Goudsche Courant, zaterdag 25 mei 1901

60 4879 48 16 84 99 17014 19576 909 4401 76 0913 75 1E14S 1711 81 1176 4596 7464 lOSi 83 15415 58 86 1 04 8 7657 48 196S6 19 17884 19863 IS 41 88 57 69 3 86 H51S 9 197 9 6 49 6 7 ST 18784 89 88 4 1676 6148 7714 1B 18868 11688 17460 90004 1719 6888 73 10710 19 76 38 BI 19 30 49 86 39 18090 16794 17678 90178 49 M88 781 67 1 196 69 U7 8 90971 1 78 6418 7933 10839 13995 65 65 S03I5 1964 48 35 1096 8360 69 17966 SOet 8089 6707 9U1111 13466 16910 180S7 90788 3838 6898 8018 87 1351 U S3 64 SB51 6170 90 97 91 41 181 9 80870 9600 6888 816111871 3S 8 18866 r095S 3897 6474 8 1 II306 66 160S9 79 78 NIEUWE DASSEN Glacé en Slolhandscbuencii voor DAMES en HEEEEN VAN S Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepluton o il Beurs vun iiislerdam Slotkrs 7 18 MBI I Vikrs SlMlUMD Ort Nod W 8 21 8 ilili ililo illlc S 98 liio dito dilo 3 91l i tlo o OM Goa ll l881 a4 TiUB Ilunlir ïiin 1869 81 5 90 Oottm Obl m i aiiier 1868 6 81 duo In t IVBP18 8 6 81M PoaTi OAL O l 11 t coupon 8 ilitn ticket 3 34 g r l vm Obl Hiniiunl 1894 4 60 duo Orauiu 1880 4 0 ilitobhOiitlis 183 4 9 lito hij Hop 1889 90 4 6V l m In Kouil lei ii 1833 6 ht ihlo llt 1 I8S4 6 I iri 1 P irii t liuM 18SI 4 67 l i KKiiU Jo t J uï l ou 18K0 4 98 Ge l ninK n i 1 24 er loi iiiii er eC 27 Zuiu Akh Hp V oblft iSU 100 Msilco Oh Soil 1890 6 VKNtKUfcLA 01 1 ot i 1881 30 i MaTEttliAM Ol li i tien ISVS 3 SB KnTTEiUAM SI I Iron 1394 6S Ned iN Air lI ii lelK anuil Ar l l al Mlj Corliliintoil 676 Uüli dHaisRliaT lj lito 450 Ar i Ilypollieekb piiudbr 4 Uult Mij il6rVor tonl aanii 651 Ur Hjiiolli okli i n lbr 4V 101 Nerforla ndBcho lai k aaud Ned HBi lelm Bti cb mto N W Pao Uyp li pandbr 3 Kott HfpolliBekb paiidlip 4 l Utr Hypolheokb dilo 4 OoBTKNB O et Hoiig bank aao l RuaL Hypotbeokbank paadb 5j AUUKA Bqiil hy poth panJb 4 101 iSl V Vil HoU U 8poor Mg a nd Mg tot Eipl r 81 8pw aand Ned lud Spoorweg m aand Ned Zaid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 4 I ui3poor l 1887 89A Babl 8 Zlid Iul Spwmij A H obl 3 PoLn Wareohsa Weenea tand Rob 9r Ru 8pir Mg l obl 4 Baltiaohe dito aand Paatowa dito aand 6 Iwang üombr dito aand 5 Kurak Ch Azo 8p kap r bi ij lito lito obli AMeantA Cem P o Sp Mij obl 6 Chic h North W pr O v aan l dito dito Win 8t Peter oW 7 Dearer k Rio Or Spm oort r a lUinou Central obl i i goud 4 Loulir Naih illi Cer v aand Morico N Spr Mij Ie hyp a 6j Miaa Kama i 4pCt pret uad N Totk Onlaaio k Weat tand Penn dto Ohio oblig 6 OregOQ Calif te byp in goud 5 8t Paul Hinn Ii Haait obl Un Pto HooflUn obig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 6 OiXkBk OlD South Chert T aand ra 0 lUllw tNa loh d 0 0 Amtterd Omnibus Mij aaod Bottprd Tnimwe Maal and Jll Stad Amalordam aand 3 8t d Sotterilam aand 8 BlLolï Stad Antworpou 1887 S Slad Bnitael 1886 S HONS Thoim Kognlir Owlsob 4 Ojitevk Staatsleenig 1860 6 K K Oo l B Ot l880 8 SpiüJa Stad Madrid 1868 NlB Ver BetAT mipt 69 iiov UI 817 168 100 661 661 104 981 1 0V 2 i SU 140 ï i 10 04 1041 j s7 Directe SpoorwegverblndlDgen met ttOUÜA ai 6 58 7 n 7 86 8 81 8 88 9 08 9 94 Mourd ri cln door T 18 40 ouwerVM k 7 98 BO arlmM 96 7 44 9 0 9 45 aotlerilaniD P 871 i oü ri a 8 0 9 0 10 11 AUmii 1 n a klHM Ettri kijkaUln Op dna brainsn tg Zondiff UuadaK n Dii d fi ModMgMhe ntaurkiliatten voor da 8e kl Tukrijgbau t Ron enkslm vnektprgi ff llollmdaeke Spoar L Eitre iipplemnt kawiji 1 4Ucn Diudaf 51 6 17 6 41 6 87 4 46 5 8S 8 04 6 39 7 06 7 6 8 Sl 9 86 4 63 6 3J 48 6 1 t6 9 58 5 10 6 6 10 08 4 59 6 16 6 43 6 94 7 13 7 86 8 80 8 48 47 10 09 10 16 11 M 8 0 8 S4 9 00 9 87 10 08 10 1 101 108 108 991 100 U71 117 101 34 é AU U tr l l l I rtadMM p d ii loop ha nirt gmkmd wardtiu g H llttd h par l Eilr gpplei Mlt wgi m d C a g l da Wnon Uit oüDDa ÜKN Haag f 100 WW 9 11 81 10 00 10 19 10 68 11 18 19 16 19 96 18 65 1 18 1 58 9 81 8 46 4 1 1106 1 0 10 18 10 48 11 8 1 18 n 80 I 8S 9 88 9 41 S8 lu ï 13 6 40 7 57 8 43 8 9 P 4 4 11 19 10 84 10 46 11 16 11 87 8 O U tl A A IISTtRDAU Ti m u 6 8 11 8 8 SS 10 90 10 6 18 08 1 10 S n l 07 4 43 6 9 96 8 48 61 O i 10 80 10 87 11 06 Hlm t W 8 01 8 68 9 10 10 11 04 19 48 19 17 1 57 8 81 4 1 1 57 6Jf 6 46 6 44 9 85 10 8 1 08 11 47 11 59 AiMtO 8 I 13 9 8 1095 11 1 1 08 l H S U 8 404 91 6 1 5 46 6 01 8 10 O 11 16 18 09 19 14 Oiitvaoi eo de INouveauté s IN ZOUEHMAITTELS JHapoiiitolTeii O SAM80M 1 9 89 8 7 1S 8 10 0 18 O sm U 18 1 ll M 8 81 1 10 S St 4 4J 6 08 6 91 7 09 8 10 9 SB 46 A IIU Vf 6 84 47 7 80 8 85 8 45 9 S0 45 11 80 1S 4S 1 8 81 8 4 6 016 81 6 86 7 S5 8 85 9 40 10 06 l ii l 7 0i 7 818 18 9 19 9 10 18 311 10 14 in 4J t2 mI m 7 4 niJ I C 1M8 uTs r l 1S S1 18 6 M 40 S B t 4 1 6 1 7 84 7 4 3 99 9 8 10 07 1 4 U S 10 000 man hebben echter nog geen beve gekregen om te vertrekken De Engelschen 1 hebben maatregelen getroHen vuor de terug 1 zending van ongeveer de hellt van hun troepen De Italianen zullen vermoedelgk I hun voorbeeld volgen Oostenrjjk Hongarye 1 zal waarschijnlgk zpn 300 matrozen te Pe 1king laten Ook Duitschland bereidt zooal men weet de terugzending van een deel van 1 zijn troepen voor Verspreide Berichten Fbankruk De heer Paul Revoil op het oogenblik nog gezant der Rcpobliek te ïanger beef de hem aangeboden opvolging van den hoe Jonn art als gonverneur generaal van Al giers aangenomen en in de volgende maand reeds denkt hij de 4 5 jarige die langen tgd journalist is geweest ook zgn lunctio te aanvaarden De sociaal democratische gemeenteraad van Reims heeft 80 000 francs toegestaan voor de oprichting van een arbeidsbeurs DuiTBCHLASD Wel wat laat zou men meenen is de generaal der infanterie Von Spitz als president van de oud straders vereeuiging te Osnabrück op den Kriegertag voor den dag gekomen met de mededeeling dat het resultaat van den aanslag van Bremen lang niet zoo onschuldig is geweest als veelal gemeend is Het litteeken zal de keizer tot zgn dood houden en de lytarts heeft verklaard dat indien bet met enorme kracht geworpen projectiel eqn kwart dnim hooger was terechtgekomen des keizers schedel zeker zon verpletterd zp geworden daar een voorbgganger die het stuk p er uit de verte tegen zSn arm kreeg ondanks een dikke pelsjas een efnstige wond kreeg aan z jn arm Groothertog Friedrich Frans IV van Mecklenbnrg Schworin zal kort na Pinksteren een bezoek komen brengen aan het keizerlijk echtpaar te Potsdam in het Nieuwe Paleis en dan zal de jonge man ooV aanwezig zjjn bi een militaire vertooning de groote voorjaarspnrades te Berlijn en te Postdam BINNENLAND 8TAÏEN GENEilAAL K K R S V B kamer Zitting van Donderdag 23 Mei Ingekomen was hot bericht van het overlijden van Mr Bloembergen De voorzitter sprak een woord van nagedachtenis bij het treffend overlijden van den man die te kort lid was om anders dan de beste verwachtingen van hem te mogen koesteren Hg wenschte de nabestaanden troost toe 4 49 6 80 6 04 7 11 7 19 4 69 6 41 6 01 5 61 6 11 6 04 6 17 10 98 7 89 7 48 Rotterdam Beur Rottonitm D P Rotterdun M JipelU Hltuwerkuk Uoordmoht Sovda 7 18 8 87 8 41 7 88 8 68 7 8 9 7 58 9 14 7 58 9 08 U l Qoud ierenli Moero 8o tormoerZeg Voorburg t HiK d 07 6 S1 7 88 7 50 8 16 Uoao 6J0 Üudow 5 86 Woenl B 4 8 Iltrockl 6 03 8 88 M 6 BS 11 7 4 Aangenomen zijn verschillende suppletoire begrootingen n ituralisatie onteigening van wegen te Eotterdam verlichting van bet architectexamen regeling van pensioenen van personeel der verlichting der Wester vonden dat het vooruitzicht opent om met 1 zeer weinig kosten en kapitaal goud te winnen uit alluviale afzettingen Het moet in zijn werking zeer eenvoudig ziJn en zou daargelaten nog de groote besparing aan handenarbeid het voordeel opleveren dat de aanschafflng en toepassing slechts tenhoogste f 20 000 zou bedragen en het vervoer ook naar de placers die voorbij vallen liggen hoegenaamd geen bezwaar zou opleveren Reeds zonden de directiën der maatschappij Suriname en der Grand Placer Maatschappij n 4i6 n verscheidene andere ondernemingen zich hebben bereid verkil ard het procédé in toepassing te brengen zoodat wel mag worden aangenomen dat ook biet vele der bestaande groote ondernemingen er voor gewonnen zullen worden züodra ook zj van de voortreffelijkheid overtuigd zullen zijn Om hiertoe te komen zou op een placer het werktuig worden opgesteld ter bezichtiging van hen die daartoe hun verlangen te kennen geven De Ned Fabriek van Stoomwerktuigen en Spoorwegmateriaal te Amsterdam heelt ongeveer 600 werklieden ontslagen wegens slapte in zaken schelde overeenkomst MUI en St Hubert I toezicht en zorgen der zaken der munt BiJ bet ontwerp regeling van het Neder landjch Muntwezen betwijfelde de heer Van Nierop of de limiet voor eventéele ilrerraunting wel gewenscht is en of 11 millioen goudvoorraad bg de Nederl Bank in He 1 omstandigheden wel voldoende zou wezen De heer Rahusen meende dat het onver I achillig was of 25 millioen zilver thans een 1 waarde had van 11 of 12 millioen aan goud I maar alleen hoeveel zilver ter oeniger tiJd aan de circalatio wordt onttrokken I De Minister van FinanciSn erkent het ge 1 wicht der bevoegdheid tot ontmunting een 1 onbeperkte bevoegdheid kan noch geëischt 1 noch gej even wordon Verhooging van die 1 25 millioen ware niet te rechtvaardigen I Sedert 1884 is de toestand aanmerkelijk verbeterd daar Indié veel zilver gebrnikt en de zilvervoorraad van do Bank dus veel is verminderd Hot doel der maatregel is enkel ons zilver op goudwaarde te knnnen honden Het ontwerp ia aangenomen met 37 tegen 3 stemmen Tegen de heeren Vdn Nierop De Jong en Vlielander Hein Volgens ontvangen telegrammen is de vul 1 kaan de Keloet Kediri in werking gekomen de eruptie is in de richting van Blitar er heerscht totale duisternis De uitbarsting I schijnt ernstig dit te meer met het oog op j de talrijke koffieplantages in die omgeving De particnliere correspondent van het Hand seint Er heeft een hevige uitbarsting plaats gehad van de Kloet De bevolking van Blilar is gevlucht Ër gaan geruchten dat vele inlanders zijn gedood Het Hand voegt hierbij De Keloet of Kloet een vulkaan op de grens van de residenties Kediri en Pasoeroean De top die een hoogte heeft van 1731 meter heeft drie kraterranden waarvan de wostelgke tegenwoordig nog werkzaam is en waarin op een hoogte van 1242 M een meer wordt gevonden welks water een temperatuur heeft van 85 gr F Het is dus blijkbaar deze krater die nu aan t werken is iets dat ook klopt met de mededeeling dat do eruptie in de richting van Blitar d i in zuidwestelijke richting in de residentie Kediri plaats heeft en dat de bevolking van die plaats is gevlucht De plantages in de afdeeling Blitar z n haast uitsluitend koffieplantages De Kloet heeft sedert vele jai en geen belangrijke eruptie gehad al bleef de westelijke krater ook nog levendig De laatste groote uitbarsting had plaats in 1875 de afdeeling Blitar heeft er toen veel van te lijden gehad Een deel van die afdeeling óók de I hoofdplaats Blitar is toeij uverstroomd door I een labar waarbij veel aanplautingen vee 1 en zelfs menschenlevens zijn verloren gegaan Deze lahars zijn modderstroomen die den 1 berg komen afloopeu on bestaan uit zand I asch en steenen met water vermengd I De inlanders zien in elke groote uitbarI sling van den Kloet een voorteeken van oorI lög en staven dit geloof o a door te wgzen I op de groote oorlogen op Java en op Bali Ook zijn aangenomen de ontwerpen ver bodphosphorlucifers onteigening spoorwegen StocnsHarlingen Rotterdam Hoogvliet Nijmegen Wamel en de verbetering van de onde IJs8el Het ontwerp regelende de toelating van schippers bij de koopvaardijvloot werd eveneens aangenomen nadat het daarin neergelegde beginsel was verdedigd door de heeren Van Alphen Alberda en Eahnsen Sommigen drongen aan op wijziging der wat op de zeebrioven met het doel om het Nederlanderschap verplichtend te verklaren voor schippers D minister verzekerde dat de kleine vaart niet meer belemmerd zal worden dan volstrekt noodig is Tegenover den heer Van Swinderen wees I de minister van binnenlandsche zaken erop I dat de invoer van HoUaudscho boter in En I geland toeneemt al zijn alle misbruiken nog I niet weggenomen I De minister toonde aan dat de Kamer van I koophandel te Londen ijverig is maar den toeI stand overdrijft Van het particulier initiaI tief tot wering van misbruiken verwacht de I minister veel De regboring bl iftt inmiddels I waakziam De aanstelling vaff een zuivelconI sulent te Londen is nog in onderzoek I De overige wetsontwerpen zullen waarI schijnlijk in de week van 17 Juni behandeld I worden Bg het departement van kolsniSu is ontvangen het volgende van gisteren gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indië luidende Hedenmorgen uitbarsting van den Kloet Zware aschregen over de residenties Kediri Madioen Soerakarta Djokjakarta Kedoeen Semarang Gemeng ile Berichten Het Surinaamsche blad Onze West meldt Naar wij uit goede bron vernemen is door de heeren J A de Gelder en A Stoop ingenieurs in Nederland een procédé uitge ZomerdleDSt 19U1 AangevaogeD 1 Nel S0ÜD4 SOT lIBDlUfic nru R L 9 SS 9 67 10 36 10 66 11 16 11 08 j n is 5 n so t r f i 10 18 10 6 U S9 11 80 18 84 18 44 u u 19 19 1S S3 18 68 1 S7 S 18 8 80 3 18 3 68 4 39 4 64 6 16 6 84 8 18 7 08 It y 1 06 e V 6 01 If g M M t 1 14 f 4 11 6 11 1 81 4 18 6 18 1 80 2 89 3 61 4 08 6 97 6 80 5 46 6 39 6 10 6 80 1 68 0 ï ROTTBRBlll OODDA ri m 4 33 18 80 1 48 f 18 3E 1 64 f 86 S 14 i 45 1 46 t 08 16 1 63 t I t I 1 08 r 1 0 8 09 8 S 08 4 16 4 94 9 10 48 U 31 11 45 18 04 10 16 lo is 0 8 10 48 10 4 S 89 a 11 59 D On 18 86 4 50 6 18 6 88 5 48 B 49 81 7 S9 1 44 8 80 S 48 4 16 4 45 1 A ll I KSi 11 l vUannl 18 00 S 3J a to 6 7 10 7 86 7 86 7 38 7 64 8 08 10 37 11 61 11 01 I SS 10 59 11 16 II Ï4 11 47 l 14 S 48 6 3 3 4 6 07 S4 7 00 11 48 u 6 04 ï S d 48 Hin i l 4 11 t 41 B 4S 6 3 7 00 7 66 8 4 1 3 10 08 11 46 4 81 7 84 9 8 10 11 07 1 81 9 26 7 7 7 16 Betreffende de valsche bankbiljetten waarvan in de drukkerij aan het Damrak te Amsterdam het cliché werd in beslag genomen deelt men mede dat den 25n Maart te Eotterdam een dergeljk biljet door een Duitscher des avonds werd ingewisseld bg een winkelier aan de Kruiskade De Duitscher maakte zich toen oit de voeten zgn signalement is bekend Het biljet berust bg de Eotterdamsche politiQ Zeer waarschijnlijk is het naar het opschrift te oordeelen raet hetzelfde cliché afgedrokt Er is dus kans dat er heelwat in de wandeling zjjn wat o a te utrecht is gebleken waar er al eenige zgn aangehouden Voorzichtig dus Te Charlton loopt thans het gerucht dat de sergeantmajoor Bntler zijn zes kinderen niet beeft doodgeschoten in een vlaag van waanzin doch om zich te wreken op zgn vrouw op wie hg zeer jaloersch was en die hjj verdacht hem ontrouw te zgn geweest tgdens zgn verblgf in Zuid Afrika Over de werkstaking te ZaapdaiH woldt het Hblad Gistermorgen 6 uur verliep de twmjjn binnen welken de arbeiders zich nog voor de hervatting der werkzaamheden konden aanmelden want hoewel in de proclamatie van de directie aan de arbeiders werd bekend gemaakt dat wie zich n a Donderdag s morgens 6 uur niet heeft aangemeld om den arbeid te hervatten ontslagen zal geacht worden zal toch wel bedoeld zgn wie zich vóór Donderdag 6 uur niet heeft aangemeld Geen der stakenden heeft van de gelegenheid om weder aan bet werk te komen gebruik gemaakt zoodat de staking voortduurt De werklieden worden dus nn allen als ontslagen beschouwd Eerst nu begint de strijd De werklieden schijnen van plan ten einde te volharden Onder de stakers zijn slechts drie ongehuwden De directie der Stoomrijstpellerg verdedigt baar goed recht op de volgende gronden Onder de zeven werklieden die door haar ongeveer een jaar geleden in dienst werden genomen verkreeg er een de toezegging dat hg tot de laatsten zon behooren die eventueel zouden worden ontslagen Deze I was de schoonzoon van een der meest vertrouwde en ijverigste werklieden een man I die voor korten ttjd zijn eenigen zoon door den dood had verloren en die nn nog slechts I zjjn eenige dochter bezat Daar bg vreesde dat zijn schoonzoon die een vaste betrokking I aan de spoor bekleedde den een of anderen 1 tjjd zoo worden verplaatst waardoor hij geheel alleen zou staan vroeg en verkreeg I biJ voor hem een betrekking Jwin de fabriek t Is voor dezen arbeider den schoonzoon dat de arbeiders deelname aan de loting I verlangen Uit Ede meldt men Gisteren ontstond een hevige brand in het Ginkelsche Bosch langs den spoorlgn naar Arnhem Het vuur tastte ook de nabg gelegen Buunderkamp aan Daarvan verbrandde een opjiervlafcte van pi m 8 H A ruim 20jarige dennen Ook ongeveer 100 vim TUd vai freeuiVlch d i U 1 44 8 14 8 17 S S8 9 14 lO lS 18 46 ll Si i 4 J 10 1 8V 10 80 41 4 10 87 7 47 8 07 S iO 8 6 9 86 10 46 11 08 11 47 M 46 j V V 11 S1 f 10 9 46 10 81 9 1 d 1 8 01 8 88 9 17 9 88 9 66 18 10 08 8 94 4 10 17 M C lO S 11 48 hout aan mgten gezet verbrandden Het hout behoorde aan den heer dr Adriani te Oosterbeek De boerenhofstede Het Polman gelegen onder Donneker is gistermiddag door brand vernield Assurantie dekt de schade Ook het roerend goed ging verloren en is verzekerd Tot aanvulling der berichten nopens den brand te Eandwgk moet nog gemeld worden dat de kerk een gebouwtje als een schuur ongeveer en pa torie tje der gereformeerden zijn verbrand maar de kerk en pastorie der Herv gera bewaard zgn gebleven Ongeveer een vijfde gedeelte van het dorp is verbrand Men beschuldigde den president Poncet van het gerechtshof der Seine te Pargs van te langzaw te zjjn De gewraakte apostel van Them heeft zich schitterend gerehabiliteerd door gisteren Woensdag in 23 minuten tgd niet minder dan 20 zaken af te doen en de volgende straffen uit te deelen één ter dood veroordeeling drie tot levenslangen dwangarbeid verder nog 100 jaren dwangarbeid 130 jaar opsluiting en 400 francs boete Te Maassluis geraakten twee kinderen in een kinderwagen aan den Noordvliet te water en zonken bijna onmiddellgk Op het hulpgeroep der moedor snelde de vader die ziek was naar buiten Gelukkig overzag hij terstond bet gevaar en sprong te water dook en mocht er in slagen oogenblikkelgk zijn 3jarig zoontje te grijpen eu boven te brengen Het jongste kindje dat nog in bet water lag werd gelukkig ook gered en boewel het bewusteloos was werden de levensgeesten weder spoedig opgewekt Een ooggetuige schrgft nog omtrent den hevigen brand die bet Betuwsche dorpje Eandwgk teisterde het volgende Hoe de brand is ontstaan valt niet mef absolute zekerheid te zeggen vast staat dat het eerste huis t welk in vlammen opging dat was bewoond door J Goedvriend Vermoedelgk heeft bier door den slechten toestand an den schoorsteen vuur zich aan het dak kunnen mededoelen Door de zonnehitte der laatste dagen was alles knrkdroog daarbij komt dat de meeste huizen in Randwijk nog voorzien zijn van rieten of strooien dak Aangewakkerd door den feilen Oostenwind sloegen de vlammen hoog uit en tastten weldra de naastbijstannde woningen aan Het eene huis voor het andere na werd een prooi van het vernielend element De bewoners vluchtten angstig naar buiten traehttend zooveel mogelijk te redden Maar het vuur was te snel in een kort oogenblik was het pleit beslecht Angstwekkend was t td zien boe snel de vlammen vorderingen maakten Huis na huis werd in puin gelegd en te vreezen was dat het gansche dorp met den grond zon worden geiyk gemaakt En inderdaad veel heeft er niet aan ontbroken Alleen de huizen die om de kerk staan en van pannen daken voorzien zija zijn gespaard gebleven Wat in den kring waar het vuur vroedde branden kon is verbrand Totaal blijken aldus 19 hofsteden pet schuren enz en burgerwoningen in v Wé n te zgn opgegaan waardoor 22 gezimon dakloos zijn geworden De gebouwen stonden verspreid over een afstand van eon paar duizend meter De Dorpsstraat is geheel verbrand Het kerkgebouw der Gereformeerde gemeente en de pastorie zjjn mede verbrand De kleine gebrekkige brandspuiten die men in plaatsjes als Eandwjjk vindt vermochten niets tegen bet woedende element Naar alle zgden werd om hulp geseind en zoo verschenen op het terrein van de ramp successievelijk spuiten uit de gemeenten Wageningen Zetten en Heteren Eer echter met dit bluschmateriaal den strjjd kon worden aangebonden was bet branden uit biJ gebrek aan nieuw voedsel Men bepaalde zich daarom tot het blnsschen dér puinhoopen Te ongeveer één uur was de brand gedaan die om kwart over tienen begonnen was Gelukkig is i geen enkel menschenleven te betreuren Allen hebben zich tijdig in veiligheid kunnen stellen En wat de levende have aangaat ook daarvan is maar zeer weinig in het vuur omgakomen Naat ik heb gezien was er slechts één varken en een paar kippen verbrand Het meeste vee liep in de weide Veel voortaad is er ook niet verbrand De schuren en zolders waren nagenoeg overal ledig alleen enkele hooibergen ziJB vertterd Zoo beperkt zich de schade in hoofdzaak tot ds huizen en de respectieve inboedels AUe huizen en naar ik geloof ook alle inboedels zijn verzekerd voor het meerendeel bij de fa André de la Porte te Arnhem igt totaal der verzekeringen is ruim f 40 000 ade is echter ongetwijfeld hooger n gezinnen die voor dit oogenblik onder den blooten hemel huizen werd gastvrij door familie en hurei huisvesting aangeboden Het drama te Corancez nadert hoe langer hoe meer zgn slotbedrijf Brierre s buurman Lnbin heeft voor den rechter van instructie een zeer ernstige ver j g j klaring ten nadeele van den vermoedelgken fmn j jj j moordenaar afgelegd Zooals men weet had Lubin Brierre den avond van de misdaad tot diens hoeve vergezeld daarna begaf hg zich naar zgn tegenover de hoeve gelegen woning maar hg ging niet dadelijk naar bed doch begaf zich eerst nog naar zjjn stal Na verloop van een kwartier ongeveer zag hg Brierre die voorzichtig zgn deur opende en angstig door de straat keek of er zich ook iemand bevond Deze verklaring vernietigt de geheele verdediging van Brierre die voortdurend heeft volgehouden dat hg onmiddellijk werd aangevallen nadat hit na van Lubin afscheid genomen te hebben op zijn erf kwam Het onderzoek in de hoeve te Corancez wordt inmiddels ijverig voortgezet met het doel te vinden Een spaarbankboekje ten name vanvrouw Brierre Het op dat boekje gezettegeld was opgenomen doch de rente wasnog niet ontvangen Twee spaarbankboekjes op naam van Florent en Germaine Brierre Deze boekjeshadden de kinderen als prgs op school gekregen op ieder was 10 francs ingeschreven Het militaire zakboekje van Brierre Briare had verklaard dat deze 4 boekjes hem waren ontstolen door de moordenaars In de kamer ongeveer ter plaatse waar Flora het oudste meisje dood i gevonden hebben de gendarmes het oorbelletje ontdekt dat tot dusver nog ontbrak Het belletje was vertrapt in een bloedplas Ook de oven is onderzocht Brierre had den dag vóór de misdaad brood gebakken Men vond in de asch twee koperen haakjes die knnnen hebben gezeten aan het vermiste militaire zakboekje STADSNIEUWS GOUD A 24 Mei IMOl Naar wiJ met zekerheid vernemen zal de heer J van der Leeden te Ouderkerk a d IJsel ditmaal geen candidatuur aanvaarden tegenover de gestelde candidaten der centrale Liberale kiesvereenigiiig in het district Gouda Bij Koninktgk besluit is benoemd met ingang van 30 Mei 1901 tot burgemeester van Barwoutswaarder van Waarder en van Rietveld A Knijff Hz Bg Koninklijk besluit is mr D A van Eek met ingang van 1 Juni 1901 benoemd tot burgemeester der gemeente Boskoop met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als burgemeester der gemeenten Mijnsheerenland en Westmaas Beroepen te Kedichem de heer M Rosbergen candidaat te Boskoop Atjeh Aan een ofïcieel telegram wordt in de Jav Ct van 20 April bet volgende ontleend Do drie compagnieën van het 3 bataljon welke na de excursie naar Samalanga in Pensangan waren achtergebleven keerden terug nadat het ïïtlandsch bestuur in dat landschap gere jeld was Van Kotaradja werd een compagnie naar Djamboejé gezonden tot opsporing en vervolging van vijandelijke benden Bij het omsingelen van een vyandeljjke bende in kampong Oenóë PediS liet de vgand viJf doeden met hunne wapens achter Hierbij werden onzerzijds niet levensgevaarlijk gewond de Europeesche korporaal van Schagerbeke en de fuselier Kajnen 366o Staats loteriJ 6 IClaiM Tretkint rao Vrgdag 94 Mai No 9047 11940 15936 16 2 18479 OD 90 66 ieder 100 l No 3447 13658 en 90 91 ieder 490 No 6644 7408 9689 1889 14979 en 16180 lader 900 No 494 6030 6847 918 8506 87i9 9664 9781 10841 13946 1404 16486 17138 181 9 18166 en leiS4 ieder f 100 PriJMii D 70 S 4 6 6 8477 ll O 13016 16148 18810 65 8085 Si 194 8268 6731 34 3883 l 945 8 91 63 343 6393 378 8608 6905 405 80 80 87 1 39 98 8678 11433 18768 16496 79 715 46 7H 18 84 18466 88 11 84 9 1 617 18518 8818 11660 1410 78 19080 9106 11740 14588 87 I91IS 1 7064 480 118 147 6 16788 79 8 9 61 9610 68 14806 76 19191 548 8804 74 9913 11900 14 8 81 76 880 81 til 10088 18818 16K6 18 8t lOiSl 6 6 S 74 7186 88 4 rO 8 19884 VERSCHEIDENHEID De landeigenaar Jesionowski kwam dezer dagen met zijn vrouw van een uitstapje in zijn woonplaats Kulmsee thuis Nauwelijks hadden zij het station verlaten of zjj werden door twee mannen overvallen en neergeveld Terwijl de vrouw zich door de vlucht wist te redden bleef Jesionowski bewusteloos liggen daar hem voorhoofd en neusbeen verpletterd waren Eenige uren later gaf hjj den geest Van de daders is geen spoor meer ternggevonden Koord op vrouwen eu kinderen I Aan een particulier schrgven gedagteekend uit Middelburg Zuid Alrika van 19 April waar het Handelsblad in de gelegenheid word gesteld inzage te nomen is ontleend dat omstreeks tweehonderd vrouwen en kinderen door de Zwasies werden vermoord Uit de Hoekschewaard De krnisbessen en aalbessen hebb flink gebloeid en beloven zeer veel Ook de pereboomen bloeien sterk maar van de appels valt nog weinig te zeggen De kriekeboomen zullen een rijken oogst geven indien de nachtvorsten zich niet te sterk doen gelden Oit Bordeani seint men aan de Temps Een bejaard echtpaar waarvan de man 75 en de vrouw 73 jaar is is gedood dooreen slag met een hjjl of een dergelijk werktuig Men vond den grgsaard Francois Kenard in het midden der kenken vooroverop den grond liggen Het hoofd was bijna van den romp gescheiden en vertoonde een gapende wond In den doorloop naar de slaapkamor lag zijn vrouw eveneens voorover Ook haar hoofd was zwaar gewond evenals de rechterhand Men had haar 5 slagen toegebracht Do echtolieden waren rijk en gierig Alles is in t huis onaangeroerd gebleven Geen enkolü poging tot inbraak was te bespeuren De straatdeur was niet geforceerd Men vermoedt dat de moordenaar een bekende der familie is geweest en dat de oudjes zelf de deur die ze gewoon waren s avonds zeer stevig te sluiten hebben geopend De moord heeft in den vooravond plaats gehad A O ¥ ERT Ël Tlli l GEVRAAGD een bekwaam BHOomsEEmranT Adres S va CBEVELD Jr Lange Groenendaal Gouda Qeboeders STEEÏÏSMA Bloemisten ïurCsing el TEDEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS UAnci welke den geheelen Zomer met prachtig ge vormde Bloemen prijken en doorblooien tot de vorst intreedt VERDBE HET BEKENDE lii ecTEN cinEn dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen iin vruchten onschadelijk is Liter f 0 50 Liter f 0 80 a LUer f 150 Ondergeteekende befMlt zich beleefd voor de levering van DEJEUNERS m SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort dosvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend jerard Pinksen Ha H f onachaildykate n makkalykalepoetaniUilelvoocHKRO en vooral damaa en IQndtrachoenwcrk tedaApprMuurvnCM MUIlar fc kl Berlla l iilli 8tr l4 Manlitugo 4 XilsSf Of naam n fabciakamert Mliwiiüaai SMcaal atiri l tarHaiaSBijM a Cuisinier Westhaven 182