Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1901

Getal kiezers voor leden van de Staten der provincie Zuid Holland in het kiesdis trict Gouda 1901 Stemdistricten Kiezers Gouda I 856 II 543 III 700 Haastrecht 314 Woerden 735 Waarder 150 Barwontswaarder 125 Rietveld 4 96 Oudewater 432 Hekendorp 122 Papekop 70 Lange Rnigeweide 123 Waddinxveen 506 Reenwgk 341 Schoonhoven 665 Vlist 83 Stolwyk 370 Ouderkerk a d IJssel 412 Berkenwonde 101 Gonderak 204 Bergambacht 481 Ammerstol 210 Lekkerkerk B45 Krimpen d Lek 368 Krimpen a d IJssel 246 2de klasse H J van Weeiien van Amstwdam telegraalkantoor naar Schiedam telegraafkantoor 16 Mei De commies der postergen Iste klasse J F Ooms van Utrecht naar s Gravenhage en belast met het beheer van het bgpost en telegraafkantoor Balistraat aldaar de commies der posteryen 2de klasse H J Lettink van s Gravenhage naar utrecht de telophonisten mej E A G Drouven van Rotterdam mej M C 0 Kruys van Gouda mej E J J H Sinnigen van Delft allen naar s Gravenhage en mej Q M C Pontier van Utrecht naar Delft 1 Juni De commiezen der telegraphie 3de klasse F J J Rolvink van het byposten telegraalkantoor Balistraat naar het hoofdtelegraafkantoor te s Gravenhage en B van Krimpen van het hoofdtelegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Balistraat te s Gravenhage j de klerken der posteryen en telegraphie 1ste klasse mej M J Sieberg van het bgposten telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam naar Oosterbeek en A Kwak van Oosterbeek naar het bgpost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam de klerk der postergen 1st klasse G Lokhorst van Epe naar Doorn de klerken der posteryen en telegraphiO 2de klasse E V R de Haas van Deventer telegraafkantoor naar Epe en mej A L Mans van Amsterdam telegraafkantoor naar Deventer telegraafkantoor Eervol ontslagen op verzoek 16 Mei De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse J H van Winsheym te Leiden postkantoor 1 Juli De directeur van het post en telegraafkantoor te Kampen G G Govers STADSNIEUWS GOÜDA 2B Mei 1901 Getal kiezers voor een lid van de TweedeKamer in het kiesdistrict Gouda 1901 Stomdistricten Kiezers Gouda I 860 II 546 111 705 Boskoop 694 Moorcapelle 78 Waddinxveen 507 Moordrecht 250 Nieuwerkerk a d IJssri 250 Ouderkerk a d IJssel 413 Krimpen a d IJssel 24 Krimpen a d Lek 368 Gouderak 204 Lekkerkerk 547 Cappelle a d IJssel 403 Totaal 6072 In het jaar waarin de vorigeverkiezing plaats had 1897 bedroegdit getal 5728 Directe SpeorwegverMDdlngeo net ttUUUA Zonierdteist 1901 Aangevangen 1 Mei Tyd vai fireeovteh I l aOODi aoTTIBDAUriae t h ir d 9 84 a 8S 9 87 10 88 10 66 11 15 ll U 19 98 11 58 1 17 8 18 3 80 3 41 8 88 4 89 4 54 5 15 B 84 6 18 7 08 I S6 1 4t 8 14 8 17 S 8B 8 14 10 11 l 4l 11 U 8 84 J 10 1 8 81 10 80 c 8 41 i 10 87 7 47 8 07 8 S9 8 5 9 88 10 48 11 06 11 47 t 7 8 45 11 81 7 t6 11 48 4 11 4 18 2 8 8 B1 4 08 g 1 58 g J 06 B AllMn Umi klMH Bxtara kljMaln g Op dau tninra i n Zoadag Maaadaf en Oinidig Maduguhe ntoorbiljattan oor do 8 kl arkr gbiar toga aakelsa laoktprüi S HolUndiake Spoar £ Bit laitplanaat Wwyi 1 411en OiaadH 9 O V D a Tiaa va 18 80 18 88 11 31 11 45 11 04 17 f 5 41 6 87 4 45 5 91 6 04 6 89 7 05 7 8 8 Jt i 4 4 53 6 8 9 46 5 6 46 a 9 B8 5 10 6 56 10 08 4 5 6 16 5 48 6 84 7 08 7 16 8 10 8 41 9 47 10 0 10 15 11 4 9 47 10 16 10 1l a lO SS i a 10 48 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 11 5119 06 U SB Faenltatiaf ap lea leap kan niet gerakend warden B RoUaadaeke epoar L Extra anpplementbawije an da Campegnie der Wegaai Uta OOUDa DUN HtiOna reria 5 49 6 11 7 19 8798 TotaalIn het jaar waarin de verkiezing plaats had 1898 bedroeg dit getal vorige 6 16 6 49 7 57 8 48 B V 9 4 1 10 1 10 84 10 46 11 16 11 67 8247 4 16 4 87 5 19 6 82 7 01 7 41 7 58 8 18 40 10 86 4 48 6 18 9 46 4 68 6 13 10 01 5 1 1 1 54 10 14 17 4 48 I 11 S 46 TM 7 31 o 8 13 8 46 10 86 10 54 Qeliaive een hlljet Ie kl een enpplement bewye S O U U k i HSTIlDilL alae tena ioitila 6 96 8 11 8 8 9 38 lO iO lO B 11 08 1 10 1 86 I IB 07 4 48 6 s 16 8 48 61 0 19 10 80 10 87 11 08 Ata t W 8 01 8 58 9 91 10 10 11 04 18 48 11 7 1 87 S K 1 4 7 5 38 1 46 6 44 9 86 10 8 11 08 11 47 11 9 Aliut O 8 11 9 18 9 SI 10 95 11 1 1 08 l lll 8 11 8 404 17 1 6 46 6 01 9 SS 10 SO 11 16 11 01 11 14 Naar wg vernemen zal ten bate van een op te richten Bonman fonds op Donderdag 30 dezer in de zaal Kunstmin dor sociëteit Ons Genoegen een concert gegeven worden door de heeren Arn Spoel Anton Bonman beiden te s Hage en Anton Verhey te Rotterdam met medewerking van het mannenkoor Arti et Eeligione Wg achten het overbodig tot het Goudscho publiek eene krachtige opwekking te richten daar toch van de groote vereering voor onzen overleden stadgenoot nog dageiyks algemeen getuigenis wordt afgelegd Het programma vermeldt o a werken van Martinui en Anton Bonman lea veru T 1 31 6 9 81 7 10 7 36 1 10 87 11 08 16 10 51 6 07 7 88 8 48 11 01 6 04 6 84 7 00 7 54 8 08 89 11 81 11 48 g j 4 41 41 6 51 7 00 7 66 8 49 t Sö 10 08 10 46 7 1 8 10 96 11 07 18 118 7 14 7 41 S i 9 8 10 07 10 4t 11 18 iiiet O 6 81 7 15 8 10 8 16 9 18 8 81 U IB 1S IT It B 8 8 S IO 8 84 4 4S 8 06 6 11 7 09 8 10 9 88 4 A ma W 6 84 6 47 7 80 8 15 8 4t 9 80 9 48 11 80 11 41 l M 1 40 H 8 8 49 on 6 11 6 S6 7 18 8 86 9 40 10 08 l uila 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 1 10 18 10 84 11 1 1 88 1 8 3 88 4 18 4 34 47 7 07 7 4 8 09 9 11 10 17 11 88 ODtsteking der ovens gaat het zoo maar niet opeens De hervatting van den arbeid wordt in en motie geweten aan het verraad van enkelen en de zwakheid van anderen en betoogd wordt dat daar er niets ingewilligd is van de hoofdeischen die eischen ongewijzigd gehandhaa d worden Feitelijk konden de raddraaiers het niet langer meer volhonden tegen de algemeene neiging tot hervatting van den arbeid de nieuwe vereeniging van arbeidswilligen bloeide en groeide onrustbarend en de werkgevers winnen er dit bq dat ze nn zeil hun werklieden knnnen kiezen en niet onder voogdij staan van de vereeniging en derzelve leiders VlBEENIODK STATES De president der International Machinists Federation O Connel maakt bekend dat er reeds i 04 firma s met 30 000 werklieden zyn overgegaan tot onderteekening van de cisohen der stakers gaande van eens Londensche firma waaraan wji het volgende ontleeuen De erste Russische stoomboot eener nieuwe onderneming is heden 20 Mei met eene lading Siberische boter van Biga naar Londen vertrokken De heer Kaluntor de bekende Russische boterexpert is hier om te bewijzen dat de Siberische boter onvervalscht is en tevens om relatiën aan te knoopen tqsBChen Engeland en Russische firma s om zaken te duen mot Siberische boterlabrikanten De heer Kaluntor deelde mede dat een aantal stoomers zullen worden uitgerust om eene geregelde vaart tusschen Riga en Londen te onderhouden Deze booten zun voorzien van een koelkamer ook te Riga is een groote koelkamer gebouwd terwyi het plan bestaat dergelgke kamers te stichten te Kourgan en Om t BINNENLAND Uit het jaarverslag der Amsterdamsche Wester suikerralflnaderü blakt dat de firma Spakier Tetterode een door de heeren Treub Keuveld en Tak te honden vergelijkend onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden ir de suiker industrie daar ter stede slechts wilde toestaan onder deze twee voorwaarden dat niet de genoemde firma alleen maar ook andere groote ralfinadenrs hier te lande zich beschikbaar zonden stellen voor zulk onderzoek dat de commissie van de directie der Wester die dit onderzoek had uitgelokt tevoren de verzekering zou verlangen dat zü indien uit hot onderzoek mocht bljken dat elders gunstiger arbeidsvoorwaarden werden aangetrollen dan bij de Wester die gunstiger voorwaarden binnen een bepaalden tp voor de arbeiders zou invoeren De directie der Wester antwoordde dat het onderzoek geenszins door haar was uitgelokt en voorts dat zu op deze voorwaarde niet kon ingaan In de eerste plaats schreef zij wenschen wji evenmin als de heeren Spakier Tetterode inmenging van anderen in ons bedrgf en evenals zij vrijheid tot het stellen der voorwaarden waaronder in onze fabriek da arbeid zal verricht moeten worden Maar buitendien is niet mot dat doel het onderzoek door do commissie gowenscht De heeren Spakier Tetterode verklaren trouwens op zichzelven die voorwaarden niet toepasselök een omstandigheid welke op het door hun gowenscht praktisch resultaat een bijzonder licht werpt Gemengde Berichten Meer en meer ondervindt de Hollandsche boter aan de Londensche markt de concurrentie der boter nit andere landen van Europa nu komt zells de concurrentie uit Azië en wel Siberië Een boterhandelaar in Friesland kreeg een schreven dienaan De reis van Siberië naar Riga is ver men zal echter voor het botervervoernaar de Oostzeekust treinen laten loopen bestaande uit luchtdichte wagens terwijl voor jjsafkooling wordt zorg gedragen In t vorige jaar voerde Rusland voor £ 1 347 000 aan boter nit het derde deel ging direct naar Engeland het overige deel werd in Engeland ingevoerd door tusschenkomst van Deensche en Duitscho firma s Men oordeelt dat dit jaar deze uitvoer ver over de £ a OOO OfX zal beloopen Opmerkelijk is het hoe deze handel in korten tgd is toegoaomen De nitvoer in 1897 bedroeg slechts bet vierde deel van dien in 1900 Nn zal die handel door de verbeteringen in de boterlabricatie en de middelen van een spoedig transito zeker nog vlugger en meer toenemen De heer Kaluntor heeft zijn zaken te Londen zoo good als afgedaan hij vertrekt van daar in deze week naar Leeds Glasgow Hull en andere groote handelstedon om ook daar relaten aan te knoopen Men schrijft uit Haarlem Twee jonge dames moesten gister voor den kantonrechter verschijnen omdat zij met een fiets op een voetpad hadden gereden Terwyi de kantonrechter bezig was een vonnis voor te lezen drongen zy gewapend met een handcamera naar voren en namen vlug een kiekje van dien magistraat den ambtenaar en den griffier Het comité voor Zondagsrust te Arnhem waarbij z jn aangesloten een dertigtal werkliedenvereenigingen van de meest verschillende richting en daaronder zeer groote veroonigingen heeft per circulaire aan do patroons de werkgevers het verzoek gericht de loonen in het vervolg na 1 Juli utt te betalen op Donderdag in plaats van op Zaterdag omdat daardoor de vrouwen der arbeiders niet op Zaterdagavond laat of Zondagmorgen haar inkoopen behoeven te doen waardoor Zondagsrust niet kan bestaan voor haar en vele winkeliers en omdat zvi bg nitbetaling op Donderdag profiteeren knnnen van de goodkoopere prijzen op de Vrijdagsmarkt Zooals men weet wordt de gevraagde wvjze van uitbetaling ook door sommigen wenscheiyk geacht met het oog op het drankmisbruik 1 f t Qoud B Bl 7 11 7 8B 8 B1 8 88 8 Uootdroebt dooi 7 11 S iO i Sieuwerlrark 7 88 8 B0 Capella 7 88 8 B7 aotlerdui H 6 85 7 44 9 C6 9 9 9 45 RotterdamD P v v t 8 B4 r r 11 0 1 06 11 18 1 14 11 80 l il 10 18 10 B6 11 99 11 80 18 84 11 44 1 80 n i6 10 08 11 15 8 09 9 08 I Rottardam B aOTTXRDlU Dinsdagmiddag t jdens de oefeningen der scbottery te Leiden hebben eenige onregel 7 88 9 10 9 48 Botterdam Beun Rotterdam D F Aotterdun M Oapelle HieuwBrkark Uoorilrecht Bouda i lllMa 4e 6 B6 7 4B 8 8 9 18 a 4 41 5 80 6 04 7 11 7 11 4 18 B 41 B Ol 8 51 5 11 6 04 5 17 6 10 6 18 7 81 7 48 en Ie UaMe extra lietalan 7 16 8 87 8 41 7 88 8 58 7 3 9 01 7 58 9 14 7 58 08 l Oouda Zevenk Moero 8o termeer Zeg Voorburg a HaKe 9 11 9 81 10 00 10 19 10 B8 11 18 11 16 11 86 19 55 1 18 1 58 11 85 1 07 1116 1 18 11 80 1 88 9 88 9 41 10 18 10 46 11 85 11 48 18 45 11 55 1 17 1 44 8 10 aHaire 6 81 6 01 7 01 7 1 7 86 8 3S 8 85 9 03 9 44 10 1111 15 11 85 ll nO l Sn S 40 1 67 4 Voorturg 5 88 10 17 1 86 Zo toim Z g 5 68 Ul SI H ftnada 6 14 6 18 7 88 7 46 1 08 9 11 9 80 10 11 10 4 11 s U 3 U H J U 3 09 S at 4 faanltatiaC op den leep kan niet gerakend wordaa d Harmanikatrain alleen Ie en t klaiM extra betalen i 9 07 M D h 10 14 10 5 l OO 11 11 16 11 84 9 89 10 14 10 49 11 47 1 l 1 IC B 4 16 1 11 i ii 1 10 3 3 13 1 4 n 6 81 7 88 7 tO 8 16 8 ttouiia 5 10 Üudaft 5 85 8 88 7 4 t ll 8 18 8 51 Woeril 6 43 l tnwlil 6 08 Ittreokl 6 18 6 61 7 47 8 88 9 10 10 04 10 41 11 81 1148 11 08 1 48 3 0 i 3 1 4 11 Woorie 6 07 6 44 8 0 9 87 10 87 11 63 18 06 U S7 4 1 Oude 6 58 8 17 10 85 1 35 3J Qoida 4 08 7 84 SO 06 9 55 10 8 1118 H U 18 11 18 51 16 4 1 5p 146 matigheden plaats gehad tengevolge waarvan een officier een schntter een slag metziJn sabel hoeft gegeven Na afloop deroefening werd van het voorgevallene aanteekening gehouden f c De politie te Hilversum deed Dinsdag een aardige vangst aan het postkantoor De loop van het verhaal ia als volgt Eenigen t jd geleden kreeg de heer E te Larenberg een dreigbrief met een hem onbekende onderteekening De heer E werd hierin geboden op een bepaalden tjjd op een bepaalde plaats te zjjn met een som geld Kon hij dit niet doen dan mocht bjj ook een geregistreerden brief zenden aan den onderteekenaar P R te Hilversum Deed hjj noch het een noch het ander dan moest hjj de gevolgen ondervinden De beer E waarschuwde de politie en ging naar de afgesproken plaats op den gestelden tyd maar de ontvanger was er niet Toen zond hjj oen brief doch niet aangeteekend en zonder geld aan het opgegeven adres De recherche hield voortdurend toezicht aan het postkantoor al moer dan een week doch te vergeefs Dinsdag echter kwam iemand met een geschreven instructie om den brief te halen Hy werd onmiddeliyk gearresteerd en ophet bureau in verhoor genomen waaruitbleek dat de man door zyn baas was gezonden en zelf van de heele zaak niets afwist zyn lastgever is toen in hechtenisgenomen en de knecht dadeiyk op vrgevoeten gesteld HM By den heer Biënts Balt te s Hage is verschonen de zesde drnk van het Leerboek der Stenografie In den tyd van vier jaren werden 10000 exemplaren van dit boek van den heer RiSnts Balt verkocht door dezen laatsten drnk is de geheele oplage tot 15000 ex geklommen Het aantal scholen waar het systeem werd ingevoerd of binnenkort zal worden onderwezen bedraagt reeds ongeveer 30 Ook verschgnt een leerboek voor schoolonderricht door Riénts Balt De invoering op kantoren en het aantal beoefenaars die van andere stelsels naar dat van Riënts Balt overgingen neemt steeds toe Het stelsel heeft o i zeker recht op algemeene invoering en slechts wanneer er eenheid van stelsel is op het gebied der Stenografie kan Nederland de rykste vruchten plukken van de kennis van het kortschrift De heer Van Balen hield Maandagavond te Zutphen een lezing over Evenredige Vertegenwoordiging Na de nadeelen van het gewone meerderheidsstelsel te hebben in het licht gesteld schetste spr twee stelsels van evenredige vertegenwoordiging het stelsel indertgd aanbevolen door prof Cort van der Linden en het Belgische stelsel 01 11 ff 6 18 ff H V 5 S7 ft 86 B 4 89 5 10 r f V 5 80 w ff ff ff 4 13 1 48 1 54 86 8 14 i 45 3 45 4 08 16 1 68 r rr 1 08 f 1 09 8 09 1 83 iM 4 06 4 84 4 80 5 18 5 01 5 18 6 97 B 8 48 8 81 3 46 4 19 1 48 4 1B 4 45 By het eerste stemt de kiezer op één willekenrigen candidaat en worden de stemmen in verschillende doelen van het land op dezen uitgebracht tezamengeteld waarna hy direct gekozen wordt verklaard indien hy minstens zooveel stemmen op zich heeft verzameld als het totale aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het getal te kiezen afgev bedraagt Na de direct gekozenen worden by opeenvolgende Btemmingen de dan nog ontbrekende leden gekozen waarby iedere stem van een kiezer die reeds aan de eerste stemming heeft deelgenomen slechts de waarde van een deel van een stem heeft Volgens het Belgische stelsel is de keiize der kiezers beperkt tot officieel gestelde candidsten en levert iedere party of combinatie hare Iflst in waarna eerst uit de verhouding der door de partyen nitgebrachte temmen het aantal algevaardigden wordt bepaald dat aan iedere party toekomt t rwyi de aanwyzing wie de gekozenen der verschillende partyen zyn geschiedt naar alphabetisclie volgorde of naar de teekens van voorkeur aan een of meer candidaten door de kiezers die op hunne lyst stemden gegeven Te Hamburg bestaat een verordening uit het begin der vorige eeuw 1816 volgens welke onder kerktjd de gordynen van winkelramen neergelaten althans de uitgestalde voorwerpen bedekt moeten zyn Deze verordening zoo oud ongeveer als onze Zondsgswet wordt nog altyd streng gehandhaafd Thans heeft de Burgerschap Tweede Kamer met eenparige stemmen besloten den Senaat te verzoeken dit verbod p te hellen als geheel verouderd Een predikant die lid is van de Burgerschap verklaarde dat hy en zfln ambtgenooten geenerlei stoornis van de godsdienstoefeningen kunnen zien in open uitstallingen Te Randwyk is gistermorgen een hevige brand uitgebroken die op dit oogenblik tegen 12 unr nog niet bedwongen was Reeds 10 boerderyen en bolsteden zyn iii de asch gelegd en nog is bet eind niet te voorzien De brand is begonnen op de hofstede bewoond door Goedvrind Van andere zqde werd ons gistermiddag nog gemeld De brand ontstond in den schoorsteen der woning van Ooedvrind Van daar sloegen de vlammen over op de aangrenzende huizen waardoor 22 woningen en een gereed zjjnd kerkgebouw benevens do pastorie zyn verbrand Byna het geheele dorp werd door de vlammenzee vernield Ruim 25 gezinnen zyn door de ramp dakloos geworden Geen persooniyke ongelukken hadden plaats Allo huizen en inboedels waren gelukkig tegen branidschade veriekerd De stand van de instructie in den vyfvondigen kindermoord te Coraneez is nu zoodanig dat er byna niet meer aan te twyfelen is of Brierre is de moordenaar van zgn eigen kinderen De tegen hem aangevoerde bewyzen zyn de volgende Het ploegmes dat in de vorige weekgevonden is naby de achterdeur van dehoeve dat met bloed bevlekt was en doorBrierre als zyn eigendom is herkend Dit mes heeft waarschgniyk gediend om de misdaad te plegen De inktsporen op het bebloede ploegmes en die op de rechterhand van Brierre De bloedsporen op het vest en debroek van Brierre l 9 18 io i8 46 10 11 8 88 9 17 a BS 8 56 10 08 10 17 10 10 8 01 8 18 8 S4 38 10 18 10 48 11 19 i De met bloed bevlekte zak die achter een hoop ttfkkenboseen gevonden is en aan Brierre toebehoort 5 Het waakhondje Ravachol dat inzyn nest door een steek met een ploegmes gedood is en dat daar het zeer vinnig was zeker gehnild zou hebben als vreemden de hoeve waren binnengedrongen 7 Papieren welke gevonden zyn in de zoldering van het bed van Brierre handig verbonden tusschen twee planken en waaruit biykt dat Brierre meer dan 6000 francs schuld had De by Brierre waargenomen onrust toen hy naar zyn zeggen ernstig gewond in den stal lag en opstond om te zien ofde gendarmes bg de huiszoeking zondenblgven staan op de plek waar het ploegmes verborgen was Het geld 79 francs 50 centimes datZondag bg een muur is opgegraven en volgens Brierre s verklaring hem ontroofd wasdoor de moordenaars Vooral de laatste ontdekking doet de deur toe omdat het niet is aan te nemen dat geld dat door moord verkregen is door vreemden zou zyn verborgen in de onmiddeliyke nabyheid van de hoeve Te Cprancez twyfelt niemand er meer aan ol Brierre is de schuldige Deze zelf is in de gevangenis even kalm als altyd hg eet drinkt en slaapt alsof hy een smetteloos geweten had Men meent dat de instructie niet Voor Juni zal zgn gesloten Een vreeseiyke brand heeft dezer dagen is het Russische plaatsje Brest Litowsk gewoed waarby naar schatting 460 hAizen verbrand ign en de aangerichte schade op haast 7 millioOn roebels geraamd wordt Ug is gebleken te zgn ontstaan in huis Tan een koopman by t aansteken van een samowar theetoestel Duizenden menschen hebben alles verloren wat ze bezaten en liggen aan honger en armoede overgegeven in het veld buiten de stad de hitte die nog uit de asch en puinhoepen straalt is zoo vreeseiyk dat de meeste inwoners de stad verlaten hebben Hoeveel menschen er bg de vreeselgke k tastrofe omgekomen zyn is nog niet vast te stellen daar de huizen in een kleine stad als Brest Litowsk meestal uit een of twee verdiepingen beetaan zoodat t ontkomen uit zulke huizen niet zeer moeiiyk is Van de verbrande perceelen waren niet minder dan 2QÜ steenen geboawen zoo brandde de stadsgevangenis af t Israëlietische ziekenhuis vyf Israëlietische bedehuizen tien hotels verschillende bankgebouwen vier drukkergen t archief enz enz t Is het rgkste gedeelte der stad dat door den brand vernield is De politie arresteerde 60 personen die ep heeterdaad by t stelen betrapt werden in de algemeene verwarring Vooral de losgelaten gevangenen weerden zich hierbg dapper Het grootste deel der bandieten heeft zich nit de voeten gemaakt Kort na dezen groeten brand is een ontzettende brand uitgebroken in de haast uitsluitend door Israëlieten bewoonde stad Polotsk in t gouvernement Witepsk Verleden jaar brandde reeds een gedeelie dezer stad af en nn is ze haast geheel door t vnur verwoest Tusschen 800 en 900 huizen zyn een prooi der vlammen geworden De schade komt voornameiyk voor de armste klassen der reeds zoo arme bevolking van Polotsk Men vermoedt hier kwaadwillige brandstichting PosterUen en Telegraplilu Vacante directies Post en telegraafkantoor te Kralingsche Veer Jaarwedde f 1800 en vrge woning Pensioensgrondslag 12050 Borgtocht f 4701 regel Post en telegraafkantoor te Kampen Jaarwedde 1 8800 en vrye woning Pensioensgrondslag 1 3150 Borgtocht 13469 reëel Olschoon aan de ambtenaren van de belde dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben Ingevolge de bepalingen van het KoninUyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directies den voorrang Sollicitaties in te zenden v6ór Juni a s In no 88 P 164 T der dienstorders van 9 Mei 11 no 6894 in plaats van postkantoor te lezen post en telegraalkantoor Benoemd 16 Mei Tot telephoniste te Goes mej B A van Lier te s Hertogenbosch mej J P M Blom en te Osch mej H Ouwerling 1 Juni Tot brievengaarder te Wezepe H J Brinkman te Ubbergen A J Loskooi thans postbode aldaar te Scherpenzeel Mnnnekeburen A Oosten en te St Anthonis J van Haren thans brieven en telegrambesteller te Boksmeer 16 Juni Tot directeur van het post en telegraalkantoor te Medemblik D J Buisman thans in geiyke betrekking te Kralingsche Veer Verplaatst 15 Mei De klerk der postergeu en t le Zekere S heeft zich heden nacht door ophangmg van het leven berooid Het jaarleest der Martha stichting te Allen a d Egn zal plaats hebben 18 Juni er worden in die inrichting pl m 350 personen verpleegd Uit Rotterdam kwamen twee leestgaven in één van 1 lüO en één van f 200 366 Staats loteriJ 5a IClftaaa Trelckiog ran 4 oQder lag 18 Mai No 7745 ƒ 85 000 No 1 48S 15 000 No 1166 4SU eu 18117 iadal 1060 No 848 10411 11147 en 14406 loder I No 669 1293 en 30844 loder 200 No 692 756 4736 6397 7966 9072 10 70 144 6 14418 15376 IS733 17aSl ou 10893 ledor ƒ 100 1 391 61 1434 143 91 60 9606 351 23 517 9763 38 2968 88 75 2 6765 639 aOS et 79 6848 6011 998 63 5414 56116 O iO 15188 18134 162 e 83 l 40l 18267 69 18351 81 18530 15569 18600 15668 19 81 18716 15703 66 15950 98 16031 19081 49 89 16133 i9324 16 ii4 19400 31 19674 16467 89 16611 87 S3 97 45 19 66 92 19932 16787 5 34 90001 1 64 20138 17809 2 303 23 64 42 90589 17506 10693 1 604 2070 17735 71 18077 10871 99 20904 18K1 59 l rqxeD van ƒ 70 7825 8 i 12129 75S3 47 18891 90 9908 12392 7700 8 19443 60 10263 61 7865 10306 87 8105 10494 12546 69 10 34 64 88 10701 6 8109 6H 76 782 3186 6 87 938 3803 75 3380 91 3464 1052 35 4 59 75 66 36 5 l 83 9I 93 8796 1197 96 142 SS38 1 80 4019 6 84 1626 484 41 4 43 69 4 1746 4675 8 480 I 1940 4106 96 56 1181 0i3 60 10 86 13 7Ö 44 sliO 6M0 9 77 78 87 6438 95 1533 i4 0 8 30 64 80 1 0767 688 6 47 7205 91 11117 Si 6321 6 11911 65 11314 130 6 15 81 13IV4 8486 SI 18369 83 11404 lH49a 9S 68 13 07 S604 78 69 92 78 1 790 8614 80 13161 8977 11516 1S9U5 9008 4 H 9336 80 14064 U 1737 1443 72 85 53 9345 ll l2S 14 33 9429 49 148 7 9528 6 14917 8 80 84 618 12087 58 9792 7 75 HAK TtlERlCHTKN Gouda 23 Mei 1901 Granen waren l den voldoende aangevoerd De kooplust was echter niet grout Alleen de beste kwaliteiten laten xich gemakkelijk verkoopen Tarwe Zeeuw die ƒ 7 50 a 7 75 Minóeae dito 7 i 7 40 Afwijkende ƒ 5 60 i 6 a5 Polder 5 75 i 6 50 Rogge Zeeuw be 5 35 5 75 Polder 4 6045 BuitenLindsche per 70 kilo ƒ ji ƒ Gerst Winter ƒ 3 90 4 4 30 Zomer 3 80 4 4 xo Chevallier 5 4 ƒ 5 75 Haver per liect ƒ 3 304 ƒ 3 60 per zaak 7 25 4 7 50 Hennepzaad Inlaudsche ƒ 10 50 4 11 Buitenlandsche 7 25 4 f 6 75 Kanariezaad ƒ 7 4 ƒ 8 Koolzaad 4 Erwten Kookerwten a Niet kookende ƒ 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 a 6 20 Boonen Bruineboonen 7 4 ƒ 8 Witte boonen 4 Paardeboonen 5 754 6 25 Duiveboonen 7 35 4 ƒ 7 75 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche f 6 4 6 15 Foxanian 6 35 4 6 50 Cinijuantine 7 25 4 7 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel stug prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 20 4 33 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 19 4 20 et per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel flauw i 4 1 70 per week Vette Schapen goede aanvoer handel traag 18 4 24 Lammeren groote aanvoer handel traag ƒ 7 ïi tl Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug ƒ 8 4 12 Fokkalveren 10 4 18 Kaaa aangevoerd 139 partijen handel zeer vlug ie kwal 32 4 24 2dekwal ƒ i3 4 ƒ 21 Noord Hollandsche ƒ Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter 1 05 4 1 15 Wetboter ƒ 0 95 4 i 00 Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Ooederen By de op den 21 Mei 1901 gehouden toeslag van de trasmolen en andere onroerende goederen voor den Notaris Mr I Molenaar te Waddinxveen zyn de perceelen toegewezen de perceelen 1 2 en 3 voor 1 2650 aan den heer A H Muller te Waddinxveen het perceel 4 voor 1 1225 aan den heer 0 Jongenburger aldaar perceelen o en 6 opgehouden en by de op den 22 Mei 1901 gehouden toeslag van de bouwraanswoning en verder wei hooien bouwland voor denzellden Notaris zgn de perceelen toegewezen perceel 1 aan den heer L Markus te Nieuwerkerk a d IJssel voor f 8200 perceel 2 aan den heer J Bnis te Schiebroefc en J Ruis te Rotterdam voor 5600 perceel 3 aan den heer Klaas van Booyen te Zevenhuizen voor f 9000 perceel 4 aan den beer Willem Bakker aldaar voor f 3400 NIEUWE DASSEN Glacé en SlolhaodschueDeD voor DAMES en HEEREN Aa VAM os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOÜDA Teltphoou Aa Af Keurs van tmslerdain Slotba s 8 89 MEI Vikrs ï edmla nd Cort Nod W 8 8 78 dito di o dltc 3 9S dito dito dito 3 91 iillosoaB Ubl GSaill 1881934 99 UALll InsolirgTmg18618l 5 90 iUoiTim Obl m papier 1868 I 81 dito in zil erl868 6 81la POBTVOAL Obl roet ooupoQ 8 dito tiokel 3 84 KnaUNll Obl Biooeal 1894 4 601 adito Geooaa 1880 4 96 dito bij Botha 1889 4 9 7 dito bg Hop 1889 90 4 96l dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 tiFAHJB Ferpot Bohuld 1831 4 67 ViaI OUEIU Gepr Couv loen 1890 4 98 Gec leemng aerie D 84 Gee leann aeriaO 17 i lllDArallp V oWg 189 S 100 Maimo Ob it 3oh 1890 6 Vbnezueia Obl 4 oiibop 1881 80 j A M TlEDiH Obligatien 1896 8 88V iRoTTEESAM 9 9 1 leeu 1894 3 88 1 ED N Afr Handela aand 1 Arond li Tab Mg CertifioaJon 676 DeU Maataoliappg dito 450 Aru Hypotheekb puudbr 41 Cult Mg derVorstenl aand 68V a Gr Hypolhookb pandbr 4 l 1011 NoderlaDdache baiik aaad 194Ned Hamlalmaataob dito N W k Pao Hyp h pandbr 8 98 Uott Hypothoekl pandbr 4i Utr Hypolhookb dito 4 101 OosTENE 0 i8l Uoug bank aand Ill ttusL Hypotheekbank pandb 6 41UE1EX Equt hy poUi pandb 4 Meew L G Pr Lion eert 8 61 Sed Holl U Spoor w Mij aand 110 liy tol Bip v Bt Spw aand 111 Ned lud Spoorweg m aand 817 Nod Zuid Afr Bpm aand 6 168 f dito dito dito 1891 dito 4Vi 100 iTiliE Spoorwl 1887 89A Bobl 8 B6 Zuid Ital Spwmii A H obl 8 66l PoLKH Warachau Weonen Rand 104 a ttuaL Gr Ruaa Spw Mijil obl 4 95 Baltiache dito aand ïaatowa dito aand 5 Iwang nombr dito aand 5 8Vt Kursk Ch Azov Sp kap obl 4 100 g rUto dito ob1i 4 0 M BaiKA üful Pao Sp My obl 6 Okio North W pr O v aand 911 litü dito Win at Peter obl 7 KO Donvor it Bio Or Spm cort v aj 87 i ïtlinoia Central obl iu goud 4 t 102 Louiar Sc Naahvilli Oer v aand j 94 Mexico N Spw Mij lo hyp a 6 104V pret aand l 81 104 N TorkOntaaioiWoet aaad l al i Penn dto Ohio oblig 6 I Oregon Calif Ie hyp in goud 6 108 St Paul Minn fcUanit obl On Pao Hoof lün ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 OaNana Cao South Ohert T aBnd 17 Ve o Ballw k Ne lo h d 0 0 Amatord OmnibuB Mij aand 101 Rotterd Trainwei Maata aRod NsD Stad Amaterdam aand I 108 Stad Bottordam aand 8 108 Beloie Stad Antwerpen 18871 9 Stad Bruaael 1886 i 100 Hom Theiaa Eoaullr Geaelioh 4 117 V Oobteke Staatalaonig 186l 5 117 K K üoat B Cr 1880 8 101 SfaNJi fbtad Madrid 8 1868 84 Neu V r 1 üütvangeo de I ouveauté s IN ZOMEEMANTELS JapoustofTen ü SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Mei PetroneUa Alida onders J P Bredio en S M Zuydveld Adrianns Hnbertns ouders A van Eyk en L van den Akker Hendrik ouders ï Anders en H van Harten 21 Elisabeth Wilhelmina onders P C Tuinman en L van Gent 22 Anthonia Johanna ouders A Nienwenhnis en A S van As AntoniuB Roelof ouders C Verhart en M van der Kley OVERLEDEN 22 Mei M Peetors 72 j 23 M Blanken hnisvr van C B van der Werl 71 j GEHUWD 22 Mei A van Leeuwen en J Annaars J Nienwveld en J C Sprnyt C Verkaik en D van Leeuwen J W van Kershergen en J van der Zyde A van der Hulst en J van den Nieuwendyk