Goudsche Courant, dinsdag 4 juni 1901

40ste Jaargang Woensdag 5 Juni 1901 o 8519 mmm mmm iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TcilefOM No ÏDVEKTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd Avonds werd er een groote optocht geïmproviseerd die de hoole stad doortr k 1 n r het Kapitool en daar by lebisciet 1 van Rome den burgemeester opdi oeg de 1 beste wenschen van de stad naar het Qui I rinaal over te brengen Er werden ook 1 ovatie gebracht op het plein voor het Qui 1 rinaal maar de Koning vertoonde zich niet 1 op het balkon Nog denzallden dag werd eene ditmaal I eer ver strekkende amnestie afgekondigd 1 voor persdelicten voor dnellanten en voor 1 hen die nog wegons bun deelnemen aan het 1 oproer in 1898 in de gevangenis zittel 1 Eeno menigte personen is gedecodeerd go 1 worden Visconti Venosta oud minister van 1 buitealandsche zaken en generaal di San I Marzano die eenige malen minister van oor 1 log geweest en by het hof zeer gezien s 1I zyn in de orde der Annnnziata de hoogste I onderscheiding in Italië opgenomen1 By de revue die eergisteren voor het 1 foe t van het Statuut gehouden wprd heelt eest buitengewoon groote menigte den Koning uitbundig toegejuicht De Oostenrykscho kamer van afgevaardigI den beeft Zaterdag het wetsvoorstel omtrent I dM bouw van spoorwegen in derde lezing met I algeneene stemmen en bg acolahiatie aan geaojnen I De Kanaalwet kwam daarna ann de beurt I oKeok dsH werd aangenomeu diieh na stemI ming 198 stemmen verklaarden er zich vóór I 46 tegen Tegenstemmers waren de pangerI manisten een deel der Duitsche volkspartg I enkele clericalen en antiseipieten De uitslag I der stemming werd met luide bgvalskreten I begroet I Daarna ging de Kamer over tot de beI handeling van de voorloopige begrooting I over de zes laatste maanden van 1901 De I pangermanist Wolff verklaarde geen vertrouI wen in de regeering te kunnen Stellen vanI wege haar houding tegenover de Los von Rami beweging Hg wees o a op het uitzetten van sommige predikanten die Dnitscbe onderdanen waren en noemde dit een bewys van denservielen geest welke de regeering tegenover het Vnticaan bezielt Het volk zoo sprak de heer Wolff kent haar die Roomsche macht waarvoor de troonsopvolger komt nederknielen al Is dit in tegenspraak met de gevoelens van millioenen inwoners Een andere Hnbsburger heeft het vreesoiyke gevaar erkond dat ons bedreigt en op hem wyzen wy als op den schutspatroon van onze Los von RomI beweging Ik bedoel Jozef II den edelsten Tor bet geslacht Habsbnrg een paar aatje bier in een verborgen Whjcte deponKren achter den ru van oom Hippel om maar denk u wanneer Jexe toch daarachter ware gekomen 1 wij hebben het deh jongen heer uit het hoofd gepraat h ad oorzaak eener erge ontstemming kunnen onlen ook tusschen de oudiesl Maar u merkt toch dat het ensemble SmeelT niet waar Ik vind hier wierpjuffrouw üreta met nadruk haar lippen omhoog dat het een bewijs is van een slechten smaakbü mama dat ie er zoo ongaarne heengaat U verveelt lich daar en legt dat de tumbankenhaar te hard zijn i En gij meent dat die harde banken voor mu goed genoeg iijn ide juffrouw Heidloff glimlachend 0 tante Louise nu werd de gelegenheid waargenomen Greta boog zich snel P nawLorase s handen en kuste ze Louise Heidloff werd geheel confuus en trok met een schuwe beweging haar handen terug lOO haastig da het haw Mustonds daarop leed deed Daarvoor streelde zij het blonde hoold terwijl ze het oprichtte Wanneet ge nu eens even versUndig wddetzijn u hlbf 1yV zeide Greta ve ukt vol bewondering tot haar opziende als had ie de heeriykste dingen gesproken Ik zal verstandig zijn geef n maar acht Ik geteof dat u mij tot rita ioudt kunnen brengen u zou ik ook alles kunnen zeggen U liet er naar m alsof bij u alles waardeering zou vinden I Wanneer de xesöenjange vrouwelijke jeugd het alles met dezen nadruk uitspreekt lOo heeft het woord itechti ne beteekenU het staat dan voor Opealjare Verkooping te GOUDA ten OTentaan van den Notaris Ö 0 FORTUIJN DROOGLEBVEB op MAANDAÖ n JUNI litOl des morgens te elf u r e n in het bótcl iie Zti aan de Markt van No 1 en 2 Twee goed onderhouden aangenaam gelegen naast elkander staande Woonhuizen met sifsonderlijke Bovenwoningen en EEVEN aan de Karnemolkaloot tegenover bet plantsoen te Oonda Wgk B Nos 331 332 332a en 332b Verhuurd te weten No 331 beneden voor I 39 per 3 maanden 332a boven voor i 10 50 per maand 332 benedon voor t 26 per 3 maanden en 332b boven voor t 10 per moand alles te zamen akoo voor I 06 per jaar Nos 3 tot 12 Tien naast elkander staande ÏÏUIZEN en ERYEÏf on GROND in de Derde Kade aan de Karnemelksloot te Gouda Wjjk B Nos 417 tot 420 Allen verhuurd by de week to weten No 482 voor I 1 60 en Ie overigen elk voor t 1 30 En No 13 tot 15 Drie naast elkandpr staande i Huizen en Srven en GROND in de Vierde Kade ann do do Karnemelksloot te Gouda wijk R Nos 503 604 en 505 Allen verhuurd bjj de week elk voor t 1 30 De perceelen i jn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der vcrkooping van 10 tot 3 aren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTUIJN DROOQLEEVER te Gouda en Notaris J KOEMAN te Haas trecht OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGIjEEVEK op MAANDAG 24 JUNI 1901 des morgens te uren in bet Koliiehuis HARMONIE aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden Woonhuis en Erf met alionderljjke BOVENWONING in do Kuiperstraat te Gouda wjjk K Nos 92 en 92a Verhuurd b do woek beneden voor 1 60 en boven voor l 1 40 Nos 2 tot 6 Vyi naast elkander staande Hiiizen en Erven met den GROND daarachter in de Boelc kade te Gouda Wijk B Nos 143 tot 147 Allen verhuurd by de week elk voor 11 60 Nos 7 tot 13 Zeven naast elkander staande HmZEN en ERVEI in de Vierde Kado te Gouda aan en nabvl de Karnemelksloot Wgk RNo s 451 tot 457 Allen verhuurd b i de week te woton No 451 voor 1 1 S5 en de overigen elk voor t 1 No 14 Een HUIS en ERF in de Wilhelminastraat te Gouda wjjk M No 215 Verhuurd bij de week voor 1 70 No 15 Een HUIS SCHUUR ERVEN en TUIN in de Derde ot Klnizenaarskade te Gouda Wyk R No 39 Verhuurd by de week voor J 2 50 En No 16 en 17 Twee naast elkander staande mime en goed onderhouden PAKHUIZEN en ERVEN aan de Peperstraat te Gouda naby het Vearatal en de IJssel wyk K Nos 242 en 243 te lamon groot 2 Aren 18 Centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te beiichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde NoUrU Ï OBTUIJN DRÜOGLKEVEB te Goud Kiesvereeniging Burgerpliclit GOUDA Opeoliare Vergatag op VltlJl A 7 JIJ I 1901 des avonds uur in de zaal KUN STMIN der Sociëteit ONH GENOEGEN te Gouda SIprcker de heer A ttOODIlUYZEN te ENEHUIZEN Onderwerp MISLUKT OF NIET VRME TOEGAIG VQOR HIKZfiHSI 19 el genheid lot DEBAT Namens hot Bestuur D RUIJTI R Secretaris Geen Kinkhoest Geen Influenza I ONINKLUKE Oin KinkhoesU Influenza Borsten Itoelaandoeuingf binnen den kortst tnogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot do van ouds bekende bokroonde en wcrcldberoeiiide Superior DruivenBorst Iwnig Extract M E L I A iH T II E uit doJConinkiyke Stoomfabriek DE H0NIN6BL0EM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HoÜeveranciors Flacons f 1 70 ets 40 ot bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 ioiuta D jlIIIililES Kleiweg K 100 louda E B VAN MILD Veerstal it 12 t IJoinUi A UOUMAN J oor erfil l INKÖK NieuKtThrkad IJtel A N tan ZEÜJKN Sc ioonAown 1 Tii TOIIKKN mJr B V WIJK Oudeuinirr ü BOLLMAN Bodegravm A SCUEKlt Ilaailrukt P W t KOE Oudewaler K tas bbu HEIJDEN te Ruumijk P v b HP f K Moercapelle L D STAR WadStu imm Wed FIOLST WaUdimimeen Q ebrS Stoll wercks Chocolade en Cacao DeBiffiatiRü door do niiniwit6nUvmclni ïün opii acüinaal getjc4 Terltet rde fabricatie j Stollwerck a Chocolade en Cacao owi mbüveienswaardig fabrikaat na iwiti usij l amwtM idl i ie tuin iyn iatwuu der resp I 87 Brevets als HofU Terftvicier I 44 Kere Diploiaa s gouden enz Medalllesj u on bewijs Jtn uttmunlond fijn Uo PariaI Kous vouB décamona uae 1l 4t Uo d r première cDaM e on con d ratton aol votr exoelloab ffrbrioatlon de Ohooolat bonbons vüMöe eto eto I StoUwamV s fabrikaat is verkrijgbaar bij LI H Cunfiseoi S Baaketbakier e a oz OeDesaalvertep onwoordiger roor KederUviMJl Miu Ulatteimlodt Amaterdam Kalvcrstraat lOt Hlnger Xaalmaehtme yn voorbeeldig in constructie en afwerking fijLMlfbarvfoThu shoudeiyk gebruik en nyverheid y rin t akkfn v indnstrie do meest ge oehte nonX X er rv og n en duurzaamheid Simmer XaalaMehime yn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderrlefcl gratis ook in liet moderne borduren WmU ParUs iviind 1900 Prix SINGEE MAATSCÏÏAPPIJ r 0 l Lange Tiendeweg 27 ADYEETMTIffl in alle Courantea worden aangenomen door het Advcrteiitie Biireau vao A BUIi ÜMAN ZOON Prljstre kklng 13 JudI ala hoofdprijs in bet golulckiget geval biedt de fiieuwnfe groote Qeldrerbttag die door do llooge Rttgeermft au Haraburfj goedgekaurd eo gewaarborgd u De Toordeelige inrichting van bet nieuire plan bestaat djArin dat in den loop van kleohti weinige maanden in 7 verlotinKm via lld QOO loten K9 010 pr ira bedragenda ll 202 qÓO Mark ter votledlKe beslissiok Kullen komen daaronder tievinden zicb h of tpiijzcn van erenlneol 500 000 Mark spe aal ecbter M soo ooo pr a a M SO0 Oa pnja B U IQO OOO prga a M 75 000 pnjzen a U prlJB a M prjjs a M 1 prijs a H 8 prezen a M l prij 1 prijj 1 priji 1 1 i 1 1 It pr a M 10 000 6 pr a M 5 000 108 pr a U S I OO ISe pr a M 8 000 70 000 66 000 0 000 56 000 50 000 a M 40 000 a M SO OOO 4 pr u M 1 600 eU pr a M 1 000 1 130 pr a M 300 SeOit pr a M Itl S0 9 pr a M SiO iOO 150 UI 111 100 78 1 prija a M iO OOO 45 31 De aanstaande eerste pr strekkiag dezer groota door den taat gewaarborgde Geldver loting heeft zocats zulks van nmbtswegs bey paald plaats op don M3 JCXM e k en kost taervoor l geheel originafiMot aleobts Mark ft of 11 S FO ot 1 talf 3 1 76 1 kwart IV M legen inzending van het bedrag per postwissel of tegen rembinrs Alle besteltinsen worden onmiddellgk met de meeste zoT vuldigheid ten nitvoer gebracht en ieder speler ontvangt van ons de van het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere beetolling wordt het vereischte offioieele plan waaruit da verdeeling der pryzen op de vorsohillende klassen alsook de betreff nde mleggelden to varneition is gratia bygevoegd en zenden wq onza clienièlo ooasngevraagd na elke trekking de officiecle ly ten De uitbetaling der prijeen geschiedt steeds prompt onder waarborg van Oen Staat en kandoor rechtstreekecha toezending of ook naarverkiezing der belanghebbenden in atle grootere plaatsen van Nederland plaats hebben Ons debiet ia etesHs door het geluk begun j Btigd en onder vele j dere aanzienlgke prijzen hebban wij meermalen volgen otlicieiiie bewijzen do eerste HnofdpryMO verkregen en cnze bogunstigors zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 0 O 6 000 40 000 onz Het IS lo Voorzien dat bij daze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeno uiterst belangrijke doelneminsï bepeald kan worden gerekend men gelieve dorlwlve wegens de reeds ophanden ijnde trekking alle orders ten s oedtgste rechtstreeks te zonden aan Eaufmann Simon Bankiers en Geldwisselaars in HAMBERG P a Hiermede fankon wij voor het vertrouwen ons tot d Bverre gesohonke en U bij het begin der nieuwe verio iuij ter deelneming inviteerend zullen wij ook in het vervolg Korgdragen door een slipte en prompte bediening de tevredei beid van onze g feerde begunstigers te verworven Gebroeders STEEUSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen preken 6n doorbloeien de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE l ll§ C€TEIV CIIIER dat door byvoeging van 40 deelen wat alle insecten doodt en voor planten bloemMl on vruchten onschadeiyk is Uier f 0 50 Liter f 0 8Ö i Liler f 150 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Telefooii Hf D Uitgave dezer Courantgeochiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlqke Nommers VTJF CENTEN ItullfDlandscli Overzicht 1 Verscheidene Kngalache colonnes opereeren 1 in het district Graal Reinet en in Aberdeen Er 1 ligt een sterk garnizoen in Graal Rein t 1 Pgper s commando is erg roerig in dit d s 1 trict I Aan de bladen wordt uit Kaapstad ge meld Zevenhonderd Boeren hebben by Dor 1 drecht 32 yeomen aangevallen De Engel aehen kregen een doode en vyf gewonden 1 daarna gaven zg zich over Zy zgo weer 1 loigelaten 1 De Standard verneemt uit Pretoria Er 1 zyn overvloed van teekenen dat de tegen I stand vac de Boeren nog niet overwonnen s I Officieel wordt bet aantal Boeren te velde 1 op 16 800 geschat Zeer weinigen van hen 1 geven de Engelsehe troepen eenige kans zy bepalen zich tot losse schoten en aan I vallen op afgelegen of zwakke posten Do I militaire toestand is niet zoo rooskleurig voor de Engelschen als de uitgeweken n die begeerig zgn om naar den Rand terag te keeren dien voorstellen Het is bekend dat Botba nog vgt kanonnen beeft De Wet ten minste twee eu de lii Re een dl twoe De redactie van de Morning Leader maakt een proclamatie van 3 Mei j l openbuiir waarby de krygswut wordt nli ekoudigd iii het distriut Cruduck in de Kaapkolonie cii maaa alle boeren diu bun erven meer dau eenmaal n maands verlaten of bnn woningen tUBSoben lonsondeigang en zonsopgang tot rebellen verklaard worden Al deze personen kunnen voor den krygsraad gebracht en castt quo doodgeschoten worden De redactie van de Leader merkt op dat dergeiyke proclamaties uitnemend ge chikt zgn om rebeUan te maken Wat aangaat het eerstgenoemde voorschrift dat de boeren slechts eenmaal per maand hunne hotsteden mogen verlaten kunnen zy evengoed terstond failliet gaan Kitchener meldt dat er nog twee officieren ge nenveld zyn on een vermist in het gevecht te Vlakfontein Het geheele aantal jMBenvelde officieren is dna tot zes gestegen V ► Hef nieuw Van het oorlogsterrein is overigens alleszins bevredigend De yeomanry is by Dordrecht in de Kaapkolonie weer ens van een koude reis thnisgekomen Weliswaar is er op papier althans slechts één gesneuveld en zgn er slechts vyf man gewond doch het geheele gezelschap van 32 heeft de republikeinen toch maar weer geweren munitie schoenen en verdere nuttige uitrostingsstukken geleverd vermoedelyk ook wel eenige paarden Het spreekt van zelf dat de Boeren meer dan twintig 1 maal zoo sterk waren anders had er na tnurlgk van overgave geen sprake kunnen I yn By het voortdringen der commando s in de Kaapkolonie zullen wel meer van der 1 geiyke verrassingen volgen I I 1 Men behoeft nog niet veel waarde te hech 1 ten aan het bericht dat president Kruger de hulp van Rusland en Frankrijk zou heb 1 ben ingeroepen om de Afrikaandersqnaestie I te onderwerpen aan de uitspraak van het 1 Internationale Hof van Arbitrage Het biykt wel dat zoowel inde Kaapkolonie 1 als in Engeland pogingen worden aangewe d om de vredesbeweging te steunen Uit de Kaapkolonie wordt gemeld dat een peti ie I wordt voorbereid onder de Afrikaanders om I de hulp der Kaapscho Rogeering in te roepen 1 teneinde den strgd te doen eindigen en vrede en rust te herstellen in de Kaapkolonie Een groot aantal Enge chen toekende eveneens deze petitie waarin op de erkenning van bet zelfbestuur der Republieken wordt aange En gisteren spraken de heeren Merriman en I Saner de Kaapsche oud minister te Battersea I in een openbare vergadering waarin eveneens een motie werd aangenomen afkeurende het I verbranden van boeven on verzoekende aan I de regeering der Republieken vredeavoorwunrI den uan te bieden op den grondslag der onI albankeiykhoid met de belofte dat lord Milner I of St James and s Capetown niet weder naar I Znid Afrika zal terugkeeren I Zaterdag hield sir Henry Campbell BanI nerman een redevoering te Ëdinbnrg waarin I by sprak over de dwaze en onwaardige I staatkunde om onvoorwaardelgke overgave I te eischen van de Boeren die tegen Engeland I stryden Hy pleitte voor hen de grootste en I meest vryzinnige mate van zelf regeering met I amnestie aan allen die de wapenen tegen I Engeland hadden opgevat in de Kaapkolonie I De Times komt daartegen in een hoofdI artikel op wat t verwacbten was maar de toejuichingen die sir Henry te Ëdinbnrg te benrt vielen toonen dat ook daar stemming voor de Booren zaak begint te ontstaan De geboorte van de prinses Yolanda Margerita van Savoie is in Rome Zaterdag met geestdrift gevierd geworden al was het wel even een teleurstelling dat dit eerste kind niet de troonopvolger waarop men gehoopt had mag zgn In de middagzitting in de Kamer werd het bericht van de bevalling met daverende toejuichingen ontvangen Zanardelli kondigde daar het henglgk feit aan FEViLLETOK Eindelijk Saamgebraclit 43 = == Ze had in gMpinncn verwachting en halve verigenheid naar Louise geilen die niet wist wat vc r een gezicht ie by dit voorstel letten moest m het daarenboven nog kwalijk begreep Uat moet ge mfl nader verkUren leide ie kort En juffrouw Greta verklaarde en verhaalde Er bestond een handelsvriend van papa van oude tijden her een wonderlijke oude vjugeiel met een WOTBlerliike oude luiter Deie hadden builen bi Ternl een Umiliebeiitting een Inadhm met tam en veld lOO oudmodisch ah lij lelven want er was daïr behalve het noodiakelijkste tumwerk Kdert het leven van den grootvader van den tegenwoordigen eigen nooit ieu veranderd Dit puar nu placht jaarlijks een soort lentefeest in dien onden tuin te geven oorspronkelijk voor de kinderen der vrienden en in aansluiting dawu a voor hjt oude geslKht der arbeiders Het ms iarenUng gewoonte in een keren kring van famüiün aan £ gril van den ovengeas geachten en leer ouden heer een paar uur te offeren Uit het kinderfeest was toen de eerste kinderen voor wie het gegeJen was opgroeiden een dansje voor de jongelui geworden terwijl de feestdag voor het werkvolk successievelijk daarvan werd losgemaakt dit op fOm wSie ichadekw getteld voor een gebruik dat niet recht meer wilde vallen I Aanstaanden Uonderdag is oom Hippcl s zoo 1 genaamd Meiteest oom Hippel heet hij bij 1 iedereen lelfs bij menschen die hem kwalijk I kennen het ii een soort scheldnaam voegde Greta er tusschen in Kn wij hadden ditmaal algesproken er allen heen te gaan de Fontenay s Krusse s Liddy Gericke en ik met broers en al het kon beerlijk worden Wij profiteeren van den middag Wat we kunnen weet u tante Louise de wonderlijke plaats is daar en ora de beide verdraaide oudjes bekommeren wij ons niet en zij nemen er ook hun gemak van een lange houten tafel op schragen in het gras of in de tmnzaal wanneer het weer slecht wordt voor elk een bordje oud slecht versleten porselein en een glas dat zijn al de voorbereidingen van het menu de een of andere vruchtenwijn en een legio luchtige koeken zoo kinderachtig hrt is wezenlijk een beetje beUchel k Maar amuaeeren kan men zich toch wonderlijk zeg ik u Mtn is lOo ongegeneerd als losge laten de tuin is loo groot verder de weiden en het water Ën alles toch ook weer afgesloten ik bedoel tegen het profaine publiek Men is volkomen vry en toch onder elkaar in xyn kring men behoeft lich om niemand te bekommeren althans niet om de gastheeren en toch is I men genoodigd gast ep niet zooals bjj picknicks I hier in de omgeving waar men het lich ten slotte I moet laten welgevallen met jan en alleman samen I Ie trelfcn Het eenige kwade is de vrome onschulI dige drank Flunk ik meen Gnstaaf Gustaaf I Gericke had ditmaal haU het pUn in state Een lid der Duitsche volkspartg en een van die der grondbezitters spraken ten gunste van de begrootingsïoorstellen on zeido er de regeering voor dank op de gedachte te zyn gekomen voorstellen in overweging te doen nemen welke een verzoening tusschen de verscbillonde nationaliteiten beginnen te bewerkstelligen of ten minste een neutraal terrein aanbieden waarop zg kunnen amenwerken ten algomeenen nutte Na de gehouden verkiezingen voor den Spaanschen Senaat is dit lichaam met inbegrip van de senatoren voor het leven nis volgt samengesteld liberalen 16 1 conservatieven 112 volgelingen van don hertog van Tetuan 24 onafhankelgkon 10 onafhankelgke liberalen 4 volgelingen van Uamazo 7 democraten 3 Carlisten 2 volgolingen van Romero Robledo 2 republikeinen 2 leden van de nationale unie 2 zonder kleur met name de aartsbisschoppen en bisschoppen 18 Er zyn nog U vacaturen De Corroo zegt dat de regeeringsmMrderheid wal zwak ia maar indien do regeering er tucht oader beeft zal zy genoeg temmen hebben om do inoeiiykheden het hoofd te bieden Verspreide Berichten i FsAJIKttUK Te Tonsouse is Jules Demsltre eorgtoteren in een van nationalistische zgde door den oudminister van oorlog Cnvaignac belegde vergadering niet aan t woord kunnen komen de politieke tegenstanders trapten de dear in en drongen de zaal binnen Zoo kwam het tot een gevecht waarby zelfs geschoten werd zoodat een de deelnemers gewond werd De politie moest te hulp komen en de beide aanleggers bereikten hun hotel ondor het gejoel der menige De sociaal democratische burgemeester van Auchel in Pas de Calais is geschorst wegens vervalsching van den uitslag eener gemeenteraadsverkiezing ter wille van een zgner grienden dien hg gaarne benoemd zag eirte wiens behoeve hg na sluiting der bussen doodkalm een biljet toevoegde met wyziging van bet uitgobraehte aantal stemmen De man wordt vervolgd wegens valschheid in geschrifte DuiTSOHuro De onthulling van het standbeeld van Bismarck te Berlgn is nu vastgesteld op Zondag den zestienden Juni a s des middags I om twaalf nor haar gemoedsaangelegenhedcn Louise was echter besloten dew voor heden nog Ie ontwijken ook z66 toch was de kelk dien de jongere haar met de naïeve zelfzucht der jeugd aan de lippen drong reeds bitter genoeg Greta stelde zich daarvoor schadeloos met een andere openhartigheid Nadat ze op Ixiuise s vraag bericht had waarom haar mama verhinderd zou iljn het feest van oom Hippel te bezoeken izij heeft weer eens coroi tézitting van hulpbetoon voer ze voort en mama zegt dat ik over de kindergeschiedenis daar heen ben ik weet cok wel waarom Ik zou het willen beleven dat ze hoorde dat de Secmann s er OOk heen gingen deze vervelende Richard wat ze dan vlug haar gewichtige co mitézit ing er aan zou geven I Denk u toch men wil mij met Richard laten trouwenl Dat wil zeggen wanneer hij zoo goed is te willen Of ik lust heb daar wordt niet naar gevraagd dat wordt als vanzelf sprekend aangenomen Ze hield hier even op en Louise ora niet door zwijgen op te vallen Ixzon zich eindelijk op een bemerking Gelooft men niet vroeg ze op zoo goed mogelijk onbevangen toon dat de verloving van Richard Seemann met een baronesse van Uecbtritz spoedig verwacht kan worden Hoorde ik u met onlangs s avonds bg de Seemann a öök daarvan spreken Ja en ik brandde mij bg mama mooi den mond daarmee herinnert ge u niet ho ie mij lormeel uitschold Ik had mij veroorlooldf mij een privémeening over de zaak te vormen wijl ik de beiden dien avond op een zoo nu loo in het oogloopcnde wijze samen zag Wordt vervolgde