Goudsche Courant, maandag 3 juni 1901

No 851T Maandag 3 Juni 1901 40ste Jaargang Geen Kinkhoest Geen Influenza aBMMMMMMHMiniH mmm mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o S De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naa plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de s niidd B LU YS SEN S ACHTTIENDE GRATIS VERLOTING nllsluiteiid voor ouxe klanten in de Provincie Zuid Holland HKDEM VHIJinAG Ellf IIICIT de uitgifte van aandeelen in onze Ife verloting De trekkingslijsten zgn binnen enkele dagen in al onze winkels verkrijgbaar mono EN ZJlTEni ACl bSglnt de uitgifte van aandeelen in onze tSe verloting van 100 prachtige porceleinen Ontbijlservlezen I g eheel compleet bestaande uit 19 stuks en wel 13 ontbijtbordjes 2 botervlootjea 4 vleeschschaalties en 1 broodschaal Telken als mon koopt een pond Matuurhoter nengboter itlargaHnehoter of Haaf onverschillig van welbe kwaliteit of iO Bieren of Vi ponü Hofflte of 1 om TJiee ontvangt men een aandeel in de verloting Cadeau Voor de houders van onze GROENE bons wederom een GROOTE COLLECTIE NIEUWE LUXE en HUISHOUDELIJKE TOEGIFÏ ARTI KELEN ontvangen Fabrieken te ASTEN Opgericht tM eigen verkaophüzen HB U MPBHr rMM tüTBlIl in Xtderlana België en ijOnOen waartan 1 te GOUDA WIjditraat 100 OOUDSCHE TelephoonHaatscliappij In de op heden gehouden vergadering van Aandeelhouders werd het éHvidend over het bQeliJ uir 1900 bepaald op ƒ ê per aandeel over welk bedrag van a 1 JDNI bjj de Heeren HOFFMAN Co alhier tegen inlevering van het ingevulde dividendbewlgs No i kan worden beschikt DE DIEECTEUK Gouda 30 Mei 1901 2s £ej aiv £ SOOS Tiendeweg 59 beveelt zich aan voor I AAIWERK j rt H IxM ouohidiljfklta n nukluljflcMraMniliIiIdTaocHMreii on voorsl daioM in Klndariclioenwerk UdiApprMwrnnCM HmitkU Bwllil Bmtli Str 14 Mm latu oel wv op nmun n hMtklmertc liilli l K H i ty I IliMii hkMIaa la Uniwirt iiUMirkii TE HUM OF TE KOOF GPRAAGD een Heerenliuis met TUIN op gooden stand bevattende minstens 8 kamers Fr br onder letter S P a d Boekhandel H A KRAMERS en ZOON Rotterdam FRMSCHE STOOMYERVEEIJ IN oheniisobe Wusclterii TAM 11 OPPENIIEIAIËK I ruliikivle Botterdam Uebrevetecrd donr Z M den Koning dei Belgen BoofddepSl voor OOUDA de Heer A VAN OH Az Speoialiteit voor het toomen en verren rnu alle Uearsn en Dametgarderoben ilsoolc alle Klndergoederen Speciale inrichting voor het itcomiii van pluohemantels veeren bont eni Gordijnen tafelkleeden eni worden uur d nieawite en laatste methode geverfd Koninklijke Om Kinkhoest Influenza Borst en Iteelaandoeningr binnen den kortst mogelgken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior LniivenBorst honig Extract M E L I A N T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers BIN II4J16 Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOtFf C Co Werthaven 1B8 Gouda D MIKBIES Kleiweg B 100 Goikda E B VAN MILD Veeratal B 12B t Gouda A BOÜMAN Moordrecfü PINK8E Nimmrkérkad IJmI A N t ZESSEN i onAotJ n J Tn TURKEN eMtnop B T WIJK Oudeaater ü IIOLLMAN Bodtgraven A SCHEEB Haattrecht P W t EDE Oudewater K tas d u HEMDEN te Remmjk P t d 8PKK lUoercapelle D B STAR Waddimsvem Wed t HOLST Waddinqmeen Hinger MaaimacMne $ zijn voorbeeldig in constructie en afwerking Singer MaaimuéMnet zSn onmisbaar voor huishoudelijk gebruik en n verheid dinger muaimachiiie z n in alle takken van industrie de meest gezochte Singer Xaaimackütet zijn ongeévenaard in werkvermogen en duurzaamheid Hinger Xaaimachinet zijn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gratis ook in het moderne borduren WmU TnltnitdlUl ParUs 1900 Grand Prix SINGEE MAATSCHAPPIJ OOllUA l ange Tiendeweg 27 tQoedkoopBte en solledst adres voor Vervoer van inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wageni bö A G RAVESTEIJN Bleekerssingel 287 JUeê Hwrdt tegen Trangport du venekerd GetroedersSTEElTSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CAGTVS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEE HET BEKENDE INSiECTEIl CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadel k ia V Liter f 0 0 V Liter f 0 80 i Liter f 150 Zenuw en Maag lijders wordt uit overtuiging als een workeljk in den nood het boek I aadLg e ver aanbevolen Na antvangst van adreg per briefkaart ordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel j Wie zeker zijn wu d Eetat 1 Eikel Cacao te ontvangen leuinen gasteld en na vele prisfoendogen in den handel gekam i onder dea nun des iiitvindsra Dr Mioha ia veraardigd da beste marhiim ia het wereldbe 1 rcBBide étabblisnmant van Oebi BtoUwwok ta Kenlao hcht J r n21eftienf Bikel Caeao In vierkantea baiMt De Bihsl OKiao h met rnaDi géhwkt 1 ene aangename gezonde drank voor da f gaiyksch gabrnik eeo t 2 tbeeleral t posdet voor een kop Oho ri le All ceneeakracfatige dnnk bij vil van diarrhee ilRiiit met water ta gebruiken Terkrügbair by de voonuaaita H 1 Apotlwkara na I VM Vt Ko V t ymftntje t £ 0 As c 035 BaneraalvarisgonwooTdigtr noor 5edei and iullus MMenIdedt Amilterdam Kalvcsrraai 103 Gouda Druk vaa A BRINKMAN Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bultcnlaodscii Overzicht Een telegram van Lord Kitchener gedagteekend Pretoria 30 Mei meldt De strydmacht van generaal Dixon ia gisteren te Vlakfontein in den Witwatersrand ten zuiden van de Magaliesbergen door de troepen van generaal De la Rey aangevallen Ër volgde een hevig gevecht De vijand werd ten slotte met zware verliezen teruggedreven hjj liet 35 dooden achter Tot miJn leedwezen moet ik melden dat dé verliezen aan Britsche züde ook zwaar zijn wij hadden 174 dooden en gewonden waaronder 4 officieren gesneaveld De Londensche correspondent van den Hatin maakt weder de opmerking die vele zijner collega s en hiJ zeil gedtrende den oorlog al meermalen gemaakt hebben t w dat het Ëngelsche publiek hoewel aan allerlei onaangename verrassingen van de zjjde van het departement van oorlog gewend op den Susten Mei 1 1 bemerkte dat de dagelijks gepubliceerde verliezenlijst aangaf 42 gesneuvelden en 99 gekwetsten aHen f vallen in verschillende gevechten waarvan men nooit iets heeft gehoord Die gevechten hadden plaats zoowel in de Transvaal als in den Vrystaat en op det gebied der Kaapkolonie bjjna allen op denzelfden dag den 23sten Mei die voorbijgegaan is zonder dat één offlcieele dépêche ietts daaromtrent nteldde De Daily News heeft weer een krachtig artikel tegen den oorlog afkomstig van Frederic Harrison Het is geheel geschreven in den trant van de stoute rede van John Morley in het Lagerhuis Harrison verklaart dat hy noch een Klein Engelschman noch een Boer noch een cosmopoliet is maar een patriotsch Engelschman die weigert elke dwaasheid en misdaad toe te juichen waartoe regeerende demagogen het volk dryven Harrison noemt het verbranden van hoeven een barbaarscbe wraakzuchtige stelselmatige poging om een dapperen vgand te terrorisoeren door het land te verwoesten dat men niet heeft kunnen veroveren door te vernielen de huizen van soldaten met wie w oorlog voerden en door hnn vrouwen en kinderen bloot te stellen aan ellende en gebrek FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht 41 = = == Wat had hij onder deze omstaodigheden anders Mllen doen dan datgene wat hij nu juist deed de pen nemen en met de lange vaste streken die hem eigen waren zyn naam onder het contract en naast de daar reeds staande ondcrteekening der ietwat mysterieuse groep die zich Laudacher en Co noemde retten Hier aan de vreemde taiei onderteekende hij hij voelde zich hier vrijer den stap te doen dien hy toch voor den alleen juisten hield tehuis zoude de nabijheid van Louise hem gestoord hebben Hij bad de kleine moeite niet ontzien al het noodige mee hierheen te brengen verlangde nu een kaars en kree uit de tasch een geldcouvert in hetwelk h j TÏjftien billetten van honderd mark den reeds geschreven korten brief en de onderteekende overeenkomst sloot lak en cachet had hij ook bij rich en zoo maakte hij den aangeteekenden brief klaar en tien minuten later was deze reeds op weg naar Weencn in zóöver althans als van uit de postagentuur de gele wagen hem weldra naar de hootdpost expedieerde En nu was bouwmeester Heidloff te moede als de man die met den eersten voet op eindelijk veroverd gebied staat en niet als iemand die v ttienhonderd mtrk van i n kleinen ipaarpenning Dezo manier van oorlogvoering een schen ding der Haagsche Conventie zegt hy is dubbel gemeen omdat ze wordt toegepast tegenover een troop burgers die het bestaan van hnn land verdedigen Ze was bovendien een onzinnige dwaasheid tegenover een volk dat men had willen inleven by hetEgk dat feiteiyk was geproclameerd tot een volk van medeborgers Ze was zoo vernederend an zoo stuitend dat elke waarachtige soldaat het volste recht had gehad om zulk slacbterswcrk te weigeren Op een te Londen gehouden byeenkomst van de Unitariërs zyn motiën aangenomen om te protesteeren tegen de iniyving der Boerenrepablieken zoowel uit een politiek oogpunt schaamte uitsprekend over het verbranden van de hoeven en de behandeling van de vrouwen en kinderen der Boeren die geen andere misdaad begaan hebben dan te stryden voor hun onafhankeiykheid Een heer die den voorzitter had toegevoegd dat deze geen Engelschman verdiende te heeten en hg hem gaarne in een paardenwed zou onderdompelen werd by den kraag gevat en de zaal uitgeworpen Een vergadering van 7000 Daitschers bö het Hermannmonument op den Brotenburg in het Tentobnrger woud heeft een motie aangenomen waarin zj zich éen verklaarde met het dappere kleine Boerenvolk en zwoer met alle kracht de zaak der Boeren die worstelen om hun vryheid te verdedigen en de arme gewonden de vrouwen en kinderen te holpen Deze motie werd aan denRykskanselier Von Biilow gezonden De voorzitter hield een heftige rede tegen de Engelschon In Spanje is het de laatste dagen weer rnstig geworden Generaal Weyler heeft van de opening eener kathedraal te Leon die gerestaureerd was geworden gebruik gemaakt om eenige verklaringen af te leggen over de plannen der regeering Daaruit bleek dat men van plan is te zorgen voor de verdediging der Balearen en later voor die van Cartbagens en Cadix Verder zullen de Balearen worden bezet door een vast corps In de tweede plaat kondigde de minister een plan aan tot invoering van den verplichten dienst voor alle Spanjaarden Tegen betaling van een later te bepalen bedrag kan de diensttyd by bet regiment worden teruggebracht tot vier maanden Ook de seminaristen zullen worden vrggesteld Eindeiyk verklaarde hy nog de legerplannen te zullen uitvoeren uit de gewone middelen De negen bestaande legercorpsen kwyt is en buitendien zyn hoofd in een gevaarlijken strik gestoken heeft vn Een der zoo heel bizonder stille namiddagen die Louise nu had wijl haar vader in een soort van gejaagdheid dagelijks na tatel naar de stad ging werd haar op een zeer onverwachte wijze gestoord Ze zag van haar plaats aan het raam een vroolijke damesgestalte den tuin opkomen Bezoek En bij haar De tutndersfamilic die de benedenverdieping bewoonde zou toch wel bezwaarlijk door zulk een echt elegant persoon worden bezocht Verwonderd en byna angstig zag Louise oplettend toe ze zag iets jongs blonds onder den bevalligen hoed het was nu natuurlijk die allerliefste dochter van T tte Walch waarmee Louise op de soiree bij Seemann de kennismaking hernieuwd had Wijl de gan en schel inrichting van het huis tamelijk primitief waren stond Louise op om het vermoedelijke bezoek te moet te gaan en te helpen Juist daar kwam het de trap op Louise terzijde in den hoek van de tamelijk donkere gang staande kreeg juffrouw Greta in het oog eer dexe haar bemerken kon en las op het prettig bloeiende gezichtje een trek van bevreemdmg en bijna angstigen twijfel alsof ze zich bier in het wonderlijke huis eerst recht bewust werd van het gewaagde van dezen haren tocht Maar toen zij nu de gezochte gewaar werd helderde haar gelaat dermate op dat Louise zich niet koa weerhouden het kind hartelyk toe te Ucfaen terwyi er drie zullen worden gehandhaafd andere bij komen die gemakkeiyk te mobiliseeren zjn en in het byzonder bestemd voor het afslaan van een inval De corpsmanoenvres zullen elke twee jaar worden gehouden Verspreide Berichten F UrKBUK In de Dnitsche ambassade te Parys heeft Donderdagavond plaats gevonden een feestmaal ter eere van den minister van bnitenlandsche zaken Delcassé waaraan in het geheel 34 personen deelnamen onder wie de ministers Millerand en Baudin met hnn vroowen de gezanten van de Vereenigde Staten en van Nederland en de zaakgelastigden van Beieren en Oostenryk Na afloop was er receptie Donderdagavond om 10 uur is koningin Ranavalo van Madagascar te Parys aangekomen uit Bordeaux en aan het gare deLyon waren een duizendtal belangstellenden of liever nieuwsgierigen terwyl da departementschef Lemaire aanwezig wasom de donkerkleurige dame to ontvangen en verder te begeleiden door de hoofdstad Dideiyk betrok de koningin haar appartementen in de rue Banquet waar t nujuist niet koninkiyk is ingericht drie bnrgeriyke vertrekken banaaltjes gemeubeld overeenkomstig de niet al te ruim voorziene beurs der bezoekster I Kolonel Du Paty de Clam die sindsde Dreyfaszaak niet meer onder zyn warennaam reist ia naar Tunis vertrokken Het stoffeiyk overschot van don vorigen president der Republiek Félix Fanro is Donderdag na twee jaar vertoefd te hebben in het familiegraf overgebracht naar het speciaal voor hem gebouwde graf Het opschrift luidt Felix Fauro 1841 1899 president van de Republiek Italië De groote kruiser Regma Margherita die 18 426 ton moet en lang is 130 meter b j oen breedte van 23 84 meter torwgl de machines 190 000 paardekrachten ontwikkelen is Donderdag twee en een half jaar na het begin van den aanbouw te Spezzia te water gelaten in tegenwoordigheid van den koning de hertogen van Genua on van do Abrnzzen prins Mirko van Montenegro en tal van autoriteiten Hier hebt ge my gevonden vroeg ze vriendelijk Dat is werkelijk veel ja dat vind ïk ook barstte Greta uit stokte daarop echter aanstonds weder in een zekere verlegenheid die haar anders heel niet eigen was en haar slechts bezocht in het verloop harer dweperijen tegenover de personen die sy het wonderlijke rookofFcr van haar FiUig en verwend mei eshartje bracht I ouise leidde naar ondertusschen in de woonkamer waar haar innerlijke stemming van adoratie juffrouw Margareta evenwel niet verhinderde schéi pe bhkken in het rond te laten gaan en ook LouÏk er ernstig op aan te zien hoe ze er bij dag en in haar gewone kleeding uitzag Want de tot deze werkzaamheid neigende jeugd wil wel is waar aanbidden maar op de rechte plaats En daar kunnen kleinigheden haar storen en weï deze het allermeest En met zoozeer wat het zedelijk gevoel als watden wihoonheidazin kwetst zal doodelijk voor haar enthusiasme blijken te zyn Dat van juffrouw Greta hield nog stand Deze slanke juffrouw Heidloff met de bekoorlijke trekken waaruit zij zeer willekeurig een heilige gemaakt had kwam haar hier m het droeve namiddagticht dezer zeldzaam afgelegene behuizing eerst recht als een zoodanige voor En wanneer ook Sankt Agnes of de heilige Ursula misschien nietjuist van de netsten waren ofschoon een beetje slordigheid haar heiligverklaring niet had in den weg gestaan zoo maakte Louise Heidloff voor zichzelve van deze mogelijkheid geen gebruik ze zag er zelfs hier m haar huislyke omgeving alles behalve verwaarloosd uit veeleer zat het lang BINNENLAND Vele Duitache bladen hebben artikelen of kleine stukjes waarin zy naar aanleiding van het bezoek van onze Koningin en prins Hendrik eenigo harteiyke woorden zeggen over Nederland De KOlnische Zeitung zegt 0 a De vele uit een oogpunt van gewoonmenschelfkheid sympatioke trekjes die men van de Koningin weet weer te geven hebben haar ook do harten der Duitschers doea winnen die zy door haar buweiyk met een Duitschen prins nog meer is genaderd Het harteiyk welkom dat do Dnitsche hoofdstad haar biedt zal hanr onderdanen weer tonnen dat alle Duitschers niets liever wenBchen dan met Nederland in vrede en eendracht te leven De National Zeitung plaatst aan t hoofd van baar blad eon beschouwing uit Nederland geschreven over do verbeterde verhoudingen tnsschen Duitschers en Nederlanders en merkt daarby op Het gevoel van oude stamverwantsohap van het Duitsche en het Nederlandsche volk de herinnering aan gemeenschappeiyke daden van historie en de persooniyke bolangbtelling welke de jonge vorstin wekt vereenigen zich tot een stemming van harteiyke begroeting En de Krenzzoitung Van oudsher heeft tnsschen Duitschers en Nederlanders de bloedverwantschap geheerscht als bloedvriendschap dio band die door het huweiyk van de Koningin met een Duitschen prins de vorstenhuizen vnn Duitschland en van Nederland byzonder eng heeft verbonden hoeft de neiging dor beide volken tot bondsvrlendschappeiyke verhouding die Zuneigung beider Volker zn bundesfroundlicher Gemeinachalt nog versterkt Niet dat er een politieke beteekenis is te zoeken in do komst van de Nederlandsche vorstin maar van een bloot beleefdheidsbezoek kan men toch ook niet spreken De uitnoodiging van don Keizer en van do Keizerin sproot immers voort uit oprechte vriondschap en achting voor de jonge Koningin en aan die uitnoodiging is met even groote oprechtheid en harteiykheid gevolg gegeven Ën zoo zien wy dan in het bezoek van koningin Wilhelmina en van haar Duitschen PrinsGemaal deze verkeerde titulatuur honde men het Dnitsche blad ten goede niet slechts do hernieuwde bevestiging van hartelyke buurmanschap tnsschen Duitschland en Nederland maar ook de herinnering aan de zoo roemryko en invloedryke historische verbintenis tnsschen HohenzoUern en Oranjo gedragen bruine kleed haar zóó goed dat zelfs een grootsteedsche haar iets had kunnen afkeken En vóór alles paste het bij datgene wat Greta s oogen m haar wilden zien nog veel beter dan hei det van onlangs s avonds Greta wenichte in oj geval te dwepen met een weten dat haar het l eetd van een zékere interessante Kntsagiing te zien gaf En dit beeld paste in deze donkere omlijsting en tegen dezen weemoedig droevigen achtergrond voortreffeiyk Greta zelve paste daarbij echter minder Ze maakte hier ter plaatse een belachelijk biecht figuur en zooals ze daar op de oude verkleurde sopha zat overigens het leelijkste stuk van de gehcele inrichting deed ze zoo ongeveer denken aan een gekleurden vlinder die zich op een met aarde bedekten wortel had neergelaten Juffrouw Walch scheen tegen haar gewoonte in niet aanstonds een begin te kunnen vinden en zoo trachte Louiso haar te helpen Nu en uw mama vroeg zy overigens ook wel in het gevoel dat deze aanwezigheid van het jonge meisje alleen wel een bizondere verklaring behoefde Deze volgde nu dan ook Mama wee heel niet dat ik hier ben bekende juffrouw Greta voorshands Vergeet mij a eblieft myn vrijpostigheid tante Louise ik mag u toch nog zoo noemen ï maar ik dacht u kwaamt toch niet töt ons en daarom wilde ik u verzoeken meekcn dwingen weer een ifteetje omgang te houden met mama althans toe te staan Ifordt vervolgd