Goudsche Courant, maandag 27 mei 1901

M TIMMEMMS DUBBELE BÜDET Salon de Coiffure Beveelt zich beleefd aan voor het maken van nlie noorten llaarwerken P U IKK ODDt m SCHIEDAMMEfi leer ernstig Na het liJk van het jongste kind begraven te hebben begoot zg de Ijjken der beide andere kinderen met spiritus en tak ze in brand De buren werden opmerkzaam gemaakt door den rook De heer Schubert was tjjdens het gebeurde voor zaken op reis Tegen den redacteur van het Nieuws van Dag voor Ned Indi8 is door den officier van justitie te Batavia een vervolging ingesteld wegens majesteitsschennis Uet gebeurt in Indië niet dikwijls zegt de Javabode dat de openbare meening zich eenstemmig en krachtig uitspreekt Heden is dat het geval geweest Het stond 0 ons redactie bureau niet stil van personen Tan allerlei rang en stand om hun hooggaande verontwaardiging en diepe verachting uit te spreken over het inlame stnkje door het Nieuws van den Dag voor Nederl Indié gepubliceerd ontleend aan een particulieren briet uit Nederland Dat stukje is zoo verregaand beleedigend voor de Koningin en baar gemaal dat inderdaad de Indische pers zich geroepen behoort te achten om verzet te doen tegen zulk intens gemeen geschrijf dat baar heeft bezoedeld Wij kregen kennis van dat stnkje en deeleu da verachting van de Indische pers voor het niet nader an te duiden vuile geschrgf dat hier alleen verschillen wü met de Javabode te laag staat om de Koningin te kunnen beleedigen maar dat het N V d D V N I voor goed buiten de rü der fatsoenlgke bladen zet Over de uitbarsting van de Kloet seinde men aan de N R Ct uit Batavia De Kloet werpt een modderstroom uit De bewoners van Blitar vluchten naar Toelong agoeng De gemeenschap met de plantages in Wlingi is afgebroken De aschregen verspreidt zich over geheel oostelijk Java I de dnisternis is er algemeen De directie van de Tawang Eedjo Cultuur M te Eotterdam ontving van haar administrateur een telegram van den volgenden inhoud Heden nacht hevige eruptie Kloet Alles wel Denkeiyk zeer weinig schade De Kloet of Eeloet staat op de grens van de residenties Kediri en Pasoeroean De top ter hoogte van 4731 M heeft drie kraters waarvan er twee althans in historischen tgd uitgebrand zgn en alleen de westelijke nog werkzaam is daarin is op een hoogte van 1262 M een meer waarin het water een temperatuur heeft van 85 F De plantages in de afdeeling Blitar zijn haast nitsluitend koffieplantages Er liggen er ruim 90 om den berg heen De Kloet heeft sedert vele jaren geen belangrgke uitbarsting gehad De laatste groote had plaats in 1875 Blitar heeft er toen veel van te lijden gehad ook da hoofdplaats Blitar werd toen overstroomd door een lahar modderstroom waarbij Teel aanplantingen vee en menschenlevens z n verloren gegaan deze lahars bestaan uit zand asch en steenon met water vermengd De inlanders zien in elke groote uitbarsting van den Kloet een voorteeken van oorlog en wgzen o a op de groote oorlogen op Java en Bali Die van 1875 kwam iets te laat om den Atjehoorlog vooraf aan te kondigen Van half Juli tot 1 September a s zal door het hoofdbestuur der Vereeniging Eigen Hulp aan kinderen van leden gelegenheid gegeven worden enigen tijd te Nunspeet provincie Gelderland station van den N Centraal Spoorweg in een daartoe ingericht gebouw hunne vaeantie door te brengen Aan t hoofd der inrichting zal staan mevr do wed J Schouten van Haarlem terwji voor het toezicht en de verzorging der kinderen eenige jonge dames haar behulpzaam zullen z jn Elke groep kinderen zal uit ten hoogste dertig kinderen van beiderlei kunne bestaan Voor de jongens is de maximum leeftijd op 12 jaar gesteld en zullen in het algemeen geen jongens worden toegelaten die de lagere school reeds verlaten hebben ten op zichte van de meisjes gelden deze beperkende bepalingen in mindere mate De eerste groep wordt verwacht van 15 Juli tot 5 Augustus De tweede groep van 7 tot 28 Augustus Aanvraagbiljetten zijn te bekomen bij de regelings commissie uit het hoofdbestuur H W öroeneveld v Baerlestraat no 22 te Amsterdam H C van Enijven do Perponcherstraat no 1241 te s 0rBvenhage en J ö Tuytel Bloemhofstraat no 7 te Haarlem In een eerglster gebonden vergadering van de maatschappij Koffioland Soember Aroem Heek uit het verslag over 1900 dat de koffieprijzen zeer teleurstellend bleven De kwaliteit van het product liet te wenschen over De oogst leverde op 2157 93 pikoli Het netto provenu was f 61 407 of f 28 45 per netto pikol tegen f 28 16 ten vorigon jare Over den aanplant kwamen steeds gunstige berichten in De Liberia is over het algemeen van een mooi type waarom het aanbeveling verdient die kofliesoort aan te planten in de uitstervende tuinen grenzende aan de strooken waarop reeds Liberiaboomen in den grond gebracht zjjn Van enten werd veel werk gemaakt Ook met de teelt van andere producten werden proeven genomen Van de teelt van caontchouc houdende gewassen worden voor de toekomst groote verwachtingen gekoesterd Het saldowinst f 148 werd op nieuwe rekening overgebracht Het jaarverslag der 8enembahMaat schappij te Amsterdam bericht dat de oogst 1899 bedragende 13 647 pakken tot den gemiddelden prjjs van 82 633 c werd verkocht Van het beschikbare winstcijfer f 265 840 wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 15 pCt In 1900 werden beplant 1860 velden waarvan de opbrengst f 9 25 pikols bedroeg tegen 1780 velden met 10 78 pikols in 1899 Deze vermindering moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan het niet oogsten van de topbladen die eon inferieur produ t doen verwachten De weersgesteldheid was in den aanvang voor de ondernemingen vrjj gunstig later minder bevredigend Twee onderneiringon hadden bepaald tegi nspoed Voor di n nieuwen oo it werdon 1875 velden in bewerking genonun zoodat er thans 15 meer dan in 1900 worden beplant Van het product van 1900 worden tot op heden 5068 pakken voor zeer bevredigende prijzen verkocht Van een der grootste restaurants te Aken het Karlshans is eergisteravond het achtergedeelte grenzende aan het hoofdpostkantoor aan den Alexianergraben aitgebrand De geheele brandweer was aangerukt en had eenige nren noodig om het vuur meester te worden Ofschoon het opgekommandeerde post personeel reeds alle stukken van waarde naar buiten had gedragen wist de brandweer het postkantoor dat in 1897 werd gebouwd voor brandschade te behoeden Edison doet weer eens van zich hooren HiJ kondigt weder een ontdekking van groote beteekenis aan Hg heeft een aconmulatorenbatterij geconstrueerd die twee en een half maal zooveel arbeid kan verrichten als de tegenwoordig in gebruik zijnde bovendien veel lichter is en ten slotte minder ruimte inneemt B oning Eduard heeft b j gelegenheid van een zeilwedstrijd groot levensgevaar geloopen De bgzonderheden die de bladen daaromtrent meedeelen komen op het volgende neer De theefabrikant sir Thomas Lipton een der voornaamste sportmen in Engeland heeft ieder jaar een jacht beschikbaar voor den EngelschAmerikaanschen wedstrgd om den gouden beker de groote gebeurtenis op het gebied der zeilsport aan beide kanten van den Atlantischen Oceaan Sedert drie jaren hebben de Engelschen het ongelukkig getroffen de Shamrock is telkens door het Amerikaansche jacht Columbia geslagen Nu dacht sir Thomas dat het oogenblik gekomen was mn het met een nienw jacht te probeeren n zoo is onlangs de Shamrock II voljens de nieuwste vindingen der scheepsbouwkunst geconstrueerd van stapel geloopen Maar er kwamen weldra gebreken aan het licht no 2 kon het blijkbaar zelfs niet opnemen tegen no 1 en dus legde men zich er op toe het vaartuig te verbeteren lister moest de Shamrock II bewijzen dat ze nu haar oudere naamgenoot kon staan en koning Eduard had beloofd bij de proef tegenwoordig te zSn t Was de eerste keer na den dood van koningin Victoria dat de koning in t openbaar zou deelnemen aan sport s Ochtends om 9 uur vertrok de koning door een enkelen adjudant vergezeld uit Marlborough House en omstreeks half 11 was hij te Southampton Zonder eenig vertoon werd de koning aan den trein opgewacht door sir Thomas Lipton en een stoomsloep bracht den koning den eigenaar van het jacht en enkele genoodigden naar de Shamrock die tegenover de Osborne lag Het was prachtig weer De twee jachten lichtten het anker en kwamen aan de oostelijke punt van het eiland Wight Ter hoogte van Calshot bleek reeds dat het buitengaats veel harder woei dan men in de Solent dacht en de twee Shamrocks ondervonden dat ook toch werd aan boord van do Erin het teeken gegeven om zich voor de afvaart gereed te maken Een paar minuten later kwam op t onverwachtst de windvlaag tengevolge waarvan naar tschgnt eerst de boegspriet van de Shamrock II ontzet werd onmiddellijk daarop brak de steng en een seconde later sloeg de geheele kolossale mast overboord met de wolk van zeilen en het grootste deel vau het want Van den wal gezien was t alsof opeens alles wat zich boven het dek van het jacht bevond afgeschoren was en men achtte het onmogelijk dat er geen menschen bij het ongeluk omgekomen althans gekwetst zouden zijn Koning Eduard en sir Thomas zaten met de overige gasten ver genoeg achter den mast om weinig gevaar te loepen door de vallende strengen getroffen of door het want of de zeilen in zee gesleurd te worden miar sommigen achtten het een wonder dat het ranke v iartnig den schok doorstond en niöt verongelnkle Hoe dat zjj du koning bewaarde zijn kalmte stelde de danws gerust en werd weldra opgenomen door een van de sloepen die zoo spoedig mogelijk van de Erin de Shamrock l die zelf zwaar beschadigd was en een ander jacht de Sybarite uitgezonden waren ook twee torpedobarkassen stoomden zoo snel mogelijk naar de plaats van het onheil maar behoefden geen hulp te verleenen Van de equipage van het jacht uit 37 man besta inde waren er eenigen overboord geslingerd maar zg kwamen er met een nat pak af De koning keerde na met Lipton aan boord van de Erin gegeten te hebben om 10 uur naar Londen terug De kwaadaardige windvlaag heeft iutnsschen sir Thomas f 50 000 schade berokkend STADSNIEUWS GOUDA 25 Mei 1901 De heer J H de Waol Malefgt te Achttienhoven heeft voor de candidatuur voor de Tweede Kamer hem aangeboden door de centrale r k kiesvereeniging alhier bedankt De van zijne detacheering bg het O I leger teruggekeerde le luit ö B Noothoven van Goor is ingedeeld bg het Ie bataljon van het 4e reg inf te Delft in garnizoen Bij het examen B der Polytechnische school te Delft zgn o a geslaagd onze stadgenooten A A Boon en A L J Breebaart de heeruri A Tom van Moordrecht en M Eikelenboom van Bodegraven Behalve deze ook nog de volgende oud leerlingen onzer h b 8 G A Abendunon P P Inklaar L A W Knoppert Donderdag avond werd door het muziekcorpi der dd schutterij alhier in het plantsoen eene muziekuitvoering gegeven Een belangrgk getal belangstellenden was te zamen gekomen om die uitvoering bg te wonen Vlug en flink werden de verschillende stukken die op het programma voorkwamen afgespeeld Het is maar jammer dat bil dergelijkegelegenheden de jeugd door haar gewoelen geschreeuw het den kunstliefhebberssoms zoo hinderlijk kan maken Doch hoehet zij men hoopt dat bovengenoemd muziekcorps zich nog menigmaal in den a s zomertijd zal doen hooren S C De afdeeling Gouda van den Chr Nat Werkmansbond herdacht Donderdag haar 8 jarig bestaan De beide adviseurs de heeren Berkelbach vau den Sprenkel en Wartena en afgevaardigden van zusterafdeelingen uit s Qravenhago en utrecht voerden daarbjj het woord De onderafdeeling Crescendo onder leiding van den heer E J Nijkamp en met welwillende medewerking van den heer Corns Kok uit Eotterdam voor piano en den jongeheer P J Scholten alhier voor viool voerde een keurig programma op verdienstelijke wijze nit De ruime zaal Nat en Vermaak dersociëteit de Eéunie was bgna geheel metbelangstellenden gevuld E Nbl OüDKWATBB Op initiatief van eenige dames alhier vormde zich een ciimmissie om uit geldelijke bijdragen aan het fanfare korps Euterpe alhier een banier ten geschenke te geven Toen Euterpe eergisteravond in het hotel Doelen eene buitengewone soiree musicale en declamatoire gaf werd onder een toepasselijke aanspraak van mej D E van Aelst de kostelijke banier door Euterpe onder groote vreugde in ontvangst genomen EiDnïEKERK 21 Mei Heden viert de heer L Krnylf Lz Sr den dag waarop hij 40 jaren geleden tot burgemeester dezer gemeente benoemd werd Van verschillende zijden zijn den krachtigen grijsaard geschenken aangeboden Tal van corporaties en personen maakten hun opwachting bij den bur IJsKiHoinn 23 Mei Te IJselmonde zal LJselmonde s Harmoniekapel ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan een groot concoursfestival houden op den tweeden Pinksterdag De wedstrijd is verdeeld in 3 atdeelingen voor elk waarvan als Ie prijs een gouden als 2e een verguld zilveren en als 3e een zilveren medaille beschikbaar is gesteld in de af deelingen Zangvereenigingen dingen mede 9 in de Ie afd Muziek vnor vereenigingen welke reeds een prgs behaalden 3 in de 2de afd Muziek voor vereenigingen welke nimmer een prgs behaalden 14 vereenigingen Na afloop avondfeest met een balcham pêtre INOEZONOBN Mijnheer de Redaeleur De Veieeiiiging Zondagsrust verzoekt het publiek van Gouda hunne Sigaren niet op Zondag te koopen teneinde H H Siga renhandelaaren in de gelegenheid te stellen hunne Winkels op Zondag te sluiten N B De Sigarenhandelaars willen gaarne sluiten en verzoeken de hulp van het pu bliek is een advertentie voorkomende in de Goudsche bladen Vooral de laatste zin is die wel in overeenstemming met de waarheid Mij is tenminste een winkelier bekend die per se niet wil Jl Maandagavond was er een vergadering van Sigarenhandelaars opgeroepen engeleid door de Vereeniging Zondagsrust Daar waren tegenwoordig 13 Winkeliers terwijl naar men mij verzukerde 62 warouttitgenoodigd Van 49 is het dus niet b ek e n d of zg gaarne wil en j Is het Bestuur van Zondagsrust gerechtigd tot die verklaring Ik meen van niet P Q Mededeeling eener juflTrouw te Wolfertsdijk Juffrouw Maatje v d Kreeke te Wolfertsdijk spreekt niets dan lof en wel met zulk een ijver en innige overtuiging omtrent een geneesmiddel Zij heeft er ook redenen voor want zij is door de Pink Pillen genezen geworden en ojj zoo n r idicale vgze dat zg ze overal en i in een ieder dio lijdende aanraadt Vele malen heeft zij voor andere personen na haar herstel de Pink Pillen laten komen Ziehier een brief die zij ons schrgft Ik was sedert langen tijd lijdende aan t hartwater en ondragelgke pijnen in mijn rng en lendenen Slechts 22 jaar oud zijnde en dan reeds zoo te moeten Igden maakte mij droevig gestemd Na vijf doosjes Uwer Pink Pillen van Dr Williams gebruikt te hebbon ben ik volkomen hersteld en steeds opgeruimd Maakt mgne genezing bekend opdat andere jonge meisjes mgn voorbeeld navolgen Het is werkelijk een goede daad iets wat nuttig voor de gezondheid is aan te raden en er is niemand ter wereld voor wien ds Pink Pillen niet gunstig zullen zjjn Ze versterken de zwakken zg genezen de bloedarmoede bleekzncht neurasthenie rheumatiek maagen ingewand ziekten Eindelijk als tengevolge eener ernstige ziekte de herstelling der gezondheid moeiijjk is zullen de Pink Pillen als een zeer krachtige spierversterker een nieuw en zuiver bloed geven zullen hot terugkomen der krachten bevorderen en de gezondheid herstellen Ziedaar wat de Pink Pillen verrichten De Pink Pillen zijn de onovertreffelgken spierversterker zg hergeven kracht aan de zwakken en zijn voor de delicaatste personen onschadelijk Zeer werkdadig tegen bloedarmoede rheumatiek zenuwpijn ZJ geven schoone klenren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tijdperken der verzwakking bij de vronw en veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelijke on geestelijke overspanning en door onitensporigheden Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrggbaar bg SsiBiLiï Steiger 27 Eotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen post Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bij Wolff Co West Haven 198 Gouda NIEUWE DASSEN tilacé rn Stothaodschoeneii voor DAMES en HEEEEN A VAN OS Az Md TaiUcur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoau JVa ai Burgerlijke Staod GEBOEEN 23 Mei Catharina Margaretha oudera W S Hoij en A Ferwerda 25 Antonius Johannes ouders H W Schneider en A M Bosch OVEBLEDEN 22 Mei L Hofstede 2 m 23 J Stoopendaal 52 j K van Bergen huisvr van J Mulder 71 J van der Grift 71 j 10 m P Blok huisvr van B Termitten 39 j ONDEETEOÜWD 24 Mei G Willemse on A J Hopman J J Bakker en A van Loon MT Het kantoor van den Burgerlijken Stand zal a s Maandag 2e Pinksterdag van des middags 12 tof 1 uur geopend zgn tot het doen van aangiften van Geboorte en Overlijden Ootvani en de Nouveauté s IN ZOMEHMAITTELS Japoiigtoffeu O SA MSOM AOVERTK JmË Ter SECEETAEIE dezer gemeente wordt een KLERK GEVRAAGD die met eene goede hand het Nederlandsch zonder taal en spelfouten kan schrijven Jaarwedde f 300 Aanmelding verzoekschrift op zegel v66r den 31 Mei a s DE WORDT a s DINSDAG 28 MEI GEOPEND Namens de Commissie A D viK VREUMINGEN Tiendeweg 69 beveelt zich aan voor FVAAIWERÜ Teleplioonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg én onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Egks Intercommnnaalburean Op 1 Mei 123 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnreau ACHTER DE VISCHMAEKT k I Gebroeders STEE2TSMA Bloemisten Turfsing el TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEE HET BEKENDE INS ECTEra eiDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen n vruchten onschadelgk is V Liter f 0 50 Vi Liter f 0 80 7i Liler f I 50 Oara t vstaa g ean een prachtige Collectie VEENIKKELD Brittannia Metaal Hanglampen Ganglantaarns KOOKST ELLEN enz enz P P filOOSl TIENDEWEG 69 Htnger KaaimacMnet zgn voorbeeldig in constructie en afwerking minger KaatmaeMnet zijn onmisbaar voor huishoudelgk gebruik en nijverheid Singer XaatmacUnet zijn in alle takken van industrie de meest gezochte Stngr MaalmaeUne zgn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid Hlmgir 1 aaiwtacMneM zgn voor het moderne borduren de meest geschikte ook lg het inodeme borduren Onderrielit gratis WntU TratouitoUlit ParUs 1900 irand Prix SINGEU MAATSCHAPPIJ IrOlDA l angfe Tiendewc 27 vi£ i H TJiz E isr tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer va Inboedel i owelbinuen als buiten de stad raet gesloten wageni A G I iAVESTEl FN Bleekerssingel 287 Ille irordt tegen Transttort mhitde veneleerd iili§epll§cbe Tandpoeder en Anllgepti§cli Moiidtiiicliiiir van E ASSVTO Timriarta te Gouda OVfiRAL V EEKRIJG BA AR Agent voor NedcrlaniJ G IJS8ELSTIJN Blaawstraat Gonda X IEUWE ZENDING Heeren Dassen Strikjes Plastrons en Zell binders in ZWART en GEKLEUED Witte en jrekleiirdc Fllll TS en MANCIIE iTEN liflüRDLV OVI llilIBMÜËN enz GROOTE HKIJZE I COESETS ROKKEN BLOUSBN KIELJORKEN GAREN en GLACÉ DAMES en HEEREN HANDSCHOENEN Zie Etalage Laagste prijzen k contdnt Magazijn DE TOEKOMST HOOGSTRAAT A 114 Hollandsche Cemeotsleciifabriek D VELDHUIS iNTie o TT erlsex a ei ITsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei on Cirkelvormige Buizen waterdiclits Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENL PBAAGT PBIJSOPGArE C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten loudsche Singel Si BOTTMBDAM SPEEEKUEEN S 18 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERARIE GEUEVER Uerk NIGHTCAP GEBROKEN Verkrijgbur bijl PEETERS AU bewiji yan eclitlimd n Mshet en kurk steedB voor xieo van dan naam der Firma P HOPPS Jz voorwerpen van fJlaê Boreetein Mar inwerk ivoor IJmer Mteeu enz kan men onbreekbaar vastiymen met de wereldberoemde CEMKNT of HITLIJIM verkrijgbaar in flacons van tO Cent bij ë va v OIJE Kleiweg No 2 Goroi Openbare Yerkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris O C FOETUIJN DEOOGLEEVEE op WOENSDAG 5 JÜIVI 1901 bg opbod en op WOENSDAG 12 JUNI 190 bg combinatie en afêlag telkens des morgens te elf nren in het Hotel DE ZALM aan de Markt van Nos 1 tot 9 De goed onderhouden genaamd Bellewue WiJk T No 12 SCHÜEEN verdere BETIMMERING HOOIBERG ERVEN BOOMGAARD en WEG en eenige perceelen uitmuntend Wei en Hooiland gelegen in den Broekweg aan de Gouwekade en onder de Boompjes m don Oostpoldor te joüda en Waddlnxveeo te zamen groot 10 Hectaren 93 Aren 11 Centiaren Verhuurd aan don Heer B Matse de Woning tot den 30 April 1908 en de Landerjjen tot den U November 1907 voor f 1200 per jaar No 10 Een TUIN liggende in de Lange Korte Akkeren of Boschweg te Ooutla mot den weg daarvoor en het water daarachter groot te zamen 20 Aren 88 Centiaren Verhuurd tot 31 December 1901 voor f 50 per jaar En No 11 Een perceel best WEI of HOOILAND met den weg en het water daarvoor in den Winterdijk onder do gemeonto U nrltltiijcueen groot 2 Hectaren 29 Aren 90 Centiaren Verhuurd tot 1 November 1901 vuur f 215 per jaar De perceelen ziJn de laatste 3 werkdagen vóór den dat der veiling en dien der afslag van 10 tot 4 uren te zien Alles breeder bü Notitiën die met alle inlichtingen van den 29 Mei aanstaande af tü bekomen zjjn ton kantore van genoemden Notaris FOETUIJN DROOGLEEVER te Gouda r vansv Meuwe Stroo vlecMen fijiie Lliileii fHF AVie werkelgk prijs stelt een i i CiEI IJIH te hebben Iaat zich fotografeeren in de Votografitche HunttinrIehHug STTJIDIO yaD P V D WAALIS Fl SINGEL 661 Ondergeteekende beveelt zich beleefd Mn voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS TOOI Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 SEEN BETER adres voor nMesaottea SCHOMSWBHK als bd Ubrabantscb Scboen en Laarzen nai azyn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk