Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1901

t No 8580 Donderdag 6 Juni 1001 40ste Jaargang JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloon Ne M ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd Tclefou S as De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per IX 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VT F CENTEN Wsiten voof u kwaliteit 34 ie kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien redelijk aangevoerd tte Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 tdc kwaliteit 25 3de kwaliteit 22 cent per halt KI Stieren goed aangevoerd Handel in vet vee en ma er vee goed pnjshoudend Vette Kalveren en Stier n minder in pnja Otitvanuen de IMiiuveaulé 8 IN ZOMERMMTELS JapoustofTen n SAMSO M VERSCHKIDENHEID In 1899 werd door Amsterdam de betrekking van adjunct controleur der gemeentebelastingen ingesteld met de bedoeling om behoorlek opgeleide personen te krjjgen voor de betrekking van controleur Destijds hadden B en W eenige personen Of het oog die daarvoor bijzonder geschikt geacht werden maar langzamerhand heelt het steeds meer moeite gekost een goede keuze te doen al liet ook het getal solliciti nten niet te wenschen over ïwee oorzaken werkten samen dat gewenschte personen zich niet aanmeldden het geringe aanvangsalaris en voornamelijk bet gemis van vooruitzicht om tot controleur te worden bevorderd Dit laatste gat zelts aan eenige adjnnctoontrolenrs aanleiding om toen zü op do hoogte van bun werk waren een andere betrekking te zoeken waardoor de moeite hunner opleiding geheel verloren ging Het eerste bezwaar is weg te nomen door adjuncten aan te stellen op een hoogere jaarwedde dan het minimnm zooals dan ook reeds eenige malen heelt plaats geliad maar hiertoe mag niet dan b j uitzondering worden overgegaan B en W achten hot daarom wenscheiyk het aanvangssalaris op I 1800 te brengen Het tweede bezwaar is op te lossen door het getal controleurs in minimnm vast te stellen en aan B en W de bevoegdheid te geven een adjunct controleur die eenige jaren do aan die botri kking veibonden maximum bezoldiging heeft genoten te bevorderen tot controleur B en W stollen daarom voor te bepalen dat aan de ufdooling Vinaiiriiin zuUun worden geplautst negen iLuibtcnaren waarvan tenminste vijf met den titel van controleur der gemeente belastingen op een jaarwedde van f iaoO tot f 3800 en tenhoogste vier met den titel van adjunct controleur op een jaarwedde van f 1600 tot 1 2000 Burgerlijke Stai d GEBOREN 1 Juni Henricus Wilhelmus Franciscus ouders W A van Soest en A P van de Pavoordt 3 Johanna ouders J Radix en M Vossaert OVERLEDEN 31 Mei J W F van Vugt wed J J Verdries 61 j 1 Jnni J E Jaspers lij 3 A S van der Staal 17 j P Klnmpenaar huisvr van J Verhoef 49 j J E J Krebs 8 w AOVERTK NTIEN VERGUNNING Allen belanghebbenden b de VBRetllVIllliWCIWeT die ik nog niet persoonlijk heb bezocht of misschien niet meer de gelegenheid zal hebben te kunnen bezoeken roep ik by deze op ter bSwoning der op morgen Woenêéogarmnd te houden Vergadmrtng WESTHAVEN 182 Het il my een genoegen te knnnen mededeelen dat ik ook nog heden er in geslaagd ben een sprekor te bemachtigen voor dien avond en wel een collega zyndo de Heer C J BAIITMAN Voorzitter van het Hoofdbestuur der Vereeniging VERGUNNING alsmede der Afdeeling Amstïrbah ONDERWERP Se Drankwet en de aanstaande Verkiezingen Namens bet Comité GERARD PINKSEN M k lykrt p muld l de ABOrrtimr tui G M Mt e op MM m hteiinMk wrtnMM t II WW Openbare Vergadering op DONDERDAG 6 JUNI des amds 8 uw in liet lokaal vaa den Heer Maaskant Turfmarkt Snrekpr de WelKd Heer KLVELBER Secretaris van den Vrge Dem Bond Oiideiweii Dea s Verkiezing VEIJ DEBAT ENTREE S en CENT HET BESTUUR Üoloiiiale Wei viiig uandKcid f oo by het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrenggeld TWIÜTIG GULDEW Men melde zich aan FrffKUUger en HlilUlepUehUgen met onbepaald verlof by den Commandant van het Koloniaal Werdepfit te Harderurijk of by eender plaathciyke of Gamizoens Commandantes MUlUepUehtlgen onder de mapenen by hun onmiddeliyken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Jioloniaal WérldepOt en MBT GOEDFISDBN der aaegenomencn gezonden aan hunne FAMILIËN f tOiOH aan hunne CREDITEUREN t gS4M Totaal f f f O Mei ler UI lom 1 Ooud Behroomie l Tl l f T lTTI r Vg ind LarULnC i i i yolw s nen gebrek wc eetfutt lecht M rrrrrrrrrr l i iekti nfltrMmbed koortl en hare Revolijcii QUINA LAKLU ne rr reiMJu ii het bijioiider tegen Bloedgebrek Kctkiucbt kwalen van KritUchen leeft ó ent Vcrkri t ljaar in Hacons a ƒ LPO en 1 P SlrAl tf 5l T0tilxaam veriterkend aangcna8mvan mu k voor ageIi lcKhgeb uik kinderen zwakken en klierachtige gestellen teer wn te be vtiHiirAt genéetkrachtiffe drank n atoornlasen der pljiverterlngiorganen en dtarrhée ook YCK r luigclmuen en kleine kinderen l rijs per Uuit S Ktp 1 70 ft i Kyr 0 90 4 Kgr 0 60 Chemisch M Allrc tt L ck Snectaal voor Kindervoeding in buwn A Kcp ƒ 0 00 UINA LAROCHEJ RRUGmEUXj I ü F Meiksuiker fj T X T è A As thma CigarëÏÏen S ffnerh lvc CiijftreHC Is voldoende ter beetrij hevfgM a nvaUen van Asthma etc In aoowjês a O ÖO ii u tïU TamarSnHp Rr tl r tl fruit PURGATIEP tn et Vcratopplng Aam voor kintlcren hewiii n il Tamarinde Bonbons vin KU V PKI IT N S HOI M 1 ilaivniUe diensten daar devorm voor het kind begeerlHleenilr mmk aangenaam ii l ri iperdo e 0 90en O BO r joo jf üMö t PRAEPARATEN VAN Vhet kmd bMeerl lllc n ilr ni ik aangenaai Salmiak Pastilles x iki cmrcn erkend als het BESTK huismiddel Ê T J Verkoudheid en Keelpyn het is een IQmbploiiend en vervacbtead middel bij uitnemendheid mtiluitcnd in j □ fleschjcs verUrijghwr Prijs 0 20 per flcsch e m FrMparateH wm KRAEPELIEN tt HOL te Zeltt foorÊien van KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST yy J Het groote aantal zenuwkwalen hnoHiiIJnaf totdeTöomfmndBkeBtwkenenvanftpopleileflierienbflrowtejtofl tïtfUfflnt uoK Lcftln tlln iitiilil li n do t il mMltiAe watmaohsp aMgewend BArsl H n dan nlenwan tllil komt 4e rnr to ilat itj door bet f kruik mkknn v o den MnvoadlRiitt u weg nanslljk langu de Imid wa phyulolniiliHilx uhvHlolnulmihti oiitdnkklnft gettaitn haeft die na taonderde proetoemingen thaniover de Keiieele wnnlü will lij m watenioltanpeltjks kringen dn booKBte belauEttelllDK wekt tovena eene rtl ii ilHnrtMB graeMlilt t nlTvii dw r tl hnld on m Mild lijk R n bat Meniiw t Hl l iirrtPH drrltl Met dete fsneoHwiJrA wnriien werkelijk ohlttereadn rMoltaten varkre a 1 mj muakte v I opgang dat vas eii dcor dnn nitvladeir gMolirevau weirkjt OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE han voorlomlai an ei aitiio h tii en hort tijd rf Mt de Vla Ant vf r iclj n n 1 Dit bowkje b v t nkt Heeft tor het Rrorta pnV lifk vh rNt itii iair vrrkl ilnit n nmtrfiii ht l wca u ilnr tiiBiiwero thernple en de daarmede anir I Milii t i villi v il ipgniultw ililiig Bimirooh vindt iimnilaanii wetenitoliappelijke varh ii l Uii ctin nit f m lia4 ht lilitdf h dln aan di t m ewljsp KewUd zijii loomsde afaatirin van iHi vttti texni X tinftuu vau buoKgeillaatHtO genceoknudig ti ondai welke P Kenièra mad dr profaiior noiylit iiiB PanJ rua RowmmBet 10 StpmafBiu aiud ir pra il o r nd QeneMfiflir bbp hst kraak tinniaia tltle t 1 Ch i nlON SanltaUrath Of Go in la Slntxn Qroismann nod dr arrond arti ta ohU Bcn O P r jfj tl r u Bt dl fcoiBur va hit hoap trfal tu 9jb OohnairHlh Dr ohoNfli kaataal QalentelB ftaM i i Oirine wnd t gnacaikatr dlrtataur dor ulvjna l Ti 3 iwulia nH inrlolitlnB vour itnuwllidBri tt Parlji o at HoKort 334 Cnnial vdd ohaoliaoh mad dr la Ccffu Dr Buabaoh arri d artt dl Z rknli Ofisr4niBfi it JuDkl fflBd dr la Waanin bt 0 8on tavel t La FarrÜre Eure Hdvaa dan CantBiatniral dhrgitAB I du Santé 1 Fri kr k B V le aiid reii Ann nll Mi wiff BcfinwitraUl tui rrnr minder MMirvilAMn f i u nKansHmd it tiilwiiflitUhel l lljtlvn wuarvau dflk9nt kt iipii tlju anron t N haofdpljn ni rfllne ichBlB hoof d l 1 la tiBndr i g mataarlkktHiaarhiM BBlaagdhc J l p icnil uid Imhamalljkt enratt ORhnhapeOike tsaBUnd vcrder alle leken dia door baroarta fetrotreii WPrdan eo nog lijden aan de K volgen Saartan tftoalR vorlBaimingBn aevtTMetan lot ipriltn n a t tonguBl maeielllk allluGn itiJfkBld dar grwrientan n tt wnert plantselili iwakta v riwahlii i van tahHitgrn ens n al di reo ia onder fteneeaknudige lurinde ril lantselilie iwakta v riwaklii i van gahüitarn ens n alj di reoihi onder geneeaKauaige btihftfidnling K we tt iiJn naar door da hektada middalan ala onthoiiiUiigBanen k ndwÉterknnr rrilveii i l trtni erefi ntnomlool f teebadeu gnen nealng of tanlglug hunner kwul gaTonden k bbeii en ten BJolta alJ die vree gevvvlon v r b ro rt an aaartoa redaa Iiebbaa vegen verBrblJnaelen ala nek aankoudiad igitig vpalah v r oa lni la hal h n bo rdld a ant dnlieU tfd Ikkartnaen en oonkar wardaa vgor dB eaua drakkeada alle endar kat waoHioari Bttliln la U aaraa bal von ar an krl b ilnB t an kat ilapea vaa kaadta an voataa I desa drla efcUforfén van mnrltjitcr ata oek aan leafl aiBhilBi HHae t taa ktaekiaokt an kranklataeahald ook aa geamda istfi aax Joniit ftraaate d t vaal et bat heofd warkfa en ict eatelljlie reactie wtlKrn vMibameB WQrdt dringend aan gardidflii tlcb het boven vermelde weikje aan te aettaffn hetwelk op Brrtff fceilakioa an muen var onden wordt 4oor Am t raitm door H ILBRAM Co Helligêweg 41 Hottsrdaan r B tmb IIAIITKV KOLPB Apethtk r KorU HooflitMt L On de fomnte hTglan lachmedlolnale tenteonateUlnc U de Ikr WelwaHaHa aahe t dM Mr de llodiiicka JniU nact 4m Uwfp m xUflu ki bro n4 Der ffr iive Erfolg e imitn pfUtWi H SloWMi mrungtn M AntUM n ra Ml tuit il l f iMMwe ltt êrhnrfm H SToIMn mrm tm Mvet tn$tr m tolehm Üêmtiaadhmiê M Warmn g Patent H StoUen GebroedersSTEENSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CAtTllS I 4HIIAS welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prjken fn doorWoeien ttit de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE mSECTEÜ CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelyk is V Liter f 0 5 1 Lit er 1 11 80 Vi Liter f 1 50 p U I B ODD töiifSüs Puia jB ouju m SCHIEDAMMER GENEVEB Merki Verkrügbaar bijft M PEETERS Jz Il B Ll bevijl Mbtbeiil i cacbet en lurk stMdi voor i ea van den naam der Firma P HOPPE Echt Zeeiiwsch tarwebrood 19 eent de K S A SLEiGT NIEUWE HAVEN 27 VAN Blommestein s Ink nudliil de BESTE ONSCHADELIJK Tbtany i We dirbtli a in do güUoelti wereld bekend en geroemd ünoverttoffen middel tegen lie Borst liunt Leter Haagzlekten e Inwendig Jazoowel als ook uitivendig in bijna l die Kiektegevallen met goed gerolg I I liiwi te wenden l r 8 per flacon Im i 1 p r paat t 115 TUiny i Weadiritlf bezit een alsnog on ge ken de geneeskracht on heilzame werking Maakt meeatat elke pijnlijkft en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 faar t ud vuor onxeBCesUfk rehouden beenKCKnel n onlauKs een bijna SS laar kankeriyden genezen Urengt gentzing en Terzaohting der pijnen by wonde ontatekittgenens van allerlei aard Prijg per pot f 1 50 per post f 1 00 Centraal Depot voor Nederland A potbeker lIENItl StSDERS RokinS AmsteAlam Waar geen4enit il bcBtelle men direct san die Sehutienapotlieka d i 1 THIKBRY m Prepadi bel RokitKili OeaUtieieb O elieve pmapecta te eatbielea bi bat Ciatrasl Deiiet Saaier Rokin S Anuterdam Wie Keker z wii do Echte Elkel CaCaO to ontrangon tOHOMii gestekt on sa t 1o proifoomingett in den faandal gekoman onder de naam de iiitriBdois Dr MiohBelis vervaardigd w 4 best matiliiiie in het wetridboramd étabklianiaent vaa CMti StoU rwtol ts Keulen ttwka Cikel Caeao ht vierkant bosaes De Eikdt Jacao la met melk pJiookt eone aangename gezonde drank voor da gelUkaCh gebrnik een 2 UrnhflU vm H p Bder vodr een hip ChocalaM t3 reneeakractiöge drenk bg govM van diarrhee alecèta mot water te rtaoiken TerkrHgbaar bij 4e votttoartato B 1 ApotMksn 001 V Ka V TJ fWefcusje f 1 80 e 0 9Ö TOSB Q oer alvwt genwoo g r vaer Hoderiuid Julhis iattanUodt AmiJterdam Kalveettaat i03 Gonda Druk van A BRINKMaS Z të Kiv isGi vi i Ue BURGEMEülSrËR vao Gouda brengt ter openbare kennis dat de op den 49 Juni 1901 bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voorde benoeming van een hd van de Tweede Kamer der Staten Generaal in het kiesdistrict Gouda op de Secretarie der gemeente voor oen ieder ter inzage zijn ncdergelegd dat afschriften daarvan zijn aangeplakt aan den Korten Groenendaal btj de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Gouda den sen Juni 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KEWIStïEVI Nli De BURGEMEESTER van Gouda brenüt ter openbare kennis dat de op den 4en Juni 1901 bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de benoeming van Drie Leden der Suten van de Provincie ZuidHolland op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zi o nedergelegd dat atschriften daarvan zijn aangeplakt aan den Korten Groencndaal by de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Gouda den sen Juni 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulleDliindsch Overzlcbt Kitchener seinde jergisteren nit Pretoria het rapport over dat kolonel Dixon gegeven heelt van het gevecht te Vlakfontein Er varen aan Engelschen kant 1460 man en Zfven kanonnen in het gevecht De troepen keerden in hnn kamp te Vlakfonteln terng toen de Boeren onder dekking van een veldbrand de achterhoede van de Engelschen bestormden wolke bestond uit twee kanonnen van de 28ste b tterjj 230 man van de Imperial Yeomanry en 100 man van het Der byshireregiment De Boeren maakten zich tydeiyk meester van de twee kanonnen maar toen de rest van de troepen in actie kwam werden de stukken heroverd De Boeren werden verdreven en hun stelling bezet De Ëngelsche verliezen zgn 6 officieren en 51 man gesneuveld en 6 olflcieren en 115 man gewond een officier en 7 man vermist Er zijn 41 doode Boeren op het veld gevonden bnn Verdere verliezen zgn niet bekend Er worden versterkingen gezonden Kitchener seint nit Pretoria dd 4 dezer Jamestown heeft zich aan Kreutzinger s commando in den ochtend van den 2den overgegeven na vier uren vechtens De stadswachts en de plaatselijke vrijwilligers werden overmand voor onze vervol FEViLLETOX Eindelijk Saamgebracht 44 a == === Het schijnt echter toch wel dat ik mij vergist heb er is althans sedert niets uitgelekt Ach niet wie is Richard Seemann niet reeds doodgeverwd I Het is nu eenmaal een verbazend goede partij Nu aan juffrouw van Uechtritz ligt het niet wanneer er ditmaal niets van komt Daar nu houdt ge mtj weer voor onuitstaanbaar dat zie ik neen niet aan uw oogen uw mond zie ik het aan Maar ik kan juffrouw Uechtritz niet niutaan ik geloof dat ze van oquettcrie aan elkaar hangt En juist als se too onschuldig en burgerlijk doet erger ik mij over haar want het is toch alles maar om het Seemann sche geld te doen Wat probeert ze niet alks f Ze heeft quadrille gereden in het Tattersal waarbij het Tcrbatend adellijk toegaat ze komt aan het hof wat heeft ze bij ons te zoeken hier hoorde men de Walcb sche ouders door zooals trouwens GkU over het geheel kwalijk iets anders dan haar mama in allerliefst duodecimo was Niet dat ik haar mijnheer Seemann niet ou gunnen Ach roet een ziichl wat ben ik dom ik moest haar het beste succes toewenschen Wanneer zij hem had dan ware ik er althans voor bewaard dat de muun Seemaon niet toch nog iii n lot uli gende colones hulp konden brengen De verliezen aan onzen kant waren drie dooden en twee gewonden Die van de Boeren moeten grooter zgn De winkels zyn geplunderd Het garnizoen is weer vrijgelaten Ik heb generaal i rench de leiding opgedragen over de krügsverrichtingen in de Kaapkolonie De Boeren die Dixon s kolonne te Vlakfonteln aanvielen waren 1200 man sterk en stonden onder Kemp Volgens een ofScioele samanvatting van den toestand in de Kaapkolonie is Kreutzinger s strijdmacht na versterkt te zijn geworden door verschillende andere commando s den spoorweg ten zuiden van Stormberg overgetrokken De vereenigde strijdmacht wordt op zevenhonderd man geschat Nadat de Boeren bij Molteno zijn verdreven vallen zij nu Jamestown aan Een ander commando staat ten ZW van Venterstad en is onlangs versterkt door honderd man vermoedelijk onder Snijman die de Oranjerivier door de Bredal drift en den spoorweg bjj Achtertung is overgcstokeu Andere kleine commando s zijn in de districten Vischrivier en Maraisburg V De West Qaz meent dat een nieuw tgdperk van depressie is begonnen alle blijmoedige verwachtingen dat do tegenwoordige ellendige toestand spoedig zou éttlTgeil is hopeloos de bodem ingeslagen In de Kaapkolonie is de vgand meester van uitgestrekte districten Onze colonnes met zware wagens kruipen moeitevol de vlngge Boeren achterna beschoten van ieder kopje niet in staat meer om het land te beheerschen dan binnen bet bereik valt van hun geschut De overheid tracht zich te bedotten dat de oorlog ten einde is door het heropenen der Randmijnen en den terugkeer der mijnbevolking naar Johannesbnrg te bevorderen Het is goen geheim dat de groote meerderheid van ons leger in Zuid Afrika is versleten zat van den oorlog ziek van heimwee verslapt door de doodelijke eentonigheid van het leven verzwakt door de eindelooze ontberingen die zij hadden te ondergaan en nog verduren met een heldhaftigheid en standvastigheid boven allen lof Ofschoon wiJ het nog niet schijnen te bemerken naderen wiJ snel een crisis de crisis van den oorlog 1 In de Truth spreekt Labouchere de meening nit dat zoo de Boeren nog den Znid Afrikaanschen winter het verzet knnnen volhouden Engeland den oorlog bijna pnieuw zal hebben te beginnen Een lot dat te dragen zal zijn seide Louibc uit droge keel terwijl ze haar gansch koud geworden vingeren in elkaar wrong en drukte zoodat ze zich zelve pijn deed Nu ja ik zal het ook wel uithouden was de met berusting uitgesproken meening van juffrouw Greta Ik weet hoe dat in onze kringen gafit Men neemt ten slotte rede aan zooals men dat noemt dat wil zeggen men geeft toe aan zijn ei en zwak voor een onbeperkt aantal toiletten s jaars voor een der elegantste equipages in Berlyn en alles wat daarbij behoort en wordt ontroQW aan zijn beter ik Het beter ik dit was hier de bedoeling zou zich raet Flunk lias Gustaaf Gencke die het tot iertoe slechts tot volontair in de zaak van zijn papa gebracht bad enAooit met zijn zakgeld rond kon onverbrekelijk verbonden hebben Het was eigenlijk komiek zooals ze dit alles met het air van een grootmoedertje zeide jaraioer dat juffrouw HeïdlofT uit den aard der saak voor de belachelijke Bijdc der geheele scène zoo tamelijk ongevoelig moest blgven iEn dan overlaadt zulk een bruidegom naar den wensch der ouders iemand met geschenken zelts Richard zou dat doen dat weet ik si is hij anders de droogheid in persoon men kan niet anders of men moet een zekere dankbaarheid bespeuren en verwart ten slotte zijn eigen gevoelens met elkaar U hebt dat niet gedaan tante Louise dat weet ik in een plotselinge ontboezeming gij zijt u zelve steeds getrouw gebleven I Omdat ik hier zoo ongestoord in den hoek zit seide Looite tegen haar wil gUmUchend Maw De United Service Gazette geeft de rfflcieele verliezenljst Het leger dat van het begin van den oorlog tot op 1 Mei 1901 in Zuid Afrika dienst deed bestond uit geregelde troepen 202 899 man koloniale troepen 69 788 Yeomanry 27 464 vrijwilligera 16 934 militie 26 396 politie 5180 totaal 347 661 man ongerekend de Kaffers Deze 347 661 man waren op 1 Mei geslonken tot 249 416 De verliezen bedragen das 98 245 man Op dezen komen voor 22001 die gerepatrieerd zön en wier diensttijd is afgeloopen De werkelijke verliezen bedragen dus 76 144 man waarvan 14 670 dooden en 61 106 invalieden V In Het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden werd gisteren een nachtzitting gebonden ter bespreking van de goedkeuring van twee nieuwe voorloopige vierden der begrooting De minister president die zeer werd toegejuicht zet uiteen dat het ministerie niet tegen eenig volk van hrt Rijk is doch poogt tegenover allen rechtvaardig te zjjn Hy bestrgdt de nitingen volgens welke de Italianen te Triest door de politie onderdrukt zouden worden Wat de godsdienstige agitatie aangaat gelooft de Minister niet dat die beweging de I thoUeke kerk in gevaar brengt deze kan 0 haar eigen kracht vertrouwen De Minister verklaart dat hij nooit lal toelaten dat de begrootingen een nadeelig saldo aanwgzen Hg spreekt ten slotte de hoop nit dat het Parlement dat grootscho economische denkbeelden verwe enlgkt niet zal achterblijven waar het geld de nationale overeenkoUist te handhaven De begrootingscommissie voor Buitenlandsche zaken v n de Hongaarsche Delegatie heeft bare goedkeuring gegeven aan het verslag dat baar rapporteur heeft uitgebracht over de begrooting die Ooluchowski heeft ingediend Het verslag geelt den minister allen lof voor zgne uiteenzetting van den in de buitenlandsche politiek der monarchie bestaanden toestand en betuigt ingenomenheid met zgne plannen voor do toekomst Nqgmaals wordt hier verzekerd dat het Drieroadig Verbond in stand gehouden zal worden en zeker ondanks allen twytel die den laatsten tjd hier en daar aan den dag gelegd is onwrikbaar staat De verhouding tot Rusland wordt niet alleen op zichzelf gunstig maar ook als gewichtige en voordeelige aanvulling van het Drievoudig Verbond van beteekenis geacht De goede verstandhouding heeft bet noge wie zegt u dan dat mij ooit letnand met een onbeperkt aanUl toiletten in het jaar en coupé en landauer in verzoeking Rcbracht heeft Ach u hebt uw geschiedenis gehad ik zie het u aan hield Greta vol Gelud I weer een van die woorden die hun angel achterlieten Dat er bij juffrouw Heidloff op dit gebied nog van een pracsens sprake kon zijn dit zou het jonge ding zeker nooit m de gedachten zijn gekomen Ik weet dat het veel gtleler en schooner is zich te kunnen spenen en zoo te leven als u roaar voegde ze er terwijl ze in het zonderlinge sombere vertrek rondkeek naïef aan toe ik zou het niet kunnen Ik merk reeds in een zeldzame mengeling van ernat en overmoed dat het mijn lot zal zijn mijn hart tot zwijgen te brengen en als rijke vrouw sooals mama te ven en te sterven Mevrouw de fCommcrzienrïthin want Richard krijgt den titel natuurlijk hoe saai Precies zooals mama Ach unte Louise en dan zal ik bepaald ook even dik worden waarlijk reeds daarom zou men zich een ongelukkige liefde wenschen om zoo bevallig sUnk te blijven als u 0f ge met uw confidentie toch niet wat lichtzinnig te werk gaat juffrouw Walch ide Louise nu plotseling uy weet wij zijn met de Seemann s van oudstier bevriend de familitin war n het dat il z ggen de vaders Gq staat mij niet nader dan Richard integendeel Wanneer ik miJ nu geroepen voelde o mijn leeftijd kan men dat zooals ge weet hem te waarschuwen hem te zeggen dat fgi noodwendig uw beter ik moet verkwchmaa on hem te trouven dat gij de lyk gemaakt de geschillen tnsschen Boekarest en S08 uit den weg te ruimen en heeft een heilzamen invloed op den dikwijls verwikkelden toestand in Servië Het verslag besluit met de verzekering dat twee in politiek zoo nauw verbonden statont niet op economisch gebiedjn strgd tegenover elkaar zouden kunnen j tMnr Gisteren vertrok graat Waldersee de generalissimus der verbonden Europeesche str dmacht nit Peking om de thuisreis te aanvaarden Daarmede is een episode van de ChineeBCbe quaestie afgesloten En by het huiswaarts keeren moet de Duitsche veldmaarschalk wel een zeer zonderling denkbeeld medonemen van de solidariteit der Europeesche troepen die uitgezonden zyn naar China om een gemeenschappeiyken vgand te bestrgden Voortdurend hebben wryvingen en onaangenaamheden plaats gevonden horhaaldeltjk hebben de Europeesche troepen mot de wapens tegenover elkander gestaan en slechts de onophoudeiyke zorg van den opperbevelhebber heeft ernstige botsingen kannen voorkomen En nog was hg niet uit Peking vertrokken of wederom hadden de troepen der verbonden mogendheden een vechtparty mat elkander te Tientsin op den wog naar fakoe Uit de telegrammen blijkt dat het ditmaal aankwam tusachen Engelschen en Kransche troepen Ëngelsche Welsh fuseliers die op pest stonden weigerden Fransche soldaten toe te laten tot een huis Er ontstond een gevecht waarin van bajonetten en steenen gebrnik werd gemaakt De Engelschen schoten in de lucht om hulp te roepen Duitsche troepen kwamen aan en waarschyniyk onder den indruk van s keizers jongste redevoering over de wapenbroederschap sloten zij zich aan by de Fraischen en bestormde zy de Welsh fuseliers Weldra waren een paar honderd man ter plaatse De Engelschen zich in hot nauw gebracht ziende gaven vuur Een Kranschman werd gedood drie Franschen en vijf Dnitsehcrs aan de eene zyde vier Engelschen en een Japanner aan de andere igdo werden gewond Eindeiyk rukte een peloton Duitsche troepen op onder bevel van een officier en maakte aan de vechtparty een einde Zoo wordt in China door de Europeeschetroepen het beginsel van solidariteit gehuldigd I V zaak slechts in het licht der doelmatigheid en als een alecht redmiddel beschouwt en dat hy om zich daartoe te leenen toch misschien nu toch mUschien te oed is Och onzin dat doet u toch niet lachte juffrouw Greta die slechts even an de wijs was geraakt Overigens al zeid tu het hem wie weet of hij er veel om zou geven Hij houdt mij voor z6ó kinderachtig dat het hem vrijwel hetzelfde is wat ik denk Ko dan met een gewichtige mine en weer met dat byna komieke air van levenswiJHheid weet u wat ik vrees ik beval hem ik pas juist voor hem zoo iets jongs onervarens is hem aangenaam en vóór alles wenscht ztjn moeder het Maar u ziet er moede uit ze sprong nu toch plotseling overeind Hoe moet ik u verveeld hebben dat ge om m maar kwijt te raken het ten laatste zelfs voor Richaid opneemt Geloof mij die heeft dat heel niet noodig Men trouwt hem toch ook niet alleen om het geld maar om het geheele ensemble Vindt u dat zoo verkeerd Zoudt u Richard dan nemen als hij nteU bezat U in mijn plaats moest dat heeten Haar als persoon in eenigerlei relatie tot mijnheer Richard Seemann te brengen daaraan had de spreekster klaarblijkelijk heel niet gedacht En mee het minst kon ZIJ vermoeden hoe haar vraag de aangespro kene i6M treflen Wordt vervolgd