Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1901

Il n klMt bW taUlw iffir Itm Inlu ig tmiit lfaua n Dlu li iilu ata nUirkUiattn root 1 Sa kl nUB fLat KM talM TMk r B HollulHln Sfnr L Citni npiiUai l tngii 1 lUn Riul lUTrlRDlH OOODt Tl T tO 1I 0 V 48 t 11 8111 41 ii e f 1 48 4 18 6 11 1 84 S 41 8 87 l S 1 14 i 4 S 48 4 08 4 48 M8 8 04 I 7 08 7 8 8 11 SS 48 4 18 H 4S 1 8 I 8 48 88 i OS 8 1 4 81 10 08 Ml 7 4 11 81 ll os lt i8 1 0 8 0 8 SM Ó8 4 00 U4 4 8 B ÏO 8 48 8 84 7 08 7 88 8 10 8 48 47 lO O 10 16 11 04 S B IH i i tfm X IHn nrrlMUIkngi n ia On il s Sar Wafgu Uli t oe 4 rMi6iiw i OUDOA nCN HAaOvh vafa H Ml 10 00 10 1 10 8 li l8 18 18 11 m 1 18 8 1 11 80 1 4 lÓ 10 48 U 11 48 18Ü48 18 88 1 17 1 44 8 10 1 48 4 U 4 48 8 48 6 18 8 4 7 S7 e O U l K i M 1 T Z B D 1 H riaa tam ioula 8 11 8 8t MS 10 10 10 8 18 03 1 10 8 86 8 18 I 07 4 48 8 8 1 88 8 48 tl O l 10 80 10 87 11 08 Aiut W 8 01 8 88 ll 10 10 11 04 18 48 11 87 1 87 8 18 4 1 4 87 I SO t 48 6 44 8S lO S 1 08 11 47 l 8 AmaLC 8 9 18 3I 1018 11 10Sl l i l 8 40 7 8 l 5 4 6 01 tt 0 11 16 18 08 18 14 ri duil t ni i u fllM IM iwabiri mtttm W loud 8 80 8 11 7 M T 80 8 1 07 tM Oude 8 8 Woerrt 8 48 8 48 8 1 t tr lkt 8 08 1 4 S ll 8 88 8 81 S 10 14 ln t a l e S 7 18 6 10 S tl n lSl Sl 1 18 11 87 IS If 8 81 1 10 8 84 4 41 8 06 6 81 7 09 8 10 18 t 46 Am W 8 84 6 47 7 80 8 8M 4r 9 SO v 46 11 80 11 48 1 08 8 40 l 3 44 8 01 6 11 6 88 7 18 8 16 9 40 10 01 7 US 7 81 8 11 9 19 9 1t 10 18 10 84 11 81 1 18 tl 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 84 8 0 9 11 10 17 11 11 07 04 84 7 00 1 41 3 08 3 1 4 18 4 41 8 48 6 81 7 00 7 8 4 10 08 10 46 4 8 7 84 10 11 07 t 8 i6 4 16 0 Mf 4 48 II 8 18 7 4 7 41 M 8 lO OJ 10 4 ll Wo rd 8 07 8 4 8 0 7 10 81 Sitr J 1J i 7M mJ M 1 Verspreide Berichten FBixnuK In den hoogiten arbeidtraad fa hüt giateren tot en Trg ernstig incideot gn iomen doordien de ïertegenwoordigers van de Kamera van Koophandel en de patrouaealgevaardigden van den conieil de pruil ImbBea rondweg geproteateerd hebben tegen bet beheer van miniater HUIerand dentitolaria van handel De raad ftprak de meening nit dat het arbelderaclonicnt niet naar gelijkheid il vertegenwoordigd in den arbeidsraad alleen de bö vakverconigingen aangealotenen hebben zitting de nietaangealotenen hebben het toeköke terwjjl bovendien de gelijkheid tnaiichen de beide elementen de patroona en de werklieden verstoord wdrdt door de benoeming van loden reehtatreeka door den minuter reden waarom aangedrongen wordt op wgziglng van de wijze van aamenstelliiig van den raad Zondag heeft de bnrgemeeater van Croii procea verbaal laten opmaken tegen een vj tal geeatclijke broeder die de leerlingen der klooHterKchüol naar de kerk brachten wegen overtreding van het plaatselijk verbod aangaande het dragen van bet geeHtelyke kleed tenzij door bedienende gSeatul ken üe vervolgden zIJD reeda eenmaal vrggeaproken Da Patrie komt met het ongelootelijko enopzienbarende nieuwtje dat men in marinekringen spreekt van een groote revue teCherboorg waaraan zon worden deelgenomen door keizer Wilhelm als voorspel tot de keizera bezoek aan Pargs I DUITaCHUMID D Pmiaiache ataataaecretaria van blnn zaken Von Hammoratein heelt te Varzin napena den rijkskanaelier de begralenU bijgewoond van graal Wilhelm von Bismarck en oen krara neergelegd Behalve den keizer en de keizerin hebber ook de kuning Tan Kngeland en de keizer van üostenrgk hun deelneming doen betuigen aan de lamilie Bismarck Do Btaking der Berljjnachc kappers en barbiersbedienden ia geëindigd zonder dat het behaarde menschdom aan de Hpreeoevers eigenlijk van de heele zaak iets gemerkt heeft I Tnsachen vertegenwoordigers der stakers n der niet aangesloten patroons is een vergelijk getrollen in verband waarmee de baardige on haarrijko burgers der hoofdstad zullen moeten bloeden wanneer ad van hnn overtoUigen haardua verlost willen worden de pryzon vuor scheren en haarknippen worden verhoogd I BINNENLAND uitslag der verkiezingen voor do Tweodo Kamer en Provinciale Staten TWEEDE KAMER Almelo O kozen dr H J A U Scbaepmau r k altredend lid Druten Uokozen mr J A N ïravaglino r k altredend lid BotKrdus i IUm ïf 4 41 M 8 04 T ll 7J 4 41 l il f i Ol l ll I U 4 1 17 8 10 7 48 BottenUM B u Rottardui D P Botterdtia M OapeUs KLuwnkuk Hoordnelit Boada i aliM u 7 18 8 IT 8 41 Ml 8 81 J s u J l 14 jM oi 1 1 V Oondt Znenh Mone BsetmNi Zag Toorbarg Hags Ede Gekozen jhr mr h H J M van Asch van Wyck aiitir altredend lid Grave Gckozee mr J J Harte van Tccklenbarg r k altredend lid Helmond Gekozen K Kaymaken r k Oosterboat Gekozen jbr 1 B D van den Berch vaij Heemstede r k aftr lid Roermond üekoteii mr F Bolsins r k altredend lid Vegbel Gekozen B R F van VlymeB r k aftredend lid Waalwijk Gekozen W P A Mntsaers r k tredend lid Zevenbergen Gekozen E A M van der Km r k altrei end lid PKOVISCIALE STATEN Horst Gekozen P H Everts te Sevennm en Th W Oltcn te Bergen Leeuwarden Jekozen 1 0 Tamson lib Uidenzaal Gekozen J H baron van Voorst tot Voorst en O Johannlnk aïtredcnde leden Pnrmerend Gekozen jhr C van Cittera Tbolen Gekozen jhr E A O de C asenibroot liberaal Wüchen Gekozen W Verbeijen te Druten én P U de Leenw J Az te Alpben beiden r k Zevonaar Gekozen de altredende leden jhr ü C J U li IS van Nispen lot Pannerden H H Petere en jhr mr P J A A M van Nispen tot Sevenaen Op de voordracht van secrecrctaris van bet hoogheemraadschap Uynland ter vervanging van mr H F Berdenis van Herlecum benoemd tot directeur der Rpsverzekeringsbank zijn geplaatst de heeron mr G H Bikischop secretaris dor gemeente Schiedam en mr 8 K Thoden van Velzen commies ter provinciale grilflie van t Viesland De benoeming zal plaats hebben 2tJ Juni a s De voordracht têr benoeming van een hoogheemraad bestaat nit de heeren A J E baron van Itteranm jhr L Kutgers van Rozenburg en H A Hanedoes Naar nit Amsterdam wordt medegedeeld heeft de beer Van der Linden aan de Ned Opera voor het volgende seizoen weder geëngageerd de dames A Tussen Bremerkamp Fanny Coïni ITrancesca IrmaLozin Chr V Westerhoven en de heeren D Panwels J Cauveren Aug v d Hoeck A Alexanders S Poons P Koster Helvoirt Pel Hoewel do contri cten nog niet geteekend zgn is de directie zoo goed als tot overeenstemming gekomen mot de heeren Orelio Van Duinen en J R Hcbulze Met twee nieuwe zangeressou wordt onderhandeld Het seizoen zal te Amsterdam ge pend worden Zondag 1 September a 8 te Rotterdam Woensdag d a v on verder zal te Rolter dam geregeld om de 14 dagen Woensdags en to beginnen 8 Sept ook om de 14 dagen Zondags worden gespeeld Geiiieng de Berichten Uit Zaandam seint men 8 S lj 18 UI 8S lO SJ 10 4S 10 4 4 I 00 7 10 08 10 1 lular ku M O I D U ï i It OO 18 81 8 18 l Sl 1 4 f H 101 i ii 1 1 14 10 89 11 16 11 14 11 47 S l 1 4 i l 8 11 48 18 0 l tS 18 08 11 87 1 S Tegen de algemeene verwachting had de avond oen kalm verloop Wel waa er veel volk op de been aan den Dam en omgeving doch de cavalerie dio op het Stadhuisplein onder bevel van den le lnit Nenman gereed stond behoefde geen geweld te gebruiken Ook is de vergadering in de Ijsbeer waar de socialisten Ueens en Appel bet woord voerden ging het bezadigd toe Bg de afzending van dit bericht s avonds 11 uur waa bet op de boofstraten reeda rustig nadat de cavalerie eenig charges had gemaakt bg het uitgaan van bovenbedoelde vergadering Eergisterenavond aldna bet HbkL terwijl een twaalftal Amsterdamsche werklieden van de Pbenix z g underkmipera dit er de voorkear aan geven des avonds naar hun woning te gaan boven eeh onafgebroken Vferblp in de fabriek onder politiegeleide naar het station werden gebracht werden zg gevolgd door een hun minder goed gezind publiek Kea der rgksveldwachters zag onder ben een die op verdachte wgze in den zak testte Toen bedoelde rijksveldwachter arg waan krijgende mede in den zak van T greep vond hg daarin een dolk gemaakt van een afgasiepen vgl die onmiddellgk in beslag werd genomen Tegen den man werd proces verbaal opgemaakt Nader meldt de correspondent van bet HId Geen enkelen avond was het tjdens de staking zoo woelig a seergisteravond Reed 4 tegen acht nur het tgdstip waarop de Zaandamsche arbeiders de fabriek zouden verlaten de Amsterdamsche waren voor zooverre ze niet in de fabriek blgven overnachten reeds te 6 uur vertrokken had zich een grooto menigte ini de Oostzgdo nabij de Phenix verzameld met hot blgkbare doel beloogingon te houden Toen de politie hen sommeerde siteen te gaan en daaraan geen gevolg werd gegeven werden de wapenen getrokken om de volksmenigte met geweld uiteen te doen gaan Toen ook dit niet het gewenschto resnltaat opleverde werd het noodzakelgk geacht de hulp van de cavalerie in te roepen Aan deze die spoedig ter plaatse verscheen gehoorzaamde het publiek Velen bekwamen bjj de charges van de politie en de cavalerie verwondingen ook hadden een paar arrestatiën plaats Den geheelen avond bleef het rumoerig en was bet noodig dat samenschplingen verijdeld moesten worden Bg bet lantaarn opsteken door Valk in de Westzijde ging het rustig toe dank zij het aterk begeleide dat hem vergezelde Naar men mg mededeelt zal Valk echter dit b 1 antje eraan geven zoodat daarmede een aanleiding tot wanor3e te meer is weggenomen Te ell uur werd het rustiger op de straat en kon de cavalerie inrukken Do heer J de P predikant te Makkum zoc Maandagmiddag zijne ouders te Üosthem bezoeken De tram naar Sneek zal vóór den overweg naar Folsgare voor den beer De P stilhouden maar deze gunt zich daartoe niet den tgd stapt te vroeg nit valt en wordt door een goederenwager overreden en gedood Ht was ongehuwd Hoe het ia Limburg met de verkiezingen toegaat blijkt wel hieruit dat zelfs de meest serieuze Kamerleden door de usance genoodxaakt worden zich per advertentie aan te bevelen alsof het een handels circulaire aan de cliSnteele was Zoo troffen we aan het hoofd der Lirnb Koerier de volgende kennisgeving aan lo io 10 48 10 14 I 8S 7 10 7 7 8 7 SS 7 84 8 08 S 4S 1 IM8 Erkentelijk voor hot gedurende 9 jaar genoten vertrouwen beveelt ondergeteekende zich biJ de a 8 verkiexiag voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Genenaal bg U H Kiezers m het hooldkiesdistnct Maastricht beleeidelgk aan M de Bas Wanneer zal men er in Liaburg eens toeovergaan om de algemeene Nederlandschegewoonte te volgen en de caudidaten to doenstellen door de kath kiesvereeniging zondermeer t Maasb Op ds kermis te Deventer wordt het volgende Bulletin verspreid Naar men ons uit goode bron bericht is het den beer L Benner gelukt het geachte publiek van Deventer en omstreken zjjne zooeven nieuw ontvangen muziekstukken op zijne Reuzen Concert Or l te laten hoeren a a zullen uitmnnten Faust Giliiomthel Sampha Dichter en Bouwer = Sie Sie terroi La Cloeke du Carnaviel Barbe de Saville enz enz L Bbïkek Salon Electriek Een echtpaar te Berljju de man was kelner dat op een avond uit wilde gaan verzocht der moeder van de vrouw op de kinderen te komen passen die onderscheidenIgk 5 3 en 1 jaar oud waren De vrouw is iemand van 68 jaar een raw wijl d it aan den drank is wat de ouders van de kinderen zeer goed wisten Zij begon met de oudste twee kinderen de straat op te sturen ging toen aan t dribken en toen zg vrgwel stomdronken was ontkleedde zg zich geheel en legde zich zoo te slapen op een canapé Het kleine kind begon weldra te scbreeiwen van honger en het dronken wgl woedend omdat zjj in haar eteraten slaap werd gestoord nam het kind op bield het eerst eenigen lijd onder de kraan van de waterleiding ensloeg het toen zoo lang totdat het stil was De buren die het hoorden boden melk aan voor het kind maar kregen niets dan gemeene scheldwoorden tot antwoord Laat in den avond hoorden de buren het kind weer schreeuwen en daarop de grootmoeder roepen Als je niet stil bent smijt ik je uit je wieg I Terstond daarna hoorde men ook eenig gebons De buren klopten weer aaiJ en boden nog eens melk aan voor het kind Maar nmiddellgk werd bel raam aan de binnenplaats geopend en met den nitroep Daar heb je hetkr wierp de grootmoeder bet kind naar beneden waar het te pletteren viel op de steenen Het spreekt vanzell dat het vreeselijke wijl door de politie die onmiddellijk gehaald werd in hechtenis werd gebracht Men meldt uit Utrecht X It 10 48 10 i1 i X8 01 8 88 9 17 88 8 86 U 10 088 84 t 10 178 88 E 10 8 8 48 8 1 9 4 n l 10 84 t 10 18 10 48 11 8 10 48 11 16 11 87 Naar wü vernemen zullen bij gelegenheid der maskeradeleesten aan den vooravond de herauten door de stad rijden om aan de autoriteiten de komst van den Koning aan te kondigen door middel van prachtig nitgevoerdo communiqués voorzien van het groot zegel Dit zegel is vervaardigd naar het origineel dat berust in bet Musèe national te Parijs en stelt don Koning voor gezien op een zetel voorzien van knoppen waarop wolfskoppen zijn afgebeeld In de fabriek van den heer C J Begeer zgn tevens de bronzen medailles in bewerking die door den hoofdpersoon E O J IC baron van HSevell op de cosr znllen worden uitgereikt Aan de e ne zgde stelt deze medaille voor de kroniiig van den Koning te Reims aan de keerzgde den Koning in vol ornaat met de koningskroon gedekt Een eigenaardigheid is het tevens dat de medaille i iet hel historisch portret van de i Koning doch het portret van den hoofdpersoon baron Van Höevell vertoont Het de gelijkenis il men bg het bewerken van deze medaDIe al ze gelukkig geweest Gistermorgen ongeveer half 4 is de Russische stoomboot Anna op n kilometer afstand bezuiden t Ververschjngskanaal op de Moerbaok aan den grond gevaren t Schip dat van Eiga kwam bovenop met hout en onderin met graan is geladen moet door den zeer dichten mist den koers naar den Maasmond hebben gemist Schade is niet aangericht alleen in zooverre dat t vaartuig een 12 uren vertraging ondervindt Gistermiddag toch om 4 uur zon t met hoog water trachten los te komen Gelukt dat niet dan zullen eenige sleepbooten van den Hoek de boot wel spoedig vrg krijgen Er kwamen in din loop van den morgen troepjes menschen naar t schip kjjken Dit lag daar rustig recht overeind een lOUM de zee in de bemanning aan boord door nieuwsgierige kotters en eenige sleepboten omgeven De driekleur waait van den vuurtoren Dit heeft echter op t gebeurde geen betrekking De vlag steekt er uit als saluut Toor een in den loop van den morgen gepasseerde boot met vorstelijke personen aan boord Gistermiddag om half 5 waren een viertal sleepbooten er nog niet in geslaagd de boot vlot te krijgen NabS het Duitsche station Keichenbach heeft Maandagmiddag een trein den achiorIten wagen van een personentrein aangereden Er waren acht gewonden Beieren en Wnrtemberg zjjn de eenige staten in Duitschland die hun eigen postzegels hebben en waar de rjjksposlzegels niet geldig zjjn De Wurtembergsthp Kalner heeft onlangs de wetischelijkheid uitgesproken om aan dezen toestand een einde te maken en de rijkspostzegels als frankeermiddel in het geheele rjjk toe te laten ook de Beiersche regeering schjjiit gezind te zijn om haar bilondere rechten op dat stuk prjjs te geven In verband daarmee vortelt men nu in goedingelichte politieke kriógen dat de rjjksregeering bezig ia met de voorbereiding van een VelsontWerp in dien geest STADSNIEUWS £ GOUDA 5 Juni ItfOl Bij de Studentenroeiwedstrijden heeft Delft voor het eerst sedert 1890 de overwinning behaald Onder de overwinnaars behoorde ook onze stadgenoot A Ir J Breebaart In bet water bjj de Winterdijk vielgiste ronavond ton 7 nur een jongen welke daar aan het spelen was te water die spoedig door den Kleederbleeker W J de Vos op bet dcooge werd gebracht Gisterenavond ten ongeveer acht nur vielhet 6jarig zoontje van E Sanders aan dehooikade in het water der Tnrfsingel DeZoon van Jongerheld bracht bem spoedigop het dooge zoodat hg er met den schriken een nat pak er afkwam HiUiSTE cuT De directeur Generaal der postergen te s Gravenhage heeft den heer F O Muller e s alhier bericht dat het poslverkeer alhier niet van bedoelde beteek nia ia om hier vier bestellingen te doen plaats hebben Mocht echter wijziging in de tegenwoordige nren van uitvoering der bestellingen worden verlangd dan zal daarvan gaarne bericht gewacht worden Rnnwin In de Woensdagavond l gehouden vergadering van de afdeellng Beenwijk en Omatreken van het Groene Kruis is bet reglement vastgesteld en zijn met algemeene stemmen de beide heeren A LammecB en E J Mignon die respectievelijk tijdelijk fungeerden als penningmeester en secretaris thans als bestuursleden en is die kwaliteit definitief gekozen Posterllen en Telegnipfeic Vacante directie Telegraafkantoor Rozendaal Jaarwedde f 2800 Borgtocht f 800 teéel Aan het kantoorgebouw is eene woning verbonden waarvoor een hnurprijs van f 300 per jaar is te betalen SoUiciUties in te zenden v6ór 20 Juni a s Benoemd 1 JmL Tot klerk der posterijei en telegra phie 2de klasse net plaatsing ten telegraafkantore te Amsterdam J P Senlf A C Geurs J Oomkens mej J 3 W Salm A Boon T van der Mei W A van Dongen mej P M R Bos mej C A Huber J van der Beek J Otto H van der Smagt H J A van Bensekom C 3 Vorater A D Seemann G Jelleraa H P van Ggn P Siccama A Broramet K B Schuurman C P 7 van Altena H J Sparreboom R C Zwaai M Kok G J Ngveld J C Smid W C de Koff K de Jong A C J Hof Pieter Mulder M J Tijssen J W L Hof W L Oling W A Kokke F K de Weerd W Faber D Legult J Poel J P A S vande Wiel G de Gorter A van Geytenbeek A A van Zutphen R C W Daalder L Evenhttis H Faber J Coevoet L Barreveld W G Blote B W H H Fröger J M Hoornstra J Mebius N Drjver J P Adelink L C Appels Klaas de Vries T van der Molen J Dik F van t Sant J van Velzen J H C Tersteeg en W Groen met plaatsing ten telegraafkantore te Rotterdam mej R A van Lier telephoniste te Goes mej M Hannik mej C D E Meenerbreuker M C Dijkgraaf M C J Eijke mej M M A Jung A Feenstra D N Lemcke L P J Geera P P Hacqaébard G A T Noppen A duMez J A van Ham A A Holzenbosch D C Zorgdrager W N M van der Ham A A Kloet J Wernke M A F T Camps H C Veldkamp A A J vandenBrandt G Ebes J P van Bel I K van der Weele J Anceanx H J Kolkman A P T van Rijen H C L Stenz E A Agema J J van Everdingen W F Ngzink P S Agema S I Langendijk F C de UoBson H Rejjnen P van derHoeven J J Schoon C G M van Gnmsler E den Hartog en mej M C M Hom veld tol bnreelambtenaar der poster jen en telegraphic 3de klasse ten bnreele vAn den ingenieur der telegraphie te s Hertogenbosch J C Ie Rulte 1 Juli Tot klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse td Rotterdam telegraafkantoor J Andriesaen tot directeur van het telegraafkantoor Ie Eindhoven E van Bochove thans in gelijke betrekking Ie Rozendaal 16 Juli Tot klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse te Amsterdam telegraafkantoor R de Jonge Bevorderd 1 Aug Tot bnreelambtenaar der posterijen en telegraphie 2de klasse de bureelambtenaar 3de klasse S E C van Valkenburg ten bnreele van den Ingenieur der telegraphie te Amsterdam Verplaatst 1 Juni De commies der telegraphie 3de klasse K Roodzant van het hoofdtelegraafkanloor naar bet bijpost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam de klerk der posterflen en telegraphie 1ste klasse mej H M C Bronner van Gonda naar Epe de l lerken der posterijen en telegraphie 2de klasse R Eorff van Ravestein naar Valkenswaard J Siemelink van Groningen telegraafkantoor naar Veenendaal J Rijkens naar Groningen telegraafkantoor A Keur naar Amsterdam telegraafkantoor E W R de Haas van Deventer telegraafkantoor naar Gouda onder intrekking van zijne verplaatsing baar Epe J J Klaassen naar Rotterdam telegraafkantoor W Lindenberg naar Driebergen en W Ree naar Delft postkantoor allen van Amsterdam telegraafkantoor 1 Juli De commiezen der posterijen 1ste klasse J Post van Tilburg naar Rottei dam H 0 de Marrèe van Rotterdam naar het spoorwegpostkantoor standplaats no 2 standplaats aldaar en F H Croes van Thielen van het apoorwegpostkaotoor no 1 te Amaterdam naar het postkantoor aldaar de commiezen der posterijen 2de klasse J A F Damme van Dordrecht naar Tilburg en mej L J C Bor van Haarlem naar Maastricht de commies der posterijen en telegraphie 4de klasse J Marees van het spoorwegpoetkrntoor no 2 standplaats Rotterdam naar Haarlem postkantoor 1 Aug De commies der telegraphie 3de klasse J N Roeterink van het bureel van den Ingenieur der telegraphie te Am aterdam naar het telegraaficantoor aldaar do bnreelambtenaar der posterijen en telegraphie 3de klasse J 0 Ie Botte van het bnreel V n den Ingenieur dor telegraphie te s Hertogenboscb naar dat van den Ingenieur te s Oravenhage Ontheven van het beheeri 1 Tnni Van het bgpost en telegraafkantoor Gondschesingel te Rotterdam de commies der telegraphie Isle klasse K H Geri en hem werkzaam gesteld aan bet hoofdlelegraafkantoor aldaar Belast met bet beheer 1 JunL Van het bijpoat en telegraafkantoor Gondschesingel te Rotterdam do eommiee der telegraphie 2de klane P Nienwenhsizen van het bSpost en telegraalkaotoor Veerkade aldaar Ingetrokken 1 JbbL De verplaatsing van den klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasje H Vermeer van Almeloo naar Veenendaal en van de klerken der posterijen 1ste klasse A M M E de Man van Borkeloo naar Valkenswaard en T E Kolk van Winschoten naar Borkeloo Eervol ontslagen op verzoek 1 JunL De brievongaarder Ie Scbermerborn P Koeman 1 Juli De brieveugaarder te Oostwolde J Haan 366 Staats loterij lUuaa Trekking na Woansdaj 4 Juni No I ll lOUO No liOSS 111401 CD 804 4 ieder 1 00 No 8m 480 10M4 18601 ieder 400 No 5848 16981 CU 17747 ieder 0 No 4 1 8904 14388 18 14 U064 iediir 100 Prij vu 70 81 8971 619 1 04 inisl U4 9 1 8 s 1 687 14 1117 saqi lil HU 1 710 10 1 u lU 71 94 8980 lUlO JO 78 18104 185 im 40 1US8 18841 ISU9 80 4IS 41l 6 9014 118 7 8967 S i 8819 690 8889 84 94 11618 140 4 1651 49 789 86 1 94 9804 94 11 IS6 8 II 80 8TM 6881 b418 11181 14100 1671 18917 8Sl 8801 6801 9680 88 UiOl 71 O98L 68 98 67 11 88 11 168U0 1 8S 41 O 6778 87 11114 14889 8ti 11044 7 87 4 1 71 84 60 77 1 8 8 1089 74 98 9S19 18411 1 16910 19866 llS l 4717 018 84 88 14104 17 88 194 9 198 4 SI I 9918 11111 14 17107 19801 88 14 19 rS lllio II ts 78 It 78 7111 91 98 78 78 1968S 1446 74 14 10001 18 81 14618 tïS78 19778 1616 4t90 788 1 34 1 IS97 84 17408 199S6 1714 8097 491 87 18911 14788 4i t 1888 8114 7188 44 U 1 801 6 80141 1 I3 8406 76741 108 1308S l Oll 8 10446 81 to I7 111874 18187 47 17656 10518 7 14 711 86 1SI04 MIO 73 71 1018 i S4 8 10404 67 51 81 10806 1S40 5711 66 40 90 ISSIS 19 45 77 Hl 1876 0S9S 91 154 8 17781 61 87 18 8lOS 10781 13841 17 1884 80784 1498 81 10 08 O 78 15713 84 84 8887 5981 96 48 84 88 61 0108 160 61 5 t6 0 10987 l841 U801 l 809 94 8789 40 18 78 18 8 18 3 11000 8930 It Kltm 14 Lijat No 1178 m i 11171 70 No 1884 m If 16847 70 Amsterdam 4 Juni 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterddm zgn in de week gettodigd 4 Juni door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante londsen Opr aand HoU Hypotheekbank f 140 Algem Consignatiebank 226 Weltevreden Exploitatie Mjj van bouwterreinen 250 GranplacerMdnbouwMij 30 Aand Wonokoyo Mjj tot exploitatie van hel land 10 pCt Kahajan Mijnbouw Maats 106 Lebong Soelit 80 Caivé Delft FrauBCh Hol landsche Oliefabriek 100 Nederi Schespvaarl MQ 90 Extra div bew Stichtscbe Tramweg Maats f 44 50 Aand Assurantie Mg tegen brand schade de Nederlanden van 1845 f350 860 Derde Nederlandsche Herverzekering Maats 90 pCt Nederi Glasverzekering Hy 225 Tweede Nederlandsche Herverzekering Maats 90 Amsterdam 4 Juni 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wg U de volgende fondsen Il 100 85 pCt GEVRAAGD Opr aand Holl Hypotheekbank 1 180 Aand Weltevreden Exploitatie Mjj van bouwterreinen gew Stoomspinn Twenthe iStedelgke Hypotheekbank Nederi Scheepvaart Mjj Assurantie Mjj legen brandschade de Nederlanden van 1846 f 350 AANGEBODEN Opr aand Holl Hypotheekbank 140 Aand Zuid Holl Credietverz 65 pCt Weltevreden Exploitatie Mij van bonwterreineu 160 Calvè Delft bod pref Stoomspinn Twenthe 60 pCt gew idem 25 Stedelijke Hypotheekbank 110 Nederi Scheepvaart Uij 9f Assurantie MJ tegen brand sehade de Nederlanden van 1845 f 360 TUburgwiho Watorl MJ 77ipa Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank t Rotterdam werd gisteren geeischt f 10 boete subs 10 dagen hechtenis voor G V D 22 jaar timmerman te NieawerkeTk a d IJsel die op 7 April den veldwachter J G Rondberg aldaar sou hebbeo beleedigd Bad Artikelen VAN OS Az Md Taillenr XlelwegE 73 GOUDA refe k i8 to ïf itcurs III iiisler laiii Vikra 901 a 4IV 84 81 96 981 V 661 98 4 6 lo V 88V 88V IIV 678 410 80 101 194 101 111 100 iV l UI 118 III ülutkri BS iv 8 JUNI InnillHM l rl l V 8 8 J ihl ii p tllK 8lit rille dito 8 l i u U I Goiiil 18S1 I34ltu is li ibr a Dii 881 61 8 Ooevsiia Ubl n pier la6a l4ilo lil 1 Uur 1848 8 FoSTUeAL O in 4 uoupoti 8 liilfl tioki t S 88 18S 10 V ml lïï I 140 lOl 104 104 84 lM 17 V 84 9 108 10 1 lOl 101 117 118 101 40 Rc l AllD Ubl lUnneDl 1894 4 diu Omwu U80 4 dilobll Ki lba 1889 4 dito bu Hop 1889 90 4 d lo ia iiDud léeu 1888 6 illlii dllo dito 1884 8 llB Per Wt aohuld 1881 4 luaiail Oeur Ooer leen 1890 4 Ot tHentiig aerte D Gee teeum leniC ioiu ArsKp f obli IS9 itliloo Ub ikBob 1890 6 Vtmiljii Obl onlHi 1881 TBaD41l ObhRsUen 1891 8 iloTT a04ll gled leeu 1894 3 Hm N Al H lidele und Artiiileh T b M OertKoalao D liUulaeli Dp dllo An llTpolheakb paedbr 4 i uU ttg der Votatenl a ad s Or Uypolboekb pandbr 4Vi Nederl i da he b nk ud Ned Handalmaalaoh dllo N W k Pee H p b puidbt 8 Holt Hyiiotbeekb pudbi 4i Ulr Uvpotbeekb diu 4 i OonTBNE O jat HoDK baak aud ItDaL Hypotheekbauk paudb 5 BllKA Kqul hy poth paadb 4 Msiw L O Pr Lin iwt 8 ai HoU U 8poor w mj Mi tot Ripl T BI Spw aaad Ned Iiid Spoorweg m aud Ned Zuid A r Spm aud 6 dito dito dito 18 1 dito 4 T usSpoarirl 1887 89 A llobl M lMl apKmU A H obl 3 foLiK Waraohau Weenea und Soal r Ruai Oittvani eo de üuveauté 8 IN ZOMEBMAITTELS Japoiisloffeii ü SAMSOM VERSCHEIDENHEID Het Hoogaarsche dorp Qfimör dat uit 70 hulzen en nevengebouwen bestond Is geheel door brand vernield In drie jaren tyd Is dit de derde maal dat GSmör een prooi der vlammen wordt Ook het Hongaarache gehucht Porobka is bijna geheel afgebrand Van de OI bnizen Is er slechts één overgebleven Nabij Glaizel in de Fransctae Alpen is eee berg da Uont Farand die tot duiver ali