Goudsche Courant, maandag 3 juni 1901

Kiesyereeniging BurgerplicM GOTTDA Openbare Vergalering op VKIJUAG 7 4lim 1901 des avonds 8 4 uur in de zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouni fiipreher de heer A KOODHUYZEIf te ENKHUIZEN Onderwerp MISLUKT OF NIET TOCG tNG VOOR ÜIEZCHfil W elegenheid lot UKBAT Namens het Bestuur O RIJIJTEK Secretaris o 8518 Dinsdag 4 Juni 1001 40ste Jaargang fiOüDSCBDE COURANT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leletuoii u M9 De L itg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per K st 1 70 Alzonderiüke Nonuners VIJF CENTEN Telefoon No t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 rt els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I I11 I mm O OVERLEDEN J VerweJ 76 j M j Bogsart 2 j ONDERTEOUWD J J van Wüngaarden en Keindors GEHUWD H Broekhnizen en J Boere B Boere en IJ de Jong Treurige toestand van een jonff meisje De Heer A Walburg Barnooiitraat 13 te s ïrnvenhage deelt ons mede De nitwerliing van het gebruik Uwer Pink I illen door ragne zuster is hoogst verrassend geweest Zy is U jaren oud en was vreeselijk Hjdende aan bloedarmoede waardoor vele kwalen ontstonden Vreeseljjke maagpijn steeds pijn in den rug slapeloosheid geen ectlnst lusteloos en altp door verdrietig Jongejutfrouw WALBURG volgens portret Zoodat w i liet altyd zoo vroolpe kind niet meer herkenden en zg zelve hoe jong ook het leven als een last beschouwde Daar wij veel van Uwe pillen gelezen hadden en de goede uitkomsten derzelvon besloten wg ook voor haar dit redmiddel aan te schaUen hetwelk in den waren zin des woords een r dmiddel mag genoemd worden Na t gebruik van li doozen was hot kind volmaakt gozond alles is te recht gekomen en zy ziet er zoo gezond uit dat hare dankbaarheid voot dB Plnk PiUen gcene grenzen kont Nogmaals bartoiyk dankzeggend on in t belang van zoo vele lydonden kunt U haar herstel gorust bekend maken A WALBURG Borneostraat 13 s Qravenhago N zulk een attest waarvan de handteekoning door deu Burgemeester gulogaliaeerd is zal or wel geen twglel meer bestaan Andore ziekten welke do zeilde oorzaak hebben zooals rhonmatiek huidziekten algemoono zwakte boenziekto by hot kind en somtyds do tering zgn door hun gebruik genezen gewerden Door de maag bet opnemen van het voedsel te vergemakkelgken en door hot bloed te zuiaeren genezen de Pink Pillon alle ziekten Prgs 1 1 76 do doos t 9 per O doozen Verkrygbaar bij Ssabiué Steiger 27 Rotterdam hoolddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda on omBtrokon by WolII Oo West Haven 198 Bad rtikelen A VAN OS z lid Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA TelephooH Xo tl Beurs van Amslerdam ülotkri I8 A 9i Vikn 11 MEI K 0 l N6d W 8Si i SS i ii v 0 i 81 81 ♦ 80 98 9 8 m di o aiic 8 iliw dllo dito S Uovsii ÜM Gouill Ii81 S 4 Inm InMhrijfmgl i 81 Oonixa Obku pipier 18 8 i dito in iil er 1881 I FonuaAi Obl met wupoa 3 dito tiekst 8 ltnUW OU BiiilieDl lS t 4 dito OeooDi 1880 4 dito bij Bothl 1889 4 dllo bij Hopj 18e ll0 4 dito in gouii Ifltiii 188S 8 dito dito dilo 1884 8 Vu 98 14 0 8 Fwpat kIiuIJ 18SI 4 TüaliU Oepr Comr Ibo 18V0 4 fl r l iiinK Mtio D io Ui iii ir i C l ll A K l il i l MIIIOO OÜ Soh W 80 88 881 78 4ftO 8ft 101V 194 8 101 111 68 110 11 81 isav 10 1 If 104 8Va m 100 i Hi 140V 8 V 108 94 104V 81 81 V 1081 104 101 108 108 99 100 1171 101 S4 Vnliuau Obl 4 onbap 1881 AmrUDAll Obligatieo 1895 BonnuAH Bted leeu 1894 8 NlD K Afr llftnilelsv und Artadib Tib Hij CettifioUen Deli Msatachappü dito Arn H polheelcb pandbr 4V Cuit Mij Ier Vonteiil uod Or Hyp nh ekti pandbr 4Vi KederlaDdiche iftiik aSDd Ked Handelmftataoh dito N W k Fu Ujrp b puidbr 8 Bott Hypotkeokb paadbr 4V Utr Hjrpothsokb dito 4 JolTBNa Ooat UoDg btok aand llDlt Hypotheekbank paudb ft AuaiKA Eqnt hy potii pandb 4 Huw L a Fr Lien wit 8 Vu Holl U Spoui Ug tuid Hij tol Eipl T St 8p aind Nad Ind Spoorweg m aaad Ned Znid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 duo 4l i luui Spoorwl 1887 8 A Eobl S Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLIM Waraobau Weenen asnd Anal Or Ruaa 8p Hijd obl 4 Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand B Iwang Dombr dito aand 6 Knrik Ch Aww Sp kap obl 4 dito dito oblii 4 AHianA Cent Pac Sp Mij obl 5 Chio fc Nortfa W pr C t aand dito dito Win 8t Pater obl 7 DeDTer Ie Kio Or Spm oert r a lllinoia Central obl in gond 4 LouiiT It Naahfilli Cer r aaad Uexico K Spw Mij la hyp a 8 MilB Kanaal i 4pCt prei aand N York Oulaato fc Weit aand Penn dto Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp In goud 6 St Paul Minn k ilanit obl Uu Pao Hoof lün ob ig 8 dito dito Lino Col le hyp O ft Oanaua Can South Chart v aand V N C Kail b Na la h d e 0 Amalard Omnibua Mij aand Eottord TramwuK aals aand Nio 3tad Amaterdam aaml I Htad Rotterdam aand 8 BlLOlE Stad Antwerpen 1887 S t Stad Bruaael 1886 iVi HoKO Theiia Begullr Gcaalaoh 4 OoiTl Staauleenig 1180 ft K K Goal B Cr 1880 8 Spakje Stad Madrid 3 1888 Nil Ver Jï i Avh 8Doal oort Ontvangen de Nouveauté s IN ZOMEHMANTELS JapoiistofTeii D SAMSOM WËSTL NUÜCBE nWOTHEEKBlKI gevestigd te g Oravenhage De BANK verkoopt 4 wCla Pauit brU cen in stukken van 11000 1600 f 100 en i jC tot den koers van 99 Verkrggbaar to Gouda bg de Heeren MONTIJN 4 DOHTLAND De Directie J HOOFT GRAAFLAND J A VAS EBPKRS EOIJAARDS y NlftBW OHOvertN 1 rof Or Litibers welbekend I51I1IW SBACBT SI IZ B AUhq Mht nut Kabrkkutwk tot Toortdnrende radioftle en tokere geoezitig ran alle seUs de meest hBrdnekkige xenuiV ulektenf Tooral ootstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totel eoeKing van elke zwakte Blee laoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartkloppiug MaagpyQ slecbte spgsTertering Onrenqogen Impote z Pollutione enz JitToerige proBpeotQssen li i f r letoti ft 1 H £ fl 8 dublul flewli i Chill i opót Matth d Vegto ZaUbomrael I t t M V Wmn b Co Rotterdam I Kappol a Gravenkftge lalmmant il JongJ Csn Rotterdam V clir t Co Jouda on bii alle dragisteti Echt Zeeiiwsch tarwebrood tM eent de K 0 H A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 PrUstre kklng 1 3 Juni gOO OÖÖ MARIl all hoofdprÜB ia het gelukkigst geval biedt de aieawste groota Oeldverlotiog die door do Hooge R geering Tun Hamburg joedgekourd en gewaarborgd ia De Toordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dut in dan loop ran slechtB weinige maanden in 7 Terlotingen van 118 000 loten 9 0L0 prijzen bedragende 11 202 000 Mark ter volledige bBsliaaing zuUeu komen daaronder bevinden zich boofdpriJBen van ovontu eel 600 000 Mark speciaal echter 1 pr a M 10 000 58 pr s M S 000 lOJ pr a M 3 000 188 pr a H 9 000 4 pr a U l SOO 61 pr a M 1 000 1030 pr a M 800 86056 pr a M 169 80968 pr a M 810 0I 150 148 lil 100 78 81 prys a M 800 000 1 prijs a M 800 000 1 priJB a U 100 000 1 prÜB a H 76 000 3 prqzen a M 70 000 1 priji a M 65 000 1 prijs a M 60 000 1 prija a U 56 000 8 prijsen a M 50 000 l prya a M 40 000 1 prijs a M 90 000 prijs a M fO OOO De aanstaande eerste prijstrskkiag dezer groota door den Stsat gewaarborgde Goldver loting heeft looale zutki van ambtswege be paald plaats op den M3 JVmg e k en koet biorroor 1 geheel originoel lot sloohta Mark i of fl 8 SO et 1 half a 1 76 1 kwart j IVj 90 tegen inzending vkn h bedrag per postwissel of tegen rembours A I1b beatellingen worden oniaiddeUijk met de meeste zorgvuldigheid ten uitvoer gebracht en ieder speler ontvangt van ons de van het wa pea van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in bandea Bij iedere bestelling wordt het vereisobte ofücieele plan waarait de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook de betreffsnde inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij onze clientèle onaengevraagd na elke trekking de offioieele lasten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kaa door recbtstraeksche toezending of ook naar TerkisEÏng der belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland plaats hebbei Ods debiet is steeds door bet galnk begunstigd en ondei vele andere aanzieolijlce prijzen hebben wij meermalen volgens otficieele be w ijeen de eerste HoofdprjjaeD verkregen en onte begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 OOjl 80 0 O e OOO 40 000 enz net is te voorzien dat bjj deze op den keobtsten grondslag gevestigde ondernemiug van alle kanten op eeno uiterst belangrijke deelneming bepeald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegent de reeds ophanden zynde trekking alle orders ten ipoedigsta rechtstreeks te zenden aan Eati nann Simon Baalcitra n Geldwisaeiaan in HAMBURG P 8 Hiermede daukoD wij toor het vertrouwen OM tot duBTerre geioiionkoi sn U bil liet begin der nieuwe Terlotiuiï tor deelnaming inriteerend zuilen wij ooic in liet Terrolg zorgdragen door een stipte en prompte bediening de tevredenheid van onze geëerde begunstigen te verwerven Wie zeker aijn wu d Echte ElKel Cacao te ontvugen tawmen1 gesteld en na vel droefiiemingen la den handel gekomen onder dst mam dei uitvinden Dr Miobaell verraiidigd 1 Hf da beste machines in het wereldbe1 roomde éubbliaaement tan Qebr StoUwerok te Kenlan licht J p n21cfewHf Cikel eaeao In vierlianteB buaaes Deze BiU Cacao is mat mslk gakooU ene aangename gezonde drank jwr da f nilijliach gebrnik een t 2 the Ic ida m 1 t paoder Toor een loop OhoooUi JÜ goDeeskniohtige drank by gml diarrhee sieohts met water te gebmiken I Verkrijgbaar by de Tooraaanal EL J j Apotheksrs au Prik t Ko I p raifetmea f 1 80 c 0 90 o ass Genonttlvertegomroordiger nat Kaderbind lulius MattenkliHtt Aui iterdam Kalvcstraat iö3 Tlüatty B Wondaibslitm in do goiieele worold belconii en tteroemd Onovertroffen middel togen alle UOr 8 Long Leverüaagziekten ent Inwendig l oowet als ook uitwendig iii bijna lle ziektegevallen met goed gevolg Iwn to wenden PrUi perltaeon t 1 per post 1 I IS TUany a Wondanslf bezit een alsnog ongekende geneeikraelii en heilzame werking Maakt moestal elke pünlijke on gevaarvolle operatie geheel overbodig Met leze zalf word een 14 Jaar oud Voor an eneesll k leliouden beenifezwel en onlangs een bijna 8a jaar kankerlljdeu genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden onlatekingon enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 80 Centraal Depot voor Nederland Apothekfr HEIÏRI S4JIUERS Itokin 8 Arastordam Wur KM dep t besteUe men direct un i die Sehutieuepotliek dei A THIF B11Ï m Pregrsde bel BehitKll Oeeterreieh O elievo proip etui te ontbieden b bat Oentreal Uep t Sender Bokin 8 Ameterdua m SCHIEDAMMEK GEITEVEE Merk NIGHTCA I Verkrügbaar bQi M PEETERS z N ti A la bewijs vbq echtheid ï oacbet on kurk stetnls or siun vaa dun naam dor FinM P HOPPE Bulteiilandsch Overzicht Benige Britscbe colonnes opereeren in dit district en in Aberdeen Graatf Eeinet heelt en sterk garnizoen Pgpers commando it zeer actief in dit district I e heeren Herriman en Sauor oadminis ters der Kaapkolonie spraken gisteren in een openbare vergadering in Battersea waar de parlementblcden t hanning en lobn Bnrns tegenwoordig waren De heer Merriman sprak de vrees nlt dat do Kngelschen Zoeloes gebroiken om te plunderen van de Boeren Als dat waar is zeide hy dan is dit een duivelsche staatkunde Er werd en motie aangenomen waarbjj bet verbranden van hoeven wordt afgekeurd en verder aan do regeerini wordt gevraagd vredesvoorwaarden op grondslag van onafhankelykbeid aan te bieden en do verzekering te geven dat lord Milner niet naar ZuidAfrika zal teragkeeren De toestand van het Engelscbe leger inZuidAfrika wordt steeds hachelyker Deverliezenlijsten van 2 dagen gaven een vermindoring der sterkte door dood verwondingof ziekte van 1700 man en daarby komt nude nienwo nederlaag waarover Kitchener seinde Want al werd de aanval afgeslagengelijk Kitchener meldt dan nog z n de verliezen aan do Engelscho zyde veel grooterdan aan de zyde der Boeren Do Standard stemt in met de klachten dat men do beweging op het oorlogstorrein niet kan volgen en dat do regeering weinig doet om het land in te lichten en gerust te stellen terwyi twyfel aan de openbaar gemaakte berichten gerechtvaardigd is Men zendt opgaven van gevangenen en van genomen wagens Maar men weet niet hoeveel maal hetzelfde bericht wordt vergroot of herhaald Op een Waterloo of Sedan is in dezen oorlog met te rekenen De onrust over de Kaapkolonie neemt toe Het boet dat de Boeren den gehoelen winterveldtocht in de Kaapkolonie zullen voeren By Colesberg hebben zg weer 500 paarden bait gemaakt In de centrale districten der Kaapkolonie circnleert een verzoekschrift waarin wordt verlangd dat de verantwoordeiyke regeering tydeiyk zal worden geschorst opdat de regeering van den toestand in Zuid Afrika worde gelaten in handen der Ryksregeering Een aanzieniyk getal Hollanders toekende het verzoek FEUILLEIOX Eindelijk Saamgebracht 4t r Z was reeds lang op de zitting der sopba nader bij Louise s stoel geschoven nu boog ze onvoorziens dicht naar haar toe en fluisterde dat ik u mag liefhebben en daarbij had ze de srmen om juftrouw Heidioff geslagen en het hoofdje op haar schouder laten zinken Ixiuise kon natuurlijk niet nalaten het stormachtige jonge ding vricndehjk tegemoet te komen Wel uchte ze toen ze de gladde wang zachtkcnsstreelde en juffrouw Greta bïj de ronde schouders nam en sacht oprichtte en toen ze nu zeide dat zal men u moeilijk kunnen verbieden kind en luttel genoeg zal het voor u afwerpen bad haar toon zells iets droogs wat echter juffrouw Walch juist beviel misschien omdat zij van het tegendeel van dien overbodigen nadruk bij het spreken dat alledaagsch pathos dat bij levendifte en juist niet zeer ontwikkelde menschen regel ia in lüar familie meer dan genoeg had Innerlijk echter voelde Louise Heidlofi het moge haar nu al of niet tot eer verstrekken bij de onverwachte scène ieU als bitterheid Waarom wanneer het echte haar moest onthouden blgven waarom dan dit een soort caricatuur van wat baar eenig geluk zou hebben uitgemaakt Haar wonde hart voelde de gril van het over De Daily News zegt in een overzicht van den militairen toestand in Zuid Afrika vooral een zwaar hoofd te hebben in den inval in de Kaapkolonie Sedert de maand December dat is dus sedert een halt jaar is de kolonie een operatieveld geweest voor afdeelingen die voor een groot gedeelte waren aangeworven aitde plaatseiyke bevolking Tegen ddze vyandeiyke afdeelingen hebben wy volstrekt niets kunnen uitrichten j wy bobben er nooit een omsingeld in geen maanden hebben wg hnn scbietvoorraad afgenomen wj hebben er nooit een gepakt of verslagen in een open gevecht en bet aantal van deze kleine benden neemt toe Dat beteekent dat de lichtingen die Lord Milner als een laatste wanhopig redmiddel in de havensteden heeft verzameld waardeloos zyn Het kan niets anders beteekenen Zy sctaynon zich over te geven telkens wanneer men het hun vraagt en als iemand op grond van de geschiedenis van do zes laatste maanden kan oordeelen zyn zg niet in staat om te vechten Men had het kunnen verwachten maar het is goed dat wy bet stellig weten Bovendien daargelaten of bet Engelscbe publiek het al of niet weet is de vyand zich bewast dat het van gewicht is zich te handhaven in de Kaapkolonie het beteekent dat als de tyd komt en bg moet komen waarop tengevolge van de geleideiyke uitputting onze verbindingslguen op de grens van haar veerkracht zyn gekomen dicht by onze basis een roerige en beweegiyko strydmacht van den vgand gereed tot den aanval is En op welke schaal gaat de uitputting voort f Men weet immers dat zy toeneemt Deze week werden er alleen 132 doeden aan tyfus opgegeven ofschoon er maar vier verliezeniysten van zieken zgn verschenen en ofschoon Zuid Afrika midden in den winter is De bekende Belgische staatsman Beernaert heeft met den heer Do Lantsheere en drie andereu bg de Belgische Kamer een voorstel ingediend tot iniyving van den Congostaat één jaar na afkondiging dezer wet opdat bet bestuur van de nionwe bezitting vooraf geregeld kan worden Koning Leopold zou evenals velen met hem van oordeel zgn dat de tgd hiertoe nog niet gekomen is De Fransche Kamer zal waarschgnlgk in het begin van Juli uiteengaan om de beeren ruim gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de verkiezingen voor de Algemeene Raden die 21 Juni plaats hebben De interpellatie van De Castellanca over den Duitschen Keizertoost te Metz zal na moedige meisje daar vóór haar ronduit als een beleediging dat wil zeggen van het lot ntet van de kleine die kon daarvoor niet verantwoordelijkheid worden gemaakt Hoe zijt ge hierheen gekomen vroeg Louise nu om eerst maar eens m het vaarwater van een kalm gesprek te komen Met uw rijtuig V Met het ónze neen I Ik heb een droschke genoroen Mevrouw Seemann heeft mij uw adres gegeven Zeg mij de waarheid tante Louise riep juffrouw Greta nog eenmaal onverwachts uit zoudt u mama bezocht hebben Ik weet het waarlijk ntet ik heb er dezer dagen niet aan gedacht we hadden het voort durend druk met iets anders een aangelegenheid van mijn vader verklaarde Louise om het verwijtende gezichte te verzoenen Hebt u overigens veel omgang hier in Berlijn vroeg Greta verder en vergezeld van zulk een blik van teedere vereering had zelfs deze nieuwsgierigheid niets kwetsends Omgang repeteerde l ouise als het ware verbaasd over de bloote onderstelling Omgang niet dat ik weet Dat wil zeggen wq kennen den heer Seemann en lijn moeder zooals ge weet en zijn daar geintiviteerd wanneer ge dat omgang wilt noemen U zit hier aU op een tooverkastecl zeide juffrouw Greta op haar beurt Ik begrijp nu zelve niet hoe ik den moed gevonden heb mij in te dringen Het was lief van u en Kal wel een soort medetyden geweest zijn zeide Louise glimlachend en QU toch zachter gestemd rWant anden maakt een gesprek met den Minister Delcassé vooreerst waarschgnlgk in het geheel niet plaats hebben Tien socialistische Kamerleden hebben na het congres te Lyon hun lidmaatschap van de ministerieelo socialistische party opgezegd en met hnn tienen een nieuwe pariy gemaakt wolko hoeten zal socialistischrevolntionaire fractie Het Senaatshooggerechtshof zal 20 Jnni bgeenkomen om De Sur Saluces te Berechten Verspreide Uerichten Frakkeiji Labori de kranige advocaat beroemd uit de Dreyfuszaak zal Woensdag a s te Londen aanzitten aan een te zgner eere aangericht feestmaal van de Lundensche balie waarbg hg dan tevens ontvangen zal worden door den burgemeester Donderdag 20 dozor zal de Senaat als Hooguerechtsbof samenkomen ter behandeling van het geval De Lur Saluces welke vóór twee jaar tot verbanning veroordeeld leukjes doch niet zonder tromgeroffel is teruggekeerd te Pargs Koningin Hanavalo schgnt tam te zyn geworden in haar betrekkoiyke gevangen schap De kleurige dame die te Parösniet veel boter is ondergebracht dan een burgerjuffer verklaart zich uitermate in haar schik over haar verblgf aldaar en de nieuwsgierige leegloopers hebben hun tgdverdrgf zg stellen zich op by het verbiyf der koningin en dan schreonwen zg soms een of ander waarait Hare ex Majesteit Leve Ranavttlo I maakt tot haar groote genoegen en zelfvoldoening De koningin bezoekt de gewone plaatsen waar elke vreemdeling geweest behoort te zyn Notre Dame het FantEeon het Bols de Boulogne en de boulevards en hedenavond wordt de koningin na een korte ontvangst by don minister van koloniën naar den Nouveau Cirque geleid DuiTSOHUSD Oe keizer gaat onmiddeliyk na de Kieler week op reis naar het noorden en aan boord van de Hohenzollern zullen toestellen aanwezig zgn voor de draadlooze telegrafie zoodat Wilhelm II steeds verbonden zal blgven met het vasteland In verband mot het overiyden van graaf Wilhelm von Bismarck is de onthulling van bet standbeeld van wyien den rgkskanselier vastgesteld op Maandag a s uitgesteld niemand zich druk ons hier in onze eeniaamheid te storen Medelijden I Gansch ontzet wees Greta het woord terug dat haar als een lastermitklonk Een vereering gelijk z aan deze voor haar pikante verschijning van ju rouw Heidioff beliefde toe te brengen is in zooverre een tamelijk egoistÏKh gevoel als deze in de eerste plaats slechts den persoon die ze koestert tot voldoening moet strekken Ze wil ook kwalijk ten gunste van haar voorwerp werkzaam zijn ze houdt dit meest voor zoo gelukkig in bet genot der eigene persoonlijk beid dat daar verder niets meer te doen valt Dit was althans het geval waarin de kleine Walch verkeerde Zij hield juffrouw Heidioff waarom wist ze zelve niet recht voor in stilte ongelukkig Dit raoett ze echter ook blijven haar bleek gelaat mocht dien zekeren trek van het aan het geluk voorbijgegaan zijn niet verliezen wanneer ze door Greta Walch verder wilde worden aangebeden Medelijden I Neen u hebt ons gezelschap niet noodig dat weot ik zeide het jonge meisje nu waarschijnlijk wijt ze zich de andere nu eenmaal liever bij voortduring als aan dezen verwilderden tuin zittende en met beelden uit het verleden verkeerende wilde denken Maar een bezoek moet u nu toch eens bij ons maken toe toe Voe u het om mijnentwil dan vindt mijn misdaad van zoo alleen hierheen te zijn gereden in zekeren n nog achteraf haar verontscbuldiffing Hoe zal ik dan anders voor mama bestaan wanneer ge u ook nu nog ver van ons houdt en daardoor mijn hierluen Iwmen tot de tuivcnte indringen Ithi Te Napels is een man aangehouden die openiyk beweerde dat Bresci die den 29en Juli 1 1 koning Humbert heeft gedood te Monza zich niet zelf zou hebben gedood doch van het loven zon beroofd zfn door oen oppasser en de man gaf een relaas in bijzonderheden afkomstig naar by zeide van een andereu oppasser zoodat er een nieuw onderzoek is ingestUd BINNENLAND Het ontwerp van een nieuwe Armenwet is gereed en zal dezer dagen de Tweede Kamer bereiken Aangaande het verbiyf van H M de Koningin en Prins Hendrik te Boriyn wordt van daar het volgende gemeld Qisterenmiddag ondernamen de Keizer en Keizerin met hun booge gasten een rytoer door do Siegesallee Het publiek bracht den vorstelgken personen levendige ovaties Te kwart over zes ving in de Witte Zaal van het Koninkigk Slot bet galadiner aan dat door de aanwezigheid der hooge gasten een byzondero beteekenia verkreeg nj HoUandscho gezant droeg de hora heden verleende brillanton aan de orde van den Boodon Adelaar eerste klasse en overste Gallet do Kroonordo tweede klasse Dezo hoeren badden de gelukwenschen van de aanwezigen in ontvangst te nemen Onder de tonen der mnziek verscheen het Hof voorafgegaan door een groote stille dan volgde de Keizer in dragonderuniform met Koningin Wilhelmlna de groothertog van Mecklenburg met de Keizerin en prins Hendrik dor Nederlanden met prinses Frederik Leopold Aan tafel zat de Koningin tusschen het Keizeriyk paar Links was de groothertog geplaatst rechts prins Hendrik der Nederlanden Tegenover do vontelgke personen zaten de Rykskanselier en de minister van Oorlog Onder de genoodigdea bevond zich ook de prins van HohenloheSchillinglUrst Des avonds bad eene gniavoorstelling plaats in het Opernhans waar Donizetti s Die Tochter des Regiments werd opgevoerd De Koningin nam plaats in de boflogo tusschen hot Keizeriyk paar rechts daarvan waren gezeten prinses Frederik Leopold en de prinsgemaal liuks de groothertog van Mecklenburg Het parket was ingenomen door de genoodigden aan bet galadiner terwyi verder aanwezig was hot corps diplo stempelt Geef bet liewijs dat u bet mij vergeven hebt of zal ik eenigszins Iwijtclend mama bepraten u hier éirsX op te zoeken iNcen neen zeide Louise lachend ik zal koroen zóó hoog sta ik nog niet in gezelligen pril Ut men om mijnentwille alle regelen zou moeten omkeeren Juflrouw Gn ta in de wisseling van overmoed en schuchterheid waarin haar onderneming van heden bestond bezon zich nu op nog iets overigens datgene wat misschien het eigenlijke doel van het geheele bezoek was Ach een kolossaal verzoek heb ik nog begon ze vleiend Maar bel is iets zoo enorms neen ik kan het niet zeggen iNu dan wachten we tot een volgend maal zeide Louisp niet al te nieuwsgierig Maar dit was natuurlijk d bedoeling niet van juffroMW Margaretha U zult het mij zeker afslaan sprak ze voort al was er heel geen tusschenbemerking gevallen Kn mij zegRen dat ik een onbeschaamd ding ben Dat zij du misschien zou denken scheen voor Ixjuise nu reeds niet onmogelijk Wat glimlacht u gpotachtig klaagde Greta ging echter toch voort iWeet u wat ik gewaagd heb mij in te beelden dat u zoo hemelsch goed zoudt willen zijn mij eens te begeleiden naar een plaats waar ik ontzettend graag heen zou gaan doch niet kan wijl mama ongelukkig verhinderd zal wezen Wardt vervolgd