Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1901

Directe SpeorwegverModlngeo met ilOUÜA Zomerdienst 1901 AaDf evaogen 1 Mei TUd vaD fireeowieb OODDA ROTTÏRn 1 M Ti ri S 6 58 7 117 85 8 81 8 88 s oS 9 84 9 S8 9 87 10 88 10 68 U ll 18 18 18 28 18 68 1 87 J 18 S SO S 48 3 68 4 89 1 54 5 16 5 84 18 7 08 T ï 7 44 8 14 8 17 8 88 8 14 10 18 10 4111 80 door 7 18 8 40 I UM 1 06 5 01 8 84 J 10 1 7 88 8 60 ll U 1 14 4 11 6 11 8 St S 10 80 7 86 8 67 ll SO 81 4 1S 5 18 8 41 J 10 87 I 86 7 44 06 8 8 46 10 18 10 66 11 8 11 80 18 84 18 44 1 80 8 89 8 61 4 08 M 6 87 6 88 5 46 6 89 7 47 8 07 8 10 8 69 9 86 10 4611 0 11 17 P 8 6 11 1 fi ü l T 7 8 45 11 81 B 8 09 9 08 10 08 11 85 08 S 580 7 H 11 48 Ooudft Moonlncht Sieuwerknk Oapelle aotteidui M GotterdamD I Bolt rd m B 8 09 0 i vo d AUui 1 n U Uu Iln HllwUleii Op d tutu 100 Zond M iiia j DiMa g odugwki t lourklli tt n oor 1 H ferlmjgbw togtn nkaUa TrMhtprai B UolUidulu Spon Dnn l 11RnAU QnUDA rioe T cataie ontstaan door het oTerlgden van d n heer mr A Bloembcrgen Kz Het Staatsblad no 108 bevat een Kon beslnit van den den ISden Mei 1901 waarbg bepaald wordt Vr dom van belasting te verleenen voor azp en houtznnr benoodigd b de vervaardiging van amflacetaat en zalks op den voet van het reglement vastgesteld b j het Koninklijk besluit van 12 Juni 1817 Staatsblad no 31 en van hot Koninklijk besluit van 26 November 1876 Staatsblad no 236 en onder zoodanige verdere voorzieningen tegen misbruik als door onzen minister van financiën worden noodig geoordeeld Reuter eeint uit Berljjn Koningin Wilhelmina zal den Sisten Mei als zjj van de parade terugkomt aan de Brandenbnrgscbe Poort begroet worden door d n opperburgemeester Kirschnor en een schaar van eerejnUers in het wit De gemeente zal zorg dragen voor het versieren van den Fariser Platz tnt naam van het hooidbestnnr van de j Vereeniging van Leeraren aan inrichtingen ran middelbaar onderwijs heeft den heer F G Groneman voorzitter en de hoer N Quint Ie secretaris een adres aan den minister ran koloniën gezonden in zake het gewgzigd ontwerp besluit waarbij de bgzondero voorwaarden voor benoembaarheid tot betrekkingen bü het binnenlandscb bestuur en by de gouvemements bnreani in NederlandschIndië zullen worden vastgesteld Het hooidbestnnr waardeert het ten zeerste dat bö art 2 al 2 twee derden van het aantal plaataen beschikbaar zal worden gesteld voor hen die in het bezit zjjn van een getuigschrift Van het eindeiamen der hoogere burgerscholen ol van do afdeeling hoogere landen boschbonwschool der Rvjkslandbouwschool te Wageningen maar betreurt het dat in al i van dat artikel wordt gezegd Slecht zjj kunnen worden aangewezen die ten minste 18 jaar oud zjjn Immers zoo luidt het adres het is volstrekt geen zeldzaamheid dat flinke jongelieden van 17 zeUs van 16 jaar het bedoelde getuigschrift aan het eindexamen der hoogere burgerscholen verwerven In 1900 zijn over geheel Mederl 513 candidaten voor dit examen geslaagd Van hen waren 30 jongelieden 16 jaar oud 108 waren 17 jaar 172 waren 18 jaar en de overigen 203 waren ouder dan 18 jaar Waar nn do regeering zeil in haar memorie van beantwoording aan de Tweede Kamer verklaart dat het in den regel niet in het belang der jongelieden zou zgn een jaar rond te loopen zonder bepaalde bezigheden nadat zg bedoeld diploma hebben verkregen en een paar regels vroeger zegt want het is noodig dat de ambtenaren van den burgerlijken dienst op jeugdigen leeityd hun carrière in Indië beginnen terwijl het in het oog springt dat onder de 16 en 17 jarige geslaagden stellig de meest begaafden schuilen meent het voornoemd Hoofdbestuur dat het wonschelijk zou liJn de onderste limiet van den vereiachten leeftijd van 18 jaar op 16 of ten minste op 17 jaat te bepalen Gemengde Berichten Men meldt aan ie N R Ct over de werkstaking te Wierden het volgende Tusschen den patroon en tweo afgevaardigden der werkstakers hoeft in tegenwoordigheid van den burgemeester van Wierden eene conferentie plaats gehad De eischen der werklieden waren lo De ontslagenen zullen weer in dienst genomen worden 2o Des Zaterdagsmiddaga zal er niet gewerkt worden 3o s Middags zal er l n uur rusttijd gegeven worden io Op don Overa selschen biden dankdag alsmede op Goeden Vrijdag zal er gelegenheid gegeven worden om naar de kerk te gaan 5o Luonsverhooging De patroon verklaarde zich alleen bereid te onderhandelen over punt 1 volgens hem het punt waarover de kwestie loopt Hij verklaarde een der ontslagen meisjes waarvan bü onderzoek gebleken is dat zij den bewusten morgen toevallig te laat kwam weer in dienst te willen nemen doch de andere arbeidster niet daar deze geregeld te laat kwam en evenmin den ontslagen arbeider wien het werk tjdig was opgezegd Verder wilde de patroon een der stakende paardenknechts niet weer als zoodanig in dienst nemen daar deze bij de klanten had gezegd dat zg de wasch met weer naar v d Eist moesten zenden voordat de oude knechts kwamen om ze te halen Dit ia geschied voor de werkstaking begon Hij wilde hom echter niet ontslaan doch zou hem ander werk geven De overige arbeiders en arbeidster zouden snccosaieveliik weer in dienst genomen worden evenwel op een proeftijd van drie maanden daar de patroon verlangde dat alle werklieden zoowel stakers als nietstaker in vrede en vriendschap zouden leven zoowol in als buiten de fabriek HiJ wilde daarom hot recht behouden iemand die zich in dat opzicht niet goed gedroeg don toegang tot de fabriek te ontzeggen Deze Toorstellen van den patroon werden bindend geacht tot Maandagavond Zondagmorgen ontving de patroon echter van het bestuur van den Teitielbond het bericht dat in een op Zaterdagavond gehouden vergadering besloten was dat de arbbiders het werk niet zouden hervatten dan na inwilliging van al hun eischen Van den IConing ran Italië wordt deze anocdote verteld Door de tuinen van het Quirinaal wandelei d in eenvoudig costnum zag hij een soldaat het geweer presenteeren Weet gij Vie ik bon f vroeg de Koning Z M was het antwoord De koning ging daarop verder ma r de schildwacht riep hem terug Uw Majesteit raag dien weg niet langs De koning deed alsof hij doorliep doch de soldaat zeide Zonder bevel van den korporaal mag ik niemand doorlaten zelfs den koning niet De koning zei niets anders dan Ge hebt gelijk Doch den volgenden ochtend overhandigde de officier der compagnie waartoe de schildwacht behoorde den soldaat een zilveren horlogo met de wapens van het Huis van Savoye versierd en daaronder gegrift Aan den soldaat die weet hoe te gehoorzamen Over de werkstaking te Zaandam meldt hot Hblad Gistermorgen zonden na drie dagen rust de werkzaamheden hervat worden Met het oog op het bericht dat het wérk met vereende krachten hervat zoo worden waren velen nieuwsgierig naar den gang van zaken zoodat het in de Oostzijde omstreeks 6 uur levendiger was dan anders Een sterke politiemacht was op de been en achtereenvolgens gingen de fabriek binnen de nietstakers één der stakers en eenige nieuwe werkkrachten waarvan een zestal per trein arrireerde Ongeveer 20 4 25 werklieden zgn thans in de fabriek Alles bleef rustig Aan dr A Ariens te Enschede die tot pastoor te Steenderen is benoemd is Maandag een indrukwekkende ovatie gebracht Circa 1000 personen zoowel mannen als vrouwen trokken in optocht naar het H K arbeidersgebouw waar de voorzitter der E K arbeidersvereenigmg de heer Engels schetste wat dr Ariens op stoffelijk en zedelijk gebied voor de loden is geweest Van Nouhnys wijst in het weekblad De Amsterdammer op een gevaar waaraan in Duitschland vertaalde tooneelstukken blootstaan Aan alle Dnitscho theaters van eenige beteekenis is verbonden een dramaturg Soms zijn er twee Hot werk van zulk een ramaturg bljjkt niet zoozeer te bestaan gelgk de titel zou doen veronderstewn het schrijven van tooneelstukken voor de directie welke hem aanstelt en betaalt neen zulk een man richtet de stukkeu ein Hij is natuurlijk uit den aard van zijn betrekking veel knapper dan de schrijvers van stukken en handelt er dan ook mee geheel naar goedvinden Met een landgenoot is hii misschien verplicht in overleg te treden maar een buitenlander speciaal een Nederlander die buiten de Bernercon ventie staat wordt gewoonweg genegeerd Het Gondvischje is zonder dat ik op een enkel punt ben geraadpleegd door een derpelijken dramaturg dr Herm Euuch fttr die Bühne eingerichtet Want al vindt men hier in Holland het stnk zooals ik het schreef speciaal als tooneelwerk voldoende bruikbaar en al weet zoo n man dat het een respectabel aantal vertooningen beleefde in mgu bewerking wat drommel hij is niet voor niets dramaturg I Als hg t niet beter wist dan de auteur waar zon t dan met hem heen En met de Duitsche Bühne Ergo kip ik heb je stuk jij wordt eingerichtet Ik zal de lezers niet vervelen met een opsomming van al de veranderingen die Het Gondvischje heelt moeten dulden In elk bedrgf zgn er kleinere of grootere en het meerendeel der wijzigingen is evenals het volkomen bevredigend gewijzigde slot berekend op theater effectjes van de gewoonste soort ten koste van de psychologie Wordt nu een stuk daarbij nog grof en naar buiten gespeeld zooals ik uit een kritiek in HoUandia las dan is het natuurlijk dat het oordeel dor goede pers niet anders dan slecht kan uitvallen Maar aan wie de verantwoordelijkheid V Ik heb getracht door een ingezonden stnk in het Berliner Tageblatt die althans voor een deel ran mijn schonders te schuiven doch de verhouding van dat blad tot het betrokken theater deed miJn protest terzij leggen Nn voor Berljjn komt het er trouwens minder op aan maar wel acht ik het gewenscbt andere Nederlandaehe auteurs te waarschuwen Mjj dunkt dat de ervaringen door den heer Heyermans en door miJ in den vreemde opgedaan wel voldoende ziJn om de wenscholijkheid eener handhaving van de rechten onzer tooneelschrijvers in het buitenland te doen inzien Zy staan nu geheel machteloos tegenover elke willekeur Uit Batavia meldt men aas de N B Ct dat de heer Nommensen directeur van een onderneming te Pinang door Chineesche koelies is vermoord De controleur A M Hens van Hoesi Oeli een sergeant en een mindere werden zwaar gewond toen zg een onderzoek instelden Van een strafrechtelijke vervolging van den gewezen hoofdredacteur van het Indische Nienws van den Dag wegens majesteitsschennis komt niets De Javabode schrijft De hoogsta rechtelijke autoriteit de procureur generaal heeft gemeend dat het openbaar belang meer zou worden geschaad door een vervolging en dat dan aan het stukfe een ruchtbaarheid zou worden gegeven welke men niet gaarne wil alsof een behandeling in een terechtzitting met gesloten deuren niet mogelijk ware Zonder nu dit gewüsde te willen prijzen moet berust worden in deze beslissing nu ook de regeering blgk heeft gegeven een strafvervolging niet te wenschen En behalve dat de heer hoofdredacteur die het stnkje naar de zetterjj zond ontheven is van zjjn lidmaatschap van de commissie voor de eindexamens der hoogere burgerscholen heeft men te zijnen aanzien geen verdere maatregelen geuomeu Men heeft hom overgelaten aan knagend zelfverwijten berouw üit Soerabaja wordt geschreven aan het Bat Nbl Het aantal werkloozen neemt hier schrikbarend toe Niet alleen hier geborenen doch ook volbloed Europeanen loopen rond zookond naar arbeid de laatsten hoofdzakelijk als gevolg van den achteruitgang der koffieen indigocultuur en de groote inkrimpiug Het best zonden ons de vele hotels en commensalenhouders daarover kunnen iulichten Ook verdient het de aandacht dat zooveel gegageerde militairen hier bijjven om zich iu de kampongs te nestelen Of de kampongbevolking hiermede nn zoo ingenoI men is valt te betwijfelen In de laatste dagen is het weer sukkelen met het kaliwater of wel het drinkwater van de mingegoede lui en inlandsohe bevolking Evenals eenige maanden geleden is ook thans het water uit do Kalimas door instrooming van zeewater tot nabg Oeudaün totaal ondrinkbaar on moet men zich behelpen met Poeroetwater De gewone man voorziet nu in zijn dagelijksche 4 ehoefte door water te nemen uit de kali maar op plaatsen boven Oendailn en hooger op gelegen De gevolgen van dit slechte drinkwater zijn ook ditmaal niet uitgebleven en zoo hoort men hier voornamelgk onder do inlandsohe berolking weer van koorts en buikziekten Enkele gevallen van knokkelkoorts hebben zich weder voorgedaan L Bztra iHpplflmflmt lMWlji I AUeem Diudag I Uit Hilversum schrijft men aan t Hbl Wat bïna niemand verwachtte is gebeurd de rust is te Spakenburg gedurende de Pinksterdagen bewaard gebleven Er waren trouwens ook de noodige maatregelen genomen 14 politie agenten waren van buiten gekomen en do cavalerie te Amersfoort was gewaarschuwd om tot uitrukken gereed te zp Gelukkig is dit niet noodig geweest De visscher ter Haar die het thans bijna afgebroken hnis bewoonde is niet thuis gekomen hg wist nog niet dat zijn woning was afgebroken in zgn afwezigheid Nu weet hij dit zeker wel want Zaterdag is zgu broer aan wal geweest Spakenburg was stil beide Pinksterdagen Sommige vischhandelaars waren zeer druk bezig met het inkuipen van ansjovis en de kinderen langs de straat riepen als gewoonlijk aan de voorbij vliegende fietson en rgtuigon toe strooi wat Of de rust echter bewaard zal blijven als Arias ter Haar terugkomt van zee en ziJn nog bgna nienw huisje vernield vindt mag worden betwg eld Althans uit sommige gesprekken die ik hield met visschersvrouwen bleek de wrok nit bijna elk woord t Is de oude veete tusschen visschers en boeren die nog steeds leeft door dit voorval weer nieuwe groeikracht heeft gekregen en zich zeker bg de eerste gelegenheid zal doen gelden Op den Jntfaaschon weg te Utrecht werdeergisternacht omstreeks halféén zekere S onverwacht door vier personen aangevallen en geducht mishandeld S heeft namelijk sedert eenigen tgd verkeering met eenmeisje dat te Jutfaas woont en wier hartvroeger aan een zjjner aanvallers heefttoebehoord die het maar niet kan vergeten dat zij hem ontrouw is geworden vooreen stadsche Meermalen werden S enzgn meisje dan ook reeds met slagen bedreigd doch tot daden kwam het tot hedenniet Ditmaal schijnen zg echter 8 die bjj zijn beminde 6p bezoek was geweest op den terugweg naar hnis te hebben opgewacht althans zag deze zich opeens omsingeld door zgn medeminnaar en diens makkers terwijlhet van alle kanten slagen regende zoodatde aangevallene weldra als versuft tegenden grond lag Op het rumoer was inmiddels een agent van politie komen opdagen waarop de aanvallers ijlings in een gereedliggend bootje sprongen en onder allerlei bedreigingen naar de overzijde roeiden waarzg voorloopig buiten het bereik der politiewaren S bleek bg nadere beschouwing behalve eenige kneuzingen een diepe snede over het gezicht te hebben bekomen zoodat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht Tegen de Ivier helden ia proces verbaal opgemaakt Door de Ideeling Amsterdam der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht is een boekje uitgegeven oiider den titel Zeden en Wetten in Woord eU Beeld Een lid der afd s Gravenhago mej Bokhorst is de teokenaarster der in dit boekje voorkomende verdienstelgke ijlustratijs waarin de verschillende wettelijke onbillijkheden en onrechtvaardigheden waaraan door verdedigers on verdedigsters der vrouwenzaak reeds zoo uitgebreide bekendheid is gegeven nog eens aanschouwelijk worden voorgesteld Zoo ziet men bjv eeli groepje vrouwen en meisjes ijverig werken aan haar zware dagtaak in een tapytfabtiek terwgl het nevenstaande plaatje ons de echtgenooten vertoont die na aan het einde der week van hun wettelijk recht gebruik te hebben gemaakt om het door do vrojiwen verdiende loon van den patroon op e eischen ook ijverig aan het werk zijn in de kroeg met de borrelflesch on de kaartin Een aandoenlijk historisch verhaaltje vak een jeugdige echtgenoote van een dorpsschpolraoester die nu haar man wegens onzedelijke handelingen ontslagen is te Amsterdaln in het onderhond ran haarzelve en haar zoon voorziet en het verdiende geld aan den onwaardigeu echtgenoot ziet afgedragen hamert op hetzelfde aambeeld De verschillende door Trouwen uitgeoefende beroepen worden verder in beeld gebracht waardoor nog eens duidelijk in het oog moet Talles met hoeveel geringschatting de Trouw door onze wetten behandeld wordt en dat nog wel in een land waar het hoogste gezag bg een jonge vrouw berust Het laatste plaatje geeft ons die jonge vrouw H M de Koningin doende dat hoogste gezag uit te oefenen door het uitspreken van de troonrede Kleine verhaaltjes ware gebeurtenissen doen verder uitkomen hoever do macht strekt die de echtgenoot over zijn vrouw en kinderen heeft in t kort de bekende en door zeer velen gebillijkte grieven der feministes worden door de vereeniging voor vrouwenkiesrecht nog eens onder de oogen van ons volk gebracht Peze wgie van propaganga maken komt onS zeer doeltreffend voor een flink geteekend titelblad vestigt de aandacht op het boekske STADSNIEUWS GOUDA 30 Mei 1901 In het Hotel de Zalm werd heden de gewone jaarljjksche algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Naaml Vennootschap Goudsche Telephoon Maatschappij ter behandeling van de Balans en Winst en Verlies rekening over het boekjaar 1900 üit het verslag dat door den Directeur werd uitgebracht bleek dat de uitkomsten der exploitatie over het jaar 1900 vrg bevredigend gewoest zjjn zoodat na do statuaire afschrgvingen het dividendbewgs No 1 der aandeelen met f 4 per aandeel kan worden uitbetaald Het aantal aangeslotenen aan het telephoonnet der Maatschappij nam gedurende het jaar 1900 met 22 nieuwe aansluitingen toe en bedroeg mitsdien op 1 Januari 1901 118 terwijl er voorts nog 2 publieke spreekstatioss aangesloten waren Door enkele ingezetenen van Waddingsveen is de wensch te kennen gegeven om aangesloten te worden aan het telephoonnet van Gouda waarover thans onderhandelingen worden gevoerd Tengevolge van de toeneming van het aantal aangeslotenen is het noodig geworden do bg des aanleg van het net geplaatste verbisdingstafel door een tafel van grooter capaciteit te vervangen waartoe dan ook wellicht nog in de volgende maand zal worden overgegaan Do heer Dr H F E Hnbrecht werd als Directeur der Vennootschap en do heer W Eugs als Commissaris herkozen Bij de heden gehouden onderhandsche aanbesteding voor den bouw van een Zeepfabriek voor rekening van de Koninkl Fabriek de Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier architect de heer H J Nederhorst Jr werd ingeschreven door C P W Dessing voor f 61720 H J Nederhorst 60880 J J Dugm 60448 W Bokhoven 60300 Bjj de op Dinsdag den 28en dezer gehouden onderhandsche aanbesteding voor het gedeeltelijk afbreken van de gemetselde locomntievenloods station Gouda en afbreken van een houten loods station Nijmegen en weder opbouwen op station Gouda e a werd door do navolgende heeren ingeschreven Van Santen en van de Grampel te Breukelen voor f 4820 Th Verhoeven Utrecht 4668 C W denHoedteStülwgkersluis 4487 J J Duijm Gouda 4450 W Bokhoven 4230 H J Nederhorst 4090 OuDiwiTER De gasprgs wordt is deze gemeente met 1 Juni verlaagd en gebracht op 7 cents Atjeh Onder dagteekening van 30 April is uit Kotaradja aan de Java Bode geseind De le luitonant J J BuVger van het 12e bataljon infanterie is in Peusangan driemalen slaags geweest met benden van den pretendentsoeltan die 39 gesneuvelden geweren en blanke wapens in onze handen lieten De pretendent trekt uit Trees van overvallen te worden voortdurend heen en weer Onder dagteekening van 2 Mai is uitKotaradja aan de Padang r geseind De aspirant controleur CUjulofs toMelaboe is door een rentjongstrok in de borst gewond De luitenant A H Balbian Verster is ingedeeld bg het 14e bataljon De Java Bode meldt De reis van den luitenant kolonel vanden generalen staf van Koeten die naarPadang vertrok zoowel als het gerucht vaneen reis van den gouverneur generaal naarPadang worden in verband gebracht metplassen om ook ter Sumatra s Westkustmaatregelen te treffen tegen den bnitenlandschen vijand Amsterdam 29 Mei 1901 Volgens het Weekblad van de Oommissiebank te Amsterdam zjjn in de week geëindigd 29 Mei door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen 91i pCt f 31 225 30 85pCt 65 65 pCt oblig Gemeente s Gravenhago 4 f 100 Opr aasd Holland Bank te Amst Algem Consignatiebauk Granplacer Mgnb Mg Aand Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse Garantiekapitaal ras de spaarbank Toor de stad Amst 5 pCt oblig Lasdb Mg Bangak Aasd Soalingan Tabak Maats 4 pCt oblig Boek Courant en Steendrukkerij v h G J Thiemete Arnhem 93 8 Aand Calvé Delft Fransch Hol landsch Olietabriek 100 American Hotel Maats tot exploitatie van het 100 a Nederlandsch Amerikaansche Land Maats Ie serie 97 Nederl Scheepvaart Maats 90 StoOmvaart Maats Amstel 85 Assurantie Mg tegen brandschade de Nederlanden van 1845 f 375 Amsterdam Londen Verzekering MaaU 95 pCt De vorige week zjjn genoteerd 44 pCt oblig Maats tot exploitatie van Tramwegen dit moet ign 4 pCt oblig Amsterdam 29 Mei 1901 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de CommiBsiebank vermelden wij U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand NoordWillems Kanaal Mg 60 106 pCt Algemeen Handelsblad Calvé Delft Fransch Holl 100 225 500 90 Ohefabr Utrechtsche Hypotheekbank Serie A Arnhemsche Melkinrichting Nederl Scheepvaart Maats Ass Mg tegen brandschade de Nederlanden van 1845 f 360 Ned Glasverzekering Maats 225 pCt Algem Waterleiding Maats 90 Begrafenisvereeniging te Amsterdam 40 AANGEBODEN Opr aand Algem Oonsignatiebank f 225 Weltevreden Expl Mjj van bouwterreinen 250 Granplacer Mgnb Mjj 35 Aand Sumatra Cultuur Maats bod Wonokoyo Mg tot expl v h land 12 pCt 120 pCt 98 85 Billiton Maats 2e rubriek i 1800 Algemeen Handelsblad Nederl Scheepvaart Maats Stoomvaart Mg Amstel Ass Mij tegen brandschode de Nederlanden van 1845 f 375 Brand Maats te Amsterdam 112 pet 96 260 90 96 van 1790 Derde Ned Herverzek Mjj Nederl ölasverzekering Mg Stichtsche Ulasverz Maats Tweede Ned Herverzek Mg 366 Staats loteriJ 6t lOaise TrokliDg lan Dondordsg 30 Hei No 8971 li845 J6151 1 1 7 IBSblm l 58 l ied f 1000 No 6179 180 4 1488 14888 15084 18746 ca 17688 iedir 400 No 8730 4887 60 7 1 1S0 on 80808 ioder 800 No 1883 l i5 4678 8859 8 9 8I3 18787 en 15 45 loder 100 PriJMii nn 70 47 8786 840 7668 10787 13988 1630 18606 278 46 58 7808 11078 14035 13 37 374 8877 7 8 1118 60 15 64 40 44 538 7941 11SS7 68 16482 18831 80 61 5584 8300 53 3 16808 18026 8 94 645 851 11412 413 01 51 107 SOU 6825 866 48 14369 88 18042 864 8144 97 8867 11584 14543 16966 54 91 1483 6911 99 86 58 iWX 1 S46 S3 8615 6067 8940 11607 88 66 19436 1048 93 61 8 92 7 14614 8 8 71 8736 8 0 9 U81S 80 99 19648 1188 8844 6874 HU 55 U760 17886 56 1308 8ll 6487 935 11947 14963 28 90 69 4060 566 i n 18128 15361 69 19720 86 413 93 9635 63 99 17478 19806 188 83 638 61 18439 n4J0 171 0 8000S 48 79 90 76 19613 49 17758 86 199 80 6733 9878 78 63 68 0 80 84 6800 10000 82 15639 17848 84 88 4846 76 10118 lüOOO 84 17984 20125 94 4841 6 41 10803 18169 78 80868 0 3 4585 48 10460 13817 1570 ll i40 80415 47 8 70 6 63 65 18 68 80 8 4687 7870 10584 8587 1581 88 80517 i 14 86 7301 10630 8 16 58 18144 95 2SS 604 7 3 13710 1600 68 90637 76 58 7584 10781 51 43 18210 20700 88 SS04 7 01 43 138 4 16108 18487 P0807 S5 6 8 86 18947 16508 18680 Be Klaue lOo Ljjst No U908 m z l ttOI 70 No 19047 niet m t f 70 M K TüifiaiCHTKN Gouda 30 Met 1901 Granen Bij kleinen aanvoer heerschte er nog een flauwe stemming zoodat er weinig omging In de prjjEen kwara weinig verandering Tarwe Zeeuwsche 7 50 k 7 75 Mindere dito 7 i 7 40 Afwijkende 5 60 k 6 25 Polder 5 75 i 6 50 Rogge Zeeuwschc 5 45 5 75 Polder ƒ 4 60 ii 5 Buitenlandsche per 70 kilo Gerst Winter 3 90 k f 4 30 Zomer 3 60 i 4 20 Cbevalher 5 25 i 5 75 Haver per heet 3 25 h 3 6o per 100 Kilo 7 35 i 7 60 Heüneptakd Iniandsche 10 504 11 Bui tenlandsche 7 25 i 7i75i Kanarietaad ƒ 7 i 8 Koolzaad i Erwten Kookerwten a ƒ Niet kookende k f Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 a 6 20 Boonen Bniineboonen 7 50 k ƒ 8 75 Witte boonen i f Paardeboonen ƒ 5 75 k 6 25 Duiveboanen 7 25 k 7 75 Mais per loo Kilo Boiite Amerikaansche 6 A ƒ 6 25 Foxanian 6 25 k f 6 50 Cinquantinc 7 5 A 7 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel vrij wel prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer handel flauw 19 il 21 ct per halfKG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 19 k 2ü ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel traag i k J 1 40 per week Vette Schapen goede aanvoer handel flauw ƒ 20 k f 24 Lammeren groote aanroer handel matig 7 u ƒ 13 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug ƒ 7 A 10 Fokkalveren 8 i 16 Kaas aangevoerd 124 partijen handel zeer matig ie kwal 21 k ƒ 24 2de kwal 17 i 20 Noord HoUandschc Boter red aanvoer handel vlug Goeboter i oo k i ao Weiboter 0 90 il x 00 NIEUWE DASSEN Glacé en Stotiiaodschoenen voor DAMES en HEEKEN A VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephomt Vo ii Beurs van Amsterdam Vikra Slotkr 78 ia ü Vi OO a 81V i vL 607 91 a 1 98 mm 84 27 100 w 8 a s V mm 675 mm 460 5 101 194 81 loiv 181 68 110 UI 17 168 100 861 66t 104 mm 881 100 au 1407 8 102 M Vi 104V SI sïï 108 104 23 MEI JED au u Oart Ned W 8 VJ d to dUo dllc 8 dito dito dito 3 Mono a übl Qoudl 1881 88 4 11A1 1H InsohryTing 1882 81 6 0 IIN Obl in papier 1868 6 dito ia Eilvor 1868 6 l ORTUQAl 0 1 mttt coupon 8 dito ticket 8 llvsUHU ObI liinnenl 18 4 4 dito öeooni 1880 4 dito bij Rotlil 1889 4 dito btj Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dit dito dito 1884 5 drAi js Piiriiet ichuld 1881 4 riiHKFij ü ir Cour leen 18 0 4 re Ipeuing serie D iec leenin MrieC liioArattp v oblg 18 5 ExlocOb n ut Soh 1890 6 Vrnczuila Obl 4 onbep 1881 AtfaiiaDAii Obtigaiioa 1896 3 llorriEUAK Bted Iceu 1894 3 NTlD N Air Handelav aaud Aranilab Tiib Mu Gerliacatoa Deli Maat liappij dito Am Uypolheekb pandbr 4Va ult Mü dor Voratenl aand a Or Hypotheekb pandbr 4Vi Nederlandacbo bank aand Ned HandelmaaUob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 aott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 IJolTENa Ooat Hong bank aand UuaL Hypotheekbank naodb 6 Amihika Kqut hy potn pandb 4 MaiT L a Pr liitn rart 6 V D Holl U Spoor Mij aand M j lot Exp T St Sp aand Ned Ind Spoorirag ra aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 iTAtllSpoorwl 188T 89A Bobl 8 Zuid tal 8p m A H obl 3 l OLFN Waraohau Weenen aaud BoaL Or Ruaa 8pw Mij l oW 4 Balliaohe dito aaud Fastowa dito aand 5 Iwang I onibr dito aand 6 Kurak Ch A ir 8p kap ob dito dito oblig 4 AmmiiA Jont Pao Sp U4 obl 6 Ohio k North W pr Cv aan 1 dito dito Win St Peter obl 7 Denver Kio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav k NaahviUi Oer v aand Ueiico N Spir Mg Ie kvp a 6 Miaa Kanaaa v 4pOt prei aand N York Onl a 0 k Woat aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 8t Paul Hinn kHanit obl üu Pao Hoof li n ob ig 6 101 108 10 9 11 100 117 U7V 101 84 dito dito Uuc Ooi lo hyp O 6 Oavaoa Cao South Chert r aaod V K O Ilailw kNa loh d e 0 Amaterd Omnibua Ui aand llotterd TramwoKMaala aand Nkd Stad Amaterdam aand 8 8Ud Rotterdam aand 3 lIlLOil Stad Antwerpen 1887 Stad Bmaael 1888 8 toNa Theiaa BeauUr Ocaelaoh 4 UoiTimi Staauleenig 1860 6 K K Ooat B Cr l880 3 Sfixir Stad Madrid 8 1168 Nn V r Bai Avb Spoel oort