Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1901

408te Jaargang Zaterdag 8 Juni lOOI No SSS2 mimm mmmr I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelerMi Ha ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefaaa e Ut De Uitgave dezer Courantgeochiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr jg per drie maanden is ƒ 1 25 tranco per post 1 70 Aiwnderlqke Nommers VTJF CENTEN tOoedkoopitesivioHadit adrss voor Vervoer van Inboedel oowelUnnan ala bniten de atad met gealoten mgena A GRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AU i ttordt t g IVan MH Mk ul venaktrd y Gmt Winter ifio k 4 0 Zmner 1 70 k 4 5Cbcvalliet 5 75 Haver per neet 3 10 4 6o per 100 Kilo 7 15 4 7 90 Hcnnepiaad Inlandsche ƒ 10 i 10 50 HuilenUndiehe 7 7 5 Kïnwieiaad 7 i Kooliud Erwten Kookerwten ƒ Siet kookende BuitenUndKhe voererwten per 80 Kilo 6 10 a 6 10 Boonen Bruinebooneo 7 8 50 Witte boonen P rdtboonen 5 75i 6 j5 Duiveboiftien 7 25 k 7 75 Mai per 100 Kilo Bonte Amerikaansche I k 6 1 Foianian 6 as k 6 50 CinaBantine 7 50 in Vekmaiht Melkvee goede aanvoer handel tuj prijien hoog Vette varken red aanvoer handel vrij wel 19 i jii et per half KG Biggen root Engeland red aanvoer handel matig 18 k i9 Ct per half K ü Magere Biggen goede aanvoer handel traag 1 k 1 40 per week Vette Schapen goede aanvoer handel traais 30 k ƒ 33 Lammeren redelijke aanvoer hani l vlug 7 13 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 k 10 Fokkalveren 8 i 16 Kaai aangetoctd 119 partijen handel matig ie kwal aj k 34 50 ade kwal 8 k 3i NoordHollandKhe Boter red aanvoer handel vlug Goeboter i ao k 1 30 Weibour i io k i jo 366 Staats loterij ie KUiae Trekking van Donderdag 8 Juni Na 11811 1000 raat premie van £ 0 000 Na itl lts en ll i ieder 1000 No 10 0 IIUi ea U07J ieder 40i Na 1I1II 14 tl 17088 lli4l l9 5enl 8 ieder 100 No 1881 881 8 II II00 ai81 HM lUA 18181 17098 1888 en S0888 ieder lO l Pr nn van 70 U I 40 4841 8117 lOI O 18817 U5 4 1 1 14 48 88 8878 108 I 71 11718 78 88 70 80 8718 88 11881 M 80 887 8848 8180 8 e0 10880 18041 87 18888 88 8411 4800 7188 18 l 6J7I 81 808 8884 7888 71 7t 88 78 88 8808 4748 1818 10410 8 181118 l 04 18 18 78 1488 18 18880 18 18 18618 8 1787 48 8 44 10888 1888 10480 88 88 8 01 71 7508 18 18748 18184 9 888 88 787 tl SI U88I 18848 18 18 SOIB 7807 lOnOI l 8 S 18781 18748 10 41 81 7817 10884 18 O 19 48 180 I0 8 8 71 88 88 81 18888 88 9 81 8188 11178 11014 14318 18I B 18 74 8818 81 8381 11185 14804 81 lS 7e 891 8986 05 86114 ii 8 10 11808 ITS 84 18118 81 18 18 4S 111 IttSt 8 8888 84 8 tl 88 14417 17SHI 18888 1081 8701 8808 81 1IB88 14840 17185 71 1908 9 49 8818 88 76 8 8187 9185 KOiO 1410 8 11 80 8 O 68 18 18 5 44 48 857 50 1 611 71 SOUS 7 11848 48 17819 80918 48 17486 10480 85 98 8 54 18809 14188 17845 0569 188Q 4008 19 1 9418 84 81 17719 90885 18 41 8088 JI744 18400 I51I1 80 79 1786 14 181 14 68 69 61 S01 l 1866 4140 68 9ltl 61 15808 11 58 90807 84 4861 6381 1 91 4 17 91 15 88 11 et i 9 16 18888 16468 1 099 11 1916 4881 48 87 1 198 98 I9U0 0 79 8084 Burgerlijke Stand RUOBKN S loni FrancUcns ouders J Donk en W Slobbe GKHUWD 5 lanl W P Snollcman en M E Hesslng O WÜlemBC on A J Uapman J J Bakker en A van Loon BeauwUk GEBOREN OornelU onder M Sebonten en Ij van Es luhanna oaderK C ÜosterwUk on H Uoekeol GEHUWD E van Meurs en M öroenendök AOVERTï iNTIKlN ael roeders STEEUSM A Bluenlisten TuH singel TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DilHLirS welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en duorbloeien tot de vorat intreedt VERDER HET BEKENBE l 8ECT W CIIIEK l Hat IMaM oudiaitoijrlialt m p 1 maU lykitt poManilAlal vooc Hnraa en vooral daewa ck KindiracliMaWnk f K leHlB leatfc Slr M Mm Wte oai U op naam an ralwMinuik V r4rHk ky NMfm WMhaaw hi MfewaMrt utaalwlM dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planton bloemen on vrochten onschadéiyk is Liter tüM i Uier f Ü 80 Vi Uier r I SU Openbare Vergadering op DONDERDAG 6 JUNI des avonds 81 uur in het lokaal van den Heer Maaskant Turfmarkt Spreken de WelM Beer KLVKLDEIl Secretaris van den Vrjje Dem Bond OiHleiwf ri D e a s Verkiezing van DEBAT ENTREE S en W CENT viuj uji ik BESTUUR KiesTBreeiiigii ig Bmgerp liclit GOUDA Openbare Vergalering op VltMUAG 7 JUIVI 1901 des avonds 8 uur in de laal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouna filpreker de lieer A KOODIIUYZEM ie ENEBUIZEM Onderwerp MISLUKT OF NIET VniJE TOEGAflG VOOR ÜIEZfiHlS 1 legenbeid tot DKB4T Namens het Bestuur D RUIJTKK Secretaris E OifSna l arrkpIlA dcmwrikracbttreenTcraterkendeKlNA WUNtegniwKktc W UVilC loo ji kim wn U Tolwawenen ebr k r ett u Itehte u M U r rWtnir naciekteof kfumbed koOfticn PRAEPARATEN VAN 4 nWcKe wlgen pij 8 verier Ing lenuwhoordpHn ter verHerlctafi na stekte of krumbed koorti e pUINA LAROCHE FERRUGINJtUX m let Vuwnder tenen BJocdgebrtk Bledtmcht kwalen yan KritUehen le fttjd ent farkrunl tnr m flacoiu j 1 90 en 1 pT SL a tf q a tx TOtdfaam Tcrftcrkend aangenaam van imaak voor ilacelijkichg b nik IIVCI V avaV 0 1 r kinderen twakken en kllerachtige gestellen teer aan te be aU Kcneeakracbïïke drank lri oomlwen leï pyaverteringtorganen en dtarrhée ook 1 Toor Klndervotdlnc in buwi t H IC r 0 90 0 50 Kgt OM Chainlacli lulvere Melksui lfer o Acfltma 1 3cr9t Aif0n lic rt llcn eener halve CiPArftte 11 voldoende ter baitrii j1 V t rtme M de l l ale aanvallen v n Aethma te In M doosje a ƒ 0 60 e ƒ O flO M Tnmaritirlp Rnnhnnc fruit purgatief tq m ventoppini Aam 3 I aniarinUC PUnOOnSl b ie Mlgr lne ConBeetie ic voor look l laMna 3 voor kinderen bèvrtjlen de TailianiU Bonbonii Mi KKAEI FI il N t H01 M MeiH rijWc dienuen daar de vonn voor Ket kind hay r HJIt en tie nnipek jan enBam it ni tr do ije 0 90 en O ÖO C l n1ak t 6fiM lermeen eikn 1 b liet BESTE huiimiddel OainiiaK r SI leh i verkoudheid en Keelp n hel i een aiymoploaiend en veriaclXend middel hU uitncmendhaid uitiduitend in Q fletchjel vcrörijafeur I nj 0 20 cr OeKlijt St Tratporttltn MM KRAKPELtEIf a HOLM te Zelet ftltt alhn iwtruim i an KRAEPELIÈN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aükkd Qébrh Stoll verck s Chocolade en Cacao j e DaumsHm dobr de niouwate uitrindinRon op machinaal getviod tertitord ö l tüSi pibruik van na en fijnst gmndstoffon R i i d rei lm wbruikor van Stollwerck 8 Chocolade en Cacao m anboY enswawdig fcft ikaat nauwkeuiig beantwoordonde a n lieu inhoud ia re8p Bükntteo Di Hrmi behaalde 87 Breret ils Hofleveraaeleï 44 Eero Dlplomas gouden enz ednlUei n hewij uitmuitend Ajn briki t Keedi ISJ i hreirf de Acceiemie naUon l 5tti xi a lt fM l tl d Ohoocdst bonbon jL IMIWinik a fcbrOai it Terkrifebaar bgU H Cunfiworth Banketbaktef en Omawliwtecratwoordifirer voor üederbud Jdlu KattAiBlodt ia hfti HnMÉMilaiii KalrerMrut 101 BERICHT VAN INZET De Bouwmanswoning LAlTDEHIJEir T Gouda en Waddinxveen op den 5 JUNI 1901 te öonda geTelld tgn in bod gebracht als Tolgt Broekwegp No 1 De Woning en 36 80 a Boomgaard l 1950 No a 1 h 8 a 60 c Weiland 1950 No 3 1 h 12 a 90 c Hooilahd 2550 Ko 4 1 b 26 a 10 c Weiland en 72 a 71 c Water 2900 No 5 29 a 40 c Tnin ol Bouwland 660 Onder de Boompjes No 6 82 a 10 c Weiland 1 2600 No 7 1 h 21 a 90 c Hooiland 3800 No 8 1 h 30 a 60 c Weiland 4300 No 9 1 h 89 a 40 c Hooiland 5000 Korlc Akkeren 1 1280 No 10 18 a Tninland V inlerdijk No 11 2 h 28 a 65 c Weiland 1 3150 te zamen 1 3ai4 De combinatie en alslag der perceelen ia bepaald op WOBSaUAG 12 JVSI 1901 des morgens te elf nren in het bOtel DE ZALM aan de Markt te Oonda Verheogingen worden in dien tjjd aangenomen tegen 10 percent der verhoogsemmen en alle nadere inlichtingen cijn te bekomen ten kantore van den Notaris O C FORTOIJS DBOÓOLBBFSB te Gouda Wie zeker t a wil d EcktP Eikel CBCao t antrangen leaamengeeteld en na vela prceftiemingen in deu handel gekomen unda dsa num dea aitrindara Dr Miohaalis ncfurdigd p da beat nushine la hel mraldbaRxod tabbllnenmit ran Qebr BtoUv rok te Kenlen ItchC Cikcl eacao n Tlerkanten bonen De Siktl OBcaa i mat melk gekookt aane aangeoaffla geamda drank toot dagelijksoh gebruik een t 2 theeleftla raa t pcBder Toor een kop CbocpJat Al geoéeskracbtige drank by gmd ran ditrrbee alsohta met water t gebraikeo Verkrijgbaar bQ de ToomaKaale a 1 Ap tbakars eni V Ko V lU palbu f 1 80 c 0 90 a a35 0 iunalTfrt genwaoTdig roer K Ierland luHut MattenModt Amoterdam Kalvcrstraat 103 FEMSCHE STOOMVEEVEEU as ehemisehe WusselierU a OPPENHEIMEB 10 KruUkade Botterdam aabreretn rd door Z M den Koning dar Belgen Hoofddep6t roor OOUDA de Heer VAN OH Az Speeialitait toor het atoomen en Terren alle Heerea en Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoon n na pinchemantela Teeren boni eni Soppen tafelkleeden eni worden naar di nieninte en laatste methode gererid Zenuw en Maaglijders wordt ait overtniging als een werkelgke h in den nood het boek oanbeTolen Na ontvangst van adroi per bri aart ordt dit boekje mnco pér port toeg sonden doof BLOKPOEL S Boekli Saltbommel Gouda Drak Tan A BKINKMAN4 U 1 De atcmmiDg oor de Proirinoiale Staten beeft plasti Of WOEN80AO 12 JUNI TOOT d Tmed Kamer op VRUDAO U iVSL Wy batatau ui voor d Prav Suten de heeren Kr Q E FUERISNETELAQE J IL NOOTBOVEN VAN QOOR P VA DER QOOQ Voor de Tweede Kamer het aftredende lid U C J E QRAAF v B7LANDT KËi i IS BVI 0 De BURGEMEESTER der gemMOte üouda üeiien Artikel 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat op Woensdag den lien Juni aj tussclien dea voormiddaga acht en des iutmiddags vijf uur de stemmiDg aal ge schieden ter vervulling van drie plaatsen in de Staten det Provincie Zuid HoUand waarvoor candidaten zijn i FUHRI SNETHLAGE Mr G H VAN GOOR I M NOOTHOVEN VAN SIB HOOG P HOOGENDIJK Aa C VA Dam STRAATEN A TINGERLING A £n herinnert aan dea inhoud van art 138 vanhet Wetboek van Strattecht luidende Hij dieopaettelijk zich voor een ander uitgevende aaneene krachtens wettelijk voonchrift uitgaschrevenverkiezing deelneemt wordt gestralt met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar Gouda den 7 Juni 1901 t De Burgemeester voornoemd R L MARTENS De BURGEMEESTER der gemeente Gouda 1 Gcsien Artikel 55 der Kieswet Brengt ter openliare kennis dat op Vrijdag den 1460 Jnni a tusachen des voorraiddags acht en des namiddags vijf uur de stemming sal geschieden ter vervulling van eene plaa in de Tweede Kamer der Staten óeneraal waarvoor candidaten zijn Mr C I E GRAAF van BIJLANDT H GORTER Mr T HEEMSKERK F MOL J H DE WAAL MALEFIJT £ n hennnert aan den inhoud van art is8 van het Wetboek van Strafrecht luidende Hij die FEVILLEIOX Eindeliik Saaii ebra cbt 461 Dat wilde ik alleen maar zeggen en nit mag ik mij geen oogenblik langer opbouden ik kom van het einde der wereld rkleine Friedenstrasse Charlottenbnrg Wien hebt ge dUr dan r vroeg de oude dame terwijl Richard snel opkeek Ja dat moogt ge wel vragen een v reemde buurt i ik MD rde mij bijna voor den koiteier Mijn GreüPwil zich door Louise Heidloffbijoom Hippel in be herming laten nemen het is ejrg Het van I ouise dat ze den dienst van mij overneelSt Het is van ons werkelijk niet meer te vernis Maar lieve hemel voor het arm ding ia bet eena een verandering Ik heb mij ook reeds voorlenomen haar uit te noodigen wanneer ik de tamilfe van papa uit Treptow aan tafel krüg Het jonge volkje kan ik daar niet aliad bij krijgen die vervelen zich Maar nu Bdien toe toe blijft zitten O Richard galant ala altijd maar blijt nu 1 toen de jonge hniabeer het tich natnnriijk niet liet ontnemen de levendige dame tot in de voorzaal uitgeleide te doen Onder de brieven die de intnsachen ingekomen post gebracht had vond Richard Seemann toenhij spoedig daarop lija weikkainer betrad een I opzettelijk lich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorachrilt uitgeschreven verkiesiog deelneemt wordt gestraft met gevangeniaatrat van ten hoogste een jaar Gouda den yen Juni 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulienliiRdscb Ovrrzlcbt Aan den belangwekkenden alscheidamaaltijd die Merriman en Saaer te Londen Woensdagarond door een 100 Trienden en vereerders werd aangeboden onder voorzitterschap van bet parlementslid Robertson en in tegenwoordigheid van vele dames merkte men o a op Leonard Courtney mevrouw Courtney Stephen Gladstone Kredric Harrison Barns en vele andere parlementsleden De president heette Uerriman en Saaer in een warme toespraak welkom als waarachtige vaderlanders en vertegenwoordigers van de invloedrijkste Kapenaars betere loyalisten dan anderen die er voor werden gebonden maar die desnoods geiiBd zonden zijn om tegen Engeland op te treden tancü de Eagelschu regeering al hnn wena n venrnlde De president vermorzelde Chamberlain s goedkoope oratorische trazes en stelde ze aan de kaak evenals Uilner B stndentikoze redevoeringen en dépêches Spreker ontkende dat het misleide Gngelsche vAlk verantwoordelijk was voor dezen oorlog Hèrriman hield een zeer toegejnichte belangrfke redevoering opmerkende dat hü even zwaarmoedig naar Znid Alrika terugging als Franklin in de vorige eenw naar zyn land Merriman zeide dat niemand in Engeland jnist begrip had over de ware trenrige toestanden in Znid Alrika terwijl geen twee menschen het in Engeland eens zijn over de ware redenen van den oorlog Sommige herhalen dat de verkrijging van geiyke rechten voor alle burgers de ware reden van den oorlog is geweest maar hoe is dit mogelijk terwjjl de Kaapsehe en Ëngelsche regeeringen samengaan om de Kapenaars al hnn rechten te ontnemen en de Kaapsehe Grondwet te verkrachten Scherp veroordeelde Merriman het verbranden van de Boerenhoeven waarin hy dezelfde redenen voor het voortduren van den oorlog zag als Washington in Noord Amerika in de vorige eenw Even sterk brandmerkte Merriman het Engelsche stelsel om vronwen en kinderen in kampen te zetten Wat daar geleden wordt weet niemand Alles wordt verheimelijkt Dit blijkt o a nit het eit dat jnfiroqw Hobhonse die naar Znid Atrika is gegaan om de kampen te bezoeken en bnlp couvert van dik fraai papier met een vast duidelijk adres in eigenaardig steile regelmatige halen Hü kende dit schrift het was het schrift waarin Riu van Uechtritz zich geoefend had kan men wel zeggen want in het begin was er wat affectatie bij in het spel geweest Nu was het haar waarschijnlijk tot een tweede natuur geworden Het monogram met de vrijheerlijke kroon mankeerde ook niet Seemann raet zijn ordelijke gewoonten sneed den omslag netjes open en nam het briefje er uit pp het sierlijke vellctie ook slechts eenige regels in hetsellde kaarsrechte schrift Richard las ze en verzonk daarop in een zeer ernstig nadenken Niet over den inhoud dit was overigens niet gewichtig Rita deelde mede dat men voor den mrstvolgenden muziekavond het eens was gewor den onstreiU een trio van Beethoven en verzocht hem nu t7 willen nazien ol dit zich misschien nog bij de muziek ten zijnen huize bevond Dit waren trio aronden waarbij eenige oudgedienden van Wt Seemann Bche personeel de strijkinstrumenten bespeelden en Rita de jjjano een inrichting waarvoor zij het idee aan tie hand had gedaan Ze speelde goed de oude dame hoorde graag muziek en Richard die het sfhoone mei e aanvankelijk slechts met een hoffdjken glimlach had laten begaan smaakte nu soms bij het luisteren een genot dat hij lichzelven niet kon be Wat ze hier dus schreef kon niet de aanleiding van het nu volgende bijna pijnlijke gepeins zijn Waa hM de gMwer waarop ie bet achteaf J ij t brengen vastgehouden wordt te Uloem piitein Saner zeide dat de Ëng lschen er nAiit in zonden slagen om de ZnidAfrikaan ders te knechten Als ij enkel loyalisten kinnen worden door het verloochenen van bOD nationaliteit en hnn overtniging welnu dan znllen zij deloyaal worden Engeland kan ZaidAfrika alleen herwinnen door terug te keeren tot zijn traditioneele vrpeidsgezinda beleid Coartney zeide nog dat de heldendaden van Zwitserland Griekenland en Nederland die in de wereldgeschiedenis staan opgeteekend voortaan verr jkt zullen wordtm met het relaas van de heldendaden van de Boeren Courtney zag echter een verandering in de openbare meening van Engeland ten aanzien van don oorlog met de Boeren Misschien gaat de inlijving v n de repnblieken door misschien wordt zü vernietigd maar zelfs indien zü beklonken wordt zal do inlijving een misdadige dwaasheifl blijven V De gevolgen van het invoerreoht op steenkool die volgons de Britsche regeering slechts door de bnitenlandsche verbrnikers zonden worden gevoeld worden toch in Engeland zelve te kens meer bemerkt De Schotschfe mijneigenaars wien de beiMttng thans het meest treft willen tich BCkideloos stellen door op de loonén der arbeidMt een schilling per dag te kor n De mijnwerkers echter verzetten zich tegen inlk een maatregel en riepen do scheidsrechteriyke beslissing van een der minister lord James üt Hereford in Deze besliste dat de loonen met een halven shilling zonden worden verlaagd gerekend van af 5 Juni Gelijk men zich herinnert w ren de Engelsche mijnwerkers vast besloten geen vermindering banner loonen te dnlqen Tot recht begrip van de onderhandelingen die thans in de Belgische Kamet worden gevoerd over de Congostaat dient men zich teherinneren dat den Congostaat geen Belgische kolonie is maar dat een personede uniebestaat tasschen de beide landen doordatKoning Leopold In 1885 met goedkeuringvan de Belgische volksverfegenwoordigingden titel van sonverein van den Congostaataannam In 1890 word een verdrag aangegaan tnsscben België en den Congostaat waarbij België aan den Staat een bedrag van 25 millioen francs leende voor tien jaren met het recht om na afloop van dien termijn den Congostaat te annexeeren indien iaie zich dan niet verbond de geleende som in tien jaren terng te betalen had den brief aan iedereen kunnen laten iien niemand zou er meer aan Kemerltt hebben dan des lossen hall schertsend famÜiaren conversatietoon Dit was het echter juist Hoe was hij op dien voet ukomen met diete jonge artstocratiiche dame aie daarenboven een in het oogloopend schoon en alfa geestig meiqe was f Hg wiens omgang tot hiertoe uitsluitend tot menschen van zijn stand was beperkt gebleven en zich tot op het oogenblik volstrekt no niet btjvoorbeeld uit kracht van de waartkering der bizondcre beteekenia van zijn tak vah industrie tot in de hoogste kringen uitstrekte Hij dacht over het verloop der kennismaking mct Rita van Uechtritz na Had hij die het eerst gezocht Neen Was de toenadering dan van h t uitgegaan Richard was te consciëntieus om dit tegenover zich celven ali buiten twijfel te beweren Een reeks van toevalligheden scheen in het spet geweest en het verkeer daardoor van zelf ontstaan te zijn Had hij niet misschien zonder dit duidelijk in zijn bewustzijn op te nemen toch een zeker nu seggen wtj arrangement v n eenige dezer toevaltigh n vermoed had hg ze oor ee uitsluiteira resultaat van een samenloop v n omstandigheden moeten houden waarop de betrokkep personen geen invloed hadden kurtnen oefenen dan zou hij zooder aarzelen geloofd hebben datzijn ift hem bter duidelijk was voorgeschreven en wel een weg die bem rechtstreeks naar baroneue Suzette van Uechtritz geboren de Laurfay wees om haar de band van haar oudste dochterte vragen De onderhandelingen die thans gevoerd worden betreffen het eerstbedoelde geval De Kegeering van den Congostaat heeft het recht erkend van België om den Staat wanneer België dit wil te annexeeren En tevens heeft de Congostaat erkenning gevraagd van zijn recht om die annexatie ts eischen zoo België daartoe niet nit zich zelf overging zoodra de Koning zijn zending voor volbracht zon rekenen zooals do heer Van Eslvelde zich zeer diplomatiek nitdrukte Dit beteekant niet dat de Congostaat in n onbewaakt uogenblik België tot inbeaetneming kan noodzaken maar men wil voorziening treffen voor het geval de Koning niet langer de sonvereiniteit over den Congostaat zon kannen uitoefenen Uit de mededeelingen die au de commissie nit de Belgische Kamer zijn voorgelegd is gebleken dat alle inkomsten die den Koning ait de domeinen van den Congostaat toevallen door Z M aan de schatkist van den Staat worden algedragen en dat de Congostaat verder over alle inkomsten nit concessies enz voortvloeiende beschikken kan zoodat volgens bet rapport de financieele toestand van den Staat zeer goed is Tbans heeft de oud minister Boernaert het voorstel ingediend dat de Bolgisclio Kamer in beginsel zal besluiten om den Congostaat te annnexeeren Dit voorstel U verzonden naar de centrale sectie die in een speciale eommisaia voor deze zaak zal worden veranderd Het schijnt wel dat de Kamer zich met dat voorstel zal vereenigen slechts over het tijdstip waarop de annexatie zal platti hebben bestaat nog verschil van gevoelen De Ind Beige meldt dat de Kegeering besloten beeft den termijn van overneming op tien jaren vast te stellen de Petit Bleu daarentegen meent dat de Kegeering zal voorstellen dien termijn op twee jaren te bepalen De fransche Kamer beeft een aanvtag gemaakt met de behandeling van het wets ontwerp betreffende werkmanspensioenen Het ontwerp handelt oyer bet oaderdomspensioon bet vervroegd ensiuen wegens invaliditeit zelfstandige piinsiuuukaHsun eni De beambte en de iabrteks of veldarbeider stort dagelijks oen sou op een loon van frs en daar bensden bet dubbele voor een loon onder de 6 frs bet drievoudige voor een loon boven de h frs en de patroon stort geijk bedrag Dit geld wordt samen gebracht en draagt i pCt rente onder waarborg van den Staat en verzekert den werkman een pensioen van ziJn 65e jaar af Bij invaliditeit gaat een evenredig pensioen Wnni j ist nuchtere mannen van zak n cijn likwyls nu en ilan biigeloovig of liever ietwat fatalistisch ii u bij wie meest zoo veel zoo niet alles op bedrijvigheid opmerken neriioonli k ingrijpen aankomt weten daarom des te beter de gevallen te beoordeelen waarbg een lekete afwachtende houding te pas komt en dan een volgea van de richting wctk toevallige aanleidingen hen gebiedend schijnen aan te wijzen Maar hier lag de zaak toch anders Niets had Hichar jrongen de Jonge dame zoover ttf gemoet te komen aU hij ongetwijlcld had gedaan Kn wannéér zg dan werjielijk den wensch gekoesterd hail hem te bevallen eon neiging bij hem te wekken was dit dan een trek waarom hij haar zijn achting ftiocht ontzegtten Dat zij het welgevallen dat ze in hem toonde en dat haar somi duidelijk genoeg in de oogen te lezen itondi totaal sou gehuicheld hebben behoetde hjj niet aan ie nemen jRtder daarom nog een ijdele gek te zijn Kn wanneer de positie in de wereld die hij kon bieden haar begeerenswaard toescheen was u dan daarom te veroordeelen Kn wel juist zij de arme adellijke die een kostbare jeu d zag voorbij gaan in de hopeloozc wanverhouding van naam eh sUnd aan de eene en de middelen aan de andere iijde I want Richard was sedert lang vü komen tngel ht hoe het met de vrijheerli tamilie Uechtritz stoiid lVêr lt i trv0igé