Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1901

Donderdag 33 Mei 1901 40s e Jaargang fiOüDSCHE COURANT iSieuwS en Adverientieblfid voor Gouda en Omstreken Iclefuon Su kt De itg ave dezer Courant geschiedt dagellijks met uitzondering van Zon fen Feestdaglen Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berelcend iiaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De pji ijs per drie maanden is 1 25 irancjpost 1 70 f I II Alzonderlijise Nommers VLIF CENTÉlji Ttnld Tiatonutelllii ParUs 1900 Grand Prix ADVERTKNTIEN EE BIEDT ZICH AAN EEN Dienstbode P G als TWEEDE MEiü Goed kannende naaien ol in een klein gezin als MEID ALLEEN Brieven adres Wed P D du JONG te Waarder aelsroecLers STEEUSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Biedea aan om thans te planten prachtige Variteiten van CAGTDS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien totde vont intreedt VERDER HET BEKENDE INfilECTEIV CIDEII dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vrachten onschadelijk is Liter f 0 50 V Liter f 0 80 Vi Liter n 50 FBMSCHE STOOMVEEVEEIJ IS 1 chemische Wasscherlj TAM H OPPEHIIEIMËR 19 Kruiskade Sotterdam öebrevetoerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepit Toor GOUDA de Heer A VAN OfS Az Speoialiieit voor het itoomeii en verven vaii ftUe Üeerenen Damesgarderoben alsook alle Kinderfjoederen Speciale inrichtii roor het toom d van plnohe mantelB veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden Daar d nieawste en laatste methode geverfd TUnty t WondMbtlstD in de geheels wereld bekend ea geroemd Oaovertroifen middel tegen alle B o r a t l o n r L e r e rHaatzlekten eni Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle liektegeTallen met goed gerolg Jaan te wenden l rüS perflaCOB ft 1 per post t I IS TUuty s Wondifialf bezit een alsnog oDgekonde geneoBVraoht ea heikame werking Maakt meestal Ike pijnlijke n gevaarvolle operatie geheel overbodig Met dese zalf werd een 14 jaar oud voor ODffeDcesltjk vehoDden beengezwel en onianKs eeo bijiia sa Jaar kankeriyden fenezen Brentit genezing en verzachting der piJDea bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per poet f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotlfeker HENRI SANDERS Rokin 8 Amsterdam W tr gwn depot n beitellc meu direct aan dieSchuUenapothelti dei A THIKRRY in PrcRrada bel RoMticli Oeaterreich G elisTQ iiroipectui te antbieden by het Centntl De t Sander Bokin 8 Anuterdam EEMIEFOT W TEEL Hen wordt verzocht op t NGRK te letten OIT Hit MiOiïim TAK M RAVENSWAAY ZONE QOBINOHBM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes v n vijf iwee en een half en een Ned erna met vermeldinti ran Nommer er Prga voorzien van nevenstaant iMork volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoetiuK van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz WESTIAISCOE BÏP0TBEEKB4NR gevestigd te s Gravenhage De BANK verkoopt 4 pCl Pandbrieven in stokken van 1 1000 f 600 t 100 en 1 50 tot den koers van 99V Verkrijgbaar te Gouda bij de Heeren MONTIJN DOKTLAND De Directie J HOOFT GEAAPIiAND J A VIN EEPBBS BOÜAARDS Handheld f 00 Koloiiiale Wei ving b j het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZBS jaren Aaiilireiiggeld TWINTIG € ULOE l Hen melde zich aan yrlJicUllger $ en sniUUepUehUgen met onhepaalA verlof bü den Commandant van het Koloniaal WerdopOt te Harderwijk o bij eender plaatselijke of Garnizoens Oommandanten IfMIUUepUtiMIgeu onder de icupeuen bij hnn onmiddeliyken chef Van do uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepót en MET GOBDFIlfDSS der aaagenomenen gezonden aan hnnne FAMILIËN f fOfOS aan hnnne CREDITEUREN 1 IS Totaal f ttSSO w m n w wm Mutut Gerteeah algemeen anbevolvn Met C rc DlplDRia en Qoud Bel rOotidc PRAEPARATEN VAN I Onfnn i arnoh demwitkrachtig enventerkendtijNA WlJNtegtniwaklc VgUlllfl Ci l vviiv loowcl bij kinderen al volwaswaien jfebrekaao MÜuat alechti plJ 9 vertering nuwhoofdpijn ter versterking na ilekte of kraambflü koort e0 hare gevolgen QUINALAROCHS FERRUGINEUX m het bijionder tetjen floedeebrek Blc cht kwalen van Krltlicïieil teeftijd ent Verkrijtjbaar ia Hacoa a l iO eb L U Flk f Kf JlCSfl voedzaam verflterkend aangenaamvaniniak vlaordafielijwchgeb alk V v vooral voor kinderen xwakken en klleractiUgegettellea tm aan t be velen Als geneeakrachtlge drank bij stoornissen der sptJiverterln iors anen ca dlarrhée ook voor luigelintjcn en kleine kmrferen I njs per but ft M Kgr 1 70 j J HflC ƒ0 90 4 i Kgr O ÖO Chemisch zuivere M AlIrQlltlrf r speciaal voor Kindervoeding Qi buMco A U Kgr 0 90 nciKauiKcr klt o 6o Ktrr r o ja if Asthma Cigaretten I Hel rooken cener hal ding YOJt de hevigst aan r o Vel e Cignèttc ti Toldojendc ter btctrijn aanltUlccl vka Aathma etc Ia 4 ó Söc UBó Tamarinde Bonbons rr SrcI S S l röiA S voor kinderen bcwijicn de Tamarinde Bonbons van KKAEPI IJIfN i iIOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam u Trij per dopsje O QO en 0 60 Qa 1 tn 1 a Ir Pa cf 111 i ilg jme crkend 19 het BESTE huismiddel OalllllalVia9UIICT ïjF IJoeat verkoudheid en KcBlpiJn bet is een alijmoplosaend en veri m P fteschjcs verkrijgbaar Prijs O 2 i raéparat H pan KRAEFEtliïl HOLH te Zeist alUn ii aiiqiMHen waarop rh naam ett ItattilteetetUKg f i frkrfjjfbaar MJ ttt m§9êiêjtpotha trt e DrogitUn KRAEPELIEN HOLM Jlofleveranciers ZEIST A jy aend en veri4 mlfi d mlildel bij ultnemendbefd luuluitend in per fieschjc Singer ItaalmacMuet zgn voorbeeldig in constractie en afwerkingJ Singer MaalmacMnet ziJn onmisbaar voor hnishondelijk gebrnik en nijverheid Hunger Maalmachliiei zijn in alle takken van indnstiiie de meest gezochte Singer UlaalmacMne zijn ongeëvenaard in werkvermogen en dnnrzaamheid Slngtr Xaalmachine zijn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricbt gratis ook in bet nioderne borduren SIITGEH MAATSCHAPPIJ GOUDA Lange Tiendevreg 27 Het groote aantal zenuwkwalen van Eflnp j hoofdpiju ar tot do voorifgaaDdelMaUekeneii va apoplexie bersenboroerte toe trou r oog iCeeda alle mlddelea door de medliotaa wetensohap aangewend Kent aan den nlenwen tUd komi 4a eer toe dat aij door bet gebrnik maken van den eenvoBdinten weg namelük Ungs de liold eea pbyelologliclie ontdekking Eedaan beeft die na bonderdo proe emlnEeu thans over de zebeele wereld verbreid Is en terwijl alfrn vetensehapmlljka kringen de boogste belangstolDag wekt tevens eeae weldaad blijkt te tljn voor da aan sennwkwalaD li 6ande mensoliheid Uete geueeswijae Is nltgevoDden door den geweien Officier van Qeiondbelt Dr Bornan WelBHmann te VÜBhofen en bemat ou dn on dervmdiiig opgeduan in eeua 0 Jarlge mcaktijk n r i riiiiS4 liln r vnn li t hoofd nratml per ilnv wnrtlen dnnrfoegeaebUtt ai fr n d r de bald oniniddellUfc aan hvt leuuwjceatel medoai d eld Het den feaeesvUsa werden werkeUJk sohitterende raeultatea vctkncea an bU maakte aooveel opgang dat van een door den nltvbader gesetareven werkje 0VEA zenuwlijden en BEROERTE fears voorkomlsg en Hnesing binnen kortaa tqa reeds de Vle dmk verachanen is Dit boekje bevat niet alleen vor bet gravU publiek verstaanbare verkluringen omtient het weren der nienwere tlierapie en de daarmede lelfa iu waiihoplgn ovalleu vm krpgeu uilwerking maar ook vindt men daHrin weten ohajipelIjke verhiiiideltugQii mt de nicdUah Itlnilen die aan deze geneeswijie gewijd 7iJü toomade sraobrift van tal vdii getnt oobrlfteuvRQ hooggeplaataUgeDeexkuudigHn onder welke P tténiérs med dr profasser sa do polikliniek ts PsHji rus RouBsmont ID StainBrelior mad dr prahiiioBrend BSncdhe r san liot krankllnnigen Deitlcht da Charenton SanltllttrathOr Ootin taStellln Qrois nann mad dr arrond arts taJdhUnsBn Dr P Foreitler geneeitiBer direcleur VSh bat bospltaai la Agon Gehulmrnth Or Scherlni kaataal fiutsnfols Bad E Nt Dinea mod dr genseihecr dlrtateir dar gilvano tharapsutiaatio Inrlehting vaor isnuwlllders ta Parijs raa St Honoré 334 Contul ven AachBnbaoh med dr tg ZnrTa Dr Buabaoh arrfind arts da ZIrkaltt Olar laBiu it hoM med dr Ie Weonen Dr C Bongaval ta La Farrléra Eurg lid vaa dan CeMSil Caatrat d hvoiias et de Santi In Frankrijk en vele andeteu Aan allen wier s enawBe lel meer ot minder Mtv 4 n la r mh rarcnmiiBBd K nawMebtlKlieid lijden waarvan dakenteekenen liJn enroniaoka heordpiln nil rahiB lohela heefdpijn blosdandranfl iroote prikkalbaarhsld gajaagdhsid slapelooshald llehaniell ka onrait en onb liageli la teastand verder alle ileken die door beroerte letrollaa weide m nog lijden aan de gavolgen duüran iooats verlamminges oavarmoaan tot spraken rware tongval moelsnjfe slikken attJDiald dar gnwrlohtan mst vnortdurende piln plsalssllfka iwakta vanwskking van getiqugen ant en gij die reeda onder geneeakandlgs behandeling geweest ilJn maar door de bekende mlddelan als onthoudiiigsen kendwaterknnr wrijven electrlseeren stoomlooi of zeebaden KWa geneiing of Imlglng hnnner kwaal gevonden Imlf Ing I annaarto behandeling geweest ilJn maar door de wrilven electrlseeren stoomlooi of aeeb heboen en ten slotte alj die vreca seToelen voar bera rte nlaütoe reden hebban wagens Tersohljnselen als ilsh aanhnudend anntlg vaolea vardoovinfl la bat baeH hsofaalla si daltetlglisld llkkerlnóan en donUr worden voor da ongsn drukkends pün ondar hst vaeriiooH salsisa U da eoroa het voe sn van krtebaling in sn hst slapga van handen sn vesten aan al daie drie oategóriln nn nttwIUdarii sla ook aan Jongs Isjes lljdsnde san klisktuoht en kratirtalooshaii Mk an geioade islft aan Jenaa paraonen die veel mst het hoefd werken en geestelijke reactie willen Toerkomeo wordt dringend aangeraden aich het boven vermelde werkje aan te sobaffen hetwelk op aanvrage kestehios ea minoo ver Bonden wordt door Amflterdnm door M CLEOASI A Co HeÜlgeweg 43 VB van SAKTBIV KOLFF Apotheker Korte Boofstaog 1 I OBRV FOKTOAT Ondegracht bij ds Qaardbmg K Sft h onie tentoonstelling Is do l p vrelasnsMMn Boha aanea KUveren nVudnOle hefcroond vtreem i viiKir fOltTOW Ondegraclit bil di Op de longatB kygiennisoh medtcinalo tentoonstelling Is do I p 1 d or da Uedlacbe Tnrl asot de KUveren nvudnOle hefcrooi Oer tfroga Erfotg w unên l ittent H Sloltw irrangsn hat AiUut lu rar uhiêdwitn umrthimen Jfachahmunffen gBgebm Uut kêuft dthir ani$rt tt la eharf6i H oUmt Bur wn uM Jtreet oM in tolchêa £ lt§ahêiidiuHita Éi étnaa unêtrfUktit wtt MbBMUhaadj uuithSnit IfL as fwtoHrtw iwrf ZeugniMe éntk ml ftmm Warnung S Patent H StoUen kkmmmim DIJKGRAAF en HOOÖHEEMRADEN van HÜNLAND zijn voornemens ook namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Dellland en van Schieland op Zaterdag den In Jnni 1901 des voormiddags ten elf uur in het gemeenlandshuia van Rynlaud Breestraat no 59 te Leiden in het openbaar bij enkele inschrgving te besteden I Het vièijarig onderhoud van den WIERIKKER of pRIN8ENDlJK en aanhoofWg heden Bestek No 152 DelVoorwaarden liggen ter lezing op deSecrelttiriën der drie Hoogheemraadschappente Lalden Delft en Rotterdam alsqiede biJden dpzichter C Zaal Azn te Bodegravenen zg n verkrijgbaar ter Secrbtarie van Rijnland te Leiden tegen betaling van f 0 25 pdr exemplaar terwijl nadere inlichtingenjvordfn iverswekt door den Ingenieur van Éijnlènd in t geiiie nlandsMs voornoemd De insQhri ling ilje ten juwen op Z aiterdag dentin inlUi 1901 ïdob voormiddags ten t i n nr bezortdj zgn in eene gesloten bus l eplaatst in hit i iemeenlands hnis ovenverineld i Ili jLsJDiiN 11 M i 1901 j Dij graaf ha l ooghellmrad fa vail Rijnland BEÉT D VBI S Dijkgraaf 1 p bbei ni yau bee ekom i Secretaris t 1 Wlft zeipr iyn ïür lèhtë Elkel CaCau l 4 optvangen Mmen gestald eo na vel pnBtneinlngenTMden handel gnomen ondo des naaiJ dea litvindem Dr Mlohaelis v p de beste machines in het w£ ld nsmd étabblinenunt vaa Qebi ptoll rwrbk tt Kralen tlKha J pTl2lcÈteII Bikel Cacao a vierkanten bniaen Bete Sikd Cacao ia met melk gAmit Mme aangename gezond dmk toot dageiyksoh gebruik eed t t theatapila v a t poeder root een kop Chocolat Als geneeakriditige drank bi geval van marrhee dechts met water i gebmikeD VerkiUgbaar bQ de voorajanat H 1 Apotheksn u p It Kft V Ki prolbuqe t S0 e 0 90 d ÏÏsT QneraalvtitcgenivoordigK vq Keder land Juüut MattenModt Amiiterdajn Kalvetstriat lOJ F O IKK OPDB SCHIEIDAMMEfi GEITEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar bift M PEETER8 Jz N B A ls b wiji van eehthaid ia oaoliat en kurk iteeds vooriten van den naait der Firma P HOPPE GEEU BETEB adres voor alle soorten SCJÏOJSJfirjïiJK als bet Noordbrabantscli Sckoen m LaaneninagaziJB Kleiweg E 30 tegenover de Kleivvegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle rejiaratién en aangemeten werk Zenuw en Siaaglijders Tordt Bit orertDiging als een werkelgke hulp iin den nood het boek I aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart wordt dit boekje franco per ppst toegezonden door iBLOEPOEL S Boekli Zaltbommei Oonda Druk tan A B£ NKMAN Zd o 8509 II BuiteDlaDdscb Ovèrjiiéhl tH 1 De Brit che regeering heeft het no6dig goachl de itilte te verbreken en f en belangrykehoeveelheid oorlogsnieuvrs mf e te deolea of doo te laten Het treffendst is het nieuws olntrent Botha s opttedeit in hetj oosten va Triuisvai l ten zuiden dor DelaKoa l jn Cie eraal Sir Bindon Blood die tegei h m te ve de tréU schijnt I hetnpiet met bwl te kunèen kl Hspelen I I ond4il al de n P V de Éii elschen gendmeu al bim laagdurige geforceerde Uiarichenj hun oyarwinoi gen en roofpartyeii li blran de Boejtl even sterk ziJ koiien met kanonnen opligen i nneer men denkt I dat liet laatste n ik gescliut hun ontnomen is mi toonen liunljonverai dheid door her Jhaalte aaDvallen wanneer hun tegenstaii derstiich met de oop Vljtien hen eindelijk gehuil en ontmqAligd êa gedemoralisèeid e b bben t i W it of er eigenlijk in de buurt van Erifielo en Carolina gebeurt kn Men wü ons ond4nks de lange teiegranimeb mg niet goed v uor stellen Genoegzaam bijjkt wel dat het er den iEngelsëhen niet goed gaat maat hoe de u jZaken zich precies toegedragen hebben is iniet duideiyk Het officieel overzicht door de Kaapsche regeering uitgegeven omtrent den toestand in Mie kolonie is al zeer weinig bemoedigend Hoewel de aiits iteiten tuun best doen om luch tigjes over de zaak heen te glijden blijkt er uit boe jammerlijk het den Ëngëlschen met al hun troepenbewegingen mislukt is om den opstand te onderdrukken of de invallers weder het land uit te jagen Het is onder die omstandigheden duidelijk dat een berekening als van de Daily Mail dat de oorlog in Augustus zal uit zgn geen l aut ot wal raakt Noch in den Vrijstaat noch in Transvaal noch in de Kaapkolonie denkt iemand er aan de wapens neer te leggen Hel rapport uitgebracht door de colonne Bullock die alweer pogingen heeft gedaan om het gebied oostelijk van Pretoria van Boeren te zuiveren toont duidelijk dat Botha den strijd kalm maar met vasten wil voortzet In den Vrijstaat staat op elk punt dat de Engalschen naderen een Boerencommando gereed en in de Kaapkolonie was de toestand nog nooit zoo ongunstig voor Engeland als thans Dat blijkt wel het best uit het merkwaardige rapport omtrent de militaire operaties in de Kolonie Het Ëngelsche departement van oorlog FEVILLETOX E delijk Saamgebraclit 33 Hoe komt men aan zulke dingen i men leeat wel eens iets dergelijks de kleine kranten steeds om stof verlegen maken zich van zulke over het geheel zeldzame voorvallen meester en hoe stuitender ze zijn des te liever Nu begint Richard s verstand de zoo wonderl k geprikkelde phantasie te weerleggen en niet zonder gevolg De Berlynsche droscEenkoetsiers dat weet het kleinste kind vormen een menschenktasse die veeleer sympathie dan argwaan verdient Arme duivels die in weer en wind hun zuur verdiend stuk brood eten jaar in Jaai uit Us s abrutissent tant soit peu zooals Daudet of Zola zouden zeggen met de jaren krijgen ze eea zekere stompheid over zich die hen tot hunne stomme rossinanten doet naderen nlaar verreweg de meesten zijn tevreden en eerlijk eerlijk I geen schenders en moordenaars neen neen Hg is zelt half gek geweest met zich iets dergelijks in t beelden Ala hij weer onder zijn gasten verschijnt merkt men niets aan hem Want dat de opgewekte vrooUikheid van voorheen ontbreekt valt niet op wijl men een vriendelijk gelijkmatig en rustig byna phlegmatiek bestaan van Eichard Seemann gewoon is En zoo bl n hij tot h den laatst vertrekken p maakt de legersterkte bekend in Zuid Afrika op 1 Mei enl raag m i die opgave gelooven dan was het EngelMllie leger toen sterk 219 416 man dlieileUde opgave meldt dat er op ditn datum 4§n gesneuveld of gestorven aan bekpra jii wondon o ziekten 14 978 man en géwoii 17 209 man Bovendien waren 47 739 ub invaliden uit ZuidAfrika huifiwaarti gekWerd En als om de rouiaclitigheid dier cijfers goed te doen uitkomeif deelt do Daily Mail mede dat heti aantal Boeren in het veld niet meer kan bed agen tienduizend Tienduizend Boeren tegenover 250 000 Ëngëlschen en de Kaaptmoiiie zoowol als de beide republiken ziJn itel jk in der Boeren macht De Wet gaal waarheen hjj wil Botha en Sch alk Burger trekken han commando s samen onder pen rook van Pretoria Dat is Engeland s sjicces na 18 maandenoorlogvoereus in Afri a Twee Fransche niinisters hebben weder eens redevoeringen gbhoudou over de tegenwoordige toestanden in FraiiLiyk De ecrsle de rainibter van financiën Oaiihiux heelt te Mamers op Zondag 1 1 de daden van het tegenwoordige kabinet verheerlijkt en er op gewezen dat het getrouw is gebleven aan de taak het door het volk toevertrouwd zich den naam waardig makende die dat volk het had gegeven Ministerie tot erdediging der republikeiBSche insteUingen Tot nu toe heeft het aan alle aanvallen op zijn beleid weerstand kunnen bieden en mocht het triomfeeren over ziJn vijanden die altijd gepoogd hebben de daden van het ministerie voor te stellen als gevaar voor de veiligheid van het land opleverende hoewel het door het totstandbrengen der Wet op de vereenigingen de Drank wet en de Wet op het successierecht getoond heeft s landsbelang behoorlijk te begrijpen De minister eindigde met het uitspreken van den wensch dat bij de eerstvolgende verkiezingen de repnblikeinschen camlidaten hun programma zonden samenvatten in deze woorden Vrede bezuiniging hervormingen iu democratischon geest in de Republiek ten behoeve der rcpublikeinsche stellingen Do minister van justitie Monis heeft op denzelfden dag bijgewoond en feest te Saint Emillon gegeven door la mutualitè scolaire van het arrondissement Libonrne en zich daar lof hooren toezwaaien door Berniqnet prefect van het departement de la Gironde Een der aanwezigen Raynal verklaarde er prjjs op te stellen naast den minister op het feestmaal te kunnen plaats nemen den dag na de o waardige aan den gast s morgens om half drie de hand gebchud heeft en wel en men toone mij den beminnelijksten gastheer wien het niet evenzoo verging met een lichten zucht van verademing l ij is dezelfde steeds dezelfde hetzij een heer ot een dame zijn opmerkzamen afscheidsgroet ontvangt natuurlijk iets beleefder bij een oude excellence dan bij een zijner jonge volontairs van het kantoor of het technisch bureau maar dit is ook het eenige onderscheid Rita van Uechtrita vergeldt hem zijn koele vriendelijkheid met woeker dat is een trtiKcl dat ze steeds in voorraad heeft wijl zij het bijna altijd behoeft Bijvoorbeeld t enover een vereerder zonder voldoende mateneele basis wiens attenties ze geaccepteerd heeft tot het haar tijd voorkomt langzamerhand een eind aan de zaak te maken omdat ze toch tot niets leiden kan Wat het haar echter heden kost naar het oude middel te moeten grijpen en ditmaal volstrekt niet in ernstige atweer maar alleen om geen schade te lijden om in het beste geval weer te lokken wat haar dit kost daf weet zij alleen Een ding echter belooft zij zich plechtig wanneer zij haar doel tóch no bereikt dan zal Richard Seemann ook voor dit uur voor den bitteren bodem in den over het geheel zeer matigen vreugdebeker van dezen avond betalen I Greta en Greta s mama hebben op die twee den heer des huizes en juffrouw van Uechtritz telkens weer eens scherp acht gegeven en wel met geheel verschillende wenschen Do kleine zou zich uit louter trots en gelijkhebberij zooals ze zelve meende slechts verblijd hebben wanneer ze üts bemerkt had dat haar bewering van voor Jm waaraan hjj had blootgestaan s op dat feestmaal mede aanwezige tor Trarieux liet zich in gelijken geest uit In zijn antwoordtede eide de minister ief men de schoolgaande jeugd moest beduiden tot welke schoone resultaten onderli o samenwerking kon voeren en ten sljftte dronk hij op de demooratie en de jeoéd die geroepen i om de verwachtingen va de republikeinsche regeering in Frankrijk eenmaat in vervulling te doen komen tt I Het schijnt dat de Spuansche overheid dilijiaal niet zooveel druk op de kiezers uitoefent als bii vorige verkiezingen Golp me i weet alle corruptie die aan het algeineeue kiesrecht zoo licht vastkleeft in Spanje welig opgeschoteu j De kamerverkiezingen vallen precies uit zooals de regoeriiig dat verlangt en de invloed van de kiezers op dah uitslag der verkieziug is niet meer dan eene coniedievertooiiing Nu moge de druk dien het liberale kabinet op de kiezers heeft uitgeoefend iets minder geweest zijn dun vroeger de conservatieven wel hebben nuttig geooidoelll dit bewijst alleeu dat 6 de liberalou van Spanje tegen al te sterke middelen opzien óf dat zjj voor zicU het niet uoodig hebben geacht met zoo n vreeselijk sterke meerderheid voor den dag te komen Maar eene meerderheid hebben zij verkregen en dit knui wel van te voren worden voorspeld Als Silvela of een ander conservatief aan het bewind was gebleven had met evenveel zekerheid oen conservatieve kamermeerderheid kunnen worden verwacht Aan het Ohiueesche gebaspel komt nog geen einde maar men is althans zoover dat er over het eind het vertrek der Christelijke soldaten gesproken wordt De opperbevelhebber van al de troepen graaf Waldersee zal naar verzekerd wordt niet direct naar huis gaan maar eerst Japan bezoeken om over Amerika terug te koeren Het dool is den Mikado te bezoeken en ook Mc Kinley De Duitsche Keizer vindt dat natuurlijk goed tegenwoordig is het overal hoe meer reclame hoe beter Veel crediet bljkt Japan niet te hebben of het geld moet in het Oosten der wereld veel duurder zijn dan hier De uitgifte is aangekondigd van 6 millioen yens aan schatkistbons tegen 7 pCt in een half jaar aflosbaar en bestemd om te voorzien in de kosten van den veldtocht in China heen had kunnen bevestigen liij moeder Niobe ware zulks integendeel oorzaak eener hevige ergernis eener zware teleurstelling geweest Niet dat ze zich daarover niet zou hebben laten troosten Greta was nu toch werkelijk nog te jong Maar daarom juist vond de knappe oude dame Walch het heel goed wanneer rn het huis Seemann voor een wijle alles nog bij het oude bleel Op de huisreis in het rijtuig zeide zij tot haar dochtertje e moet toch toegeven Greta dat je van avond bjj de Seemann s groote dwaasheid verkocht heeft Er is geen sprake van wat je bcweerdet O ik weet het niet mama zeide Greta eigenzinnig Wacht u maar een paar dagen geef hun tijd de kaarten te laten drukken dan zal blijken wie gelijk heeft Weer werd mama Walch heftig wijl ze zich in de valsche positie waarin ze lich bevond niet anders wist te helpen Valsch was haar positie omdat over den wensch dat het Walch sche ouderenpaar met Richard s moeder verbond tegenover het kind natuurlijk nog niet met zooveel woorden gesproken werd Ik had werkelijk niet gedacht dat je zóó dom waart Greta zeide ze nu tegen haar dochter Ecn zoo verkeerde partij voor Richard aan wien wij allen hangen alsot hij tot de familie behoorde Spreek er althans niet over wanneer ge niets beters te zeggen hebt Maar u zijt er van begonnen mama hield üreta vol niet gemakkelijk tot zwijgen te brengen als ze was weliswaar zacht maar toch nog zeer goed hoorbaar Doch mama deed als had Verspreide Berichten Phaskkiji kTe Algiers is gisterea voor de variatie weer eens een duel gehouden wegens persquaesties tusschen twee redacteuren en er werden vier kogels gewisseld zender eenig resultaat De administrateur der Figaro Périvierheeft den Raad van Toezicht een proces aangedaan in verband met het voorstel te behandelen in de algemeens aandeelhoudersvergadering van 24 dezer om hem zijn ontslag te geven Da heer Périvier meent dat het voorstel onwettig is niet alleen doch de vergadering ook conform san de statuten van de Figaro Koningin Ranavalo van Madagascar zalbij haar aanstaand bezoek aan Parijs alshoudster van het grootkruis van het Legioen van Eer door den president der Republiek ontvangen worden De eer draagsterte zjjn van het grootkruis deelt Ranavalomet Koningin Wilhelmina en de KoninginMoedor Do orde heeft op het oogenblik 61 vronwolüke leden DuiTSCHLAND De inkomstenbelasting opbrengst in Pruisen wordt voor 1901 zeventien millioen hooger geschat dan over 1900 Te LUneburg in Hannover is een openbare politieke vergadering ontbonden door de politie omdat een der woordvoerders sprak van Pruisische kleptomanie In Pruisen is uitgemaakt dat indien ouders weigerden hnn kinderen te laten inenten de autoriteiten geweld moesten gebruiken conform aan de wet van 1874 betrekkelijk de verplichte inenting Een politiseerend kleermaker te Bazel die zich in een brief aan een vriend afkeurend had uitgelaten over de politiek des keizers is door de rechtbank te Straatsburg veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens majesteitsschennis Leve de galden vrijheid van gedachte en hulde aan de onfeilbaarheid van Wilhelm II1 Gboot Brittannib De Amerikaansche millionnair Andrew Carnegie heeft een bedrag van twee millioen pond sterling 24 millioen gulden geschonken om studenten in Schotland geboren gratis onderwijs te doen verstrekken aan de universiteiten Ëdinburg Glasgow Aberdeen en Sint Andrews Een commissie zal het geld beheeren ze niets gehoord om voor t oogenblik althans weer eens van hot thema af te komen dat gelijk ze merkte nu eerst eens grondig met juffrouw Greta moest worden behandeld eer men van haar beter inzicht kon verwachten V j Toen s morgens na de feestelijkheid Richard Seemann maar weinig later dan anders in zijn bureaux verscheen overhandigde een der jonger heeren daar hem een klein jiakkct papieren met de bemerking dat dit de verlangde nadere inior matien waren omtrent een zekere firma in Weenen De jonge chef sloeg er een blik in en moest zich eerst herinneren wat bedoeld werd Spoedig echter was hij op de hoogte en stak nu met een teeken van bevrediging een en ander bij zich Als hij dan in zijn werkkamer aan tafel zat kwamen deze papieren tamelijk spoedig aan debeurt om te worden onderzocht Het was hetmateriaal in zake de firma Laudacher en bestonduit verschillende brieven afschrilten der aanvragen en de antwoordgi daarop in originali eenige gedrukte prospecten kranten eu becijferingen De schrifteUjka aanteekeningcn waren van de hand van een met de buitenlandsche correspondentie belast kantoorbediende van het huis Seemann de afschriften waren copiedn van brieven door hem in deze aangelegenheid geschreven en de ingekomen antwoorden lagen er bij Richard knikte terwijl hij las voor zich heen Werdt vervolgd