Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1901

40i ite Jaargantr Vrijdag 7 Juni It OI o 8521 eeo gewone b g deed plotseling met een Talkaniiche nitbantbg begonnen Zondagnacht ii te Utrecht ean hni ia de Kanonstraat geheel nitgebrnnd De bewoon ter een alleenwonende vroaw is door de politie als verdacht van brandstichting met petrolaom in voorloopige hechtenis genomen Zaterdagavond is ie üilvolde de 16 arige T in huis door den bliksem getrotleo en oogenblikkeiyk gedood Zyn vader die ook in de kamer was verloor ijjn bewustzijn doch kwam spoedig weder by Een Zweedtche majoor Ungo heeft B Inchttorpedo uitgevonden waarvan de constructie wordt geheim gehouden Aau den uitvinder is een bydrage van staatswege toegekend voor het doen van schietoeleningcn De voortdurende beweging van dit eigenaardige projectiel door de lucht geschiedt uitsluitend door een zich in de torpedo ontwikkelende kracht die na de Ifsbranding van een zich daarbinnen bevindende gasontwikkelende lading ontstaat Het gas waarvan de spanning na de ontbranding voortdurend sterker wordt drijft de torpedo vooruit door don rcactie drnk die ontstaat doordat het gas door de buizen van Mn op den bodem aangebrachte tureine vrU kan nitstroomen Eenmaal in beweging neemt de snelheid dor torpedo in verhouding tot den gasdrak toe Ue lading kan uit elke ontpioUingsstoi bestaan Zoodra de torpedo het doel heett bereikt volgt de otttplolling en door do turbide wordt de vereischte ronddraaiende beweging verkregen noodig om in de lucht de richting te knnnen behouden De begin snelheid van de torpedo behoeft slechts zeer gering te zgn daar zo zich verder door eigen kracht voortbeweegt In verband hiermede geschiedt het afvuren zonder knal ol terugstoot zelfs zonder aanmerkeiyken druk zoodat de bediening voor de manschappen zonder eenig gevaar is By de tot dusver gedane proeven werd een afstand van 5000 M bereikt Ajmnïïi Tiiw BüELiTÜlS De Notaris Mr I MOI KNAAU te Waddlnxveon zal op VRUDAfl 7 JUNI lilOl s morgens ten M ore aan de Bouwmanswoning aan du Tweede Togt te Zevcnhnizen bewoond door den heer M S UAKKKK om mntant getA publiek verkoopen EENIGEN INBOEDEL Voorts ME1 K en LANDBOUWGEHEEDSOHAl PKN alles goed onderhouden als Wagens Karren Molkkarretjo Windmolen met Zeelten Stroosnyder Bietenmachine Zaaikruiwagon verscheidene soorten Ploegen en Eggen Dorschmachine met oen P ardtreemolen Slede Oicrbak Kaaskist Uereedscbappen voor Ëdammer Kaas Kaaspers Kisten Kuipen Berghoott met Spillen Vurkenstroggon Mest Hooi on Stroo on wat er verder ten verkoop zal worden aangeboden Des morgens voor de verkooping atgennmmerd te rien en inlichtingen ten Kantore Tan genoemden Notaris MÜLENAAK fiOMCHE mmm iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelerMn Na S ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 5 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Couranti eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderiyke Nommers VTJF CENTEN Q ebroeders STEEUSM A Bloemisten Turl singel TKIiKPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Varitoiten van CACTUS bAflLIA S welke den gcheelen Zomer met prachtig geTovnfde Bloemen pryten en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE i SieCTEN CIIIEIt dat door bgvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen n vrachten onsch deiyk is Uier tOJiü tilw f 8 Vi Uier r I iU Openbare Vergadering op DONDERDAG 6 JUNI des avonds 8 uurin het lokaal van den Heer Maaskant Turfmarkt Spreker ile WelKd Hwr ZELYEI DER Secretaris van den Vrye Dem Bond OiKlerwerp D e a s Verkiezing VRIJ DEBAT ENTEÉE A en M CENT HET BESTUUR Kiesvereeiiigiiig BurgerplicM GOUDA Openbare Tergaleriog op VKIJllAt 7 J j l 1901 des avonds uur in de zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te Ooiiui Spreker de heer A HOODIIUVZEIl t ENEHUIZEN Onderwerp MISLUKT OF NIET WRIJE TOEGAIG VOOR ÜIEZËRti 1 iclp enheid lot ÜEBAT Namens het Bestuur ViVUTim Secretaris Delftsghe SlaQlie Geen Kinkhoest eei liifliienxa 4 lm lïiiikhoesl Influenza Borsl en Keelaandoening bhtnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellvjk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A N T II E nit de Koninklöko Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij Gouda R tl y J f g SEN Sckoonho en J Th TORKBN Bo k r B AiillNeptl§che Tandpoeder en Anll§epll8ch Afondtlaetuur t a Jï ASSVTO Tondart te Oauda OVERAL VEEKRIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL STIJN Blanw straat Gouda EDE M U t v a HBUliEN H p P r n SPEK Moer apeü D T D STAR H fcK 9 rn W l v HOLST WMv lïollïiiHlsehe CeiiieiUsleeiitabiieK D VELDHUIS 3ïTle a xrex isex a cl IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOBKAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclitePuJ eii ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRIRKGOTEH EIL VBAAOT PBUa OPOAVM Echt Zeeiiwsch Tarwebrood f C ent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Prtlstr ekklng 13 Juni S00 000 MARK als hoofdprijs ia het gelukkigst i tbI biodt de nieavffte groote Geidverloting die door de Hoogc B geering van Hamburg p edgek0Qrd en gewaarboi is De voordeelige inrichtiDg van het nieuwe pUa beidaat daann dat in den loop ran alecble weinige masadeo in 7 veriottngeu van 118 000 loteo £ 9fOiO pr Eeo bedragende 11 202 000 Mark ter votlediice beslissing zullen komen daaronder evinden zicb hoofdprijzen vso eventueel 00 000 Mark spuciaat echter Ifl pr a M 10 000 BS pp a M S 000 lOS pr a M S l OO 1B6 pr a M 2 000 £ 4 pr a M 1 500 OU pr a U 1 000 U SOpr a M SOO 8S05S pr a M Ui S098t pr a M HO too ISO UI lil 100 78 41 SI 1 prys a U 800 00O 1 prijs a M 200 0001 1 prys a U 100 000 l prijs a M 75 000 S prgsen a M 70 000 1 prqs a H 85 000 1 pr s a M 0 000 1 prijs a 5S 000 I prijzen a M 0 000 L prijs a M 40 000 1 prijs a U 50 000 I pr a a M 10 000 De aanstaande eera te prijstrekkinit Aciea groote door den Staat gewurborgde OeldTcr loting heeft gocals zulks van ambtswege b paald plaats op den 13 JWmïï e k en kost hierroor 1 geheel origineel lot slechts Mark of fl 8 O et l kwart 11 O tegen inzending vsn het bedrag per postwiasel of tegen remb mrs Alia bestellingen worden onmiddellijk mei de meeste ïornvuldigheid ten uitvoer gebracht en ieder speler ontvangt van ons de van het wa pen van des Sinat voorziene Origineele Loten self in haoden Bij iedere bestelling wordt bet vereisobte ofBoieele plan waarait de verdeeling der prqzen op de versohitleode klassen alsook de betreffende inleggelden tevernemea is gratis bjj I gevoegd en aondeu wij onzo otientèle oneangevraagd na elke trekking Ae ofBcieele Igsten De uitbetaling der prijten geeohiedt steeds prompt onder waarbotg van den Staat en kan doop recbtstreeksohe toewnding of ook naar verkiezing der belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland plaats hebben Ons debiet is stee Is door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzieolüke prgsen hebben wq mpennalcn volgens otficieejo bewijizen de eerste Hoofdprüzen verkregen en onse begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 0 O 8 000 40 000 enz Het is te roorzien dat bq de op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeno uiterst belangrijke deelneming bcpeald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan Eaufinann Simon Bankiers en GeldwisMlaan in HAMBURG P 8 Hiermede danken wij voor bet vertrouw en ons tot dusTerre geschonkes en U by het begin der nieuwe verlo iuv ter deelneming inviteerend jnllen wjj ook in bet vervolg zorgdragen door een stipte en prompte bediening de tavredeuheid van onze geëerde begunstigers te verwerven tmeaw MovertroHen Trof Dr Lieben welbekend Uumr KBACBT UZXIB Mim èt mM Fibriifnnak I tok voortdntendo radicale o ieker geneting vanl alle eUi I de meeat hardnekkige Mnwtii fiekten vooral ontataan door MB iJ afdwalingen op jengqigen leeftgd Totale eneiing van elke tWakte Bleeb Kücht Benaawdbeid Hoofdpyn Oit Migraine Hartklopping Heegpyn lei lite pflsvertering Onvermogen Impoienx Polinkione ïlIvoerige proepeotoaeen lnj ircr fewh 8 1 S B S dubbde4 li vVntm I DepSt Metlh t i Vofrte ZJlb 0cp6U M CUban k Co Botterdam F Happel VGratenhage Ilalmman de Jong i Ctn BotKrdaa Wolir k Co ftouda Goudj Druk van A BBINEMAN Zi on bil alle dmgiaten De itomming voor de Provincials Staten heeft plaata op WOENSDAG 12 JUNI en voor de Tweede Kamer op VfiIJDAO U JUNI Wy bevelen aan voor da Prov Staten de beeren FÜHRI SNETHLA3E J M NOOTHOVEN VAN QOOR R VAN SER HOOQ Voor de Tweede Kamer het aftredende Ud Mr C J E QRAAFv BTLANDT BttUenlaDdscb Overzicht ne berichten over het gevecht bg Vlaktontein den grootaten veldslag in langen tgd geleverd leggen een sprekende getnigenis at van de onwetendheid der Britsche correspondenten lelts van belangrijke gevechten Lord Kitchener zgn rapport is ons door Renter Tollediff ind en w j behoeven het dis niet te herhlun geeft de ligging van Vlak iontein ni t nader aan Renter s correspondent te Joha esbnrg geeft als de plaats van bet nveehtl op Vlaklonteia ten Westen van Nanwponrt in deMagaliesbergenensteltden dag van het gevecht op Donderdag 30 Mei de correspondent van Central New te Standerton daarentegen noemt Vlaktonteln by Heidelberg als tooneel van den strjjd en Woensdag 29 Mei als den dag van de Britsche nederlaag Uit de namen van de Boerenbevelhebbers Kemp en De la Rey worden genoemd zonden wg geneigd lyn af te leiden dat Renter gelgk heeft on het gevecht geleverd is in het westen dor republiek De praatjes waarmede de correspondenten het ernstige van de Britsche nederlaag trachten goed te maken knnnen wg bniten beschonwing laten Zelfs de Engelscbe bladen achten ze de moeite van het bespreken niet waard Renter voegt aan z n bericht toe dat de Boeren zich in verschillende deelen van het land in zoo groeten getale overgeven dat klaarbiykelgk de strenge koude en de ouvamoeide vervolging door de Engelschen W zear groote uitwerking hebhen Voor renigen tyd verklaarde Chamberlain Eindelijk Saamgebraebt 45 Zou li Lonise Heidloff Richard Seemann trouwen wanneer hij niets bexat f Ook wanneer xe met kem had rooeten bedelen lou het juiste antwoord baars harten in romanntji wel hebben moeten luiden En zeker wanneer er dan bad moeten gebedeld wolden zoo zou ze dat waarschijnlijk liever met hem dan met iemand anders eedaan hebben Maar iets in haar dong aanstonds leu op dit antwoord af En wel daaiom omdat er in de vraag een onmogelijklKid lag Want Rictiard Seemann zooals zij hem bedoelde wanneer ze zijner gedacht gezond in het voile bezit zijner geótelijke en lichaamskracht dien kon men zich heel niet als een armen slokker voorstellen En wanneer zij hem beminde zoo beminde tü voor een niet gering deel aan hem de taaie energie die eens voor altijd verbood die voontelling van hem te laten opkomen Niet om haar resuluten niet om den rijkdom dien hg nch door deze onvermoeide energie verwierf en vcnekerde maar omdat deae nu eenmaal eenonaftdKidelgk deel van zijn innerlijkst wezen was H ware niet geweest die hij was wanneer hij oiider welke omstandigheden ook opgegroeid als man nog arm ware gebleven Hij was er toe getaani de omtUndighe kn Ie bdwencben met dat in de Boerenrepablieken de balkan nog slechts smeulden onder de asch Het Bert Tageblatt herinnert aan die uitspraak en voegt er bjj dat Chamberlain vergeten schijnt te hebben dat maar een kleine trekking noodig is om het smeulende vuur weder aan te wakkeren Het schijnt dat die trekking zich thans doet gevoelen In Transvaal wordt biJ Vlaklotttein een gevecht geleverd dat in Engeland evenals in de dagen van Toegela Colenso en Spionkop schrik en ontsteltenis doet ontstaan In het oostelgk deel van de Republiek heeft sir Bindon Blood volgens de Times de Boeren volkomen gedemoraliseerd maar de correspondent voegt er onmiddeiyk aan toe dat de Boeren op eene o andere wijze steeds op de hoogte zjjn van de Engelscbe militaire plannen nog voordat deze tot nit voering zje gekomen wat nu niet direct van demoralisatie getuigt In den Vr staat moeten de Engelschen zich zorgvuldig aan de spoorweg honden willen zy niet worden opgepakt En in de Kaapkolonie handt Krnitzinger hnis op een wgze die noch aan demoralisatie noch aan moedeloosheid doet denken Hy heett er zelfs op Engelsck gebied een stad in bezit genoman en maakt er zooveel zonderlinge tochten in gemeenschap met andere Boareucommando s dat Kitchener genoodzaakt ia geweest generaal French met het bevel over de operaties in de Kolonie te belasten Dit alles doet zien dat de Engelscbe regeoring zich den toestand verkeerd voorstelt als zg in antwoord op een aanbod der Canadeesche regeering zegt dat bg den tegenwoordigen stand van den stryd en by het aantal troepen dat in Znid Alrika zich bevindt een versterking van het leger daar niet noodig wordt geacht De Belgische Senaat heeft ebdeiyk de algemeene beraadslagingen over het ontwerp op de hazardspelen tot een einde gebracht Mëlot kwam in de laatste vergadering van Dinsdag een geed woordje doen voor Namen Daar waren belastingen op de speelhuizen gelegd lang voor er sprake was van een wetsontwerp op de hazardspelen terwgl toen Ostende die belastingen invoerde reeds met vrg groote zekerheid kon worden voorspeld dat het eenmaal zoo ver zou komen Waarom werd dan nu Namen niet schadeloos gesteld voor het verlies f De Sèlys Longchamps diende een origineel amendement in Een voorstel aan de regeering toeteataan speelhuizen in sommige steden op te richten en te exploiteeren onder voor om daarvoor te succorabeeKn En zoo zou wanneer de ijdele vraag had moeten beantwoord worden Louise Richard niet bemind hebben wanneer hij tot de bchoefligen bad behoord maar om geen andere reden dan omdat hij niet dat wat hg was en tegelijk een behoeftige kon zijn Het innerlijke eigenlijke antwoord op die vraag was dus niet zoo heel eenvoudig het antwoord dat men te hoeren kreeg kon het des te meer zijiu Dal weet ik niet zei Louise droog Zoo ver reikt mijn verbeeldingskracht niet Oei hoe u mij de bons geeft riep de kleine Het was al te onbeschaamd van mij om te komen niet waar U gaat ook niet rae £ naar het park van oom Hippel natuurlijk Hoe kon ik ook denken dat ge het doen zoudt Toe toe schenk u mij althans vergeving Door den schertsenden toon heen klonk de onzekerheid ja bijna de neiging om in kinderlijke tranen uit te barsten Louise die zeer licht het gevoel had dat het droevige van haar lot haar hard en onvriendelijk maakte gevoelde nu iets dergelijks en kreeg nog eenmaal te doen met het jonge schepsel e En dan ze had in haar leven nog zoo verbazend weinig meegemaakt van wat onder de rubriek amusementen of ook maar verstrooiing en ontspanning behoorde en zonderling de beschrijving die Greta Walch zooeven van dien ouden tuin had gegeven had een levendigen indruk op haar gemaakt en baar aangetrokken Uit een oogpunt van gezelligheid kwam de zaak voor haar met in aanmerking ze zou daar behalve baar kleine beachermelinge kwaiyk iemand der waarde dat daarover een jaariyksch verslag ion worden gegeven aan de Kamer en dat daarin alleen personen zonden worden toetoegelaten van vlekkelooze eerlgkheid In de Fransche Kamer van afgevaardigden komt thans het ontwerp van wet voor da arbeiderspensioonen in behandeling De rapporteur Guyesse voerde het woord om hat beginsel uiteen te zetten dat tot de indiening van het wetsontwerp aanleiding gaf Men heeft wel eens den eersten minister Waldeck Roussean verweten van zich de groote menigte der arbeiders tot vriend te willen honden om zeker te zgn op het kussen te blgvon en zich bg de eerstvolgende verkiezingen een regeoringsgezinde meerderheid in de Kamer ie verzekeren Zulks is niet het geval Tot nu toe heelt het kabinet zich weten to handhaven dank zg zyn beleid on groote gaven als staatsman Wanneer by thans bet voornemen koestert op een of andere manier een einde te maken aan de grëves die den handel en de Indnstrie in Frankryk onophoudaiyk teisteren en den arbeiders zelf niets dan schade berokkenen betreedt hy een voetspoor dat b v oen Von Bismarck in de historie heelt afgebakend Wanneer Waldeck Bousseau ernstig onderzoek wil doen instell a naar de ware ol vermeende grieven dor ajkeidende klasse meer bepaald naar die der rag nwerkert kan ztjn pogen niet dan lolteiyk genoemd worden en men moet een nationalist wezen om daarin iets anders te zien dan een lofleiyke begeerte om een einde te maken aan een staat van zaken waaruit telkens conflicten geboren worden Het geheele kabinet schynt er op nit te zyn om radicale verbetering in sommige misstanden aan te brengen De Senaat heelt het druk over het lot der machinisten en stokers der gpoorwegmaatschappgen Hun zware verantwoordeiykheid en hun atmattende dienst verdienen waariyk wel do aandacht der regeering en een wet om te dezer zake eenige verbetering aan te brengen kan niemand benadeelen al wordt daardoor ieze ol gene spoorwegmantacbappg gedwongen om meer personeel in dienst te nemen Ook generaal André doet zyn best om een reorganisatie der militaire rechtspleging in het leven te roepen De ongerechtiglieden die gepleegd zyn toen Dreyins geoordeeld werd hebben dit nut gehad te doen nitkomen hoe gebrekkig de geheele militaire rechUpleging ia ingericht Een voorstel van den minister van ooriog tot herziening van de geheele Code militaire is thans in onderzoek hy de kamer aanwezigen kennen Uus kon ook niemand haar storen want door geheel vreemden kan men niet gemakkelijk gestoord worden in hetdrooraerig genot der vrije natuur en der andere overblijüwlen uit die aentimentecle periode van omstreeks het begin dezer eeuw voor welke Louise een zwak bezat Dit was het wat haar doorsweetde toen ze nu die bede om vergeving zonder meer coupeerend op haar korte maar niet onvriendelijke manier zeide Wanneer is uw buitenpartij dan Wanneer ge werkelijk daarop gesteld zijt zou ik u misschien toch kunnen begeleiden altijd in de veronderstelling Greta dat uw moeder er volkomen genoegen mee neemt Ik zou ook niet gaan zonder haar eerst gesproken te hebben Neen dat moet u ook niet mama zal zelve hier komen Zij moet natuurlijk t riep juffrouw Walch geheel gelukkig 0 en u wordt misschien ook een weinig schadeloos gesteld Wtuinéa u mee gaat tante Louise Want zoo iet Üls hét park van oon Hippel en vooral zijn rest ziet men niet zoo licht weer papa reide laogs dat oom en ziin zuster 0 al tot d orgineelen behoorden die aan het uitsterven v en En mij dunkt zoo iets moet u interesaeeren tGe meent dat ik goed daarbij pas als een eveneens onmctdem en eeniguins afgedankt artikel niet waar aeide Louise met haar kleinen glimUch Maar tante Louiae hoe kunt u riepGreu toch iets verlegen alsof het idee minder ontoepasaeiyk waa dan men had mogen wenachen Ee commissie voor de strafrechteriyke wetgeving die gunstig voor het voorstel gestemd Bchgnt en het binnenkort aan de Kamer ter beoordeeling zal aanbieden Verspreirie Berichten De sociaal democratische burgemeester Van Anchel die zoo raar aan t knoeien ia geweest met de kiezersiyst ten pleiiiere van een vriend en die daarom geschorst ia heelt nn maar wyseiyk zyn ontslag genomen hetgeen hom evenwel niet onttrekt f an do hand der wrekende gerechtigheid Door de regeering is de samenkomst van den Senaat als Hooggerechtshol deflnitiel vastgesteld op Maandag 24 dezer en men meende dat de heer De Lor Salnces voor wien al die drukte en al die moeite noodig is zich den vorigen dag zon gavangen geven De president van den Senaat heelt In overleg met de rechtsgeleerden uit dit lichaam bepaald dat dezellde rechtbank als in 1899 zich zal moeten doen gelden daar de zaak te beschouwen is als een voortzetting van de processon DéronIède en Marcel Rabert reden waarom dezellde senatoren als toen zitting zullen moeten nemen Den penningmeester van den Naiionalen Hijnwerkersbond Hare Is door den profeet van Loire kennis gegeven dat de premier tevens minister van binnonlaudsche zaken Waldeck Roosspau voornoraens is binnenkort een commissie saam te stellen buiten het Parlement wier taak het zal wezen de eischen der raynwerkers te overwsgen als daar zyn de werkdag van acht nur de pensionneering na 26 jaar arbeid onverschillig op welken leeltyd en hetminlmum loon DiiiTBOMi airD De eiprins Bernbard van Sakie n Weimar nu graaf Crayenberg door zyn afstand van alle geboorte rechten en titels is met gravin Crayenberg weduwe van graal Lncchesini v6ór dien mejollronw Brockmuller voor de tweede maal getrouwd te Wiesbaden men scheen hot te Weimar secuurder te oordoclen niet te volstaan met de huweiyksvoltrfkking te Londen misschien wel om den braven burgers geen slecht voorbeeld te geven I BüLOIE De Antwerpensche gemeenteraad heelt gisternamiddag oen crediet van 52 0 X frs nam nu werkelijk afscheid Haar mama die twee dagen daarna in haar eleganten coupe oOk den weg hierheen in de kleine FriedentHtrasse vobd tro Louise niet thuis deze was op een van haar eenzame namiddagtocjiten De oude dame Walch in eenige verlegenheid hoe ze nu haar boodschap zou doen kwam op hel idee die op haar achter te laten visitekaartje te schrijven Met haar zwakke bleeke schrift schreef zo Onder veel dank neem ik het aan beste Louise dat ge onze GreU werkelijk op het Hippel sche feest wil chaperonneeren ik had onmogelijk gekund en zou het kind ongaarne bet jeugdig vermaak ontzeggen vertrek van het station overmorfren Vrijdag om twee uur onze coup zal u half twee afhalen wat wij hopen dat u goed zal zijn ik denk dat w goed weer krijgen Met betten groet uwe voor het naar huis komen zorgen wij natuurlijk Men mocht verwachten dat dit bericht trots verschillende punten te weinig en komma s te veel volkomen zijn doel sou vervullen en mevrouw Walch reed tevreden weg en aupte op de huisreis nog vlug even uit bij de Beemann s waar zij de oude dame een mededeeUng betreffende het vVerein wilde doen Ze trof moeder en zoon bij het tweede ontbijt verzocht dringend zich met te laten stolen en nam ouder levendig protest een glaasje marasnuin aan lUua overmorgen onze maandvergadering beste by gravin Ëngern Dat ge nu niet wegblijft we liebben uw stem noodig om de bevallige mevrouw Conafeld de vrouw van den Parijschen Consfeld weet ge Richard die nu hier woont binnen te loodsen tTtrdt vtrvilgdj