Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1901

40ste Jaargang Zaterdag 1 Juni 1001 No 8516 WDsmicoiRfflT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon tio N ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon ho St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN ODtvaDgeo de ISouveauté s IN ZOMEBMAÏÏTELS Japoiistoffeii D SAMSOM VERSCHEIDENHEID Het BCbjjnt zeer moeilijk te zgn om op het oogenblik in Berlijn te trouwen De plaatselijke antoriteiten bet 8tandes ambt in wier tegenwoordigheid de verplichte borgerlijke ceremonie wordt voltrokken zgn naar het schijnt overstelpt met bezigheden dientengevolge is er telkens oponthoud en wonld be gelukkige paartjes zijn gedwongen te wachten tot het oogenblik waarop de hnweljjksknoop gelegd kan worden De eenige verontschuldiging voor het standes ambt is dat de leden niet gesalarieerd worden en dat wanneer zij al hun tijd geven aan het trouwen van anderen zij hun eigen bezigheden moeten verwaarloozen en zoodoende armoede en gebrek in hun eigen woningen introduceeren Er zijn reeds zoovele klachten ingekomen dat de overheid het standee ambt last heelt gegeven op ziJn post te zijn wanneer zulks noodig is üit Petersburg wordt gemeld dat ernstige tekorten zijn ontdekt in de kas van den Nationalen Vronwenbond7 die onder protectoraat staat van de tsarina De schuldige is de penningmeester van den bond een thesaurier van het hoi die zich in 5 jaar 360 000 roebels had toegeëigend Hy is in hechtenis genomen Burgerlijke Stand GEBOEEN 28 Mei Arie Dirk ouders A Pluim en M Aardoom OVEELEDEN 29 Mei A van Drielen j A C van der Want hnisvr vanP j van Nestelrode 60 j M de Jong j 80 S Abbenbroek hnisvr van C M van den Bosch 31 j GEHUWD 29 Mei P van Ham on H E Mol H Bennis en H Veldhuis A Elshont en A J H Blnm ReeuwUk GEBOEEN Jacob ouders T Moraal en C Varkevisser OVERLEDEN H van der Star 5 j AOVERTi iNTIËlN TE HUUR O TE KOOP GEVRAAGD oen Heorenliiiis met TUIN op goeden stand bevattende minstens 8 kamers Fr br onder letter S P a d Boekhandel H A KRAMERS en ZOON Rotterdam 20 000 mooie drooge Varkensblazen Pr br no iO Bureau van dit blad QebroQdersSTEElTSMA Bloemisten Turfsing el TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAnUVS welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intiCiedt VEHDER HET BEKENDE l lfi E€TEIl Cllieil dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is V Lller r0 5ü Liler f 0 80 Liter f 150 Sivf ej lv £ SOOS Tiendeweg 59 beveelt zich aan voor l AAIWËRU HoUandsche Ceinenlsleenfabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOHBAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN T£6ELS K0EDRINK60TEN ENZ rsjLAOT paus opoafm Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude ol overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te vertecren te warme ol te koude spijzen ol door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Unnohatiirrh JUnngkramp MaiiypIJnen mneielijke npljn vertering oï uerslijmtng op den hals gehaald hebben zü hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreiielijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het i tS uê rf llrioH so ie fXruiesnmjn Deze Kruidenwijn is uit voortrefielijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tgd gebruiken van Kmidenwyn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpp oprispen zuur in de maag opzetting misselpheid met braken die bg chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls n i eenige malen drinken genezen ïetra¥r r r r tr onaangename gevolgen daarvan ala V orBI Upp U benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelflke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdognen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRpiDÉNWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN vethoogt den eetlust bevordert de spijsvertering j prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslnst Talrijke atteaten en dankbetuigingen bewijxen dit I KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhflge enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda en meer flesschen Kruidenwjn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor n ama ak wordt gewaarschuwd len verlanqe uitsluiienil WT Hubcrl UllrU li sche Kruidenwijn I MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zjjn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anns alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortei 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd fWB Bmi ifi f ii n ii f i WïTFIirnf Door C neei li algemten rnbevolen M t E r DIplonia en Ooud Bckrocitdc Otlina I arftotiP de m krachtige en veritertende kina wijn tegen waltte VgMIIia L ai Y loowel bij kinderen x x volwÉwenen gebrek tao eetlust Hechte Bpysverterlne tenuwhoofdpün ter versterking na ziekte of kraambed koorti en bare gevolgeuu QUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijioödci tct cn Bloedgebrck Bleeluucht k walen van Kritiichen leeftijd cuz Verknji bBftr m IUcotli a l QQ ca 1 PRAEPARATEN VAN t FllrALPflrAn voediaam versterkend aangenaanivaoi K dKCl V av V yporal voor kinderen iwakkcn en kllera B mak voordnecli k chgeb nik J vooral voor kinderen ïwakkcn en kllerachtige gestellen leer man te bevelen aIs genseakractitlge drank bij Btoornlssen tier spijsvcrteringiorgancn eo dlarrhée ook voor luigelmgcn en kleine kinderen Fnjiperbui A H Kgr 1 70 i Kgr 0 9 X M Kgr 0 60 P Chemisch M All cilt1rf r Speciaal voor Kindervoeding in buwen i Kgr O OO W uivere JYiCIKbUIKCr Kgr 0 60 K Kgr 0 26 A c htno r iofïir pf+iatl Het rookeneenerhaUc Cigarette U yoldoeade terbeitnj iimi t V I aiCllCU de hevlgitt aanvaUen van Aithma te In aoosj a ó ööcny7S fiü TamarinHA Rnnhnnc fruit purgatiep tegen verstopping A n I amarinUC DUnPUnb beien MlgramcCongMtlesetc vooraCkalstaiana voor kinderen tewijitn de tiunartntte Bonbons viin KKALl tl lEN HOLM belangrijke diensten daar de Tonn voor het Vind begeerl ijk en de smaak aangenaam u Triji per doosje O öO en 0 60 Qa1m32llf 09C4i1lAC algemeen erkend als het BESTE hmimiddel OainimK I abIlHCb j t verkoudheid en Keelpyn het it f If tf en aliimoploaBend en vertachtend middel bU uitnemendheid mtaluitead in I at i □ fieschje verkrijgbaar Pnjs 0 20 per fieschje 2 Tratparaltn pa KRASPKUEN ft HOLK te Zelat ijn atUn rooriiea ran êUfwItMt ffaarop Oê naam ê MamdtteJtmwg w pêrltri gbaar iij dt mMtU Hpotluktrê m Vrogiilnt KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AklÉkM ADVEETENTIffl m aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleiitle Bureau vao A BKIi KMAN ZOON PrtJstre kkiHg 13 JddI SOOOOO MARK als hoofdprijs ia het gelukkigst goTal biedt d nieuwste grooto aeldrerloting die door de Uooge Ewgeermg tan Himbuxg goedgekeurd eu gewaarboigd is De Toonleelige inrichting Tan liet nieuve p aa bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 rerlotingen tui U8 000 loten 69 010 prij n bedragende 11 202 000 Mark ixi roUedige bssliuing zulten komen daaronder beviaden zicb hoofdprijzea Tan ereotneel 800 000 Mark speciaal echter 1 priji a H SOO OOO 1 prijs a M 300 000 1 prijs a U 100 000 H pr a M 10 000 6 pr a M i 000 101 pr a M t aOO 7S 000 70 000 6 000 eo ooo t6 000 to ooo 40 000 90 000 10 000 prqs a H pnjwD a M 8 000 1 600 1 000 800 189 110 U pr M i pr a M 1 prija 1 prija prijs prijzes 1 pnjs 1 prijs 1 pnji H aM U aM aM a H M eit pr a U ID30 pr a H 86056 pr a M togoi pr a M iOO Ito UI 111 100 78 4 il De aanstaande eerste prystrekkiag dezer groote door den Stsat i eiraarborgde Geldrerloting heeft zooals zulks Tan ambtswege bepwld plaats op den 13 JfJMM e k en kost bierTOor l geheel origineel lot sleohta Mark t of fl 8 tO et 1 half 8 1 76 1 kwart IV 00 tegen inzending Tan bet bedrag per postwisael of tegen remboura Alte bestellingen worden onmiddellijk met de meeste zorgTuldigheid ten nitToer gebracht en ieder speler ontrangt van ons de ran het wapen van den Staat Toorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het rereisobte offioieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de Tersohillende klassen alsook de betrefffude inleggelden te Teroemen is gratis bijgevoegd en zenden wij onze clientèle odsbdgevraagd na elke trekking de oHicieele lyiten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den 3taat en kan door reehtstreekeche toezending of ook naar rerkiezing dfr belanghebbenden in alle grootere plaatsen Tan Nederland plaats hebbel Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd rn onder Tele andere aanzienlijke prijzen hebben wü meermalen Tolgena otficieele bewijzen de eerste HoofdprijzeD Terkregen en onze begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 0 O n 000 40 000 enz tiet is te roorzien dat bij deze op den heebtsten grondslag gerestigde onderneming Tan alle kanten op eeno uiterst belangrijke deelneming bepeald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan Elaufmann Simon Bankiers en Qeldirissslaars in HAMBURG P 8 Hiermede danken wy oor het Tertrouwen ons tot d srerre geschonken en Ü by het begie der nieuwe Torloiiu ter deelniming inTitoerend xallen wy ook in het Torvolg zorgdragen door een stipte ea prompte bediening de teTredeohoid tiui onze leëerde begunstigera te Terwerven Tldiny fl Wondnbilitm in do gehele wereld bekend e geroemd Onovertroffen middel tegett nlle Borst L O n g L e V e THaacziekten enz Inwendig zoowel ala ook uitwendig in bijn iille ziektegerallen met goed gevolg aan te wenden PrUs per fliCOl i 1 per post I l lö TUi 7 8 Wondtfiftlf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 11 jaar oud Voor ODieneesUlk retaonden beenKCtWet en onlangs een bijna ut ur kunkerlUdoa Eeneun Brengt genezing e verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen ens van allerlei aard Prys por pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotheker BENRI StNUERS Bokin 8 Amsterdam Wmt geen denit u bcitolle men direct san dieSeUntieiMiiMïtlMl dei a THIBRRÏ m PregTsd bel DahiUeh Oeiteneieh O eheve jnospeetiii te ontbieden bij h t Centrul MpAt Sendlr Robin 8 luterdaia HT Wie werkelijk p r tj b stelt een lEClELIJH te hebben laat zich lotografeeren in d fotograftéche UmttUuriehUng STTTTDIO ras P V B ITAALS Fl SINGEL 661 Gouda Druk Tan A BEINKMAN Zn Builenlimdscii Overzlcbt Volgens den correspondent van den Petit Blen te Londen honden de gernchten omtrent een spoedig aitraden Tan Lord Kitchener als opperbeTelhabber in Znid Afrika nog steeds aan D generaal ou naar het heet moede en nitgeput worn ont wezen en de eerste gelegenheid de beite aangrijpen om rich te doen vervangen Ken gaat lelfs zoo Ter om den naam van zgn opTolger te noemen Als zoodanig zon Sir Bindon Blood optreden die op het oogenblik zonder Teel sncces de krjgsTerrichtingen ten zuiden der Delagoa lijn leidt Deze Sir Bindon Blood is een nieuweling 0 i het Znidalrikaansch oorlogsterrein daar hg eerst n Maart j l uit Indië aangekomen is Hij is zestig jaar oud genie officier en heeft zich o a gedurende den Egyptischen Teldtocht tegen Arabi Pasja en bjj den slag Tan Telel Kebir onderscheiden Veel geloof hechten wg natnnrlgk niet aan bedoelde geruchten maar het is toch wel mogelgk dat generaal Blood de aangewezen man is om mocht Kitchener het opperbevel voorgoed of tgdelgk nederleggen de militaire leiding in handen te nemen V De Lokal Anziger deelt mede dat bg het dëjenner na afloop van de oefeningen van het tweede gardemfanterie brigade waaraan werd deelgenomen door den FranBchen generaal Bonnal en diens adjudant keizer Wilhelm een rede heeft gehouden waarin hg allereerst keizer Eriedrich herdacht en vervolgens zeide dat hy verheugd was te kunnen medeelen dat in het verre üosten de vrede was hersteld en dat naar aanleiding daarvan Tan Tele zgden dankbetuigingen tot hem waren gericht waaronder ook een door den keizer van Busland persoonlijk gezonden telegram dat de Keizer TOorlas De Keizer maakte daarna melding Tan de aanwezigheid der beide Fransche officieren en wees er op dat de Dnitsche en de Fransche troepen voor de eerste maal tegeq een gemeenschappelijken Tgand als wapenbroeders en trouwe bondgenooten hadden gestreden Met een hoera op de beide officieren en het geheele Fransche leger werd de toespraak besloten De Lokalanzeiger meldt rerder datgeueraal Bonnal hierop heeft dankgezegd voor de talrijke hem bewezen beleefdheden en zgn toespraak besloot met een hoch op het Dnitsche leger en zgn keizer FEVILLETOK Eindelijk Saamgebracht 40 Want reeds m de eerste stadiën van dat verkeer was het toovenroord Seitun gevallen en met de grootste bereidwilligheid want een leugen méér kostte hen toch niets tevens echter slim berekend in den vorm verklaarden Laudacher Co dat men aan het kantoor voor mljnexploratie van den aanvang af zijn bixondere aandacht op dat gebied gericht had Van toen af betwijlelde Heïdloff niet peer dat bet der Weener firma in den grond om niets anders te doen was geweest en dat de algemeene naam mijnexploTatie slechts een dekmantel was uit sUmheül der saak omgehangen Het zonderling toeval dat ook dece ondernemns juist op hetsellde ver verwijderde terrein gevallen waren bracht hem geen oogenblik in de war Zulke toevalligheden komen meer voor de geschiedenis zdve OCT uitvindingen en ontdekkingen bewijst het Daar boort zich een eenzaam geleerde door den berg van een wetenschappelijk probleem heen geduldig raatt en werkt hij in het donker zijn tunnel ai dieper makend waarin hij om zich heen het puin van verouderde meeningen onjmste waarnemingen verkeerd bcgi epen verschijnselen ophoopt en wegruimt En ziedaar in zijn eenzumheid klinkt op eenmaal ipadeiteek en hamer Dp socialisten zgn ook al niet zooTreedzaam als men uit hnn plannen Toor den toekomstigen gelnksstaat zou opmaken Te Lyon waar de Fransche broeders bijeenkwamen regende het spoedig Tuistslagen en was er heftig gekrakeel oTer de Traag of de Minister Millerand nog beschouwd kon worden ah te behooren tot de partij Met een meerderheid van 342 stemmen werd een Toorstel Tan borger De la Porte naar een commissie verwezen strekkend ora eens vooral leverklaren dat Millerand door zgn optreden als Minister zich buiten de partg had gesteld het socialisme niet langer vertegenwoordigde en dat de partg tegenover het Ministerie stond als tegenoTer elk ander bourgeoisieKabinet Deze motie werd later met 910 tegen 286 stemmen verworpen waarop du revolutionaire socialisten al brullend de vergadering verlieten het veld overlatend aan de parlementaire socialisten Toch was de verwerping van genoemde motie betrekkdIgk want de meerderheid verklaarde er zich wel voor dat Millerand in het Ministerie niet de socialistische partg vertegenwoordigt zonder hem daarom van de partg uitgesloten te verklaren De bladen van de Terscbillende partyen hebben mot Pinksteren beschouwingen over den toestand van de binnenlandsche politiek gegoTen Zjj erkennen wel dat er Teel ten goede Toranderd is maar wijzen toch op de Tele gevaren die latent in dezen tjjd van parlementairen arbeid op zuiver economisch gebied voor de toekomst blgven dreigen wanneer weer de kwesties der nationaliteiten aan de orde komen De jong Tsjechen willen voorloopig aan het programma van herstel van economischen krachten volhonden en de obstructie en hun vnnrwerkjes van groote woorden niet den eersten tp in toepassing brengen De bladen van Bohemen verblijden zich nog eens over hbt aangekondigde bezoek Tan den keizer in Praag en brengen met zekere reserTe Tan beide zgden het voorstel van een Duitsch Tsjechische coalitie Uit Petersburg wordt gemeld dat onder de plannen tot oplossing van de quaestie der Chineesche schadeloosstelling Toorgeslagen het Engelsche plan bg de Russische Begeering wel het minst ingenomenheid Tond Het Engelsche Toorstel wil dat China obligaties zal uitgeTon Toor wier rente on aflossing bepaalde inkomsten zonden worden aangewezen In Russische regeeringskringen wordt hiertegen aangevoerd dat deze waar slag van de andere zijde daar werkt een ander die hetzelfde doel heeft als hij en op het oogenblik dat ze het beiden bereiken hebben ze malkaar ook ontmoet en staan oog in oog over den gezonken scheidsmuur verwoackrd wgltothiertoe geen van beiden van den ander iets wist Ot het gaat minder vrósdzaam toe Hoe dikwijls klinkt te midden der bijvalsbetuigingen die een gelukkig uitvinder huldigen en eeren ala be droevendc wanklank een andere stem die juist op deze eer voor zich aanspraak maakt de stem van hem die de uitvinding op eigen hand ge daan heeft en nu dien ander loo niet meer dan toch de prioriteit betwist Bouwmeester Heidloff zou zich echter wachten evenzoo te doen en zich vijandig te stellen tegenover hen die h in zekeren zin voor medeontdekkers van zijn schatgebicd hield Neen zoo dwaas was hij niet Hij beschouwde het veeleer als een der merkwaardige beschikkingen waaraan de periode waarin hij zich met deze zaak bezig hield al rijker werd dat hij op zijn weg nu eindelqk was samen getroffen met een groep die op hetzelfde doel losstuurde Uit dit gezichtspunt beschouwde hij de Weener onderneming een gezichtspunt dat natuurlijk slechts het z ne kon zijn want niemand kon weten wsit hij wist En dit was juist het noodlottige Dit in elkaar grijpende raderwerk van eigenaardige voorwaarden maakte dat Heidloff voor eiken goeden raad van buitenaf ontoegankelijk bleeC H i legde nu den langen weg naar stad af met opzet geen gebruik makend van den tram omdat hij al wandelende de uak nog eena wilde overdenken Een paar borg reeds van huis uit een zeer wisselvallige zal zijn en dat de mogendheden die groote militaire uitgaven hebben gedaan daardoor gedurende langen tijd van terugbetaling Terstoken zullen blgven In werkelijkheid zonden deze obligaties toch niets anders z p dan zeer onbepaalde beloften tot betaling Men blijft in Petersburg aan de meening vasthouden dat een leening door een of meer mogendheden gewaarborgd veel beter zou zgn daar hierdoor de terugbetaling der oorlogskosten onmiddellijk zoo kunnen piMtts hebben Uit overwegingen van handels belang verzet Engeland zich ook tegen verhooging der doaauerechten in China Rusland is het op dit punt evenmin met Engeland eens Door verhooging der douanerechten zullen de inkomsten uit dezen tak van dienst aanmerkeIJk toenemen en dit zal de zekerheid der Chineesche loening verhoogen Wanneer men echter bezwaar heeft tegen verhooging der douanetarieven dan kan men de verhoogde inkomsten verkrijgen door verandering te brengen in de waarde van de zoogenaamde doanetael de zilveren eenheidsmnut voor de betaling dor douanerechten = Verspreiile Berichten Feankkhk m het vertrek van de revolntionairr elementen uit het sociaal democratische congres te Lyon is het alles verder in pays en vree gegaan en na vastgesteld te hebben dat het congres zou plaats vinden te Tonrs scheidde men De heer Doumer gouTerneur genernal van IndoChina heeft in de koloniale afdeeling van den Senaat gisteren aangedrongen op de verleening van kredieten voor den aanleg van verscheidene spoorlijnen in Tonking en in de Chineesche grensproTincie Yunnan in het belang van den Franschen handel in Indo China Eergisternamiddag is de ex koningin van Madagascar Eanavalo te Marseille aangekomen en zg heeft er den nacht gepaseerd zeer vermoeid door de reis zoodat ze eerst gister naar de hoofdstad zon doorreizen De vroegere pastoor van Saint Cbarles in het Bhöne departement Guillon is door de correctioneelo rechtbank te Pargs veroordeeld tot 25 francs boete omdat hjj een hnwelgk kerkelijk had ingezegend zonder dat de verbintenis burgerlijk bekrachtigd vfas De geestelijke voerde tot zgn verdediging aan dat hij alleen een zondige samen maal tastte hij daarbij met zijn gewone voorzorg naar zijn borstzak zonder dat zulks in de drukke straten in het oog hep en voelde van buiten naar de brieventasch met het papier In het eerste bankiershuis dat hij voorb kwam bewerkstetde hij den verkoop daarvan Hij liet zich het bedrag voor zoover het ging in rijksbanknotep uitbetalen In de nabijheid van de tPotsdamer Brücke ging hij een lokaal binnen dat hij scheen te kennen en waar ztch om dezen tijd van den namiddag slechts weinig gasten bevonden Hij zette zich in den hoek van het vertrek aan een onbezette tafel liet zich pen en inkt brengen kree daarop de brievenJasch te voorschijn en daaruit een beschreven papier dat hij nu opensloeg Het was een foÜovel welks inhoud in opschrift en verschillende paragrafen was ingedeeld Hij begon nog eens te lezen hoewel hij wat er stond van buiten had moeten kennen zoo dikwijls was hij het reeds dóór geweest Trouwens reeds op dezelfde manier als nu met een hartstochtelijke vooringenomenheid die het hem letterlek onmogelijk maakte zich tot een bezonnen ot ook maar kalm onderzoek van elk der onderdcelen xn het bizonder te dwingen Nu beproefde hij het nog eens althans woord voor woord te lezen niemand zou hem kunnen verwijten dat hi overijld te werk was gegaan Het was een soort komedie die hij met zichzclven speelde Hij kon niet overleggen hij hid geen keuze hij moest voorwaarts datgene in hem wat hem dreef wat al deze jaren door in tijn binnenste in wasdom was toegenomen was thans sterker dan hij Uet document waa een overeenkomst tuucben leving van de betrokkenen had willen voorkomen DUITSCIILASD De Troegere minister van financiën Von Miquel komt voor enkele afscheidsvisites naar IJorUju terug door zijn verblgf buiten heel en al opgemonteerd en dan gaat h j voor goed naar Frankfort Op de partijvergadering van de Poolsche sociaal democraten is besloten tot de sociaaldemoratische fractie Tan den Rijkedag het Terzoek te richten dat het verbod aangaande het houden van den partydag te Gnezen in den Rgksdag ter sprake zal worden gebracht De opperpresident ïan de Rijnprovincie heeft den plaatseljjken antoriteiten van alle steden in de provincie met meer dan tienduizend inwoners medegedeeld dat de keizer bevolen heeft dat den kroonprins bij zijn uitstapje geenerlei ovatién mogen worden gebracht opdat hij ongestoord van zgn jeugd kan genieten Men zon zoo meeuen op grond van deze bepalingen togen die betuigingen dat de getrouwe aanhangers van het Hohenzollernhuis t wel wat al te kras zullen hebben gemaakt tegenover den jongen man die nu reeds te veel schijnt te krggen van het uiterlijk gedoe op zijn tochtjes 1 ¥ inïöënlandV Bij de Regoering is gisteren een telegram ontvangen van den Gonvernenr Generaal meldende dat bg de uitbarsting van de Kloet 120 en niet 178 inlanders zgn omgekomen gelijk aanvankelijk bericht werd Op gelgkon voet als ton Torigen jare zal by voldoende deelneming ook dit jaar en wel op 29 Juli voor jongelieden de gelegenheid worden opengesteld om gedurende een 27 tal dagen een kamp te betrekken bjj Laren Aan dat kamp hetwelk onder bevel staat van een officier en waar een officier van gezondheid is belast met den geneeskundigen en den hygiënischen dienst kunnen deelnemen a vrgwilligers van het resorvekader dieniet biJ hnn korps ondpr de wapenen zgn b zg die voldaan hebben aan het toelatings examen tot het reserTékader c zg die toegelaten zgn tot de 4e of eenhoogere klasse eener hoogere burgerschool of van een gymnasium met 3 jarigen cursus of de firma Laudacher en den heer Theodoor Heidloff volgens welke deze krachtens zijne door een geldstorting bewerkte deelneming in de ondernemingen van het kantoor voor mtjnexploratie voor gelijke deelen met de eigenaars daarvan in winsten verlies zou deelen De wijze van uitbetaling der aandeelen in de winst was nauwkeurig geregeld Kn een kleine weinig in het oog loopende paragraaf hield dan nog in dat tot dekking van mogelijk aan te gane verplichtingen de deelnemers m de zaak persoonlijk met hun geheele vermogen aansprakelijk waren Zooals we zeiden las de bouwmeester het document nog eens geheel door dus ook deze plnals Maar ze zeide hem niets hij nam haar inhoud niet in zich op Want hij beging wanneer er van enkele fouten op zich zelve tn zijn geheele houding in deze zaak nóg sprake kan z n de verbazende dat hij bij het contract uitsluitend aan zijn bergwerken aan de mijnen van Seitun dacht terwijl deze toch slechts medefigureerden in het ver reikende program der op het papier zoo ondernemende firma slechts als één onder een gansche menigte veelbelovende districten waarheen ze in bepaalde gevallen hun diaponible kapitaalen arbeidskrachten beloofden te 1 iden Deze misgreep hing nu echter weer nauw samen met die onder den invloed van zijn idéé fixe staande opvatting van den bouwmeester volgens welke hy al het andere wat de firma aankonthgde voor voorwendsel en de verwaarloosde njke Turksche mijnen voor uitgangspunt doel en kern der onderneming en dus zijn tijdige kennismaking met haar voor het grootste geluk zijns levens hield