Goudsche Courant, maandag 27 mei 1901

o 8512 Maandag S7 en Dinsdag S8 Mei 1001 408te Jaargang mimm mum L ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ IS cheiiiisclie Wassolierii TAN H OPPKNHEIMEK lU KriilKlsade Botteritam Jebrevet erd door Z M den Koning der Belgen aoofddepét ïoor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atuomen en Terren Bn alle Heerenen Daraesgarderoben oleook alle Kinderguederen Speciale inrichtiun voor bet itoom n n pluehe mantela eeren bont enn Gord nen talelklee len eni worden naar d nieuwnte en laatste methode Ke ertd PrUstr ekkIng 13 JudI S00 000 HARK sis hoofdprij io het gelukkigst geval bisdt do nioawBIc groot Oeidverlotiog die door do Hooge E ge6rinj fau Hamburg goedgekourd ea gewaarborgd is De voonlioUgo inrichting van hol nieuwe pUa bestaat daarin dal in don loop van slechts weinige maanden in 7 vsrlolingon van 118 000 lolon S 8 010 priJMn bedragende 11 202 000 Mark 1 pr a M 10 000 pr a M 1 000 M H M U a M SOO OOO a M 800 000 1 pros a U 100 000 1 prijs a U 76 000 S priiien a H 70 000 a M M s M eo ooo a 11 000 a M 0 000 a U 0 000 a M 90 000 M 10 000 pros prg ter volledige bsslissing zullen komen daaronder bevinden zich hoofdprijten van evenlueel aOO OOO Mark speciaal echter 1 1100 1 000 1 00 1 000 300 1 Ito UI 78 101 pr Ke pr 4 pr 1 prijs 1 prijs I prijs I PrijtoB 1 prijs 1 prijs 1 prijs eil pr lOSO pr a M 800 6 pr a M iOOOI pr a M 100 1 0 111 lOO 41 1 De aanstaande eerste prijslrskkiag dezer groole door don atsat gowaarborgdo Qoldverloling heeft sooals zulks van ambtswego bopssld plaats op den i3 JCXïï e k en kost hiervoor 1 gehesl origineol lot sleohts Mark of fl S SO ot 1 half 1 kwart lV 0 tegen inzending van hot bedrag por postwissoi of tegen remhuurs JLllo bestellingon worden onmiddollgk mei de moeste orgvuldighoid ten uitvoer gebracht enieder speler onlvangt van ons do van hot wapen van den Staat voorziene Origineole Lotenzolf in banden Bij iedere bestelling wordt het veroisokte offloioele plan waaruit de vordooling der prijzen sp de versohillonde klassen alsook do betruffinde inleggoldon te vernomen io gratis bijgovoegd en zonden wij onze clientèle onaangevraagd na elke trekking de ofüoieele lijsten De uilbetaling der prijzen gesohiodl steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door rechtstreeksohe toezending of ook naar verkiezing der bclonghebbondon in allo grootere plaatsen van Nederland plaats hobboa Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd on onder vele andere aanzienlijke prgzen hebban wij meermalen volgens ollioieole bewijzen de cerate Hoofdprijzeu krogon on onze begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 1 0 000 100 000 80 01 O 000 40 000 engi Het is te Tooriien dat bij dozo op den heohtslon grondslag gevestigde ondornoming van alle kanten op eeno uiterst belsugrijke deelnoming bepeald kan worden gerekend men Bolievo derhalve wogena do reeds ophanden zijndo trokking alle orders tsn spoedigste reohtstreoks te zendon aan Eaufmann Simon Bankiers en Geldwisselasra in HAMBURG P 8 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tol dusverre gosohonkon en U bil het begin der nieuwe vorioiuï tor deolntming inviteerond zullen wij ook in het vervelg zorgdragen door een lipte en prompte bediening do tevredenheiil van onze geëerde bogunaligers te verwerven trrr te at Pain Expeller ca o Dertig jaaic weidt dit midlal met le ii aaosi id saooes to aiiBalillsside iawiiivuig iuiwond tsfoa KheaaiaÜA Hekt Te rtoodh eid n Bdaa nSüSI Kt he 17 11 22 xtdaal l eek ioleti Tortrouwon Ms letto k tlatoi ka k Aa er ill s meeste afoUwke Anatardamlq Dloti luu vaa taTÜ e Baedors i n ywB I UgMi De Veieeniging ZONDAGSRUST verzoekt HllP het Publiek van Cfovda hunne sigaren niet op Zondag te koopen ten einden H H Sigaren handelaars in 4e gelegenheid te stellen hunne winkels op Zondag te kunnen sluiten N B De Sigarenhandelaars willen gaarne sluiten en verzoeken de hulp van het Publiek HET BESTUUR Koloiiiale VVervhi Handheld f o bji het aangaan van eene vröwiHiKc verbintenis voor ZES jaren Aaabrenggeld TWINTIG GULDEN Men melde zich aan frlJuiUUger en mUUepUehUgenmet 0nbepaaM verlof bij den Commandant van het Koloniaal Wcrdepót te Bardermjk ot bfl een derplaatselèke ot öarnizoens Commandanten nUUlepUchUgen onder Ae wapenen bij bon onmiddeliyken chef Van de nitbotaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal WertdepSt en MET QOBDriNDBN der aangenomenen gezonden aan Iranne FAMILIKN f tOtOtH aan hunne CREDITEUREN ÉS ïotaa f tl SO Q I T lea dem e llcrschlIgtenversterkendoKmA WUNKeens rakte Ullia a C4B v ss loowel 1 11 kimierer n volwassenen georcK wti eci u sw lnU r erlii enuwhooi dplin ter versterkine na nekte of kraambed koorls en hsre gevolBen PO T ÏJSnDiimvic iiv k t l iimiider i n Bloediobrek Bleoksucht Il rterliig lenUwhooldpUn ter versterltme nalieaic ra Kraamoeo louii e = B OOINA tAROCHE FERRUOINEUX in het bijioiider lenen Blocdeebrek Bl k ucht kwalen van Krltlschen leeftijd ent Verkriigb i r in Hicoh a 1 90 en 1 M KirdagelijkschEob uik i Iwl IVCf iavc v vooral r kinderen ïwalcaen en aueracnnge geo tellen leer san te be ele AU geneeskrach TT g e drank l oornls en dei jiT jJiSTo 60 YOor nigeliSgen en Heme kinderen l riivperbill t S Kgr 1 70 a M K r 0 9a t 4 Igr O DU ETSI aI ara voedzaam verslerkend aangenaam vanim k v Cl Kel V ittCaU vooral vH r kinderen zwakken en klierachtlje seatellen leerjjan te be I Ccieetli Klgcmeen iu i b vol n nmTCnnn WlfT r PRAEPARATEN VAN v rinigeliSgenenUeiiie kinderen l niM erbn t Isgr I IU a M ivgr y u u J e Chemisch MallrcssSlror Speclsal voor Kindervoeding in bussen i Kgr 0 90 sulvere iylClKaUlK Cr i Kur ƒ 0 50 ii Kgr 0 88 r AStnina dlgaretlCn j j je nevlgsts aanvallen van Asthma ic In f Jooüjes 1 Ó 80 en O iu 1ZZZ t T r Ag RrsrsknHC FRUIT PUROATIEF legen Verstopping Aam t lamarinOC DOnDOnS i jie Mlgralne Congesnes tc vuoralook Maxans voor Idndeien I e i u j Tamarlndi Monbo ns v n KKAhrF l IEN f H01 M t y d r de vorm ioor het kind beeeorl im en de sma k aangenaam i Prij per doo e 0 00 en 0 60 C l SobDaciSllaC algemeen erkend all Iiel BESTE huismiddel aaIrniaKr aS UlieS Hoest verkoudheid en KeelpDn hei i een slllmoplossend on venachlen d middel blJ uitnemendheid uitsluitend in HIq fleschje yorkrijgbaar l riis 0 20 per llesclije KRAEPELIEN HOLM Ho fleveranciers ZEIST ÉliJÉy Geen liinkhoe it Geen Influenza KoNlNKLUKE Om KiiiUhoesl Influenza Borst en Keelaandoeninèr binnen des kortst mogelpen lp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M E L I A N T II E uit de Koninklïke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM TUI H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij mTiflfw t fa Westhaven 198 Gouda D MIBBIBS Kleiweg E 100 rfr E vff mü Vee U B V t A BOOMAN J oord cA HNK8E VJ faJ Li A N Va zE8öEN J Ta TORKEN Bo k op B EDE 0 W fer K va oaa HEIJDEN te u i k P v o SP K MoercapelU D V o STMl Wadilmqmen Wed v HOLST Waddmgntm AiPMlfiritC nuicmrl mk RWV Msiiiiüm H J P irimn lii uilg ict uK Uieu nr iiiii ritmuu Warnung mun JW H VOd n arrungtft ft s i 1 K iMawi vtimhlaani Narlinhmuml i Uw kawft ithw ünttfnii tH tcharfen H VoH k aar ron aiu Jlriel W Si KeOsn UKiUwKUMt dum Hf fl li l BS s i s i il jVoWO s ZMSJlstos ADYERTEÏfTIÜÏf in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau van k BHIi kMAN ZOON IN HET GOÜDSCH Verliclitiiigs Magazijn De Avoud§ter DUBBELE BUUKT zgn beden ontvangen de veel verbeterde GASPORNUIZKIN met goed werkende OVENS van af f ïO en hooger Specialiteit in HAEDE en ZACHTE KOUSJES tegen concnrreerende prijs Zeer billgke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men daarvan verzekerd kan zjjn Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VA LOON Tel No in Gasfitter Nleaw onovertroAcii Frof Dr Liebers welbekend i uiitnr saACBT iLn AUwB Mht met FabTJebmerk tot Toortdareode radicale eo zekere genezing ran alle zelfs Wffll de meest hardaekkige Kenuw fiflïSl Kiekten rooral ootataan door rwBli afdwalingen op jeugdigen teefijjd ToCale genezing van elke zwakte Blee ijcht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte § pysvertering Onvermogen Tnipotettz Pollntione enz Uitvoerige prospectnaseu I rijn per 1 each fl 1 fl 2 fl 3 dubbel Ueselt il Cl i Cenlrai Depot Matth v d Ve te Zaltboiuniul l pöb M Clébftii o Uotterdam F Happel s Gravenbage 1 MalmmniiB do Jitn Ozn Eotterdtiti Wciff C o fiouila on bil alle drogisten WHT Wie werkelijk p r ij s stelt een te hebben laat zich lotograleeren in de Votografiacke U un UnriehUng STirriDJO m V V WAALS Fl SINGEL 661 Wie zeker sijn wii d Ecbte EUiel CaCaO t antvugen leumen geateld o na v l pr s u miiigea bi den 1 handel gekomen eodet des nam det 1 oitTiadna Dr Mlohaslia vcmwdigd 1 p de beste maohiaee in het wereldb 1 ramde Mabbliuement ras Oebr StoU wwok t Keulen Itclit J pT12ie aeIif Cikel Caeao a Tlerkuitoa bnauL Deie Sikibl CMao met melk gekookt I eene eugeiume gezonde drenk toot aUr gelpaob gebruik een i 2 Iheelepele vn l t pisdet voor een knp Ohooolet AU geneeabecbtige drank bij ï diarthee diniita met water te gwniflnn Terkr bear by de Toomumit B 1 Apothekan eoi isji Vt Ko Ke nwftmlile f 130 c 0 90 t aï5 Oeneraelvertagenwoordiger voer Keder nd lullut MattenModt Amiiterdam Kalvcstraat tuil TUiR r B Woadnbtliim in do gflbeole wereld belcefld on goToomd Onovertroffen middel tegen Blle Herat lont leverHaagzlekteo eni Inwendig Izoowel als ook uitwondiB in bijn iilU liektogovallon met goed evolg aan te wonden PrHs perflacOl t 1 per post t 1 15 TUiK7 i Woadintlf boiit oen alsnog o n g e i o n d e g o n o o s k r s o U t en boiksme werking Maakt meestol elke pijnlgks on Kovaarvollo operatie goboel overbodig Mot deal zalf word een 1 jaar oud voot onjeBeesll k rehouden heeugeiwel en onlang oen bijua g laar kankerHldeu genezen Brengt genozing en voraaobting der pijnon bij wonden ontstekingen ons van allerlei aard Prijs por pot f 1 60 per post f J eo Oentraal DepSt voor Nederland Apotbek HGIÜKI StNUERS Rokin J AmWerdam Wmr n depot is k tello men direct ttn i dieScliutie i thek dei A THIERRÏ i Premii tel Hiiliit i 0 tOTeiel O eliere proepectut te onthieien hy het Gsntrsil UepAt SsbW Bokia 8 Amiterdsm ï Qoada Druk T n A BRINKMAN Zn Dit hoofde van het Pinksterfeest verschijnt de Goudsche Courant Maandatjavond niet BuileiilütuLscti OvtTKtcbt De Engelscbe Koning verleende aan sir Alfred Milner het pairschap de nieuwe pair werd gister na ziJn aankomst door den Koning op Marlborough House ontvangen Nieuw oorlogsnienws vinden wij niet Wij wachten nu op het resultaat van het nieuw schoonvegen van Oost Transvaal dat French had moeten doen maar niet gedaan liceft Men moot lezen wat de Daily Mail daarover schrijft De nieuwe beweging van sir Burden Blood om Oostelijk Transvaal schoon te vegen toont aan zegt het blad dat generaal French slechts een gedeeltelijk succes behaald heeft zooals blijkt uit een brief van een officier die schrijft De groote operatie van French is op niets uitgeloopen en hij brengt nu zijn troepen terug Ik vei onderstel dat ziJ opnieuw zullen beginnen Het eenige idee van de aanvoerders schijnt te zijn om van plaats tot plaats te rennen Uren worden zoek gebracht met het bijeenjagen van vee dat den volgenden dag weder moet worden losgelaten De achterhoede heeft geregeld het genoegen te zien hoe de Boeren weder het losgelaten Vee mee nemen Zonder eenigen twijfel zullen ziJ gemakkelijk door den winter komen en indien wij ons systeem niet wijzigen honden zj het uit zoolang als zü zelf verkiezen De vrouvr van een Boerenlanddorst aan den Rand schrijft in een brief ongeveer hetzelfde MevrouV Erasmus de echtgenoote van generaal Erasmus zegt zjj is juist teruggekomen van een bezoek aan haar man in een der laagers en brengt het bemoedigende nieuws dat do burgers het nog twee jaar willen volhouden Uit Kaïro komt het bericht dat de Khedive aan Arabi Pacha n aan Mttstapha Ferny genade geschonken heeft en dat deze beide ballingen naar Egypte zullen terugkeeren Arabi Pacha zal dus niet sterven op het eiland Ceylon waar hiJ sedert 19 jaar in ballingschap vertoeft hiJ zal zp vurigsten wensch zijn vaderland nog eens te mogen terug zien in vervulling zien treden Arabi Pacha werd in 1837 geboren en is dus 6i jaar oud Als officier in Egyptischen dienst organiseerde hj de nationalistische partij die van het verzet tegen het bestuur door Frankrjk en Engeland In 1382 werd hij minister en onttrok hij zijn begrooting aan de goedkeuring van de Fransche en Engelscbe commissarissen Dit gaf aanleiding tot het bombardement van Aleiandrië Arabi werd verslagen en by Tel el Kebir gevangen genomen op 13 September 1882 Sedert dien tjd vertoeft hij in Engelsoho gevangenschap op het eiland Ceylon Het was d vurigste wensch van Arabi FEUiLLETOJX Eindelijk Saamgebracht a6 Want of hij dan tot Mltmoord zou gedreven worden ot er toe zou komen het leven ook onder d Ke voorwaarden nog voort te zetten gelokt door bedriegelijke hoop schunnig verloopen niet veel beter dan een avonturier het eene kwam haar nu al even slim voor als het andere Later rou ook zij er zich waarschijnlijk ïn schikken en hem altijd nog liever levend dan dood hebben al was het dan levend op een wijxe die men vroeger in geenerlei verbinding tot bem Kad moeten brengen had men hem niet doodeÜjk willen beleedigen Vroeger had de elastische kracht der hoop die in hem met elk nieuw project orahoog veerde zich soms in zekere mate aan haar medegedeeld gelijk zij trouwens het geloof aan een vasten degelijken kern in de op en neergaande nevelachtige massa s zijner plannen steeds vasthield en ook tegenover Richard had verdedigd Ditmaal kon zij echter slechts vreezen Was het dat Richard op wien zij zoo vast bouwde haar de oogen had geopend genoeg met stille huivering begon ze het in te zien en bij den ouden man zag Z5 slechts willekeurige schier waanzinnige verblinding Nu kwam er all op aan dat zij hem het standpunt dat zij innerlijk tegenover zijn plannen Pacha Egypte op te eischen voor de Egyptenaren en den Engelschen invloed over het land der Pharao s te breken En wanneer thans de Khedive genade schenkt aan den man voor wien zijn vader zich eens boog on die eens de trots en de roem van Egypte was dan is het niet alleen omdat van den 64 jarigen grijsaaid niets meer te wachten is maar ook omdat Engeland s regeering met zekeren trots Egypte nog eens onder Engelsch bestuur wil toonen aan Arabi Facha Zooals de Daily Telegraph zegt Arabi zal in Egypte een nieuwen hemel en een nieuwe aarde vinden Verdwenen i de koorbash verdwenen de gedwongen arbeid verdwenen de corruptie der rechtbanken Egypte is een Europecsche Staat geworden met een behoorlijke regeering en een linancieelen toestand beter dan die van menige Europeesche mogendheid Voor hst welzijn van zijn vaderland mag Arabi Pacha verheugd zijn dat zijn plannen van 1881 niet vervuld geworden zijn De Italiaansche koningsmoordenaar Bresci heeft in de gevangenis te San Stefano een einde gemaakt aan zgn bestaiin In Italië is de eenzame opsluiting die men een misdadiger van zijn soort laat ondergaan bijna erger dan de dood In een nauwe cel die nagenoeg altijd in liet halfduister gehuld is moet hij vertoeven zonder dat ooit door iemand het woord tot hem gericht wordt zonder dat hij ooit bericht van buiten de gevangenis ontvangt Hij is lerend dood Aan dit leven als men het leven noemen mag heeft Bresci zich onttrokken door de hand aan zichzelf te slaan Toen hij pas opgesloten werd was hij heftig en onstuimig beproefde herhaaldelijk z n bewakers het stilzwijgen tegen hem te doen verbreken deed eindelijk een poging tot geweldpleging op een dier bewakers en in het dwangbuis gestoken zijnde riep hjj uit 6ij zult zien dat de dag niet ver meer verwperd is dat het n berouwen zal mj zoo behandeld te hebben Plotseling veranderde zijn gedrag geheel en al Hü werd stil en in zich zelf teroggetrokken en scheen een somber plan te beramen Spreken of klagen deed hij niet meer In den nacht van 22 op 23 Mei 11 sneed hij uit zijn pantalon vier reepen stof en vervaardigde daarvan een strop dien hij ergens bevestigde om er zich aan te verhangen Zijs liJk moet akelig geweest zijn om te aanschonwen Met den nagel van ziJn duim had bjj op de muur van z n cel gekrast het woord Wraak De nagel was daardoor tot op het vleesch afgesleten en de duim moet hevig gebloed hebben In de é evangenis wordt een onderzoek ingesteld om zoo mogelijk nog eeoige bijzonderheden te vernemen onder welke omstandigheden hü de noodlottige daad beging Men heeft de gebeurtenis met het oog op haar aanstaande bevalling voor de koningin van Italië geheim gehouden De minister van binnenlandsche zaken heelt den inspecteur generaal van hot gevangeniswezen innam nog niet verried zoo ze ten minste nog eenigen invloed op hem wilde oefenen Wanneer er echter zooveel wanneer bijna het leven zelt op het spel staat wie zou dan uiterlijk de grootst mogelijke kalmte kunnen veinzen Louise had nog geen woord gerept toen reeds de uitdrukking van haar gelaat die haar vader juist nog kon waarnemen toen hij nu onverwacht den blik naar haar opsloeg den grilligcn onwil van den ouden heer opwekte Scheelt je wat zeide hij scherp iBen je ziek Gelukkig viel Louise hier een antwoord in dat zonder een onwaarheid te zijn toch de plaats van een uitvlucht kon vervullen Neen alleen wat moede van gisteren zeide zij iGisteren f hij moest zich eerst bezinnen wat zij daarmee meende Eti dan met een grimmigen lach Ach zoo het dausrermaak verbazend passend voor uwsgelqken U weet dat ik er niet aan gedacht heb te dansen papa wËn dat besluit zal u niet moeielijk gemaakt zijn wel Of hebben ze om u gevochten lachte hij ruw en zonder haar te sparen Het was mij onbegr pelijk waarom g er eigenlijk heen wildet maar dat is uw zaak Hebt gij den voorzichtigen beer zelven gesproken f Zïjt wel met hem niet op de kwestie gekomen wat P met een plotseling gespannen bijna loerende uitdrukking Neen Er waren veel menschen Richard had niet veel tijd voor elk zijner gasten in het bizonder Maar ik zie toch dat hij de zaak niet achteloos heeft behandeld papa ZuH u daa uit die mededeelingen met een blik naar de menigte naar San Stefano gezonden om eao naawkearig onderzoek naar den zelfmoord des misdadigers in te stellen wiena lyk ook geneaiknndig geschouwd zal worden De Srosaelsche Petit Blea weet te zeggen dat Bresci zicb met zjjn handdoek verhangen heeft en niet met reepen stof nit zün pantalon De dood moet zeer snel ziJn ingetreden want de bewaker zag hem de daad plegen zonder tjjd te hebben haar te beletten De gerangenisdokter constateerde den dood doör strangulatie en veratikkiag Vei s reiïle Berichten Fraskjujï Het heet dat door de Fransche regeering aan de Belgische is opgezegd de overeenkomst rakende de wederzüdsche oitlevering vau minderjarigen op grond waarvan Sipido die op den prins van Wales heeft geschoten te Brassel met een onschadelijk wapen is overgeleverd aan Belgische autoriteiten Het heet dat de Dresdensche Bank in Verband met de campagne der Mnrtin tegen den Paryschen vertegenwoordiger van de Bank den heer Bayer besloten heeft alle offlcieele betrekkingen itiet dezen vertegenwoordiger af te breken Déroulède gistermorgen naar Bizerte vertrokken aldus luidde een telegram gisteren aan het departement van marine ontvangen Reeds beraamde men maatregelen om de landing van den overspannen pa triottenleider te Bizerte te keeren toen een slim ambtenaar tot de conclusie kwam dat het wel zou gaan om de torpedoboot jDérolèdo die behoort tot de verdediging van Algiers 1 Het Grieksche paviljoen van de Parijsciw tentoonstelling van 1900 gaat naar Athene om daar dienst te doen als herinneringskapel op de plaats waar vóór een drietal jaren een aanslag werd gepleegd op bet leven vau koning Qeorge DuiTSCULiND Prins Bernard van SaksenWeimar die in October van het vorige jaar te Londen in t geheim gehuwd ia met gravin Succhesini vroeger een juffrouw Brock müUer wier vader hotelhouder was te Lübeck en die reeds 41 jaar telde terwjjl een kind haar eerste echtverbintenia verblyd had is met zijn vroaw door den jongen groothertog van Saksen Weimar verrast met de toekenning van den titel graaf Brayenberg terwijl z jn vrouw dan natuuriyk gravin zal heeten De pl ins na graaf heeft rrijwillïg afstand gedaan van zijn vorstelpe titels en gaat buiten Dnitschland wonen BINNENLAND Naar aanleiding van hun verblijf in Schwerin heeft de Keizer een hartelijke uitnoodiging gericht aan de Koningin en prins mmmmami i i jiim i iiiii i i door den heer Seemann gezonden papieren inut kunnen trekken Het was haar nu toch tamelijk gelukt een onbevangen toon aan te blaan zoodat ook hij ditmaal alt ians niet aanstonds vuur vatte Hij haalde de schouder K op wat in elk geval den schijn gaf als nam hij de zaak in overweging hoewel hij innerlijk lang besloten was De hier vertegenwoordigde opvatting is veel te eenzijdig zeide hij Waarvoor houdt men mij dan ben ik blind Staat mij niet óók materiaal ten dienste even goed als aan die overgedlenstige menschen daar En verder er is risico bij de zaak zoo ge wilt ja en hij zag uit zijn diepliggende oogen waarin de hartstocht van den Grübler schier als een altijdduiïnd vuur brandde doorborend aan het risico dat elke baanbrekende onderneming ploegt te vergezellen en juist tot datgene maakt wat het is Betreed ik voor de eerste maal een onbekenden weg zoo bevindt zich onder de mogelijkheden die vóór mij liggen ook déze dat ik aan het dwalen raak Do verstandige zal zich daardoor echter niet laten weerhouden op zijn doel a te gaan een doel dat dan toch waarlijk der moeite waard is Want het beteekent de ontshiiting van schatten had hij willen zeggen doch hij vermeed het woord van rijkdommen wier nutteloos daarneder liggen onzen tijd en der volmaaktheid onzer wetenschappelijke en technische hulpmiddelen ten eenen male onwaardig is rond uit een schande Dat is zou ik haast zeggen de ideale kant der zaak Wat echter de raaterieelc zijde betreft hij sprak plotseling bijna fluisterend het gaat om honderdduizenden mei e Hendrik om hem in het Nene Palais te Potsdam een bezoek te komen brengen en de groote voorjaarsparade op het Tempelhofer Fold te Berlin biJ te wonen De jonge groothertog van Hecklenburg die lich dezer dagen te Berlijn komt presenteeren als regelcrend vorst zal ook bij die parade liJn Koningin Wilhelmina on prins Hendrik inllen ingevolge deze uitnoodiging Donderdag 80 Mei s middags tegen zes nnr aan het Wildparkstation bij Potsdam aankomen en daar door den Keizer en de Keizerin met groot militair ceremonieel ontvangenen naar het Nene Palais gevoerd worden waar voor de Nederlandsche gasten voor hun kort verblijf vertrekken zijn ingericht naast die van den Keizer en de Keizerin Den Sisten Mei wordt dan da gewone voorjaarsparade gehouden op het Tempelhofer Feld de Koningin zal naast de Keizerin in een rijtuig toekïk n terwijl prins Hendrik aandeigde van den Keizer z l rijden Na de parade gaat de Koningin met de Keizerin om uit te rnsten naar het Stadtschloss te Berlijn waar zij later met haren gemaal en de andere vorstelijke gatten aan zal zitten aan het groote paradediner s Avonds is er galavoorstelüng in de fierljjnsche Opera en daarna gaan de Koningin met haren gemaal en den Keizer an de Keizerin naar het Neue Palais te Potsdam terug Vrijdagochtend wordt er te Potsdam in het park voor het Stadtschloss weer oen parade gebonden van de gardedu corps in tegenwoordigheid van de Koningin hieraan nemen de gardejagera deel bij wie prins Hendrik vroeger officier is geweest Na do parade zal prins Hendrik zich dan aan den Keizer presenteeren als generaal majoor i la snite Vervolgens is er in het Nene Palais groote gala maaltyd ter eere van de Koningin en den prins dadelijk na taf el vertrekken de gasten dan weer naar Schwerin H M de Koningin Moeder wordt Maandag 3 Joni op Soestdijk verwacht Gemengde Berichten De kleedermaker P beklaagd van do ontvoering der knapen van Wezel en Endlicb werd ingevolge bevel van het gerechtshof in den Haag op grond van vrees voor ontvlnchting gevangen genomen Hij bevindt zich thans in de gevangenis te scheveningen Gisterenmiddag ontstond in de wijk Hasselt te Tllbnrg bii den bakker C van Roojj een hevige brand die door den hevigen wind aangewakkerd zich aan de nevenstaande eh tegenoverliggende woningen meedeelde waardoor zeven huizen in asch werden gelegd Van zes wordt do schade door assurantie gedekt In oen aanval van waanzin vermoordde mevrouw Schubert wonende in do Bobielerstraat te Herrnstadt Silezië haar drie kinderen in den resp ouderdom van zeven vpf en anderhalf jaar en verwondde bovendien haar vierde kmd een negenjarig knnapje Ware Louise niet reeds tevoren geheel zonder moed en hoop geweest zoo zouden deze laatste woorden haar het laatste restje daarvan ontnomen hebben Reeds dat haar vader zooveel ter verdediging van zijn voornemen sprak veel meer althans dan anders was voor haar verontrustend Hij voelde dat hü op het punt stond een halsbrekende dwaasheid te begaan en zocht naar een rechtvaardiging meer voor zich zelven dan voor haar ïn haar innerlijke angst en vrees om te veel te zeggen perste Louise zich ml ten laatste een paar woorden at Met geweld vermande ze zich terwijl ze de gevouwen handen zacht voor zich op tafel legde ze zag hem aan en zeide met een zwakken desperaten gUmlach Waarom wilt u op eens zoo rijk worden papa Niet te vergeefs leven twee menschen zoo vele jaren lang tezamen geheel en alleen op elkuir verwezen Ze Iceren elkaar tot op den grond verstaan of ze willen of met ijoo verstond de harts ochtelijke cholerische man die meest zoo weinig acht op zijn geduldige dochter sloeg deze nu volkomen Boven den róordelijken zin harer vraag uit had deze een anderen en wel dezen Waarom wilt u door te jagen naar het bedriegelijk phantoom van een onwaarschijnlijken rijkdom ons dan totaal arm maken papa i Hij was getroffen Hij zag haar aan als wilde hij spreken zweeg echter en bewoog zich slechts op zijn zitplaats Zulk een dwaas ben ik niet zeide hij eindelijk IViiriit vmialfd J