Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1901

Trooger ia Zg die thao RenoemdcD leeftgd reed bereikt hebben en nog niets bebben kunnen bgdragen ontvangen elk bun aandeel Tan 15 miUiaen Ira jaarlgka daartoe door den Staat op een begrooting van oitga en uitgetrokken Dat aandeel kan niet meer bedragen dan 100 Irx De ft ia niet toepasielgk op ben die een bezoldiging boven de 4000 re genieten De rapporteur Gaicyate begon de algemeene beraadilagingen met e n breedvoerige toelicliting waarui lig o rokende dat zoo or lien milliocn werklieden waren de Staat tot 90 mlllioen toe loB hebben by te paMen welk bedrag over twintig jaar tot 15 millioen zon dalen opmerkende dat deze cijfers bij gebrek aan gegeven wel onjuiat zonden biyken Het invaliditeitapen ioen nameiyk zal ten minute 200 rt moeten bedragen en indien bet voreiachte bedrag niet voorhanden ia tal de Htaat V pCt het overige het departement en de gemeente aanvallen Verspreule Berichten De balans der Wereldtentoonstelling Daar komt de tatiatiek een jaar nadat de Tenloonatelllng van Pari eigenlgk eerst behoorlgk gereed as voor den dag met cUlerra aangaande hot bezoek aan taande Set reizigersverkeer enz onz oo komen W i dan nu offtcleel te weten da de weroldkermls van t vorige i ar bezocht l door 50 a CiCm roenschen d raeestcn op L zevonden October toen 602 047 kwamen en dan den vierden November 51 867 S den Ho November 558 506 Door den hooldlngÓTig op de Place de la Concorde rnlerden er 8J801 881 bezoekers binnen e per dag kwiroen er gemiddeld honderddniiend rftnlgen naar bet terrein terw l de omnibussen en traras naar het terrein rijdende a 7 7 00 menschen vervoerden de loorweg van bet Champ de Mar tien millioen en de Seine bootjes bona twintig en aen hall millioen De vervoermiddelen op bet terrein sponnen over het geheel geen zijde bet trottoir ronlant bad maar zes eneen ball millioen reizigers en de electrisclie spoor raaar twee on een hall mlllioen In het geheel kwamen er 7 ongelukken voor waarvan 16 met doode ken alloon tien ontploWngen en negentien branden te tH 109 beschonken mon chen opgeborgen moesten orden nog Met èén per dagl en er slechts 52 maal nroces verbaal moe t opgemaakt worden wegens rookon waar dit verboden was De inrichtingen waar alzonderlgk entree moest worden betaald maakten dooreengenoraen VongeMX l i r kers I In Halles t i dene de tentoonstelling ingevoerd S4 500 ÜOO kilo Tleeseh 12 millioen tok wild en gevogelte 15 millioen kilo zeovlsoh on 186 millioen eieren I Door de Fransoho ambassade te Konotaatlnopel ii gisteren een bedrag van vgfhoBderddttlzend Iranca ontvangen als Bchadeloosstelling van Kran ehe onderdanen bg de Armenische onlnstcn m WWS Oeada SloardrMkl naa V rk QapeUi Mtndua RoUwdunn KotUrdam B ♦ jÖ Tt ï D iH 9 O O D 1 m a t 11 10 1 48 IS 8 17 l f 1 II 1 14 8 41 t ir f 11 8111 4111 04 8 i U i 4S S 48 4 01 4 4S 8 1 a4 7 08 7 i 8 ll £ t Kir I t 4 8 8 t w 4 1 58 8 8 4 t I 1 08 10 1 8 tl 11 81 ir OS ll 1 0 0 I IS 04 4 ie t 4 4 8 8 t 8 48 I i4 7 03 7 18 l B RdlulMb ipm L liu Mnlaanthwüi 4a OMfig te Waiin Uu r I 10 11 5 4 4 8 8II O 7 11 7 1 4 8 41 I Ol 1 81 t t 8 11 0 17 10 I ♦ lottudam Beur Rotterdam D f totlwdam U Oarelle Minwnktfk HoaidiMkl Boada 7 8 08 84 Ö0 8T lO O 10 11 i tXtm 1 a Mtr wal f HWHI f in ha ri wkM4 UOD l eH a 4 48 il10 M 10 88 11 1 U H H l l 1 U O J O ii i j iï lo U ll M 11 IM H l 7 U4 I IO 1 41 4 1 S 4 11 7 i ll Lil 10 00 7 1 1 81 8 4 7 18 7 v ul 7 18 ♦ 1 B 08 l Gouda S v ak Mo Voorburg Hag 10 4 11 10 11 8 8 1 4 7 47 4 10 ir u usn iM i uii u BOUD 4 4 MSTItDAH tIh nna hiilU 8 38 8 11 8 81 l iS 10 10 10 8 11 011 10 M IJl t7 1 4 8 l ig8 48 81 O ltlOSO 10 87 11 0 iautW 0I 8I lt 10 10 11 04 U 48 li t7 1 87 8jl 4 1 4 81 S SO 4 44 88 10 8 1 03 11 47 ll l Anit 0 8 I S 18 8I 10 88 11 U 1 08 1 1 1 1 19 8 40 4 I 1 8 4 8 01 110 O 11 18 18 0 11 14 iHin Toorbarg ZiMt n i 1 II X l at At t O 8 84 4 n 4 4 1 il 4 8 7 9l 0 1 18 8 48 10 10 t4 o i lo 10 lO ll ll 4 U w 1 ti Hjio M t l uii rt taiji t i Wl a o I D 4 1 11 1 1 11 00 18 8 l 8 1 4 M 8 40 S t U a 1 0 o 4 jr tJ 07 8 81 7 88 7 80 8 1 uoDd l O Uudei I8 WwTd 4 UtrMkt VwtO 8 81 7 1S 1 U 8l l Ul J7 1 10 8 84 4 41 t O t l 7 0 1 10 M kM W 4 8 41 1 80 8 tS 8 41 80 48 11 80 I8 4 l 4 l Ml 8 i 01 l 8 7 8 t 40 10 01 UihI 7 01 7 81 18 i l 181M lMll l 8 18 4 18 4 4 l 7 7 07 7 14 8 0 ll 10 87 11 t 07 1 14 8 tïr I 10 14 48 I 4 Kil 1 41 iJM 8 1 4 1 4 41 4t 8 SS 7 00 7 1 4 l 10 0 10 4 7 4 10 4S ll OT 1 8 r J lt 40 S il Mt 1I4 K 7 4 7 4 4 1 8 10 07 10 t 11 18 UirMlit 8 18 a tl 7 4T 8 88 n lO ft 10 41 ll 11 4t U Ói WtMflM 0I 8 0 87 10 T il 88 180 U 87 Oude 17 l l l 88 Ooadi 7 0 7 14 S0 0 a Ifl tl 11 18 U H IMI 11 11 Graaf De Lor Salnees was toch wol een beetje overstuur toen bü eergisteravond ingepikt werd het martelaarschap werd hem door de Fransche autoriteiten dan ook zoo onverwacht aangeboden Hg nam evenwel al spoedig een waardige bonding aan overeenkomstig zgn vrjjwiligo aanvaarde rol en nu bromt hg in de gevangenis De la Santé in de cel die ook BuHct tot verblijf heeft gediend Veel bezoek is er niet geweest doch de autoriteiten hebben de gevangenis niet willen verlagen tot een plaats van samenzwering tegen de Repnbliek en zoo 18 de nobele graaf dan gisteren eei zaam en alleen gebleven tenzg men dan zgn bediende voldoende gezelschap mocht willen oordeelen voor zulk een gewichtig persoon 1 De graaf heeft een lief tuintje om in te kuieren en hg krijgt zooveel en zoo lekker eten als hij maar wenscht i raison van de bjjbehoorende zilverlingen 1 DuiTSCHI i CD De keizer heeft gisteren de baroneaaen Von Ketteler ontvangen de vrouw en de moeder van den vermoorden gezant van Duitschland te Peking BINNENLAND Uit het verslag van het öeneeskundig ytaattoezlcht voor Overijssel en Drenthe over 1900 blgkt dat do inapectear dr Pjjnnppel naar aanleiding van de vervolging van oen aardappelmeelfabrikant aan den ambtenaar van het Ü M bg een kantongerecht adviseerde dat hem geen nndeelige gevolgen van de aardappelmeelindnstrie op do omwonende bevolking bekend zgn Hg meent dat de wel beweerde en onderstelde maar nooit duidelgk geconstateerde invloed op de gezondheid niet op den voorgrond moet worden gesteld Goede eiperimenteele bewezen zijn er niet en zelfs moet op grond van hetgeen wg weten aan de juistheid der beweringen tw fel worden gekoesterd In sterk verontreinigd water gaan jnist de tnberkelbacillen te gronde omdat zg tegen de rottingsbacteriën niet opgewassen z nen omdat al spoedig een zeer noodzakelijke levensvoorwaarde voor hnn bestaan de zuurstof gaat ontbreken Waarschgnlgk is d 18 verontreiniging van drinkwater als ze zeer sterk is een beletsel voor het verspreiden van tyfus ook omdat het drinken van het water langzamerhand onmogelijk wordt 0 v 8 7 l 3i 1 47 lO l lO ls 10 8 10 43 10 49 1 10 14 10 JÏÉ11 1I TM U t De leerplichtwet heeft in Znid Beveland vele gemeentebesturen in de noodzakelgkheid gebracht vrijgeviger in de heffing van schoolgeld te handelen dan vroeger of tot gerechtelijke vervolging over te gaan Tot verleden jaar werden de onwillige of trage betalers in de betrokken gemeenten steeds getracteerd met de boodschap als ge niet betaalt hondt ge uw kinderen thnis Dit dwangmiddel werkte uitstekend Haartbnns zgn de rollen verwisseld Nn men weet dat schoolgaan plicht is en verbod wogeos wanbetaling tot do geschiedenia behoort maakt men aan de zjjde van hen die niat gaarne belasting opbrengen in zoover misbruik van de positie dat men eenvoudig zegt ik kan niet betalen Waar men derhalve huiverig is om door don van wanbetaling moet heeten zullea de gemeMtov rrolging te onderzoeken ol onwil of onmacht de reSnanciSn de Ijjdende partij moeten zijn Gemengde Berichten Te Singapore is een Ualeische dokter plotseling krankzinnig geworden Hg liep door de straten der stad gewapend met een lans waarmede hg iedereen dien bij ontmoette trachtte te doo4 i Twee Maleien twee vrouwen en een Josgetje werden door hem doodgestokei en 9 porionen bracht hg verwondingen toe Tier dames te Alkmaar hebben het plan opgevat om te trachten daar ter stede eene vereeniging te stichten die zieh ten doei stelt om de schoolgaande kiadaren van behoeftige ouders in den winter de allernoodigste kieederen en zoo noodig warm voedsel te verschaffen In eene oproeping tot de vrouwen van Alkmaar zeggen zjj Nu door de Leerplichtwet de ouders verplicht zijn hunne kinderen ter schole te zenden moet er ook gezorgd worden dat armoede niet de oorzük van ongeoorloofd schoolverzaim kan zjJB De wet geeft dit ook aan door den gemeenteraad bevoegd te verklaren om voeding en kleeding te verstrekken aan schoolgaande kinderen voor wie daaraan behoefte bestaat Naar onze meening echter ligt dit op den weg van de particnliere liefdadigheid zoo noodig gesteund door eene gemeente subsidie Zg noodigen uit tot eene vergadering op Zaterdag 8 Juni a s in het stadhuis In het verslag over 19 X van do cultunrmaatschappü Petjangaftn wordt voorgesteld een uitkeeriug van 10 pCt en het aanhouden van f 36 694 uit de winst ter gedeeltelgke betaling van de groote uitgaven waartoe het bestuur besloot hoofdzakelijk ter nieuwe inrichting van de fabriek volgens de eischen des tyds Van de vermalen 602 bouws werden verkregen 688 982 pikols riet of 1144 pikols per bouw die 78 572 pikols suiker opleverden Deze brachten op in het geheel 1 573 824 d i 1 7 30 per pikol tegen 1 7 17 in 1899 De uitgaven bedroegen f 449 382 zoodat er een overschot is van f 124 442 o 11 58 per pikol suiker tegen f 1 90 in 1899 4 1 4 i U 0I ll 7 i 8t 1 41 H 8 t 7 10 7J 7 7 M 7 00 l 4 0 8 11 10 10 11 10 4 1 48 10 84 l i 11 481 De heer K Wgbrands van de Sumatrapoat zou 7 Mei de redactie van het Indische NieuwB van den Dag aanvaarden De N Vorst vraagt naar aanleidingvan het beroep der Vereeniging tot bevordering der Zedelijkheid in de OverxeescheBezittingen of het geen tgd wordt voorhet dankbaar IndiS op zgn beurt een vereeniging op te richten om HoUandsche afgedwadden weder op den rechten weg tebrengen Naar do Sum bode meldt is deIe luitenant der infanterie de Leau postkommandant te Baros zoo erg door eenbeest gebeten dat geneeskundige hulp moestworden ingeroepen Daartoe vertrok de officier van gezondheid te Singkel dr Prederikz naar Baros Het garnizoen te Singkel bleefdaardoor ongeveer negen dagen van geneeskundige hulp verstoken Onlangs deelde M B t Nbl modo dat door den directeur van Onderwgs aan de Regeering het voontel was gedaaa een inrichting in het leron te roepen waar dochter van inlaodsche hooUen n andere aanzienl ike iirianders de gelatenheid zonden vinden om opgeleid te worden tot OBderwü Thani verneemt het blad dat het plaa el niet tot uitvooring ïal komen daar d moeste hooiden wier advio in d e werd gevraagd als hnn meening te kennen gaven dat het strijdig zon zjjo met de adat wanneer z hnn dochten van twaalf tot achttienjarigen leeftgd buitenshuis lieten onderwijzen en opvoeden Terwijl oenige politieagenten te Toronto Canada per rltuig drie dieven wier specialiteit het oerooven van bankinstellingen ia van het gerechtsgebouw naar de gevangenis brachten wierp een medeplichtige pistolen in het rgtuig waarmede de dieven een agent doodschoten Zg ontvluchtten en sprongen in een trein oa log verscheidene schoten op de agenten te hebben gelost Een agent werd doodclijk gewond Eerst na een geweldige worsteling slaagde men eï in zich van de boeven meeater te maken Men meld uit Zeeland Door de geheele provincie komt thans de epidemische hoenderziekte voor in zoo erge mate dat vele landbouwers zouder kippen zgn Uit een sectie onderzoek door deskundigen is gebleken dat men te doen heeft mot de gevaarlgkste aller hoendorziekten n iDj de hoendercholera in sommige streken ho iderpest of hoendertyphas genoemd Door het invoeren van vreerade kuikens hohiint de ziekte ontstaan die den boeren in den legtijd veel schade berokkent Polgens de Gaulois hadden alle genoraals on hoofdofficieren van het garnizoen te Parijs die Maandag het huwelijk van e dochter van generaal De Boisdelfre bijwoonden een offlcieuse nota van den minister ran oorlog ontvangen om u uit te noodigen in politiek te verschijnen Aan het Berliner Tageblatt wordt uit NewYork geseind dat de anarchisten daar het plan hebbon gevormd een standbeeld op te richten voor Bresci De politie moet eene voorstelling waarvan de opbrengst bestemd zon zgn voor het monument verboden hebben nadat reeds 4000 biljetten verkocht waren Zooals men weet is er sinds Maandag een werkstaking uitgebroken onder de machinale wevers aan da fabriek van den beer L E van den Bergh te Tilburg In verband met de bdde berichten over deze werkstaking in de K K C één bericht uit Het Volk en één van de correspondent der N E Ct te Tilburg nemen wiJ het volgende over uit een ingezo Jen stuk van den heer v d Bergh in de N T Ct j fÊk 10 18 11 04 10 18 10 4 ll tl 8 01 8 81 17 18 10 0 14 10 17 K 10 1 1 48 4l in l 10 84 Wegens uitbreiding van t aantal weefstoolen werd in het laatste anderhalve jaar eene betere regeling van voorbereidende everijwerkzaamheden noodzakelgk zoodat een speciaal personeel geleidelijk in functie is getndMi wawdoor te bodoolde verrichtingen uit de handen der wever ign genomen Het zal wel geen betoog behoeven dat eene aauioidjlka oitgavo door mij hiervan het gevolg is Langere kettingen worden algemeen verwerkt waardoor men op den weefstoel ook meer kan produceeren O m wordt thans zekere oort garen verweven van allereerste hoedanigheid waardoor de wever in staat is gesteld meer hierop voort te brengen dan voorheen toen de kwaliteit van dit bewuste garen van geringer gehalte waa Uet het oog op voornoemde feiten welke algemeen den wevers ten goede komen achtte ik loonswünging op enkele soorten noodzakelijk hetgeen Zaterdag middag aan de wever werd kenbaar gemaakt gaande dit tarief deze week in Toezegging werd gedaan dat van at Dinsdag nog meerdere hulp voor b werk aamheden tot hunne beschikking lou worden gnteld Opdat alle bezwaren uit den weg zouden geruimd zgn deed ik Zaterdag nog mededeeling dat dit tarief voorloopig 4 weken zou werken alhoewel een langer termijn naar mijn oordeel eer te verkiezen was Zou hot bljjken dat men beneden de gemiddelde verdienste der laaUte 5 maanden bleef dan nam ik de verplichting op my vanaf j L Zaterdag datgene bg te betalen wat ieder persoonlijk deze 4 weken minder zoo hebben ontvangen Meerdere verdienste dan het gemiddelde der laatste 5 maanden zou in elk geval door de wevers behouden worden Na genoemden termijn zou geoordeeld worden ol de nieuwe loonsregellng van kracht bleef een en ander verklaarde ik aelfs schriftelijk te willen bevestigen Niettemin heeft men gemeend den arbeid te moeten neerleggen Het onderzoek in de zaak van Blanche Honnier die 25 jaren lang in een donker hok werd opgesloten gehouden wordt nog steeds voortgezet Daarbij is gebleken dat tal van personen knechts meiden en bezoekers wisten wat er in het huis der Monniers omging maar dat niemand heeft durven spreken Een knecht verklaarde dat de familie rondvertelde dat Blanche ongeneesiyk ziek was en niet meer uit kon gaan Andere meiden vertelden weer dat Blanche gek was en telkens gezegd had dat zy net best bad Blanche neemt inmiddels in krachten toe Zij heeft weer wat kunnen gebruiken en men hoopt dat zij spoedig zoover hersteld zal zgn dat zy met de beschuldigden zal kunnen worden geconfronteerd Oisterennamiddag is tusschen sHertogen bosch en Hosmalen den wegwerker L van de Staatsspoor het rechterbeen onder de knie afgereden De man is naar bet ZiekenhniB te B Hertogenbü ch gebracht Hij was nog maar twee dagen in dienst De Folitiscbe Correspondenz deelt onder Toorbehond bet volgende mee Te Salonlki zyn nii Servlscho bron berichten gekomen dat Albaneezen in bet district Novibazar verscheidene welgestelde Christenen aan afpersingen hebben blootgesteld waaij oor gebeele gemeenten tot gebrek zyn gebracht en vele inwoners over de grenzen hebben moeten vluchten Dit Grioksche bron wordt gemeld dat in het Stogmandal zwervende Bulgaarsche benden optraden In den omtrek van het vilayet Monastir werden verscheidene Bulgaren in hechteni genomen onder de gearresteerdon was een pope in wiens huis men wapens en compromltteerende geschriftw gevonden had In het proces te Jumbinnen wegens het termoorden van den ritmeester von Krogisk n alle beschuldigden van de aanklacht van moord vrygosproken niettegenstaande het O M tegen twee hunner de doodstraf had Oêischt De onderofficier Marten die sit Trees voor veroordeeling uit de gevangenis was gevlncht maar later uit ei en beweging terugkeerde kreeg een jaar gevangoniastral wegaaa dtaartie Men herinnert zich hot optreden van de nngeroB Toiti te Dordrecht en het verslag T n de Dordt Ct daarover Dit niuieje Mi oog een staartje hebben zooals biykt IA een klacht jlie onlangs voor de rechtbank te Berlgn werd behandeld Eischeres was de zangerea mevrouw Teresa TostiPanzes te Parys gedaagden waren do redacteurs van de Köln Volksztg TOE do Berl Bftrsenztg van de Maneb N N 00 van de Deutsche Ztg De zaak a deze De Sfoin Ztg had 4 November 1900 ts uit Dordrecht gedateerd artikel opgenomen over het optreden lan mevrouw Tosti aldaar Br werd in meegedeeld dat de Zangeres omdat haar na het eerate nummer gean ToMoendo b Tal werd geschonken het paUiok la t FrtBseh toegeeprokes en geMfd had d t sti ia Engeland en ioFrank rglc altgd meer appkns had verwor en Daaraan had J de vraag vastgeknoopt of er misschien menschen in de zaal waren te imbécUe stom era haar te verstaan Verder werd beweerd dat tjj na baar voordrachten het publiek met een veracbteli k lachje had aangekeken haar tong had uitgestoken en een langen neus had getrokken Door dit artikel nn dat in de genoemde bladen was overgenomen gevoelde mevrouw Tosti zich beleedigd Zg beweert dat bet Dordtsche pabliek door een hateiyke kritiek die van Rotterdam uit was verspreid tegen haar ingenomen was Zg had daarom het publiek verzocht zich niet door het bericht aan een imbecile te laten infiuenceeren en haar nog eens aan te boeren Mevrouw Tosti verzekert dat bedoeld artikel haar veel schade heeft veroorzaakt haar concerten brachten niets meer op t heen vroeger wél het geval was Zg vroeg daarom f 3000 schadevergoeding De gedaagden beweerden dat het bericht juist was geweest en beriepen zich op den verslaggever B van Kieboom van de Dordt Ct en op den secretaris van het Dordtsche Concertgebouw De rechtbank besloot de genoemde boeren te Dordrecht door de bevoegde autoriteit als getuigen te laten hoeren STADSNIEUWS GOUDA 7 Juni IHOl De Goudsche Telephoon Maatschappy heeft met ingang van 5 Juni jl de dienst van haar Centraal bureau op werkdagen met 1 uur verlengd zoodat thans voor geabonueerden de gelegenheid bestaat om op werkdagen van 7 u 50 m des morgens tot 10 uur des avonds onafgebroken in het plaatselgk net van Gouda gesprekken te voeren en op Zon en feestdagen van 8 n v m tot 9 u 30 n m 12 n n m tot 2 u n m en 7 u n m tot 8 u n m Voor de verloting ten voordeele van het onderstenningsfonds van den Bond voor Handels en Kantoorbedienden is de Koninklijke goedkeuring verleend De trekking zal 2 September plaats hebben in de R C Lecsvereeniging alhier welwillend door het Bestnnr daarvan aangeboden Mochten HH industreelen of winkeliers voor dit goede doel nog pryzen willen beschikbaar stellen de hoer A C den Hertog Keizerstraat alhier zal die gaarne in dank in ontvangst nemen In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende do maand Mei ingelegd f 15042 97 terugbetaald f 12364 61 Geslaagd ta Utrecht voor het eerste natuurkundig examen de heer J F Muzerie alhier Gisteren zgn te s Gravenhage o a geslaagd voor de akte examens lager onderwys de dames M 8 van WJngaarden en A C Hnber beiden alhier Heden slaagden te s Hage voor de acte lager onderwys de dames N v Veen C G Spruit G Lafeber M J Vis P Spruit en A W P Woerlee Aan de universiteit te Utrecht promoveerde gister tot doctor in de rechtswetenschap op stellingen de heer J Bruut Jz goh te Woerden Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Leerbroek de hoor A van Kooten cand te Uontloort In de gisteren gehouden vergadering van de afdeeling Krimpen aan den IJssol der Hollandschë Maatschappy van Landbouw werd tot bestuurslid herbenoemd de beer N Hoogendgk te Krimpen a d IJssel benoemd do heer A A Van Walsnm aldaar in de vacatura P Van Vliet te Capelle a d IJsel Gisteravond trad op in de zaal Nederland en Oranje alhier de Weled heer Zelvelder ter verdediging van de candidjitunr Mol De voorzitter der Vrgz Dem Kiesvereeniging de heer Roepers opende de vergadering en gaf mot een enkel woord het doel dazer vergadering te kennen Hierna nam de Heer Zelvelder het woord In deze dagen nn de st mbns weldra zal openstaan is het een zeer gajwichtige vraag op wien de stem moet uitgebracht worden 01 het een geleerde kop zal moeten zgn of eeh werkman 1 Het zal een practisch politiek man moeten wezen want het is lang niet hetzelfde welke richting het schip van staat gestuurd zal worden Spreker achtte het ook voor dit district hoogst wenscbeiyk even uit te leggen waarogi de tcheiding had plaats gehad van de liberale ralennie Al secretaris van dit lichjam was by in de gelegenheid geweest een kykje achter de schermen te nemen ent had de overtuiging gekregen dat de loop dor zaken niet waa zooal deze moeit zgn In de libortla oiiio ut nog ta tooI hetremnondo ó element waardoor de werking in voomitstrevende richting maar al te zeer belemmerd werd Spreker wilde geen smet op de liberalen werpen ig hebben veel gedaan Als we een blik slaan op den toestand van 48 en een Thorbecke aan den arbeid zien die toen al votr rood uitgekreteu werd dan moeten we zeggen dat de toestand veel verbeterd is Maar uit deze school kwamen mannen die de staat nog te veel als politie wilden zien optreden Alles is evenwel veranderd Stoom en electriciteit hebben het leven in een geheel andere richting gestaard Naast bonderden ontzagigk ryken staan thans duizenden dood armen iu alle kringen is bet onderwgs doorgedrongen het geestelgk leven van tegenwoordig is niet meer gediend van de vroegere theoriefin Er is een tyd geweest dat men het als een zeer natnurlgke zaak beschouwde dat in 2de Kamer of Gemeenteraad de zoon den vader opvolgde men vroeg niet naar capaciteit en nu nog vinden we in de bovendrgvendo liberale fractie telkens dezelfde namen terug Het volk dacht niet over kiesrecht Hierin moest en zon oen groote verandering komen ledere constitutioneele staatsinrichting met parlementair stelsel leidt tot algemeen kiesrecht Van 52 af is de kieswet er telkens beter op geworden Wel is het nog altgd de census die do kiezers maakt maar die census is aldoor verlaagd gewotden en zoodoende het aantal kiezers telkens uitgebreid Zat het algemeen kiesrecht in 52 al in do lucht de invoering was nog niet mogelgk Langzamerhand evenwel komt men tot de erkenning dat geen belasting maar verstand de maatstaf moet wezen ter bepaling van het al of niet kiezer zjn Zoolang de census aan het kiesrecht verbonden bigtt zullen er ontevredenen wezen en hun getal zal toenemen naarmate de census verlaagd wordt Up t platte land zgii bgna allen kiezer in een stad als Amsterdam betrekkelgk maar weinigen De census kan en mag niet de cenige vorm zjjn Welke pogingen aangewend zgn do Liberale Unie is er niet toe te krggcn geweest in haar program urgent te verklaren Kiesrecht los van den band dor belasting Hoewel Treub en Kerdgife genoegzaam de richting aangaven waarin gestuurd moest ivordon werd toch de urgentie paragraaf vei worpen Het conservatisme bleef altyd nog zegevieren in kieswet in ongevallenwet en de Wet op den leerplicht hoe gaarne de betrokken ministers wilden zg moesten bukken voor de remmende kracht der Kamers Dit nu maakte bet ontstaan van een Vtyz Democratische party noodzakeljk een purtg die tegenover alle andere partgon staat Men moet hot volk niet geven om er maar van af te zyn de gave moet haar wortels hebben in het diepgevoelde bewustzyn dat gegeven moet worden Geen politie meet do staat uitoefenen maar krachtig meewerken om do bestaande wanverhoudingen op te heffen Geiykbeid in den zin van allen evenveel hebben kan er onmogeiyk bestaan Privaat bezit afschaffen zooals de vroegere socialisten in hun program ichrevcn kan niet bestaan Wyseiyk hebben deze de klaSsenstryd op den voorgrond geschreven nog beter zonden ze doen als ze vrede hielpen sti hten de scherpe kanten hielpen verwijderen door de klassenstrijd te temperen door wetgeving op sociaal economisch gebied Wy moeten bet volk niet diets willen nia ken dat er een staat zal ontstaan waarin we een hemel op oarde zullen hebbon Wat er over 2000 jaar zal gebenr en ol dan alle menschen engelen geworden zullen zgn wy gelooven het niet Dan alleen is die ideaalstaat bereikbaar Het dool moet zyn practische middelen om een beteren toestand te verkrygen grondwetsherziening evenredige vertegenwoordiging en een betere Eerste Kamer die niet kan bederven at de Tveede nog eenigszina goed maakt Toen de minister geïnterpelleerd werd over do verzekering van den werkman op zyn ouden dag heette het eerst bet is in overweging eeoigen tyd later hot Is in studie nog later het ia in ernstige studie by de Kamers van Arbeid Deze trage gang moet er uit Hiervoor is de beer Mol de aangewezen persoon Gerust durt ik hem dan ook aan te bevelen en ik hoop dat allen op hem hun stem zullen uitbrengen Na nog enkele aanhalingen over vrouwen kiesrecht Dr Knyper en zgn politiek gaf de voorzitter tien minuten pauze in elke tyd de debattere zich konden opgeven Aan het debat werd deelgenomen door dehoeren Van Dantzig en Stavenisse de Brauw terwgl de beer van der Laan wegens hetvergevorderde unr en de warmte die in dezaal heerschte van bet debat alzag Deeerste begon mot zyn wantroufen uit tespreken omdat de VrJz Dem de argumenten van de Soc Dem altyd verkeerd voorstellen Ook was er op de Vryz Dem geenstaat te maken omdat ze vaak met a hderepartyen meezeilen Do Soc Dem lArdongeleid door een beginsel Wat de candidatnnr van den heer Hol betreft arbeider te zgn geeft geen waarborg een goed kamerlid te wezen De Vrgz Dem honden altyd een slag om den arm getuige het antwoord van den heer Mol in zake Vrouwen Kiesrecht Van wegmoffelen van beginselen waarvan spreker gewaagd had was geen sprake Het een sprookje van Multatuli sloot hy zyn debat wenschende dat niet Mol maar Dr Gorter de gekozene mocht zyn De heer Stavenisse de Brauw protesteerde tegen de voorstelling van den spreker ala zouden zy nog vaathonden aan het ouderwetsche dat in de toekomst staat de aarde een hemel zon zgn Langs den weg der evolutie moet naar volmaking gestreefd worden De tegenwoordige industrie en concurentie houdt de ontwikkeling tegen Misschien dat door aaneensluiting eenmaal vorkregen wordt gemeenschaps productie De klassenstryd wordt altyd verward met klassenha it Vooral om zgn nitlating omtrent vrouwenkiesrecht was Mol de aangewezen persoon niet De Spreker beantwoordde nog even do debattors op enkele punten Vooral met den heer Stavenisse de Brauw voor hy dikwyis in t zelfde schuitje Naar algemeen kiesrecht streefden ook de Vrgz Dem als wanneer de census vanzelf verviel Wat ze by de herstemmingen zullen doen hiervan kon uit den aard der zaak niet voorzegd worden en hy mo bt niet anders dan de candidaluur van den heer Mol ten zeerste aanbel eleq Met een woord van dank aan Spreken en t overige publiek sloot de voorzittor ten ongeveer half twaalf de vergadering LKKKiiaKiKK Bg bet zwommen in do rivier is eergisteren alhier een jongen van 11 jaar die zich te ver gewaagd had verdronken iii ler laiii tiMirs Villi Vikra fO l 0 Vi IV I4 O 8l 8 Sluikn 7 aiVyi 8 JUNI ViiD ai AM n xwt tv a 8Vi dit IKi illu 8 dim dilo dilo 8 Hosait Uli oa I l l 8 4iTkLH I i nbr nu 88 l 8 Omms IM u i mrlias dl Iu I r 1 I PoETUOAL OhU luMt soapoa diio MakM I ♦ 100 7 410 0 lOl l 1 4 as löiv 11 lOO öï 11 u aDiu KD Übl BinOMl I 4 4 duo Omods 1980 4 dito bl Sollii 1889 4 dilo bg Hop l 0 4 dito IB Road Imd 1888 8 dilo dilo dito I8S4 8 dpiM FvihX Khitld ItSl 4 Iliallu Gspr Oiiur liwi l S 4 Uc liwnmg wrie D 040 l um lerisO Zoiu An Rp V oblg l v 8 ll ioo UI tt 8ok 1 0 rillrlvBU Obl 4 oobap 1 1 AviTMoui Obligstin 1 I Bonisum Btoil Iwu 1 4 8 MSD N Arr Haadsli uad Arandib T b M Oattitotten Uah HuuolMppy diu Aru HrpotbMkb paudbr 4VJ ult Mi larVorat iiil Or Hypiilhwikb p nilbf 4 N liirliDd i he btiil uad Ned HimdelmuUell aito N W k Pao llf p b paadbr 8 Rott Hriwlliaakb paadlir 4i Uu HviwtbMikb dito 4i o TiNK Oiat Hoag hauk aan t Itvai Hypotbeakbauk paiidb 81 AMiaut Ki Ul hjr path paadb 4 Uai L Q it U nart s Ssu Holl U 8po r w tiy aand Mi tol Ihpl f 81 pw uad Kad Iiid Bpoorwag m aaad Ned Zuid Afr 8pia a ad II illlo diui ilib 18 1 dito 4V ItiUiSpoor l 7 A ïolil uoi Zaid lul Sp my A H b I fni M Wtraflbau W iiiau aaad lioal Ir 4nu ap U i iM 4 Bal iacha ito na d Pa lowa dito aaad 8 111 y SU 1140 Iwang i oiobr l l MI I I gunk Cb Aio 8p kap b itltt litii obdtf AnaaiiA On F e SpM obl 8 Ack V i til Wi i i 11 lil llto WiD t ta 11 7 Dannv k aii r 8p o Kn T a 81 llHiioia l Dlr l u 1 oud l il Ill4 UiuU 8 Oa h iHiOnr lOi Hall u N Sp M l Tpa Hla K i a 4p t f aand SU N TortOu aiili Hmi i P oii dio Jbto iihliit Orf oii 1 alif hyp i iiuud 8 St Pmil Mm VlitniK lil Ui Paa Hoorijo iVbtii 44 s IU 10 ï ililo llto Li b Ci l f lt p 11 S UstiiA üau H tti Ch in f aau V O RalU k Na 1 ti U i O Aii awrd Im ibua M aanil aotlHrd Tramivti Maai aad Slu Stad AmaldrdaiD aaad I tud Ho toM iii aanil 8 Bat At 8 a l Aaixirpea I80l Bad Bniaael t 8 t 10 Hoilo Tbalaa Rngüllr O a laeb 4 117 Xiatav Slaaulwuig 1880 6 11 ICK Üoat B Cf 18 rt8 I 101 XMja HUd Madrid U 1 40 O Vai B i Avb d Wal rt i ï