Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1901

40s e Jaargang Vrijdag 34 Mei 1901 o 8510 Geen Kinkhoest Geen Influenza I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Xn Kï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tclersan u 89 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers Vl lF CE TEK rtjb te hooden inzake de z g handel in blankeslavinnen ADVERTENTIE GetroedersSTEElTSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van iACTDS DAHLIA S welke den geheelep Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEE HET BEKENDE INfilECTEN CinER dat dppr bijvoeging an 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen n vruchten onschadelijk is Uier ni 5l Liter f 0 8Ü Liier f 150 Geen Engelscli maar Eclit BOEHEHBEOOD f2 cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Ondergeteekende beveelt zich beleefd jan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS v r Partijen Bruiloften enz Alsook alzoiiderliike schotels eu alles wiit tot het küksvak behoort desvirlangd uiet byievering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinisen Cuisinier Westhaven 182 FRANSCEE STÖOMVEEVEEIJ heiiiiüche W s$cli rl VAN H Ol PE niHEIMËU 1 Kniishaile Rotterdam 8ebrevet r J lioor Z M den Komuc dfT Belgen Boofddepftt voor GOUDA de Hw A VAN OS Az tipecialiteit voor hot toornen en jerven mii tUa Heerenen Dame garderoben alsook lie Kindergoederen Speciale inriohtinu voor het toom n von plnohe mantels veeren bont enz Gordflnen tatelkleeden eni worden iiaar Af nienwite en laatste methode geverfd Wte Keker z n wu d EclitP Eikel Cacao te ontvangen mamm gesteld en na vel prosfiiemingen In den oanddl gekomen ondei den num des ütvinders Dr Miohaelis verrurdigd vf d beste machines in het wfreldbe tabbliaaement van Qebi StoU wwok te Eenlm elsclM Cikel Cacao in vierkanten boaaec Dete £ ihil Cacao m t melk gekoolit va aangename gezonde drank vwr dagelijksch gebruik een i 2 theelepela v n t poeder voor een kop Chocolate Ala geneeakraobtige drank bi leval van diarrhee ahniita met water t tetmiken Terkrügbaai bij de voomaanit H 1 Apothaksn u V Ko A K pwcfemje rriji f 130 e 0 90 c ftSS Genosaalvotltgenwoonligar toct Kaderland lulius Mattanklodt iimotercjam KalvKsiraat i03 I ONINKLUKE Om lïinkhoesl Influenza Borst en Koelaandoening binnen den kortst mogelgken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst tionig Extract M E L I A N T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij C r vJ nsf TmX tl A BO Ü Ml ZiSllN ki ZtLïo J5L A vt ESSEN o A Th roaKEN W B wiiif n r fl ROLLMAN Bodtgraven A SCHtKK Haattreeht f w v Im LJl r v o K HEl DEN t B ijK P V o 8PKK MoercapeUe U V D stak Waddmg v n Wed v HOLST Waddt g vun en Anliscpllscbe Taiulpoeder Aiitlseptl§cli illoiidtiiicluiir van E ASSVIO Tandarts te Gouda OVEKAL VERKEIJGB AR immmWÊ Écht Oberlahnstein Jiandteëlcexiiaff met roode letterSi Let voorai op de O HKTCU lDCn VICrORIABKOM OBiRlAHMSWN M ro i MoMtsehappfj tot HcploiteUie van de rietoria Bron Kantttor voor NederUmd Boompin éO Botterdam IKmr Gcii tl lje n = i b ïOlen NMfffn MMnM M Ltre DIplom tn Ooud Bskroooü ▼ f V n Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda 7u v r rl g nuwboolj i n ter v r rkln6 na riekte k = bréï ÏL I eht OUiSa ÏaROCHE ifERRUGINEUX m hit U m ia tegen Bloedgebrek BtotkraeBt kwalen van KrItlKhen leeftlld enL Verkriiebatr m ll con i a ƒ 1 90 en L tSSUt t r a vi diaam verstetkenii i ngcn amvui ma k v riI i eUjlcickBeb uik tl kel UaCaO rZ kinderen jwakken en klUrachtlBe geWellen er m te b yelen AU geDeeikrachilg e drank 1 1 jtoomlasen kr P J 8 J winigdlSEenen kleineKnderc I r s Mt ba S Kp 70 1 X Kgr 0 90 i Kgr 0 60 Chemlach Mall Cll ir t EpeclMl voor Kindervoeding in biueen K Kgr CBO lulvera iVieiKSUIKCr jficgr OBOJ Ker 0 Aciiernn n o 4eM Bel r iokcn eenerhülre Cigarette voldoenda lei bMtrij f doosjes a Ó éÓ en O Bü C l S L Da celiac alcemeen erkend all het BESTE huumiddel aalmiaK PaStll IcS t Hoe verkoudheid en KealpUn het U een alllmoploaaenj ei vcraacht n d middel bU ultnamendheld niulallend m n fleschjel verkriigbaar Pri ƒ O HO ler fleschje tUttH roonitm jtjpotkeJtéri nt t r fiit m KRAEPELIEN HOUA Hofleveranciers ZEISf Toa n Rnnkrvnc FRUIT PURGATIEF tefen Verrtopplnj Aam i I amartnac DOnOOnS beien Mlgralne ConEe tieseic vooralook Isluana oor UnJerea bewlj n Je I WarlDj Bonbo n KKAtPEUEN HOLM en f J daar de vorm voor het kind betetrl llk en de maali aangenaam is Fr ji pet doosje 0 90 en 0 BO én ran 9 tlF Wie werkelijk prijs stelt ee nKOELIJK te hebben laat zich fotografeeren in de Vwtogrnfiêche MiunatinricMinff STTJIDIO m V V o WA L § Fl SINGEL 661 trrf at to 2 Pain Expellcr Dcitig JËÊSi w i dit mid dil Mat TBTMMM i d noOM iMÈ TWtlonwen ICan Utte mkat AtkEukHDMk ImkR io dl mMrti KMthdcuL T Imitordam bit üloth Qhban TUI Tnrll q Bandei a yUitnlc 0 Mtt£rï ain ita f jBitiUmdt anR Tittc rmj fhattj Wondwbalttin in do gebeele wereld bokend oq CBroemd Onovertroffen middel togen alle Horst li onr Lei rVaaiczlftkten fnz Inweudig Szoowel als ook uitwendig in Uijua uUe ziektegHrallen met goed icevolg aan te wenden Pr S p flacoii t h per post f 115 Thierry s Wondenalf bezit een aUnog onnokende genecBkraolit en heilzame werking Maakt meestal alke pijnl ko n gevaarvolle operatie geheel oterbodig Het deze zalf werd een 14 iiar oud vuor onireneesUfk rehoudeii liemrezwel en onlanss een bynrt i jaar kitiikerlUdeii iceuezeii Ltrenirt gom siag en Terzaehting dar pijnen by wonden ontutekiugenonE vau allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 oiitraiii l epfit voor Nt lerland Apotbük r IIOKI SlM Eli Kokin Amsterdiim Wnr fiaa depot i bestelle meu direct oau die uhutienapotbeko lei A I KM lUlY lu Pregrad bel KahttMh datcrreiclt Pj clirve proipectud te ontbieden bg bet CeDtrMl t cpi t Niuüer Rgkin 8 Auuterdam i IN HET GOUDSCH Verlichtings Magazij n ne Avoud§ter DUBBELE BUÜET zijn heden ontvangen de veel verbeterde GASFOIINÜIZEN met goed werkende OVENS van al t30 en hoeger Specialiteit in HAEDE en ZACHTE KOUSJES tegen concurreerende prijs Zeer billijke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam ia en men daarvan verzekerd kan liJn Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VA L00 Tel No in Gaefltter Meaw onovertroSen Trof ür Liebars welbekend ZE iaV K2ACBT BI IZia AU in tebt mtt Fabriiknnerk tot Toortdarendef radicale o tekctQ genezing ran alle zelfs 4e meegt hardnekkige xenuto iBiektenf Tooral ontstaan door afdwaiingeo op jengdigan leeftyd Totale genezing van elke zwikte Bleeh tjcht Beoauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spijsvertering Onvermogen Impotens Pollntione w uitvoerige proflpectoflsen rriJTfcr reiob fl I fl 3 fl 8 dubbel flescl OnlrmMJepÓt Matth t d Vegte SSnUbomraal Depots M Olébao Ca Kotterdam V Happel e Gra cnhage UatniinaaB do Jung J Czn otterdam Wclff ïo Gouda on bü alle drogisten GEEN BETEE adres voor aUe soorten SCHOB fTElCK als het Noorenbanlsdi ScluieD eo Laaneunagaziji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Butlealandscli Overzicbt Uit berichten van alle zijden te Kaapstad blijkt dat de opstandelingen commando s loowel in de Kaapkolonie als in den OranjeVrijstaat bevalen ontvangen hebben zich saam te trekken De militaire overheid heelt wel vernomen dat de Wet vermoedelijk die vereenigde commando s wil aanvoeren maar niet dat hg reeds de Kaapkolonie binnengernkt is Central News meldt dat in de omstreken van Botha s pas op de grenzen van den Vrijstaat en Natal eene groote concentratie van Boeren plaats heeft Het is goed op bevestiging van dit gerucht te wachten aleer daaruit gevolgen te trekken maar berust het werkelijk op waarheid dan is het van zeer groot belang Dan zou toch blijken dat de Boeren nogmaals een aanval beproeven op de beide groote Britsche communicatielijnen die namelijk welke door de Kaapkolonie en die welke door Natal gaan Het wordt steeds waarsehgnliiker dat De Wet werkelijk de Kaapkolonie il binnengedrongen en het commando der in Zuurbergen samengetrokken Boeren op zieh genomen heeit indien nu inderdaad op de grenzen van Natal een belangrijke actie der Boeren zich voorbereidt dan zou dit wijzen op een afgesproken plan om tegelijkertijd de spoorweglijnen waarlangs aan KiteiÜBer s leger het levensonderhoud toegevoerd wordt aan te tasten De Britsche opperbevelhebber heeft schier alle beschikbare troepen uitgezonden om Transvaal schoon te vegen Sir Bindon Blood en Walter Kitchener dotykrnisen het gebied ten noorden Bnllock en Campbell dat ten zuiden der Delagoa lijn Elliott verwoest de streken van den noordoostelijken Vrijstaat Wanneer het echter blijkt dat het gros der Boerenlegers hem in den rug aanvalt zal Kitchener wel genoodzaakt wezen van zijn tegenwoordige tactiek af te zien en zijn troepen zuidwaarts te zenden Uaar wij herhalen het zekerheid omtrent 4e bewegingen der Boeren bezitten wjj niet en wjj moeten er ons voorloopig mee tevreden stellen enkel te constateeren hoe zennwachtig de Engelschen rich maken nu de Boeren er zoo goed in geslaagd zgn bun bewegingen voor hen te verbergen Gelijk een bang mensch des nachts in een duister bosch zien zij overal dreigende gevaren overal zien zjj De Wet overal concentraties Hoe ellendig de toestand te Kaapstad is blijkt uit de mededeeling van een corres FEVILLETOX Eindelijk Saamgebraclit U Zijn vermoeden bevestigde zich aan het Weeneï kwitoor voor mijnexploratie werd door betrouwbare handelsvrienden der Seemann s in de Oostenrijksche hoofdstad alle levensvatbaarheid ontzegd Slechts met moeite hadden deze soliede koojpheden ter plaatse zelve kunnen uitvinden wat eigeniyk bedoeld werd wijl de nieuwe onderneming in de handelswereld daar geheel onbekend was Ze bestond schier uitsluitend in de annonces en reclames van buitenlandsche bladen en wel alleen van zulke bladen die allerlei advertentiën opnamen en door geen scrupules beheerscht worden Het lietst had Richard de geheele massa papieren bij elkaar gepakt en ware aarmeê naar den ouden Heidloff gereden Daaraan was echter niet te denken het was heden een tot den avond toe geheel bezette dag voor hem dien hg liefst nog heel wat langer had willen maken om maar alles at te doen wat gedaan moest worden Toch deed hij iets in de aangelegenheid hij schoof al de papieren beschrevene en bedrukte in een groot couvert en idoot er eenige regelen aan den bouwmeester bij in waarmee hij de bijlagen in lijn strenge discretie aanbeval hera overigens radende ze ernstig te ondnzoeken De paar zinnen pondent der Zwolsche Courant over de gevolgen van de pest De builenpest zoo schrijft bij neemt nog steeds in hevigheid toe en veroorzaakt een heelen uittocht van inwoners naar Europa Allen die het maar eenigszins schikken kunnen pakken hun reiskoffers en vertrekken per eerste stoomboot De aanvraag om passage is zoo groot dat men reeds weken te voren plaats moet bespreken als men niet teleurgesteld wil worden Het Ijjkt veel op het verlaten door de ratten van het zinkend schip maar in dit geval zgn het ongelukkig de ratten die achterblöven Konden wjj maar van hen ontslagen raken het zou met de bestrijding van de pest veel gemakkelijker gaan De pest verspreidt zich al verder onder de militairen is reeds zoo ver binnenslands dat te Mafeking een geval van pest is voorgekomen De Igder was n soldaat In een vorig schrijven liet ik mijn vermoeden doorschemeren dat de plaag reeds wijd onder de Britsche troepen verspreid was Deze dagen kwam mj het volgende ter ooren dat miJn vermoeden versterkt Een sergeant van den geneeskundigen dienst pas van Pretoria alhier teruggekeerd was iu een der kampen in de nabijheid van Kaapstad toen een der soldaten verwijderd moest worden daar hü verklaard werd aan de pest te lijden De sergeant ging eens den pestlijder zien Na hem gadegeslagen te hebben merkte hü bedaard tegen een makker p Dat is builenpest f Te Pretoria noemen wg het ingewandskoorts In de bijeenkomst der delegaties heeft keizer Franz Joseph eergisteren een rederoering gehouden in antwoord op de begrooting der beide presidenten De president der Hongaarscbe delegatie zeide in zijn toespraak dat het Drievoudig Verbond dat zoo volkomen in overeenstemming is met de belangen van OostenrijkHongarije reeds jaren lang den grondslag vormt der buitenlandsche politiek Hg sprak den wensch uit dat de volkeren van Duitschlaud en Italië evenveel sympathie zouden toonun voor Hongarije als de Hongaren voor deze beide landen bezitten De tweede grondslag der buitenlandsche staatkunde van de Monarchie is het behoud van het status quo op het Balkan schiereiland waardoor niet alleen de belangen van de Monarchie bevorderd doch ook een goede verstandhouding tot het Russische Bijk wordt verkregen De president der Oostenrgksche delegatie wees op de roemrgke daden der Oostenrgksche Hongaarsche marine in China en sprak den wensch uit dat ook daar weldra vrede stonden snel op het papier Dan stokte hij voor het slot en voegde er eindelijk nog na betrelckelijk lang bedenken de betuiging zijner hoop aan toe dat juffrouw Heidloff gisteravond het was veeleer hedenmorgen geweest goed thuis was gekomen Ëen ander woord dan het gekozene wüde zich niet laten vinden Want dat hij hoopte dat ze levend en ongedeerd haar huis bereikt had kon hij als iemand die goed bij zijn zinnen was toch niet schrijven hoewel deze uitdrukkingen juist correspondeerden met de angsten die lij dwaas genoeg om Louise had uitgestaan Zich heden op deze wyze met haar vader in rapport te stellen gafden heer Seemann een zekere geruststelling Mocht haar iets overkomen zijn dacht hij half en half zoo zou hij het hierop ervaren Hoewel dit een sottise was want dat ware in elk geval gebeurd ware zij niet op tijd thuis gekomen zoo zou men het eerst bij hen de Seemann s hebben komen vragen Onzin al die angst om haar I Toch zou Richard Seemann zonder dezen de papieren waarschijnlijk niet met zulk een haast hebben opgezonden Jammer dat deze hoe prompt de oude heer ze ook in handen kreeg altijd nog te laat kwamen dat wil zeggen te Iaat ora ml nog het idee waarop hij eenmsai zoover was ingegaan aan het wankelen te brengen Kog pas was hij daarin weer gesterkt geworden door niets minder dan eveneens een krantenartikel dat hem in handen was gekomen Hij droeg sedert het blad steeds bij zich Het was vuil geworden en op de plaatsen waar hij het wanneer hij zich daaraan had opgebouwd telkens weer dichtvouwde brak het reeds heerachen zou Hjj zinspeelde op het sluiten van nieuwe handelstractaten die naar hg hoopt den producenten gelegenheid zullen geven hun toestand te verbeteren Prins Lobkowitz betuigde ten slotte dat ondanks de verschillen van meening tusschen de volkeren in Oostenrijk zij allen slechts bezield waren door liefde voor den Keizer aanhankelijkheid aan het gemeenschappelijk vaderland on bereidwilligheid om de onafhankelijkheid en de integriteit ervan zoo noodig met goed en bloed te verdedige Deze gevoelens zeide prins Lobkowitz zyn ook die van de beide delegation De Keizer wees in zjjn antwoord op het groote verlies dat de bondgenoot Italië had geleden door het overlijden van zijn dierbaren vriend koning Umberto Ook het sterven van koningin Victoria werd door den Keizer herdacht Met bevrediging kan ik ook thans weder wgzen op onze onveranderde hartelijke betrekkingen tot de mets ons verbonden rgken en 0 1 de vriendschappelijke en vertrouwenwekkende verhouding tot alle andere mogendheden uit dezen verblgdcnden politieken toestand put ik de gerechtvaardigde hoop dat de vrede nog gernimen tijd moge behouden bljjien De sedert verleden jaar in China voorgekomen onlusten hebben een tusscbenbeiden trtden der mogendheden tot bescherming van de daar gevestigde vertegenwoordigers en onderhonrigen noodzakelijk gemaakt de deelneming der monarchie aan die collectieve actie werd van don beginne af bepaald door onze positie als groote mogendheid en door den omvang van onze belangen in China De Keizer wees er op dat de uitgaven voor oorlogsdoeleinden op de begrooting tot het uiterste beperkt waren De pogingen tot het beproeven eu aanschaffen van nieuw geschut worden voortgezet Bosnië en Herzegowina kunnen de kosten voor hun bestuur thans nit hun eigen middelen bestrijden Gister zon graaf Goluchowski zgn groote redevoering met de uiteenzetting van den staatkundigen toestand honden De Duitsche rgkskanselier Vou Bülow heeft aan de betrokken ministers van Pruisen Beieren Saksen Wnrtemberg en Hessen een uitnoodiging gezonden den 4en Juni a s te Berlijn samen te komen teneinde daar met hem te beraadslagen over de nieuwe toltarieven Hieruit blgkt iu de eerste plaats de wensch die er bij Von Billow bestaat de betrekkingen met de Zuidduitsche staten zoo ver in stukken Louise had heden het groote couvert van den postbode in ontvangst genomen en met levendigen blik wijl zij Richard s schrift daarop herkende binnen aan haar vader gebracht Hij greep er naar met die onstuimige begeerte van den projectenmaker die van elke postzending wonderen verwacht hield zich dan echter met geweld in toom zoodat hij zelfs schrift en poststempel schijnbaar onverschillig bekeek Dtt komt van alsof hij het wist en verwacht had Uit de stad papa het is van Richard Seemann viel Louise hier snel in Zij had dit niet moeten doen Want nu steeg de gedwongen onverschilligheid zelts tot een terugwijzende beweging en een ongunstig oordcel over het gezondene het mocht nu bevatten wat het wilde was reeds vooruit op het gezicht van den bouwmeester te lezen Hij nam de papieren uit het couvert en wierp ze door malkaar op talel De oogen van Louise volgden zijn vingeren hadden echter reeds lang vóór deze den briel van Richard bereikt doch de dochter zeide ditmaal niets Eindelijk greep de oude naar het schrijven vloog het door en wierp het dan zonder een woord te spreken ter zijde Wat schrijft Richard papa vroeg Louise na een wijle Niet veel d44r waar is het prul Hij had reeds verschillende der papieren doorgezien en terzijde geworpen de briet lag er tusschen maar Louise had hem dadelijk Inderdaad niet veel maar iets stond er toch ook voor hddr in den brief Dat zg aan het slot ter sprake kwam kon allicht slechts een pure trouwelijk en vriendschappelijk mogelgk te doen zijn en daarbij l es te vermijden wat het vermoeden zou kunnen doen ontstaan dat van de zijde der Regeering in den Bondsraad de toltarieven aan de andere staten bepaald opgedrongen en tegen elke oppositie in er toch door gesleept zouden worden Daar de Rijksdag eerst einde November weder bijeenkomt blijft er een lange tgd beschikbaar om de ontwerpen in den Bondsraad grondig te onderzoeken aan welk onderzoek de Bondsstaten nu ruimschoots deel kunnen nemen Dat de behandeling in den Rijksdag er slechts zooveel te gemakkelijker door wordt gemaakt indien van te voren tusschen de Bondsstaten een zekere gelijkheid in inzichten en wenschen wordt verkregen spreekt vanzelf Het is waarschijnlijk dat de ministersconferentie hoogstens oen paar dagen zal duren langer zullen zg moeilgk hun eigenlijken werkkring in den steek kunnen laten Zoo is het dan ook niet waarscbijnljik dat de volledige tariefontwerpen behandeWziillen kunnen worden maar de hoofdzaken kannen daarom toch wel voldoende worden vastgesteld De vergadering zal gehouden worden den dag nadat het reuzengedenkteeken voor Bismarck voor het front van het gebouw vau den Epsdag in tegenwoordigheid van den Keizer onthuld wordt Deze datum is dan ook op te vatten als een zachtenwenk aan de heeren ministers op de vergadering dien groeten Dnitscher en zjjn streven tot voorbeeld te nemen en niet in de eerste plaats de speciale belangen hunner staten voor te staai maar deze achter te stellen bij bet algemeene Duitsche rijksbelang Verspreide Berichten Phankkiji Volgens mededeelingon uit Londen zon Esterhazy de ühlaan nu weer ruim in de dubbeltjes zitten en zou hg niet alleen overtuigd zijn van de onschuld van Alfred Dreyfus doch loopt hij zelfs rond met het plan die onschuld te bewijzen met welk doel hjj zou willen terugkeeren naar Frankrijk om er zich vrijwillig gevangen te geven Bkloie De nu geëindigde werkstaking der glasblazers te Charleroi heeft bjjna tien maanden gedunrd van den eersten Augustus 1900 af en heeft dèn arbeiders een tien millioen gekost aan loont Er is nu alle kans dat binnen een tweetal weken allerwegen het werk hervat zal wezen in verband met de beleetdheidsphrase zijn hij zou natuurlijk ook naar haar overgrootmoeder op gelijke wijze gevraagd hebben wanneer er zoo een voorhanden en het denkbaar geweest ware dat deze zich daags te voren bij de Seemann s op een soiree bevonden had En toch deed het Louise goed toen ze in zijn brief de woorden las die op haar betrekking hadden Hij had bij het schrijven toch wel aan haar gedacht ja nog meer zooaU ze hem kende stelde hij er werkelijk belang in te weten dat de eenige juffrouw Heidloff den langon nachtelijken rit van zijn huis utt zonder ongeval volbracht had Hij was nu eenmaal goed eenvoudig menbchehjk goed Louise wist dat van vroeger Onder een licht weldadige gewaarwording legde ze het blad weer neer Ook scheen Richard in zake haar vader werkelijk moeite te hebben gedaan te ourdeelen naar de talrijke bewijsstukken die hij gezonden had Ze was nu geheel bereid aan déze haar opmerkzaamheid te wijden althans wanneer haar vader het wilde toestaan Want de oude was nukkig maakte het haar soms lastig met eindelooze uiteenzettingen zijner ideeën en ondernemingen en liet haar dan weer langen tyd niets weten zelfs van gewichtige stappen die hij deed Nu althans scheen hij weer eens behoefte te gevoelen iets over de aangelegenheid in kwestie mede te deelen JVardt vtrvo d