80 10 87 11 08 AmaLW 8 01 8 68 9 U 10 10 11 04 18 48 18 87 1 67 8 S8 4 i 4 67 5 88 5 4 44 86 10 8 11 08 11 47 11 5 Kmt 0 8 lü K la 87 10 86 11 1 1 08 1 111 8 1 8 40 4 87 1 6 46 6 01 8 10 SO 11 18 18 08 18 14 Va t C 8i 7 15 8 10 8 88 8 18 81 U 18 18 87 18 60 8 8 8 10 8 84 4 46 8 08 81 7 0 8 10 86 48 koMl W 6 84 8 47 7 80 8 86 8 45 80 46 11 80 1M l 8 40 8 88 8 4 6 00 8 81 8 88 7 16 8 86 8 40 10 08 loudi 7 08 7 81 8 18 l 10 18 10 8 18 81 1JI8 8 8 88 4 18 4 84 47 7 07 7 64 8 0 19 10 97 11 88 ging tot bevordering van den gezondheidstoestand alhier hee t zich er dan ook al mede bemoeid en den heer Liefland het gemeenteraadslid on ontwerper van het Wandelhoofd om advies gevraagd Tot dusverre is van hem nog geen antwoord ingekomen maar ben ik goed ingelicht dan zullen er algescheiden van dit advies nog andere deskundigen gehoord worden Hoe aangenaam het ook is op een wandelhoofd rond te flaneeren en hoe verheugd de aandeelhouders in deze onderneming ook mogen zgn met het vooruitzicht op een l oog dividend het gaat toch niet aan dat daardoor het badwater wordt vervuild en ScheVeningeu zijn naam als badplaats zou kunnen verliezen De Vereeniging tot bevordering van den gezondheidstoestand heeft dan ook een goed werk gedaan zich deze zaak aan te trekken üit Antwerpen wordt weer melding gemaakt van een diefsial van diamanten Een handelaar in diamanten die werkzaam was in een fabriek waar reeds meer gestolen was kwam in acht dagen niet op zijn werk De patroon ongerust geworden liet de trommel openen waarin de diamanten werden opgeborgen die aan den werkman waren toevertrouwd De inhoud bestond slechts uit 22 steenen inplaats van 33 De dader is voortvluchtig Te Veenhuizen werd dezer dagen het vaartuig van een schipper die in staat van faillissement verkeert in beslag genomen en aan den ketting gelegd Tengevolge daarvan is de man buiten verdienste wel heeft hü per dag f 0 60 als bewaarder doch dit wordt hem eerst later uitgekeerd Teneinde het in nood verkeerende gezinwed r in het vrge bezit van het vaartuigte stellen worden un gelden bijeengebracht door de verpleegden in de Rijkswerkinrichting bedelaars ïandloopers I Geen natuurlijk product der aarde is zoo verwaarloosd en zoo weinig geacht als veen schrijft de Amerikaanfthe consul te Weenen Toch bevat het een goudmijn voor wie er het nut uit weet te halen dat het kan opleveren Door zjjne geschiktheid als brandstof is het tegenwoordig van bijzonder belang nu de prijs der steenkool over de geheele wereld zoo hoog ia Voor Nederland dat zoo vertrouwd is met dit product van dec bodem zgn de opmerkingen van den consnl toch zeker niet zonder belang Voor Amerika dat uitgestrekte voenbeddingen heeft van 10 tot 40 voet diepte z jn ze uiterst gewichtig Met anthraciet kan turf niet vergeleken worden om een zeilde hoeveelheid warmte voort te brengen is een veel grootere hoeveelheid brandstol noodig hetgeen de vervoerkosten grooter maakt Doch het zal ongetwijleld mogelijk worden veen zoodanig tot kleine blokken te persen dat het anthraciet in het huishouden en in de ngverheid kan vervangen Reeds zgn in Oostenrgk werktuigen vervaardigd waarmede deze kostbare stol gemakkelilk kan worden gedolven In vele bedrijven is veen dan ook reeds aangewend In Oostenrijk wordt een kunstmatige houtsoort gemaakt zoogenaamd veenhout ol turthont De voornaamste eigenschap van dit hout is dat het in vochtigen grond gaandeweg harder wordt ten gevolge van de vorming van kalkachtig aluminimemhydrosili caat Het is uitatekend geschikt voor straatplaveisel daar het volstrekt geen stol geelt geluidloos en zeer duurzaam is Blokken van natuurlek hout zgn daarenltegen niet voldoende tegen het weer bestand en krimpen spoedig Turlhout is ook uitmuntend geBchlkt voor spoorwegdwarsliggers Schroeven spgkers en klampen raken er zoo stevig in vast als in het beste eikenhout Houten dwarsliggers rotten in een natten grond maar vocht maakt turlhout slechts harder Alle soorten van hout van wilgen tot eikenhout kunnen hi deze nieuwe stol zeer goed worden nagemaakt en in streken waar veen bij de hand is opent zich nu gelegenheid voor een wiost evend bedrijl STADSNIEUWS GOUDA 21 Mei lüOl Ten Raadhnize dezer Gemeente werd heden middag aanbesteed het onderhoud der kaaimnren gedurende 1901 Ingeschreven werd door H W Hooit te Gouda voor 1 2980 W A Verbrugge te Waddiniveenv 2913 J j Duim te Gouda voor 2628 J H de WUda te Gouda voor 2373 sa W Bokhoven te Gouda voor 2250 De volgende circulaire is aan hh Musici hier ter stede toegezonden Mijnheer I Hierbij hebben wiJ de eer U kennis te geven dat is opgericht de Orkestvereeniging Euterpe Directeur de heer André van Dantzig en noodigen wij U beleeld uit als wwkend lid te wülen meewerken De vereeniging stelt zich behalve het ernstig instudeeren en uitvoeren van Orkestwerken ook ten doel het doen optreden van Eersterang Solisten Wil vestigen er Uwe bijzondere aandacht op dat om iets werkelijk grootsch tot stand te brengen de samenwerking van alle muzikale krachten in Gouda noodzakelijk is Onze directeur ia gaarne bereid alle verdere noodige inlichtingen te verstrekken Mocht U soms dnor buitengewone omstandigheden verhinderd zijn Uw ieer gewaardeerde medewerking te verleenen zoo verzoeken wij O beleeld maar dringend daarvan schriltelijk kennis te willen geven aan den directenr Markt 62 In het W V M wgdt Emil Coenders een schoon en hartelijk geschreven artikel aan de nagedachtenis van wglen zijn vriend en medewerker Martinns Bonman waarin hg zoowel den mensch als den kunstenaar met vereering gedenkt en waaruit wjj lezen dat Bonman alweer het plan voor een nienw dramatisch stuk had opgevat en wel Frimutel eveneens een tekst van Coenders Hg eindigt aldus Vaarwel Tinus slaap in vrede verre op het kleine kerkhol te Gouda in de schaduw onder de bloemen en kransen die u dekken spoedig vergaande bewijzen eener lielde vriendschap en dankbaarheid die u nooit zullen vergeten Was ich in dir besessen In dir verloren hab Wie sollt ich s je vergessen Eh selbst ich ruh im Grab Atjeh Uit Magelang schrijlt men aan het Batav Nbl onder datum van 2 April Ongeveer 4icht weken geleden konden wg in de Samarangsche bladen lezen dat een sergeant majoor van het tweede bataljon inlanterie te Magalang een poging tot zellmoord had gepleegd Door spoedige tusschenkomst van een militair geneesheer was het bg de poging gebleven Van dezen zeilden sergeant majoor had men kort te voren vernomen dat hij een Eoomsch meisje wilde trouwen waarbij hg belemmering zou hebben ondervonden van de zijde van den Roomsch katholieken geestelijke ter plaatse die zgn overgang tot den Eoomsch katholieken godsdienst als voorwaarden tot het huwelijk zou hebben gesteld Deze bijzonderheden werden later ontkend zouden althans geen aanleiding hebben gegeven tot den mislukten zelfmoord Thans is men te weten gekomen dat de ongelukkige den morgen vóór de droevige daad een groeten bundrl stukken rechtstreeks aan den Gouverneur Generaal zond waarin hg zgn grieven had uiteengezet en de oorzaken welke hem dreven tot het zoeken van den dood door eigen hand Het onderzoek hier ter zake gehouden moet veel aan het licht hebben gebracht dat minder aangenaam voor den betrokken chef is en daaruit zou blgken dat wel degelijk de belemmering van het door den sergeantmajoor voorgenomen huwelgk van den kant zgner superieuren den ongelnkkigen man tot ign daad van wanhoop zou hebben gebracht Nu zijn grieven hoewel niet langs den gebruikelijken weg ter kennis van den landvoogd zgn gebracht bestaat er veel kans dat deze zaak geheel opgehelderd zal worden en waar noodig recht zal worden gedaan Rechtszaken Door de rechtbank te Arnhem is behandeld de zaak van een 5 tal beruchte kwartjesvinders die in de treinen tusschen Amsterdam Utrecht Arnhem en Ngmegen reizende medereizigors door middel van valsch kaartspel geld trachtten al te zetten Eenigen tgd geleden was de marechaussee er in geslaagd het vgltal te arresteeren De leiten aan de beklaagden ten laste gelegd zgn de Volgende De beklaagden J Thegssen K M DeLeeuw en C E Krummeicb kooplieden te Amsterdam zetten op 26 Januari in eentrein tusschen Utrecht en Venendaal denarbeider G J Scbulte uit Lochem f 10 enf 6 at Bekl £ M De Leeuw en A Lange kooplieden te Amaterdam wisten met David Vet op 24 Jan in den trein tusschenArnhem en Utrecht den student in de theologie Wilhelm Weber te Utrecht een horloge met ketting en insigne al te zetten IIL Bekl J Kroet en C E Ernmmeich kooplieden te Rotterdam en A Lange maakten op 28 Dec 1900 tusschen Zevenaar en Arnhem den kassier E Siepman te Rotterdam een bedrag van f 310 afhandig IV Bekl Theijsse en de Leeuw zetten gP 10 Jan tntsclien Utrecht en Amsterdam den beurtschipper C Boelhouwey te Maarasen f 30 af Bekl Kroet wist 17 Dec 1899 tusschen Nijmegen en Arnhem 1 502 50 machtig te worden van den slager J Hendrikste Arnhem Bekl Kroet en Krnmraeich wistenzich in Juli 1900 meester te maken van eenobligatie van 500 Mark Pruisische Staatsschuld van Julius Hesseler De 22 getuigen die in deze zaak waren gedagvaard slachtollers der l klaagden marechaussee conducteurs e a werden allen gehoord Het O M eischte tegen ieder 2 jaar gevangenisstral op grond dat listige kunstgrepen bewezen waren NIEUWE DASSEN Glacé en Stolhandschoencn voor DAMES en HEEREN A vAiv OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teiephoon o 3t Beurs van msterdaiii Vrkrs Slotkrs 8 7 Vi 98 91 A l lit 81 l l 84 60 96 1 6l 7V DS 84 27 100 ao i 8 S7 410 1 51 loiV IS 98 lOl i 181 62 UflV 111 81T 1S8V 1 100 Hl S6l 104 8Vl 10 811 140 87 108 7 i 94 1041 811 ai Vi lOSV 104 so MEI CfEDiftL Nu Cort Ked yf 8 aVi dito di o ditc 3 dito dito dito 3 tioNOiR Obl Gouill 1861 98 i ÏTALIB Iaaohruvitigl86S 81 6 OosTSHK Obl ia p pierl86S S dito in zi vorl888 ft Po TUQA L Obl mot eoiipoti 8 dito ticket 3 lu l ANli Obl Binnenl 1894 4 duo ÜBODaa 1880 4 dito bi Roths 1689 4 dito b Kop 1889 90 4 dito in KOud leon 1883 8 dito dito dito 1884 S Spawjb Perpet nrhuld 1831 4 TUbKBiJ Gepr Caur leou I8V0 4 G K euing serie 1 1 Ooc leöiiiii serie C ZDit Arft Ui V obl 189ï Alittxoo Ob tuSoh 1890 fi Vrnkzubla Otil 4 Out fp 1881 AVBTBKDAH Obligatien 1896 3 BoTTBBDAU Stoil leuu 1894 S NlD N Afr H indelau asiid Arondi b Tab My Certifioateii DeliMaatacbappij liito È i n Hypolheekb pmidhr 4Vi itlt Mij dorVorBten aaod b Gr Hypotheekb pandbr 4Vi Nedfirlaodarhe bahk aaitd Ned Handaimaatfiob uito N W k Pao Hyp b pandbr 3 Bott Hypotheekb pandbr 4 i Ütr Uypotheekb dito 4V OosrrBNA Ojst HoDR baok aaod Rdsl Hypotheekbauk pandb 5 A MBBIKA Ëqut hy poth paadb 4 Maiw L Q Fi Lii Q eert 6 NsD Holl IJ Spoor w Mij aBnd Mjj tot Expl T St Spw aand Ned Iiid Spoorweg m aaud Ned Zuid Afr Spm aand t dito dito dito 1891 duo 4Vi luusSpöorwl 188 7 89 A Ëobl U Zuid ItBl Spnmij A K obl S PoLiTH Wareohau Weeaen aaQd Kubl Gr RaBi Ballisoho dito aard Futowa dito aaad 6 Iwuig Dombr dito aand K Kurik Ch Azov Sp kap obl 4 dito dito oblift 4 Amerika Cmt Pao Sp M obl 6 Cb o b North W p C t aand dito dito Win 9t Peter obl 7 Denver It Rio Or Spm cert T a lUinoiB Central obl ia goud 4 LouisT tt NaBhTÜli Cer v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp a S MiSB Kansas t 4pGt pref aand N Tork OntaB o Weat aand Ponn dto Ohio oblig 8 Oregoo Calif Ie hyp in goud n St Paul Minn Ie Manit obl Jn Pao Hoof tjjn ob ig S 101 108 10 99 100 1171 117V lOP 84 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 Oajtada Can South Chert r aand Vin C Ballw 8s Na Ic h d c O AmBterd Omnibus Mij aand Rottord Tramwe Maats aaad Nio Stad Amsterdam aand 1 Stad Rotterdam aand 3 BnoiK Stad Antwerpen 1887 J Stad Brussel 1886 S i HoKG Theiaa Begullr Geselscb 4 OOSTIHB Staataleenig 1880 8 K K Oo8t B Cr l880 8 SrANJX Stad Madrid 3 1888 N D VPT B z ATb Spoel oert Ontvangeo de iNouveauté s IN ZOMEBMAITTELS JapoMstolTeu D SAMSOM 36G Staats loterij 5 Klaaae Trekking raa Dinsdag 11 Mei Ko 818 13068 en 8 091 inder ƒ 1000 No 37 9 038 8881 eo l 00l ieder 400 No 7897 9161 14178 14848 en 18tl8 iedei 200 No 8SS 1474 1967 8848 8781 7098 7641 tl49 8807 9686 U017 U344 18878 18880 1794 17580 17797 m 18416 ieder ƒ li 0 Prijzen van 70 218 8510 1771 8768 10903 13800 168 8 1 83 S6 9701 89 71 UllO 83 16440 19009 304 309t 58U 8 11861 13911 lg 43 19148 18 3897 5977 8890 66 88 59 69 19 3369 84 96 11316 141170 16614 98 445 3 88 99 8966 11465 16 16739 19816 673 3666 6064 V05S 98 14115 84 19366 718 66 6338 9311 11616 3 16801 19576 813 8741 6367 9490 10 70 4 l 4 1002 63 6431 9537 95 14898 98 19653 4 3844 90 47 11830 H 06 17078 19894 10 3961 6655 9735 64 68 178S1 19907 1188 77 89 68 T6 15033 6 44 237 80 714S 9859 1194 15104 17677 47 48 4137 9S 7 19103 17 17737 80068 82 6S 7J04 9910 13831 153ól 17896 80118 Ittl 4263 94 18 38 15368 1794 k 30506 43 93 7308 40 41 6i 18174 30 1542 4357 7484 lOlM 18438 78 79 35 43 70 7568 10KI4 12 47 96 97 64 67 4431 7616 63 18639 1 461 14893 30608 61 45 77U 99 12946 16508 18419 8 1786 4607 7980 10178 13091 15629 58 91 8077 91 87 8 13191 15880 18517 96 90 4884 95 10408 7i 18627 0719 2187 50k 8384 65 136U 81 40 96 3309 57 37 84 34 16DS4 44 86 31 88 47 10586 49 16118 67 94 3415 54J3 841 0638 egf 57 18810 30840 i502 6593 8 0764 81 7 39 809 6 I 5685 8548 10881 13768 161830 63 91 Se Kksje 4e Lü t 15 09 m I 15105 70 No 4J49 70 er alt Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 31 Mei 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prgien waren voor ie kwaliteit 33 ae Jcwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 30 2de kwaliteit 28 3de kwaliteit 23 cent per halt tCl Stieren redelijk aangevoerd Handel voor alles stadig pnjshoudend VERSCHEIDENHEID Nadat de directies dertramwegmaatschapp en in Albany da eischen der stakers hadden ingewilligd zjjn de gQmoederen totrnst gekomen is het werk hervat en de stilte er weergekeerd De troepen zjn weer naar hun gjirnizoenen gedirigeerd Te Groede is Zaterdag door de jnstitie nit Middelbnrg een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van den dood eener op 16 dezer overleden vron Deze zat met een voerman op een wagen ïoen de voerman nit een flesch bier dronk vroeg de vronw ook te mogen drinken Hjj gaf baar toen een andere flescb die zoo is na gebleken carbol bevatte De vronw is na een hevig Ipen gestorven Het eerste ongelak in het Alpenseizoen is Zaterdag in de Tristan vallei voorgevallen Twee beambten der Anglo Austrian Bank de heeren Joseph Kolarez en Alfred Scbranzhofen die beproefd hadden den Peilsten te beklimmen zijn nitgegleden en van een hoogte van 750 meter neergestort Hun Igken die verbonden waren door een tonw zjjn gevonden door graaf Wimpffen Eergisteren is bü t station Eist een soldaat die dienst deed als geleider van dienstpaarden van Rotterdam naar Arnhem achterover uit een bagagewagen geslagen Met gedeeltelijk verbrijzeld hoofd werd hiJ opgenomen De ontboden geneesheer gaf geen hoop op t behoud aan zijn leven Terwijl de loodgieter Gerrit Jansen knecht van den lood en zinkwerker J Van der Worf op de R Kath Kerk te Deventer aan bet leien dekken was ha hij het ongelak naar beneden te vallen D dood trad onmiddellijk in Burger ij ke Stand GEBOREN 16 Mei Leo Maria onders G B E Terhor t en J C Zandvoort 18 Johanna Maria oudem J Bruijstens en H van der Kroef Elisabeth ouders J Wildschut en P W den Haag 19 Susanna ondeb A M Wassing en J Mikkers Pieter aders W Roepers en A deKruijf 20 Hendrika onders G Brouweren J Vermeulen 21 Jan ouders M W van Eossum en N van Erk OVERLEDEN 17 Mei K de Haan 1 m 18 M WoUers huisvr van J Slobbe 62 j 20 J Snatetie 63 j