Goudsche Courant, zaterdag 1 juni 1901

i was sedert Zaterdag niet teruggekeerd in de kazerne Vermoedelgk uit vrees voor de hem wachtende straf sprong hij Dinsdagavond in de haven waaruit hjj echter door eenige mannen in een bootje spoedig werd opgehaald Toen hS op het droge was gebracht drong h j door zijn redders heen en stortte zich weer in het water Voor de tweede maal is hij er uit gehaald Onlangs heeft te Weenen de Bond van vogelvrienden een algemeene verdelgingsoorlog gepredikt tegen de katten Door vliegende blaadjes zon men het volk overtuigen van de scbadelgkheid van de kat en die in t belang van de vogels vogelvrij verklaren Bgna gelijktijdig hield de Vereeniging tot bescherming en verzorging van de kat in Duitschland baar jaarvergadering te Dresden Er werden prijzen voor de verzorging van katten uitgereikt en besproken werd de oprichting van een kattenasyl I echtszaken Voor het gerechtshof te s Gravenhage weid gisteren behandeld de zaak van den kleermaker G P van Poelgeest door de rechtbank aldaar vrijgesproken van de aanklacht als zou hij het 7 jarig knaapje Albert Petrus Johannes van Wezel den 25 April 1899 aan t ouderlijk gezag hebben onttrokken door het kind dat zich aan t station van t Hollandscho Spoor te s Gravenhage bevond mede te voeren langs don straatweg in de richting van do Hoornbrug onder Eijswgk terwijl het kind sedert niet meer is gezien en den 5 Juli 1900 aan t strand te Scheveningen den zesjarigen Franciscus Johannes Endlicb onttrokken te hebben aan t ouderlijk gezag door dit kind een eind weegs in de richting van t Oranjehotel mede te voeren De officier van justitie die veroordeeling van den beklaagde tot negen jaar gevangenisstraf had gevorderd had tegen dit vonnis booger beroep aangeteekend De rechtbank had overwogen dat het rechtsgeldig bewgs niet geleverd was dat bekl de persoon was die het knaapje Van Wezel had ontvoerd en evenmin dat bij bekl het opzet had bestaan om den jeugdigen Endlich aan t onderlgk gezag te onttrekken Twee en twintig getuigen waaronder vier nog niet gehoorde waren gedagvaard Raadsheer rapporteur was mr Krabbe Ook thans ontkende bekl die zeer hardhoorend is op heftige wgze ooit aan dr Van Deventer te hebben bekend dat hg den 15 Juli 1900 met een ander knaapje in de duinen onzedolgke handelingen zou hebben gepleegd knikkers die bg t Igkje van Van Wezel gevonden waren bad bekl nooit bg zich gehad De moeder van Endlich verklaarde haar kinderen wel eens te hebben gezegd dat ze te Scheveningen volstrekt niet in de duinen mochten loepen hetgeen door hot knaapje Endlich buiten eede gehoord werd bevestigd Bekl had hot knaapje dat met zijn broertje van 8 jaar aan t strand was vandaar meegetroond door het flikjes en zuurjes te geven Dat hij tegen t ventje zou gezegd hebben noem mg maar oom werd door Zoraerdlenst 1901 AaoKevaDgeD 1 Mei TUd van fireeoftlcli Directe SpoorwegverMndlngen mei GOUDA A i M rifrvfn n s f v f y 4 11 4 18 8 8 S B1 4 08 1 88 Kg 06 S louda B B i n I V SJoordroolit door 7 18 40 11 08 SieuwerVork 7 88 8 B0 j 11 18 Otpella 7 88 8 87 ll 0 aoHatdtm M 6 88 7 44 t Ot 9 9 9 4B 10 18 10 S6 ll 9 11 80 18 84 1 44 RoltariiamD P i 8 B4 U 16 A Hotterdam B 8 09 9 08 10 08 11 8B Af d AUna la n 8a Uaaaa faba Bytattl af Op iala Balnan ija Zonia Maaaian aa Diiu4ag Madugialia ntaoibUiatUm Toor la Sa U Taibijgliair lagan aikalai naaktpnii H HoUudialia Spaar l Eitra npplamaat Sawqa 1 iUeei mi ada B Ol B ll B 18 B 7 B S6 B 4S 6 89 10 B 0 H0TTÏKUA11 90UDA naa 4 8 1 8 l Bl 1 86 9 14 S 4S 8 46 4 08 6 UK t 0 I I S8 11 6 i m 1 B 1 0 8 09 8 85 t O 4 1 6 4 84 4 B9 8 16 B 4S 6 24 7 0 7 6 8 0 8 4 9 47 10 0 lO lS 11 6 H HoUandaalia afoor I Bitra rappUnnalkawüi ia da Compagsia dar Wagou Uta 1 80 18 SS 7 48 8 89 9 18 9 47 10 16 5 s ♦ s 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 Tnenltatlai op iaó loop tan aial garakaai warien QUUDA niSN UA ietiaa nraa 9 1 10 00 10 1 10 88 11 18 18 18 18 16 18 BB 1 18 l BS 8 4B 4 19 4 80 S 18 B 49 6 1 7 8 11 68 1 07 B O 11 1 1 18 8 18 11 80 1 8 B 7 10 48 11 88 11 48 lt 4B 18 88 1 87 1 44 8 80 8 48 4 1S 4 4S B ti 8 48 6 1B 6 4 7 S7 4 10 88 II 166 eu van af 1 bnder dezelfde VooTurg 8 88 r d llSiJl 1 60 4 88 M3 IM liÏÖÏ iïrifrVli or 4 80 7 10 7 3 6 10 80 11 08 S 6 lO 8 40 5 Ï9 07 7 88 8 48 10 B4 H a 106 S lS S 4S 6 04 7 00 7 B4 8 08 BS li ll rrr s ï ivr J J j i t itr T ii Si 7 Ü 5iJ M 7 l Ua l Tl UT 1 iVs l ü 40 B J 4 1 6 1 7 84 7 4 9 9 89 10 07 10 4 11 88 die op andere wjjze aanspraak hebben op vrij I stellinK van het ouder b bedoelde toelatlngs 1 examen Zy die aan dat kamp wenschen deel te nemen moeten bun voornemen daartoe niterlijk op Donderdag den 25en Jnli a s schrilteiyk en onder nanwkenrige opgave van bun adres hebben medegedeeld aan den booldofflcier voor het reservekader te sGraven hage Paramaribostraat no 11 die tevens bereid is zoo noodig ter zake nadere inlichtingen te verstrekken De jongelieden onder c bedoeld moeten bg ban aanmelding tot deelname aan den hooldofficier voor het reservekader overleggen een bewijs afgegeven door het betrokken hoofd van onderwijs waaruit blijkt dat zj aan den tot deelname gestelden eisch voldoen De vrijwilligers van het reservekader reizen naar en van het kamp voor rekening van het Rijk De deelnemers onder b en c bedoeld reizen voor eigen rekening Ailen storten bg aankomst in het kamp als tegemoetkoming in do kosten o a voor de voeding ligging en alle andere uitgaven f 22 Uniform is voor de deelnemers onder b en c genoemd geen vereischte Door deel te nemen aan dit kamp en dit verdient do bijzondere aandacht van hen die in Januari e k voor de militie wordende ingeschreven nog v06r den len dier maand tot het reservekader zonden wenschen toe te treden vinden zij die nog ongeoefend ziJn in den wapenhandel o a gelegenheid het getuigschrift mojpl F te verwerven dat gevorderd wordt om tot een verbintenis voor het reservekader te kunnen worden toegelaten De aandacht wordt er in het bijzonder nog eens op gevestigd dat bedoeld toelatingsexamen dit jaar plaats vindt op den 2aen Juli en dat men om aan dit examen te kunnen deelnemen zich vóór 25 Juni moet hebben aangemeld ten buroele van den hoofdofficier van hot reservekader Gemengde Berichten Mes meldt nit Zaandam De burgemeester heeft gisteren morgen in verband met do werkstaking aan Do Phenii bepaald dat samenscholingen op den openbaren weg van meer dan drie personen zjjn verboden Verder doet de burgemeester een beroep op de burgerij waar bet ia gebleken dat de politie bij de nitoefening harer zware taak op ernstig verzet is gestuit zoodat ter handhaving van de orde de hulp der militaire macht moet worden ingeroepen die in den loop van den ochtend nit Amsterdam wordt verwacht n l 12 bereden manschappen Gisterennacht ia er te Drnnen in de weide van C van D een paard dood gestoken dat met haar veulen in die weide liep De dader is onbekend Zondagochtend is er ia Whitechapel een moord begaan die zeef aan de bekende moorden van Jack the Kipper in 1888 doet denken Het slachtoffer is een vrouw van 28 jaar die met een manspersoon den nacht doorbracht in een huis in do Dorsotstreot Bottardani Beura i ♦ S M MO 6 0 4 u ll l nallii 4 8 8 41 f müuwarkark 8 01 B Bl i lUaaa 1 a a klaiaa aitr batalan Gouda ïeTanh Moaro Soatarmaat Zag Voorburg i Haga 7 16 8 81 8 41 9 11 7 11 8 S8 7 81 9 08 t 7 B8 1 VVaailUtlat op dan laop k i 07 7 88 7 B0 8 1 Uoada 8 80 6 81 Ottdew 6 88 ffoard 6 48 6 48 JtMakl 6 08 7 04 8 88 8 11 8 8 8 B Utnwht Woanleo Oudg Gouda 7 88 0 l De politie heeft geen spoor van den dader 1 kunnen ontdekken De eigenaar van het 1 huis in de Dorsotstreot had niets byzonders gehoord s Morgens vroeg werd de moord ontdekt Engelschen en Franschen hebben den naam niet erg op de hoogte te zjn van wat er buiten hun land omgaat Een illustratie hiervan is het volgende Javaansche Atjineezen zjjn door de Londensche Globe ontdekt Naar aanleiding van de uitbarsting van den Keloet deelt z j mede dat de Hollanders op Java sedert een onbepaald aantal jaren met de Atjineezen hebben oorlog gevoerd Wat u zegt BiJ den schietwedstrijd te Luik hebben verscheiden leden der Seherpschottersvereeniging Ilotterdam zich kranig gehouden In den personeelen wedstrgd op de vaste baan 200 meter werd de eerste prijs uitgeloofd door Koning Leopold met 71 punten behaald door den heer U Vunrman Het maximum punten was 80 De heer P A van Ommeren verwierf den 15n prijs De eerste prijs voor de mooiste roos werd toegewezen aan den heer J van Mens terwijl de heer S Bosman up de rozenbaan den len prgs behaalde Te Snoek heeft zich volgens de Leenw Crt de vorige week het geval voorgedaan dat de heer E S in een begrafenisstoet zijnde om de laatste eer volgens Israëlietischen ritus te willen bewijzen aan eone overledene tqt het kerkhof is geweigerd door den voorzitter van de Israel gemeente van walk feit de heer S proces verbaal heeft laten opmaken Men is zegt deze coarant zeer benieuwd nadat door de rechtbank te Amsterdam in de zaak van dr Hijmans reeds is uitgemaakt dat iemand die familieleden op een kerkhof heeft de toegang daartoe niet is te weigeren terwijl het hier geldt weigering van toegang in een stoet zijnde welke beslissing in deze zaak zal worden genomen Op het kerkhof bovengenoemd ziJn de naaste bloedverwanten van den heer I S begraven De werkstaking te Zaandam duurt voort met steeds minder kans op een bevredigende oplossing Aan de fabriek melden zich naar de directie mededeelde steeds meer nieuwe werkkrachten aan thans zijn er reeds 35 aan het werk terwijl de stakers volharden om alleen op die voorwaarde den arbeid te hervatten wanneer allen worden toegelaten De directie behoudt zich ecbtor bet recht voor van degenen die zich eventueel aanmelden sommigen uit te zonderen Aangezien van de werklieden sommigenbij het komen en gaan van en naar defabriéf door hot publiek waarbij de stakerszich in den regel onthouden worden bemoeilijkt on reeds enkelen werden mishandeld zoodnt de politie verplicht was oencharge met de blanke sabel te maken heeftde burgemeester het noodzakelijk geacht dehulp van de gewapende macht in te roepenen bijzondere maatregelen van orde te nemen Hbl 1 06 1 14 l Sl 1 80 9 4Ü 9 48 7 88 B 9 8 10 14 lO B 11 16 11 14 10 49 11 47 10 14 Een tamboer van het 6e reg inf te Breda bekl ontkend evenzeer dat bij zon hebben opgegeven aan een getuige die den bekl op de duinen zittend aantrof dat bü de oom was van bet knaapje en dat diens vader bg de limonadetentjes aan het strand zat wat door verschillende getuigen was gehoord en ter terechtzitting door hen werd verklaard Bekl gaf op het knaapje te hebben meegenomen omdat hot bjj het water speelde Op een vraag van den verdediger jhr mr W M de Brouw verklaarde getuige dat het knaapje nat zand aan de broekspijpen had terwijl ook bleek dat bekl het zand van diens broekje bad afgeslagen De raadsheer rapporteur merkt nog onder t getuigenverhoor aan den beklaagde op dat deze die telkens zeide de getuigen niet te verstaan zich nimmer zoo doof had voorgedaan als thans Bekl was verschillende malen door den raadsheer rapportenr in de gevangenis bezocht en bad hem dan gemakkelijk verstaan De brigadier van politie die te Scheveningen proces verbaal tegen bekl had opgemaakt volhardde ook thans bg bet daarin vermelde dat bekl aanvankelijk een valschen naam had opgegeven en gezegd had het knaapje nooit gezien te hebben wat evenzeer door bekl werd ontkend ofschoon do inspecteur van politie die M bet opmaken van t verbaal tegenwoordig was geweest de juistheid dier opgaven bevestigde Wat de verklaringen der getuigen in zake t knaapje van Wezel betreft in de eerste plaats die der moeder verklaarde bekl dat dit een zaak was die hem beclemaal niet aanging 4 j 10 19 8 81 Z 10 f I r 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 0 8 B9 9 SS 10 48 11 06 ll U 7 7 8 48 U S1 7 f ll 8 10 i 48 Tg ll 1 f 8 17 I 8 41 6 7 4 4B B 8 8 04 19 7 0B 7 8 8 t 4 88 y 6 8 V y V 8 r r 6 46 r 8 10 S S6 9 46 9 S8 10 08 Wat nu de ontvoering van het knaapje Van Wezel betreft de advocaat generaal de feiten in bijzonderheden nagaande wijst erop dat pertinent verklaard is dat een man op bekl gelijkend omstreeks half vier met het knaapje was op t Rgswijksche plein en ongeveer kwart voor vier 4 vier uur in de aichting van de Hoornbrug naar Voorburg ging Intnsschen is er afwijking in t signalement van den vermeenden ontvoerder die de rechtbank tot vrijspraak van bekl leidde Doch de adv gen is van meening dat de tijd sinds het feit verloopen den indruk door elk der getuigen ontvangen tot die afwgkende opgaven kan hebbon geleid In elk geval verklaren al deze getuigen pertinent dezen bekl te herkennon voor ien man dien zg toon gezien Wat de strafbaarheid I der ontvoering betreft wat geldt voor t jonI getje Endlich geldt nog in veel sterker mate I voor t knaapje Van Wezel Deze zaak is I voor t Openbaar Ministerie hoogst moeilijk I Het is alles overheerschend idee in deze I zaak toch is niet de ontvoering maar de I moord op t knaapje Van Wezel die echter I niet is kunnen worden bewezen zoomin als I de ontucht met de verschillende knaapjes I gepleegd Daarom moest het Openbaar MiI nisterie teruggaan tot die handelingen die I het eerste strafbare bSgin opleverden van I die gruwelijke daden Door zjjn bevel tol I verwijzing heeft het hof getoond die opvatI ting de juiste te achten en inderdaad van I de strafbaarheid dier feiten overtuigd te I zijn Waar bekl zelf erkent perverse hartsI tochten te bezitten bestaan er alleszins terI men tot oplegging oener gestrenge straf I Mitsdien requireerde ZEd Gr Achtb verI nietiging van het vonnis a quo en veroor 10 18 10 41 11 89 8 01 8 8 9 17 BS 9 S 8 18 10 08 8 14 4 10 17 8 88 E F 10 8 8 48 8 B9 i 4t 10 19 10 84 10 48 u ie U il 0 O U U A A 11 S T I a D A U riaa lam iouila 6 36 8 11 8 81 9 SS 10 80 10 89 li OI 1 10 8 S 4 07 4 48 8 6 86 8 48 9 81 10 19 10 80 10 87 11 0 mitW 8 01 8 B8 9 10 10 11 04 18 48 18 87 1 87 8 M 4 11 4 B7 S SO B 4 S 44 3B lO Si 11 08 11 47 11 89 AmiUG 8 19 9 13 8I 10 88 11 10 1081 10 1 19 8 40 4 87 Bl S 4B6 01 9 i8 10 60 11 16 18 0 1 14 i L at C 6 i 7 1B 8 10 8 6 18 9 31 11 1818 87 18 8 81 S IO 8 84 4 4i 8 08 81 7 0 8 10 B 46 A ina W 8 84 6 47 7 80 8 8B 8 4S 80 9 4B 11 80 11 411 0 8 40 3 8 8 4 B OO 1 6 36 7 88 8 88 40 10 01 louda 7 08 7 81 8 18 l 9 8 10 18 10 84 18 B1 13 LH 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 0 l 10 87 11 deeling van den bekl wegens onttrekking aan t ouderlijk gezag van een minderjarige beleden de twaalf jaar tweemaal gepleegd tot een gevangenisstraf van negen jaar De verdediger jhr mr W M de Brauw achtte zoowel op juridische als op feitelijke gronden veroordeeling van dezen bekl met wel mogelijk Met bet oog op bet onmeetbaar belang voor bekl hierb j betrokken gevoelde pi zich verplicht dit in den breede uiteen te zetten Wat het bewgs tegen bekl betreft dit steunt op verklaringen van getuigen die volstrekt niet steeds in hun vwklaringen zichzelf gelgk zijn geblevenV Pleiter concludeert deVhalve tot vrijspraak A ontslag van rechtsvervolging van bekl voor beide feiten Met het oog op het vergevorderd uur zag de adv gen van repliek af uitspraak over 14 dagen STADSNIEUWS £ GOUDA 31 Mei 1901 De 66 jarige huisvrouw van H die niet wel bij het hoofd was heeft gistermorgen bate woning verlaten en zich onder de gemeente Waddinïveen door verdrmking van het leven beroofd Wii ontvingen van de firma W R Weeneuk te s Hage een twintigtal briefkaarten met stadsgezichten van Gouda na fotografien van den beer W J van Zanen alhier Wy kunnen niet anders dan de fijne uitvoering daarvan roemen en gelooven dat de oplaag zeer spoedig zal zgn uitverkocht Er zgn verschillende gezichten van Gonda bg die noch niet in den handel zijn geweest Antirevolutionaire erkenningen Men scbrgft ons uit Gouda Vrgdagavond sprak bier ds Rudolph van Leidon voor de anti rev kiesvereoniging De gevaarlijkste partij was volgens spr de sociaaldemokratische Deze toch ondermijnde den eerbied voor de overheid t privaateigendom t huwelijk en de doodstraf allemaal Goddelgke instellingen Hjj erkende dat de arbeider recht had op een wettig loon Zondagsen nachtrust en bescherming van vrouwenen kinderarbeid HiJ kwam echter niet alleen op voor de rechten der arbeiders maar ook voor de patroons daarom wil de antirev partij alleen recht voor allen en niet de socialisten Gorter debatteerde Hg wil over den godsdienst niet spreken doch vraagt wie of t beginsel Hebt uw naaste lief als u zelven t best behartigd hebben de antirevolutionaire of de sociaal democraten P Met voorbeelden uit do laatste 4 jaren toont hg aan dat de antirevolutionairen steeds tegen arbeidersbeiangen hebben gestemd in de Tweede Kamer o a bjj de motie Van Kol in zake Guinea en Atjeh bg de ongevallenwet militarisme en de kiesrecbtkwestie Dat t de anti rev niet ernst is met een wettig loon is gebleken bij de bonding van de Standaard biJ de Typografenstaking te Amsterdam De calvinisten zgn zelfs tegen de wettige overheid opgestaan in de 16e eeuw nu zgn ze er tegen omdat t in hun belang is Gorter vraagt aan spr één geval te noemen waarin de soc dem de belangen der arbeiders niet hebben behartigd en raadt hun aan hun stem op den kandidaat der Arbeiderspartg uit te brengen Hg eindigt onder daverend applaus Ds Rudolph was in zgn repliek zeer zwak Gorter kent de geschiedenis niet want calvinisten zijn niet tegen de overheid opgestaan doch tegen Alva de vreemde indringer Luid gelach In 1848 zijn de socialisten de aanvoerders geweest hun wettig optreden dagteekent pas van 1861 nadat Marx hun dien raad gegeven had doch ziJ moesten altgd 1 gulden meer bieden dan de radicalen De doodstraf is noodzakelijk en als niemand zich voor beul aanmeldde wou hy t nog wel zgn Groote verbazing De houding van de Standaard kan hg niet beoordeden hy weet de feiten niet ook niet de bonding der antirevolutionairen inzake de ongevallenwet en de kwestie Guinea en Atjeb Dit zijn echter maar kleinigheden t Wordt een groot deel der vergadering te machtig Men moet echter ook eens om de belangen Tan den middenstand denken deze is de mggegraat der maatschappg De kleine patroons hebben t nog slechter dan do arbeiders dezen gaan met een volle geldzak naar buis terwgl de patroon zonder centen lit De groote trust keurt hg ook af de et moet daarin te hulp komen Hy gaat op do voornaamste punten door Gorter genoemd niet in en eindigt met te erkennen dat de sociaaldemocraten de belangen der arbeiders steeds goed behartigen Toor ons een mooie propaganda avond Het Volk By het akte examen lager onderwgs te s Gravenhage is geslaagd moj J Dekker te Ouderkerk a d IJsel Waddikosveen Op do Voordracht voor onderwyzeres alhier staan de dames H v d Broek Burgwerd G Blommendaal Rynzaterwoude P E Hnvers Oud Beierland Boskoop Heden middag omstreeks 3 uur brak een zeer felle brand uit in de rietmattenloods van den heer D Koster aan do Zgdeweg De brand beperkte zich tot de beide schuren Van de aangrenzende buizen kon het noodige in veiligheid worden gebracht Schuur en inhoud waren verzekerd De aangrenzende bewoners niet Oorzaak op beden onbekend Atjeh Een Atjeh correspondent van de Padanger schrijft over den aanval op Blang Pedir Van uit Tampat Toean was een kolonno naar Tripa enz om tot in de bovonstreken in Kong een verzamelplaats van kwaadgezinden en uitgewekenen door te dringen Als gevolg daarvan was de bezetting van bet bivak Blang Pedir tot 70 man met één officier teruggebracht Zooals we weten ligt Blang Pedir een eind boven de havenplaats Soesoeh en dient het bivak tot bescherming der Chineezen die aan een weg van Soesoeh naar het binnenland werken Luitenant Helb van de genietroepen was voor toezicht bg dezen wegaanleg tgdelgk in het bivak gedetacheerd en daar do vervanger van den geévacueerden bivak kommandant nog niet aangekomen was had Helb dat baantje ook zoolang op zich genomen Ofschoon er nu kort geleden allerlei berichten ingekomen waren dat vele Gajoes gewapend waren komen afzakken dat zij ettelgke kampongs beseboten hadden en dat zg ook van plan waren Blang Pedir aan te vallen werden deze berichten niet bevestigd want uitgezonden patrouilles en bg nacht uitgestelde hinderlagen kwamen steeds zonder eenige aanraking met den vgand gehad te hebben terug Op zekeren rustdag voor de Cbineesche koelies begaf luitenant Helb zich dan ook naar Soesoeh om er eenige hoofden te spreken Dienzelfden avond tegen een uur of tien kroeg hg bericht dat het bivak beschoten aangevallen en omsingeld was door eenige honderden gewapenden Helb ging direct met de elf man meegenomen dekking terug en op de helft van den afgelegden weg verliet hg dezen en werkt zich dwars door het terrein tot nabij l ot bivak waar hg de opmerkzaamheid der bezetting op zich kon vestigen Een gedeelte kwam er uit en hiermede attakeerde Helb den vijand die in een nabij gelegen missigit zat en hier met achterlating van 23 doeden en wapens verdreven werd Verder vervolgen kon hg niet want inmiddels werd het bivak weer aangevallen en moest hg terug om den gewonde dien hg gekregen had in veiligheid te brengen Nauwelgks was hg in het bivak terug of de vgand zat ook weer in den missigit Weer tornde Helb hier tegen op en weer liet do vyand eenige dooden liggen Na een korte pauze moest uit het bivak een derde uitval gedaan worden want thans drong de vgand tegen de hoofdpoort op Na dezen uitval scheen bg er genoeg van te hebben hg borg zich in den omtrek op en deed gedurende den verderen nacht en ook den volgenden dag telkens eenige schoten Bg nazooking van den onmiddelgken omtrek vond men don volgenden dag een vgftigtal Igken en tal van wapens Den volgenden dag werd men niet gealarmeerd doch toen Helb den daarop volgenden morgen naar Soesoeh wilde omdat men een stoomer een aankomst sein hoorde geven met de fiuit kwam hg op eenigen afstand van het bivak tegen een versterking op en moest hg terug te meer omdat bet bivak ook weer aangevallen werd en hg het achtergebleven gedeelte te zwak vond Van eenige knstbewoners vernam men op het stoomschip wat er gaande was en stoomde dit naar Melaboe terug waar direct 50 man en 2 officieren embarkeerden om te hulp te komen Het schgnt dat de vy nd hierop niet gerekend had want zónder één schot kwam deze afdeeling by hot bivak tot ontzet en met aanvulling van vivrei en munitie aan Gedurende de eerstvolgende dagen werden door de patrouilles geen benden meer ontdekt en keerde voorloopig de helft der versterkmg weer naar Melaboe terng aee te Staats loterij Ba Kkaaa Trakkiog ran Vrgdag 81 Hei No 67SB m 8B80 ieder 1000 No 1881 16477 en 1769 ieder 400 No 1B144 800 No 8816 8 88 8899 881 7407 818 8860 9018 11871 1BS06 17394 19718 au 10608 ieder 100 1 Prijiau ia 70 116 8784 6617 7767 10899 1S764 16177 UB S 6S 8841 8766 7993 80 6S 94 1908 87 7 8198 10366 1996 18844 85 33 ai 8864 8i41 10403 13177 64 19178 7 6 8 66 10606 13877 1646S 19888 88 8040 6980 61 10606 13668 16681 1 S98 818 66 6164 8334 10789 136 S 16689 19434 8 81 H4 6817 8441 65 I38U SO 68 983 SiSO 36 8646 10808 76 16717 88 1003 S468 37 8720 9 14018 88 19701 8 0 888 4 11007 14117 16986 S 43 8716 69 8813 16 14364 17001 18 lliO 37 6497 8 07 88 70 61 19846 38 888 6808 89 11146 14401 60 SO 187 S9 7 3 97 11876 9 11106 88 1486 4064 6 9170 11338 14B09 17184 1990S 1B18 4171 87 9867 11698 69 17899 18 91 1S 9360 11846 68 17411 83 1 10 4431 6818 70 66 14787 17662 80081 40 6 6907 76 11930 76 90 80186 6 4679 7180 89 88 14833 17718 80844 98 4810 7878 88 66 18061 71 94 1789 76 81 90 77 16S 0 17 Bf 80868 188S 4964 73 3 9 87 18138 4 17 l 6 J0418 98 6018 7 67 9648 8807 16447 6 86 8819 7 7609 9890 14 16638 18046 80681 66 74 81 9904 18480 16617 18214 80761 S8 93 74 18 19696 74 9 84 86 1866 761S 10037 li6 6 16789 18880 98 8386 6466 8 44 9 IS800 18418 80881 S616 88 90 10181 18711 89 61 20 0 36 6608 99 10S18 49 Bad 4rükelen VAN OS z Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Televhoou Xo ai Beurs van Amsterdam Slutkra 8 Vrkrs 78 98 i I ll l O s 81 8l ia 84 807 96 U 83 MEI iJ DUUND Uart Ned W S 8Vi dito di o due 8 tito dito di o 8 HoxaaL UU aonill 1881 98 4 lTALlH IaBohruTiiig 1868 81 6 OoSTi a Obl m papier 1868 8 dito in iilver 1888 6 PoKTUSAL 01 1 met coupoD 8 iuo tiolcet 3 Vi 98 84 87 100 BniUHD Obl Blniieiil 1894 4 dito GeoouB 1880 4 dito bij Oolba 1889 4 dllo b j Hop 1889 90 4 dito ÏD goud leou 1883 6 di o dito dito 1884 6 pisjs Forpet aobuld 1881 4 lu KBij iepr Conr leen 1890 4 Gec Icening aerie B Gee leenin serie C ZoiDApH Ep i oblg 189 6 MBil0O Ob il 8oh 1890 80 ii 88 4 88V 676 460 6BV 101 194 98 loiv 181 68 llOi 111 817 188 100 104V 7v 100 811 140V 108 87 i 94 104 SI 31 l 103 104 ViNEZORLA Obl 4 Otlbop 1881 AwisaDAM Obligatien 1896 8 BoTTluiAK Sted leen 1894 8 KiD N Afr Handeliv aand Arondsb Tab MÜ Cerllfloaten DeliMastsobappij dito Ara Hjrpotheekb pandbr 4Vi Cult Mü der Voratenl aand Gr Hypolboekb pandbr 4 j Nederlandauhe bank aand Ned Handalmaatieb aito N W k Pao Hf p b pandbr 8 Bott Hfpotbeekb pandbr 4i Ulr Hfpolheekb dito 4 OonHKB Ooat Hong bank aand Ruil Hypotheekbank pandb iKlalKA £ qut hr poth pandb 4 Maxv L O Pr Lien cert 6 NiD Holl IJ 8poor w Mij aand Mg totEipl 8t Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 41 IlAlllSpoor 1887 89A Bobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 FOLKH Warsohau Weenen aand Susl Gr Rusa AIUMIA Cent Pao Sp Mjj obl 6 Chie fc Nortk W pr O v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denier Eio Gr Spm eert T a lUinoia Central obl in goud 4 LouUT I Na hfllllOer aan l Ueiieo N Spw Mij Ie hyp a 6 Hiaa Kantai 4pCt pref aand N TorkOntaaiofcWe t aand Feun dto Obio obllg 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn kMauit obl On Pao Hoof Uu obig 6 dito dito Lino Col la hyp OS Cakaba Can South Chert T aand Tl 0 Rallw kNa lch d e 0 101 108 108 9 100 117 117V 101 84 Amaterd Omnibua Mg aand Nio Stad Amaterdam aaad I Stad Rotterdam aand 8 BiLSll Stad Antwerpen 1887 8 Stad Bruaael 1886 Uoxo Theiss Regullr Oeaelioh 4 Ooann Staatileenig 1860 6 K K Oost B Or l880 8 SpANla Stad Madrid 8 1868 NiD Tar Bas Afb Spoel eert Outvanseo de IVouveauté s IN ZOMERMAITTELS Japon§tofreu D SAMSOM OOHHESPONDENTIE Door bgzondero omstandigheden wordt bet Verslag van het Bonman s concert eerst morgen geplaatst De Redactie VERSCHEIDENHEID Een regenmaker Dinsdagmiddag hield een man die onder zgn arm een houten plaatje droeg waarop te lezen stond Restaurant plat du jour hors d oeuvre varies op de Place de la bourse to Pargs balt zette zgn plaatje tegen bet traliewerk haalde een fluit to voorschijn en begon een deuntje te spelen Geen wonder dat weldra een dichte menigte zich rondom hem verzameld bad waarop een agent van politie den muzikant aansprak en hem aanmaande door te loepen Wat gebeurde er echter V Do fluitspeler wierp zich op den rnstbewaardor on onthaalde hem op een regenbui van stompen en trappen Met groote moeite slaagde men er m den woesteling te overweldigen Voor den commissaris van politie gebracht en door dezen in verhoor genomen verklaarde hg Anatole Mercier te heeten vgf en veertig jaar oud en vroeger orkest directeur geweest te zgn Telkens als ik een agent van politie aframmel besloot hy regent het een uur later En daar het te lang droog is geweest wordt het hoog tgd dat er wat regen valt In de Kloosterstraat te Antwerpen heeft Woensdag een hevige ontploffing plaats gehad ten huize van den drogist Jean Collignon die tevens baryton is aan de Vlaamsche Opera aldaar Toen Collignon bezig was met zgn knecht in den kelder uaphta over te gieten vond plotseling een geweldige ontploffing plaats Beide mannen bekwamen brandwonden over het geheele lichaam Bovendien brak brand uit en terwgl de brandweer bezig was met blusschen volgde een tweede ontploffing waardoor 5 brandweerlieden licht gewond werden De brand die aanvankeiyk dreigde de aangrenzende huizen aan te tasten werd met moeite bedwongen Alleen de toestand van Collignon s knecht is ernstig Bg bet rangeeren nabg het spoorwegstation te Nordhausen overreed Woensdag oen goederentrein een voertuig waarop drie personen zaten Twee werden op de plaats gedood de derde werd zwaar gewond terwjl de paarden en de wagen totaal verpletterd werden AOVËRTEI TIRIV M M Met deze heb ik do eer UËdele te bericbteu dat ik van af 1 JUNI mgne f VleeschhouweriJ beb OVKHOenAAIV aan den Heer Onder beleefde dankzegging voor het genoten vertrouwen beveel ik mgn opvolger ten zeerste in URdl s gunst aan Hoogachtend i ÜEdl dw dn M JONKHKin MS refereerende aan bovenstaande beb ik de eer UEdele te berichten dat ik do V leeschhou werij van den Heer H JONKHEID Westhajven heb OVKUUENOMBM JUNI voor mgne rekening Firma zal voortzetten Hopende door eene prompte nette en vlugge bediening mg hetzelfde vertrouwen waardig te maken hetwelk mgn voorganger in zoo ruime mate beeft mogen genieten Hoogachtend UEdl dw dn J SCHINKEL Firma M JONKHEID