Goudsche Courant, maandag 3 juni 1901

40ste Jaargang Maandag 3 Juni 1001 Mo 8517 ÏSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IWeiMn No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd felefoun Hi De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommors VIJF CENTEN Openbare Verkooping te GOUDA ten OTeretaan van den Notaris ö C FORTUIJN DROOGLEEVEB op WOENSDAG 5 JUNI 1901 bij phaA en op WOENSDAG 12 JUNI 190 b j comMttatle en aftlag telkens des morgens te elf nren In liet Hötel DË ZALM aan de Markt van Nos 1 tot 9 De goed onderbonden SODWUANSWOHINB genaamd BelleVue Wijk T No 12 SCHUREN verdere BETIMMERING HOOIBERG ERVEN BOOMGAARD en WEG en eenige perceelen nitmnntend Wei en Hooiland gelegen in den Broekweg aan de Uonwekado en onder de Boompjes in den Oostpoldar te Gouda eo Waddlnxveeo te lamen groot 10 Hectaren 93 Aren 41 Centiaren Verhaard aan den Heer B MtTse de Woning tot den 30 April 1908 on de Landerijen tot den 11 NovemBer 19U7 voor 1 1200 per jaar No 10 Een ÏUIN liggende in de Lange Korte Akkeren of Boscbweg te Gouda met den weg daarvoor on het water daarachter groot te zamen 20 Aren b8 Centiaren Verhaard tot 31 December 1901 voor 150 per jaar En No 11 Een perceel best WEI 1 HOOIIiAND met den weg en h t water daarvoor in den Winterdijk onder do gemeente Waddinxveen groot 2 Hectaren 29 Aren 90 Centiaren Verhaard tot 1 No1 vember 1901 voor 1 215 per jaar De perceelen zijn de laatste 3 werkdagen v6Ar den dag der veiling en dien der alslag van 10 tot 4 aren te ziel Alles breeder by Notitiën die met allo inlicbtingAi van den 29 Mei aanstaande al te bekomen zjjn ten kantore van genoemden Notaris FORÏU JN üRÜOüLEEVEK te QODDA QelsroedersSTEEÏÏSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHUA S welke don goheelen Zomer mot prachtig gevormde Bloomen pryken en doorbloeien tot de vont intreedt VERDEK HET BEKENDE iNfiiecTEni cinER dat door byvoiging van 40 deelen water alle insecten doodt on voor planten bloomen on vrachteq onscbadeltjk is Uier f 0 50 v Liter f Q 80 Lller f 1 50 e Wie we keiyk p r ü e stelt oen IIBCIBLMH te hebben laat zich fotograteeren in de Votoarnfiiehe MimnêUmrtchUna s ï criDio tag P V D IVAALfii Fl SINGEL 661 een prachtige Collectie VERNIKKELD llrittannia Metaal llanglampen Ganglantaarns KOOKST ELLEN enz enz P P l OOfil TIENDKWEG 59 GOUDSCHE MELK INRICHTING gevestig d TURFSI NGEL Bovenstaande INRICHTISG blgft zich voortdurend aanbevelen voor de levering van prima onvervalschle Melk De pryzen bljven tot nadere aankondiging VOLLE ZOETE MELK Ct per Liter GEROOMDE MELK KO0MK ARNEMELK 3 GEPASTEURISEERDE MELK lO LiterSesch Het vee van de voor de Melk Inrichting aangewezen leveranciers staat onder geregeld toezicht van den Districts Vcearts terwgl op ons Laboratorium dageiyks streng toezicht wordt gehouden op de melk en de daaruit vervaardigde producten De melk wordt tweemaal daags des Zondags alleen ntorgeiu aan hnis bezorgd en nemen de Wykkncchts mode geregeld orders op voor GEPASTEURISEERDE URASBOTER en KEDKENBOTER if t 30 per Kilogram GODDSCHE KAAS van tO 40 cent per Kilo EDAMMER KAASJES + 4 pond 4 f t tO per stak ItOOMKAASJj S + 1 Kilo if O M LEIDSCHE KAAS if O Vi Kilo welke mede geregeld aan hals worden bezorgd ELFTÜHE ® L ÖLIE Ilollniidsehe Cementsleeiifabpiek D VELDHUIS aSTienj XT ex lcQrlg a d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VBAAOT PVIJ8 OPOA VM Koloiiiale Werviiii Handgeld f 900 by het aangaan van eene vrüwillige verbintenis voor ZES jaren Aaiibreagseld TWINTIG GULDEN Men melde zich aan VrUuiUUger en MUttlepUcMlgen met onhepaaM cej to bj den Commandant van het K jloniaal Wordepot te Harderwijk ot by een der plaatselgke of Oarnizoons Commandanten mutlepUcMtgeu onder de wapeuen by hnn onmiddeliyken chof Van do uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van hot Koloniaal Werfdepêt en MET aOEDVlNDMH der aaagenomenon gezonden aan hunne FAMILIËN f tOMOS aan hnnno CREDITEUREN f iS4 Totaal l tUeSO tGoedkoopate aa Boliedat adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als baiben de atad met gQsloten wagens A ÖRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUea uoi t tegen Tranapart aehade venekerd Anti§eptl§cbe Tandpoeder en Anll§epll§ch Mondtinctunr van £ CASSVTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agont voor Nederland G IJSSELSTIJN Blaawstraat Gouda Warnung Der ifrem99 BrfotOi fl êrrunSén hti Aniéu m rv Uui kiuf altr mart ttet KcharfeH H HloW i r rM iM ittvoC AiP M MiAm ilêénhtmSlufniMt rinM r Hêkêt futt Mémtaimi vmtébinit m Frtn Mttttt wM JEni nAMM fttBl WM WM Önrfe v Patent H Stollen P IOOFTIM Zn Boomkweekers Bloemisten Zaadhandelaars GOl OA Flinke voorraad Bloeiende Planten afgesneden BLOEMEN KAMERPLANTEN VEÜCHTBOOMEN STRUIKHEESTEEs CONIFEREN ROZEN Leveren BOUftUETTEN KRANSEN BLOEMSTUKKEN enz voor iedere gelegenheid Tuin en Landbouwzaden Belatten zich met het aanleggen en onderhooden van Tuinen TELEFOON No 102 IN HET GODDSCH Verlichtings Magazij n e Avouditer DUBBELE BUURT zjn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van af f 90 en hooger Alsmede een fraaie Collectie GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en COMFOHEN GASFORNÜIZEN met goed werkende Ovens van af f HO en hooger Alles onder garantie tegen concnrreerende prti zen Aanbevelend M M VAN LOO Aanlea voor Gas en WaterleiiUng Hoerenjo ngeh s en Advocaat Aanbevelend Firma C LOUKE S TELEPHOON No 28 EENieiEFOTTANTlEË Heft wordt verzocht op t HEUK te letten DIT HET MiaiZIIN VA M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEM Deze THBBËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van v f twee n een half en em Ned on met vermelding van Nommer en IPrys voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de DÏtToeriDg van geeerde orders aanbevelende J C BUL voorheen J BREEBAAftT Lz Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met byievering van servies zilver tijellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 C A V D LOO ARTS voor Zenu w en Zielszdekten Goudsche Singel 51 BOTTBBDAM SPREEKUREN M INRICBTIRG VOOH FSTdOTÉBAPIL Gonda Drnk van A BBIN££UAN Zo TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 1 Juni IDOl Naar wj vernemen zal de heer A Roodhajzen te Enkhnizen Vrpag 7 Juni des avonds ten Si uur in de zaal Kunstmin als spreker optreden in eene openbare Vergadering aitgeschraven door de Kiesvereeniging Burgerplicht Onderwerp Mislnkt of niet Kr is gelegenheid tot debat De Centrale Katholieke Kiesvereeniging Amsterdam heeft heden de heer F Wierdels gecandideerd Uit goede bron vernemen wjj dat de heer Gerard Pinksen pachter der R K Leesvereeniging alhier er in geslaagd is een snbComité te lormeeren van het te Amsterdam opgericht Centraal Comité van Bierbrouwers Distillatears Likearstokers en Belanghebbenden btj den handel in gedistilleerd De volgende week zal alhier op eene nit te schreven vergadering door de heer P getracht worden een vereeniging te stichten van allen die belang stellen b de drankwet hetgeen in de gegeven omstandigheden wel bóval zal vinden Het voorloopig Comité moet bestaan nit de hh A J Usselstjjn Az M J Oosterling M Peeters Jï L L van Dorst en Gerard Pinksen Zondag 2 Juni wedvlacht Chatean d nn Zuid Prankrp uitgeschreven door de Provincie Zaid Holland en waaraan ook deelnemen de Postduiven vereeniging de Lachtbode alhier met 32 duiven ook hebben de heeren Th A van Berkel en P J Rijnaarts een onderlinge wedstrijd op deze groote vlucht die des avonds 9 nar eerst gesloten wordt Te Alfen werd de 15 jarige A De Kort zoodaiHg door een automobiel aangereden dat hg op de plaats dood bleef Beroepen hg de Ned Hervormde Kerk te Groot Schermer de heer M Rosbergen cand te Boskoop HiASTKEOHT 30 Mol lu de vergadering van Ingelanden van den polder Groot Kealevaart is tot poldermeester herbenoemd met algem stemmen de heer J Brouwer de Koning GoiiDEBAK 30 Hei Bg de op heden alhier door Burgemeester en Wetbonders dezer gemeente gehouden aanbesteding van het amoveeren van bestaanden bgbouw en het door aanbouw van één locaal vergrooten der openbare lagere school werd ingeschreven door H J Nederhorst te Gouda ad f 4913 J van Delft te Haastrecht 4598 Joh van Dam idem 4590 M Goossen te Maassluis 4488 P Kruit te Gouda 4400 K Hoogendoorn te Stolwgk 4125 Joh Tan Dam idem 4120 J Baas idem 3955 Jobs Kasbergen te Gonderak 3536 BzinsTSTisn su ws Indien er ooit een Soiree Musicale is geslaagd te G dan is het zeker die van Donlen aTtnd jJ De heeren Arnold Spoel Bariton Ant Verhey Piano en Ant Bonman Cello die voor deze Soiree zoo bereidwillig hunne medewerking verleenden ze hebben on een avond van groot kunstgenot geschonken In de werken van onzen pas gestorven Hart Bonman gaven de heeren Am 8 en V löóveel dat we t waarlijk betrearden niet reedi eerder met die werken te hebben kunnen kennis maken o a het nog in Manuscript bestaande An die Entfernte een zeer mooi lied dan het geestige liedje Tabak wie heeft enz en niet te vergeten het Drinck Liedeken zoo vol humor met het refrein r 0 Kijnsche wijn Gij maeckt geen Flerecün lek moet se dat oud manneken Nog drincken eens een kanneken Nog eensjens nog eensjens nog eensjens vrolijck sijn Zooals de hoer Spoel deze liederen zong kan t niet anders of ze blgven ons bij en doen des te meer gevoelen wat Mart B ook als liedercomponist kon geven Goed gedisponeerd gal Spoel voor de zéóveelste maal het bewgs als liederzanger zeer hoog te staan tSncces dat hem ten deel viel was ten volle verdiend De heer Verheg voor vele Gouwenaars n onbekende toonde door z n meesterlijk spel zoowel in de Sonate voor Cello en Piano van Rubinstein als in de Variaties op 18 van Gornsheira voor piano alleen over eene enorme techniek te kunnen beschikken en tevens in de twee bekroonde werkjes van Mart B hoe hg een paar oenvondige pianostukjes toch tot hun recht weet te doon brengen Zeer zeker verlangen velen met mij de heer V nog meermalen als pianist te hooren Hadden we don hoer Ant B in de Cello Sonate reeds bewonderd om z n artistieke voordracht n ooie volle toon en gevoelvol spel nog meer kwam dit uit in het Adagio van Bargiel Nimmer hebben we het zóó gehoord zóó schoon zooveel uitdrukking geen wonder dat ieder daarbg onder den indruk kwam Met een Elegie van eigen compositie eindigde de heer B en bewees daarmede dat hij voor z n instrument dankbaar weet te schrijven De M Z V onder leiding van den waarnemenden directeur den heer W Kerper gaf eenige nummers ten beste reeds ten deele onder haren overleden directeur Mart B opgevoerd Hoewel in het eerste nummer Fragment 4e acte Tempeliers zuiverheid en klankschoonheid wel iets te wenschen overlieten werd het tweede nummer Bede van Heinze al beter uitgevoerd en gat het koor in t laatste nummer Hosianna van Enckhausen blijk vele goede elementen te bezitten en de verschillende intentiën van haren directeur goed te begrijpen Met groote voldoening kunnen allen die zich interesseerden voor deze soiree ten bate van het te stichten Bonmanfonds op dezen welgeslaagden avond terngzien in de overtuiging een goed werk te hebben verricht Daarom den dank van schrijver dezes die zeer zeker biervoor de tolk van velen is J H B Sp INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur f Vergun mg eenige plaats in Uw blad tot antwoord op het ingezonden stokje onder letters P Q voorkomende in Uw blad van Maandag 27 Mei Waarde P Q vooral zoo begint ge den laatsten zin N B De Sigarenhandelaars willen gaarne sluiten en verzoeken de hulp van het Publiek is die wel in overeenstemming met de waarheid Wanneer ik U de toedracht der zaak zon uit een zetten zon ik zeker van de goedheid der Bedactie te veel vergen en acht ik mij tegenover een onbekende die zich achter letters verschuilt niet verplicht noem mij Uw naam of kom in persoon bij mü dan ben ik bereid om Uw verder in te lichten Dit wil ik U alvast mededeelen dat de Vereeniging Zondagsraat voor zü eenigen arbeid verrichtte voor de Zondagslniting der Sigarenwiidceli een lijst ontving van een SigarenhudelMu met 42 handteekeningen tot deelname der sluiting om 2 uur zoo het algemeen werd Dus zon U raeenen zijn er dan nog 20 die niet geteekend hebben volgens nw bewering dat er 62 waren nitgenoodigd Maar dan dien ik U ook mede te deelen dat er wel nitgenoodigd waren die niet op die lijst voor kwamen en toch geheel sluiten en ik nog andere Sigarenhandelaars heb verzocht tot deelneming welke werd toegezegd Dat Ü een winkelier weet die persé niet sluit ja die weet ik ook en daarvoor juist dis advertentiën in de bladen en daarom volgt achter TV B De Sigarenhandelaars willen maar niet Alle Sigarenhandelaars willen en dat is voor ieder te begrijpen dat alt allen wilden het Publiek niet behoefde gevraagd te worden tot hulp en steun En toch buiten die twee of misschien drie onwilligeu behoeven al die gewilligen niet te lijden en zal de Vereeniging Zondagsrust alle geoorloofde middelen aan wenden om die onwiDigen met zwarte letters by het Publiek bekend te maken Misschien i P Q ook wel iemand die niets voor de Zondagsrust gevoelt of liever voor zich zelf wel maar niet voor een ander Dat de Vergadering slecht bezocht was is te betreuren dat P Q niet bekend is met het werk der Vereeniging Zondagsrust betreur ik evenzeer Nu wil ik mü verder niet bekommeren hoe ver volgens I Q de Vereeniging Zondagsrust buiten of in de waarheid was J M de R dankende voor de verleendeplaatsruimte blijf ik ouder dankzegging I I Uw dw dienaar W KELDER Gouwe 12 Secretaris dor Vereeniging Zondagsrust te Gouda PosterUen eD Telegraphic Vacante directies Posten telegraafkautoor te Sittard Taarwedde f 2200 en vrije woning Pensioensgrondslag f 2550 Borgtocht f 11 433 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen u bet Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 17 de postambtenaren voor deze directie n voorrang Postkantoor te Nijmegen Jaarwedde f 3300 en vrije woning Pensioensgrondslag f 3750 Borgtocht f 20 000 reëel Sollicitaties in te zenden vóór 20 Juni a s Benoemd 16 Mei Tot commies der posterijen 2de klasse de direotenr van het post en telegraafkautoor te Sittard H J Messink en werkzaam gesteld aan het postkantoor te Dordrecht 1 Jnni Tot brievengaarder te Bennekom J A C W van Nouhnys bevorderd 1 Juni Tot commies der telegraphie 1ste klasse de commies 2de klasse W P Zeilmaker te Nijmegen tot commies der telegraphie 2de klasse de commies 3de klasse G Arkema Az te Groningen 1 Juli Tot hoofdcommies der posterijen de commies 1ste klasse A A Snijder te Amsterdam tot commies der posterjen Iste klasse de commiezen 2de klasse J Post te Tilburg en F H Croes van Thielcn ten spoorwegpostkantore No 1 te Amsterdam tot commies der posterijen 2de klasse de commiezen Sde klasse A L F Hofmaan ten spoorwegpostkantore No 1 te Amsterdam met bepaling dat hjj rang zal nemen onmiddellijk na den commies der posterijen 2de klasse A Jonkers Jr te Ternenzen en mej L J C Hor te Haarlem tot comnjiies der posterijen 3de klasse de commiezen 4de klasse A J C de Bmyn te Amsterdam E W Langereis te Utrecht en V A Nieratrasx te s Gravenhage Verplaatst 1 Juni De commies der posterijen en telegraphie 1ste klasse A A de Haan van Driebergen naar Dieren en mej J H Brinkmann van Dieren naar IJselstein de klerk der posterijen en telegraphie J H Halm van IJselstein naar Zeist de telephoniston mej A A M Woud van Nieuwediep naar Hilversum en mej G b erwerda van Hilversum naar NieaWfr diep 16 Jnni De klerken der posterijen en tele graphic 2de klasse K van der Linden van Rotterdam telegraatkantoor naar OadBeijerland en P J Jonker van OudBeijerland naar Rotterdam telegraafkau toor Ingetrokken 1 Jnni De verplaatsing van de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse mej M Bouwmeester van Leiden postkantoor naar Delft postkantoor Eervol ontslagen op verzoek I Juli Do directeur van het postkantoorte Nijmegen A Simons Overleden 17 Mei De brievengaarder te Boers 8 Cuppen 21 Mei Do commies der tolegrapbio late klasse H J Jochems beheerder van het bgposten telograafkantoor Driekoningendwarsstraat te Arnhem Met ingangtot 1 Juli e k wordt een bijposten telegraafkautoor gevestigd te Haarlem op het plein In de alphabetisehe lijst der gemeenten enz is onder Haarlem op te nemen 1 Bgkantoor Plein POSTKANTOOR TE QOUDA Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven gedurende de 2e helft der maand Mei alhier ter post bezorgd Namen der Plaatsen geadresseerden van bestemming BRIEVEN J Hooftschagen Amsterdam Emmink W Mulder HMg BRIEFKAARTEN M V Elk Haag mej C Knijff f i Wed Foelak Amsterdam Piet Verwejj Boskoop Kobes Tomes Gouda M V Dongen Rotterdam Wed Willemsen Zwolle A Uit hot buitenland terugontvangen S Haas Londen H V Putten Roodepoort Transvaal Geweigerd F de Hink Gonda De Directenr H C HENNEQÜIN Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Mei D iel Hendrik ouders H L Hortensins en H C Hanrmau Johanna Maria ouders G Erwich en J M Bosman 30 Johan Lodowijk ouders C Zappeij en M H de Roo 31 Hendrika onder P O Bakker en N Bos Adriana Cornelia ouders L de Boom en A Grootendorst OVERLEDEN 31 Mei J BroekhtiiieB II j 10 m ONDERTROUWD C Vermeulen te Rotterdam en C Nieuwenhnizen Moordrecht GEBOREN Maria Cornelia ondere L C Post en A Sogers Gerritje ouders K Heijkoop en G Jongenelen Jacoba ouders A Boere en M Wolvers Willem ouders J Verboom en M B van Ejjk Johanna Martina onders J Goes en T Hükoop