Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1901

78 6 88 1996994 87169 6 1936418898 196 916489 1962116608 33 16636 68 i m6 67 19741 19849 171 19984 17 78 2003117634 20116 17841 84 179 0 2021918061 80854 6 20141 18339 79 44 0627 61 9 18445 20860 46 20911 70 61 18626 4 18116 6664 wJ STs ïiliw Jb V i UsYro sT 8 8 4 89 4 64 6 16 6 4 8 18 7 08 1 06 j 1 1 1 81 4 1 18 84 18 4 1 80 8 8 8 61 4 08 y 1 68 rl 6 6 7 11 T 86 8 81 8 88 08 4 S8 8 40 g g 8 60 f p C8 9 8 9 46 8 64 8 0 0S 10 08 AU U m U Blto 6ülHrt l i Op d tninn nj Zmiat Mmiii i 41 6 66 6 01 6 11 6 18 6 87 6 86 6 46 6 89 6 10 7 6 80 7 6 06 f miud g Undugal ntourbUjetton r li 6a U T r i igb r legm iblm TmUprijt H HolUaJiA Spo l Eitr HBiUiinil t 6 17 6 41 6 87 4 46 6 88 6 04 6 89 7 06 7 69 8 8 1 r f 4 S3 6 8 9 46 6 6 48 f 68 6 11I 6 68 1 M 4 69 1 16 6 48 6 84 7 08 7 8 8 0 8 41 9 47 Ift O lO U 11 04 n dl GmftfiM dw Wijmu Liti t X 6 11 7 8 01 8 88 9 17 9 68 1 66 10 18 10 48 ll li 8 18 10 08 8 84 10 17 li8 C lO J 6 49 7 57 8 48 8 69 9 4110 19 10 84 e O U D A A lISTItDAH t1 nra nuil 8 11 8 8 9 88 10 80 10 6 18 08 1 10 1 86 8 66 4 07 4S 6 6 6 8 48 9 81 lO i 10 80 10 87 11 08 i mst W 8 01 8 68 9 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8J6 4 H 4 67 6 80 6 46 6 44 9 85 10 8 Tl OS 11 47 U 6 lAmitC 8 1 1S 9 87 10 86 11 1 1 08 1 1 p 8 1 8 40 4 11 11 6 46 6 01 9 8 10 0 11 16 U O U 14 ZatanUg heeft de Turksche miniiter van bnltoilandHhe zaken zich naar den raad der gezanten te Konstantinopel begtven om ben mee te deelen dat de Sultan itUes desapproaveerde wat geschied was in verband met de poE qaae8tie en dat hy bevden gegeven had de vreemde postadmiiiotratiën vrü te laten vn t n 6 8J 7 16 8 10 8 46 9 18 9 81 U ll U J7 1 6 S 1 S IO 8 84 4 4 6 06 81 7 0 8 10 9 88 9 46 kna W 6 84 47 7 80 8 9S 8 41 9 80 9 46 11 80 18 48 l U 8 411 8 88 8 49 6 01 6 81 8 S 7 86 8 86 9 40 10 06 1 MiH 7 08 7 81 8 18 9 10 9 89 10 18 10 8118 61 1 88 1 61 8 i8 4 18 4 34 6 47 7 07 7 64 8 08 10 87 11 88 4 41 6 4 Si 7 00 7 66 8 4 7 84 9 8 r 18 16 7 14 7 48 n 9 89 10 0 f 41 11 88 6 18 6 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 11 3 11 48 U O 6 07 4 8 0 9 87 10 8 ll U 18 06 H i 6 8 6 68 8 17 10 86 48 7 08 J M 8 80 11 06 9 65 10 8 11 18 U l BINNENLAND De Eerste Kamer zal Donderdag eu Vrfldag ïoü noodig behandelen de Schipperawet Mantwet en andere gereed zjjnde wetsontwerpen De Kamer zal niteen gaan tot na de verkiezingen en begin Jnli de nog aanhangige belangrijke wetsontwerpen aan de orde stellen Mr Bloembergen Kzn lid van de Kerste Kamer der Staten Generaal Maandag in den Haag gekomen ter bywoning van de vergadering ter hervatting der werkzaamheden is Maandagavond in de Gravestraat op straat door een beroerte getroHen Door de politie opgenomen overleed h j kort daarna Idti liJk is overgebracht naar de woning van zijn schoonzoon den heer Jurriaan Kok op het Prins Hendrikplein De heer Bloembergen was eerst kort geleden door de Staten van Friesland tot lid der Eerste Kamer gekozen ter vervanging van wglen den heer Bergsma Alvorens naar dat college te worden afgevaardigd was de heer Bloembergen jaren lang lid van Gedeputeerde Staten van Friesland Zjjn stollelijk overschot zal naar Leeuwarden zijn woonplaats overgebracht worden om aldaar te worden ter aarde besteld De Beriynsche correspondent van de N K Ct meldt het volgende omtrent de heerlökheid die prins Hendrik dezer dagen in Mecklenburg heeft gekocht Z bestaat uit de twee landgoederen Dobbin en Zietlitz fraai gelegen aan het Krakower Meer en heeft behalve groote akkers en weidevelden veel kostbare bosscnen met overvloed van groot en klein wild De koopprijs was 1 760 000 rak De Koningin bekeek het statige heerenhuis dat op een kasteel Igkt en in den laatsten tjjd verbouwd en van allerlei gemakken voorzien is van onder tot boven In Mecklenburg hoopt men nu dat de Koningin mot haren gemaal voortaan vaker iu Mecklenburg zullen komen Uit Schwerin wordt gemeld dat H M de Koningin en Z K H de Prins Gemaal voornemens z jn in de helft der volgende maand liet verbluf Kabensteinleld te verlaten en naar Het Loo terug te keeren De heer Gleichman heeft het volgende schreven gericht tot de leden der Tweede Kamer Door droevige familie omstandigheden verhinderd persoonlijk afscheid te nemen van mijn medeleden zij mij vergund n langs dezen weg op het hartelfkst dank te zeggen voor het vertrouwen en de welwillendheid my geschonken Da jaren als voorzitter van de Kamer doorgebracht behooren tot de gelukkigste van mSn Jeven Ik beveel mij in uwe vrlendelpe herinnering aan en blijf met oprechte erkenteljk heid Uw dv dr GLEICHMAN s Gravenhage Mei 1901 Gouda Moordrecht dooi T l Hiottwerlrerk t l Cpello aotterdam M 86 7 44 RotterdtmD P Rotterdiin B Eotterdu Boirn Rotterdam D P Botterdsm M Oapalla Hieuwerkerk Uoordrecht Boada i Allen 1 Qoudi Zeienh Moero 6o toraiaer Zeg Voorburg i Hw 6 80 6 81 7 88 7 60 Oudew 6 86 Woerd 6 48 lllrwlil 6 08 7 n4 8 11 8 83 Ulrecht Wo rlsn Ouila Qoudi Den laatsten schok die door een ongeluk hom in zijn huis overkomen aan de reeds wankelende gezondheid van den heer J van Kerkwgk werd toegebracht heelt il e afgevaardigde van Zierikzee niet doorstaan Gisteravond maakte de dood een einde aan zijn lijden Zijn parlementaire loopbaan is te bekend dan dat daaruit zijne handelingen en redevoeringen met name die voor landbouw en platteland behoeven te worden aangestipt en ook is t overbodig zijn flgnur en zijne manieren in s lands vergaderzaal te herinneren De overledene wgdde zjjn werkzaam leven aan al wat op ngverheid spoorwegen en electriciteit betrekking heeft Van verschillende spoorwegmaatschappijen was hij bestuurslid of commissaris o a van de Ned Ind spoorwegmaatschappu Nog tot voor korten tgd nam hij aan de Kamerzittingen deel en men weet hoe hg verleden jaar nog niet geheel hersteld in de Kamer verscheen om zijn stem vóór de Leerplichtwet uit te brengen Het bewijs van vertrouwen en erkeutelykbeid dat kiezers van allerlei staatkundige zienswijze in het door van Kerkwijk vertegenwoordigde district hunnen afgevaardigde in December jl op zijn 70sten verjaardag aanboden is tot dusver eenig in het leven van een volksvertegenwoordiger Het kostte van Kerkwjk dan ook moeite en het was voor hem een zwaar offer onlangs te moeten besluiten zich niet meer verkiesbaar te stellen voor hot Kamerlidmaatschap dat hiJ gedurende bijna iO jaren met groeten ijver en onbezweken trouw heeft vervuld In de Zaterdag te Groningen gehouden algemeene vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond bleek uit het door den Secretaris uitgebracht verslag dat het Verbond in ganstigen toestand verkeert Het aantal leden bedraagt thans 1515 Besloten is om bil wijze van proef gedurende een jaar een gereorganiseerd orgaan uit te geven en dit toe te vertrouwen aan eene door de commissie aan te wijzen uitgever De benoeming van een redacteur zal aan het hoofdbestuur worden overgelaten Tot lid van het hoofdbestuur werden met algemeene 40 stemmen herkozen de hoeren M Emants en dr C J Vinkesteijn en werd gekozen eveneens met algemeene stemmen de heer Jacobson Tot lid der commissie van beheer en toezicht op de Tooneelscbool werden met algemeene stemmen benoemd de Ueeren dr F L Abresch Simons en A Ising Bij acclamatie werd aangenomen een voorstol van het hoofdbestuur tot gedefltelykeverbouwing van het tooneel in de Eooneelschool De volgende algemeene vergadering zal te Rotterdam gehouden worden Op voorstel van den heer Hom werd nog besloten aan het hoofdbestuur op te dragen een onderzoek in te stellen of door een commissie te doen instellen in hoever een ondersteuningsfonds voor oude artiesten mogelijk is Gemengde Berichten 9 67 10 86 10 66 11 16 11 08 11 18 11 80 10 18 10 68 11 8 11 80 11 1 11 86 48 3 II 1 1 4 i i j t 88 16 40 1 6 1 46 1 3 18 81 18 6 Te s Graveland hebben Zondagmiddag een troep opgeschoten knapen uit Hilversum bg den caféhouder Hennipman in het café het Bechthuis nadat deze geweigerd had hun te tappen omdat ze blijkbaar beschonken waren alles vernield De politie slechts uit 2 man bestaande was niet hg machte het oproerig 12tal te betengelen waardoor vele klappen werden uitgedeeld Een der oproermakers kreeg znik een slag op zp hoofd dat schedelbreuk ontstond en hjj in bedenkelijken toestand verkeert Met flinke hulp van de burgers mocht het eindelflk gelukken elf jongens in arrest te nemen en in verzekerde bewaring te brengen één ontsnapte De burgemeester nam hen onmiddellijk in verhoor waarna ze werden losgelaten en de verwonde overgebracht naar de K K ziekenverpleging te Hilversum De veiling bij opbod en afslag van hot buitengoed Oud Bussem van den beer Tindal heeft gisteren opgebracht f 291 004 Op 28 Mei heeft de eindveiling plaats De milicie n huzaar L die Zondag jl uit de trein tiel naby het station Eist is eergist rmiddag in het militair hospitaal te Arnhem overleden Zondag morgen ontdekte het machine personeel van een trein voorby Sloterdyk een man op de rails die toen de trein tot stilstand was gebracht verklaarde zich opzetteiyk daar neergelegd te hebben De man die later bleek uit een gesticht te zgn ontvlucht werd in een 3e kla3se afdeeling geplaatst doch toen men hem te Halfweg wilde afgeven was hy verdwenen Er werd toen getelefoneerd en de man werd nu te Sloterdyk aangehouden en ongedeerd in voorloopige bewaring gesteld Als een bewys van de toename der bevolking aan den Langendyk moge t volgende dienen In 10 jaren tyds is de bevolking der openbare school te Sint Fankras byna verdubbeld trots de oprichting eener bgzondere school Tien jaren geleden telde de school 79 leerlingen t Aantal leerlingen der beide scholen is thans meer dan 200 waarvan 145 de openbare school bezoeken De nieuwe huizen telt men er dan ook by tientallen Op de eergisteravoud in het Paleis voor Volksviyt te Amsterdam gehouden en druk bezochte meeting om te protesteeren tegen de gruwelen door de Engelschen in ZnidAfrika bedreven spraken achtereenvolgens de heeron Janson oud vrederechter te DuUstroom dé Kapenaar Du Plessis de heer Andriessen lid van het comité Boersma Coetsee en Rovers Ten slotte lichtte mr Verkouteron eene motie toe daarby sterk afgevende op de houding der Nederlandsche Regeering in de Zuid Afrikaansche kwestie maar met alle waardeering oordeelende over hetgeen zy voor de stamverwante natie heeft gedaan In de motie wordt met alle kracht geprotesteerd tegen de barbaarsche wöze van oorlogvoeren en de vele schendingen van het oorlogsrecht door Engeland verder wordt betreurd dat de Nederlandsche regeering niet reeds dadeiyk na het uitbreken van den oorlog eene onzgdigheidsverklaring en oen verbod van uitvoer van paarden en krygabehoeften heeft uitgevaardigd dat zg niet zoowel bg Engeland als bg andere mogendheden heeft gesprotesteerd tegen de schending door Eigeland van de conventie van Geneve en van de bepalingen derHaagsche conferentie en dat de leden der StatenGeneraal zich niet bg adres tot de ledeu der vertegenwoordigende lichamen van de andere staten en speciaal tot die van het Engelsche Parlement hebben gewend Eu ten slotte wordt te kennen gegeven de wensch dat de Nederlandsche regeering vooralsnog gebruik makende van het recht haar door de Haagsche conferentie toegekend by Engeland de noodige stappen zal doen opdat de vrede in Zuid Afrika worde hersteld met behoud van de volkomen onafhankelgkheid der beide republieken Deze motie werd met luid applaus aangenomen De justitie te Amsterdam is bezig met het onderzoek in zake de valsche bankbiljetten van f 40 Behalve H en S zyn nog in voorarrest zekere D en R De eigenaar van do drnkkerg in perceel 106 de heer L E is ook herbaaldelgk door de justitie gehoord De heer E beweert dat de in beslag genomen lithographische steen waarmede de bankbiljetteu kunnen zgn vervaardigd niet is gevonden op zyn inrichting maar op de kamer van den voortvluchtigen Gnstaaf 8 Biykens bekentenis van den te Rotterdam aangehouden 8 den uitgever der valsche bankbiljetten van f 40 gemerkt J Q 3444 dd 22 Februari 1900 heeft hg behalve bet reeds in beslag genomen biljet in de afgeloopen week nog een tweetal dergelgke bankbiljetten te ï trecht uitgegeven en wel één in een vlaeschwinkel en een ander in een sigarenwinkel Naar wordt medegedeeld werd in hot geheel voor f 20 000 aan valsche biljetten in het bezit der verdachten gevonden Een ontzettend drama is Zondagavond te Kent afgespoeld Een Engelsche onderofficier de sergeantmajoor Butler gestationneerd te Woolwich verzocht zgn vrouw even bg den kruidenier te willen aanloopen Argeloos niets kwaads vermoedend verliet zg haar woning Nauweiyks waren er vyf minuten na haar vertrek verstreken of een dertienjarig meisje snelde gillend het huis uit Een jongmensch dat haar staande hield en vroeg wat haar scheelde kreeg nauw verstaanbaar ten antwoord dat haar vader op haar geschoten had Byna onmiddellgk daarop zakte ig ineen Na zich overtuigd te hebben dat zorg voor het meisje gedragen word snelde de jonkman in de aangednide ricliting en kwam Butler kalm zgn sigaar rookend op straat togen Butler bevestigde de woorden van zyn dochtertje maar gaf zyn verwondering er over te kennen dat zy nit de woning ontvlucht was Ik dacht dat ik haar net als de andere vyt doodgeschoten had r 86 44 8 14 8 17 86 9 14 lO U U 46 8 81 il IMO 6 41 J 10 87 7 47 8 07 8 5D 8 6 9 8i 10 46 U O U IT J 46 llitl 11 48 f 16 9 46 10 81 9 18 10 6 11 16 11 67 Voor de komst der politie die hem gevangen nam toonde hg geen lust om te ontsnappen De politie vond de vier kinderen dood op bed liggen en in de gang het lyk van een zuigeling Men hoopt dat het ontvlodn kind herstellen zal D misdaad wort bedreven met een revolver die in huis Ditt zes ledige hulzen gevonden werd Omtrent ie aanleiding tot de misdaad tast men nog in het duister Butler leefde steeds gelukkig met zyn vrouw Hy is gepensionneerd had een en twintig dienstjaren achter dan rug en nam in 1881 aan den Boerenoorlog deel Verleden jaar was hy te Dover gestationneerd waar hy om overplaatsing naar Woolwich verzocht wat hem werd toegestaan Terwyi het huis doorzocht werd wandelde Butler met den commissaris van politie buiten op en neer Hy legde geen berouw aan den dag en zei dat hy alleen apyt had over het feit dat het ontsnapte meisje in ellende moest achterbiyven De leeftgd do vermoorde kinderen wisselt af tusschen twee en elf jaar De politie is te weten gekomen dat een van Butler s naaste familieleden in een krankzinnigengesticht is opgesloten geweest S L V schrgft in het Utr Dbl Naar aanleiding vaA de nit Karang Sago de kampong naby Painan bezuiden Padang waar het eclipskamp der Nederlandsche expeditie was opgeslagen ontvangen berichten kan het waarschgniyk worden geacht dat de uitslag der waarnemingen belangryk gunstiger zal zijn uitgevallen dan de verontrostende aanhief de zon was tydens de eclips gedeeltelgk bewolkt zon doen vreezen Niet alleen toch zyn de coronafotografieën gelukt en daarbg is een reeks genomen met het fotografische objectief van Steinheil behoorende aan de sterrewacht te Utrecht en met een opening van 260 mM en een andere met het uit Amerika door prof Ngland meegebrachte objectief behoorende aan het United States Naval Observatory waarmee eveneens zeer groote corona beelden worden verkregen doch ook de fotografieën der spectra van corona en chromosfeer zgn genomen kunnen worden Hiervan is het hoofddoel wat betreft de corona het bestndeeren van de zg corona Ign een streep in t groen die zgn naam heeft gegeven aan een vooralsnog hypothetisch element het coroninm Dat ook van de chromosfeer het spectram gefotografeerd is kunnen worden belooft een nieuwe bydrage tot de kennis van de bestanddeelen dezer buitenste laag der zonne atmosfeer en van den physischen toestand waaronder zg verkeert Wat van het niet gelnkte het meeste moet worden betreurd valt moeiiyk te zeggen Kiet alleen heeft de prisma camera geen diensten kannen bewgzen een instrument voor deze eclips expresselgk aangeschaft en waarmee zeker de moeilgkste details in de spectrogrammen hadden kunnen worden genomen ook de polarisa tiemetingen van t corona licht zyn door wolken gestoord Deze metingen die ten doel hadden na te gaan welk deel van het corona licht temggekaatst zonlicht is hadden een bydrage moeten leveren tot de kennis van t wezen der corona Zoo is t ook met de warmte metingen door middel eener uiterst gevoelige thermoznil De gevoeligheid der instrumenten die by laatstgenoemde metingen hadden moeten dienen en die de resultaten zoo on hebben verfraaid als alles gunstig geweest was die gevoeligheid maakt dat ook de minste stoornis elke meting te onvertrouwbaarder doet worden De Engelschen onder Newall en Dyson hebben t al niet veel beter getroffen In hoB bericht wordt nog gemeld dat de corena den vorm had zooals gewooniyk ten tgde van t minimum aantal zonnevlekkon De eigenaardige vischstaart acbtig vorm der corona en de ligging en grootte barer streamer of uitloopdrs wgzigt zich nl periodiek en scbgnt in verband te staan met de eU jarige periode der zonnevlekken Welk dat verband is ziedaar wat juist de stadie van eclipsen vooral z l moeten leeren xooals zooveel andere duistere punten betreffende de zon door haar verduisteringen moeten worden opgebflderd boe schynbaar paradoxaal zulks pok klinken moge Van Mauritius waar de waarnemer E W Hannder met den directeur der sterrenwacht samenwerkte komen gnustiger berichten In t geheel met Jaillsen en de andere Franschen mede f naqni daar 22 waarnemers aan de werkzaamlH den deel Br werden 62 fotos genomen en Toorts verkreeg men 18N eolden van het pectrum terwyi een kinematograaf het yorschynsel volgde en ook meteorlogische waarnemingen gedaan werden 9 De Oostenryksche Fransche en Engelsche gezanten verklaarden lu antwoord op de verklaring van den minister dat de afhandeling der quaestie in handen banner regeeringen gesteld was en dat zg de mededeeliug van den Sultan niet aan hun regeeringen zouden overbrengen De Duitsche gezant nam de verklaring aan en meende dat hiermede de quaestie opgelost was Zondagmiddag werd een bgeenkomst der gezanten gehouden te Therapia bg baron Marshall om een beslissing te nemen STADSN IEU WS GOUDA 22 Mei 1901 Heden nacht ten ongeveer 1 uur werd de politie gewaarschuwd door L Stolk kapitein op de sleepboot Kitty die de barge van Gonda naar Amsterdam trekt dat de schipper J Schoonenberg van Vlaardingen naby de spoorbrug onder deze gemeente een ongeluk had gehad Genoemde schipper was nameiyk in de tros verward geraakt waardoor zyn rechteronderbeen geheel verbrgzeld was Per brancard werd de ongelukkige naar het gasthuis vervoerd de doctoren Spruyt en de Voogt gingen over tot amputatie van het geheele onderbeen Naar omstandigheden bevindt de Igder zich vry wel De eerste prys in de verloting alhier is ten deel gevallen aan don Hertog te Knilenbnrg die heden de prgs in gntvangst nam Programma der Muziekuitvoering op Donderdag den 23 Mei des avonds ten 7 uur in het Hontmansplantsoen te geven door het muziekcorps der dd Schuttery alhier directeur den heer Joh 6 Arentz Uadetten Marsch J P Souia Ouverture Louise Canivez Walzer La vie en Rose H Salion Fantasie Rigoletto G Verdi Ouverture La Terpsichore Joh Kessels Wnlzer Sobre las olas J Rosas Potpourri Gitana Balfe The Liberty Bell J P Sousa De sneltrein der Staatsspoor van Amsterdam naar Pargs kreeg Zondagavond tnsschen Gonda en Rotterdam een uur vertraging door een defect aan de machine Tot groot ongerief van de vele reizigers werden vele aansluitingen gemist Het 2e bataljon van het 2e reg inf nit Maastricht en het 5e bataljon van het 4e reg inf uit Gonda zullen van 24 Juni tot 5 Juli schietoefeningen houden in de legerplaats by Harskamp onder leiding van den kolonel jhr van der Goes commandant van het 4e reg int aan deze oefeningen zal mede worden deelgenomen door een detachement van de koloniale reserve uit Nymegen en van 28 Juni af door de 3e compagnién van het 8e reg inf uit Utrecht Voor het examen te s Gravenhage gehouden voor aspirant emeente secretaris eu ambtenaar ter secretarie zyn o a geslaagd de bh J J Snel te Moordrecht en F G Bos te Capelle a d IJssel Aan de universiteit te Amsterdam is bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap de heer L P Denekamp geb te Schoonhoven op Stellingen Zkveshuizek Donderdag Hemelvaartsdag gaf de fanfare vereeniging De Kleine Trompetter een uitvoering in den tnin van den heer H v d Ben alhier De tuin was niet erg bezet wat men toeschrgven kan aan het gure weder De Vereeniging speelde evenwel goed zy maakt goede vorderingen hoewel het aantal werkende leden vrg wat verminderd ie Rechtszaken By vonnis van gisteren bekrachtigde de rechtbank te Rotterdam haar by verstek gewezen vonnis tegen K K 25 jaar tuinman te Waddingsveen waarby deze wegens mishandeling en vernieling was veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf 366 o Staats loterij 6 Küuse Trekking tid Woensdag li Usi No 878 9187 lr 8 4 16894 on 18854 ied 1000 No 1696 9480 8866 en 686 ieder 40 No 4861 6016 18896 1 731 14777 en 17798 iedn 800 No 8816 17 6 6S7 6696 6816 8091 18666 15870 18968 en l 82 ieder 100 Prjjuii Tm 70 46 8380 48 9 6708 8668 11732 16606 187 100 3684 86 16 9686 18871 801 8801 4487 7041 9748 89 68 63 8817 88 80 97 18941 16900 818 18 4667 7168 846 ISOLS lOOSS jltJ 68 61 71 61 71 84 86 8086 93 7318 71 98 471 n 4690 37 10041 131 4 170 6a 96 2708 10816 60 840 6J 4780 38 88 H318 OU 3 88 71 61 10370 13196 88 3 4806 7804 10616 30 U 48 37 72 73 18683 818 8300 98 76 11706 14083 91 S3 4980 7941 47 14107 1378 64 6193 8008 08 14289 1484 66 6977 93 10106 11434 68 3430 6389 8906 76 14663 1699 3686 66 6 93 10968 14764 1683 38 6683 839 110 4 14978 86 67 6741 846 i 11296 l 0 3 17U 78 6831 8723 66 78 9 3703 6967 99 11642 82 1888 68 6110 S877 11743 15282 81 98 46 6941 1877 66 1970 3941 6i 9064 11987 78 iOSl 76 68 91 41 16S1S 85 4063 861 9266 12190 86 88 84 6380 9314 1280V 9 98 4114 6i76 07 82 15687 2113 4113 8697 44 12649 16780 nXf 16 667 i Amsterdam 21 Mei 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 21 Mei door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Winstaand Opr aand 35 85 pCt Aand Kon Paketvaart Maats f 525 Weltevreden Exploitatie Maats v bouwterreinen Mgnbouw Maats Granplacer Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse 3pCt Aand 60 107 15V f 236 86 pCt 50 221 192 i 90 69 8 obli Natura Artis Magistra 78 Guarantiekapitaal v d Spaarbank y d Stad Amsterdam Delftsche Bank 2i pCt oblig Maats voor Gemeente Crediét Aand 140 226 Nederlandsche Bouw Maats Javasche Cultuur Maats gew Cultuur My Lawoo Soelingan Tabak Maats Sumatra Cultuur My ex div Koetei Exploratie Maats 2pCt oblig Stadsschouwburg Mg Aand Konmklgke Tabak en Sigarenfabriek v h O Ribbins Peletier Jr ütrechtsche Hypotheekbank 941 Aand f 375 Serie A Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de HoUandsche Manége 2e Serie 4 pCt oblig Maats tot exploitatie van Tramwegen Assurantie My tegen brandschade de Nederlanden van 1846 HoUandsche Brand en Levensverzekering Soc 115j pCt Begrafenis Vereeniging te Amsterdam 40 Amsterdam 21 Mei 1901 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebauk vermelden wy U de volgende fondsen f 625 200 86 pCt 60 f 5 0 Tofm 20 145 255 85 200 216 GEVRAAGD Winstaand Kon Paketvaart My Opr aand Weltevreden Exploitatie Maats van bouwterreinen Aand Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse Guarantiekap v d Spaarbank v d Stad Amsterdam Opr aand Nederlandsche Tram 2l pCt oblig Gemeente Crediet Aand Tabak Maats Soelingan Kon Stoomwevery Nyverdal Ned Westfaalsche Spw Mg Stoomvaart My Amstel Assurantie Comp te Amsterd rand Assurantie Maats AANGEBODEN Aand Vereeniging ten behoeve der 90 pCt f 80 107 i pCt 25 65 25 192è 105 bod 150 50 97V arbeidersklasse Opr aand Nederlandsche Tram Aand Delftsche Bank Dtr Prov Sted Dagblad 5 pCt obl Landbouw Mg Bangak Aand Tabak Maats Soelingan Sumatra Cultuur Mg ex div Landbouw Maats Temoeloes Nederl Scheepsbouw Maats Kon Stoomwevery Nyverdal Gron rgwielfabr v h G Fongers 4V pCt oblig My van Vracht en Pass Vaart Ned Stboot Mg OOKKESPONDENTIE Claddiüs wy achten het beter uw stuk vooralsnog achterwege te laten Hetzou by nader inzien te veel eer zgn voordirecteur van het genoemde gezelschap Rbdactib NIEUWE DASSEN Glacé eo Slufhandschueuen voor DAMES en HEEREN A VAN OS Az Md Tailleur KleiVeg E 73 GOUDA Telephoou Mo at iteurs van Amsterdam Vrkrs Siotkrs 78 i 92 91Vi 9Jl is 90V 81 81 4Vs 607 96 9 T 061 7 ls 93 24 27 4 100 söi 88 8 1 z 76 460 65V z loiv 194 98 V 10 tv z UI 68 z iiov 111 17 168 100 66 661 104 As 98V loov ls 211 1407 8 7 109 94 1041 81 n 108 104 0 MEI RU I AMD Obl Binnenl 1894 4 dito OeooM 1880 4 dito bij Eolhl 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito iu ud teeD 188a 6 dito dito dito l884 6 di iKJB Perpol ohuld 1881 4 riiKKiiJ Gepr OoDv leeu 1890 4 Geo leeoing serie D iilll Al B Rp V oblg 1891 5 MiSiloo Ob It Sob 1890 V SBZUBLi Obl 4 onbop 1881 Amstbbdam Obligatien 1896 3 ItiiTTIlDiH Sted leeu 1894 3 KsD N Kh Haudelii aagd AraBdib Tab Mu OerliSoatea Doli Haatsohappij dito Am Hypolbeekb paodbr 4 Cult Mi der Vorateol aand i Gr Hjpolhoekb pandbr 4 Nederlandaobe bank aand Ked Handelmaatsoh dito N W ï Pao Hyp b pandbr 8 Hott Hypotheekb pandbr 4i i Utr Hypotheekb dito 4Vi I l iSTBNit Ooflt Hong bank aand ItusL Hypotheekbank paodb Eqnt hy poth pandb 4 Maiw L 6 Pt Lien cert e N 11 Holl IJ Spoor w Mij aand Mij tot lip T 8t Spw and Nod liid Spoorweg m aand fed Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dilo 41 1 iTlLIBSpoorwl 1887 B9A j obl 8 Zuid lul Spwmij A H obl 3 i t Li H Warschau Weenen aand llvsl Qr Russ Spw Mija obl 4 Baltisohe dito aard B aalowa dito aand 6 Iwang llombr dtio aand 6 Kursk Oh Azow Sp kap obl 4 ilito dito oblig 4 Ambbika On Pao Sp Mij obl 6 Oh 0 North W p U v aand iiitu dito Win St I eter obl 7 DeoTer Rio Qr Spm eert v aj Illinois Central obl iu goud 4 Louisv Maihiilli Oer r aand Meiico N Spw Mii lo byp a 6 Miss Kansas r 4pCt pref aand N TorkOnlaaiokWost aand l Ponn dio Ohio oblig 6 I Oregon Calif e byp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl Un Pao Hooflgn oblg 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 OtKAUA Can South Ohert r aaDd ViH C Ballw Il Na lo h d e O 101 108 108 9911 100 117 117V 101 84 Amsterd Omnibus Mg aand Kotterd TramweK Maata aaod Bl Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand I Pbisii Stad Antwerpen 1887 li Stad Brussel 1886 t i l foKO Theiss Regullr Geselscb 4 OjBlBKa Stiataleenig 1860 6 K K Oost B Or l880S S ANIB Stad Madrid 3 1868 NlD Ver B Avb 8no l iwrl I Ontvangen de INouveauté s IN ZOMEBMAHTELS JapoiiitoiTeii ö SAMSOM VERSCHEIDENHEID Zondagavond werd een 68 jarig werkman zittende op een stoel in zyn woning op een hofje in de Oranje Plantage te Delft dood gevonden Te Eist Betowe zyn Maandag reeds de eerste partyen stekbessen voor Engeland Ontvangen tegen 12 cents per kilo Te Medemblik is bg het fietsen een meisje van 16 jaren te water geraakt en verdronken Te Amsterdam wordt op 2 en 3 Oct a s eene conlerentie gehouden ter voorbereiding van een congres in het volgend jaar te Pa I