Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1901

No 8515 Vrijdag 31 Mei 1901 40ste Jaargang YANKEE STYLE RIJWIELEN fcfc M l e Grootste Sorleering r APIJTES C OBBIJBSTOFFliN Karpetten Loopers Vloerzeil en Linoleum Afgepaste VITRAGES Tafelkleeilen en Behaogselpapier in Iv I IEIIWSTË DE88li 8 voorradig in liet Magazijn van ÉDlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regpl meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi K Teler Ml M f De üitguve dezer CQurantg e chied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 AlawBderlijke Nommers VT IF CENTEN r Firma B DE JO G BOELHUIS TE l e Notaris Mr 1 MOLENAAli to Waddinxvecn zal op VBIJDAG 7 JUNI 1901 8 morgens ton 10 ure aan de Bonwmansnonlng aan do Tweede Togt te J evenliui ien bewoond door Aén heer M S BAKKEEj oïu ronidttt yeUl ul li k verkoopeii EËN1GEN INBOEDEL Voorts MKLK on I ANDBOÜWGERKKÜSCHAl PEN alles goed onderiiouden als Wagens Karren Melkkarretje Windmolen met Zeelten 8troo6n der Bietenmacbino Zautki uïwageii verscheideue suui ten t liifgen til iOggoii DorscUniacbinc inet et n l uaidjj eemolen Slede Uierbak Kaaskist Gereedschappen voor Edammer Kaas Kaasperi Kisten Kuipen Bergheelt met Spillen Varkenstroggen Mest Hooi en Htroo on wat er vcrdor ten verkoop zal worden aangeboden Dos morgens voor de verkooping aJgenummord te ien en inlichtingen ten Kantore van genoemden Notaris MOIjENAAR Tabak en Sigarsnmagazijn Korte Tiendeweg D 2 blJ de MARKT Probeer de merken MA iNEÏÜ a Cent I AUt KRIIGER MOÜA Handwerk 3 FLOB UE SILVA Handwerk 4 KWJR DE PARTAOA S Handw 8 LIBBETAD Handwerk 6 Geïmporteerde Havana Sigaren en Sigaretten EÖIMC KEUZE IN LOEVEEPAKKMCH lanilla SigareiiSceiit S van iSfijngaari n P HOOETllN Zn Uooiiikwf ekers Bloemisten Z a a d 11 a n d e 1 il a r s GOID Flinke voorraad Bloeiende Planten afgesneden BLOEMEN KAMERPLANTEN VRI CHTBOOMEN STKUIKlfEtSTKUS CONIFEREN ROZEN Leveren BOiaUKTTEN KRANSEN BLOKMSTUKKBN en vooi iedere gelegenheid Tuin en Landhouwznden Belasten zich mot het aanleggen en ondcrhoudcii van Tuinen TELEFOON No 102 Pain ExpelUr a g o 0 Duti jkt entt dit middol B t Tvrwmnd Hnccf ti mjutilltnds uwT TiDg Mgtwtftd tacan Rheon tJA Jeh t Vwkoodh wd pgn Id dvi I Mnl C A Btdaa l i I ook iadon Ttrtroawen t t l ttc op b t fftbnakuaerk Ank T m d mM to uwlhttkuL T Aiusterdim ku ülotb Cl b n vM TnyU o SaiidfirB t Jo gtilrlfr Ca SJtttTlinm 60ÜDSCHE MELK INRICHTING gevestig d tURFSI NGEL Bovenstaande INRICHTING blp licb voortdurend aanbevelen voor de levering van prima onvervalschle Melk r 3 O Ct per Liter Do prijzen blijven tot naiJere aankondiging VOLLE ZOETE MELK GEROOMDE MELK ROOMKABNEMELK GEPASTEURISEERDE MELK Literflesch Het vee van de voor de Melk Inrichting aangewezen leveranciers staat ondoi geregeld toezicht van den Districts Veoarts terwjl op ons Laboratorium dagelijks streng toezicht wordt gehouden op de melk en de daaruit vervaardigde pradncten De melk wordt tweemaal daags des Zondags alleen morgen aan huis bezorgd en nemen do Wpknechts mede geregeld orders op voor GEPASTEURISEERDE ÖRASBOTER en KEUKENBOTEE Af 30 per Kilogram GOÜDHCHE KAAS van tO 4M cent per Kilo EDAMMER KAASJES ± 4 pond 4 f t tO per stnk R00MKAAS 1ES + 1 Kilo 4 f 0 80 LEIDSCHE KAAS ii f 0 95 KUo welke mede geregeld aan hnis worden bezorgd 8e FIIEillilVKKnEliiLlliGi I Vorige prlJav e rdeeUng 1500 pri zen VA FPTOTHOiMHililHilLö i worden 1 lAN a s uitgeloot onder de verbruikers van STUIVERSZEEP STUIVEBSZEEPPOEDER en 8ULÏANEZEEPP0EDER Voor elke 5 strookjes van Stuiversiecp 10 Stniverszeeppoeder 10 Snltanezeeppoeder ontvangt men één nummer Inzending dor strookjes voor f iHiCKÜHtKIt a t Naamlooze Vennootschap VERMNI6DE ZEEPFABRIEKEN ROTTERDAM Nayazijn van Wm MODEARTIKELEI DE KIBIIWB WINKEL Markt A 60 bericht de ontvangst eener nienwe zending Heeren Dassen Strikken ZELFSTRIKKERS EN PLASTRONS STEEDS RUIME VOORRAAD Fronts Boorden MANCHETTEN Overhemden Sporthemden en verder tot hot vak behoorende artikelen La r prijzen ü contant Aanbevelend C A E Bantzinger Moerenjongens en Advocaat Aanbevelend Firma C LOUHËNS TELEPHOON No 28 IN HET GOÜDSCH Vsrliclitiiigs Magazij a De 4voiid§ter DUBBELE BDUBT zgn heden ontvangen de veel verbeterde met goed werkende OVENS van af f 3ft en hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUS JES tegen concurreerende prjjs Zeer biliyke voorwaarden voor ABONNEMENT van GASGLOEILICHT daar eéa goede verlichting hoogst aangenaam is en man daarvan verzekerd kan zfjn Opgaven worden gaarne verstrekt door M M MLS LOON Tel No 117 Gasfitter Gouda Druk van A BRINKUAN Zn rëk isgevi g INRICHTINGKN WELKE GSVAAR SCHADE OF HINDIR KUHNKh VBROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Geakn art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat lij vergunning hebben verleend aan De Gcbrs A J en G Nagtegaal en hunnerechtverkrijgenden tot het oprichten eenrr fabriekTO de vervaardiging van vuurvaste producten gedreven door een stoommachine op het perceel aan de Goudkade kadastraal bekend sectie FNo 423 De Durectie der Gow he Glucoaefabrieken hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden door verbouwing harer fabriek voor glucose siropen enz in het perceel aan het Rotterdamsche Veer w O No 547 kadastraal beken sectieD No 3279 Gouda den 29 Mei 1901 Burgemeester en Wethouders vooi noemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUeDlaodscb Overzlcbl In de N Rott Crt wordt het verloop goichetit T n de in Febr gevoerde onderhandelingen tusBchen Botha en Kitchener sooals de commandant generaal der Boeren deze gebeortenU verteld heelt Enkele nnineden elechts kunnen we overnenon Achtereenvolgens kwamen ter sprake de kwestie van de onaihankelukheid der republieken het toekomstig bestnnr daarvan de oorlogskosten schadevergoedingen enz de behandeling der vrouwen en ambulances de houding der Kaffers enz Botha stelde voorop dat de onafhankelijkheid der republieken de hoofdvoorwaarde van een compromis moest zyn en waarom Kitchener verklaarde dat de Engelsche regeering hierin nimmer kon of wilde toestemmen Yoorloopig het militaire bestnnrwenschte té handhaven om na afloop der vöandeljjkheden loo spoedig doenl jk een kroonkoloniebestuor daarvoor in de plaats te stellen en eerst later een vertegenwoordigend element ia de rtgeering te brengen Gedurende het geheele gesprek was Kitchener rondborstig en rechtuit wat Botka zeer beviel Botha s indruk van Kitchener vai Of en top een soldaat maar geen man Ti i politiek waarvan hg slecht op de hoogte was Kitchener wist bgv niet dat een kleurlingen qnaestie in de Kaapkolonie bestond evenmin dat volgens de wetten der republie FEViLLEIOX Eindelijk Saamgebracht 39 = ==== Heidloff die destijds juist in een kwade bui iqn pensioneering aU rijksambtenaar verzocht had en Miie ook misschien toch tegen fijn verwachting spoedig kreeg moest zich van toen af slechts inachtnemen niet onvoorziens tot een zekere klasse van halve gekken te gaan behooren Die mannen en vrouwen namelijk die steeds een pak papieren bij zich dragen in reticule of borstzak steeds ijverig in de weer om personen of coUegiën te wiimen voor iets dat zij in t zin hebben hetzij dan ertaanspraken op een of ander groot vermogen of een onderneming waarvan zij zich en zoo mogelijk ook den staat gouden bergen beloven die bekende figuren gevreesd met hun voorslagen en aanzoeken in de regeeringsbureaux waar ze binnendringen als de vliegen en men niet weer van hen kan afkomen angstig gemeden door hun vroegere vrienden die allen weten hoe na weinige oogenblikken sprekens met zoo iemand onfeilbaar de versleten documenten te voorschijn komen en zij de door deu ondersteunde bewijsvoering ztülen moeten aanhooren volgens welke het toch zonneklaar ïs dat de spreker of de spreekster ztj met haar aanspraken hij met het project dat hij tot in z n finesses heeft uitgewerkt Vroeg óf laat moeten lUgftn ken niemand eigen rechter tegen Kaffer mag spelen al moge deze wet evenal alle overtreden worden Dit blykt ook jit de verschillende correcties die SirA dMilner en Chamberlain in Kitchener s Worstellen brachten eh nit Chamberlain s uitlatingen in het Lagerhnii Het het oog op de dwaze vertelsels die in de Enropeesche pers de ronde hebben gedaan is het wellicht nuttig nitdrnkkelijk te verklaren Dat de samenkomst op verzoek vanLord Kitchener geschiedde Dat de zoogenaamde tweede ontmoetingop Kanonkop is een verzinsel Er is nooit wapenstilstand geweest 4 Botha beeft nimmer aan overgave gedacht en dit dnideiyk aan Kitchener te kennen gegeven ten overvloede blijkt dit zeersterk nit alle mededeelingen brieven en telegrammen van Botha 5 Behalve de regeering der Z A R en alle hoofdofficieren die terstond na de ontvangst van de schriftelijke vredesvoorstellen naar Ermeloo werden opgeroepen en zich geheel aansloten bij de inzichten van den commandant generaal bleken ook De Wet en president Stajm van dezelfde meening Men herinnert zich wellicht 4st de Oa tenrijkache Minister van Buitenlaadache Za keu Golnchowski bü zgn uiteenzetting ijan den politieken toestand een minder voorzichtige uitdrukking gebraikte door te zeggen dat de verstandhooding tnsichen Oostenrijk en Rusland wel eens niet bü machte zon kunnen blaken te zijn om een nitbarsting op het Biükanschiereilaud te voorkomen Uit het varband bleek dat de Minister er niet mee bedoelde dat die verstandhouding minder gunstig was maar men heeft het er toch uit opgemaakt en daarom is Golucbowski in de Delegaties op dit punt teruggekomen Hü herinnerde dat Oostenrijk en Rusland in 1897 wel geen verdrag hebben gesloten maar toch afspraken gemaakt ten opzichte van hnn bonding Sinds dien is er niets veranderd en de meening dat de verstandhouding ook maar eenigszins geleden zon hebbea was geheel ongegrond De bedoeling was alleen te zeggen dat de verstandhouding met Rusland niet meer in staat is alle uitbarstingen van den ondermijnden bodem van het Balkanschiereiland te voorkomen Overigen ging de Minister voort hebben de gebeurtenissen in Oost Azie de verhoudingen in Europa eer verbeterd dan verslecht Tnsschen Oostenrijk en Rusland zijn tegenwoordig geen geschillen hangende die bi eenigen goeden wil niet langs minne Zooall we zeiden de gepensioneerde njkbbouwmeester Heidlofl moest oppasson veel scheelde het niet of mettertijd leverde hij zulk een treurige figuur Had hij hoo erop betere connecties had en had hij niet btj zijn vroegere superieuren ja als een goede kop maar tevens als een grillig en lastig gezel bekend gesuan zoo had zich zijn lievelingsidee invloedrijke personen bij het handetsministene voor de zaak te winnen misschien laten verwezenl ken Heidloff wiat zeer goed hoe het met belangrijke ondernemingen ging Hoe het eerste idee met een medelijdenden lach begroet werd de eigenlgke ontwerpers niet voor vol werden aangezien tot na verloop van tijd en alleen door de natuurlyke verschuiving en nieuwe groepeerin ran alle verhoudingen hetzelfde idee misschien in het een of ander partg program geraakt ter hand genomen en met zegenrgk resultaat tot uitvoering gebracht was Dit slechts bij wijze van vergelijking onder de vlag der platte nuttigheid zou zijn Turksch mijn E Toject nimmer kunnen zeilen dit verheelde Heidoft zich niet Gelijk trouwens heel de zoo te zeggen ideale tijde daar van de omstandigheid dat nieuwe heerlijke krachten der oude aarde óAéx ontbonden en aan de verwaarloozing van wóndervolle mogelijkheden paal en perk gesteld zou worden gelijk trouwens deze zijde slechts tot een hoogere en vrqere wereldbeschouwing sprak dan men gewooulgk aantreft Overigens was het ten slotte altijd nog makkelijker private personen voor de zaïüc te winnen dan een re eeringscoUege met zijn voUq verantwoordelijkheui Het was de kweitte een ofeenige lijken weg kunnen worden opgelost Niet alle n is de vriendschap tnsschen beiden ongestoord maar Oostenrijk en Rusland hebben gexamenlijk dreigende gevaren afgewend en zijn bjj iedere gelegenheid zooveel mogelgk te laman opgetreden Üit Peking wordt gemeld dat door de commtttdanten der Enropeesche troepencontingenten maatregelen worden beraamd voor de ontruiming der hoofdstad Britsche transportschepen hebben bevel ontvangen zich gereed te honden voor het overbrengen der Britsche troepen Graat Waldersee denkt half Juni te kunnen vertrekken De Zoon des Hemels heeft bevelen gegeven om de paleizen in Peking in gereedheid te brengen voor de aankomst van het Hof dat komen zal zoodra de vreemde troepen vertrokken zjn Voorts wordt gemeld dat graaf Waldersee met LiHoeng Tsjang is overeengekomen dnt de laatste troepen Peking zullen ontruimen zoodra het Hol de reis naar dehoofdatild heeft aanvaard 4at de Chineesche militaire politie geleideIjjlt in staat zal gesteld worden geleidelijk de 4iitricteji in de nabijheid van Peking te hMtten ut 600U man vertrouwde troepen naar V K zullen komen on i stad van de vreemde troepa over te nemen en na hun vertrek de orde te handhaven In een Zaterdag gehouden bijeenkomst der gezanten werd de qnaestie van de tydeljjke opheffing der examens in de provincies waarin onlusten voorkwamen nogmaals behandeld Met uitzondering van den Engelschen gezant waren alle vertegenwoordigers geneigd Peking uit te zonderen van die straf in overweging nemend dat Peking de examen plaats is voor candidateli nit alle deelen van het rijk voor de hoogste literaire betrekkingen Een opheffing of schorsing dier examens zon de candidaten uit alle streken treffen en het geheele Chineesche examen systeem desorganiseeren Eenstemmigheid over dit punt werd in deze bijeenkomst echter niet verkregen Verspreide Berichten Feaskkuk Koningin Ranavalo van Madagascar il eergisternamiddag te Algiers naar Marseille scheepgegaan met een zeker ceremonieel begeleid door den ordonnansofficier van den gouverneur en ontvangen aan boord van het stoomschip door den kapitein kapitalisten te vinden die konden overtuigd worden van de uitvoerbaarheid van het plan om met de Turksche regeenng te onderhandelen en dan van de rentabiliteit der onderneming Wantaltóéu kon Heidloff niets doen evenmin als iemand met zijn handen alleen een artesische bron kan boren Hier nu was de zaak vóór jaren blijven steken en hier stond ze nog Een korte verklaring der geestelijke stoornis der krankzinnigheid is deze dat de verhouding van de willende lot de oor deelende krachten verschoven is en de laatste de eerste niet meer in bedwang vermogen te houden Gene kunnen reeds door en door ziek zijn door de verwilderde phantasie opgezweept kunnen de begeerten reeds naar den afgrond razen in wier diepte de vernietiging loert Maar dat alles slechts in s roenschén innerlijk zijn handelen valt nog niet op want nog houdt het overleg haar gebied bezet al is het dan ook reeds op de uiterste rena daarvan gedrongen en houdt zoo den gevaarlijken wil eer hij zich naar buiten in daden omzet nog juist in toom Op dit punt nu hield zich Louise s ongelukkige vader met inspanning al zijner krachten reedb jaren lang Telkens weer had hij tijden dat hij inzag dat het niet gezond was zooals zijn wezen zich met deze heftigheid en met uitsluiting van al het andere met deze ééac gedachte bezig hield Dan vermande hij zich vermeed het in gesprekken op het onderwerp te komen deed afstand van eenige pogingen die hij had willen doen om vrienden voor de onderneming te winnen en die zooals hem in zulke meer heldere oogenblikken duidel k was weinig uitzicht op sl n zouden De jongste onthnllingen van dr Cotilet aangaande het verloop der dingen teBelgrado inzake de blijde verwachting vankoningin Draga van Servib worden door degeneeskundige autoriteiten scherp gelaakt Onder alle omstandigheden moet een dokterziJn ambtsgeheim bewaren zelfs al moesthet hem het leven kosten BlLQIK Prins Albert die Zaterdag by een snippenjacht met zgn paard is komen te vallen is daarbij pyniyk aan de knie gewond zoodat hy gister te Hoboken de tewaterlating van de Prinses Etisabeth niet kon bywonen en het niet eens zeker is dat hy Zaterdag met zyn vrouw naar Blanken berghe kan reizen DUITSCHLUD De keizer heeft bepaald dat alle Dnitsche officieren die met verlof in Frankryk vertoeven zich op plaatsen waar geen garnizoen ligt binnen 24 uur na aankomst hebben te melden by de bnrgeriyke autoriteiten De kapperspatroons te Beriyn hebbengeen lust de eischen der bedienden in te willigen en van deze laatston staken er zeshonderd maar daar zgn vele werkloozen by De inatmctie inzake den dusgenaamden aanslag van Weiland te Bremen op denkeizer in den avond van den zesden Maart is algeloopen en het onderzoek naar s manstoerekenbaarheid heeft geen beslissend ra snitaat opgeleverd BINNENLAND De minister van binnenlandsche zaken overwegende dat ten gevolge van het overladen van den beer J J van Kerkwgk eene verkiezing plaats moet hebbbn van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in het kiesdistrict Zierikzee heeft goedgevonden dat die verkiezing zal plaats hebben op Dinsdag 4 Juni e k dat de stemming zoo noodig zal plaats hebben op Vrgdag 14 Juni e k en de herstemming zoo noodig op Donderdag 27 Juni e k By Koninkiyk besluit is de com ia iris der Koningin in Friesland gemachtigd tot het byeenroepen van de Staten dier provincie in buitengewone vergadering in de eerste helft van de maand Juni a s ten einde dan aan de orde te stellen de verkiezing van een lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal ter voorziening in de va gehad hebben m kort hij besnoeide d in de loten der phantasieplant die n4ar buiten wildeti Woekeren weer eens En wijl hij althans tot deze zelfbeheersching in staat bleef zoo was hij nog niet in de rijen der notoire tamelijk onschuldige maar bepotte en gemeden dwazen geraakt Slechts voor een slecht geluiroden zonderling gold hij bij de weinigen met wie hij in een soort van relatie was gebleven En een weinig wonderlijk vonden de enkelen die voor het eerst nog met hem m kennis kwamen hem zeer spoedig ook Maar nooit kwam ook maar voor een oogenblik bij hem de overtuiging aan het wankelen dat zijn plan de bergwerken an Seitun naar den eisch des tijds te exploiteeren een der beste indtistrieele treffers onzer eeuw zoude zijn En zoo droeg hij het met zich om en ontwikkelde het innerlijk al meer ferwijl hg naar buiten jaar en dag voor de verwezenlijking daarvan zoo goed als mets kon doen Eenen man van deze innerlijke gemoedsgesteldheid nu moest de eenvoudige annonce in de courant van de oprichting van een kantoor voor mijnexploratie aandoen zooals ze dat leker ook niet één der ongetwijfeld vele dui ende lezers van al de bladen deed door welke de oprichting ter kennisse van het groote publiek gebracht werd Heidloff was van den beginne aan en onvoorwaardelijk haar offer ah het ware reeds door voorbestemming Zoodra hij zich maar met die heeren per brief in contact had gesteld zooals hij zich overtuigd hield op de meest voorzichtige wijze hadden ze hem ook reeds Wordt vtrvolgd