Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1901

Ulrect SiKwrwegverblndlngeD mei ttüUÜA Zomerdleist 1901 AangevaDgen 1 Mei W v i öreenwlefc S0ÜD4 0TTÏ DAII 1 u B i 4 H H 11 11 11 58 l 7 1 18 S 80 9 41 8 68 4 83 4 54 5 16 1 14 4 18 7 08 r 7 44 J 14 17 8 SI U 1 U 1 U l 5 01 8 14 J 10 1 5 11 8 8t 10 80 5 18 r 8 41 i I 10 87 5 17 5 8 6 46 7 47 8 07 8 5 8 8 85 1 HO 11 476 10 I 7 7 4 I 11 5 10 7 11 S I Eitn npptiMaUtniJK 1 AUna DU 1 1 t t t L 8 8 7 11 7 88 8 11 8 88 08 I4 g 88 57 10 91 10 5 11 15 door 7 1 7 88 8 80 j ll l 7 8 8 87 Z 86 7 44 0 45 VO ll 10 5 11 8 U JO 8 54 r I l 4 11 4 18 8 9 11 4 08 g 1 58 fB HolterdMii B t 9 0 l 1 i bJIlM 1 n U 5 1 1J Op 1 IniM Ill Zo 4if UmOt Diii a ningwh rrtanbüirt Toot l U 1 U rnktiigWr top tol mAtptij B H ll ai ln Spo 1 R O A M 9 OU DA Tia nm l 0 1 9S 11 91 11 41 11 04 1 48 I 4 13 8 17 I 1 54 fff f 5 41 r l tl f 38 1 14 1 46 9 45 4 03 4 46 6 11 8 04 i I 7 0 7 8 11 S U 4 63 M I 1 63 5 i 8 4 8 f r 1 08 r f 5 10 I 65 10 01 t f 1 0 1 0 1 35 4 0 4 0t 4 14 4 5 5 1 6 48 14 7 01 7 8 8 10 8 41 47 lO M lO U 11 04 L Sxtni npplMintlMwg fu 4t OoBptsak to W g HU Ut i L 5 4 0 11 7 1 8 01 8 81 17 58 t 6l 10 18 10 41 Jf I 8 18 K 10 08 8 14 i 10 17 88 C 10 1 1 4 7 67 8 43 I S 9 44 10 1 10 34 10 4 11 1 11 67 H 47 lO H i I 10 14 10 9 J t 10 49 1 08 I S4 00 7 10 08 10 1 10 9 rHalltti ip au l p b iM gmtud Vordo 11 61 D OO 11 11 B H lludi k poor RUUDa OEN HaAGiIm tna 10 1 10 58 11 1 li lO 18 M 18 61 1 18 1 68 1 11 8 46 4 1 11 01 1 07 ii i 1 18 11 80 I l il 4J 10 18 10 4 U 8 11 48 11 45 18 65 1 97 1 44 1 10 1 48 4 16 4 46 S O D D A A USTItDAH tim nno tandt 8 1 1 21 8 31 S9 10 10 lO f It 0l 1 10 Ut 3 11 4 07 4 43 l 5 111 48 a ll lO UlOao 10 37 11 08 Ailut W 8 01 8 58 li 10 10 11 04 11 48 11 17 1 57 8 15 4 1 4 17 5 80 S 4 44 SS 10 31 11 01 11 47 11 M AnuUG 3 19 13 37 10 15 11 19 1 031 10 l ll 3 40 4 17 i 1 6 48 01 S8 10 50 ll l 11 M 13 14 u t n A i I K K fj a 1 viM nm ff 10 14 10 1 11 00 11 31 1 16 9 11 4 31 4 8 30 7 10 7 36 l l 10 30 11 0 U U 1 81 7 15 10 4 llM 1 40 8 1 07 7 33 S 43 10 14 3 10 14 10 4 1U7 li l Ot 3 03 8 4S 4 M 7 00 7 64 8 08 K 5 11 11 11 43 T B ImiVC 31 7 15 8 10 8 9 13 3l1 UI 13 37 13 111 11 3 10 8 34 4 41 Ot 11 7 0 3 10 36 Imit W 6 34 7 7 30 8 16 8 45 30 9 4 U 30 H 4t l Oi f 3 40 11 3 4 1 01 11 3 7 18 3 18 0 1 01 louiti 7 08 7 81 18 1 l 10 18 10 34 IMl IJ 51 3 18 4 18 4 34 1 47 7 07 7 14 3 01 II 1 1T 11 33 10 10 04 10 41 ll 3 114 11 01 1 4 t 8 1 4 11 i 4l 1 41 li 7 00 7 50 3 4 1 36 10 08 10 4 l Y Ai 8 0 37 017 lusiiom 4 i 7 14 U lo iin o WoarJoa 5 07 44 J O J 1 35 4 jj g i S dl ó IJ De Beriyniche recbter heeft den oit bet proces Hternberg beleenden advocaat dr Sello Teroordeeld tot een maand vestingstraf omdat h j naar aanleiding Tan dit proces den ambtenaar van het openbaar ministerie mr Braut tot een tweegeïecht heeft uitgedaagd De als getuige gefungeerd hebbende gepensioneerde majoor Wagner kreeg vier da n vestingstraf BINNENLA De heer van Groningen die üg den intocht van onze Koningin te Schwerin zoo ernstig werd gekwetst chrjjft aan zijn blad de Tel Het bljjlt mij naar omstandigheid zeer wel gaan Natuurlijk bljjf ik onwrikbaar aan myn plaats gekluisterd maar met die plaats zelve ben ik icnminstB niet onwrikbaar en zoo komt het dan ook dat ik bjj goed weer des middags in den heerlpon tuin wordt gedragen Hö kreeg weer een bezoek van den hoer van Suchtelcn adjudant van prins Hendrik in opdracht van het Koninklgke echtpaar en kort daarna ook van den heer von Engel secretaris van don prins Op de aange naarasto wflze schröft hg zaten wji mot ons drieën mgn vrouw was even te voren binnengekomen te praten over Holland en Schwerin over mgn ongeluk en over tal van zaken Nu vervolgens erkontelgk te hebben geschreven over do vele blgken van belangstelling die hlj nit Nederland on van Nederlanders in Duitschland ontvangt zegt hg Met 10 1 H dagen hoopt men mg alweer op do boen te holpen al is took voor mgn linkorhoen met een kruk t Klinkt nu nog Wel wat vreemd in mijn ooren eon kruk maar stellig verwacht men dat ook dat hulpmiddel weldra weder zal weggeworpen kunnen worden Ik hoop t van ganscher harte Na twee maanden zal ik dan weer geheel hersteld zijn Geineng de Berichten Ben mijnwerker te Heerlen een Frnis die met z jn buurman ruzie had drong in den nacht van Zondag op Maandag diens huis binnen mishandeldu de inwonenden on stak ten slotte en dynamletpatroon in do kamer aan dio sissend door hot vertrok vloog en vervolgens door het venster naar buiten ging waar zij ontplofte In de poging om een tweede dynamletpatroon aan te steken werd do man verhinderd HiJ werd geboeid door de marechaussees naar Maastricht gebracht Ter aanvulling en verbetering van het door ons opgenomen bericht deelt men aan het Hbld van bevoegde zijde mede dat de conclusie als zon het landgoed weder aan den heef Tindal zün gekomen onjuist is In de eerste plaats verandert het eerst definitief van eigenaar wanneer behalve de onkosten ook de kooppenningen zijn gestort Dit nu moet 10 Juli a s geschieden Wordt hieraan op tp voldaan dan gaat het landgoed over in handen van de hoeren mr Herni J Keünri zer en notaris Hanedoes op wier naam hot I ifjudft Mdordreaht Sisuwerïark Oapelle lloMeidui M IK ïoMrduii Beun Rotterdtm D P ftolterdua M Otpall Kigu Tkerk Moordreeht loads 55 4 41 5 sn t 04 7 U 7 11 4 51 5 41 f I I 5 01 5 51 5 11 04 I J 17 10 l 7 4 AUm 1 U i imWriw ll il 10 00 7 18 8 17 8 41 J 18 8 58 7 9 t iii 7 5 14 7 58 a 08 1 Qouda Eevanli Moete 8o4tiirmaerZ g Voorburg lUgfc 07 31 7 38 7 50 1 tiouil 5 10 Uudaw 6 11 Woord 6 48 VtnAt 5 08 8 1 8 18 1 51 g 48 7 4 aatterdunD P is gekocht en wat deze heeren er das renter mede nitvoeren gaat den verkooper niet aan N H Ct Zondagavond hebben te Spakenburg weder ernstige ongeregeldheden plaats gehad Het was de onde kermibdag en de visschers die natuurljk dien dag thuis waren meenden de herinnering aan dit feest niet beter Ie kunnen vieren dan door de ruiten in te werpen bjj de boeren die het bewuste huis deden afbreken nadat zij het proces gewonnen hadden De politie die versterkt was heeft van de vuurwapenen gebruik moeten maken om verdere daden van geweld te beteugelen Of er gewonden zjn is met bekend Gisteren zjjn de visschers weer naar zee gegaan en is het dus rnstig De rustige burgerg zal het zeker toejuichen wanneer tegen den a s Zondag maatregelen worden getroffen om een herhaling te voorkomen De algemeene werkstaking die door de arbeiders to La Coruna in Spanje is begonnen heeft aanleiding gegeven tot bloedige bot ingen met militairen en de gendarmerie Zaterdag in den namiddag organiseerdon de stakers een groeten optocht nsar het kerkhof waar een den vorigen dag in een botsing godoode arbeider werd begraven Op den terugweg kwam hot opnieuw tot een gevecht met de gendarmes die met steenen geworpen en later van de Arbeiderssocieteit uit met revolvers beschoten werden De gendarmes vuurden terng waardoor 2 mannen en een vroaw werden gedood Twee vrouwen en 10 mannen werden ernstig vele personen licht gewond terwgl tal van arrestatién plaats hadden Een dame zat op het balkon van haar woning naar het gevecht te kijken toen een kogel een ruit verbrijjelde en haar aan het hoofd trof Zg was onmiddellijk dood Drie kamermaisjes van bet Hotel de France die zich eveneens op een balkon bevonden werden gekwetst Kea barer is overleden Ook een klein meisje werd gedood Het gevecht duurde ruim een uur De toestand in de stad gelgkt een paniek Overal wordt gestaakt de dagbladen Verschijnen niet en do winkola iijn gesloten nadat de stakers gedreigd hebben de gasen de waterleiding te zullen afsngden Zg hebben do kooplieden van de markt weggejaagd en het ladon van de schepen in de haven belet Soldaten bakken het brood voor do bevolking en do overheid zorgt voor vleescb en levensmiddelen De staat van beleg is afgekondigd het heet dat de profeet zal worden afgezet Verscheidene voorzitters van vakvereenigingen zijn gevangengenomen De kapitein generaal heeft beloofd dat zg op een welwillende behandeling kunnen rekenen als zg hun invloed willen uitoefenen tut beëindiging van de staking Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagteekening van gisteren Maloiers hebben Soeroo Langoen aangevallen Da controleur werd gewond Een compagnie infanterie uit Palembang is er heen gezonden 1 09 1 14 1 81 1 80 11 84 18 44 0 8 7 58 i g Soeroe Laugoen ia de hoofdplaats van Rarat een onderafdeeling van de aldeeling Teblng Tinggi van Palembang Het telegram staat vermoedelgk in verband met den toestand in Djambi In het Bat Kbld van 18 Februari werd reeds geroeid dat het niet onwaarschijnlijk was dat tgdelg k de reeds meermalen bezette wachtpost te Soeroe Langoen op de grens van Palembang en Djambi wederom door een detachement zou worden bezet om mogelijke invallen in ons gebied als represailles voor het oprichten van onze bentlng te Moeara Tambesl in Djambi aan de samenvloeiing van Batang Hari en Batang Sambesi tegen te gaan Als echter onze vesting te Moeara Tambesi de bevolking niet bleek te ontstemmen zou Soeroe Langoen vermoedelgk onbezet blgven werd er bj vermeld N B Ct De drie aangehoudenen inzake de nagemaakte bankbiljetten van f 10 en f 100 hebben nu allen bekend betrokken te zjjn bij t uitgeven van de biljetten die naar zg bewezen zijn vervaardigd door den lithograaf v S die nog steeds voortvluchtig is Door de justitie is Zaterdag een tweede huiszoeking gedaan in perceel 106 aan het Damrak te Amsterdam Een aantal voorwerpen zgn nog in beslag genomen om door de heeren Van Ledden Hnlsebos en dr Ankersmit scheiknndigen te worden onderzocht De looper van een Amsterdamscbe Irmahad Zaterdagmorgen aan de TwentscheBank f 750 aan bankpapier geind enhet pakje biljetten in de binnenzak vanzijn jas gestoken In de Paleisstraat op denboek van het paleis bü bet wacbtbnisje vande tram werd hg opgeduwd door driepersonen die in dat nauwe gedeelte schenenuit te wijken voor een naderenden tramwagen Eenige oogenblikken later toevalligde hand in zg n borstzak stekende bemerktede man tot zijn groeten schrik dat hetpakje bankpapier verdwenen was Handigezakkenrollers die hem waarschijnlijk reedsvan de bank af gevolgd waren badden hethem in dat ondeelbaar oogenblik afhandiggemaakt Volgens de Köln Volksz worden aan een aantal mijnen bg Herne Bochum en Dortmund de loonen verlaagd en krjjgen de mijnwerkers die bezwaar maken hun ontslag Als reden wordt genoemd dat de kolenmarkt allengs in minder gunstigen staat begint te verkeeren Het blad ucht een beweging onder de werklieden als gevolg dezer verla ng van loonen niet onwaarschgnlijk li 4 60 6 18 5 01 8 18 8 17 1 81 5 48 De componisten en uitgevers hebben nog altijd hoop dat de Bondsraad het besluit van den Rijksdag om den beschermingstermgn voor muzikale werken van 50 tot 30 jaren te verkorten ongedaan zal maken De Berliner Politische Nachrichten die in zulke aangelegenheden hare inlichtingen uit gezaghebbende bron heeft verstoort nu die zoete hoop met de mededeeling dat in toongevende kringen de bedenkingen tegen verkorting van den termijn volstrekt niet zoo overwegend zgn dat de Bondsraad daarom ign toestemming ton ontbonden MO en overigpu volkomen aanmerkelijk wetsontwerp STADSNiEUWa GOUDA 4 Joai ItfOl Ten Raadhaize dezer Gemeente werden heden de volgende heeren gesteld voor de vsrkiezmg van een lid van de Tweede Kamer der Staten Genersal Mr C J E Graaf tas BYLANDï Dr H GORTER Mr Th HEEMSKERK P MOL J H DB WAAL MALBPUT Voor de verkiezing van drie leden van de Provinciale Staten werden gesteld de heeren Mr ö H FCHRI SNETHLA6E J M NOOTHOVEN yiM GOOR P VAH DEB HOOG C H006ENDIJK Az A VAK DIE STRAATBIN A VINGERLING Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudache Waterleiding Maatschappij Datum 30 Mei 1901 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 80 vervloeiende kiemen 20 soorten 6 ziektekiemen geene Opmerkingen goed w g Dr H J TAN tHOFi In de gisterenavond gehouden vergadering van leden der Sociëteit Ona Genoegen werd de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar goedgekeurd Tot bestuursleden werden herkozen de hh A van Veen en W Begeer In de plaats vaa den heer W J L van Dissel werd gekozen den heer I L Tan Marie Uitgeloot werden de Nos 5 en 8 Gisterenavond had op het excercitieterreit op den Rotterdamschen dijk voor het front der troepen de uitreiking plaats van de medaille Toor meer dan 15 jarigen trouwen dienst bg dé dd Schutterij aan den 2en luitenant kapelmeester der dd Schutterij den heer Joh 6 Arentz den heer D C W van der Laar schutter van den achnttersraad en aan den bode bjj het muziekkorps H Bouwer Onder gepaste toespraak van den waarnemendea majoor kapitein A van Reedt Dortland werden de eereblgken ove handigd Aan de Universiteit te Utrecht slaagden voor het doctoraal klassieke letteren de heer H M B Leopold alhier en voor het theor apothekersexamen de heer A Berman van Gouderak I 11 4t 10 81 Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te NieuwVosmeer en Halsteren de heer M Rosbergen cand te Boskoop 1 Wj laten hieronder Tolgen de verschUlende namen der candidaten met de onder ♦ ftftlr f1 AA1 K Mr C j E GRAAF VAN BYLAND gesteld door I D Bakker K Missel B van Dam Jz J van der Wissel T Koppenol P Hekking D F van Cappellen W van Cappellen H M de Vos A A van Dam K van Es G Hoogervaardt W van de Erve G W Lans O Hoogendgk E Hoogendgk J Addeson A van Dgk A Zuidam R Tan Yperen H Hagen G van der Hoog H Schouten P Both L Noemen P van Vliet C M den Boer G Noorlander S Noorlander J van Cappellen Adr van Cappellen J Ton J Tan den Berg A Tan der Dassen M Schinkel A Visser G Peterse H Bos en J Maat Ez allen te Capelle op den IJssel n J M NoothOTen Tan Goor D Euyter H J Nederborst H Knuttel D A raa Ijsendijk C M de Jong Mr M M Schim Tan der Loefl C J Verschoor J IJpelaar Jz S Tan Praag J Ouderkerk I LJssel de Schepper K A C Brinkman C J C Hoogendgk M M Eijssell H Jager C Usselstgn A Tan Veen P J Bellaart W Begeer C 3 van der Post F Herman Fz G Prince I van Dantzig A van Dantzig T Crebas J ff Krom ö C de Vooys J van Dantzig Az F Stroeve J C Sibbes J Markus A K van der Garden J W Molgn H Groenendaal J A P Moutjjn A van Reedt Dortland L de Jong A Thim M van Aalst F W J van der Burcht van Lichtenbergh Dr D W IJssel de Schepper Dr H IJssel de Schepper J W Schouten H 1 de Voogt W de Ven W de Ven Jr R Leopold H W F Bonte J Ypeiaar Pz M Spruyt J W P van Ede van der Pais J L Vos J J A Montijn B P van Cittert J Slop L D Keus J Th L Withof Keus A L Tan Uven en N Cos allen te Gouda Dk H gorter te Bnssnm gesteld door I J Mulder E van Dantzig N A van der Bee A J IJsselstiJn P A Quint F van den Berg P de Vos M van Dantzig alien to Gouda W Eykelenboom te Krimpen a d IJssel M Mallon A Dittenbogaard J Reinbergen L Sanders Dr R A M Stavenisse de Brauw J Griffioen C B C Hftekanrath B van der Weit B FiiezenbMK 1 na Dustiig J Gravestsyii U Donk A ZegKs M van Aalst en T de Jong tft had C A vaa Dgjn J Tecdo P J HUtinck en K van Beeawijk te NieuwerUA k d ütKi i TM D i4zi te Gouda K KiSlns Hz A dta Baer As D Mnldar K Buurman A Buurman G Kuegt A de Joode F Koster en H C Boonstra te Waddinxreen M C Jongeneel J Hornemau J H Schouten en N Albl as te Gouda H den Haan en P Mak te Ouderkerk a d IJssel H Swaen J H van den Bosch J H Stijns A de Jong Az es M J Hageman te Gouda Mr Th HEEU8KEBK te Amsterdam gesteld door I G Hageweg te Nienwerkerk a d IJssel A Hoogendgk te Boskoop A Hoogendyk Cz te Ouderkerk a d IJssel D Tom te Gouderak W J Eger te Lekkerkerk A den Boer te Krimpen a d Lek N Littooij te Krimpen a d Lek Ci Bupke te Waddinxveen J van der Ham te Niegwerkerk a d IJssel A de Jong Az te Krimpen a d Lek B U Jongenburger A Vingerling Mr A Slob A Scharloo P J Koiyu A Brunt J van Galen W F van der Bijl L Uitenbroek J T de Nooij A A C van Aseh L C de Lang P A Lafeber W J Dercksen G Krook J van dor Laan J M Nieuwenhuizen H Heistek J J Cramer W K Schneijder W van Vliet P U Homes G Jen K Jonkheid P 0 Mnülwjjk G F Tgbont J ¥ GSbel H Leeuwenhoek J van der Velden H Hortensius A van der Entj B Hageman B BietTeld G Bietreld N Tan Vliet H Schoeoaker P Schoemaker M Palsgraat K Tui Bbijn G W Ouderkerk R J Vuijk J VuiJk A de Bruin P H Balen J Laleber J Brokaar G Wientjes P Blazer T Sap en L V DBÜmaer Tan Twist alien te Gouda F MOL te s GraTenhage gesteld door I L Beparon J Bojawal P M Tan Waas G J Wagenaar O A Tan der Want J Makkesitorm J J H SuTsrljn J Wieier C Verschut C Tan Ardenne H J Tan Weelde H Wjjnhot C de Geus J M de Weger P Bgnhout M van Leeuwen J Hoogendoom j Lateber C J van der Want G Tan Hoorn A C tui der Want C Wiezer L Melkert A de Jong J T n der Wal J BietTeld D L Soer E Sanders A Engelbregt F Bakker K F Hammer G Sehnitemsker W A Tan Dongen Bolding G J Gladbaeh L Tan Dantzig B I ens Jr A Snoek F Hooggeboren N fiins Q ZeTerboom 3 Tan Weelden A de Hoog C de Jong G de Jong J F Waltz P K Tan dea Burg F den Hertog Q IL BoofMidt Bz K Smit Jr P Tan der Hoog J Boogaerdt B Boogaerdt W Vorhoett Jz D Dekker Az J Verhoett W H Groeneweg J Staat C Bonter B C Vermeer J Kattestaart G S Tan der Veer K Ooms G Goudriaan J Tan Vliet L C Groeneveld W Tan Halewiju E J Tan Wijnen C Tan Halewijn N J van Dam S van Halewgn K 6 Smit P J Tan der Velden P C Albers H de Stroete C Tan Halewgn C de Bode A Tas den Berg H Vergunst J C de Bruin J Groeneveld J Groeneveld Jz B Groeneveld T van der Heul D van der Heul M de Jong D Hage J P Albers W F T Kerssen C van der Hoog A Dekker P B van Wijnen A J Dogterom L de Bode A H D Wepster A Verk jllf W Tan der Velden en C Tan Brandwijk allen te Krimpen aan de Lek III Z de Jong J Maasdam H M Hofkamp en A M den Oudsten te Krimpen a d IJssel K Dekker te Nieuwerkerk a d IJssel J Neef te Lekkerkerk C H N doNoojjer W Hoogendoom en O de Wilde te Moordrecht L Tan Bommel en J van der Willik Az te Boskoop T van Schelven J van den Hengel T de Jong en A O Schouten te Krimpen a d IJsiel C van der Hoog enP Boogaerdt te Krimpen a d Lek C Schouten A M van Es M van Nes en G W Krijgsman te Cappelle a d IJssel W F de Vries J Hoetlake J van Vliet K Verduin G J Doctors van Leeuwen M Neef L Noordegraaf J Goedhart L Veraluij C Vnijk S de Deugd J G Kerger C F Breedveld J Buijs Wz W Eykelenboom H van derSchelling G Heijkoop A Butter Az M M van Houselt A Slottje A Boers Cz J Kramer W van der Graat en H vanWijnen te Krimpen a d IJssel J H Dl WAAL MALEFUT te Achttienhoven gesteld door J Stolwgk J G Potharst B Tan Boezelaar A J Kouwenberg J A Fennet C Stolwjjk Tb Steenwinkel F H Wildenburg C K Galama C P W Dessing M C F Kabel B J Tan Baay P Hoogenboom J H Schouten C A de Knoop 0 Jaspers H de Zeeuw P de Vos B Janmaat C Smits M IS J Goorissen Th A Tan Berkel W P Snelleman M Hondjjk J F Brnijstens L Liesker T Verberne S C van Hooff H Boumans J L Jaspers D de Jong P P Boumana J van Benzekom H P Boegheim 6 H Forsthövel A van Duin G N van Hooff G J van der Pjjl H J A van Rooyen A J van Velzen G G van der Pjil P H Jansen J Scheer H J Schrave A G vanSchalen H van Leusden N P A Menrs en J A Tan Leeuwen allen te Gouda Provinciale Staten G H FUHRI SNETHLAGE te Woerden J M NOOTHOVEN VAN OOOK te Gouda en P VAN DER HOOG te Krimpen a d Lek gesteld door I N Fockens F Hemmes H L HenBtedt R J de Buiter H W Verateeven P Versloot J Kloostorhois J C Oldenboom D Teijinck J Schalij P A Tope B L Hora Adema A F P van Son H G van Duijl 8 P Njjdam J Tan KlaTeren L G Tan der Beijden M P Dlemel J Norol A Westbroek G SchrSver J A Verdoold W N Tan Nooten P A Greup A Tan Schorpenzeel H J É Tan der Kop L F Redeker A J Dekker B J A Polvliet M E Schenk C L Vinok W H C A Sjn J Boon A J Orerdijkiok S LM Mogendorft H Croese D M Pronk 8 E Tan Nooten N Kooiman H HartogTan Ark S Tan Nooten D DoUée N BoiTin J H van der Burg en O GreupD Hzs allen te Schoonhoven en H ran derVegt H de Groot A Smit J D Sanders E Sanders A Groenendal C R Verloog A C Cosjn M Donk D J van Nahnia W C Wernink H Ouderkerk F vauRp J L ras Ejjk en J Wernink allen te Qouda n D HuUter H J Nederborst H Knuttel Dr A van Usendjjk C M de Joig Mr M M Schim van der Loeft C J Verschoor J Upelaar Jz 8 van Praag J Ouderkerk L IJssel de Schepper H A C Brinkman C J C Hoogendjjk M M Éijssell H Jager 0 IjBselstün A Tan Veen F J Bellaart W Begeer C G Tan derPost F Herman Fi G Prince L TanDantzig A Tan Dantzig T Crebas J H Krom 6 C de Vooys J Tan Dantzig Az F StrooTe J C Sibbes J Markus A K Tan der Garden J W Uolijn H Groenendaal J A P Montjju A Tan Reedt Dortland L de Jong A Thim F W J Tander Burcht Tan Lichtenbergh Dr D W IJsiel de Schepper Dr H Ussel de Schepper J W Schouten H J de Voogt W deVen W de Ven Jr E Leopold H W F Bonte J Upelaar Pi M Spmijt A D TanVrenmingen J W F Tan Ede Tan der Pais J L fos J J A Monlijn B F TanCittert J Slop L D Keus J Th L Withol Keus A Tan ÜTen N Cos en E Oostenrijk allen te Gouda m F C Muller F C den Hartog A K Blukao J Eooiiun A Uuarliag C Vlnüy C J M Kroon F J Walraad D Hollander A Tan Dnuren J van der Burg W Beukers A Bakker D Reneman P Blanken J C Muller H Tan Zanen Muller E Muurling F L Deterding W Tan der Lek J de Pater H G Oldeman W de WUd J H Muller G Jungeling And Bakker Aart Bakker A M Bakker H Dekker Hz A Ooms F Kramer J Brouwer de Konmg Th M F Hooft A Hollander C W Duym W Eogdeman M Kortleven B E Boer W Verweij C J Lekkerkerker S de Jongh J J Oosterling L Both W Beichard N de Graat en T Brouwer deKoning allen te Haastrecht IV J Boogaerdt K Smit Jz M Boogaerdt Bz J Vtrhoeff B Boogaerdt D Dekker Az W Verhoett Jz C Boater W H Groeneweg J Staat J Kattestaart B C Vermeer G S van der Veer K Ooms S Goudriaan J van Vliet L C Groeneveld Jz W van Halewijn P J van Wijnen C van Halewjn N J van Dam S vanHalewijn K G Smit P J van dor Velden F C Albers H de Stroete C van Halewgn Pi C de Bode A van den Berg F I Mijnliett H Vergunst J C do Bruin J Groeneveld J Groeneveld Jz J van derHenl D van der Heul Az M de Jong D Hage J P Albers W F T Kerssen C van der Hoog A Dekker P H van Wijnen A J Dogterom L de Bode A Verkaik W van der Velden en C van Brandwgk allen te Krimpen a d Lek V K Schouten Hoogendjjk en Jac BrnntWz te Woerden A Kngft Hz te Rietveld W J Slagter en P KIniJver Ax te Woerden J Bruut Jz te Rietveld D Kraagenbrink A Kok A Mijs J W van Eek R J vanEek S de Leeuw D Mejjer D Groeneveld J Megers J Groeneveld J P van Miert J O Knijff W H van Diggelen H W Baelde B P Scholte C J van Egk N Blok Dz R van Wyk K Oostergete J H D Huijter D Beens J J Sipkens H Trompetter J Engelsman J F Mirandolle M V alrakenstein G de Goederen A deGoederen H C Caras A A van Spronsen J H van Grafhorst F van Deth N A Swanenbnrg G Bonthoorn C de Jong P Baretta W G Hage Jr M W Schalij L van Oijk L Bronkhorst R vanderPgl J Hulshof J van Zuijlen H Brunt Jz B van Wijk W Dillo en W T den Daas allen te Woerden A J van Wijngaardente Barwoutswaarder P C Verkerk O C Verkaik J van Vulpen J Houwer T Tooren C Maas allen te Woerden C HOOGENDUK Az te Ouderkerk aan den IJssel A VAK DEB STRAATEN teBergambacht en A VISGEEMNG gesteld door I W J Eger te Lekkerkerk D Tom te Gouderak A Hoogendijk Cz te Ouderkerk aan den IJssel A den Boer te Krimpen aan de Lek N Littooy te Krimpen aan de Lek A de Jong Az te Krimpen aan de Lek C Ropke te Waddinxveen R U Jongenburger Mr A Slob A Scharloo F J Kolijn A Bruut J van Galen W F van dor Bijl L Uitenbroek J F de Nooy A A C van Asob L C de Lang F A Lateber W J Dercksen G Krook J v d Laan J M Nieuwenhnizen H Hei8tek J J Craraer W K Schneijder W van Vliet V M Hornes K Jonkheid P D Muyiwgk F G Tybout J F Göbel A Leeuwenhoek J van der Velden H Hortensins A van der Kuy B Hageman G Rietveld B Rietveld N van Vliet H Schoemaker P Schoemaker M Palsgraat K van Rhyn G W van Onwerkerk C J Revet E J Vugk J Vuyk A de Brain P H Balen J Lafeber J Brokaar G Wientjes P Blazer L van der Woll P J van der Wolf en L F Duymaer van Twist allen te Gouda n B J van Baay J Stolwijk C K Galama J G Polbarst F H Wildenburg C P W Dessing C H Engels M C F Kabel F J Hoogenboom J H Schouten C A de Knoop C Jaspers H de Zeenw F de Vos B Janmaat M M 1 Goorissen Th A V Berkel W P Snelleman M Hondijk J F Bmijstens L Liesker Th Verbenne S C van Hooff J L Jaspers H Boumans J L Jaspers D de Jong F F Boumans J F van Bensekom H J Boegheim G H Forsthövel A van Duin O N van Hoofl G J Tan dor Pyi H J A TanRoeyen A J Tan Velzen G G Tan derPyi F H Jansen Joh J Scheer A J Schrave A G van Schalen H van Leusden N P A Menrs J A van Leeuwen allente Gouda 366 Staats loterij 5 KlaMO Trokkiog ran Dinsdag 4 Juni No 44 1043 en 4518 lader 1 O No 14181 400 No IIO lllSl 1 088 100 No ItOI 1011 1709 4149 4 03 4 3 l 4 lt5 78 1004 8 0 U003 13378 138 4 14017 I 7M KSI4 17747 17987 IflO Piüim 70 101 3081 5 l 7 51 lOIOt 118 1 15850 Ulll 13 1337 063 7317 7 IMll 5 18800 58 4 8 8038 108 4 81 15813 13483 il 3318 3 10 10 73 1598 lliOl 75 9451 78 4 11030 g 187 7 338 3570 109 76 tb 19114 10449 18IS8 11 3790 30 8119 11108 48 lt590 IFtlT 04 O 71 87 O 7 1 I7 IIIOO 418 90 114 1 13134 3 ïi 611 18 7 49 1117 71 5 3 15 3914 8818 8319 1187 19394 1684 84 718 85 8417 11101 1945 1 58 19 i 58 l 407 54 91 19017 1 19447 814 4094 91 8744 91 91 18 11 19S13 944 41118819 111619 13763 4 4 99 I S 90ie liai7 13884 78 4 1179 4355 99 77 47 19 70 17083 19747 1918 81 314 9181 1174i 14086 IIUO 19838 1978 al 91 998 59 14118 17931 lOllS 18 l 4418 0 94 8 1188 I4S11 81 94 UI7 81 53 43 4 41 91 10164 1898 60 7 59 45 11913 14579 1740S 74 IU3I 51 6 7045 48 1 040 14714 97 i08l 3108 5891 II 9596 1118 57 17533 20499 li 6501 7384 508 1317 4 17607 4 91 47 7 Ot II li43 1 880 l 106911 1476 9 89 791 11 8 14970 17708 80095 88 HH 8t 9844 ISiOl U1I8 33 b 1591 73 7481 999I 1 9 61 10718 ISIO 6 13 85 10049 90 6114 179 i 0890 97 4 40 7 i 1 O 91 U859 1 154 7 67 86 7838 10189 18709 UiOl t 10g7 2980 Ba l 4rtikelen VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teiepko tl Nlutkll 8 KtMii s iiM Viiislenliiiii Vikr 8 ilf 98 0Vé IV 4 801 98 95Vi JUNL VtDlautiii Jw i W 8 Iit 1 1 ilii 9 lU lltO iltlu X llcme a UiiLUou 1 1891 994 tfiLLia 1 i iilir r atr 8 9 1 5 loailsn Obt o apier 19 S I duo 111 I Ivor 1888 6t oanioAL O I runt ooupd 3 illlo tlnktil 9 98V 14 lOOf 881 86 8 75 4 0 50 lOl l 194 98 iö7 11 100 70 lil 115 lil 65 59 lil IMV lOÓf Ill j 140 101 104 r 104 iTv 104 86V 4 9 101 104 lOlV 101 1 118 101 40V limuils Ubl Biiinenl 18 4 4 diio anoOD 1980 4 illo bil Riilha 188 4 dilo bg Hop l88a 0 4 ditu 10 iluud leau 1988 dik dito dito 1894 5 l pi I PariHil aobiild 1881 4 TuKKlij Qo ir Oouv toen 1890 4 Go li ninfï wriii D leo leonin MrteO Oin AraRp ï oblK 189 MlilOO dli it aoli 1890 V ZNïZUSLA Ohl 4 oitlwp 1881 AviTlaoiJI Obligation 1895 9 IIOITIBUAK 8l d laeu 1894 3 XlD N Afr H Ddeli aaml Aranilih Tsb Ug Certiaoatan Dell Maataohappi dito Am Hypolbeokb paodbr 4 Cult Mij der Voratani aaod Qr Hypotheekb pandbr 4Vi Neilerlandai ho baalc aaod Nad Handalmaataoh dito N W II Pao Ifjp b pandbr 3 Rott Hypotheokb pandbr 4 i Ulf Uypotheokb dito 4 OonSNR O Mt Hong bank aand ItuBL Hypotheoiibauk paodb 5 AHlaiKA E4 al hy poth paodb 4 Maxw h O Pr Lian cort 8 yiD Holl U apoiir ir M j aand Hij tot Eipl Bt Spv aand Ned lud Spoorweg m aand Nad Znid Afr Spm aand dito dito dito 1811 duo 4 i luuiBpoor 1887 88A ilobl t Znid Ilal SpwmU A H obl 8 l uLaH Waraobatt Waeaen aand Koal Sr Ruaa 8p MiJd obl 4 Baltiaoha dito aand Faatowa dito aand 5 Ivanff Pombr dito aaod 5 Euak Ch Aa r gp kap obl 4 dito dito oblig 4 HllIKA Cent Pao Sp Mü obl 6 Ohio k North W pr 0 r aao l dito dito Win Katar obl 7 DaoTer ti Rio Or Spm eert T a tllinola Central obl in good 4 LoniaT Sc Naabf UU Oer t aaod U xi o N Spw Mij Ie byp a Hlaa Kanaaa T 4pCt prei aand N York Outaaio l Waal aan Fena dto Ohio oblig Oragon Calif Ie hyp in goad 5 Bt Panl Minn k Hanit obl ün Pao Hoof lyo obig i dilo dito Li ir Col Ie hyp O 5 OaNAOA Oau Houth ühart T aand Tik 0 Rail fc Na lo b d e O Amaterd Omoibua My aaod 1 aotterd Tramwei Maata iiand I Niu Btad Amaterdam aaod I Btad Rottordam aand 8 BlLSiE Btad Antwerpon 1397 1 Blad Bruaaal 1889 1 Ite ia Thaiia Raisllr Ocaelaoh 4 O Tin Staalalaaoig 1180 5 JC Ooal B Cr 1880 8 SiA jLBIad adrid 9 1818 Naii V r R A S aiioole rt Veem rkt te Rottet4 Dinsdag 4 Juni uin Vette Oaaen en Koeien gix Hpveet prijiea