Goudsche Courant, maandag 3 juni 1901

een bemanning aangemonsterd om een schip nit te brengen op kosten van den werkgever weder teruggebracht dit schijnt voor de hier bedoelde matrozen niet bedongen te zijn Een 59 jarige bedelaar die met behulp van twee stekken loopt viel gisteravond op het Steiger te Rotterdam het publiek lastig en was zoo buitengewoon brutaal tegen voorbijgangers die hem niets gaven dat de politie er bg te pas kwam Aan het bureau bleek toen de arme man die zeide om een stukje brood te moeten vragen in het bezit te zgn van ruim fl9 waaronder meer dan 1200 centen Te Garstang heeft de vrouw van een molenaar Dinsdagavond haar drie kinderen van 5 4 en 4 jaar oud in een waschtobbe verdronken Het Belgische politiepresidinm h eeft evenals alle jaren aan het begin van net warme ty ook thans een waarschuwing gericht tegen bet gebruik van koudo ldranken in het bgzonder mineraalwater als Seller soda water enz die meestal skoud worden genoten Een vreeselgke ontploffing heeft Dinsdag plaats gehad op de Mississippi nabg Boonevillo aan boord van de rivierstoomboot Lanrine die door gasoline werd voortbewogen De ontploffing ontstond in het gaso linereservoir Aan boord bevonden zich 2 100 K G dynamiet 100 K G buskruit 8 kisten patronen en 1000 slaghoedjes Door de ontploffing geraakte het schip in brand en toen de vlammen het dynamiet bereikten ontstond een tweede vreeselgke ontploffing die het schip in stukken uiteenrnkte en belangrgke materieele schade op den oever aanrichtte Slechts 2 personen werden bg de eeiste ontploffing gedood De andere opvarenden wisten zich in veiligheid te stellen voor de tweede ontploffing plaats vond In den omtrek van Boppard is gibteten een geweldig onweer losgebarsten Do bliksem sloeg in temidden van de kostsohoolmeisjes uit hot Boppardsche Ursolincnklooster die een uitstapje deden naar Brodenbach vier meisjes zyu ernstig gekwetst Het spoorwegverkeer was een paar uren gestremd door afstortsel van de bergen Een goederentrein liep van het spoor In de vraehtenboomgaarden en wgnbergen is groote schade aangericht De politie heeft den dader van den heidebrand bg t OmmerboBch ontdek Do 14jarigo schaapherder G J P heeft bekend door het wegwerpen van een brandende lucifer den brand te hebben veroorzaakt De jongen was eerst vertrokken nadat hem de onmoeelgkheid gebleken was het vuur te bluasohen BLUYSSSN S Dat Lichtenhurg belegerd is geworden door de Boeren hebben we al vermeld Den 3n Maart hebben zg een aanval op de stad gedaan die naar t heette met sncces werd if geslagen 3i g a eld te kosten in uou ro spi ni i i b o 1 11 ig i l wJecte SDOorwegverMomogen mei tóüLÜA Zomerdleiist 1901 AaoRevaogeo 1 mi W vai fcrc wleli mreCie SinWIWCISKW aODDA ROTTIRDAlIriJ j g 8 U 1 l M U 10 18 U 1 S m U M M7 10 10 n n U U l l S8 l U8 S 0 3 WS 4 89 4 M 5 15 5 4 8 T OS T 1M 8 1 i ACHTTIENDE GRATIS VERLOTING nilsluiteiid voor onze klanten in de Provincie Zuid Holland 01 4 11 5 11 4 18 5 18 f f 1 89 8 11 4 08 g Mï S jt J ill 1 MM i Hl t P KOTTKRniK lolIDA Ti Tam ol 1 06 1 14 l il 1 80 11 0 11 19 = 11 20 ï 10 18 lO H 11 J9 11 80 H 84 11 44 U l HKOKIV BimniCT de nitgitte van aandeelen in onze Ife verloting De trekkingslijsten zgn binnen enkele dagon in al onze winkelsverkrggbaar HEIIEIV ZATEnaiAO begint de uitgilte van aandeelen in onze t e verloting van 100 prachtige porceleinen Onlbijlscrviezen geheel compleet bestaande uit 19 stuks en wel 12 ontbijtbordjes 2 botervlootjes 4 vleeschschaaltjes en 1 broodschaal ia als men koopt ee pond matuurlfater Mengboter Ulargartueboter ol Maa $ onverschillig van welko kwaliteit of tO o V poud Koffiie ol 1 on Tfeee ontvangt men een aandeel in de verloting Cadeau a t 1 48 4 83 17 1 54 w t 8 41 f 8 8 r 1 88 9 14 45 3 4t 08 4 45 5 98 8 04 89 7 08 7 89 8 11 f 1 88 V f n w n 5 g 8 48 tul 8 08 w p r 5 10 1 68 v v 11 58 1 0 U 86 1 09 09 8i 1 08 4 06 4 84 4 59 5 18 5 48 84 7 08 7 8 8 90 8 48 9 47 B HolltBdaeha ocr L Xitra nppltaninwwgi n da Gomicgnla der Wagou liti 10 8 48 10 81 9 40 9 48 f M 41 7 88 U 81 11 46 18 04 10 18 lo te 10 88 10 48 10 49 8 89 Si 7 48 I 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 hnat U r du loop kn litf pnkai ndm QOUDi OBN HiiStlaaiam 10 19 10 58 11 18 18 18 18 86 U 65 1 18 1 58 81 8 46 4 1 11 88 I 1 0 z liS 10 45 UM UA 1 8 18 55 i 87 1 44 8 80 1 4 4 15 4 45 5 49 8 81 7 9 9 11 9 91 lO OO Voor de houders van onze GROENE bons wederom een GROOTE COLLECTIE NIEUWE LUXE en HUISHOUDELIJKE TOEGIFÏ ARTIKELEN ontvang en 10 48 11 16 11 57 8 16 8 49 7 57 10 88 S o U D 1 1 MSTtEDaU iaa nm Joudt 8 S 8 U 8 91 9 88 10 80 10 59 18 08 1 10 8 86 8 15 4 07 4 48 5 i 88 8 48 9 51 10 19 10 80 10 37 11 06 4mit W 8 01 8 68 9 8 10 10 11 04 18 48 11 57 1 57 8 15 4 11 4 57 6 80 5 48 6 44 9 86 lO Si 11 08 11 47 11 59 AmitC 8 19 9 13 9 87 10 88 11 1 1 08 1 10 8 19 8 40 4 91 5 1 5 45 6 01 9 59 10 50 11 16 18 08 18 14 Fabrieken te ASTEN Opgericht 1828 us eigen verkoophuizen r KrMFBItf rSK MmTBIK in Xederland België en Mjeuden waarvan 1 te GOUDA Wijd§traat 100 V l C 6 8 7 16 8 10 8 88 9 18 9 81 U li U 87 l 9 81 8 10 8 84 4 4 8 08 8 81 7 0 8 10 S5 48 lim W 8 84 8 47 7 80 8 86 8 45 9 80 11 46 11 80 18 48 1 05 8 40 8 88 8 4 6 011 8 81 8 36 7 85 8 85 9 40 10 01 houd 7 08 7 81 8 18 19 9 89 10 18 10 84 18 61 1 86 M 8 8 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 09 1 10 87 11 88 r ts Is 1 is 1 M S ü s n ü Van harte dns Welkom koningin Wilhelmina Gemengde Berichten Gistermiddag 12 nre i de eerste pleizierstoomboot de Schelde I van Rotterdam aan den aanlegsteiger van het wandelhoold Koningin Wilhelmina te Scheveningeu aangekomen Een 50 tal passagiers gingen van de groote boot met het meeste gemak op den steiger over Hoewel de zee gansch niet kalm was liep alles nitmnntend van stapel de kapitein der boot betuigde de directie zgn Tolle tevredenheid over de geschiktheid der inrichting en het pertoneel voor den aanleg van stoombooten en andere pleziervaartuigen X B deelt aan het Vad mede Dezer dagen kreeg ik oen briefje in handen door een milicien aan zjjn ectie kommandant geschreven t Leek me aardig en ik verzoek n het te doen afdrukken t Adres Inidt Aan Den Heer Sersant Bü Het Leger Korsp Qrantiers en Jagers Kamers No Den Haag En t briefje Mie 1901 Den Haag den Zeaie Eomantant In Deze Laat ik n Weten dat ik nn in hot Hospietaal Licht en ik wil Graag een nienw korten Jas san Vrachon of n zoo öoet wil zijn sersant of u dat voor mö over wilt hebben want ik kon n niet wegens dat ik nn in de stal licht anders hadik het zolft willen doen Maar nu wil ik nhet recht Geven om het aan t vragen sersant De Qroete van De Uiliezien Richement Crantiers en Jagers Den Haag Eilieve legt dit briefje eeM naast een dat de West Indiër van z jn staljongen of zijn dienstmeid ontvangt De noger schryft beter Hollandsch Maar die woont ook in Suriname waar de leerplicht al twintig jaar Is ingevoerd Het Batav Nbl schaft Hier ter stede zjjn aangekomen vgf Hollandsche matrozen die door het Russische gonvernement aangemonsterd om een baggermolen naar Port Arthur over te brengen zonder voldoend reisgeld do terugreis naar Nederland moesten aanvaarden Dezen lieden is nn door de politie een onderkomen bezorgd in afwachting eener opzending naar Nederland als behoeftigen 1 f I I i Bi 7 11 T Si 8 11 S gS 9 08 9 S4 doot ï ll r 7 18 t tO 7 11 t7 a M 7 U 0 9 19 48 4 Het is niet de eerste maal dat zoo iets gebeurt in December had hetzelfde plaats met vier en verleden maand met vgf matrozen Het zou daarom zaak zgn indien onderzocht werd op welke wgze die lieden overgehaald werden tot een dienstverbintenis waarvan zy niets overhouden om tenslotte op den koop toe aan ons gouvernement geld te kosten In den regel wordt Ooida SIoOTdneht Sianwerkwk Oapelle Koltaidui M RotterdamD P Kotterdam Beun Rotterdam Botterdani M Oapdl Hl uw rk k Uoardiwkt Boada 4 41 5 80 04 T U 7 88 4 5 1 41 I 5 01 8 51 I 8 11 8 0 5 17 8 10 8 88 7 88 7 48 au 1 Uu tw i u 7 16 8 87 8 41 8 58 9 08 7 58 9 14 7 58 9 08 9 19 Ooada Zevenh Moaro go t nni r Zi g Voorburg Hage Uottd 80 8 81 Oudow 6 8 Woord 8 4 8 48 Utrwllt 8 09 7 04 Utraokl Woorde Oudtw Qoudi KottBrdam B Een Engelsch officier die in de buurt van Lichtenburg stond heeft echter over dien aanval h t volgende naar huis geschreven De la Rey Celliers en Schmidt Smuts vielen het dorp van drie kanten aan Zg lieten hun manschappen letterlgk tot binnen 20 meters van de piketten galoppeeren afstggen en toen een charge maken Do fusillade begon en langzamerhand waren de buitenwyken van het dor f geheel en al in het bezit van den vffand Onze troepen trokken toen naar hun laatste schansen rondom de kerk terug en werden daar feitelgk den geheelen dag gevangen gehouden daar de Boeren uit alle huizen in de rondte vuurden öy kunt u voorstellen hoe hachelgk de stelling was toen onzen kommandant buiten het dorp een boodschap werd gezonden dat het garnizoen het zwaar te verantwoorden had in zgn laatste verdedigingslinie was en zich wellicht zou moeten overgeven in welk geval wg de post buiten het dorp ons een weg naar Mafeking zouden moeten banen Het aantal paarden en muilen dat gedood werd was verschrikkeiyk groot en de Boeren vuurden er op uit de huizen Een man in een boom doodde iedereen die langs hem kwam en zelfs toen een maxim op hem gericht was kon men hem nog zien doorvuren Elke Boer op zichzelf deed dan ook zooveel kwaad als hjj maar kon De ellendelingen gebruikten ontplofbare kogels en schoten de meeste van onze manschappen door het hoofd zoodat zg versehrikkelgke wonden kregen Toen de ochtend aanbrak zagen wg de Boeren zoo snel mogelgk aftrekken on ik kan u zeggen dat er algemeen een gevoel van verlichting heerschte daar de meeste onzer niet verwacht hadden de zon weer te zien opgaan Chamberlain heeft wel beweerd dat de Zuidafrikaansche oorlog op de meest men chelgke wgze werd gevoerd maar de bgfondorheden die nu on dan uitlekken bevestigen dat niet Zoo vertelt iemand in een Engelsch blad het volgende Hy begaf zich op zekeren dag meteenige kameraden naar een Boerenhoeve waaruit een grgsaard op hen begon te vnren Natnurlgk vervolgt de schrgver was zjn dood onvermgdelgk en zoo viel hg dan ook met het geweer in de hand kloek rechtuit en krachtig als hg daar had gestaan Er was geen rimpel op het doode gelaat Een oude vrouw lag over hem gebogen luid weenende in een afgrgseiyke uitbarsting van smart haar handen tegen elkaar slaande Dat was zgn vrouw Do geschiedenis laat zich verder gemakkelgk vertellen De man was van een der kommandos gekomen om den nacht bg zgn gezin door te brengen hy had bg onze nadering zgn geweer opgevat en was naar voren gekomen om den toegang tot zgn huis tegen alle aanranders te verdedigen Het was meer dan vermetelheid afgezien van heldenmoed slechts een geest van hot meest verblinde fanatisme gepaard aan een erfelgken naar niets vragenden haat tegen den Rooinek kon tot zulk een hopeloozen weerstand verlokken 19 80 18 88 4 60 5 18 5 08 8 18 6 87 5 88 5 48 Een paar onzer mannen die de gebouwen doorzocht hadden brachten twee jongens voor den dag zoons van den gevallene Toen zg hen zag verdubbelde de oude vrouw haar kreten O I meneer riep zg in jammerend Hollandsch nit neem myn jongens niet weg Laat mg mgn kinderen Laat ze hier om hom te helpen begraven Och neem toch als t u blieft mgn jongens niet weg Wil niemand voor my met den officier spreken Het was hartverscheurend maar er stond slechts één weg open Oorlog is altgd en moet altgd onmenschelgk zgn en gevoel het meest menschelgke aller dingen komt er niet bg te pas Er waren schapen in een kraai dicht bg het huis en gevogelte in overvloed We raakten ze niet aan ofschoon wg wisten dat de Boeren te velde er van namen als ze er zin in hadden Maar de jongens moesten mee Daniël de Lange schreef het volgende aan de redactie van het Handelsblad Uit een korte mededeeling in een der bladen zie ik dat enkele personen er de aandacht op vestigen dat my het voorrecht te beurt zal vallen op 11 Juli a a myn zestigsten verjaardag te vieren Ofschoon t door mg op zeer hoogen prgs gesteld wordt dat enkele personen dien dag voor mg tot een byzonderen feestdag wenschen te maken gevoel ik mg toch gedrongen door deze in het openbaar mede te doelen dat elke hulde welke ook groot ot klein aan mgn persoon gebracht my niet aangenaam zal zgn Verafgoding van personen stuit mg tegen de borst ik wensch van zulk een uiterlgk gdelheidsvertoon niet het middelpunt te zgn Wenscht iemand mg sympathie te betoonen hg stenne krachtig de werken waaraan ik als kunstenaar mgn geheele leven wgd met vermyding van alles wat naar persoonlijke huidebetuiging zweemt Generaal Schoeman die het leven verloor bg de ontploffing van een bom in zgn woning te Pretoria was wat men gerust mag noemen een overlooper een verrader van zgn zaak Bg Colesberg stond hg aan het hoofd van een commando doch toen Pretoria was ingenomen gaf hg zich aan de Engelschen over Hg weigerde zgn eed van onzydigheid te breken toen hg later weer bg Barberton in handen der Boeren viel Door French werd hg uit de gevangenis bevrgd ook als vredesagent werd hg weer gevangen gezet te Pietersburg en twee maanden geleden weer door de Engelschen bevrgd Het ongeluk gebeurde toen hg een brandende lucifer in een 4 7 lydietbom wierp die als herinnering in zyu kamer bewaard werd Behalve hg zelf en zgn dochter is nog gestorven de vader van Ben Viljoen Het huis van Schoeman stond dicht by het huis vroeger door president Kruger bewoond Hbld Een neger gelyncht Te Bartow in Florida V S heeft de bevolking een neger wegens mishandeling gevolgd door moord levend verbrand Honder den menschen namen aan het lynchvermaak deel 10 19 10 80 8 50 8 59 9 85 10 45 11 06 11 47 11 S1 11 48 t4 8 84 8 41 X 9 18 9 98 9 48 9 58 ir 0 lO U 11 04 10 18 10 48 11 811 8 01 8 88 9 17 9 68 5 8 18 10 08 8 84 i l l 8 88 S 10 8 8 48 8 59 9 44 10 19 10 84 De politie van Birmingliam bracht gisteren onverwacht een bezoek aan de inrichting Tan een bedienaar der begrafenissen in Newtonrow en vond in een kelder niet miur der dan 31 kinderlgkjes De overbiyfselen waren geborgen in zeepdoozen en verkeer den in vergevordei den staat van ontbinding De opschudding onder de bevolking van Birmingham is begrgpelgk groot ADVERTEI iTIEN Heden overleed na eene kortstondige ziekte onze geliefde Moeder Mejuffrouw Melmiiia Frdlcrika Johanna van Vugt Weduwe van den Heer Jakob Jouankes Vkkdriss in den ouderdom van ruim 61 jaren H VEBDRIES W F VERDEIES C P MARÉE VïEDElKS Gouda 31 Mei 1901 De xaak uordi op denxet den voet voortgetet Bg dezen betuig ik myne oprechten dank voor de zoo menigvuldige bewgzen van deelneming zoo van hier en elders ontvangen by bet overlgden van mgne innig geliefde Echtgenoote Ook namens de Kinderen en Familie J MULDER Gouda 31 Mei 20 000 mooie drooge Vai kenshlji en Fr br iio 40 Bureau van dit blad UITBREIDING In een zeer winstgevende zaak te Goïïi a WORDT GEZOCHT een Commandlutalre Vennoot ter uitbreiding der zaak Benoodigd kapitaal van 3 tot 5 Mille Bewgzen van winst voorhanden Minstens 8 gegarandeerd Telkens Bieren Brieven fr lett K K Bureau dezer Courant 1 JULI a a wordt gevraagd op het Kantoor van de Stearinekaarsenfabriek Gouda een BEDIENDE bekend met algemeene Eantoorwerkzaamheden Leeftgd niet beneden 16 jaar Zich achriftelijk en onder overlegging va getuigschriften aan te melden aan het Kantoor op de Bleekerskade Een Net JONGMENSCH vraagt HOfiiT eu IMWONINC met tti üe KAM EB liefst op of nabg de Haven Brieven franco onder No 2506 aan het Bureau dezer Courant 2v£ej 2v £ SOOS Tiendeweg 59 beveelt zich aan voor iXAAIWERK Telsphooiziet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegc en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommnnaalbnreau Op 1 Mei 123 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Paln ExjKllêr o a o Dartig joa wordt ilit iiikI itA met vainuwend u oi i pynsQÜendo mwryviu igcwsnd tAtfen Rlieanut tiek JiohLVerkoudlieid pyii ia nil u Dit pwfdf del vêr fittttdaui dan T rtn awen op het fabnaloimerk Ankar in d meoste UMthoken o Ajnsterdun bvj Ulotb Cio ban vtD TayU aa Saudem 1 3 1 lil er Cii Bimfrtiam ook w Xen Iflttfi BOELHUIS ZEVENHUIZCl De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal op VRIJDAG 7 JUNI 1901 s morgens ten 10 nre aan de Bouwmanswoning aan de Tweede Togt to Zevenhuizen bewoond door den hoor M S BAKKER om contant ge d publiek verkoopen EENIGEN INBOEDEL Voorts MELK en LANDBOÜWGEREEDSCHAPPEN alles goed onderhouden als Wagens Karren Melkkarretje Windmolen met Zeeften Stroosngder Bietenmachine Zaaikruiwagen verscheidene soorten Ploegen en Eggen Dorsohmachine met een Paardtreemolen Slede Gierbak Kaaskist Gereedschappen voor Edammer Kaas Kaasperi Kis ten Kuipen Bergheeft met Spillen Varkenstroggen Mest Hooi en Stroo en wat er verder ten verkoop zal worden aangeboden Des morgens voor de verkooping afgennmmerd te zien en inlichtingen ten Kantore van genoemden Notaris MOLENAAR Enorme Keuze WOLLEN en KATOENEN KOUSEN EN SOKKEN liUVË KOli KÜ in iliv rsB maten Badbroeken en Badhanddoeken Lii ij slc i ij fii a coulant itIngaKiJn ile Toekumsr Ho g 8traat A 114 j U Het beite wtchadtlykMe en f mikkslykite poaiunUdel voof Hewea en vooral danwi n KlnderMhoeowerk 1 de Appretunr van C M Muller Ca Berlin Beuth Str 14 Men lette goed op naam en fabriakemtric VM ry taV ky HtM n Wlnkall rt In tehMRWM k iilMliriM iM flHtr al ll atty W evdimtM AnikM INSECTESFOEDEB voor het doeden van VLIEGEN TORREN MIEREN en andere lastige INSECTEN is verkrggbaar in Flacons van 95 cent en in Strooibusson van S cent bg ji VAM oue KLEIWEG No 2 GOUDA FEANSCEE STOOMVEEVEEU eheiiiisclie Wissclierij VAH H OPPËNIIEIAlEtt I KriUg tade Botterdam liebrevet K rd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor ÜOUUA de Heer A VAN OH Az dpeoialiteit voor hat stoomeu in verren van atte Heeren eu UanieigHrderoben alsook lüle Kindergoedereu Bpeoiale inrichting voor het Btoom d van pluchemantel 8 veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eoi worden naar de uieuwate en taatate methode geverfd VAN Blommestein s Inkt is iM ü jforiuei iniielijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOUAND Zenuw en Maagclijders wordt nit overtniging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adreR por briefkaart wordt dit boekje franco per poftt toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel