Goudsche Courant, dinsdag 4 juni 1901

bij J M de Weger Lombardstr 106 een ilveren armband bg G Streng 4e Kade 486 een gryze sportpet by D Postmus Oroeneweg 187 een Zweep bg A Holeveld Genienstr 66 Oonda 1 luni 1901 De Commissaris van Politie W N VAN GARDKREN l M t n t M 1 8 08 14 8S lO S H l l l l 1 1 l S 7 J8 1M 8 14 8 17 8 81 14 lO UlMlUJt 1 n t Ol 8 14 J 10 19 1 08 1 14 t ll 1 ♦ 1 80 8 S Sl S £ 1 88 0 MoOrdfMht door 7 18 8 40 lUIlS Siauwgrkerk 7 88 8 10 11 18 Mtardun M 8 18 7 44 08 8 18 1 46 10 18 10 18 11 89 11 80 18 84 18 44 RotlwllimD P 8 84 11 16 I Rottardtm B 8 00 8 08 10 08 11 86 u i 1 AUm la n 8a Uaaa Xltra kljkatalam Op laa tratm tui Laitt Uaasdill ai OiiiiiUf du ulu ntarlnlialtaa rar la 9a kl teiktjjgb aar lagan atkalan me kt irii H HolUnlnka apoar L Biln iiiiplaaiait kawgi 1 Allea Diuda l K0mKDAH 90UDt ria i 5 ï U 8I 11 48 18 04 8 08 f y r 6 1 n o i a a 11 68 11 08 18 86 1 09 8 09 S S6 08 4 18 4 84 4 89 8 18 6 48 8 84 7 08 7 86 8 80 8 41 9 47 10 08 10 16 11 04 B Halla 4aaka f a t iln aan iUala ilkawg a aa Ja Camfapda dat Wapn lali 8 o6 8 s4 Too 9 7 10 08 lOlu TmlMM ar au laaf tu atat garnaal narln OOODA DBN 1118 11 80 r a w n 10 46 ll 86 11 48 18 46 18 66 1 87 1 44 8 80 8 48 4 16 9 11 10 00 Qottdt ZaTaali Uiwn goalanuar Zeg Voorbug a Hag i zz tz t zlo i 1 60 z II z 5 6 1 = = lou z KaaaltatlaC P 8a laap kaï mlat paataaa wfMm yj 1 9 41 10 88 10 14 10 6 18 00 18 88 8 16 S U 4 8 8 4 6 80 J l n 8 18 1034 loli il 1 08 8 08 8 4i 6 04 4 7 0 0 7 64 8 08 Hr iii MÏ ü lil 7 Cu iM Ü8 r 1 1 40 6 4 4 1 1 7 4 7 4 8 0 07 4 1 msliqne met ztjn dames Het gebonw was feestelijk verlicht aan de lenningen waren guirlandes vau rozen bevestigd In de pauze gebrnikten de vorstelijke personen de thee en na da voorstelling keerden zij naar hi t Nienwe Paleis terug De uitkomsten der Hste tienjaarlijksche volkstelling bevattende de eyiers over de provincie ZuidHolland zgn verschenen Wg geven daaruit eemgo bijzonderheden Zuid Holland de volkrökste provincie van ons land telt 188 gemeenten Haar inwonertal is van 1889 1899 boven een millioen gestegen en bedroeg op 31 December 1889 1 144 448 niet een dichtheid van gemiddeld 8 8 personen per hectare in Hoord HoUand 3 5 De kleinste gemeente is Nieuwpoort met slechts 57 5 hectare haar groote dichtheid van bevolking 13 1 per hectare wordt echter overtroUen door die der steden vooral der groote Leiden staat vooraan met 105 1 per hectare Haarlem 105 6 dan volgen s Oravenhage met 75 Vlairdingen met 63 Dellt 69 Ilotterdam met 67 6 Dordrecht 54 6 De grootste gemeenten wat oppervlakte betreft zijn Dubbeldam met 6476 hectaren dichtheid 0 9 Streyen met 5636 0 7 Botterdam met 5528 en Wassenaar met 6484 hectaren 0 7 De vrouwelijke bevolking overtrol bij de telling de mannelijke met 40 272 ol 3 6 pCt der bevolking In de 178 gemeenten onder 10 000 inwoners waren de mannen in de numerieke meerderheid en wel te zamen S Bg il de 10 boven 10 000 inwoners to zamen 736 180 woonden 43 940 vroijwen meer dan mannen een verschil van 6 pCt Te s Oravenhuge was het verschil 19 838 ol bijna 10 pet te Rotterdam 14 221 of slechts 4 3 pCt Er waren 3 personen van 100 jaar 2 mannen on 1 vrouw en 1 vrouw van 101 jaar Bij de kerkelijke statistiek vinden wij aangeteekend dat in de provincie bü 11 191 mannen en 8414 vrouwen was opgegeven dat zij tot geen kerkelijke gezinte behoorden te lamon das 19 605 of 1 2 pCt der bevolking Daarvan behoorden 16 006 tot de 4 grootstolgemeenten en wel 2 2 pCt der bevolking te Rotterdam 2 3 te Leiden 2 8 te s Uravonhago en 3 4 te Dordrecht De heer Camillo Flammarion heeft in de Temns een artikel geplaatst waarin hy zijn groote ontevredenheid uitspreekt over onïo jaartelling die hü beschuldigt van te Ijjden aan allerlei gebreken Hot jaar begint op een zeer ongeachikten datum de data vallen elk jaar op andere dagen de namen der maanden zijn niet in overeenstemming met de plaats die zij innemen kortom onze tijdrekening is geheel verouderd Bovendien zijn er nog veel te veel volken die een andere tijdrekening hebben Om hieraan tegemoet te komen heeft Camille Flammarion een voorstel opgemaakt tot wijziging der tijdrekening dat den 6 Juni in de conferentie der Socièté Astronomiqno te Parijs zal behandeld worden 0 41 8 88 4 41 8 80 04 7 ll 7 H 4 68 6 41 I 6 01 8 61 f 6 11 0 04 I 6 17 8 10 6 88 7 88 7 48 aottardam Bein Rott nl m D F i ottordimi M OspalM Hieawwkerk Hoordraokt SHd 7 48 Allaa 1 a 8a klaaaa ait UUUm 7 18 7 8 41 9 11 8 68 7 J 9 08 a 7 68 l 7 68 08 9 19 9 88 il 9 07 UoaiU 6 80 6 81 7 88 7 80 8 18 Oldaw 6 86 Waard 6 48 8 48 Utraakt 8 08 7 o4 8 18 8 11 8 88 8 88 89 Hü stelt voor het jaar te beginnen op 21 Uaart den dag der lente dag en nacht evening De nieuwjaarsdag zon een feestdag moeten zijn halten de maanden stauide Daardoor zou het feitelijke jaar bestaan uit 52 weken van 7 dagen en zou dus elke datum steeds op denzeltden dag vallen lii schrikkeljaren zou men twee feestdagen hebben op nieuwjaar Hij wil dan het jaar indeden in twaalf maanden die zonden heeten Waarheid Wetenschap Weisheid Gerechtigheid Eer Uoedheid Liefde Schoonheid Menschelijkheid 3eluk Vooruitgang en Onsterfelijkheid Deze maanden zonden saamgevoegd worden tot trimeatres van 31 30 en 30 dagen zoodat ook in elk trimestre de dagen en data gelijk zouden loepen De weken van 7 dagen wil Flammeriou behouden doch de namen der dagen zou hg willen noemen Broederschap Vrede Harmonie Deugd Moed Onafhankelijkheid en Vrijheid Hierdoor meent Flaraarion een jaartelling te verkrijgen die voor alle volken van alle landen en alle tijden geschikt is en onafhankelijk gemaakt wordt van Komeinscbe begrippen of Gregoriaanache berekeningen De Haarl Ot heeft haren medewerker gevraagd waaraan de groote sterfte onder kippen te wijten zou tijn En het antwoord was hoendercholera ook wel hoendertyphus of hoenderpest genoemd De ziekte is zeer besmettelijk zegt hij Voeder de dieren die u verdacht toeschenen alleen wat ochtendvoedcr met warm water bevochtigd niets meer en doe een paar druppels zoutzuur in het drinkwater Ze mogen volstrekt geen groen hebben en moeten afgezonderd blijven Gestorven dieren moeten diep begraven nog beter verbrand worden ook de mest De geheele grond weide tuin hokken deel kortom alle plaatsen waar de hoenders geloopen hebben zgn besmet en behouden dit besmettingsverinogen minstens zes maanden t Ia dns zaak bij hoendercholera in den omtrek de hoenders vast te zetten en te houden g en groen te voederen alleen ochtendïoer te geven en twee 4 dtie druppels zoutzuur op 1 L water als drank te geven Verdachte hoenders worden terstond verwijderd en alzonderlgk opgesloten Alle soorten van pluimgedierte ook kamervolgels kunnen deze ziekte krijgen Men meldt uit Amsterdam Omtrent don verkoop van het landgoed Oud Buisem ging tot gisterochtend het gerucht dat de gewone notarieele onkosten van 6 pet voor den laataten verkoop op Dinsdag jl weder op den bepaalden termgn Zaterdag te 12 uur niet zouden betaald worden waardoor dan een derde veiling noodig zou zijn In tegenstelling met de usance alhier dat de 6 pet notarieele onkosten den dag volgende op de veiling v66r 12 uur mdeten gestort worden was bg deze veiling bepaald dat deze onkosten eerst Zaterdag vö6r 12 uur moesten aangezuiverd worden Dit is volgens ona door den notaris met den verkoop belast gedane mededeeling inderdaad geschied zoodat jhr H Tindal gister weder in het bezit der goederen is gesteld N E Ct 40 9 48 7 88 10 18 10 10 88 lO tS 10 49 8 9 18 9 47 B 19 Na het vreeselijke weer van Woensdag Igk voor onze Koningin onverstaanbaar doch het lal haar wel vertaald zjjn bet beteekende Ik heb me ook bjjzonder verheugd mevrouw de Groothertogin dat uw Hendrik het zoo goed getroffen heeft Mevrouw Philoméne van Kerckhoven Jonkers blijft bij de Rotterdammers Eergisteren vierde de eminente artiste haar jubilé in Rotterdam het blgkt een zeldzaam hartelijke hulde te zgn geweest van de zgde der confraters en het publiek In de pauze eerst is het beslist dat zg bigft zegt de heer de Meester in de N R Ct En dan verder na de vermelding der spontane eu reusachtige hulde haar gebracht Eindelijk vond zg hoewel blijkbaar zëér diep geschokt de kracht om te danken om te danken om te bevestigen die goede tgding dat zg blijft en om hieraan toe te voegen Dat ik blijl het is om het Rotterdamsih publiek I Hadden wg dns niet het recht te schrijven dat het publiek haar behoud aan zichzelf heeft te danken Heeft zjj de zóó talentvolle de met zool velerlei en zoo bijzondere gaven toebedeelde niet altoos die sympathie tot volle uiting zien komen wanneer daar gelegenheid toe was gisteren is haar waarlgk een eer bewezen zooals maar zelden iemand te beurt valt Gisteren is het prachtig gebleken hoe het publiek op haar gesteld i Een op alle rangen zoo prettig gevulde beneden volle komedie op 31 Mei en dan een spontane hnlde als deze wïaraan nadat zg had uitgesproken waar geen einde dreigde te komen telkens moest weer het gordgn op waarlijk nu heeft het publiek haar gegeven al wat dezer eerste rechtens toekomt ïe Pompeji zSn weer eenige reliefs gevonden in den muur van een winjcel gemetseld vermeldende wat er daar wel ta koop was Ook de oude Romeinsche herbergen hadden uithangborden Zoo bezit men ook het uithangbord van een Griekscheu kok waarop een kalfskop en kalfapooten zg ih afgebeeld üit Vat lateren tgd is een schild In den Kameel Een werkelgk reclamebord uit den tijd der Ptolemaeën om op straat rond te dragen is kort geleden beschreven door Otto Rubensohn Er op afgebeeld is een tempeltje met driehoekig dak door twee Egyptische vrouwen gedragen Het Griekach opschrift luidt Ik leg droomen uit in opdracht der godheid Eer Tyche Een Cretenser ia het die de uitlegging geeft Het bord is gevonden in de nabijheid van de gevangenis van Jozef daar dus waar Jozef Pharao s droom uitlegde Te Horst werd Maandag de 17 iarige H Ooms door een hond al apelende gebeten Daar de wond aanvankelijk niet belangrgk was sloeg hg er geen acht op doch den volgenden dag was zgn arm zoodanig gezwollen dat toen geneeskundige hulp werd ingeroepen deze niet meer mocht baten en hg Woensdag onder vreeselgk lijden aan bloedvergiftiging is bezweken In het pavilloen van het wandelhoofd Koningin Wilhelraina te Scheveningen is de hitte te Parge met verjongde kracht ingevallen Vrijdag zjjn er vgf personen door de warmte bezweken Zoo warm als het nu te Parijs is is het daar zegt men bij menschenhengenis niet geweest Men meldt aan de N R In de onmiddellijke nabijheid van bet station Geertruidenberg is eergisteravond de brievenbesteller L A die de post aan het station had afgehaald door twee kerels aangerand en mishandeld Het geld dat A in den zak had hebben de aanranders hem afgenomen De politie heeft de daders twee veedrijvers reeds in handen In de Italiaansche provincie Bari is een nieuwe profeet genaamd Zayariello opgestaan die volstrekte gemeenschap van goederen predikt en een nieuw tijdperk van geluk aau de arme menscheo voorspelt Volgens sommigen ia die profeet een werkman volgens anderen een advokaat zonder praktijk Zooveel is zeker dat hg zeer welsprekend is Hjj heeft iets geheimzinnigs over zich en weet groeten indruk op de menigte te maken De Boeren verdringen zich op den weg knielen voor hem en kussen hem de handen Een zijner vereerders een grondeigenaar te Casalvecchio heeft om de leer van den profeet in toepassing te brongen op het plein aldaar een grooten maaltijd aangerecht voor de armen Zayariello sticht ook vereenigingen en verspreidt boekjes met zgn profetieën Zes en twintig jaren geleden is in Italië oen dergelijke profeet Davidi Lazzaretti opgetreden Hy vond den dood te Arcidosso waar hg zich in de kerk heilig liet verklaren en waar een politieagent hem in overdreven ambtagvor ala oproerniaker doodachoot In September zal 125 jiar geleden zgn dat de Rgkslandbouwschool te Wageningen opgericht werd Dat jubilee zal feestelijk gevierd worden Zondag 8 September z l i t reunie zijn van ond leerlingen der school s Maandags wordt door de leerlingen een optocht gehouden van rij en voertuigen en bespanningen in de verschillende provinciën in gebrnik in provinciale kleederdraohtea Dien avond geven de leerlingen een kleine toepaaselgke voorstelling Dien dag zal ook de alg verg der Vereeniging van oud leerlingen der EgkslandbouwBchool worden gehouden De datum der behandeling van de misdaad te Tilburg is officieel bepaald op Woensdag 12 Juni Tachtig getuigen zgn officieel gedagvaard van wie veertig van de zgde des verdedigers Groothertogin Marie van Mecklenburg heeft de gewoonte het Schweriner Augustagesticht te bezoeken en dan met de oude mannen en vrouwen een praatje te maken Dezer dagen deed zij dat in gezelschap van haar schoondochter Koningin Wilhelraina Sprekende met een oud vrouwtje zei deze Ick heid mi ok to and to veel freut Fru Groszhorzogin datt Mhr Hoinrich datt so good drapen hett 8 84 J I 10 19 841 i lll S 7 47 8 07 sIsO 8 6 85 10 46 11 06 11 47 7 7 46 11 1 7 8 a 11 48 f t Ol 8 11 8 1S 6 87 8 86 6 46 S v B IO 6 80 IO U 8 40 lOJl 9 18 8 17 6 41 f 8 87 148 03 4 46 6 810 04 8 88 1 06 7 89 8 81 1 51 8 8 8 f 8 48 a 6 10 8 81 4 iS 18 80 18 88 ♦ 1 84 1 88 8 14 4S 18 l SS 8 08 9 88 9 48 68 10 08 Het naïeve complimentje was waarschgn d 1 4 19 4 80 6 18 6 08 6 18 6 48 B 49 8 81 7 8 01 8 88 9 17 9 68 86 10 18 10 48 lUK 18 10 08 a 8 84 ia 10 17 a a a 8 88 E F 10 8 4 46 8 16 6 48 7 67 8 48 8 9 4 10 19 I0 S4 10 46 11 16 11 67 I O O D II A A HSTIUDAU iaa aana toucla 6 18 8 11 8 8 iS 10 80 10 t l 08 1 10 8 88 8 81 4 07 4 48 6 86 8 48 9 61 0 l9 10 80 10 87 11 08 AmikW 8 01 8 68 l li 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8J8 4 1 M 67 8 80 6 46 8 44 86 10 8 i 11 08 11 47 11 6 AmatO 8 1 9 1 9 81 10 8 6 11 1 1081 1li8 13 8 40 4 11 8 1 6 46 6 01 9 S8 10 O 11 18 11 08 18 14 6 18 10 80 11 08 10 48 4 48 10 64 89 II 9 11 43 Vnil O 8 8i 7 16 8 10 S 8 9 18 1 11 18 18 8T li t I 9 8 t 8 10 8 84 4 41 8 08 6 81 7 0 8 10 9 86 9 48 km tr 8 84 8 47 7 30 8 15S4S9S0 9 48 11 80 18 41 l M t 4 1 8 86 8 4 6 011 81 36 7 86 8 86 9 40 10 01 I lauda 7 08 7 81 8 18 I 9 19 10 18 10 8118 61 148 68 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 0 18 10 17 11 88 worden bg wgie van proof s morgens van haUelf tot halteen concerten gegeven waarvoor geen extra toegangsprijs wordt gevraagd zoodat moa voor zgn dubbeltje behalve een heerlijke koele wandeling nog muziek op d n koop toe heeft De ongeregeldheden bg de oefeningen der Antwerpensche schutterij hebben zich gisteren naar het voorbeeld dea vorigen jaars herhaald Voor bevel werd gegeven tot inrukken de schutterij exerceert in den Velodroom zag de kapitein Adriaenssens een schutter een cigarette aansteken en maakte hem daarover een atandje De schutter gaf een heftig antwoord waarop de kapitein hem wilde laten arreateeren Toen ontstond een geweldig kabaal De schutters kozen partij vo bun kameraad floten en jouwden de officieren uit en hieven ten slotte de Marseillaise aan Met da kolf van het geweer over den schouder verlieten zij het Velodroom na eerst nog de deur en de vensters van de portierswoning met kolfslagen te hebben verbrijzeld De politie stond machteloos tegenover de schutters die een rondtrekkend muziekkorps afhuurden en daarmee voorop onder bet spelen en zingen van de Marseillaise door de stad trokken Een schutter is gearresteerd Den geheelen avond bleef het rumoerig Een gruwelijke mishandeling is te Poitiers aan het licht gekomen door een naamloozen brief aan den commissaris van politie Vglen twintig jaren geleden schijnt het werd een Blanche Monnier dochter van de weduwe Monpier de Marconnay verliefd op een jongmensch zonder vermogen en om een huwelijk te beletten sloot de familie haar in een kamer op waar uit zy sedert geen voet meer gezet heeft Haar rgke moeder thans 75 jaar en haar broeder gewezen onderpre leet moesten door den commissaris gedwongen worden hem toegang te vsrschatfen Toen hü de deur opende heerschte in de kamer bgna volkomen duisternis en sloeg een afschuwelijke stank hem tegen Het eenige venater waa met atores gesloten Onder een deken op een half verganen stroozak op een gewast linnen doek en een hoop onnoemelijk vuil zat in een hoek een vol i komen naakt wezen tot een geraamte uitgeteerd het hoofdhaar tot een soort van koek ineengeward en geplakt In een ambulancewagen werd het arme sedert lang krankzinnig geworden schepsel nu 52 jaren oud dat gilde van angst toen men het in eenige kleederen stak naar het gasthuis overgebracht Hier is zg nn één verrukking Wat is het hier heerlgk I roept zg telkens Het is als in dèn hemel I Aan drie geneeaheeren is door den rechter van instructie opgedragen haar toestand te onderzoeken Inmiddels is de heer Monnier haar broeder in hechtenis genomen Deze bewoog zich in de hooge kringen der stad en stond aan t hoofd van allerlei vereenigingen van liefdadigheid Twee uren na heib ia zgn moeder in hechtenia genomen maar wegens haar hooge jaren in de infirmerie der gevangenia geplaatat Het hol ia gefotografeerd Men heeft allerlei opschriften op de muren gevonden ala Kom ik dan nimmer vriJ f Zal ik dan altyd in dit cachot blijven f enz De weerkundigen voorapellen voor Juni het volgende voor het eerste tiental dagen onweerabuien j voor het tweede tiental veranderlijk weer met afname in temperatuur tegen Aea ISden voor bet derde tiental hitte en tegen den 25aten onweder Parijs heeft als wg reeds mededeelden Woensdag 1 1 veel te lijden gehad van een hevig onweer en de schade zoowel in ala buiten de stad wordt op miUioenen begroot Meer dan 150 huizen zyn getroffen Vooral de overstrooming van de Bièvre een zgriviertje van de Seine is noodlottig geweest De Bièvre is feitelijk Aan de gezinnen die door de overstrooming noodlgdend zjn geworden is onderstand verstrekt en in de Kamer zullen twee afgevaardigden het voorstel doen een bedrag van 60 000 francs toe te staan voor de slachtoffers Het onweer heeft echter niet opgefrischt Eergisteren was de hitte te Pargs zóó hevig dat 6 gevallen van zonnesteek met doodeIgken afloop zgn voorgekomen Te Boppard aan den Rgn heeft Donderdag e n hevig onweder aanzienlijke schade aangericht De bliksem doodde drie leerlisgen van de UrsuUnen school terwgl verscheidene anderen werden gewond Het lijk van vrouw Dhondt die uit wanhoop over haar armoedige levensomstandigheden haar drie kinderen en daarna zichzelf nabij BÜaae in do Denlo heelt verdronken is ge vonden op eenige meters van de plaats waar het drama is afgespeeld Hen vischt nog naar het Igk van het derde kind De ontzettende vondst van 29 kinderlijkjes te Birmingham veroorzaakt groote opschudding De lijkjes werden ontdekt bij stokken verpakt en In kartonnen doozen in den kelder van een juffrouw Knowles die aanneemster van begrafenissen ia Het onderzoek heeft bewezen dat do lijken eerst 6 dagen in den kelder lagen Juffrouw Knowles die gearresteerd is heeft verklaard dat de lijkjes waren van kinderen van eenige dagen oud welke men haar had toevertrouwd om te laten begraven Daar zg echter maar i aoten van overlijden heeft kunnen overleggen wordt zg beschuldigd 25 kinderen te hebben vermoord of de overblijfselen van 25 slachtoffertjes van kindermoorden te hebben verdonkeremaand STADSNIEUWS GOUDA 3 Juni ISWl Op de gisteren gehouden vergadering van de R K Kiesvereeniging alhier werd met 35 van dp 43 stemmen de candidatuur van den heer de Waal Malefijt gehandhaafd Giliterenmiddag ten ongeveer 5 uur was de Raam in opacbudding In de pijpenfabriek van de bh Goedewaagen Werd brand ontdekt nadat oen onderzoek was ingesteld bleek dat een voorraad Friesscbe turf in brand stond Spoedig werd de brandweer gealarmeerd en met een spuit werd verder gevaar voorkomen De schade is betrekkelijk gering De op Zondag 2 Juni gehouden onderlinge wedvlucht met Postduiven van uit Chateau d un Zuid Frankrijk naar Gouda was de uitslag als volgt Ie prijs de duf van den heer P J Rgnaarts 2e en 3e prgs de duiven van den heer Th A van Berkel 4e prgs de duit van den heer P J Rijuaarts en 5e prgs de duif van den heer Th A van Berkel ScaooHHOVBH De heer R Blauw alhier vierde dezer dagen zgn 60 jarig jubilé als boekbinder I=OJliXa IE GEVONDEN VOORWERPEN Aan het bureau van politie alhier zgn inlichtingen te bekomen omtrent een geel lederen portemonnaie met eenig geld Voorts zijn te bevragen Een boor bg J C Boer K Groenendaal 204 een zweep bij D W Kist Groeneweg 276 een bel bg J de Rek Gouwe 150 een zwarte dameshoed bg B Nieuwenhuizen N Haven 97 eenig zilverdraad by A Jaspers Fluweelensingel 585 een rozenkrans met kruisje bij B Mnllaart Zeugstraat 81 7 sleutels aan een touw bjj M Jonkman Stoofsteeg 70 een cahier en leerboek de Aardbol bij A de Brnin Karnemelksloot 626 een horlogeglas met goudenrand bg P Knier Vrouwensteeg 237 een rozenkrans bg A Plnim Boomgaardstraat 4 Kastdooken bij D W Wijnbergen Fluweolen8ingel691 een boezelaar bg J Smit Tiendeweg 31 een koperen horloge bij J v d Laan St Anthoniestraat 132 een thermometer hg L H Rozestraaten Spieringstraat 24 een portemonnaie inh 10 cent bjj C van Dorst Markt 100 een gouden damesring met zwart steentje bij T Nieveld Wilhelminastraat 48 twee geldstukken bij P A Schouten Raam 171 een zakdoek gemerkt L bg 6 W Boon van Ostade Kleiweg 29 een schooltasch bg J N van Dorst Markt 100 een zilveren kaarspeld bg W C Swanink Spoorstr 21 een koperen kraansleutel bij D Hollestelle Nieuwe Haven 134 een Blauw koralenkettiag bij N de Raadt Wg dttraat 169 een Portemonnaie met geld bij N H Knlik N Haven 31 een knipmes bg M Jonkheid Westhaven 166 een bloedkoralen oorbel bg J V Lith Laznruskade 255 een zilverringetje met plaatje bij N de Zanger West Haven 141 een gouden dames Horloge bij J V d Heuvel Raam 306 een kinder pantalon bij M van Vliet Boomgaardstr 16 een broche van 6 zilveren sterretjes hg J V Lith Lazeruskade een hark bg A Jaspers Kattensingel 49 een portemonnaie met geld en een fluitje bg J v Spongen Turfsingel 31 een idem bj J J Krom Wgdstr 160 een idem bi H Simons L Groenendaal een huissleutel hjj G Keiler Vgverstraat 126 een parasol b J Hogenstegen Spieringstraat 23 een Benrsje met eenig geld bij Akkerman Boelekade 232 een lap zijde bg M van Haren Buurtje 64 een portemonaie met geld by Witteboer Tuinstr 286 een rozenkrans in étui bg van Vreumingen Wgdstr 163 een gouden oorknoopje met steentje by Montgn Gouwe 1 een portemonaie met geld bg G Boom 4e Kade 469 leveo boekjes met voordrachtoD Bad 4rtikelen Aa VAN 08 z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOODA Teleyfca Ito ii Ueurs vao Amsterdam 88 MBL Vrkrs Slotkra Nad W 8 81 J 78 78M dito di o dllc 8 1 98U 98l idito dito dito 8 911 981 UoniE Ubl Oanill 1881 98 4 99 iTALILlniehruamg 1888 81 6 1 0 i OoaTlini Obl m papier 1868 8 81 dit in ÜTeil8 a 6 Siu uPoBTuaii 01 1 met ooupos 8 1 dito Üeket 8 84Va ir III lLAin OU BiniieDl l8 4 4 60 i dito OeooQi 1880 4 98 dito bij Botha 188 4 dito by Hop 1889 90 4 Sl dito in goud leea 1883 6 dito dito dito 1884 6 8i isn Perpet lohuld 1881 4 67 m TuiKBiJ Qepr GoDT leea 18 0 4 98 a teaning aeiia D 1 84 Gacleanin seriaO 87 4ZemAri Bp T oblg 189 6 100 Uliioo Ob lit Sob 1890 8 ViSEEDiLA Obl 4 oiibep 1881 I 80 üviTIsniil ObligUieo 1896 8 88 Boniinu Steil leen 1894 3 88V NlD N Aft Handel und Arendab Tab Mu Certilo tan 676 DeliUutxiheiipij dito 460 Ara HTpolheekl paiidbr 41 t uU Mii delVor8tenl a nd 1 ti l Or H polbeekb p ndbr 4 101 Vi Nederl nd he bank iiand 194 Ned Huudelniastioh nito N W It Pao U p b pandbr 8 81 Sott Hypotheokb pandbr 4V Ulr Hypotheekb dito 41 10l OoariHk Ooat HODg bank aand 1 181 Bcai Hypotheekbank paodb 61 AniKA Bqnl hy polli pandb 41 Haiw L O Pi Uan eert 6 es Nlll Holl U Spoor w Hy aand IIOV liy totBip v 8t Spw aandl 111 Kad Ind 8pooi ag ra aaad 817 Ned Zuid Air 8pm aaod 6 1681 dito dito dito 1891 dilo 4V 100 IliUlSpoor l 18e7 8 A Kobl j 661 mi Ill 140i Vil 108 I 4V 7 81 101 108 10 Zuid lld apamg A U obl 8 6 l fin Wa irliau Wooncn asnd 104 i ïoal Ur Rnaa Bpw Mijd obl 4 V6 Baltiaelie dito aaiid Faalowa dito aand 6 Iwang llombr dito aand 6 Kunk Ch AH 8p kap ubl 4J dito dito obliK 4 j Amiuxa Cent Fio Sp Mjj obl 6 Ohio it North W pr C T aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Or Spm eert T a llinoii Oentiil obl ia noud 4 I Louiaa k Natbailll Oer v aand l Meaico N Stad Bmasel 1888 100 Hone Thaisa Begullr Qi selaoh 4 117 Ouann Staataleeuig 1880 6 i 117 K ll Ooat B Cr l880S 101 SrAXJa Stad Itadnd 8 1668 84 Nro T T B I AtH Slionl aart Oiitvanften de l ouveauté 8 m ZOMEHMMTELS Japoiisloffeii D SAMSOM 3GQm staats lotenj 6a lUaasa Trekking van Maandag 8 Juni No 80 an 1684 ieder 1600 No 766 lOoO No 6888 648 11876 16678 en 18807 iadar ƒ 400 No 8848 en 7470 ieder SOO No 4 68 10094 10488 18847 16188 an 80418 Iadar 100 FnJKD van 70 14 8188 6888 8888 10808 18668 lf848 1 0S4 78 880 1410 78 U8M 46 Ul8é lObtl 18968 6 1300 10 10 30 84 81 107 8 1886 10868 64 110 S 13888 11888 13409 86 86 11418 ll70 11670 8 11886 8 117S0 13 81 88 68 11800 18H63 3 86 36 144SS 11 S6 7 67 11686 18081 14709 19101 34 66 48118 7 1IVS4 ISIOS 37 1 11067 S 4 8 16138 98 O 18166 Ui70 18619 16686 18886 16749 18888 O 18480 1686 18643 16966 llrSl 81 18708 008 1 88 18838 UlO 4i 18 81 61 87 76 81 19069 1630 19U7 liif04 78 16798 19846 18810 19414 1 9D 19610 1703 S 17186 19746 17331 19880 17491 1 909 38 0 41 88 98 80034 17 08 68 17749 69 98 80160 17884 0880 86 80 i 18046 80789 8 84 14 818 8817 6684 48 8 8 86 8708 7 6 986 64 68 401 66 664 1 8 88 81 81 S088 6 8 86 31 6000 691 8189 8100 788 8888 O 88 8 86 6960 98 SU I 394 817 97 6408 88 8908 788 74 81 g 68 86 34 6901 19 4049 60 41 4191 96 1083 4114 7090 1104 4896 98 61 4447 7409 18S9 678 7607 1868 48 tl 40 67 4700 7738 1 9 91 18S4 98 7808 1708 4988 8064 846 1004 94 67 68 O 816 1 86 60 8 46 74 84 9 90 6511 46 8607 18 94 8788 8888 8 84 9088 9180 9 8 1 9316 48 466 8 9670 70 664 104 0 9 9887 8 998 10098 10311 a Klaisa 19 Lijst No tle 8 m i 11817 70 Veemarkt te Rotterdam Maandag 3 Juni 1901 I Vette Odsen en Koeten goede aanvoer prijaen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 31 3e kwaliteit 18 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer lekwahteit 38 sde kwaliteit 36 3de kwaliteit 33 cent per halt K 1 Vette varkens redelijke aanvoer ie kwaliteit 33 ae kwaliteit aiVi 3e kwaliteit 19 cent per halt kilo Schapen en lammeren tamelijk aangevoerd Handel voor vet vee vette Kalveren matig prijshoudend Varkens en minder in prijs Schapen VERSCHEIDENHEID Een zonderling proces is te Weeneu aanhangig De weduwe Astl Leonhard vraagt van den Staat 1600 gulden wegens door baar overleden echtgenoot journalist bewezen diensten toen hg graal Thnn van raad diende omtrent de politiek van den dag Zgn raad werd opgevolgd en men beloolde hem een staatsbetrekJting Die belofte werd niet vervuld en in 1900 pleegde de man zelfmoord Daarna drong de weduwe iip betaling aan men zei haar 6000 1 gulden toe waarvan zy er echter maftr 4500 kreeg en nu de rest vordert Dat een jonrnalist een minister van raad dient komt meer voor dat de raad opgevolgd wordt eveneens dat de minister die den raad opvolgt zich dat later niet herinnert kan óók nog maar dat een Oostenrykscb premier geld er voor over heeft om een advies te krggen in zake de regeering des lands dat is minstens een openbaring zegt t Vad En dat hg er dan mot 75 pCt tracht af te komen is nog ongelooflgker Burgerlijke Stand Haaitreoht GEBOREN Adriana ouders J van DeUÏ en A van der Schee Sara Petronella Cornelia onders D Bonefaas en J v d Pool ONDERTROUWD P van Hensbergen en R C van Erp GEHUWD G Kooy en L Verboom OVERLEDEN M de Lange 22 j L Honkoop 7 j A E van den Hendel 11 m VlUt GEBOREN Cornelia Jacoraina onders A A Streng en J Nobel ONDERTROUWD W B de Jong en B van Renswoude QËHUWD J Rekoert en A de Vries Aü iJ iiTi i rii i ij ondergeteekenden betuigen door dezen onzen harteiykon dank voor de vele biyken van belangstelling ondervonden by het overiyden van onze geliefde Zuster Mej AGATHA CORNELIA VAh NESTELRODE geboren vaï d b Want overleden te Gouda 29 Hei 1901 in den onderdom van 50 jaren C J V D WANT J M V D WANT geboren Laruvblt A C V D WANT J V n WANT geboren Luothaet G VAK HOORN E VAS HOORN geboren van der Klei j P VAN DES TOORN Ch V D TOORN geboren v d Klbu Ca WIEZER M WIEZER geboren V D Klbu Gouda 8 Jonl 1901